Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 17. december 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 17. december 2003


Byrådet afholder møde:

Den 17. december 2003 Kl. 15.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

 

189 Spørgetid - Byrådet. *

190 Godkendelse af stedfortræder for Preben Randbær, der udtræder af byrådet. *

191 Rokering i venstregruppens udvalgsposter *

192 Valg af personlig stedfortræder for hegnsynsmedlem samt vurderingsmand (mark- og vejfredsloven) *

193 Delegation - fra byrådet til borgmester/viceborgmester i forening enten med kommunaldirektør eller stabschef. *

194 Stillingtagen til ekstraordinære lønstigninger og lønudgifter i 2004. *

195 8 andelsboliger ved Nørlund i Gandrup - godkendelse af skema A. *

196 Fusion mellem Hals Museum, Hadsund Egns Museum og Aalborg historiske museum *

197 Hals Skole 2. etape *

198 Forslag til fremtidig organisering af ældreområdet i Hals Kommune. *

199 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

200 Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer i 2004 *

201 Anlæg af cykelsti fra Gandrup til Loftsbro, Regnskab *

202 Fremtidig anvendelse af arealerne syd for Sønderskovvej ved Landbolyst. *

203 Ændring af Hals Kommunale Ungsdomsskoles vedtægter *

204 Forslag til Miljøgodkendelse på Mandelvej 15 *

205 Forslag til Lokalplan 5.37 ""Område til Bolig- og serviceformål v. Rosenvænget" *

206 Forslag til Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej. Hou" *

207 Endelig godkendelse af lokalplan 6.26 - Offentlig område i Hou v. idrætspladsen *

 

 

Lukket møde

208 Salg af ejendom.

209 Ansøgning.

210 Ny børnehave i Hals.

211 Opsigelse af lejekontrakt.

212 Fritidslederprisen 2003.

 1. Lejeaftale.

 

189 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

/

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 189:

Ingen bemærkninger.

 

190 Godkendelse af stedfortræder for Preben Randbæk, der udtræder af byrådet.

Journal nr. 00.01A10 / /Sagsid 20671

Beslutningstema:

Byrådet skal godkende, at Kaj Hansen indtræder i byrådet som stedfortræder for Preben Randbæk, der udtræder pr. 1. januar 2004.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 08.12.2003

Sagen fremsendes til behandling i Byrådet.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 190:

Godkendt fra 1. jan 2004.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte den 19. november 2003, at Preben Randbæk (venstre) udtræder af byrådet i Hals Kommune pr. 1. januar 2004.

I følge retningslinierne i den kommunale valglov skal en stedfortræder indtræde i byrådet, når et medlem udtræder midt i valgperioden. Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmetal.

Som 1. stedfortræder på venstres kandidatliste står Kaj Hansen fra Ulsted.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

§91 og §104 i Lov nr. 140 af 8. marts 1989 om kommunale valg.

Bilag:

/

 

 

191 Rokering i venstregruppens udvalgsposter

Journal nr. 00.01A10 / /Sagsid 20674

Beslutningstema:

Byrådet skal godkende, at der laves en rokade i venstregruppens udvalgsposter, så Keld Jul Vagner indtræder i økonomiudvalget og udtræder af kulturudvalget, samt at Preben Randbæks stedfortræder indtræder i kulturudvalget.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 08.12.2003

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 191:

Godkendt.

Sagens indhold:

Som en konsekvens af, at Preben Randbær udtræder af byrådet i Hals Kommune pr. 1. januar 2004 har venstregruppen ønsket at foretage en rokade i gruppens udvalgsposter.

Venstregruppen ønsker, at Keld Jul Vagner indtræder i økonomiudvalget og udtræder af kulturudvalget, samt at Preben Randbæks stedfortræder indtræder i kulturudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

192 Valg af personlig stedfortræder for hegnsynsmedlem samt vurderingsmand (mark- og vejfredsloven).

Journal nr. 00.01A10 / /Sagsid 20677

Beslutningstema:

Såfremt byrådet godkender, at Kai Hansen indtræder i byrådet pr. 1. januar 2004 skal der vælges en personlig stedfortræder for Henrik Vadsholt som hegnsynsmedlem samt som vurderingsmand i henhold til lov om mark- og vejfred.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 10.12.2003

Sagen fremsendes til behandling i byrådet

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 192:

Som suppleant blev valgt Morten Pedersen, Langtvedvej 75, Ulsted.

Sagens indhold:

Såfremt byrådet godkender, at Kai Hansen indtræder i byrådet pr. 1. januar 2004, kan han ikke længere fungere som hegnsynsmedlem samt som vurderingsmand i henhold til lov om mark- og vejfred.

Suppleant for Kai Hansen i disse instanser er Henrik Vadsholt, Ulsted.

En konsekvens vil derfor være, at Henrik Vadsholt indtræder pr. 1. januar 2004 i som hegnsynsmedlem samt som vurderingsmand i henhold til lov om mark- og vejfred. I stedet skal der godkendes en personlig stedfortræder for Henrik Vadsholt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

§§ 27-32 i Lov om hegn.

Bilag:

/

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

193 Delegation - fra byrådet til borgmester/viceborgmester i forening enten med kommunaldirektør eller stabschef.

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 20505

Beslutningstema:

Forslag om bemyndigelse til godkendelse af årsregnskaber og i nogle tilfælde også budgetter for eksterne forsyningsvirksomheder m.v., hvor kommunen har bevilget lån eller garanti for lån.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 27.11.2003:

Sagen indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 251:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 193:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der ønskes bemyndigelse til borgmester/viceborgmester i forenening med enten kommunaldirektør eller stabschef at godkende årsregnskaber og i nogle tilfælde også budgetter for eksterne forsyningsvirksomheder m.v., hvor kommunen har bevilget lån eller garanti for lån.

Borgmester/viceborgmester i forening med enten kommunaldirektør eller sekretariatsleder har tidligere haft bemyndigelsen til ovennævnte godkendelser.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Såfremt sagen godkendes, indlægges bemyndigelse i "Offentlige Mapper" i et samlet delegationssæt.

Lovgrundlag:

Byrådet har kompetencen.

Bestemmelsen om godkendelse af regnskaber og budgetter står i vedtægten for den enkelte forsyningsvirksomhed m.v. Bestemmelsen om godkendelse af regnskaber og budgetter for en forsyningsvirksomhed m.v.gælder sålænge kommunen yder lån eller garanti for lån til forsyningsvirksomheden m.v.

Bilag:

Forslag til delegation (eldok – delegation – aarsregnskab.doc) delegation - aarsregnskab.doc (23 KB)

194 Stillingtagen til ekstraordinære lønstigninger og lønudgifter i 2004.

Journal nr. 81.15G01 / /Sagsid 20624

Beslutningstema:

Stillingtagen til finansiering af ekstraordinære lønudgifter 2004.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiudvalget bedes drøfte, hvad der skal ske i forhold til de udmeldte ekstraordinære lønstigninger til alle medarbejdere samt ekstra lønudgifter på lærerområdet.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 254:

Det indstilles, at der meddeles bevillinger på henholdsvis kr. 457.500 og kr. 81.000. Finansiering: likvide aktiver.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 194:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagens indhold:

KTO har nu udmeldt de nye lønstigningsprocenter i det offentlige pr. 1. april 2004.

Lønningerne skal ekstraordinært fremskrives med 0,67% på årsbasis i forhold til det ved overenskomstforhandlingerne aftalte. Dette skyldes hovedsageligt, at kommunerne generelt ikke har brugt de lønkroner, som man forudsatte.

Uagtet at KL’s udmeldinger i budgetdebatten har været, at en sådan ekstraordinær stigning ikke var forventelig, har vi i budgettet for 2004 centralt afsat en "forsikringspulje" på 0,40% årligt, svarende til 675.000 kr. for 2004. 0,67% udgør imidlertid 1.132.500 kr. i 2004 (1.510.000 kr. årligt) hvorefter der mangler dækning for de sidste 457.500 kr. i 2004-budgettet. Vi må forvente, at vi herefter bliver DUT-kompenseret via Kommuneaftalen, ligesom det er sket med den ekstraordinære lønstigning, der blev effektueret pr. 1. april i år.

Samtidig har vi nu fået en udmelding fra KL gående ud på, at lærerarbejdstidsaftalen udskydes 1 år, hvorfor man som kompensation har besluttet at forhøje honoreringen af undervisningstillæggene pr. 1. august 2004. Udgiften til forhøjede undervisningstillæg andrager årligt 81.000 kr.

Økonomiudvalget skal herefter træffe beslutning om finansiering af ovenstående.

Økonomiske konsekvenser:

Der mangler 457.500 kr. på næste års budget til generelle stigninger, ligesom der mangler 81.000 kr. til lærerområdet.

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

195 8 andelsboliger ved Nørlund i Gandrup - godkendelse af skema A.

Journal nr. 03.03.02G01 / /Sagsid 20600

Beslutningstema:

Holmsø Huset A/S fremsender skema A, der omhandler godkendelse af anskaffelsessum m.v. før byggeriets opstart ved opførelse af 8 støttede private andelsboliger ved Nørlund i Gandrup.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 02.12.2003

Det indstilles, at der gives tilsagn til byggeriet på de ansøgte vilkår.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 255:

Indstilles til godkendelse. Finansiering: likvide aktiver.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 195:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Projekt:

Projektet indeholder 8 boliger på hver 95 m2 incl. redskabsrum.

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessummen andrager følgende beløb:

Grundudgifter kr. 982.000

Håndværkerudgifter kr. 6.610.000

Omkostninger kr. 1.770.000

Diverse gebyrer - byggeskadefond, statens promillegebyr og

gebyr til Hals kommune kr. 138.000

Anskaffelsessum i alt kr. 9.500.000.

Anskaffelsessum pr. m2 er 12.500 kr.

Proces

Efter godkendelse af skema A har bygherren 9 måneder til at sælge boligerne og udbyde projektet i offentlig licitation.

Inden byggeriet igangsættes skal 75% af andelsboligerne være afhændet til kommende andelshavere og andelsboligforeningen være stiftet.

Finansiering:

Anskaffelsessummen for støttede private andelsboliger finansieres efter fradrag af et statsligt tilskud med op til 80 pct. realkreditlån og op til 20 pct. andelsindskud.

Det statslige tilskud gives som et kontant beløb, der udgør 10 pct. af anskaffelsessummen, dog højst 900 kr. pr. m2 i 2003. Tilskuddet for andelsboligprojektet i Gandrup beløber sig derfor til 684.000 kr.

Det statslige tilskud kan kun gives, hvis kommunalbestyrelsen godtgør staten 33 pct. af udgifterne hertil. Hals Kommune skal med andre ord refundere 225.720 kr. til staten for projektet.

Det statslige tilskud udbetales, når den samlede bebyggelse er finansieret med realkreditlån og 75 pct. af boligerne er taget i brug af andelshaverne.

Økonomiske konsekvenser:

Hals Kommune skal yde et tilskud på 225.720 kr. til projektet.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

196 Fusion mellem Hals Museum, Hadsund Egns Museum og Aalborg historiske museum

Journal nr. 19.03.00P19 / /Sagsid 16297

Beslutningstema:

Hals Kommune bedes træffe beslutning om, hvorvidt man vil godkende en fusion mellem de tre museer, herunder godkende vedtægter for det nye Nordjyllands Historiske Museum og samdriftsaftalen for det nye museum.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 27. november 2003 Punkt 129:

Et flertal indstiller, at fusionen godkendes på det i sagsfremstillingen beskrevne økonomiske grundlag på kr. 776.340,-.

Et mindretal, bestående af Jonna Hansen og Sørn Nordhald indstiller, at fusionen godkendes under forudsætning af, at det sikres, at Hals Museums nuværende aktivitetsniveau fastholdes.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 259:

Økonomiudvalget indstiller, at fusionen godkendes dels under forudsætning af, at det sikres, at Hals Museums nuværende niveau fastholdes og dels at de økonomiske forudsætninger ikke afgørende ændres væsentlig. Administrationen bemyndiges til at gennemgå og kommentere aftalegrundlaget.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 196:

Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at gennemføre slutforhandlingerne under iagttagelse af udleveret notat dateret 17.12.03, brev nr. 88272, sagsid. 16297.

Sagens indhold:

Igennem længere tid har Hals Museums fremtid været drøftet. Årsagen hertil var den nye museumslov, der trådte i kraft 1. januar 2002 der betød, at det i dag anses for umuligt for Hals Museum alene at opnå statsanerkendelse. På den baggrund var der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2003 ønske om, at der blev optaget forhandling med Hadsund Kommune og Hadsund Egns Museum om en mulig fusion, idet man her måske stod overfor at miste statsanerkendelsen begrundet i de nye krav.

Siden er fusionsplanerne udvidet, idet Aalborg Historiske Museum også indgår i de forestående fusionsplaner og de tre museer ønsker at fusionere til Nordjyllands Historiske Museum. Byrådet i Hals Kommune godkendte på møde d. 18. juni 2003, at Hals Kommune arbejdede hen imod en fusion.

Med det formål at etablere en samdrift af de tre museer har bestyrelserne for Hals Museum, Aalborg Historiske Museum og Hadsund Egns Museum udarbejdet en samdriftsaftale og et sæt vedtægter for det nye Nordjyllands Historiske Museum, der vil blive etableret som en selvejende institution. Det nye museum vil fremover drive:

 • Hals Museum
 • Aalborg Historiske Museum
 • Lindholm Høje Museet
 • Gråbrødrekloster Museet
 • Hadsund Egns Museum

Ud fra et ønske om, at museet også i fremtiden nyder opbakning i de lokale kulturhistoriske foreninger, har man fundet det væsentligt, at disse har sæde i det nye museums bestyrelse sammen med repræsentanter fra de tilskudsgivende kommuner og museets medarbejderstab. Bestyrelsen vil blive på 12 medlemmer. Hals Byråd skal vælge et medlem og Museumsforeningen for Hals Kommune vil ligeledes skulle udpege et medlem.

Det er intentionen, at samdriften implementeres snarest muligt og senest pr. 1. januar 2004, hvilket bl.a. skyldes metoden for tildelingen af statstilskud.

Hals Museums bestyrelse har på møde d. 12. november 2003 besluttet at anbefale de foreliggende vedtægter og samdriftsaftale.

Den nye aftale sikre en fortsat drift af et lokalt museum i Hals, lokal faglig ekspertise på inspektørniveau, mulighed for samdrift af magasiner, samlinger, udstillinger m.v., samt statslig medfinansiering af museumsdriften i Hals Kommune.

Af notat om sammenlægningen af Hadsund Egns Museum, Hals Museum og Aalborg Historiske Museum af 11. maj 2003 fremgår, at lederen af Aalborg Historiske Museum er direktør for Nordjyllands Historiske Museum. Museet samarbejder med Aalborg Kommune om regnskabsføring, således at Aalborg Kommunes regler herfor overholdes. De øvrige kommuner (Hals og Hadsund) forpligter sig til at indbetale deres tilskud m.v. til Aalborg Kommune, der forestår den videre distribution til regnskabsafdelingen på Aalborg Historiske Museum. De enkelte museers økonomi holdes adskilt i budgetter og regnskaber således, at udgifter afholdes indenfor respektive museers konti.

Økonomiske konsekvenser:

Det fremgår af samdriftsaftalen, at Hals Kommune i perioden 1. januar 2004 – 31. december 2008 forpligter sig til at bidrage med et årligt kommunalt tilskud på kr. 776.340. Aftalen er uopsigelig i perioden.

Hals Museums budget for 2004 udgør kr. 1.110.950. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 ønsket at bibeholde niveauet for driften af Hals Museum i forventning om en snarlig statsanerkendelse, som vil kunne opnås via fusionen. Dette har medført, at der er tilført museumsvæsenet ekstrabevillinger på i alt 508.700 kr. fordelt på henholdsvis støtte til ansættelse af 1 ekstra medarbejder (182.700 kr.), samt ekstrabevilling i forbindelse med en ansat i servicejob, museets egenfinansiering af ekstra medarbejder, samt leje af Toften (326.000 kr.). Disse ekstrabevillinger er givet m.h.p. at fastholde ovennævnte niveau indtil statsanerkendelse er givet, hvorfor der vil skulle ske en reduktion i museets budget, når statsanerkendelsen er opnået.

Det ordinære budget vil således efter ovennævnte reduktion udgøre kr. 602.250. Når denne er gennemført vil der således være et ufinansieret tilsagn på kr. 174.090 årligt, såfremt den fremlagte samdriftsaftale indgås. Det betyder, at en godkendelse af samarbejdsaftalen, samtidig betyder en tillægsbevilling på dette beløb. Hvis dette ikke kan bevilges, vil der ske en forskydelse af processen på et år.

Ved en fusion pr. 1. januar 2004 forventes Hals Museum at få tildelt statslige midler i 2006 givet på baggrund af regnskab 2004.

Hals Museum har oplyst, at der i den mellemfaldende periode eventuelt vil kunne ydes tilskud fra Kulturarvsstyrelsens ophjælpningspulje, hvilket vil kunne reducere i de ekstraordinære tilskud frem til 2006.

Personalemæssige konsekvenser:

Museet i Hals er jf. vedtægternes § 7, stk. 3 sikret opretholdelse af en faglig repræsentation i Hals.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov nr. 473 af 7. juni 2001 – Museumsloven.

Bilag:

Brev fra Aalborg Historiske Museum af 11. november 2003 (El.doc.: Aalborg Historiske Museum). Aalborg_Historiske_Museum.tif (56 KB)

Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum (El.doc.: Vedtægter for NHM). Vedtaegter_NHM.tif (162 KB)

Samdriftsaftale – Nordjyllands Historiske Museum (El.doc.: Samdriftsaftale - NHM). Samdriftsaftale_NHM.tif (36 KB)

Notat om sammenlægningen af Hadsund Egns Museum, Hals Museum og Aalborg Historiske Museum (El.doc.: Sammenlægning). Sammenlaegning.tif (432 KB)

 

197 Hals Skole 2. etape

Journal nr. 82.06.00P20 / /Sagsid 17810

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til om der på det foreliggende projektgrundlag med tilhørende økonomisk overslag kan udarbejdes detailprojektering. Afholdes licitation. Frigives det bevilgede beløb på 13.000.000 kr., samt om opgaven umiddelbart kan sættes i værk såfremt licitationens resultat holder sig inden for bevillingen. Da der er forudsat nedrivning af den ældste del af skolen og denne nedrivning gerne af hensyn til skolens drift skal ske i sommerferien, skal der gives tilladelse til at der afholdes særskilt licitation på nedrivningen parallelt med udarbejdelse af detailprojekt.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anmoder om

- at projektet godkendes, samt at der umiddelbart kan udarbejdes licitations materiale

- at projektet snarest muligt kan sendes i licitation

- at de til etapen afsatte 13.000.000 kr. frigives

- at byggeriet umiddelbart kan iværksættes såfremt licitation resultatet holder sig inden for

budgettet

- der kan gennemføres særskilt licitation for nedrivningen, samt at nedrivningen gennemføres

i sommerferien.

Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 132:

Indstilles til godkendelse under forudsætning af udvalgets anbefaling.

Finansiering: Der frigives kr. 6,5 mill. i 2003 medens det resterende beløb kr. 6,5 mill. optages på budget 2004.

Kulturudvalgets møde 12. juni 2003 Punkt 70:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 93:

Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning, den 20. november 2003

Der foreligger nu endeligt licitationsbudget. Budgettet udviser et samlet forbrug på kr. 12.588.626. Der er frigivet kr. 6.500.000 i indeværende år, mens der frigives kr. 6.500.000 i 2004. Der forventes således et samlet mindreudgift på kr. 411.374. I budgettet er indeholdt opgaver, der var medtaget i det oprindelige projekt, men som på tilbudslisterne har været opgjort som særpriser.

Kulturudvalgets møde 27. november 2003 Punkt 126:

Det foreliggende licitationsbudget godkendes.

Kulturudvalget indstiller, at der endvidere bevilges kr. 110.000,- + moms til etablering af CTS-anlæg.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 260:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 197:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

En arbejdsgruppe på skolen, har med inddragelse af repræsentation af handicaporganisationen og BST sammen med teknikere og arkitekt udarbejdet den foreliggende projektløsning.

Løsningen indebærer nedrivning af den ældste del af skolen. Nyopførelse af samlingsrum med tilliggende musiklokale, samt to klasselokaler. Renovering af øvrige bygninger mod syd og delvist mod øst med etablering af diverse grupperum, arbejdsrum og nye toiletfaciliteter. Flytning af hovedindgang. Etablering af elevator til sikring af handicap adgang til hele bygningskomplekset. Nedbrydning af de gamle gårdtoiletter og sydmur med henblik på at give skolen en ny facade mod byen. I musiklokale og aula påregnes naturlig ventilation og indarbejdelsen vil foregå efter de retningslinier, der er aftalt med John Cocks, Hals Kommunes tekniske forvaltning og ingeniørfirmaet NIRAS, der har sandsynliggjort en effektiv løsning.

Der er endvidere forberedt for madudlevering i aula, ligesom teknisk forvaltnings påpegede vedligeholdelses mangler er indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser:

En forventet anlægsudgift på 13.000.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Skrivelse af 31.10.03 fra Arkitektfirma Ebbe Scmidt Nielsen ApS (El.doc.: Arkitektfirma Ebbe Schmidt Nielsen). Arkitektfirma_Ebbe _Schmidt_Nielsen.tif (33 KB)

Økonomioversigt af 31.10.03 (El.doc.: Oekonomioversigt). Oekonomioversigt.tif (38 KB)

Licitationsresultat af 31.10.03 (El.doc.: Licitationsresultat). Licitationsresultat.tif (44 KB)

 

198 Forslag til fremtidig organisering af ældreområdet i Hals Kommune.

Journal nr. 00.15.01A21 / /Sagsid 18532

Beslutningstema:

Forslag til fremtidig organisering af ældreområdet i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Forslag til fremtidig organisering af ældreområdet i Hals Kommune fremsendes til drøftelse i Socialudvalget.

Socialudvalgets møde 25. november 2003 Punkt 170:

Indstilles til godkendelse, idet Socialudvalget peger på model 2.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 261:

Indstilles til godkendelse.

Ældrerådets møde den 11. december 2003:

Ældrerådet anbefaler socialudvalgets indstilling til godkendelse. Endvidere anbefales det, at borgerne informeres om ændringerne, det er vigtigt med et højt informationsniveau.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 198:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Pr. 1. januar 2003 trådte lov om frit valg indenfor områderne praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i kraft.

I Hals Kommune besluttede byrådet som en konsekvens af lovgivningen, at visitation af hjemmehjælpsydelser organisatorisk blev flyttet fra områdelederne i område øst og vest til en enhed med direkte reference til ældrechefen pr. 1. januar 2003. Lovgivningens krav om adskillelse af myndighedsfunktion og drift samt kravene om ligebehandling af kommunale og private leverandører rejser imidlertid behovet for at revurdere en lang række andre organisatoriske, administrative og budgettekniske forhold i relation til den fremtidige organisering af ældreområdet i Hals Kommune. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at analysere kommunens nuværende organisering på området samt fremkomme med forslag til tilpasning i forhold til de ændrede vilkår.

Arbejdsgruppens kommisorium har været at

 

 • Redegøre for nuværende organisation på området, samt foretage en vurdering af , hvorledes fleksibilitet i opgaveløsningen som helhed fremover varetages , herunder:
 • Fremkomme med forslag til en fremtidig organisering af ældreområdet, der sikrer en klar afgrænsning af de driftsopgaver, der er omfattet af frit leverandørvalg.
 • Foretage en vurdering af hensigtsmæssigheden i den nuværende områdeopdeling herunder fremkomme med forslag til områdeopdeling, der sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne.
 • Fremkomme med forslag til løsning af myndigheds- og kontrolopgaverne.
 • Foretage en vurdering af, hvilke ledelses- og styringsmæssige administrative opgaver, der fremover skal løses af henholdsvis myndighedsfunktionen bestående af ældrechef, administrativ medarbejder samt visitationsenhed, og driftsfunktion bestående af områdeleder(e) og administrativ(e) medarbejder(e). Der skal udarbejdes forslag til stillings-/ og funktionsbeskrivelser for ovennævnte.
 • I vurderingen skal der vurderes såvel økonomiske som kvalitetsmæssige muligheder og konsekvenser.

Arbejdsgruppen har bestået af Anette Jensen, leder af ældre-/handicapafdelingen,Jytte Brix Nielsen, områdeleder, område Vest, Randi Elbo Jensen, administrativ medarbejder- ældre- handicapafdelingen, Mona Poulsen, administrativ medarbejder – område Øst, visitator Nanny Frisgaard, fællestillidsrepræsentant for SOSU personale Laila Schou, primærsygeplejerske, fællestillidsrepræsentant Lili Colding, og ad hoc deltagelse fra Mona Richardt, økonomiafdelingen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport "Analyse og anbefalinger vedrørende fremtidig organisering af ældreområdet i Hals Kommune".

Efterfølgende har forvaltningen i forbindelse med rengøringsleders opsigelse pr. 30.11.2003 indarbejdet forslag til ændret organisering af rengøringspatruljen.

Arbejdsgruppens anbefalinger for den fremtidige organisering af Hals Kommunes ældreområde kan kort resumeres som følger:

 1. At der af hensyn til kravene om gennemsigtighed og dokumentation for beregningen af priskrav sker en klar adskillelse mellem de opgaver og udgiftsområder, der er omfattet af myndighedsfunktionen, og den øvrige del af hjemmeplejen
 2. At den integrerede ordning fastholdes, men at der foretages en måling af tidsforbruget for ledere og administrative medarbejdere på ældreområdet for derved at få et dokumentationsgrundlag for vurderingen af, hvor meget af de pågældende personers arbejdstid, der skal medregnes til løsningen af opgaver i relation til hjemmesygeplejen, på plejecentrene samt i forhold til de hjemmeplejeopgaver, der er omfattet af frit leverandørvalg.
 3. At ældrechefen fastholder det daglige ansvar for myndighedsfunktionens administrative opgaver
 4. At Hals Kommune fremover vælger en aktivitetsbaseret rammestyring som styringsinstrument for udgifterne til praktisk og personlig hjælp omfattet af frit leverandørvalg på ældreområdet og for praktisk og personlig hjælp visiteret til beboere på plejecentrene.
 5. At det overordnede ansvar for prisberegningen placeres hos ældrechefen, men at den daglige ledelse af kommunens leverandørvirksomhed bliver ansvarlig for at tilvejebringe opgørelser og dokumentation for de enkeltelementer, der indgår i beregningen.
 6. At det overordnede ansvar for kontrol, tilsyn og afregning med alle leverandører må placeres i myndighedsfunktionen, og der foretages en opnormering af myndighedsfunktionen til denne opgave.
 7. At ressourcerne til de administrative meropgaver i hjemmeplejen som følge af frit valg delvist tilvejebringes ved at flytte relevante opgaver fra hjemmeplejens administrative medarbejdere / ledelse til myndighedsfunktionen, og at myndighedsfunktionen opnormeres i henhold hertil.
 8. At område Øst og Vest i Hals Kommune fra 1. januar 2004 slås sammen, således at den kommunale leverandør på ældreområdet fra denne dato omfatter hele kommunen. Som konsekvens heraf anbefales det, at der nedlægges en områdelederstilling fra denne dato, og at der i stedet tilføres yderligere administrativ bistand, der dels kan medvirke til løsning af administrative meropgaver som følge af frit valg og dels kan håndtere de øgede administrative opgaver, der følger af den nedlagte områdelederstilling.
 9. At de årlige aftaler mellem Hals Kommune og de enkelte institutioner om økonomisk decentralisering i relation til hjemmepleje, rengøringspatrulje og centralkøkken tilrettes, så de i videst muligt omfang indholdsmæssigt svarer til standardkontrakterne med de private leverandører.

Herudover anbefaler forvaltningen efterfølgende:

 1. At den overordnede ledelse af rengøringspatruljen lægges ind under områdelederstillingen, samt at der ansættes en afdelingsleder , der skal varetage den daglige ledelse af rengøringspatruljen samt koordineringen af opgaverne i forhold til øvrige samarbejdsparter.

Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet to modeller til fremtidig opdeling i plejeomsorgsgrupper, hvor en plejeomsorgsgruppe skal forstås som gruppe bestående af en pleje-omsorgsleder og et antal medarbejdere.

Model 1: 1 områdeleder, administrativ bistand til områdeleder og 4 plejeomsorgsledere med en lidt ændret opgavefordeling.

Model 2: 1 områdeleder, administrativ bistand til områdeleder, 3 plejeomsorgsledere med ændret geografisk opdeling og administrativ bistand til plejeomsorgslederne.

Arbejdsgruppen anbefaler model to som den mest hensigtsmæssige.

Arbejdsgruppens rapport har været forelagt områdeMED Social den 29. oktober 2003. OmrådeMED tilslutter sig arbejdsgruppens anbefaling. Rapporten har endvidere været drøftet på Byrådets temamøde den 17. november 2003.

Konkret forslag til ændret organisering vil blive forelagt områdeMED Social på møde den 26.november 2003.

Økonomiske konsekvenser:

Forslaget forventes at kunne holdes inden for den nuværende økonomiske ramme eventuelt med midler fra ny løn, idet der ikke har været forhandlet med de faglige organisationer.

Personalemæssige konsekvenser:

I forbindelse med eventuel nedlæggelse af områdelederstilling og pleje- omsorgslederstilling vil der ikke blive tale om afvikling af medarbejdere, idet en områdelederstilling er ledig pr. 1.1.2004 og en pleje-omsorgslederstilling pt oprettet som vikariat, der udløber pr. 31.1.2004.

Kommunikation / Information:

Videresendes til økonomiudvalg og ældreråd.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Analyse og anbefalinger vedrørende fremtidig organisering af ældreområdet i Hals Kommune.

(inklusive bilag).

Notat til rapport vedrørende analyse og anbefalinger vedrørende fremtidig organisering af ældreområdet.

 

199 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:

Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 186:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 206:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 239:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at gruppe 1 kun udføres i laveste udførelse,

at byggeriet sker fra syd mod nord med gruppe 1 som sidste byggeri,

at Hals Kommune opfører og udlejer grund og hytter,

at der afholdes indbudt licitation vedrørende byggeri,

at at forrentningen fastsættes til 5 %,

at lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset og

at byggeriet finansieres via kassebeholdning.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 256:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 199:

Godkendt.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 – 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal – og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser:

Træk i kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Mødeark fra den tidligere behandling (Mødeark Hals Jollehavn.doc) Moedeark Hals Jollehavn.doc (26 KB)

Notat dateret den 19.09.03 (Notat Hals Jollehavn.doc) Notat Hals Jollehavn.doc (28 KB)

En plantegning

Tegn. Nr. 1.15, 1.16, 1.17 og 1.18

Prisberegning af de enkelte grupper.(Prisberegning.tif) Prisberegning.tif (81 KB)

Samlet oversigt (Samlet oversigt.tif) Samlet oversigt.tif (14 KB)

 

200 Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer i 2004

Journal nr. 02.00.05S29 / /Sagsid 11132

Beslutningstema:

Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer m.v. i år 2004.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 14.11.2003, at taksterne på vedlagte takstblad indstilles til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet til ikrafttræden pr. 1. januar 2004.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 228:

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 257:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 200:

Godkendt.

Sagens indhold:

Taksterne reguleres 1 gang årligt efter nettopristallet efter Danmarks Statistiks nettopristal for oktober.

Nettopristallet for oktober 2003 er opgjort til 107,6 (i 2002 var det 105,7)

Alle gebyrer på vedlagte takstblad er nu omregnet efter det oplyste nettopristal til år 2004 takster.

Gebyrerne skal godkendes af økonomiudvalg og byrådet.

Det kan oplyses, at Teknisk forvaltning i 2002 behandlede 437 byggesager og 39 dispensationer, hvilket gav en indtægt på 299.067 - kr.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

I henhold til bygningsreglementet for småhuse 1998 afsnit 1.10.1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse.

Efter afsnit 1.10.2 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal opkræves gebyr, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper.

Efter afsnit 1.10.3 fastsætter kommunalbestyrelsen beregningsmåden for gebyrerne og størrelsen. Opmærksomheden henledes på, at der for formålsbestemte gebyrer gælder særlige principper. I beregningen kan således alene indgå udgifter, der er direkte, indirekte eller komplementært vedrører området.

Bilag:

Takstblad for bygningsgebyrer i 2004 (eldok) Takstblad for bygningsgebyrer i 2004.doc (24 KB)

Takstblad for andre kommuner (eldok) Takstblad for andre kommuner.tif (181 KB)

 

201 Anlæg af cykelsti fra Gandrup til Loftsbro, Regnskab

Journal nr. 05.13.00P19 / /Sagsid 15072

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte om regnskabet af anlægsarbejdet at Cykelstien fra Gandrup til Loftsbroen kan godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.10.2003 at, regnskabet godkendes og at restbevillingen sker fra Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler 2003

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 232:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 258:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 201:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Arbejdet omkring etablering af cykelsti fra Gandrup til Loftsbroen er nu færdigt

Cykelsti fra Gandrup til Loftsbroen

Overslag kr.

Forbrugt kr.

Licitation

1.455.812,00

1.434.117,00

Administration og uforudsete udgifter

70.000,00

57.064,97

Projektering/tilsyn

72.700,00

79.829,96

Ekspropriation + køb af jord

75.000,00

66.714,42

Afsætning og opmåling , Landinspektør

80.000,00

107.783,00

1745509,35

Ekstraarbejder

151854,93

i alt

1.897.364,28

Ekstraarbejder består af drænledning langs anlægsskråning ved grøften, samt sikring af skråningsanlægget vha. etablering af afvandingsrør. Det er også nødvendigt at udbedre vejens sporkøring omkring bump, dette arbejde er medregnet under ekstraarbejder.

 

Der er bevilget 1,75 mill. til projektet

 

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2002 afsat 1,4 mill. til projektet, herudover der bevilget 350.000 kr. af trafiksikring 2003. Bevillingen af det resterende beløb på 147.364,28 kr. kan ske via Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler 2003.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Oversigt over anlægskonti – Teknisk Udvalg (eldok) Oversigt over anlaegskonti - Teknisk Udvalg.xls (21 KB)

 

202 Fremtidig anvendelse af arealerne syd for Sønderskovvej ved Landbolyst.

Journal nr. 01.02.05G00 / /Sagsid 1623

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om der i fremtiden må etableres beboelse syd for Sønderskovvej ved Landbolyst.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 07.11.2003

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 12. november 2003 Punkt 146:

Sagen oversendes til behandling i økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 263:

Et flertal af Økonomiudvalget kan ikke anbefale etablering af beboelse syd for Sønderskovvej. Imod stemte: Bent Sørensen, Jonna Hansen, Jørgen Hansen og Keld Petersen. For at etablere byggeri stemte: Preben Randbæk og Johannes Elsnab.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 202:

Godkendt som indstillet. Efter afstemning, hvor følgende spørgsmål blev stillet:

"Hvem kan følge flertallets indstilling":

10 stemte for (A + Jens Møller)

7 stemte imod (V + C).

Sagens indhold:

Hals Kommune har tidligere modtaget en henvendelse fra ejeren af Landbolyst, som ønsker at anvende jorden vest for Søvænget/Fjordvænget/Fjordblink til boligbebyggelse.

Politikerne i Hals Kommune besluttede i oktober 1998, at afklaringen omkring den fremtidige anvendelse af arealerne syd for Sønderskovvej, skulle afvente den endelige fastlæggelse af strandbeskyttelseslinien på arealerne.

Strandbeskyttelseslinien er nu endelig defineret (linien kan ses på vedlagte kort). Den aktuelle linie giver mulighed for etablering af en række boliger syd for Sønderskovvej med en grunddybde på ca.35 m.

Byrådet skal derfor tage stilling til, om arealet mellem Sønderskovvej og strandbeskyttelseslinien skal kunne anvendes til boligbebyggelse, eller om arealerne skal friholdes for bebyggelse for at fastholde synet mod fjorden fra Sønderskovvej.

Det skal dog lige bemærkes, at beslutningen om at udlægge arealerne til boligformål ikke kan træffes af kommunen alene, da arealerne ligger indenfor kystnærhedszonen (3 km fra kysten). Der skal forhandles med såvel amt som landsplanafdeling.

Afklaringen af ovennævnte bør findes inden Hals Kommune skal til at sælge grunde i den nye udstykning nord for Sønderskovvej ved "Jacob Severins Vej".

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kortudsnit fra Hals med angivelse af strandbeskyttelsesliniens forløb (eldok. Landbolyst.doc) Landbolyst.doc (90 KB)

 

Indstilling fra Kulturudvalget

 

203 Ændring af Hals Kommunale Ungsdomsskoles vedtægter

Journal nr. 18.09.01P24 / /Sagsid 20414

Beslutningstema:

Foranlediget af, at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ikke længere ønsker repræsentation i Hals Kommunale Ungdomsskoles bestyrelse fremsættes forslag om ændring af ungdomsskolens vedtægter.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller vedtægtsændringerne til godkendelse.

 

Kulturudvalgets møde 27. november 2003 Punkt 131:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 203:

Godkendt.

Sagens indhold:

I vedtægterne for Hals kommunale Ungdomsskoles bestyrelse er bestyrelsens sammensætning beskrevet i § 1. Herefter har arbejdsmarkedets parter 2 repræsentanter, som i h.t. §2 stk. 2 vælges af kommunalbestyrelsen efter indhentet forslag fra de stedlige organisationer. Hidtil har LO og DA haft disse pladser, og efter seneste valg blev der også udpeget repræsentanter for disse organisationer. Kort efter meddelte DA imidlertid, at de trak deres repræsentant og at DA ikke fremover ønsker repræsentation i ungdomsskolens bestyrelse.

Ungdomsskolebestyrelsen har siden undersøgt, om andre organisationer, der repræsenterer arbejdsgivere, kunne være interesseret i pladsen. Desværre har det ikke medført nogen positiv tilbagemelding.

Ungdomsskolebestyrelsen er derfor ikke fuldtallig, og bestyrelsen fremsætter derfor forslag til ændring af vedtægterne således:

I § 1 ændres teksten: "2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter" til "2 repræsentanter for andre interessenter".

I § 2 stk. 2 ændres teksten: "Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter" til "repræsentanter for andre interessenter".

Ændringerne ligger inden for rammerne i Lov om Ungdomsskoler, der i § 7 beskriver, at der i ungdomsskolebestyrelsen skal være repræsentanter for "organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter".

Det skal i øvrigt nævnes, at det ikke er ualmindeligt, at DA melder fra vedr. repræsentation i ungdomsskolebestyrelserne i andre kommuner landet over.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000 af lov om ungdomsskoler.

Bilag:

Vedtægter for Hals Kommunale Ungdomsskole, Ungdomsskolebestyrelsen (El.doc.: Vedtægter - Ungdomsskolen). Vedtaegter_ungdomsskolen.tif (134 KB)

Forslag til vedtægter for Hals Kommunale Ungdomsskole, Ungdomsskolebestyrelsen (El.doc.: Forslag - vedtægter - Ungdomsskolen). Forslag_vedtaegter_ungdomsskolen.tif (132 KB)

 

 

 

 

Indstillinger fra Teknisk Udvalg

 

204 Forslag til Miljøgodkendelse på Mandelvej 15

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 19966

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Mandelvej 15, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 19.11.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 234:

Et flertag af Teknisk Udvalg ønsker, at der alene gives retsbeskyttelse i 4 år.

Ib Munk ønsker fastholdt retsbeskyttelse i de 8 år, og forslaget sendt i høring som det foreligger.

Birthe Madsen, Gert Andersen og Poul Erik Lyngdorf ønsker sagen afgjort i byrådet.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 204:

Tilbagesendes Teknsik Udvalg, idet man ønsker gennemført yderligere opstramninger omkring lugtgener til miljøtilladelsen omkring ejendom Mandelvej 15.

For stemte 11 (A + Jens møller + C).

Imod stemte 1 (Ib Munk).

5 undlod at stemme (V).

Sagens indhold:

Mandelvej 15 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Mandelvej 15 på ialt 383 DE slagtesvin på ejendommen. Denne produktion vil foregå 2 steder. Der vil blive etableret en stald på Elsamvej til 294,7 DE, og der vil blive reduceret i eksisterende dyrehold på Mandelvej 15 samt etableret rensning af afkastluften. Dyreholdet på Mandelvej vil blive 88,1 DE, hvoraf 32,6 DE vil være søer. Dette vil have en effekt svarende til Hals Kommunes påbud om reduktion.

Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Såfremt Nordjyllands Amt stiller krav til vilkår i kommunes miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af regionplantillægget vil disse blive indarbejdet.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

MGK-Mandelvej15ver2 [el-dok] MGK-Mandelvej15ver2.doc (1227 KB)

Miljøgodkendelse (El. doc). Miljoegodkendelse.tif (68 KB)

 

 

205 Forslag til Lokalplan 5.37 ""Område til Bolig- og serviceformål v. Rosenvænget"

Journal nr. 01.02.00G01 / /Sagsid 19672

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt forslag til Lokalplan 5.37 "Område til Bolig- og serviceformål v. Rosenvænget" med tilhørende Kommuneplanramme skal fremlægges i offentlig høring.

 

Indstilling / Beslutning:

at forslag til Lokalplan 5.37 og forslag til rammeområde 5Be2 fremlægges i offentlig høring.

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 229:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse med bemærkning, at der medtages i redegørelsesdelen, at bebyggelsesprocenten er forholdsvis høj og der kan ikke forventes dispensation.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 205:

Godkendt til fremlæggelse.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde d. 27.08.2003, at der skulle udarbejdes forslag til lokalplan, der muliggjorde etablering af udlejningslejligheder og hotelværelser i "Hals gamle Sygehus" ved Rosenvænget i Hals.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til lokalplan, der dels overfører området fra landzone til byzone, dels fastlægger områdets anvendelse til en blanding af udlejningslejligheder og hotelværelser.

Lejlighederne skal indrettes med køkken og bad, og skal anvendes til helårsboliger. Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at området ikke skifter karakter til et egentligt ferie- og fritidsområde. Samtidig er det fastlagt, at hotelværelserne ikke kan benyttes til andet end midlertidig ophold. Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at der ikke skabes en række små værelser/lejligheder uden bad og køkkenfaciliteter til udlejning.

Desuden er det fastlagt, at der skal etableres min. 2 selvstændige ejerlejligheder; én for helårslejlighederne og én for hotelområdet (erhverv). Moderejendommen må ikke udstykkes yderligere.

Max. bebyggelsesprocent for ejendommen er 50.

Lokalplanen ledsages af forslag til rammeområde 5Be2, der udlægger arealet til blandet bolig- og serviceformål. Indenfor området kan der udover boliger etableres privat service, herunder hotelfaciliteter.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslaget til Lokalplan 5.37 og ramme 5Be2 kan ses på Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk/dk/planer_visioner/.

 

 

 

 

 

206 Forslag til Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej. Hou"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18947

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt forslag til Lokalplan 6.27 "Område til Erhvervsformål v. Houvej, Hou" med tilhørende Kommuneplanramme skal fremlægges i offentlig høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 19.11.03

at Forslag til Lokalplan 6.27 og forslag til udvidelse af rammeområde 6Erh1 fremlægges i offentlig høring.

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 230:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 206:

Godkendt til fremlæggelse.

Sagens indhold:

Byrådet behandlede d. 28.05.2003 ansøgning om etablering af en Vognmandsforretning ved Houvej. Det vurderedes, at det er en hensigtsmæssig placering, så Byrådet besluttede at lade udarbejde forslag til lokalplan med denne mulighed.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan med mulighed for erhverv og én bolig i tilknytning hertil.

Ejendommene i området er registreret på vidensniveau 1 iht. Jordforureningsloven som grunde forurenet med tjære. Dette betyder, at ejendommene ikke må overgå til en mere forureningsfølsom anvendelse (f.eks. beboelse) uden amtets forudgående tilladelse. Lokalplanens bestemmelser om etablering af en bolig til virksomheden, forudsætter dermed tillige amtets tilladelse. Før amtet kan give tilladelse skal der gennemføres en forureningsundersøgelse samt evt. oprensning.

Området er beliggende indenfor konsekvenszonen for de etablerede minkfarme vest for Hou by. Derfor er der indtegnet et byggefelt til en evt. beboelse længst væk fra minkfarmene, således at genevirkningerne bliver mindst mulige.

Der er udarbejdet et forslag til udvidelse af rammeområde 6Erh1, således at dette omfatter dels lokalplanområdet, dels Houvej 4, 6 og 8.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslaget til Lokalplan 6.27 og udvidelse af ramme 6Erh1 kan ses på Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk/dk/planer_visioner/

 

 

 

 

 

207 Endelig godkendelse af lokalplan 6.26 - Offentlig område i Hou v. idrætspladsen

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 15964

Beslutningstema:

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt lokalplan 6.26 "Område til offentlige formål i Hou; idrætsfaciliteter m.m." skal vedtages endeligt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.02.2003

at lokalplan nr. 6.26 vedtages endeligt evt. med ændringer af byggefeltet.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 31:

Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse. Inden byrådets behandling tages kontakt til arbejdsgruppen for om muligt at flytte byggefeltet 10 m mod nord.

 

Teknisk Forvaltning den 19.11.2003

Arbejdsgruppen har nu lagt sig fast på den fremtidige placering af byggeriet. Dette skal foregå i byggefeltet udlagt nord for det eksisterende klubhus. Byggefeltet placeret umiddelbart nord for parcellerne ved Skippervej foreslås derfor fjernet i den endelige lokalplan.

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 231:

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at lokalplanen godkendes endeligt.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 207:

Godkendt som indstillet af teknisk forvaltning og udvalg.

Sagens indhold:

Lokalplan 6.26 har været fremlagt i 8 uger.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af Borger- og aktivitetshuset, bygningen kan blive på 3.250 m2, og den skal holdes indenfor et markeret byggefelt. Resten af lokalplanens område kan benyttes til boldbaner o.lign.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Bymodel Hou.

Der er modtaget en indsigelse fra en kommende ejer af Skippervej 38. Byggefeltet ønskes ændret således at bygningen kun kan placeres nord-syd. Det vil betyde en værdiforringelse for ejendommene mod syd, hvis der bliver placeret en høj bygning så tæt på skel. Indsigeslen er vedlagt i bilag.

Afstanden fra ejendommene til byggefeltet er ca. 12,5 m., hvor beplantningsbæltet skal bibeholdes.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |