Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye lokalplaner

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye lokalplaner


Byrådet i Hals Kommune har den 22. november 2006 godkendt én lokalplan endeligt, samt besluttet at fremlægge ét forslag i offentlig høring.

 

Lokalplan 7.27 "Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter"
Lokalplanen erstatter nuværende lokalplan nr. 7.16. Baggrunden er afgørelse fra Naturklagenævnet af 30. maj 2006, hvor nævnet ophæver en landzonetilladelse, meddelt på baggrund af lokalplan nr. 7.16, med henvisning til, at lokalplan nr. 7.16 ikke indeholder de fornødne nærmere regler om bygge- og anlægsarbejder.

 

kort1.tif (941 KB)

 

Formålet med lokalplan nr. 7.27 er at fastsætte nærmere regler for opførelsen af max. 26 feriehuse i tilknytning til Koldkær Feriecenter, herunder fastsætte bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet en række indsigelser og ændringsforslag. Der er med den endelige vedtagelse indarbejdet ændringer bl.a. i lokalplanens redegørelsesdel, i antallet af feriehuse samt stillet betingelser for ibrugtagning.

 

Klage over godkendelsen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 27.12.2006. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Forslag til Lokalplan 5.43 "Boligområde nord for Hals"  
Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i helhedsplanen for Hals Nord. Boligområdet er en del af første etape på en større udvidelse af byen mod nord. Området er medtaget i Lokalplan 5.40 som rammeområde, hvor det er forudsat, at der skal en detaljeret lokalplan, inden området kan realiseres. Denne detaljerede plan foreligger hermed.

 

kort2.tif (780 KB) 

 

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 22 boligparceller på ca. 700 m2 eller etablering af områder til tæt-lav bebyggelse. Området er på i alt ca. 3,3 ha. i byzone. Bebyggelsesprocenten for åben-lav er 25 og for tæt-lav 40. Bygningerne kan opføres i 2 etager og med en max højde på 8,5 m.

 

Hals Kommune har i henhold til ?Lov om miljøvurdering af planer og programmer? §§3 og 4 vurderet, at dette lokalplanforslag ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering, idet der er foretaget miljøvurdering af hele Hals Nord planen. Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering kan påklages iht. ovenstående klagevejledning.

 

Bemærkninger eller indsigelse til planen skal være kommunen i hænde senest d. 24.01.2007. Indtil d. 01.01.2006 indsendes disse til Hals Kommune, Borgergade 39, 9362 Gandrup efter denne dato til Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nr. Sundby

 

Planerne kan ses følgende steder:

 

                      Bibliotekerne i Hals Kommune

                      og

                      Hals Kommune, Teknisk forvaltning

                     

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

 

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning.

                                                                                      

Byrådet


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 28. november 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |