Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Nyheder Valg til skolebestyrelserne i Hals Kommune 2006

Selvbetjening | Links | Kontakt

Valg til skolebestyrelserne i Hals Kommune 2006


 

 

VALG TIL SKOLEBESTYRELSER

ved de kommunale skoler i Hals Kommune.

 

Det bekendtgøres herved, at der afholdes skolebestyrelsesvalg i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler.

I henhold til styrelsesvedtægten for Hals Kommunale skolevæsen vælges af forældrene ved hver skole medlemmer til skolebestyrelserne således:

 

Gandrup skole 7 medlemmer

Hals skole 7 medlemmer

Hou skole 7 medlemmer

Ulsted skole 7 medlemmer

Vester Hassing skole 7 medlemmer

 

Hvem kan vælge og hvem kan vælges

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.

Indskrivning af et barn kan finde sted fra begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

Forældre til børn, der med virkning fra den 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

Endvidere tillægges følgende personer valgret og valgbarhed, såfremt de inden valgmødet har fremsat begæring herom:

  1. Personer, der har modtaget et barn, som er indskrevet i skolen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og plejetilladelsen eller kommunalbestyrelsens godkendelse er meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Det forudsættes, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at indehaveren af forældremyndigheden giver tilladelse hertil.
  3. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, såfremt faderskabet er retligt fastslået og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
  4. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. pkt. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i henhold til pkt. 2.

Begæring i henhold til pkt. 1 - 4 skal være bilagt fornøden dokumentation, for at de nævnte betingelser er opfyldt.

 

Valglister

Valglister indeholdende de valgberettigedes navne vil være fremlagt til gennemsyn på de enkelte skolers kontorer senest 3 uger før valgmødet. Listerne er ligeledes fremlagt på skolernes biblioteker i disses åbningstider. Eventuelle anmodninger om at blive opført på valglisten fremsættes over for den enkelte skoles leder senest en uge inden valgmødet.

 

Valgmøder på skolerne

De valgberettigede vil blive indbudt til møde på barnets skole, hvor der orienteres nærmere om valget.

Disse møder afholdes således:

Gandrup skole onsdag, den 25. januar 2006 kl. 19.00

Hals skole mandag, den 23. januar 2006 kl. 19.00

Hou skole torsdag, den 26. januar 2006 kl. 19.00

Ulsted skole tirsdag, den 24. januar 2006 kl. 19.00

Vester Hassing skole tirsdag, den 31. januar 2006 kl. 19.00

 

På valgmødet har alle opstillede kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. Kandidater har derudover mulighed for at indlevere skriftligt valgmateriale til skolen senest 14 dage før valgmødet. Valgmaterialet vil i så fald blive udsendt sammen med indkaldelse til valgmødet. Valgmaterialet må for hver kandidat maksimalt fylde ½ A4 side, skriftstørrelse 12.

Der vil ikke kunne foretages opstilling af kandidater på selve mødet, men der vil efter anmodning kunne stilles lokaler til rådighed for grupper, som umiddelbart efter mødet måtte ønske at foretage opstilling af kandidater.

 

Opstilling af kandidater

Som noget nyt sker opstilling af kandidater ikke længere på lister, men det er enkeltpersoner, som stiller op. Opstilling af kandidater kan ske ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest d. 10. dag efter valgmødet. Kandidatopstillinger skal således være indleveret på den pågældende skoles kontor:

 

Gandrup skole senest den 4. februar 2006 kl. 16.00

Hals skole senest den 2. februar 20026kl. 16.00

Hou skole senest den 5. februar 2006 kl. 16.00

Ulsted skole senest den 3 februar 2006 kl. 16.00

Vester Hassing skole senest den 10. februar 2006 kl. 16.00

 

Anmeldelse af en kandidat inden ovennævnte datoer er ikke betinget af stillere, men hver enkelt kandidatopstilling skal senest ovennævnte datoer være underskrevet af mindst 4 valgberettigede som stillere.

Et skolebestyrelsesmedlem eller en kandidat kan ikke være stiller for sig selv eller en anden kandidat.

 

Afstemning på skolerne

14 dage efter valgmødet på den enkelte skole vil der blive indkaldt til møde med de opstillede kandidater på de respektive skoler. Såfremt der på mødet opnås enighed blandt kandidaterne om, i hvilken rækkefølge kandidaterne opstiller, er der tale om fredsvalg.

Såfremt en sådan enighed ikke kan opnås, afholdes valg. Valgproceduren er ændret fra tidligere skolebestyrelsesvalg, således at der nu udelukkende er tale om brevstemning. Denne skal være afsluttet senest 9. marts 2006.

I tilfælde af valg vil der fra skolen blive udsendt stemmesedler og nærmere information om valghandlingen. Kandidater har mulighed for at få sendt valgmateriale med ud sammen med information om valget. Valgmaterialet skal være modtaget på skolens kontor senest 14. februar 2006 og må maksimalt fylde ½ A4 side i skriftstørrelse 12.

 

Vejledende materiale

Der vil fra samtlige skoler blive sendt informationsmateriale om skolebestyrelsesvalget med eleverne hjem.

 

BYRÅDET


Læs mere om RSS

Seneste måneds nyheder

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 5. december 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |