Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 15. september 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 15. september 2004


 

Byrådet afholder møde:

Den 15. september 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Ib Munk og Jonna Hansen.

Punkterne 138 og 139 behandles under ét og sidst i dagsordenen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

130 Spørgetid - Byrådet 2004. *

131 Budget for 2005 og overslagsårene 2006, 2007 og 2008 *

132 Beretning om revision af kommunens regnskab for året 2003 *

133 Ansøgning til Leader+ "Renovering af V. Hassing Bydam". *

134 Udstedelse af legitimationskort til unge *

135 Skitseprojekt og tidsplan ifm. ombygning af Fjordparken *

136 Beretning om revisioen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtarefusion vedr.regnskabsåret 2003. *

137 Sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg *

138 Forslag om at der iværksættes en uvildig undersøgelse af forvaltningens håndtering af verserendepersonsag. *

139 Forslag om undersøgelse af sagsforløb. *

140 Privatisering af vandløb (3. omgang) 2004 *

141 Regulativ for Renden i Hou med tilløb *

142 Forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" *

 

Lukket møde.

143 Krav om erstatning.

144 Kommissorium for iværksættelse af en uvildig undersøgelse af forvaltningens håndtering af verserende personsag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 130:

En tilhører fra V. Hassing stiller spørgsmålet, hvorfor Sæby-området ikke er med i en kommunalreformkonstruktion i Hals Kommune.

Borgmesteren forklarer, at man skal have klare valgmuligheder i forbindelse med en afstemning. Sæby er en helt anden løsning og byrådet har besluttet at fravælge denne mulighed.

Borgmesteren inviterer i øvrigt til kommende valgmøder.

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

131 Budget for 2005 og overslagsårene 2006, 2007 og 2008

Journal nr. 00.01Ø02 / /Sagsid 22734

Beslutningstema:

 1. Økonomiudvalget skal hvert år udarbejde et forslag til kommunes budget for efterfølgende år samt overslagsårene.
 2. Der skal fastlægges et bevillingsniveau gældende for budgettet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at

 • det udarbejdede budgetoplæg fremsendes til 1. behandling
 • bevillingsniveauet fastsættes til sektorplanniveau.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 168:

Indstilles til Byrådet med den bemærkning, at basisbudgettet fremskrives og reduceres herefter med 5% nedskrivning (håndteres efter hidtidige praksis). Vandafledningsafgiften indarbejdes i budgettet således, at m3-prisen nedsættes fra kr. 22,00 til kr. 18.00.

Administrativ bemærkning den 9. september 2004

Der er foretaget en foreløbig beregning af besparelsen på 5% af budget til anskaffelser, varekøb, tjenesteydelser m.m.. Beregningen viser en besparelse på kr. 1.900.000.

Ovenstående samt beslutningen under Økonomiudvalgets punkt 165 (Alternativ forslag til besparelse på den kommunale madordning) og 166 (Yderligere 1 uges sommerferielukning i børnehaverne) er nu indregnet i oplægget der fremsendes til 1. behandlingen i byrådet.

Det skal bemærkes, at Takstbladet i budgetmaterialet ikke er tilrettet med ovenstående.

Efter de seneste korrektioner til budgettet er der nu et negativt spillerum på kr. 3.020.000 for 2004.

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 131:

Godkendt som indstillet.

Budgettet oversendes til 2. behandling med de bemærkninger der fremført under Økonomiudvalgets møde den 7. sept. 04 samt med de bemærkninger, der er fremført i den administrative bemærkning af 9. sept. 04.

Sagens indhold:

Der er udarbejdet et budgetforslag til 1. behandling. Budgetforslaget består af basisbudgettet, korrektioner hertil samt resultatet af de politiske forhandlinger (hvad der politisk var enighed om) i forbindelse med afholdte prioriteringsdage. Der vil komme flere administrative ændringer til budgettet. Der er sat en deadline herfor til den 17. september 2004. Der vil umiddelbart herefter blive fremsendt en opgørelse herover.

Der er i oplægget indarbejdet et samlet anlægsbudget (ikke specificeret) på kr. 12.510.000 svarende til 1% af udskrivningsgrundlaget. Der er endvidere indarbejdet et beløb på kr. 7.375.000 i låneoptagelse, svarende til hvad kommunen med sikkerhed kan hjemtage.

Det kan yderligere oplyses, at de takstfinansierede områder er holdt neutrale i forhold til skatteudskrivningen, idet

 • Jordforsyningen (anlæg) viser samme beløb på udgifts- og indtægtssiden.
 • Spildevand og renovation er afbalanceret med et kasseforbrug på (forøgelse af udlæg).

Ændringsforslag til budgettet for 2005 og overslagsårene 2006, 2007 og 2008 skal indgives senest onsdag den 29. september 2004 til Økonomiafdelingen. Ændringsforslagene skal tage udgangspunkt i budgetforslaget som det foreligger ved 1. behandlingen.

Byrådet skal endvidere tage stilling til bevillingsniveauet. Bevillingsniveauet angiver, inden for hvilket område det enkelte udvalg selv kan disponere, dvs. hvor udvalget kan omplacere midler, uden at det efterfølgende skal godkendes af Økonomiudvalget/Byrådet.

Bevillingsniveauet kan principielt placeres på flere forskellige niveauer i budgettet, men i praksis er der 3 niveauer der kan vælges imellem:

 1. Bevillingsniveau på 2. niveau i Funktion (Eksempel: 1. niveau = Undervisning og kultur og 2. niveau = Folkeskolen).
 2. Sektorplanniveau. Bevillingsniveauet svarer således til én bevilling pr. sektorplan pr. udvalg. Bevillingsniveauet svarer til niveauet i budget 2004.
 3. Udvalgsniveau. Én bevilling pr. udvalg.

De indregnede politiske ændringsforslag fremgår af bilaget "Budget 2005 - politiske ændringer indregnet ved 1 behandling".

Det skal oplyses, at oplægget til 1. behandlingen opererer med et negativt spillerum på kr. 5.112.000. Dette beløb er vel at mærke før indarbejdelsen af de spareforslag, som udvalgene skulle behandle, og som Økonomiudvalget forventes at indarbejde i budgetforslaget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Af § 37 i lov om kommunernes styrelse fremgår det, at økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens budget for det kommende år samt de efterfølgende 3 overslagsår.

Bilag:

 • Budget 2005 - politiske ændringer indregnet ved 1 behandling (El.doc) Budget 2005 - Politiske aendringer.xls (49 KB)
 • Budgetforslag til 1. behandling - Er tidligere udleveret
 • Diverse ændrede sider til "Budgetforslag til 1. behandling" samt følgebrev.

 

132 Beretning om revision af kommunens regnskab for året 2003

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 22591

Beslutningstema:

Beretning om revision af Hals Kommunes regnskab for år 2003 fremsendes til godkendelse.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiafdelingen indstiller oven for nævnte beretning til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 159:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 132:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har fremsendt beretning om revision af kommunens regnskab for året 2003.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden, men har givet anledning til mindre drøftelser, anbefalinger og aftaler mellem Revisionsselskabet og forvaltningsledelsen. Revisorerne erklærer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning og udviser et retvisende billede af Hals Kommunes økonomiske situation. På mødet vil der blive givet en nærmere redegørelse.

Revisionen betegner Hals Kommunes økonomiske situation som fortsat god.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Beretning om revisionen af kommunens regnskab for året 2003 (el.doc) Beretning om revision af kommunens regnskab 2003.tif (1871 KB)

 

133 Ansøgning til Leader+ "Renovering af V. Hassing Bydam".

Journal nr. 04.01.11G01 / /Sagsid 20968

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om kommunen vil støtte projektet "Renovering af V. Hassing Bydam" fra Vester Hassing Borgerforening med 108.420 kr.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 01.09.2004

Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 158:

Såfremt der opnås tilskud fra Leader+ vil Økonomiudvalget anbefale kommunal støtte.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 133:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Baggrund

Vester Hassing Borgerforening har fremsendt en ansøgning om støtte fra Leader+-programmet (108.420 kr.) til deres projekt " Renovering af V. Hassing Bydam ". (Et udsnit af ansøgningen er vedlagt som bilag)

Leader+ er et EU program, som skal skabe udvikling i landkommuner. Hals Kommune er sammen med Arden, Dronninglund, Hadsund, Sejlflod og Skørping Kommuner blevet godkendt som Leader+ område i programmet for Leader+ fra Direktoratet for FødevareErhverv. Kommunerne danner tilsammen "Kattegatgruppen". Kattegatgruppen behandler og indstiller leader+-ansøgningerne til Direktoratet.

En betingelse for at modtage støtte fra Leader+ er, at Leader+ højst kan bidrage med halvdelen af projektbeløbet. Den anden halvdel skal projektet selv finde, og der skal være mindst lige så mange offentlige danske penge, som der modtages fra Leader+. De offentlige danske penge skal komme fra stat, amt eller kommuner eller fra fonde eller selskaber, som er lovregulerede, fx Tips- og lottomidler eller midler fra Arbejdsmarkedets feriefond.

Projektet koster samlet 216.840 kr. Borgerforeningen ansøger derfor ligeledes Hals Kommune om at støtte projektet med 108.420 kr. for at kunne få tilsvarende støtte fra Leader+ programmet.

Indhold

Vester Hassing Borgerforening ansøger om støtte til renovering af Bydammen i Vester Hassing. Med renoveringen af bydammen ønsker borgerforeningen at skabe et rekreativt område til gavn for byens borgere og for byens besøgende. En væsentlig del af projektet vil være en gennemgribende rensning af vandet i dammen samt arealerne omkring den. En skitse over den renoverede bydam er vedlagt som bilag.

Administrativ bemærkning den 01.09.2004

Teknisk udvalg har den 4. februar 2004 behandlet indholdet i projektet. Udvalget at meddele tilladelse til projektet på betingelse af, at den fremtidige vedligeholdelse og drift af anlægget varetages af borgerforeningen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Skitseforslag til renovering af Bydammen i V. Hassing (el.doc) Skitseforslag - Bydammen i Vester Hassing.pdf (999 KB)

- Udsnit af ansøgning om Leader+ støtte til Renovering af Bydammen i V. Hassing (el.doc) Udsnit af ansøgning.tif (463 KB)

 

134 Udstedelse af legitimationskort til unge

Journal nr. 18.01.00 / /Sagsid 21926

Beslutningstema:

Kulturudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt der skal opkræves gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge og i givet fald fastsættelse af niveauet.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller, at der fortsat opkræves kr. 150,-, og at midlerne tilfalder ungdomsskolen.

Kulturudvalgets møde 26. august 2004 Punkt 67:

Forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 167:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 134:

Godkendt.

Sagens indhold:

Den 1. juli 2004 trådte loven om forbud mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år i kraft. Ifølge loven kan personer på 16 år og derover af opholdskommunen få udstedt legitimationskort med foto.

Det betyder, at alle personer på 16 år og derover kan henvende sig til opholdskommunen og få udstedt et billedlegitimationskort, som kan anvendes ved køb af alkohol og tobak. Kommunen kan opkræve et gebyr for udstedelse af kortet. Gebyret er fastsat af Indenrigs- og sundhedsministeriet og Kommunernes Landsforening til maksimalt kr. 150,-.

I Hals Kommune udstedes legitimationskortet af Ungdomsskolen v/Hans Jørgen Hvarre og der er indtil nu opkrævet et gebyr på kr. 150,-.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

135 Skitseprojekt og tidsplan ifm. ombygning af Fjordparken

Journal nr. 82.20G01 / /Sagsid 17523

Beslutningstema:

Beslutning om skitseplan og tidsplan i forbindelse med ombygning af Ældrecenter Fjordparken.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at:

 • den udarbejdede skitseplan godkendes
 • at der er 10 boliger i stedet for 8 i fløj C og 8 boliger i stedet for 10 i fløj D
 • aflastningsboligerne indgår som en del af byggeriet frem for, at vi bevarer dem som nu
 • der ikke etableres tekøkken i aflastningsboligerne
 • den foreslåede tidsplan godkendes

Socialudvalgets møde 31. august 2004 Punkt 88:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 164:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 135:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

I overensstemmelse med de vedtagne principielle beslutninger fra Byrådsmødet den 26. maj 2004 har vi fået udarbejdet et skitseprojekt som fremvist på socialudvalgets temamøde den 26. august 2004.

Der er umiddelbart to ændringer i forhold til disse beslutninger, som politikerne bedes godkende:

 1. Vi flytter demensboligerne fra at være en ekstra vinge til at høre til i den anden ende af huset. Dette vil være optimalt for såvel beboere, som pårørende og personalet. I denne nye fløj (D) bliver der alene 8 boliger, da dette antal boliger er mest hensigtsmæssigt set i relation til beboertype. Derimod bygger vi til den eksisterende fløj B, således at der bliver 10 boliger her. Det ønskede samlede antal boliger bevares herved.
 2. Vi lader aflastningsboligerne indgå som en del af ombygningen. Hvis ikke, vil vi kunne reducere vores "provenu" med ca. 4,5 mio. kr.

Yderligere er der et tredje forhold som politikerne bør forholde sig til, nemlig spørgsmålet om tekøkkener i aflastningsboligerne. Det er vigtigt i denne sammenhæng at holde sig for øje, at disse aflastningsboliger højst sandsynligt altid vil blive brugt til aflastningsboliger, og at der i tilknytning til boligerne bliver en opholdsstue, hvor beboere og pårørende kan lave kaffe.

Såfremt man ønsker tekøkken i boligerne, skal eksisterende vægge rives ned og bygges op igen med et hak, der dels er omkostningstungt, dels indebærer, at et i forvejen smalt rum bliver endnu smallere. Samtidig vil et evt. tekøkken optage en så stor del af vægpladsen, at det vil være svært at få plads til en reol el. lign. I stedet for et tekøkken vil der kunne blive plads til et lille køleskab.

Endelig bedes politikerne forholde sig til det udarbejdede skitseprojekt og tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Ved en ombygning som skitseret vil huslejepriserne for beboerne være tilsvarende priserne på Hassinghave. For kommunen betyder det et "provenu" på 5.132.000 kr. Der er allerede i budgettet forventet en merudgift på den nye uafhængige bygning ved Fjordparken, der ikke længere er relevant på 626.000 kr. "Merindtægten" bliver herved ca. 5,8 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Tegninger og tidsplan samt økonomiske forudsætninger udleveres på temamødet den 26. august 2004

 

136 Beretning om revision af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedr. regnskabsåret 2003.

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 22593

Beslutningstema:

Socialudvalget orienteres vedrørende beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2003.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles,

- at orienteringen tages til efterretning

Socialudvalgets møde 31. august 2004 Punkt 87:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 163:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 136:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der er nu modtaget beretning fra Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 vedrørende regnskabsåret 2003.

I den overordnede konklusion, er det revisionen vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Hals kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2003.

Det er samtidig revisionens opfattelse, at Hals kommune i alt væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

Resultaterne af gennemgangen, har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger som Byrådet skal træffe afgørelse om.

Med udgangspunkt i den overordnede konklusion, gives der på mødet en orientering vedrørende særligt udvalgte områder, ligesom der ønskes en bred dialog vedrørende beretningens samlede indhold.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Beretning om revision af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2003. (el.doc)

 

137 Sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg

Journal nr. 87.00.00G01 / /Sagsid 22667

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25.08.2004

at der frigives 50.000 kr. til sikring af porte på Hals Centralrenseanlæg.

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 210:

Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 161:

Indstilles til godkendelse. Finansiering: takstfinansiering.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 137:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der er, af hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen, lovkrav vedr. sikring af porte ved fjederbrud.

Porte leveret efter 01.04.97 skal leveres med fjederbrudssikring, porte leveret før denne dato skal være forsynet med en tilsvarende sikring, der forhindrer porten i at falde ned ved havari af en eller flere fjedre.

Der er i alt 9 porte på Hals Centralrenseanlæg leveret før 01.04.97. Sikring af disse, således at de opfylder Arbejdstilsynets krav, vil koste 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften til sikring af porte på 50.000 kr. foreslås finansieret via kasseudlæg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

138 Forslag om at der iværksættes en uvildig undersøgelse af forvaltningens håndtering af verserende personsag.

Journal nr. 81.00.00K02 / /Sagsid 22737

Beslutningstema:

Borgmester Bent Sørensen foreslår, at der iværksættes en uvildig undersøgelse af forvaltningens håndtering af verserende personsag. Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til forslaget.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 01.09.2004

Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 155:

Punkt 155 og 156 er behandlet under et. Jens Møller rejser spørgsmål om borgmester Bent Sørensens inhabilitet i behandling af punkt 155 og 156. Bent Sørensen afviser. Et enigt økonomiudvalg har besluttet, at Bent Sørensen ikke er inhabil i behandling af punkt 155 og 156. I den videre proces undersøges generelt de involverede personers habilitet. På næste møde i økonomiudvalget ønskes Hals Kommunes Personalepolitik drøftet. Et enigt økonomiudvalg indstiller til Byrådet,

 • at forvaltningens håndtering af afskedigelsen af Henriette Høgsbro undersøges af advokatfirmaet Norrbom & Vinding.
 • at det tilstræbes, at den juridiske undersøgelse af sagen overflyttes fra KL til Norrbom & Vinding, samt
 • at der nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af Bent Sørensen, Jonna Hansen og Keld Jul Vagner, der sammen med advokatfirmaet udarbejder et kommissorium til forelæggelse for Byrådet den 15. september 2004 på det lukkede møde.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 138:

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelse: Den juridiske undersøgelse afventer en evt. retsag.

Sagens indhold:

Gennem Nordjyske medier er ledende embedsmænd systematisk gentagne gange blevet anklaget for magtmisbrug, løftebrud og regelbrud. Jeg kan ikke leve med den mistillid hele kommunens administrative forvaltning bliver udsat for i denne sag. Jeg ønsker sagen kulegravet af et uvildigt konsulentfirma, så kendsgerningerne kan komme på bordet og løse rygter aflivet.

Kommissoriet skal blandt andet omfatte en grundig analyse af den administrative håndtering af hele sagsforløbet, herunder også håndteringen af sagen på Hou Skole.

Analysen skal derudover undersøge påstande om at ledende embedsmænd manipulerer, truer ansatte og udøver pression . Desuden skal undersøgelsen bekræfte eller afkræfte påstande om, at ledende embedsmænd knægter ytringsfriheden, herunder " banker politikere på plads".

Jeg vil til mødet fremkomme med forslag til valg af konsulentfirma, og derudover forudsætter jeg, at vi sammen med konsulentfirmaet udarbejder det præcise kommissorium. Pris indhentes herefter.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

139 Forslag om undersøgelse af sagsforløb.

Journal nr. 81.00.00K02 / /Sagsid 22714

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til et forslag fra byrådsmedlem Keld Jul Vagner om, at Hals Kommune hyrer et uvildigt firma til at undersøge sagsforløbet i fyringen af Henriette Høgsbro.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 01.09.2004

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Økonomiudvalgets møde 7. september 2004 Punkt 156:

Punkt 155 og 156 er behandlet under et. Jens Møller rejser spørgsmål om borgmester Bent Sørensens inhabilitet i behandling af punkt 155 og 156. Bent Sørensen afviser. Et enigt økonomiudvalg har besluttet, at Bent Sørensen ikke er inhabil i behandling af punkt 155 og 156. I den videre proces undersøges generelt de involverede personers habilitet. På næste møde i økonomiudvalget ønskes Hals Kommunes Personalepolitik drøftet. Et enigt økonomiudvalg indstiller til Byrådet,

 • at forvaltningens håndtering af afskedigelsen af Henriette Høgsbro undersøges af advokatfirmaet Norrbom & Vinding.
 • at det tilstræbes, at den juridiske undersøgelse af sagen overflyttes fra KL til Norrbom & Vinding, samt
 • at der nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af Bent Sørensen, Jonna Hansen og Keld Jul Vagner, der sammen med advokatfirmaet udarbejder et kommissorium til forelæggelse for Byrådet den 15. september 2004 på det lukkede møde.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 139:

Indstillingen godkendt med følgende tilføjelse: Den juridiske undersøgelse afventer en evt. retsag.

Sagens indhold:

Byrådsmedlem Keld Jul Vagner (V) har fremsendt følgende forslag til behandling i byrådet:

"Hals Kommune hyrer et uvildigt firma til at undersøge sagsforløbet i fyringen af Henriette Høgsbro. Undersøgelsen skal klarlægge om fyringen er foretaget på et sagligt og juridisk holdbart grundlag, og i overensstemmelse med den af Hals byråd vedtagne personalepolitik. Undersøgelsen omfatter også, om der fra forvaltningens side er anvendt pression - eller fremsat trusler, direkte eller indirekte, mod medarbejdere tilknyttet Hals Kommune, med det formål at fordreje sagens fakta.

Firmaet skal endvidere undersøge, om forvaltningen har tilbageholdt - og, eller fordrejet oplysninger i sine orienteringer til politikerne, herunder om der er øvet pression eller fremført trusler mod politikere."

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

Indstillinger fra Teknisk Udvalg

 

140 Privatisering af vandløb (3. omgang) 2004

Journal nr. 06.02.00G01 / /Sagsid 22666

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal udvælge de vandløb som ønskes privatiseret 2004.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25 august 2004

at der arbejdes videre med privatisering af vandløb prioritet 1.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 209:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 140:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med budget 2004 besluttede byrådet at der skulle ske en besparelse på 129.000 kr. ved privatisering af offentlige vandløb.

Der er vedlagt kortbilag og regneark der viser en række offentlige vandløb og de nuværende udgifter til håndtering. Ved beregningen er der anvendt tal for timeforbrug i 1995-1999.

I regnearket er der givet en prioritering, hvor prioritet 1 er de vandløb som er mest oplagte at privatiserer. Begrundelsen for dette er, at de ikke er målsatte. Vandløbene med prioritet 2 er vandløb med "karpefiskevand" (B3) og prioritet 3 er "gyde og yngel opvækst vand for laksefisk" (B1) samt "opholds- og opvækstvand for laksefisk" (B2). Vandløb med målsætning B skal vedligeholdes miljøvenligt hvilket f.eks. vil sige skånsom grødeskæring, bevaring/vedligehold af grus og stenbund, bevarelse af snoet strømrende, bevarelse af kantvegetation mm.

Alle vandløb fra regnearket er indtegnet på kortbilag.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udmøntning af besparelse på budget 2004 på 129.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Vandløbsloven

Bilag:

Regneark (eldok. Vandløb2004) vandloeb2004.xls (27 KB)

Kortbilag med forslag til vandløb

 

 

141 Regulativ for Renden i Hou med tilløb

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 6077

Beslutningstema:

Det skal besluttes om nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb kan godkendes endeligt

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25 august 2004:

at nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb indstilles til godkendelse i byrådet

at indkomne indsigelser drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 208:

Teknisk Udvalg indstiller,

regulativet til byrådets godkendelse og

at de indkomne indsigelser ikke godkendes.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 141:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Regulativet har været i høring i 8 uger frem til den 4 august. Der er indkommet 2 indsigelser, den ene dog 6 dage efter fristen (begge er vedlagt som bilag).

Stig Molge ønsker indskrevet i regulativet at vedligeholdelse af vandløbet langs Åvej skal foregå fra Åvejs side. Han ønsker at forbedre de naturmæssige værdier i vandløbet ved at hæve vandspejlet og nedsætte vandhastighed. Derudover har han bemærkninger til rekreative muligheder i Hou.

I regulativet afsnit 8.3 står skrevet " Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejer og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet".

Faldet på denne strækning er på op til 28 promille, hvilket er relativt højt.

Med hensyn til vandhastigheden, vil en lavere vandhastighed sandsynligvis forringe vandføringsevnen.

Jytte Phil gør indsigelse imod at vandløbet ved udløbet er blevet ledt sydpå.

Når vandløbet når strandarealerne fortsætter det på vestsiden af klitterne. Dette er vandløbets naturlige leje.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Vandløbsloven

Bilag:

Indsigelse fra Stig Molge

Indsigelse fra Jytte Phil

(el.doc - Indsigelser – Renden i Hou) Indsigelser - Renden i Hou.tif (666 KB)

 

 

 

142 Forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 21827

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" og tilhørende rammeområde 4Tek1 skal fremlægges i offentlig høring

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 24.08.2004

at udvalget drøfter de 3 alternativer til tank, og beslutter hvilken der skal indarbejdes i lokalplanen og

at forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" og rammeområde 4Tek1 fremlægges i offentlig høring

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 214:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse med bemærkning,

at tankens højde må max. være 9,0 m og

at der skal ske beplantning omkring tanken.

 

Byrådets møde 15. september 2004 Punkt 142:

Fremlægges med de bemærkninger Teknisk Udvalg indstiller.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede d. 02.06.2004, at igangsætte lokalplanprocedure for et solvarmeanlæg i tilknytning til Ulsted Varmeværk.

Et forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" er nu udarbejdet. Lokalplanen udlægger et 2,2 ha. stort areal nord for Teglgårdsvej til formålet.

Der er udarbejdet 3 alternativer og visualiseringer af anlægget (særligt vedr. tanken); nr 1. viser en 11 m. høj tank med en diameter på 12 m., nr. 2. viser samme tank nedgravet 2 m. og nr. 3 viser en 11 m. høj tank med en diameter på 13,5 m. Visualiseringerne er lavet fra et punkt sydvest for anlægget, de er medsendt i bilag. Hals Kommune har anmodet om at få lavet visualiseringer set fra naboerne ved Vestergade, disse nye visualiseringer vil foreligge til mødet.

I forslaget til lokalplan er der endnu ikke tilføjet visualisering eller fastsat en højde på tanken. Udvalget bedes drøfte hvilken løsning, der kan accepteres. Denne løsning vil efterfølgende blive indarbejdet i lokalplanen. Alternativ 1 er ansøgers foretrukne løsning. Konsekvenserne af de 2 øvrige løsninger er en merudgift på henholdsvis 300.000 kr. og 100.000 kr. Alle 3 alternativer kan evt. indgå i høringsfasen, således at der først træffes et valg ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser om miljømæssige forhold vedr. reflekser og beskyttelse af drikkevandet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" kan ses/downloades fra Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk under "Find Planen"

3 stk. visualiseringer

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 16. september 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |