Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 20. august 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 20. august 2003


Byrådet afholder møde:

Den 20. august 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Birthe Madsen.

 

Borgmesteren foreslår, at punkterne 107 og 108 debatteres samlet, hvilket godkendes.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

side

106 Spørgetid - Byrådet. *

107 Nedlæggelse af Hals Kommunes kunstfond. *

108 Drøftelse vedr. fremtiden for Hals Kommunes Kunstfond. *

109 Godkendelse af skema A vedrørende Hassinghave, V. Hassing. *

110 Tilsynsrapporter fra Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 vedrørende

Hassinghave, Fjordparken, Ulstedparken og Christiansminde. *

111 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboliger. Redegørelse for 2002. *

112 V.Hassing kloak 2003 *

113 Asfaltering 2003 *

114 Behandling af udkast til Landdistriktspolitik for Hals Kommune. *

115 Behandling af udkast til Bymodel Gandrup. *

116 Behandling af udkast til Bymodel Ulsted. *

 

 

Lukket møde

117 Køb af ejendom.

118 Godkendelse af hjemmeplejen Øst/Vest i forbindelse med frit leverandørvlg

på ældreområdet.

119 Godkendelse af Rengøringspatruljen i forbindelse med frit leverandørvalg

på ældreområdet.

120 Godkendelse af Centralkøkkenet i forbindelse med frit leverandørvalg på ældreområdet.

121 Projekt for byforskønnelse i V. Hassing.

 

 

 

 

 

106 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

/

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 106:

Ingen bemærkninger.

 

107 Nedlæggelse af Hals Kommunes kunstfond.

Journal nr. 20.04G01 / /Sagsid 19584

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om Hals Kommunes Kunstfond skal nedlægges.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 14.08.2003

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 107:

Skal Kunstfonden nedlægges?

For stemte 3 (Bent Sørensen, Sørn Nordhald og Ane-Marie Viegh).

Imod stemte 13.

1 var fraværende.

Sagens indhold:

Bestyrelsen for Hals Kommunes Kunstfond indstiller til Hals Kommunes byråd, at fonden nedlægges ed øjeblikkelig virkning. Indstillingen begrundes i de vilkår, der tilbydes fondens arbejde.

Administrativ bemærkning den 14.08.2003

Midler til Hals Kommunes Kunstfond er tidligere tilvejebragt ved, at der ved alle anlægsarbejder blev afsat 1% af anlægsudgifterne til kunstudsmykning.

Disse indbetalinger til fonden har imidlertid efter byrådets beslutning den 28. november 2000 været indstillet.

Fonden råder i dag over et beløb på 457.382 kr.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Vedtægterne for kunstfonden (El. doc).

108 Drøftelse vedr. fremtiden for Hals Kommunes Kunstfond.

Journal nr. 20.04G01 / /Sagsid 19593

Beslutningstema:

På opfordring fra V- og K-gruppen skal byrådet drøfte kunstfondens fremtid - både hvad angår finansiering af nye indskud og principper for eksisterende og fremtidige midlers anvendelse.

 

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 14.08.2003

Sagen fremsendes til drøftelse i byrådet.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 108:

Skal fondsvedtægterne gennemgå en revision?

For stemte alle tilstedeværende.

Sagens indhold:

V- og K-gruppen anmoder om, at byrådet debatterer kunstfondens fremtid - både hvad angår finansiering af nye indskud og principper for eksisterende og fremtidige midlers anvendelse.

Gruppen henstiller til kunstfondens bestyrelse, at man undlader at disponere over den nuværende formue indtil denne debat har fundet sted.

Administrativ bemærkning den 14.08.2003

Midler til Hals Kommunes Kunstfond er tidligere tilvejebragt ved, at der ved alle anlægsarbejder blev afsat 1% af anlægsudgifterne til kunstudsmykning.

Disse indbetalinger til fonden har imidlertid efter byrådets beslutning den 28. november 2000 været indstillet.

Fonden råder i dag over et beløb på 457.382 kr.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

109 Godkendelse af skema A vedrørende Hassinghave, V. Hassing.

Journal nr. 03.02.12G01 / /Sagsid 19482

Beslutningstema:

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema A, der omhandler godkendelse af anskaffelsessummen for om- og tilbygning af Hassinghave i V. Hassing til 34 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer før byggeriets opstart.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 04.08.2003:

Det indstilles, at der gives tilsagn til byggeriet på de ansøgte vilkår.

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 149:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 109:

Godkendt.

Sagens indhold:

Projekt:

Projektet indeholder etablering af 24 stk. 2-rums ældreboliger på hver 75 kvm. samt 10 stk. 1-rums ældreboliger på hver 66 kvm. - i alt 2460 kvm. Heri er inkluderet den del af aktivitetslokalernes kvadratmeterantal, som vi lovligt kan tillægge plejeboligerne, samt et tilsvarende antal kvadratmeter (8 kvm.) på den enkelte aflastningsbolig.

Indskuddet er ca. 22.928 kr. for en bolig på 75 kvm. og 20.177 kr. for en bolig på 66 kvm.

Den månedlige husleje udgør 4.970 kr. for en bolig på 75. kvm. og 4.474 kr. for en bolig på 66 kvm. svarende til 800 kr. pr. kvm.

Servicearealerne udgør 743,4 kvm. med en månedlig husleje på 13.583 kr. svarende til 219 kr. pr. kvm.

Anskaffelsessum for boligerne:

Køb af eksisterende hus kr. 12.500.000

Haveanlæg/sansehave kr. 500.000

Håndværkerudgifter, omb. kr. 12.959.500

Håndværkerudgifter, tilb. kr. 7.091.700

Omkostninger kr. 4.551.000

Anskaffelsessum i alt for boligerne 2460 kvm kr. 37.602.200

Anskaffelsessum pr. kvm er kr. 15.285,44.

Anskaffelsessum for servicearealer:

Tilbygning 73,6 kvm kr. 537.280

Ombygning 501,6 kvm kr. 2.457.840

Ombygning 168,2 kvm kr. 655.980

Omkostninger kr. 600.000

Anskaffelsessum i alt for servicearealer 743,4 kvm kr. 4.251.100

Anskaffelsessum pr. kvm er 5.718 kr.

 

Samlet anskaffelsessum for projektet kr. 41.853.300

Økonomiske konsekvenser:

Finansiering vedr. boligerne

Kommunekredit 91 % kr. 34.218.000

Kommunal Grundkapital 7 % kr. 2.632.150

Indskud 2 % kr. 752.050

kr. 37.602.200

Kommunen indskyder grundkapitallån på 7 % af den endelige anskaffelsessum. Den endelige grundkapitallån kendes først præcist, når byggeriet er tilendebragt og endelig anskaffelsessum er godkendt. Herudover yder kommunen sædvanlig garanti for den del af lånet, der ligger ud over 65 % og op til lånegrænsen på 91 % af anskaffelsessummen. Garantiprocenten er 28,57 %.

Finansiering vedr. servicearealer

Servicearealtilskud 54 boliger x 40.000 kr. kr. 2.160.000

Kommunal andel kr. 2.091.100

kr. 4.251.100

 

Samlede kommunale økonomi

Salg af Hassinghave, boligdel kr. 12.500.000

Grundkapitalindskud kr. 2.632.150

Ombygning, servicearealer kr. 2.091.100

Kommunalt overskud kr. 7.776.750

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Boligbyggeriloven.

Bilag:

/

110 Tilsynsrapporter fra Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 vedrørende Hassinghave, Fjordparken, Ulstedparken og Christiansminde.

Journal nr. 16.00.47K03 / /Sagsid 18503

Beslutningstema:

Der foreligger tilsynsrapporter fra Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962, der har været på anmeldte besøg på Hassinghave, Fjordparken, Ulstedparken og Christiansminde.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen fremsender tilsynsrapporterne til socialudvalgets behandling.

Ældrerådets møde den 8. maj 2003:

I tilsynsrapporten for Fjordparken fremhæves det, at hjælp til rengøring hver 4. uge ikke dækker behovet. Ellers ingen kommentarer til rapporterne. Taget til efterretning.

Administrativ bemærkning:

Forvaltningen gør opmærksom på, at det i tilsynsrapporten vedrørende Fjordparken under status er nævnt, at ikke alle pårørende oplever, at hjælpen dækker behovet for rengøring, hvorfor de selv hjælper til.

Hassinghave: Beboer- pårørenderådet, den 12.6.2003

Rapporten tages til efterretning med følgende bemærkninger:

Beboer- pårørende rådet konstaterer, at rapporten er fin .

En pårørende bemærker dog, at han finder den lidt glansbilledagtig, idet han, i referatet fra samtalerne med beboere og pårørende fra Grønnegade, savner bemærkninger om, at der mangler hjælp i spisesituationen om aftenen. Vedkommende finder, at der er for lidt personale på dette tidspunkt.

2 pårørende gør opmærksom på, at man generelt finder, at normeringen på Grønnegade/Aflastningen er for lav. Der er ikke tid nok til at beboerne kan komme ud og gå, ej heller er der altid personale tilstede, når beboerne sidder ude om sommeren.

Fjordparken: Beboer- pårørenderådet, den 10.6.2003

Revisionens rapport over det anmeldte tilsyn gav ikke anledning til kommentarer. Beboer -pårørenderådet gav dog udtryk for, at rengøringen burde prioriteres højere. Den månedlige rengøring findes ikke tilstrækkelig, specielt ønskes der mere rengøring på badeværelserne. Områdeleder oplyser, at der ved spild bliver tørrer op fra gulvene, og at badeværelset ordnes efter det ugentlige bad, og at den manglende automatiske udluftning på Fjordparken kan give lugtgener. Beboer- pårørenderådet anbefaler, at kvalitetsstandarden på rengøringsområdet revideres.

Ulstedparken / Christiansminde: Beboer-pårørenderådet, den 10.6.2003

Rapporten taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. Der udtrykkes tilfredshed med rapporten.

Socialudvalgets møde 5. august 2003 Punkt 112:

Indstilles til godkendelse.

 

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 155:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 110:

Godkendt.

Sagens indhold:

Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har været på anmeldte besøg således:

Hassinghave den 6. marts 2003 kl. 13-16

Fjordparken den 12. marts 2003 kl. 9-12,30

Ulstedparken den 18. marts 2003 kl. 10-13,15

Christiansminde den 25. marts 2003 kl. 10-10,45

På baggrund af besøgene kan det som helhed konkluderes, at

 • Personlig hjælp og pleje er som aftalt og forventeligt
 • Hjælp og støtte til tøjvask og rengøring løses som aftalt og forventeligt
 • Beboerne trives

Hassinghave:

 • Beboerne oplever tryghed og respekt
 • Hverdagens gøremål har aktiverende sigte

Fjordparken:

 • I boenheden for demente har hverdagens gøremål et aktiverende sigte
 • Der arbejdes målrettet med aktivitetstilbud og på at (gen)skabe netværk for beboerne.

Helhedsindtryk af omgivelser og atmosfære m.v.

Hassinghave:

 • Stedet fremtræder pænt og rent
 • Der opleves en hyggelig atmosfære

Fjordparken:

 • Stedet fremtræder pænt og rent
 • Her opleves samvær mellem personale og beboere

Ulstedparken:

 • Her opleves samvær mellem beboere og personale

Christiansminde:

 • Her er meget stille og roligt, da der i øjeblikket ikke er mange beboere.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Tilsynsrapporterne videresendes til byrådet.

 

Lovgrundlag:

Retssikkerhedslovens § 15, hvorefter kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.

Retssikkerhedslovens § 16, hvorefter kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet og tilbuddene og den måde opgaverne udføres på.

Bilag:

/

 

111 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboliger. Redegøresle for 2002.

Journal nr. 16.20.00K08 / /Sagsid 18110

Beslutningstema:

Embedslægeinstitutionen fremsender beretning for tilsyn med plejeboligenheder for 2002.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller, at embedslægeinstitutionens beretning for år 2002 tages til efterretning.

Ældrerådets møde den 3. april 2003:

Ældrerådet tager beretningen til efterretning.

Hals: Beboer-pårørende møde den 10.6.2003

Embedslægeinstitutionens samlede rapport fra 2002 gav ikke anledning til kommentarer.

Ulsted Hou: Beboer-pårørende møde den 10.6.2003

Embedslægeinstitutionens samlede rapport fra 2002 gav ikke anledning til kommentarer.

Vester Hassing: Beboer-pårørende møde den 12.6.2003

Årsrapporten taget til positiv efterretning uden yderligere bemærkninger.

Socialudvalgets møde 5. august 2003 Punkt 113:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 156:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 111:

Godkendt.

Sagens indhold:

Embedslægeinstitutionen har den 13. marts 2003 fremsendt beretning om de førte tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Tilsynene er afholdt som uvarslet besøg i hver plejeboligenhed. Embedslægeinstitutionen har vurderet, om personalet i fornødent omfang er vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen kan foretages sundhedsmæssigt forsvarligt. Medicinhåndteringsprocessen er gennemgået, og det er søgt vurderet, om beboernes patientrettigheder tilgodeses. Samarbejdet med de øvrige sundhedssektorer søges belyst, og der er foretaget en vurdering af, om dokumentationen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen er tilfredsstillende, ligesom det er vurderet om der er bygnings- og indeklimaforhold der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne.

Generelt:

Embedslægeinstitutionen har gennemført 140 tilsynsbesøg i kommunale plejeboligenheder i Nordjyllands Amt. Generelt har tilstanden i plejeenhederne været tilfredsstillende. Omfanget af skriftlige vejledninger varierer meget fra kommune til kommune.

Embedslægeinstitutionen anbefaler dog, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for personalets ansvar og kompetence samt for medicinhåndteringen.

Ved mange tilsynsbesøg er spørgsmål om samtykke til behandling af svært demente blevet drøftet. Embedslægeinstitutionen har anbefalet, at der træffes aftale om samtykke med de pårørende om, hvem der skal kontaktes, når der skal indhentes samtykke i det konkrete tilfælde.

Der er ikke fundet stærkt kritisable forhold eller alvorlige fejl eller mangler, som har krævet opfølgning.

Specielt for Hals Kommune:

Embedslægeinstitutionen har aflagt tre tilsynsbesøg.

Ulstedparken:

Tilsyn udført den 17. oktober 2002. Tilsynsrapport modtaget den 15. januar 2003.

 • Embedslægeinstitutionen har fundet forholdene på Ulstedparken tilfredsstillende.
 • Beboer- pårørenderådet har på møde den 26.2.2003 udtrykt tilfredshed med rapporten.
 • Ældrerådet: Fejl i rapporten: Side 1 - 1. afsnit " uanmeldt besøg på Fjordparken " må være "uanmeldt besøg på Ulstedparken. Side2 - 3. afsnit - der er ingen læger i Hou.

Uanmeldt besøg: Konsulenten fra Embedslægeinstitutionen kommer uanmeldt og der ringes efter områdeleder Ellen Jensen.

Fjordparken:

Tilsyn udført den 17.10.2002. Tilsynsrapport modtaget den 9.12.2002.

 • Embedslægeinstitutionen har fundet forholdene på Fjordparken tilfredsstillende.
 • Beboer- pårørenderådet har på møde den 05.03.2003 ikke haft kommentarer til rapporten.
 • Ældrerådet: Rapporten ser fin ud og er taget til efterretning.

Hassinghave:

 • Tilsyn udført den 27.08.2002. Tilsynsrapport modtaget den 2.10.2002.
 • Embedslægeinstitutionen har fundet forholdene på Hassinghave i enhver henseende tilfredsstillende.
 • Beboer- pårørenderådet har på møde den 31.10.2002 taget rapporten posistivt til efterretning. Rådet påpegede dog efterfølgende, at det fandt normeringen på "Grønnegade" Hassinghave" for lav, fordi beboerne er blevet væsentlig dårligere gennem de seneste år, uden at normeringen er blevet ændret.
 • Ældrerådet: Tilsynsrapporten er taget til efterretning.

Plejeboligenhederne i Hals Kommune adskiller sig ikke væsentligt fra plejeboligenhederne i de øvrige kommuner i Nordjyllands Amt. Forholdene er generelt tilfredsstillende, og der er kun anført få bemærkninger.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Ved tilsynene i 2003 vil embedslægeinstitutionen forventeligt bringe specielle temaer i fokus.

Embedslægeinstitutionen ønskede ikke at aflægge besøg på Christiansminde, idet der ikke her er fast døgnbemanding.

Der er efter aftale med socialudvalget ikke udført kommunale tilsyn med plejeboligerne i 2002.

Disse tilsyn vil blive udført som lovbefalet i 2003.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Videresendes til byrådet.

Lovgrundlag:

Servicelovens § 112a

Bilag:

Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboliger - El.doc

 

112 V.Hassing kloak 2003

Journal nr. 06.01.03G01 / /Sagsid 17501

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte om der skal søges frigivet yderligere kr. 700.000,00 til V. Hassing kloak for at færdiggøre etapen, der blev afholdt licitation over.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstiller den 05.06.2003, at sagen indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af yderligere kr. 700.000,00 til færdiggørelse af 2003 etapen.

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 90:

Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 151:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 112:

Godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har, afholdt licitation over det vedtagne område vi regnede med at kloakere her i 2003. På budgettet er der afsat kr. 3.600.000,00 til projektet i år.

Licitationsresultatet ( kr. 3.676.780,00 ) viste, at der inkl. projekteringsudgifter og TV undersøgelser m.m. er behov for yderligere kr. 700.000 til at færdiggøre kloakeringen i år.

Forhøjelsen i forhold til de foreløbige overslag skyldes, at ledningen i Halsvej skal udskiftes. Dette har ikke været medregnet i overslaget. Udskiftning er nødvendigt da det har vist sig ved tv-inspektionen at ledningerne i Halsvej er i meget dårlig stand og har været anderledes udført en forventet.

Et overslag for Vester Hassing kloak 2003(i kr.)

Tv. Inspektion, før og efter 78.115

Forsikring 13.275

Annoncering 10.076

Dæksler og riste 156.000

Licitationsbud 3.676.780

Projektering og tilsyn 275.585

Diverse uforudsete udgifter 90.169

I alt 4.300.000

Bevilget 3.600.000kr.

For at hele projektet kan gennemføres skal der frigives yderligere 700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

113 Asfaltering 2003

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 18704

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal drøfte forslaget til asfaltarbejder 2003 og frigive midlerne på budgettet til asfaltering af vejene og indstille til økonomiudvalget om frigivelse af midler til asfaltering og sætning af kantsten på Nordmarken på stikvejen ved andelsboligerne.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 04.05.2003.

Teknisk Forvaltning indstiller, at midlerne til asfaltering frigives, at der asfalteres efter forslaget ( de med x markerede strækninger ) der er udarbejdet i samråd med asfaltfirmaerne med budgetansvar.

At der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af kr. 67.000,00 til etablering af kantsten og slidlag på den færdigbebyggede stikvej ved andelsboligerne.

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 84:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

 

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 150:

Indstilles til godkendelse.

Administrativ bemærkning den 14. august 2003:

Det er alene kr. 67.000 til etablering af kantsten og slidlag (jordforsyningen), som byrådet skal godkende frigivelsen af, idet de øvrige midler til asfaltering er en del af Teknisk Udvalgs driftsområde.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 113:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har været vejene igennem og har sammen med materielgården udarbejdet forslaget til asfaltering af de veje som trænger mest til at blive repareret.

Vi har indhentet tilbud ved asfaltfirmaerne og kan oplyse, at priserne er lavere i år, da der har været afholdt nogle billige licitationer og vi får det til samme pris.

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet til asfaltering er på kr. 2.317.400,00 og til byggemodningen af Nordmarken kr. 67.000,00

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til vedligeholdelse af asfaltveje 2003. ( eldok ? asfalt03.xls)

 

114 Behandling af udkast til Landdistriktspolitik for Hals Kommune.

Journal nr. 01.02.03P16 / /Sagsid 12988

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om arbejdsgruppens udkast til Landdistriktspolitik for Hals Kommune skal danne grundlag for det egentlige forslag til Landdistriktspolitik, som skal offentliggøres som et delelement i det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 15.05.2003

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 21. maj 2003 Punkt 91:

Chefgruppen indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til Landdistriktspolitik for Hals Kommune skal danne grundlag for det egentlige forslag til Landdistriktspolitik, som skal offentliggøres som et delelement i det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune med følgende bemærkninger:

 • Området øst for Hals by (syd for Korsholm, mellem Østerled og golfbanen) bør inddrages i området, hvor skovrejsning er uønsket.
 • I diskussionen om afgrænsning af Gåser som landsby bør der fokuseres på de mulige konflikter i forbindelse med nærheden til de to eksisterende, aktive landbrug øst for Gåser.
 • Hou skov bør nævnes i opremsningen af kommunens skov- og naturområder.
 • Emnet "Vandløb" bør tages op i Landdistriktspolitikken evt. under afsnittet "Natur".

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 105:

Udsættes til næste TU-møde.

Teknisk Udvalgs møde 6. august 2003 Punkt 119:

Teknisk Udvalg indstiller:

at afgrænsningen af Gåser alene omfatter område A og

at chefgruppens indstilling indstilles.

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 154:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 114:

Godkendt som indstillet.

Sagen fremlægges.

Sagens indhold:

En arbejdsgruppe med interesserede borgere fra hele kommunen har siden foråret 2002 arbejdet med at formulere et udkast til Landdistriktspolitik for Hals Kommune. Udkastet blev fremlagt for byrådet og chefgruppen på temamøderne den 12. maj 2003, hvor medlemmer fra arbejdsgruppen motiverede elementerne i udkastet og deltog i drøftelserne.

Landdistriktspolitikken er valgt som ét blandt flere særlige fokusområder i totalrevisionen af Hals Kommunes kommuneplan. Byrådet skal derfor behandle udkastet til Landdistriktspolitik for at vurdere, i hvor høj grad arbejdsgruppens oplæg skal danne grundlag for det egentlige forslag til Landdistriktspolitik, som skal offentliggøres for borgerne.

Forslaget til Landdistriktspolitik indarbejdes i det samlede forslag til ny kommuneplan for Hals Kommune - Den Digitale Kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- udkast til Landdistriktspolitik for Hals Kommune er tidligere udleveret.

 

115 Behandling af udkast til Bymodel Gandrup.

Journal nr. 01.02.03P16 / /Sagsid 12701

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om arbejdsgruppens udkast til Bymodel Gandrup skal danne grundlag for det egentlige forslag til Bymodel Gandrup, som skal offentliggøres som et delelement i det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 01.05.2003

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 7. maj 2003 Punkt 81:

Udsat.

Der afholdes et ekstraordinært møde i Chefgruppen den 14. maj 2003 for at behandle udkast til Bymodel Gandrup.

Chefgruppens møde 14. maj 2003 Punkt 86:

Behandlingen af Bymodel Gandrup blev påbegyndt. Behandlingen fortsætter på næste møde i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 21. maj 2003 Punkt 89:

Chefgruppen indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til Bymodel Gandrup skal danne grundlag for det egentlige forslag til Bymodel Gandrup, som skal offentliggøres som et delelement i det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune med følgende bemærkninger:

 • Kravet om, at glaserede teglsten ikke ønskes som tagmateriale i Centerområdet, bør udgå. I stedet kan der fokuseres på vejledning i god byggeskik i Gandrup.
 • I vurderingen af placering af det egentlige erhvervsområde i byen er det vigtigt at have stor fokus på vandindvindingsinteresserne i området omkring Gandrup.
 • Den fremtidige udviklingsretning for blandet erhverv vest for området ved Teglvænget bør inddrages direkte i rammerne, da der stort set ikke er ledige arealer tilbage på Teglvænget.

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 107:

Udsættes til næste TU-møde.

Teknisk Udvalgs møde 6. august 2003 Punkt 121:

Teknisk Udvalg indstiller:

Et flertal af udvalget fastholder, at der ikke kan anvendes glaserede teglsten.

at Erh.5 slettes medens Erh.6 fastholdes samt Erh.8 som nyt udlægges,

at Chefgruppens indstilling vedrørende erhvervsområdet vest for Teglvænget fastholdes med samme størrelse som Erh.3,

at La1 udvides mod nord til og med den tidligere husflidsskole,

at max.-højden i erhvervsområdet ændres som i den nye lokalplan i V. Hassing og

at Chefgruppens indstilling vedrørende drikkevandsbestemmelse fastholdes.

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 152:

Økonomiudvalget foreslår, at man tilstræber at opretholde alle ønskede erhvervsarealer.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 115:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Sagens indhold:

En arbejdsgruppe med interesserede borgere fra Gandrup/Øster Hassing/Holtet-området har siden foråret 2002 arbejdet med at formulere et udkast til Bymodel Gandrup. Udkastet blev fremlagt for byrådet og chefgruppen på temamøderne den 10. februar og 9. april 2003, hvor medlemmer fra arbejdsgruppen motiverede elementerne i udkastet og deltog i drøftelserne.

Bymodel Gandrup er valgt som et blandt flere særlige fokusområder i totalrevisionen af Hals Kommunes kommuneplan. Byrådet skal derfor behandle udkastet til Bymodel Gandrup for at vurdere, i hvor høj grad arbejdsgruppens oplæg skal danne grundlag for det egentlige forslag til Bymodel Gandrup, som skal offentliggøres for borgerne.

Forslaget til Bymodel Gandrup indarbejdes i det samlede forslag til ny kommuneplan for Hals Kommune - Den Digitale Kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- udkast til Bymodel Gandrup er tidligere udleveret.

 

116 Behandling af udkast til Bymodel Ulsted.

Journal nr. 01.02.03P16 / /Sagsid 12699

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om arbejdsgruppens udkast til Bymodel Ulsted skal danne grundlag for det egentlige forslag til Bymodel Ulsted, som skal offentliggøres som et delelement i det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 15.05.2003

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 21. maj 2003 Punkt 90:

Chefgruppen indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til Bymodel Ulsted skal danne grundlag for det egentlige forslag til Bymodel Ulsted, som skal offentliggøres som et delelement i det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune med følgende bemærkninger:

 • Hele Ulsted ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Bymodellen bør derfor vurderes med stor fokus på denne særlige interesse.

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 106:

Udsættes til næste TU-møde.

Teknisk Udvalgs møde 6. august 2003 Punkt 120:

Teknisk Udvalg indstiller:

at Chefgruppens indstilling indstilles,

at BO8 sløjfes og erstattes af boligudvikling vest for BO9 (tidligere Møllegaarden) nyt bilag vedlægges, samme anvendelsesbestemmelser som BO8,

at BO3 ændres til rekreativ område,

at Erh.1 slettes, fremtidig anvendelse bynærskov og

at Erh.3 fastholdes med nye rammebestemmelse ved max. højde, som den nye lokalplan i Vester Hassing.

IB Munk erklærede sig inhabil og forlod mødet vedrørende Erh.3.

Økonomiudvalgets møde 12. august 2003 Punkt 153:

Udvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 20. august 2003 Punkt 116:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

En arbejdsgruppe med interesserede borgere fra Ulsted og omegn har siden foråret 2002 arbejdet med at formulere et udkast til Bymodel Ulsted. Udkastet blev fremlagt for byrådet og chefgruppen på temamødet den 12. maj 2003, hvor medlemmer fra arbejdsgruppen motiverede elementerne i udkastet og deltog i drøftelserne.

Bymodel Ulsted er valgt som ét blandt flere særlige fokusområder i totalrevisionen af Hals Kommunes kommuneplan. Byrådet skal derfor behandle udkastet til Bymodel Ulsted for at vurdere, i hvor høj grad arbejdsgruppens oplæg skal danne grundlag for det egentlige forslag til Bymodel Ulsted, som skal offentliggøres for borgerne.

Forslaget til Bymodel Ulsted indarbejdes i det samlede forslag til ny kommuneplan for Hals Kommune - Den Digitale Kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- udkast til Bymodel Ulsted er tidligere udleveret.

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |