Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 19. november 2003.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 19. november 2003.


Byrådet afholder møde:

Den 19. november 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

169 Spørgetid - Byrådet. *

170 Anmodning om at udtræde af byrådet pr. 1. januar 2004. *

171 Oprettelse af Skovfond *

172 Beretning om revisionsbesøg i september 2003 *

173 Finansiering af servicearelaerne på den nye Kastanieparken *

174 Opfølgning på økonomisk decentralisering *

175 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004 *

176 Bustilslutning til lokalplanområde 5.34 *

177 Anlægsregnskab for ventilationsanlæg - Børnehaven Krudtuglen *

178 Anlægsregnskab - P-plads ved Børnehaven Ulvereden *

179 Takster for 2004 vedrørende dagpleje, børnehaver og skolefritidsordning. *

180 Financiering af gymnastiksals gulv, rør i gymnastiksal og ændring af regnvandsafløb. *

181 Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning. *

182 Ligningsberetning 2002/2003 *

183 Evaluering af den planlægningsorienterede budgetmodel for budget 2004. *

184 Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2002. *

185 Rammefordeling 2004 - Folkeoplysningsudvalgets område. *

186 Regulering af bolig- og lejeforhold i Hou og Hals byer *

187 Endelig godkendelse af Lokalplan 5.36 for et område til boligformål v. Skovsgårds-

vej, Hals *

 

Lukket møde.

188 Mageskifte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

/

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 169:

Ingen bemærkninger.

 

170 Anmodning om at udtræde af byrådet pr. 1. januar 2004.

Journal nr. 00.01A10 / /Sagsid 20413

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om man vil imødekomme Preben Randbæks anmodning om udtrædelse af byrådet pr. 1. januar 2004.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 13.11.2003

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 170:

Godkendt fra 1. januar 04.

Sagens indhold:

Preben Randbæk anmoder byrådet om at godkende, at han udtræder af byrådet med virkning fra den 1. januar 2004. Anmodningen er begrundet med tilgang af mange nye opgaver i erhvervet som revisor, og dette gør det ikke længere muligt at bestride byrådsarbejdet på en seriøs måde.

Den kommunale valglov foreskriver følgende i §103:

§ 103

Stk. 1

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet.

Stk. 3

Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

171 Oprettelse af Skovfond

Journal nr. 04.10.00Ø24 / /Sagsid 19772

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal oprettes en "Skovfond" med nedenstående formål m.m.

Indstilling / Beslutning:

Sagen indstilles d. 28.08.2003 til drøftelse

Økonomiudvalgets møde 9. september 2003 Punkt 175:

Formålet suppleres med endnu et afsnit, som skal omhandle begrebet Bynær Skov. Emnet foreslås i øvrigt håndteret som "hvile i sig selv virksomhed". Som følge heraf skal der fremtidig aflægges selvstændig regnskab/virksomhedsberetning. Administrationen bemyndiges til at fremsætte nyt forslag.

Administrationen d. 04.11.2003

Der er medsendt nyt forslag til "Skovfond", hvor der er indføjet et afsnit om Bynær Skov, samt tilføjet de ønskede suppleringer/ændringer til afsnittet "Fondens Midler".

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 227:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 171:

Teksten ændres på side 2 i oplægget.

Ordene "forventes færdig om 2-3 år" ændres til "forventes færdig 2005-2006".

Navnet ændres fra Skovfond til "Skov og naturfond".

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede d. 30.04.2003 at der skulle udarbejdes et Fundats for en skovfond. Et forslag hertil er medsendt i notat.

Notatet beskriver Skovfondens formål, samt uddyber de værdier, kommunen ønsker at fremme. De væsentligste interesser knytter sig til skovrejsning i forbindelse med beskyttelse af drikkevand, større sammenhængende grønne områder samt natur.

Fondens midler kan komme fra salg af skov eller via midler afsat på budgettet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Notat "Skovfond" (el.dok. Skovfond) skovfond.doc (28 KB)

Notat "Skovfond – version 2" (el.dok Skovfond_2) Skovfond_2.doc (28 KB)

 

172 Beretning om revisionsbesøg i september 2003

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 20272

Beslutningstema:

Beretning om revisionsbesøg i september 2003 fremsendes til godkendelse.

Indstilling / Beslutning:

Ovenfor nævnte beretning indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 228:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 172:

Godkendt.

Sagens indhold:

Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har fremsendt beretning om revisionsbesøg i september 2003. Besøget var uanmeldt og omfattede beholdningseftersyn, forretningsgange, lønninger og decentrale bogføringssteder.

Af beretningen fremgår det:

"Som det fremgår af de efterfølgende afsnit er det vores opfattelse, at Kommunen generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, som også efterleves.

På nogle områder har revisionen dog givet anledning til aftaler om, at der foretages justeringer i rutiner og fremgangsmåder, som kan medvirke til at sikre og forbedre sagsbehandlingen i fremtiden.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger".

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Beretning om revisionsbesøg i september 2003 (el-doc) Beretning_om_revisionsbesoeg.tif (275 KB)

173 Finansiering af servicearelaerne på den nye Kastanieparken

Journal nr. 03.02.12G01 / /Sagsid 16547

Beslutningstema:

Beslutning om finansiering af servicearealerne på Kastanieparken

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at ovennævnte arealer finansieres kontant.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 230:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 173:

Godkendt.

Sagens indhold:

På Byrådsmødet den 20. november 2002 blev det besluttet, at servicearealerne skulle finansieres via låneoptag. Dette som følge af Økonomiafdelingens oplysninger om momsfordele ved denne finansiering. Det har efterfølgende vist sig, at Økonomiafdelingen var fejlinformeret, og at samme fordele kan opnås ved kontant køb af arealerne. På denne baggrund anbefaler vi derfor nu, at arealerne betales kontant.

Økonomiske konsekvenser:

Servicearealerne koster 1.092.700, hvoraf v i modtager tilskud på 400.000 kr. De resterende 692.700 kr. kan betales kontant via det i budgettet afsatte beløb på 719.000 kr. Herefter vil der være en årlig drift på 23.800 kr. Der er budgetmæssigt afsat 25.000 kr. til denne drift.

Ved lånefinansiering vil den årlige drift udgøre 65.800 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

174 Opfølgning på økonomisk decentralisering

Journal nr. 00.15.02Ø00 / /Sagsid 19472

Beslutningstema:

Opfølgning på økonomisk decentralisering samt fremtidig opfølgning

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at

 • Opfølgningen tages til efterretning
 • Der fremadrettet alene foretages en årlig afrapportering om opfølgning af denne karakter, nemlig pr. 30. juni hvert år.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 232:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 174:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Med beslutningen om økonomisk decentralisering mv. pr. 1. januar 2003 forpligtede Staben sig til løbende opfølgning og orientering om status på projektet til Byrådet. Opfølgningen skulle ske hvert kvartal, og der skulle ikke være tale om en økonomisk opfølgning men et opfølgning på, hvordan det styringsmæssigt, ledelsesmæssigt mv. står til i den enkelte institution. Opfølgningen pr. 30. juni skete ved en kontakt til de decentrale ledere enten via samtale med disse eller via mail.

Pr. 30. september har vi grebet det anderledes an, nemlig ved et møde med alle ledere den 15. september 2003 samt et møde med arbejdsgruppen for Økonomisk decentralisering mv. den 16. september 2003. Referatet af dette sidste møde vedlægges, idet det specielt skal fremhæves, at der faktisk begge dagene har været et massivt pres for at afskaffe 5%- grænsen, idet den forhindrer især de små institutioner i at sikre sig ved opsparing til eventuelle kommende uventede udgifter.

Tilsvarende er man fra bestyrelsesside opsat på at fjerne reglen, hvilket kom til kende på vores møder ved børnehave- og skolebestyrelserne henholdsvis den 28. og 29. oktober. På disse møder gennemgik vi status på økonomisk decentralisering med særlig fokus på bestyrelsernes kompetencer eller mangel på samme. I denne forbindelse skal oplyses, at Børne- og Kulturforvaltning arbejder på en sag til ændring af kommunens styrelsesvedtægter, således at afgrænsning mellem arbejdsgiverens og bestyrelsernes ansvar og kompetencer mere tydeligt fremgår i overensstemmelse med beskrivelserne i Administrationsgrundlaget. Møderne forløb godt og eneste gennemgående bekymringer var for børnehavernes vedkommende 5%-grænsen og for skolernes vedkommende (nogle af dem), at bestyrelserne ikke som sådan har fået øget kompetence som følge af økonomisk decentralisering.

Siden sidst har vi yderligere fået opdateret institutionernes styringsværktøj (budgetopfølgning) samt ledernes viden herom, og det er vores oplevelse nu, at systemet anvendes. Aftalerne for 2004 står for døren, og disse vil vi tage hul på inden udgangen af november.

Overordnet tillader vi os at konkludere, at det generelt går godt i institutionerne, og med denne baggrund skal vi anmode om en stillingtagen til, at afrapporteringer til Byrådet af denne art alene sker en gang årligt pr. 30. juni og ikke som nu kvartalsvis. Dette vil omvendt ikke betyde, at vi ikke også fremadrettet vil have en tæt kontakt til institutionerne og selvfølgelig også rejse en sag "utidigt", hvis der måtte være behov herfor.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Økonomisk decentralisering - Referat af mødet den 16. september 2003 (el-doc) Oekonomisk decentralisering - Referat fra moedet den 16. september 2003.doc (76 KB)

 

175 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004

Journal nr. 02.25.00S29 / /Sagsid 5672

Beslutningstema:

Der skal fastsættes gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 15.10.2003:

Teknisk Forvaltning indstiller, at teknisk udvalg anbefaler takster som angivet i takstblad.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 204:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 233:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 175:

Godkendt.

Sagens indhold:

Kommunernes Landsforening har fremsendt vejledende takster for skorstensfejerarbejde i 2004.

Taksterne fra 2003 til 2004 er fremskrevet med 3,9% og af takstbladet fremgår såvel taksterne for 2003 som 2004.

I de foregående år har udvalget besluttet, at de vejledende takster for skorstensfejerarbejde som meddelt af Kommunernes Landsforening, også skal være gældende i Hals Kommune.

Taksterne skal godkendes af Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Bekendtgørelse nr. 785 af 21. august 2000 om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyrsanlæg, § 13 indeholder regler for størrelsen af gebyret for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefyr samt diverse tillæg til gebyret.

Bilag:

Takstblad for skorstensfejerarbejde i 2004(Takstblad – skorstensfejerarbejde 2004.doc) Takstblad - skorstensfejerarbejde 2004.doc (26 KB)

 

176 Bustilslutning til lokalplanområde 5.34

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 16785

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt fremlagte projekt for bustilslutning til lokalplanområde 5.34 kan godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 06.11.03 at, projektet godkendes

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 227:

Teknisk Udvalg indstiller, at projektet laves og udgiften afholdes indenfor det frigivne beløb til byggemodning.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 234:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 176:

Godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har udfærdiget et projekt for bustilslutning til det nye udstykningsområde i Hals, Jacob Severins Vej. Vedlagt er tegning over projektet samt opgørelse over økonomi. Projektet er opgjort til 250.000 kr. Her i er inkluderet et busskur til 75.000 kr. Dette er dog lidt højt sat, da de busskure der ellers står på Ålborgvej i Hals koster 43.000kr. Det samlede projekt kommer således til at koste 220.000 kr.

Projektet er forhåndsgodkendt af NT.

Økonomiske konsekvenser:

Projektet kan finansieres indenfor budgettet for byggemodningen

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Overslag

Tegning

177 Anlægsregnskab for ventilationsanlæg - Børnehaven Krudtuglen

Journal nr. 02.10.02P20 / /Sagsid 15124

Beslutningstema:

Godkendelse af anlægsregnskab for ventilation i Børnehaven Krudtuglen.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiafdelingen anbefaler at regnskabet godkendes og at restbevillingen på kr. 58.280 tilbageføres til Kulturudvalgets diverse anlæg i 2003.

Kulturudvalgets møde 25. september 2003 Punkt 108:

Indstilles til godkendelse.

 

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 211:

Godkendt som indstillet.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 177:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Der foreligger anlægsregnskab for ventilation i Børnehaven Krudtuglen.

Økonomiske konsekvenser:

Byrådet har ved vedtagelse af budget 2001 godkendt en bevilling på

Kr.

260.000,00

Kulturudvalget har i 2002 fra diverse anlæg bevilget

Kr.

91.360,00

I alt bevilget

Kr.

351.360,00

Ifølge vedlagte regnskab er der forbrugt

Kr.

293.074,63

 

 

 

Der er således et mindre forbrug på

Kr.

58.285,37

Besparelsen på kr. 58.280,00 tilbageføres til kulturudvalgets diverse anlæg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

 

 

Bilag:

Anlægsregnskab for ventilationsanlæg – Børnehaven Krudtuglen (El.doc.: Anlægsregnskab for ventilationsanlæg – Børnehaven Krudtuglen) Anlægsregnskab for ventilation - Børnehaven Krudtugelen..xls (16 KB)

 

178 Anlægsregnskab - P-plads ved Børnehaven Ulvereden

Journal nr. 82.06.00S08 / /Sagsid 20067

Beslutningstema:

Godkendelse af anlægsregnskab – P-plads ved Børnehaven Ulvereden.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Kulturudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 114:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 235:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 178:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der foreligger anlægsregnskab for P-plads ved Børnehaven Ulvereden.

Økonomiske konsekvenser:

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2003 godkendt en bevilling på

kr.

100.000,00

Ifølge vedlagte regnskab er der netto forbrugt

kr.

47.178,50

 

 

 

Der er således netto et mindreforbrug på

kr.

52.821,50

Den samlede besparelse henlægges til forøgelse af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægsregnskab – P-plads ved Børnehaven Ulvereden (El.doc.: Anlægsregnskab P-plads ved Børnehaven Ulvereden). Anlaegsregnskab P-plads ved Boernehaven Ulvereden.xls (15 KB)

 

179 Takster for 2004 vedrørende dagpleje, børnehaver og skolefritidsordning.

Journal nr. 16.06.05S29 / /Sagsid 20256

Beslutningstema:

Godkendelse af taksterne til forældrebetaling på daginstitutionsområdet for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiafdelingen indstiller, at taksterne for 2004 godkendes.

Kulturudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 116:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 236:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 179:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der foreligger nu takster til forældrebetalingen på daginstitutionsområdet for 2004:

Pasning

2003

2004

 

kr. pr. md.

kr. pr. md.

 

 

 

Dagpleje, fuld tid

2.244

2.386

Dagpleje, 32 timer

1.615

1.724

 

 

 

Børnehaver

1.491

1.564

 

 

 

Førskole, fuld tid

1.491

1.564

Førskole, 32 timer

1.083

1.118

Førskole, 20 timer

816

842

 

 

 

SFO

-

1.186

SFO I

1.149

-

SFO II

933

-

Junior

275

284

Morgenpasning

318

328

Feriepasning - pr. uge

423

437

I børnehaverne og dagplejen fastsættes betalingen på grundlag af dagtilbudenes budgetter jf. lov om social service. Der opkræves på grund af pasningsgaranti 33% af udgifterne i forældrebetaling.

Førskole, fuld tid fastsættes til samme takst som børnehaverne – de øvrige takster i førskole fremskrives med KL’s udmeldte fremskrivningsprocent.

I SFO’erne fremskrives taksterne ligeledes med KL’s udmeldte fremskrivningsprocent. Fra og med budgetår 2004 vil der kun være én SFO takst.

I dagplejen, børnehaverne og førskole er der 12 måneders betaling. I skolefritidsordningerne er der 11 måneders betaling. Juli måned er betalingsfri.

Økonomiske konsekvenser:

Takststigningen fra 2003 til 2004 er indregnet i budgettet for 2004.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

180 Financiering af gymnastiksals gulv, rør i gymnastiksal og ændring af regnvandsafløb.

Journal nr. 82.18Ø04 / /Sagsid 20274

Beslutningstema:

Financiering af nyt gymnastiksals gulv, nye rør i gymnastik sal på Gandrup skole, samt ændring af regnvandsafløb ved gymnastiksal på Gandrup skole.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen foreslår, at den samlede udgift på 219.558,84 kr. financieres af mindreforbruget som opgjort ved licitationsresultatet for Gandrup skoles 2. etape.

Kulturudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 117:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 238:

Indstilles til godkendelse. Administrativ bemærkning indarbejdes.

Administrativ bemærkning den 13. november 2003

Det endelige licitationsbudget udviser et samlet forbrug på kr. 12.591.280,-. Der er frigivet kr. 13.000.000,-. Der forventes således et mindreforbrug på kr. 408.720,-.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 180:

Godkendt.

Sagens indhold:

Det har på grund af omfattende fugtskade været påregnet at udskifte gymnastiksals gulv på Gandrup skole. Udgiften hertil var påregnet afholdt af skolernes oprindelige fælles vedligeholdelses konto. Denne blev imidlertid centraliseret, hvorefter det i længere tid var uvist hvorledes udgiften kunne financieres. Da det af sikkerhedsmæssige årsager blev nødvendigt at lukke gymnastiksalen blev det af børne- kulturforvaltningen og økonomisk forvaltning i forening besluttet at iværksætte reparationen. Det viste sig herefter af et opslidt kloaknet var årsag til fugtskaderne.

Udgiften beløber sig herefter til samlet 219.558,84 kr. som forvaltningerne anmoder om at få dækket af mindreforbruget på Gandrup skoles 2. etape, idet vi finder at sagen har relevans til den igangværende renovering af skolen.

Økonomiske konsekvenser:

Udgift på 219.558,84 kr, der foreslås financieret ud af mindreforbruget på 408.720 kr. på Gandrup skoles 2. etape.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

181 Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Journal nr. 17.09P16 / /Sagsid 20268

Beslutningstema:

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår i henhold til Lov nr. 298 af 30. april 2003 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv

 • at der etableres et center for Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • at centeret etableres i et samarbejde mellem Brovst, Brønderslev, Dronninglund, Fjerritslev, Hals, Pandrup og Aabybro kommuner
 • at samarbejdet etableres som et § 60 samarbejde i henhold til Lov om kommuners styrelse
 • at samarbejdet ledes af en bestyrelse sammensat med politisk og administrativ repræsentation fra alle kommuner
 • at medlemmer til bestyrelsen udpeges på byrådsmødet i november 2003
 • at samarbejdet er åbent for deltagelse af andre kommuner
 • at centeret etableres med leder og nødvendig sekretariatsfunktion
 • at centeret etableres som en fysisk enhed placeret i en af de deltagende kommuner
 • at den enkelte kommune deltager i samarbejdet med de ressourcer, kommunen p.t. anvender til de vejledningsformer, som centeret i henhold til lovgivningen skal omfatte
 • at den enkelte kommune deltager med de fra stat og amtet til kommuner beregnede overførsler.

Indstilling / Beslutning:

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller beslutningstemaet til godkendelse.

Kulturudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 121:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 239:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 181:

2 udpeges til bestyrelsen.

Følgende er valgt uden afstemning: Jonna Hansen og Børne- og kulturchefen.

Godkendt.

Sagens indhold:

Folketinget vedtog den 30. april 2003 Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv med virkning fra 1. august 2004. I henhold til lovens § 8 er den enkelte kommunalbestyrelse forpligtet til senest den 1. januar 2004 at have etableret et center, der pr. 1. august 2004 kan varetage vejledningen på et kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag.

 

 

I loven er fastsat følgende centrale mål for vejledning om valg af uddannelse og erhverv:

 • Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet
 • Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv
 • Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer, hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende
 • Vejledningen skal bidrage til, at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt
 • Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder IT-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse
 • Vejledningen efter loven skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser
 • Det er en målsætning at fremme, at vejledningen gives med vejledningsfaglige kvalifikationer på et niveau, som kan opnås på en fælles vejlederuddannelse, som undervisningsministeren godkender i henhold til lovgivningen om videreuddannelse for voksne.

En arbejdsgruppe bestående af de involverede kommuners konsulenter på vejledningsområdet har udarbejdet et detaljeret forslag til beskrivelse af et center for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette forslag behandles i den kommende bestyrelse og danner grundlag for den endelige udformning af centerets virke.

Loven forventes at være ressource-neutral for kommunerne, idet der skal ske overførsler af ressourcer fra staten og amterne.

Økonomi

Det må påregnes, at oprettelsen af det fysiske center for uddannelsesvejledningen vil medføre lønudgifter til lederen af centeret samt den nødvendige sekretariatsfunktion. Der vil desuden skulle påregnes etableringsudgifter til kontorfaciliteter.

Samlet vil udgifterne kunne holdes indenfor de fra stat og amter overførte ressourcer.

Økonomiske konsekvenser:

Hals Kommune vil i 2004 modtager kr. 37.000 i bloktilskud til ungdomsvejledningen.

Personalemæssige konsekvenser:

November 2003.

Ovenstående forslag til samarbejde mellem kommunerne behandles i byrådet. Byrådet udpeget ved samme lejlighed sine 2 bestyrelsesrepræsentanter.

December 2003.

Bestyrelsen træder sammen, vælger formand og udarbejder det praktiske grundlag for centerets virke.

1. august 2004.

Ungdommens Uddannelsesvejledning begynder arbejdet.

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til beskrivelse af et fælles kommunalt samarbejde om etablering af et center for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Udarbejdet af de 7 kommuners konsulenter.

Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (El.doc.: Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning). Etablering_af_Ungdommends_Uddannelsesvejledning.tif (541 KB)

 

182 Ligningsberetning 2002/2003

Journal nr. 25.25.02P15 / /Sagsid 20113

Beslutningstema:

Skatteafdelingens beretning for perioden 1/7 2002 – 30/6 2003 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling / Beslutning:

Skatteafdelingen indstiller beretningen til godkendelse.

Chefgruppens møde 8. oktober 2003 Punkt 132:

Chefgruppen indstiller Skatteafdelingens beretning for perioden 1/7 2002 - 30/6 2003 til godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 241:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 182:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådets kvantitative mål for ligningsindsatsen i perioden 1/7 2002 – 30/6 2003 er blevet opfyldt.

Måltallene for erhvervsdrivende, der tidligere er fastsat i kommunens ligningsplan, ligger alle på et højere niveau end de mindstemål for kommunerne, der blev fastsat af Ligningsrådet.

Det er skatteafdelingens vurdering, at det samlede ligningsresultat kun kan betegnes som meget tilfredsstillende, specielt når der henses til de anvendte ressourcer.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Beretningen indlægges på kommunens hjemmeside af informationskoordinator.

Lovgrundlag:

Beretningen er udarbejdet i henhold til bestemmelser i de ligningsplaner, der er udarbejdet af såvel Told- og Skattestyrelsen som Hals Kommune vedrørende indkomståret 2001.

Bilag:

Ligningsberetning 2002-2003 (el.doc) Ligningsberetning2002-2003.doc (503 KB)

183 Evaluering af den planlægningsorienterede budgetmodel for budget 2004.

Journal nr. 00.01S01 / /Sagsid 20194

Beslutningstema:

Byrådet skal evaluere det gennemførte forløb for Den Planlægningsorienterede Budgetmodel - budget 2004.

Endvidere skal byrådet beslutte, om der skal ske ændringer af processen inden den sættes i gang for budget 2005.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 10.10.2003

Sagen fremsendes til behandling i hovedudvalget, chefgruppen, økonomiudvalget og byrådet.

Chefgruppens møde 29. oktober 2003 Punkt 137:

Chefgruppen indstiller til økonomiudvalget,

- at udarbejdelse af et sparekatalog er og bliver et fast element i processen, og at løbende arbejdes med at finde spareemner, og

- at Basisbudgettet gennemgås hurtigst muligt med udgangspunkt i budget 2004 - ikke som en årligt tilbagevendende begivenhed i processen, men blot som et enkeltstående element.

Hovedudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 50:

Niels Bork og Jannie Knudsen laver en ny sag om tilblivelsen af sparekataloget, når nærværende sag er afsluttet. Den nye sag skal behandles i hovedudvalget.

Ros til forløbet og de nye tiltag.

Økonomiudvalgets møde 11. november 2003 Punkt 243:

Oversendes til Byrådets behandling.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 183:

Chefgruppens indstilling godkendt.

Sagens indhold:

Den Planlægningsorienterede budgetmodel for budget 2004 er ved at være gennemført. Der mangler bare den traditionelle offentliggørelse af det vedtagne budget i Hals Avis og på kommunens hjemmeside. Endvidere mangler også det nye element i proceduren, hvor Planredegørelsen 2004 suppleret med en udbudspolitik for Hals Kommune udgør Hals Kommunes Servicestrategi.

I forhold til tidligere år har processen for budget 2004 været kendetegnet ved følgende:

- Byrådet ønskede (som for budget 2003) en tidlig behandling af kommunens anlægsbudget, og der blev i den anledning udarbejdet et administrativt oplæg til anlægsliste til brug på Planlægningsdagene den 28. og 29. april 2003.

- Byrådet ønskede (også som for budget 2003) en tidlig udmelding om en eventuel udarbejdelse af et "Sparekatalog", og allerede på planlægningsdagene blev administrationen sat til at udarbejde et sparekatalog

- I proceduren for budget 2003 og budget 2004 har der været sat særlig fokus på dialogen med borgerne om budgettet på www.hals.dk.

- Basisbudgettet blev udsendt til byrådet ultimo juli via mail, så det kunne behandles af fagudvalgene på augustmøderne.

- Anlægskataloget, sparekataloget og indsatskataloget blev samlet i ét og samme katalog.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2004 fremkom V-/K-gruppen med et forslag om at gennemgå basisbudgettet på et tidligt tidspunkt i processen for budget 2005. Dette forslag bør der også tages stilling til i forbindelse med evalueringen af proceduren for 2004 samt fastlæggelsen af processen for 2005.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

Indstillinger fra Kulturudvalget

 

184 Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2002.

Journal nr. 18.15.00K07 / /Sagsid 17222

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2002.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 21. oktober 2003 Punkt 27:

Godkendt.

 

Kulturudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 123:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 184:

Godkendt.

Sagens indhold:

Ifølge Folkeoplysningsudvalgets vedtægter skal Folkeoplysningsudvalget hvert år aflægge beretning for udvalgets virksomhed overfor byrådet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Årsberetningen skal sendes ud til alle godkendte foreninger og kommunes biblioteker.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Årsberetning for Folkeoplysningsudvalget 2002.

 

 

185 Rammefordeling 2004 - Folkeoplysningsudvalgets område.

Journal nr. 18.14.01S49 / /Sagsid 19934

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalget bedes fordele rammen for 2004 for Folkeoplysningslovens område. Byrådet skal godkende den rammefordelingen.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 21. oktober 2003 Punkt 29:

Godkendt.

 

Kulturudvalgets møde 30. oktober 2003 Punkt 122:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 185:

Godkendt.

Sagens indhold:

Fordeling af midler på de 2 hovedområder.

a) Voksenundervisning (aftenskoler, oplysningsforbund m.v.)

b) Foreningsarbejde (foreninger, klubber m.v.)

På det godkendte budget for 2004, er der i alt afsat kr. 2.430.420,- til hele området ekskl. omkostninger til Ulsted Hallen, udgifter til vedligeholdelse af udendørsarealer og ridehallen i Ulsted.

I forhold til 2003 er budgettet i gennemsnit fremskrevet med 2,64%.

 

Administrativ bemærkning:

Forvaltningen foreslår, at der til lokaletilskud afsættes kr. 988.394 svarende til indeværende års ønsker efter momsrefusion, reguleret efter Hals-ordningen.

Budgetramme 2004 kr. 2.430.420

- lokaletilskud efter momsrefusion kr. 938.394

Rest til fordeling kr. 1.492.026

Til voksenundervisning foreslås afsat kr. 321.624

Til foreningsarbejde foreslås afsat kr. 1.130.402

Forsøgs og udviklingspulje foreslås afsat kr. 40.000

I alt kr. 1.492.026

Inklusiv lokaletilskud vil fordelingen se således ud:

Voksenundervisning kr. 411.412

Foreningsarbejde kr. 1.979.008

Hals Kommunes Forsøgs og udviklingspulje kr. 40.000

I alt kr. 2.430.420

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven/"Hals-ordningen"

Bilag:

Rammefordeling 2004, 2. udkast (El.doc). Rammefordeling 2004 - 2. udkast..doc (26 KB)

 

 

 

 

 

 

186 Regulering af bolig- og lejeforhold i Hou og Hals byer

Journal nr. 03.01.04G01 / /Sagsid 2098

Beslutningstema:

Det skal besluttes om forbuddet, mod at tage helårsboliger i Hals- og Hou byer til sommerboliger, skal forlænges for en 4 årig periode frem til den 02.01.2008.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller at udvalget anbefaler overfor byrådet, at forbuddet forlænges i en ny 4 års periode frem til den 02.01.2008.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 205:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 186:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede på mødet den 15.11.1995 i henhold til lov nr. 525 af 11.08.1986 senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 402 af 06.06.2002 om midlertidig regulering af bolig og lejeforholdene, at nedlægge forbud mod at ibrugtage boliger i Hals og Hou byer, der indenfor de seneste 5 år har været benyttet til helårsboliger, som sommerboliger.

Forbuddet blev nedlagt for en periode på 4 år frem til den 02.01.2000.

Forbuddet nedlægges ved, at byrådet beslutter, at § 50 jævnfør stk.1 i ovennævnte lovbekendtgørelse skal være gældende for boliger i ovennævnte byer i Hals Kommune.

Forbuddet kan højst nedlægges for en periode på 4 år ad gangen.

Det kan oplyses, at Teknisk Forvaltning flere gange har oplyst købere om reglerne, men vi har kun været ude med et påbud én gang.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om forbuddet skal forlænges i en ny 4 års periode

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 805 om midlertidig regulering af boligforhold

§ 50. En bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse. Tilsvarende gælder de i § 48, stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser.

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

187 Endelig godkendelse af Lokalplan 5.36 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 16186

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 5.36 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 79 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej i Hals skal vedtages endeligt evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 30.10.2003:

at de indkomne bemærkninger drøftes

at lokalplan 5.36 med kommuneplantillæg nr. 79 vedtages endeligt, evt. med ændringer

 

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 195:

Teknisk Udvalg indstiller lokalplanforslaget til endelig godkendelse.

Teknisk Udvalg indstiller samtidigt, at der etableres levende hegn mellem lokalplanområdet og Præstegården. Bebyggelsen holdes i en afstand på 7,5 m fra sydskel til Præstegården.

Bemærkning fra Nordjyllands Amt vedrørende rummeligheden indarbejdes i redegørelsen.

 

Byrådets møde 19. november 2003 Punkt 187:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg.

Sagens indhold:

Lokalplan 5.36 og kommuneplantillæg nr. 76 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej i Hals har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet nedenstående ændringer.

Hals Metalsmelteri:

De synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at byudviklingen foretages ud mod Hals Metalsmelteri, bl.a. pga. den tunge trafik der er fra og til virksomheden. Deres aktiviteter er stigende, der forventer derfor en stigning i antal lastbiltræk pr. år, fra de nuværende ca. 600 træk til mellem 1.500 og 2.000 træk pr. år. De mener, der er risiko for, at deres aktiviteter vil danne grundlag for gener for det nye boligområde (bemærkningen er medsendt i bilag). De foreslår, at Hals Kommune køber grund og bygninger, så Metalsmelteriet kan flytte hen i industriområdet v. Hals Fjernvarme.

Aalborg Stiftsøvrighed

På baggrund af udtalelse fra Kirkegårdskonsulenten bemærker Stiftsøvrigheden følgende:

Udstykning og placering af bebyggelse bør tilrettelægges således, at der holdes en sådan afstand til egetræet i præstegårdens have, at der ikke fremkommer skyggegener, med følgende klager og krav om beskæring af træet.

Opførelse af et plankeværk mellem præstegården og lokalplanområdet bør udføres før bebyggelse påbegyndes. (Der er ikke i lokalplanen indarbejdet bestemmelse om plankeværket, dette skal i givet fald ligeledes indarbejdes.) (Kirkegårdskonsulentens bemærkninger er medsendt i bilag)

Nordjyllands amt

Nordjyllands amt gør indsigelse mod lokalplanen, idet der ikke i kommuneplantillægget er redegjort for, hvor stor den samlede rummelighed er i de udlagte boligområder i Hals. De frafalder indsigelsen, hvis vi redegør for dette. Indsigelsen er ikke medsendt i bilag.

For at efterkomme indsigelsen indstilles det, at der i redegørelsen for kommuneplantillægget bemærkes, at det samlede udlæg til boligformål i Hals er ca. 30 ha., dvs. vi overholder regionplanens ramme på 30 ha.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Bemærkning fra Hals Metalsmelteri (Hals Metalsmelteri.tif) Hals Metalsmelteri.tif (39 KB)

Bemærkning fra Stiftsøvrigheden (Aalborg Stiftsoevrighed.tif) Aalborg Stiftsoevrighed.tif (44 KB)

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 20. november 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |