Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Nye planer

Selvbetjening | Links | Kontakt

Nye planer


NYE PLANER

Byrådet i Hals Kommune har den 31. august 2006 godkendt 4 lokalplaner endeligt, samt besluttet at fremlægge 3 forslag i offentlig høring.

 

Lokalplan 5.42 ?Bevarende lokalplan for Hals Bymidte?

Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for Hals Bymidte med tilhørende kommuneplantillæg. Som grundlag for den bevarende lokalplan er der udarbejdet en bygningsregistrant over alle bygninger indenfor lokalplanområdet. Registranten giver således et samlet billede af bevaringsværdierne i Hals Midtby. Men registranten kan også give værdifuld inspiration om vedligeholdelse og istandsættelse til ejerne af de enkelte bygninger. Registranten figurerer som bilag til lokalplanen.

 

Området omfatter den centrale del af byen, svarende til byens udstrækning omkring 1930. Udover den egentlige bymidte indgår således en del af de ældste boligområder, som også har betydelige bevaringsværdier.

 

En række bygninger udpeges som bevaringsværdige. Disse bygninger skal som udgangspunkt bevares, og ved istandsættelse søges tilbageført til deres oprindelige form, i overensstemmelse med de retningslinier der er angivet i bygningsregistranten.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring, i forbindelse med den endelige vedtagelse er der indarbejdet en række mindre ændringer på baggrund af indsigelser og bemærkninger.

 

Lokalplan 4.14 ?Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted?

Som besluttet på Byrådsmøde d. 22.06.2005 er der udarbejdet 3 lokalplaner for boligområder i Ulsted. Alle lokalplaner er udarbejdet udfra intentionerne i Bymodel Ulsted, hvorfor principperne er meget ens.

Lokalplan 4.14 ?Område til boligformål v. Købmagergade, Ulsted? omfatter et lille område på ca. 0,4 h., hvor der bliver 4 parcelhusgrunde.

 

Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted"

Lokalplan 4.15 "Område til boligformål v. Nørtoftvej, Ulsted? omfatter et område på ca. 1,9 h., hvor der bliver 8 lidt større parcelhusgrunde, samt fælles arealer.

 

 

 

Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted"

Lokalplan 4.16 "Område til boligformål v. Houvej, Ulsted" omfatter et lidt større område på ca. 3,2 h., heraf skal dog en del af skoven omkring spejderne beholdes som grønt område. Der bliver mulighed for udstykning af 13 store boligparceller.

 

Lokalplanerne har været i offentlig høring, i forbindelse med den endelige vedtagelse er der ikke indarbejdet ændringer i planerne.

 

 

Klage over godkendelserne kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 11.10.2006. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Forslag til Lokalplan 2.21 ?Boligområde ved Irisvej og Skovhusvej, V. Hassing?

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et boligområde ved Skovhusvej og området med de eksisterende boldbaner ved Irisvej. Lokalplanen omfatter således et område på i alt 18 ha.

 

Der bliver mulighed for 95-155 boliger i området (parcelhuse, sokkelgrunde og dobbelt- eller rækkehuse). Der etableres selvstændige uafhængige boliggrupper. Internt i grupperne etableres ensrettede veje.

 

Vejadgangen sker fra Skovhusvej  nord og fra Irisvej i syd. Vejen krydser ikke det beskyttede naturområde med bækken, der deler planen i 2, bækken krydses udelukkende af en sti.

 

Forslag til Lokalplan 2.22 ?Område til idrætsformål i V. Hassing?

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et idrætsområde nord for skolen i V. Hassing, her kan der etableres erstatning for de eksisterende boldbaner ved Irisvej.

 

Området er på ca. 3,5 ha. og der bliver plads til 3 baner. Lokalplanen hænger sammen med byudviklingsområdet iht. lokalplan 2.21 via stisystemer, øvrig adgang foregår via skolens område. Der skal etableres beplantningsbælter, der bliver mulighed for lysanlæg m.m.

 

Forslag til Lokalplan 3.24 ?Erhvervsområde ved Teglværket, Gandrup?

Der er udarbejdet et forslag til ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der erstatter nuværende lokalplan 3.09 for Teglværket.

 

Lokalplanen er udarbejdet som den oprindelige, men med følgende ændringer:

Bygningernes rumfang og det bebyggede areal er hævet, samtidig gives der mulighed for etablering af en skorsten på 80 m. Støjgrænserne er hævet for boliger i landzonen med 5 dB(A) ift. det vejledende støjgrænser. Ændringen forudsætter efterfølgende tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse.

 

Bemærkninger eller indsigelse til lokalplanforslagene skal være Hals Kommune i hænde senest d. 08.11.2006.

 

Hals Kommune har i henhold til ?Lov om miljøvurdering af planer og programmer? §§3 og 4 vurderet, at lokalplanforslagene ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering. Klage over vurderingen kan indgives i henhold til Planlovens §58 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. inden d. 11.10.2006. Gebyr for behandling af klage er 500 kr.

 

Planerne kan ses følgende steder:

 

                      Bibliotekerne i Hals Kommune

                      og

                      Hals Kommune

                      Teknisk forvaltning

                      Borgergade 39

                      9362 Gandrup

samt på Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk

 

Planerne kan udleveres, og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teknisk forvaltning.

 

 

                                                                                      

Byrådet

 

 


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 8. september 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |