Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 18. juni 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 18. juni 2003


Byrådet afholder møde:

Den 18. juni 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Jørgen Hansen, Poul Erik Lyngdorf, Ib Munk og Preben Randbæk.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

side

88 Spørgetid - Byrådet. *

89 Inkasso - årsberetning 2002 samt plan 03/04 *

90 Støttet boligbyggeri - godkendelse af skema A. *

91 Støttet boligbyggeri - godkendelse af skema A. *

92 Støttet boligbyggeri - godkendelse af skema A. *

93 Hals skoles 2. etape *

94 Fusion mellem Hadsund Egns Museum og Hals Museum. *

95 Aftale om refusionsfri skolegang for elever i henholdsvis Halskommune og

Aalborg Kommune *

96 Driftsaftale med Hals Jollelaug og tillægaftale til aftale med Hals Bådelaug. *

97 Etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken. *

98 Ombygning af ældrecentret Hassinghave *

99 Forslag til lokalplan 5.36 "Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals" *

 

88 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

Borgmesteren orienterer om de aktuelle bestræbelser på at få IT-huset i drift.

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 88:

Borgmesteren orienterede omkring Innovationsgaardens virke - herunder at Byrådet principielt har udlejet IT-huset til bestyrelsen for Innovationsgaarden.

Borgmesteren er oplyst om, at der blandt bestyrelsen er optimisme omkring det at udleje lokaliteterne.

Sagens indhold:

Pia Nielsen, Vester Hassing, foreslår, at IT-huset benyttes som Net-cafe for både unge og ældre medborgere. Det anføres også, at arbejdsløse kan benytte en Net-cafe til arbejdstræning.

 

 

 

 

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

89 Inkasso - årsberetning 2002 samt plan 03/04

Journal nr. 25.45.00K07 / /Sagsid 18875

Beslutningstema:

Godkendelse af årsberetning for 2002 samt inkassoplan for 2003-2004.

Indstilling / Beslutning:

Staben indstiller:

 • At årsberetning for 2002 godkendes
 • At inkassoplan for 2003-2004 godkendes

Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 128:Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 89:

Redegørelse for afskrivningsgrundlaget udbedes (Udsendes over mail).

Ellers godkendt.

Sagens indhold:

Redegørelsen indeholder:

 1. Årsberetning for 2002
 2. Inkassoplan for 2003/2004

Formålet med redegørelsen er at styrke inddrivelsen af restancer og synliggøre inkassovirksomheden.

Hals kommunes overordnede målsætning på inkassoområdet er at få alle kommunens

borgere til at betale sine regninger til kommunen til tiden. Betaler borgerne ikke til tiden,

inddrives de skyldige beløb med mindst mulig anvendelse af de mulige beføjelser.

Redegørelsens resultater har været drøftet på Chefmødet den 4. juni 2003.

Økonomiske konsekvenser:

Restancer, der inddrives af kommunen udgjorde ultimo 2002 20,2 mill. kr. mod 19.7 mill. kr.

ultimo 2001. Det betyder at, restancen er steget med ca. 2,5%.

Personalemæssige konsekvenser:

Inkassokontoret er organisatorisk tilknyttet Staben og er pr 31/12 02 normeret til 2 ½ fuldtidsstillinger, der er fordelt sådan:

 • 1 fuldmægtig
 • 1 funktionsbestemt overassistent

- ½ assistent

Afdelingen er primo år 2000 omorganiseret. Selve inddrivelsen varetages nu af 2 pantefogder. Administrative opgaver, som afstemning og vedligeholdelse af debitorsystem, udføres af assistent. I 2002 blev inkassoafdelingen en del af den samlede stabsfront.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Årsberetning 2002. Inkassoplan 2003 /2004 (el.doc)

 

90 Støttet boligbyggeri - godkendelse af skema A.

Journal nr. 03.02.12G01 / /Sagsid 18649

Beslutningstema:

Hals Boligforening v/Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema A, der omhandler godkendelse af anskaffelsessum m.v. før byggeriets opstart ved opførelse af 6 almene familieboliger på den tidligere sportsplads i Hou.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 22.05.03:Det indstilles, at der gives tilsagn til byggeriet på de ansøgte vilkår.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 129:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 90:

Godkendt.

Sagens indhold:

Projekt:

Projektet indeholder 2 x 2 værelses boliger på hver ca. 77,4 kvm., 2 x 3 værelses boliger på hver 88,4 kvm. og 2 x 4 værelses boliger på hver 99,4 kvm. ? i alt 530,4 kvm.

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessummen andrager følgende beløb:

Grundudgifter kr. 1.223.000

Håndværkerudgifter - familieboliger kr. 4.243.000

Omkostninger kr. 1.039.000

Diverse gebyrer - byggeskadefond, statens promillegebyr og

gebyr til Hals kommune kr. 96.000Anskaffelsessum i alt kr. 6.601.000.

Anskaffelsessum pr. m2 er kr. 12.445,00.Månedlig husleje:

2værelses boliger ? kr. 4.413,00.

3værelses boliger ? kr. 4.922,00.

4værelses boliger ? kr. 5.431,00.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i anlægsbudgettet for 2003 afsat kr. 740.000,00 til grundkapitallån i støttet boligbyggeri hvortil kommer overførsel af et uforbrugt beløb fra 2002 på kr. 457.000,00 - i alt rådighedsbeløb kr. 1.157.000,00.

Efter forbrug af et beløb på kr. 462.070,00 til nærværende byggeri, andrager restrådighedsbeløbet kr. 694.930,00.

Finansiering:

Byggeriet finansieres således:

Der optages lån på 91 % af den endelige anskaffelsessum.

Beboerindskud udgør 2 % af den endelige anskaffelsessum.

Kommunen indskyder grundkapitallån på 7 % af den endelige anskaffelsessum.

Herudover yder kommunen sædvanlig garanti for den del af lånet, der ligger ud over 65 % og op til lånegrænsen på 91 % af anskaffelsessummen. Garantiprocenten er 28,57 %.

Hals kommune skal efter den forventede anskaffelsessum indskyde et grundkapitallån på kr. 462.070,00, men beløbets størrelse kendes først præcist, når byggeriet er tilendebragt og endelig anskaffelssum er godkendt.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Boligbyggeriloven.

Bilag:

/

 

91 Støttet boligbyggeri - godkendelse af skema A.

Journal nr. 03.02.12G01 / /Sagsid 18837

Beslutningstema:

Hals Boligforening v/Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema A, der omhandler godkendelse af anskaffelsessum m.v. før byggeriets opstart ved opførelse af 6 almene familieboliger syd for Ulstedparken i Ulsted.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 02.06.03:Det indstilles, at der gives tilsagn til byggeriet på de ansøgte vilkår.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 130:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 91:

Godkendt.

Sagens indhold:

Projekt:

Projektet indeholder 2 x 2 værelses boliger på hver ca. 72 kvm., 2 x 3 værelses boliger på hver 83,5 kvm. og 2 x 4 værelses boliger på hver 95 kvm. ? i alt 501 kvm.

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessummen andrager følgende beløb:

Grundudgifter kr. 1.179.000

Håndværkerudgifter - familieboliger kr. 4.008.000

Omkostninger kr. 1.000.000

Diverse gebyrer - byggeskadefond, statens promillegebyr og

gebyr til Hals kommune kr. 92.000Anskaffelsessum i alt kr. 6.279.000.

Anskaffelsessum pr. m2 er kr. 12.533,00.Månedlig husleje:

2værelses boliger ? kr. 4.139,00.

3værelses boliger ? kr. 4.667,00.

4værelses boliger ? kr. 5.195,00.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i anlægsbudgettet for 2003 afsat kr. 740.000,00 til grundkapitallån i støttet boligbyggeri hvortil kommer overførsel af et uforbrugt beløb fra 2002 på kr. 457.000,00 - i alt rådighedsbeløb kr. 1.157.000,00. Heraf er brugt kr. 462.070,00 til boliger i Hou, hvorefter restrådighedsbeløbet er på kr. 694.930,00. Til nærværende byggeri skal bruges kr. 439.530,00 til grundkapitallån. Restrådighedsbeløbet er herefter kr. 255.400,00.

Finansiering:

Byggeriet finansieres således:

Der optages lån på 91 % af den endelige anskaffelsessum.

Beboerindskud udgør 2 % af den endelige anskaffelsessum.

Kommunen indskyder grundkapitallån på 7 % af den endelige anskaffelsessum.

Herudover yder kommunen sædvanlig garanti for den del af lånet, der ligger ud over 65 % og op til lånegrænsen på 91 % af anskaffelsessummen. Garantiprocenten er 28,57 %.

Hals kommune skal efter den forventede anskaffelsessum indskyde et grundkapitallån på kr. 439.530,00, men beløbets størrelse kendes først præcist, når byggeriet er tilendebragt og endelig anskaffelssum er godkendt.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Boligbyggeriloven.

Bilag:

/

 

92 Støttet boligbyggeri - godkendelse af skema A.

Journal nr. 03.02.12G01 / /Sagsid 18834

Beslutningstema:

Hals Boligforening v/Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema A, der omhandler godkendelse af anskaffelsessum m.v. før byggeriets opstart ved opførelse af 6 almene familieboliger på Mellemvang i Gandrup.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 02.06.03:Det indstilles, at der gives tilsagn til byggeriet på de ansøgte vilkår under forudsætning af, at der gives bevilling på det manglende beløb på kr. 200.930,00 til grundkapitallån.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 131:

Indstilles til godkendelse. Finansiering: Forbrug af kassen.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 92: Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagens indhold:

Projekt:

Projektet indeholder 4 x 3 værelses boliger på hver 83,5 kvm. og 2 x 4 værelses boliger på hver 95 kvm. ? i alt 524 kvm.

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessummen andrager følgende beløb:

Grundudgifter kr. 1.201.000

Håndværkerudgifter - familieboliger kr. 4.192.000

Omkostninger kr. 1.032.000

Diverse gebyrer - byggeskadefond, statens promillegebyr og

gebyr til Hals kommune kr. 94.000Anskaffelsessum i alt kr. 6.519.000.

Anskaffelsessum pr. m2 er kr. 12.441,00.Månedlig husleje:

3værelses boliger ? kr. 4.688,00.

4værelses boliger ? kr. 5.219,00.

Økonomiske konsekvenser:

Der er i anlægsbudgettet for 2003 et restrådighedsbeløb på kr. 255.400,00 til grundkapitallån for støttet boligbyggeri.

Til nærværende byggeri skal bruges kr. 456.330,00 til grundkapitallån. Der mangler således kr. 200.930,00, der ikke umiddelbart kan anvises finansiering til.

Finansiering:

Byggeriet finansieres således:

Der optages lån på 91 % af den endelige anskaffelsessum.

Beboerindskud udgør 2 % af den endelige anskaffelsessum.

Kommunen indskyder grundkapitallån på 7 % af den endelige anskaffelsessum.

Herudover yder kommunen sædvanlig garanti for den del af lånet, der ligger ud over 65 % og op til lånegrænsen på 91 % af anskaffelsessummen. Garantiprocenten er 28,57 %.

Hals kommune skal efter den forventede anskaffelsessum indskyde et grundkapitallån på kr. 456.330,00, men beløbets størrelse kendes først præcist, når byggeriet er tilendebragt og endelig anskaffelssum er godkendt.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Boligbyggeriloven.

Bilag:

/

 

93 Hals skoles 2. etape

Journal nr. 82.06.00P20 / /Sagsid 17810

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til om der på det foreliggende projektgrundlag med tilhørende økonomisk overslag kan udarbejdes detailprojektering. Afholdes licitation. Frigives det bevilgede beløb på 13.000.000 kr., samt om opgaven umiddelbart kan sættes i værk såfremt licitationens resultat holder sig inden for bevillingen. Da der er forudsat nedrivning af den ældste del af skolen og denne nedrivning gerne af hensyn til skolens drift skal ske i sommerferien, skal der gives tilladelse til at der afholdes særskilt licitation på nedrivningen parallelt med udarbejdelse af detailprojekt.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anmoder om

- at projektet godkendes, samt at der umiddelbart kan udarbejdes licitations materiale

- at projektet snarest muligt kan sendes i licitation

- at de til etapen afsatte 13.000.000 kr. frigives

- at byggeriet umiddelbart kan iværksættes såfremt licitation resultatet holder sig inden for

budgettet

- der kan gennemføres særskilt licitation for nedrivningen, samt at nedrivningen gennemføres

i sommerferien.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 132:

Indstilles til godkendelse under forudsætning af udvalgets anbefaling.

Finansiering: Der frigives kr. 6,5 mill. i 2003 medens det resterende beløb kr. 6,5 mill. optages på budget 2004.Kulturudvalgets møde 12. juni 2003 Punkt 70:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 93: Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

En arbejdsgruppe på skolen, har med inddragelse af repræsentation af handicaporganisationen og BST sammen med teknikere og arkitekt udarbejdet den foreliggende projektløsning.

Løsningen indebærer nedrivning af den ældste del af skolen. Nyopførelse af samlingsrum med tilliggende musiklokale, samt to klasselokaler. Renovering af øvrige bygninger mod syd og delvist mod øst med etablering af diverse grupperum, arbejdsrum og nye toiletfaciliteter. Flytning af hovedindgang. Etablering af elevator til sikring af handicap adgang til hele bygningskomplekset. Nedbrydning af de gamle gårdtoiletter og sydmur med henblik på at give skolen en ny facade mod byen. I musiklokale og aula påregnes naturlig ventilation og indarbejdelsen vil foregå efter de retningslinier, der er aftalt med John Cocks, Hals Kommunes tekniske forvaltning og ingeniørfirmaet NIRAS, der har sandsynliggjort en effektiv løsning.

Der er endvidere forberedt for madudlevering i aula, ligesom teknisk forvaltnings påpegede vedligeholdelses mangler er indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser:

En forventet anlægsudgift på 13.000.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Projekt med beskrivelser, planer, snit, økonomisk overslag, samt udtalelse fra alle hørings berettigede.

 

94 Fusion mellem Hadsund Egns Museum og Hals Museum.

Journal nr. 19.03.00P19 / /Sagsid 16297

Beslutningstema:

Hals Kommune bedes træffe principbeslutning om, hvorvidt man vil godkende en fusion mellem de to museer og indgå samarbejdsaftale om flerkommunal drift af et fælles museumsvæsen.

Indstilling / Beslutning:

Det anbefales, at udvalget indstiller til godkendelse.Kulturudvalgets møde 31. oktober 2002 Punkt 112:

Kulturudvalget indstiller den foreslåede fusion til principiel godkendelse under forbehold af, at fusionen kan godkendes i Kulturarvsstyrelsen.Økonomiudvalgets møde 12. november 2002 Punkt 233:

Kulturudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.Byrådets møde 20. november 2002 Punkt 162:

Godkendt som indstillet.Administrativ bemærkning d. 15. maj 2003:

Sagen genoptages som orientering til kulturudvalget. Museumsinspektøren orienterer om den seneste udvikling og det grundlag Hals Kommune nu kan agere på.Kulturudvalgets møde 22. maj 2003 Punkt 63:

Kulturudvalget beslutter at bemyndige forvaltningen til at genfremstille sagen på baggrund af den mellemfaldende udvikling, som fremstillet af museumsinspektøren.

Der er enighed om, at det skal indstilles til byrådet, at der søges skabt fusion mellem Hals Kommunes museumsvæsen, Hadsund Egnsmuseum, Sejlflod Kommune og Aalborg Historiske Museum.

Det er udvalgets indstilling, at såfremt der alene kan skabes fusion med Aalborg Historiske Museum, så gennemføres dette.Administrativ bemærkning den 04. juni 2003.

Efter bemyndigelse fra kulturudvalget genfremstilles sagen til byrådets behandling. Den mellem faldende udvikling siden byrådet princip godkendte fusionsplanerne mellem Hals Museum og Hadsund Egnsmuseum har kort gengivet været således:

- der er udarbejdet fusionsdokumenter, udkast til vedtægter og budget oplæg

- Aalborg Historiske Museum har været inddraget med henblik på afgivelse af Hals Kommu

ne som ansvarsområde

Alt var således klar til at kontakte Kulturarvsstyrelsen. Styrelsens respons var meget klar. Man ville ikke herfra kunne modsætte sig den ønskede fusion. De fusionerede museer ville bevare statsanerkendelsen, men- Kulturarvsstyrelsen var ikke tilfreds med denne udvikling og vi må betragte Styrelsens varsling af en senere kvalitetsvurdering som en trussel om at statsanerkendelsen vil blive frataget fusionen.

Aalborg Historiske Museum har herefter tilbudt at Hals Museum og Hadsund Egnsmuseum indgår i fusion med Aalborg Historiske Museum. Kulturarvsstyrelsen har ladet forstå at man herfra med glæde ville imødese en sådan udvikling.

På denne baggrund indstilles nu at der snarest søges skabt fusion mellem Aalborg Historiske Museum, Hals Museum, Hadsund Egns Museum og Sejlflod Kommune. Kulturudvalget indstiller alternativt, at en fusion gennemføres selv om dette måske viser sig kun at kunne lade sig gøre mellem Aalborg Historiske Museum og Hals Museum.

Museumsinspektørens notat er vedlagt som bilag.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 136:

Indstilles godkendt som indstillet af Kulturudvalget i dets møde d. 22. maj 2003.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 94:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Den nye museumslov, der trådte i kraft 1. januar 2002 har betydet, at det i dag anses for umuligt for Hals Museum alene at opnå statsanerkendelse. Det har på den baggrund i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2003 været ønsket, at der blev optaget forhandling med Hadsund Kommune og Hadsund Egns Museum om en mulig fusion, idet man her står overfor måske at miste den statsanerkendelse, man har begrundet i de nye krav.

Vurderingen er, at et samarbejde ikke blot vil kunne bevare statsanerkendelsen for begge kommuner men også og ikke mindst vigtigt kunne bidrage til at hæve det museumsfaglige niveau i området mellem de to fjorde.

Økonomisk vil statsanerkendelsen være sikret, hvis Hadsund og Hals kommuner vil fastholde driftstilskuddet på 2002-niveau frem til statsanerkendelsen slår igennem for begge kommuner i 2004 i bedste fald, måske først i 2005.

Det er hensigten med en principbeslutning at søge fusionen formelt gennemført i indeværende år, hvis dette kan lade sig gøre. Dette vil have betydning for, hvornår statsanerkendelsen vil kunne slå igennem i fuldt omfang.

Økonomiske konsekvenser:

Fastholdelse af nuværende driftstilskud indtil statsanerkendelsen slår fuldt igennem i 2004 måske 2005.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Museumsinspektørens notat (el.doc)

95 Aftale om refusionsfri skolegang for elever i henholdsvis Halskommune og Aalborg Kommune

Journal nr. 17.20.16P27 / /Sagsid 18353

Beslutningstema:

Man bedes tage stilling til, hvorvidt man ønsker at indgå den af Aalborg Kommune fremsendte aftale om refusionsfri skolegang for elever i henholdsvis Hals og Aalborg kommuner.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anbefaler, at aftalen indstilles til godkendelse.Kulturudvalgets møde 22. maj 2003 Punkt 67:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 135:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 95:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Aalborg og Hals Kommuner har siden 1980 haft en aftale om refusionsfri skolegang for op til 5 elever i hinandens skolevæsener. Aftalen gjaldt såvel elever som ønskede at påbegynde som at fortsætte skolegangen uden, at der er blevet opkrævet betaling herfor.

Aalborg Kommune har imidlertid fundet, at der er behov for justeringer af den hidtidige aftale og har opsagt denne pr. 1. august 2003. Samtidigt har Aalborg Kommune godkendt og fremsendt ny aftale til godkendelse.

I forhold til gældende aftale, er der alene tale om en præsicering af, at aftalen alene gælder for elever, der har et krav i henhold til "Bekendtgørelse om skolegang i en anden kommune end hjemkommunen" og at skolegang i 10. klasse og i specialklasser falder uden for aftalens område. Aftalen medfører endvidere, at der nu er 4 elever, der kan fortsætte skolegangen i de respektive kommuners skoler uden, der skal afregnes herfor.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 641 af 28. juli 1993 om skolegang i en anden kommune end bopælskommunen.

Bilag:

Opsigelse af kontrakt om refusionsfri skolegang, Aalborg Kommune d. 8. april 2003. (el-doc.: Opsigelse af kontrakt).

Aftale om refusionsfri skolegang for elver i henholdsvis Hals Kommune og Aalborg Kommune, Aalborg Kommune d. 8. april 2003. (el-doc.: Refusionsfri skolegang).

 

96 Driftsaftale med Hals Jollelaug og tillægaftale til aftale med Hals Bådelaug.

Journal nr. 08.03.00P19 / /Sagsid 9277

Beslutningstema:

Godkendelse af driftsaftale med Hals Jollelaug vedrørende driften af jollehavnen samt tillægsaftale til aftalen med Hals Bådelaug.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 3. juni 2003:

at driftsaftalen med Hals Jollelaug godkendes.

at tillægsaftalen til aftalen med Hals Bådelaug godkendes.

Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 134:Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 96:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte i sit møde den 18. december 2002 grundlaget for udarbejdelsen af driftsaftalen med Hals Jollelaug vedrørende den fremtidige drift af jollehavnen samt udarbejdelsen af en tillægsaftale til den aftale, som Hals Bådelaug og Hals Kommune har vedrørende håndteringen lyst ? og fritidssejlads i Hals Havn.

På den baggrund har teknisk forvaltning foranlediget aftalerne udarbejdet.

Den udarbejdede driftsaftale er drøftet med Hals Jollelaug, der ingen bemærkninger har til aftalens ordlyd. Ligeledes har Hals Bådelaug heller ingen bemærkninger til tillægsaftalen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Driftsaftale med Hals Jollelaug (el.doc)

Tillægsaftale med Hals Bådelaug (el.doc)

Byrådets godkendelse af grundlaget den 18. december 2002 (el.doc)

Notat vedrørende Hals jollehavn dateret den 02.12.2002 (el.doc)

97 Etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken.

Journal nr. 05.04.06P20 / /Sagsid 18458

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage beslutning om igangsætning af etablering af sti fra Fjordparken til P- pladsen ved Færgevej og indstille til byrådet om at midlerne til etableringen frigives.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 28.04.2003. Teknisk Forvaltning indstiller

at vi går i gang med køb/ leje af jord,

at arbejdet udføres med tilsvarende fliser som de eksisterende og udføres til enhedspriser af fortovsentreprenøren eller materielgården, da vi så kan spare udgifter til licitation og

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af de afsatte midler på kr. 290.000,00.

Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 54: Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes et nyt forslag til stiforløb med et forløb langs Limfjorden til Skiveren og op til den eksisterende sti med reduktion af platform til 50-100 m2. Teknisk Forvaltnings indstilling den 13.05.2003.

Teknisk Forvaltning indstiller, at det nye forslag med sti langs Skiveren og hen til eksisterende sti ved p-pladsen med ca. 60 m2 terrasse etableres. Prisen eksklusiv jorderhvervelse er på ca. kr. 250.000,00.Teknisk Udvalgs møde 21. maj 2003 Punkt 73:

Indstillingen den 28.04.2003 og den 13.05.2003 indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Der søges om frigivelse af kr. 290.000,00 + moms.

Det indstilles at fortovsentreprenøren udfører arbejdet til enhedspriser, der tidligere er afgivet.Økonomiudvalgets møde 10. juni 2003 Punkt 133:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 97:

Godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning benytter det projekt der blev udarbejdet i samråd med socialforvaltningen med en sti der starter ved den eksisterende sti syd om plejehjemmet. Stien går ud til fjorden hvor der etableres en udsigtsplatform på ca. 300 m². Stien fortsætter derefter langs fjorden hen til det eksisterende stinet til P- pladsen og Mikkelsvej/Fjordgade.

Økonomiske konsekvenser:

Vedligeholdelse fremover vil være lidt opretning til 5 ? 10000,00 for hver femte år.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kort over stien ? nyt forslag (eldok ? sti_Fjordparken_1.tif)

Kort over stien: - gammelt forslag (eldok ? sti_Fjordparken_2.tif)

Overslag over anlæg: ( eldok ? sti_Fjordparken4.xls)

 

Indstilling fra Socialudvalget

 

98 Ombygning af ældrecentret Hassinghave

Journal nr. 82.20.00P20 / /Sagsid 15167

Beslutningstema:

Socialudvalg og byråd bedes forholde sig til skitseforslag for ombygning af Hassinghave.

Indstilling / Beslutning:

Byggeudvalgsmøde d. 11. juni 2003Byggeudvalget vedrørende ombygning af Hassinghave indstiller dispositionsforslag lll til godkendelse af socialudvalg og byråd, idet der dog gøres opmærksom på følgende:

 • Størrelsen af de ønskede 10 aflastningsboliger bliver af indretningstekniske årsager ikke på de ønskede 50 kvm. men på 57,8 kvm.
 • Der etableres nytilbygning på 283,3 kvm. til aktivitetslokaler til brugerråd, da dette anses for den billigst mulige løsning på behovene for tilbygning af de fornødne servicearealkvadratmeter. Samtidig vil denne løsning sikre større funktionalitet og fleksibilitet i aktivitetslokalerne, da de etableres i umiddelbar tilknytning til køkkenfunktion og med mulighed for deling via foldevæg.
 • Genoptræningscenteret flyttes fra nuværende placering til ét af nuværende aktivitetslokaler, der genanvendes i sin nuværende form. Begrundelsen er, at en flytning af genoptræningscenteret sikrer større sammenhæng i de administrative funktioner i bygningen.

Byggeudvalget har samtidig anmodet rådgiver og forvaltning om, at tilvejebringe økonomisk konsekvensberegning vedrørende dispositionsforslag lll inden socialudvalgets og byrådets behandling af sagen.Socialudvalgets møde den 17. juni 2003 Punkt 105:

Socialudvalget indstiller dispositionsforslag III til godkendelse. I forhold til den økonomiske konsekvensberegning indstilles at model 2 anvendes med salgssum 12,5 mill. kr. og boligareal på i alt 75 m2.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 98:

Godkendt som indstillet af Socialudvalget.

Adgangsforholdene til aktivitetslokalerne ønskes vurderet af byggeudvalget.

Sagens indhold:

På basis af byrådets beslutninger vedrørende forudsætningerne for en ombygning af Hassinghave (se vedlagte protokoludskrift), har arkitekterne Christensen & Rottbøll udarbejdet dispositionsforslag lll for bygningens fremtidige indretning (vedlagt i bilag).

Byggeudvalget vedrørende ombygningen - bestående af repræsentanter fra byråd, ældreråd/brugerrådsrepræsentanter, områdeleder, leder af genoptræningscenteret, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, ældrechef, administrativ medarbejder og socialchef ? har d. 11. juni 2003 behandlet dispositionsforslaget inkl. de to alternativer a og b, og indstiller i enighed, at dispositionsforslag lll følges.

Byggeudvalget har valgt at indbringe dispositionsforslaget til fornyet godkendelse i socialudvalg og byråd, da arkitektens indretningsforslag ikke er i overenstemmelse med følgende politisk vedtagne forudsætninger for ombygningen:

 1. Aflastningslejlighedernes størrelse kan af bygningstekniske årsager ikke etableres med de ønskede 50 kvm. men får en størrelse på 57,8 kvm. Dette skyldes at de arbejdsmiljøbaserede krav til friarealer i baderum og omkring plejeseng, behovet for tilhørende fællesrum og gangareal kombineret med de indretningsmæssige muligheder i den eksisterende bygningsmasse begrænser indretningsmulighederne i aflastningsafsnittet.
 2. Forslaget indebærer etablering af nytilbygning med aktivitetslokaler med tilhørende køkkenfaciliteter. Det var i forbindelse med den oprindelige byrådsbeslutning forudsat at aktivitetslokalerne og det tilhørende køkken ikke skulle berøres. Begrundelsen for den foreslåede løsning er, at den både vurderes som mest perspektivrig og visionær, og samtidig også forventes at være den billigste løsning, idet der er tale om en tilbygning uden de store tilslutningsproblematikker i forhold til bl.a. vand og kloakforhold. Tilbygningen vil øge aktivitetslokalernes funktionalitet, da de indrettes som to lokaler af tilsvarende størrelse som de nuværende, men med foldevæg imellem, således at lokalet samlet kan bruges til større arrangementer end det er muligt i dag. Set i lyset af en samlet beboertilvækst på Hassinghave fra 32 til 46 vil dette forslag også sikre rum til fælles arrangementer for beboerne.
 3. I det foreslåede dispositionsforslag flyttes genoptræningscenteret fra den nuværende placering til ét af de ledigblevne aktivitetslokaler, der dermed genbruges i sin nuværende form. Forslaget vurderes at give den bedste helhed i indretningen af de administrative lokaler, idet disse dermed samles tæt på hinanden. Alternativet havde været en indretning af kontorfaciliteter i begge nuværende aktivitetslokaler, og da dispositionsforslag lll har samme "genbrugseffekt" som tiltænkt med byrådets oprindelige beslutning og samtidig sikrer større hensigtsmæssighed i indretningen, anbefaler byggeudvalget dette.

Arkitekten oplyser endvidere, at der med dispositionsforslag lll er foretaget en reduktion af de samlede servicearealer med ca. 50 kvm. i forhold til skitseudkastet af 2. december 2002 for ombygningen, som tidligere er præsenteret for byrådet i forbindelse med sagens behandling d. 7. april 2003. Heraf hidrører ca. halvdelen fra fjernelsen af centraldepot for sygeplejeartikler som ønsket af byrådet.

 

Økonomiske konsekvenser:

Byggeudvalget har anmodet forvaltning og rådgiver om beregning af de økonomiske konsekvenser af dispositionsforslag lll, således at de foreligger inden socialudvalgets behandling d. 17. juni 2003. Materialet vil om muligt blive eftersendt inden mødet eller alternativt uddelt på mødet.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslaget er i overensstemmelse med ældrerådets tidligere indstilling i sagen (se byrådsprotokol), og det vurderes derfor ikke, at der er grundlag for yderligere høring af rådet. Ældreråd/brugerråd har endvidere repræsentanter i byggeudvalget.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Protokoludskrift af journal nr. 82.20.00P20 / sagsid. 15167 ? byrådsmøde d. 7. april 2003 (el.dok)

Ombygningen af Hassinghave ? dispositionsforslag lll af 11. maj 2003 (udsendes til socialudvalg og byråd, når de modtages fra arkitektfirmaet)

Økonomiske konsekvensberegninger af dispositionsforslag lll (eftersendes eller uddeles på mødet)

 

Indstilling fra Teknisk Udvalg

 

99 Forslag til lokalplan 5.36 "Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals"

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 16186

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt det udarbejdede forslag til "Lokalplan 5.36 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej i Hals" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 79 skal vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 30.04.2003 at forslag til Lokalplan 5.36 og kommuneplantillæg nr. 79 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring

Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 59:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse. Der udarbejdes eventuelt en ændring af sydgrænsen mod Præstegården.

Keld Petersen ønsker en taghældning på min. 30o og max. højde på 7,50 m.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 78:

Lokalplanforslaget sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på at gøre formålsbestemmelsen bredere, således at der f.eks. kan blive mulighed for evt. institutionsbyggeri senere.Teknisk forvaltning d. 04.06.2003

Den nuværende lokalplan for området (lokalplan 5.31) udlægger området til offentlige formål, denne lokalplan giver mulighed for en bred vifte af offentligt byggeri. Lokalplanen vil gælde indtil en ny vedtages endeligt. Når et nyt lokalplanforslag fremlægges skal man inden for en 3-åring periode beslutte, hvorvidt den skal vedtages endeligt.

Forslaget til lokalplan 5.36 udlægger området til boliger, der vil være mulighed for at udvide anvendelsesbestemmelser til at omfatte boliger med institutioner. Hvis anvendelsen laves "bredere" dvs. f.eks. boliger eller institution (offentlige formål), kan lokalplanen blive betragtet som en "rammelokalplan". Risikoen ved en rammelokalplan er, at der måske skal udarbejdes en egentlig lokalplan, inden der kan opføres lokalplanpligtigt byggeri.

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 100:

Teknisk Udvalg instiller til byrådet, at processen med lokalplanforslaget færdiggøres som beskrevet i Teknisk Forvaltnings bemærkninger den 04.06.2003.

Samtidigt indstilles at lokalplanforslagets grænse følger forslaget fra Hals Kirke.

 

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 99:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg.

Planen fremlægges hermed til offentlig høring.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede på sit møde d. 18.09.2002 at der skulle udarbejdes ny lokalplan for området v. Produktionsskolen. Der er nu udarbejdet et forslag der udlægger området til en tæt-lav boligbebyggelse.

Den nordligste del af området er omfattet af beskyttelseszonen omkring Metalsmelteriet, her må der ikke opføres boliger, udlægges haver o.lign.

Umiddelbart syd for området ligger Præstegården, omkring denne er der mange store træer (i en parklignende have). Ét af disse træer, en meget stor og gammel eg, rager ind over lokalplanområdet. Dette træ bør bevares. Dette er beskrevet i redegørelsen til lokalplanen, men er ikke medtaget i bestemmelserne.

Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 79 til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen til boligformål.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til lokalplan 5.36 (El.doc.)

 

 

 

 

 

 

Byrådet afholder møde:

Den 18. juni 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - TILLÆGSDAGSORDEN ÅBENT MØDE.

 

 

side

102 Godkendelse af istandsættelse af Vester Hassing Skole. *

103 Forslag til Lokalplan nr. 2.16 for et erhvervsområde ved Skovhusvej i

V. Hassing. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Godkendelse af istandsættelse af Vester Hassing Skole.

Journal nr. 82.18S03 / /Sagsid 18935

 

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om istandsættelse af Vester Hassing skole.

 

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles:

 • at byrådet godkender det af JPH-Rådgivning beskrevne projekt (se bilag), herunder den udarbejdede tidsplan samt den kendsgerning, at byggeriet udføres etapevis, således at der kan ændres på forudsætningerne undervejs, hvis det viser sig, at opgaverne ændrer karakter, fordi der opstår forhold, der ikke er forudset. Ved væsentlige ændringer vil der ske fornyet politisk behandling.
 • at der umiddelbart kan udarbejdes licitationsmateriale, og at projektet snarest muligt kan sendes i licitation
 • at der i første omgang gives en tillægsbevilling på 16.950.000 kr., og at beslutning om finansiering heraf optages særskilt efter sommerferien og/eller i forbindelse med budgetproceduren for 2004
 • at projektet umiddelbart kan iværksættes, såfremt licitationsresultatet holder sig inden for ovennævnte ramme

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 102:

Indstillingen godkendt.

 

Sagens indhold:

JPH- Rådgivning har nu tilendebragt deres undersøgelser på Vester Hassing skole.

I brev af 10. juni 2003 fremgår det, at det samlede beløb for renoveringen udgør 16.309.000 kr., som omfatter sikkerhedsmæssige foranstaltninger for 6.084.000 kr., etablering af klimaskærm for 6.726.000 kr. og renoveringsarbejder betinget i brugsmæssige og æstetiske forbedringer for 3.499.000 kr.

Ved en gennemgang af projektet på Kulturudvalgsmødet den 12. juni 2003 med invitation af det øvrige Byråd blev beløbet forhøjet med 450.000-500.000 kr. under posten gulvbelægning, hvorefter beløbet udgør ca. 16.800.000 kr.

Endelig har vi allerede tidligere i år været nødsaget til at skifte en ydervæg med tilhørende vinduer, fordi forholdene her var så katastrofale, at det ikke kunne afvente det samlede projekts igangsætning. Dette er midlertidig finansieret via en konto under konto 6. Det samlede beløb er herefter 16.950.000 kr.

Vi gør opmærksom på, at ud over dette beløb kommer omkostninger til rådgivningsfirmaet for så vidt angår den del, der ikke er finansieret via Kulturudvalgets diverse anlæg til den indledende undersøgelse. Der rejses særskilt sag herom, når forhandlingen er tilendebragt.

Endvidere kommer afledte omkostninger som fx ind- og udflytninger fra skolen.

Økonomiske konsekvenser:

Umiddelbart indebærer ovennævnte et kassetræk på 16.950.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Brev fra JPH-rådgivning af 10. juni 2003 (El.doc).

Skitseplan (El. doc).

Oversigtstegning (El.doc).

 

 

 

 

103 Forslag til Lokalplan nr. 2.16 for et erhvervsområde ved Skovhusvej i V. Hassing.

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18939

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt forslag til lokalplan 2.16 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 81 skal fremlægges i høring i 8 uger.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 18.06.2003

at Forslag til lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg nr. 81 godkendes til fremlæggelse i 8 uger.Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 103:

Under forudsætning af, at Naturklagenævnet ikke kan godkende Byrådets foretagne dispensation, er Byrådet sindet at iværksætte nærværende forslag til lokalplan umiddelbart efter Naturklagenævnets eventuelle negative afgørelse.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for erhvervsområdet mellem Bymarken og Skovhusvej. Den nye lokalplan erstatter lokalplan 2.07 fra juni 1987, der aflyses.

Baggrunden for ændringen er et ønske om at præcisere bestemmelsen om bygningers højde, §6.02 i lokalplan 2.07.

§6.02 i forslaget er ændret til: Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade

må være hævet mere end 10 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.

Byrådet kan udfra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde tillade, at en hel bygning eller del heraf opføres i en højde mellem 10 og 15 m., såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Opførsel af bygninger over 15 m. vil kræve dispensation.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslaget til lokalplan skal offentliggøres. Offentliggørelsen vil først finde sted når klagefristen for dispensationen efter lokalplan 6.07 er udløbet.

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslag til Lokalplan 2.16 (udleveres på mødet)

Byrådet afholder møde:

Den 18. juni 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - LUKKET MØDE.

 

 

side

100 Køb af areal til boligbyggeri.

101 Godkendelse af leverandør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 15. december 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |