Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Lokalplaner

Selvbetjening | Links | Kontakt

Lokalplaner


NYE PLANER

Byrådet i Hals Kommune har den 21. juni 2006 godkendt to lokalplaner endeligt, samt besluttet at fremlægge ét forslag i offentlig høring.

 

Lokalplan 5.40 "Område til boligformål nordvest for Hals"
Et forslag Lokalplan 5.40 ?Område til boligformål nordvest for Hals? og kommuneplantillæg 75 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet 6 bemærkninger/indsigelser. Byrådet besluttede, at der i den endelige lokalplan skal indarbejdes en redegørelse for rummeligheden i Hals og Regionplanens rummelighed.

 

Lokalplanen giver mulighed for en ny udstykning til 33 parceller på ca. 700 m2 og 18 sokkelgrunde samt etablering af et område til tæt-lav bebyggelse. Desuden er der et areal på 3,3 ha til yderligere boligudvikling. Hele lokalplanområdet er på ca. 12,75 ha.

 

Lokalplan 5.41 "Område til offentlige formål ved Skiveren"
Der er i høringsfasen udelukkende indkommet en bemærkning fra amtet, hvor de anbefaler, at lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit om, at ændring af vandløbet Skiverens tilstand og ændring af tilstanden af de til vandløbet knyttede vådarealer kræver amtets tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Byrådet besluttede, at dette indarbejdes i redegørelsesdelen.

 

Lokalplanen udlægger et område til boldbaner eller alternative fritidsaktiviteter samt et område til rekreativt grønt område. Adgang til området skal ske fra boldbanerne mod syd, fra stien, der forløber langs vandløbet Skiveren og fra fremtidige boligområder mod vest.

 

Klage over godkendelserne kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 02.08.2006. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Forslag til Lokalplan 7.27 "Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter"
Lokalplanen erstatter nuværende lokalplan nr. 7.16. Baggrunden er afgørelse fra Naturklagenævnet af 30. maj 2006, hvor nævnet ophæver en landzonetilladelse, meddelt på baggrund af lokalplan nr. 7.16, med henvisning til, at lokalplan nr. 7.16 ikke indeholder de fornødne nærmere regler om bygge- og anlægsarbejder.

 

Formålet med lokalplan nr. 7.27 er at fastsætte nærmere regler for opførelsen af max. 30 feriehuse i tilknytning til Koldkær Feriecenter, herunder fastsætte bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden.

 

Hals Kommune har i henhold til ?Lov om miljøvurdering af planer og programmer? §§3 og 4 vurderet, at de enkelte lokalplanforslag ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering.

 

Bemærkninger eller indsigelse til planen skal være Hals Kommune i hænde senest d. 30.08.2006.

 

Planerne kan ses følgende steder:

 

                      Bibliotekerne i Hals Kommune

                      og

                      Hals Kommune

                      Teknisk forvaltning

                      Borgergade 39

                      9362 Gandrup

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

 

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

                                                                                      

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 30. juni 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |