Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 22. juni 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 22. juni 2004


Byrådet afholder møde:

Den 22. juni 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Jonna Hansen, Birthe Madsen, Ane-Marie Viegh og Sørn Nordhald.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

84 Spørgetid - Byrådet 2004. *

85 Delegation af ansættelseskompetence vedrørende skoleleder i Hou og viceskoleleder i Gandrup *

86 Ansøgning om tillægsbevilling til projektering af klublokaler m.v. ved Vester Hassing

     Hallen. *

87 Indsatsen vedrørende regres på sygedagpenge *

88 Beretning om revisionsbesøg siden 01.10.03 vedrørende regnskabsåret 2003 *

89 Overslag på ombygning af Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter *

90 Decisionsskrivelse til orientering i Økonomiudvalget *

91 Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup. *

92 Udbetaling af miljøstøtte 2003 *

93 V. Hassing kloak 2004 *

94 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

95 Forslag til projekter på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg" *

96 Inkasso - årsberetning 2003 samt plan for 04/05 *

97 Godkendelse af forslag til Kommuneplanstrategi og Agenda-21 strategi. *

98 Forslag til reviderede retningslinjer for administration af ledsageordningen. *

 

Lukket møde.

 1. Ansættelsessag.
 2. Tillægsbevilling til V. Hassing Skole
 3. Klage til Økonomiudvalget.
 4. Gandrup skole - 3. etape.
 5. Køb og salg.

 

 

 

 

 

 

 

84 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 84:

Ingen bemærkninger.

 

85 Delegation af ansættelseskompetence vedrørende skoleleder i Hou og viceskoleleder i Gandrup

Journal nr. 81.03.00A21 / /Sagsid 22175

Beslutningstema:

Stillingtagen til ændring i ansættelseskompetence vedrørende skoleleder ved Hou skole og viceskoleleder ved Gandrup skole

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at ansættelseskompetencen ændres, således at borgmester, kulturudvalgsformand og kommunaldirektør bemyndiges til at ansætte skoleleder ved Hou skole samt viceskoleleder ved Gandrup skole.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 115:

Ej behandlet.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 85:

Delegation kan ikke meddeles - så gældende regler fastholdes.

Sagens indhold:

Henset til ønske om at få besat de ledige stillinger som skoleleder ved Hou skole og viceskoleleder ved Gandrup skole snarest muligt foreslår forvaltningen, at økonomiudvalget bemyndiger borgmester, kulturudvalgsformand og kommunaldirektør til at ansætte personer i de nævnte stillinger. Retningslinierne for ansættelser er, ifølge personalehåndbogen, at 1 repræsentant fra ledergruppen (forvaltningschef), 1 personalerepræsentant (TR), souschefen og 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen udgør ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget fremsender deres prioriterede indstilling til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens indstilling fremsendes, via forvaltningschefen, til Økonomiudvalget og Byrådet, som har den endelige ansættelseskompetence.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

86 Ansøgning om tillægsbevilling til projektering af klublokaler m.v. ved Vester Hassing Hallen.

Journal nr. 16.06S03 / /Sagsid 22176

Beslutningstema:

Byrådet bedes godkende ansøgning om en tillægsbevilling til udarbejdelse af projet vedrørende mulig etablering af klublokaler i forbindelse med Vester Hassing Hallen.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller at der frigives kr. 100.000.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 116:

Ej behandlet.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 86:

Godkendt bevilling på kr. 100.000,-.

Sagens indhold:

Der har den 10. juni 2004 været afholdt møde mellem Erik Schmidt, Jakob Kruuse-Andersen, Anders Pinstrup og repræsentanter fra Vester Hassing Gymnastikforening. Mødet var en opfølgning på det af VHG udarbejdede projekt vedrørende tilbygning til Vester Hassing Hallen, der blev præsenteret for Byrådet på temamødet. På baggrund af temamødet har kommunen fået et rådgivende ingenørfirma til at gennemgå VHG’s-projektoplæg. På baggrund af denne gennemgang, der blev drøftet på mødet blev man enige om at der skulle ansøges om midler til at udarbejde et revideret projekt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Udkast fra Niras vedrørende Vester Hassing Hallen (el.doc.: Niras) Niras.pdf (525 KB)

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

87 Indsatsen vedrørende regres på sygedagpenge

Journal nr. 16.19.00P22 / /Sagsid 22061

Beslutningstema:

Beslutning om styrkelse af indsatsen på regresområdet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der ansættes ressourcer til styrkelse af regresområdet i det omfang, at det er økonomisk rentabelt.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 98:

Foreslås godkendt indtil d. 30. juni 2005.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 87:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Nu er der for alvor kommet skred i kommunens opkrævning af regres i sygedagpengesager, hvor der er en ansvarlig skadevolder. Således vurderer vi nu, at vi som minimum i år henter 330.000 kr. mere hjem end de budgetterede ca. 400.000. kr.

Successen skyldes, at vi har sat ekstra ressourcer på opgaven i form af en person ansat med løntilskud (jobtræning). Såfremt den pågældende stopper, kan vi ikke garantere ovenstående resultat, ligesom det vil være svært at holde budgettet med de ressourcer, der er tilgængelige inden for vores basisorganisation, uden at det samtidig går ud over indsatsen på sygedagpengeområdet.

Derfor foreslår vi, at vi kan ansætte en person til opgaven, så længe at vi vurderer, at det er økonomisk fordelagtigt, hvilket vil sige så længe, at det beløb der kan hentes hjem ud over det budgetterede som minimum kan dække lønudgiften.

Denne model er ligeledes praktiseret i en række andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil som minimum blive tale om en udgiftsneutral indsats.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

88 Beretning om revisionsbesøg siden 01.10.03 vedrørende regnskabsåret 2003

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 21501

Beslutningstema:

Byrådet skal forholde sig til revisionsberetningen, der omfatter

 1. Formål og fremgangsmåde
 2. Generel konklusion
 3. Beholdningseftersyn m.v. ved hovedkassen
 4. Lønninger
 5. Decentrale bogføringssteder
 6. Brugerbetaling, børnepasning og ældreområdet
 7. Indtægter fra andre kommuner for visse personrelaterede ydelser
 8. Registrering i folkeregister af betalingskommune

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.


Der er på flere områder lavet aftaler om justeringer i rutiner og fremgangsmåder til sikring og forbedring af sagsbehandlingen i fremtiden.

Indstilling / Beslutning:

Revisionsberetningen indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 99:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 88:

Godkendt.

Sagens indhold:

Revisionen har gennemgået ovennævnte områder og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger som der skal redegøres for over for tilsynsrådet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Hals Kommunes Kasse- regnskabsregulativ og Lov om kommunernes styrelse.

Bilag:

Revisionsberetningen (el.doc) Revisionsberetningen.tif (869 KB)

 

89 Overslag på ombygning af Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter

Journal nr. 82.20.00P00 / /Sagsid 21044

Beslutningstema:

Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage stilling til, om og hvornår der skal iværksættes ombygning af Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter. Der bedes tage stilling til omfanget af ombygningen, herunder beløbsrammen.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der iværksættes ombygning af Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter allerede i 2004.

Socialudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 41:

Det indstilles, at de fornødne renoveringer iværksættes. Der tages dog først konkret vurdering efter besigtigelse, hvorefter sagen tages op igen på næste socialudvalgsmøde. Socialudvalget frigiver i øvrigt de 90.000 kr., der er øremærket på Diverse anlæg til indkøb af computere inkl. licenser samt reparation af eltavle. Socialudvalget indstiller endvidere, at der indkøbes en bil som angivet. Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om at anvise finansiering.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 92:

Indkøb af bil på 60.000 kr. finansieres via økonomiudvalgets diverse anlæg.

Administrativ bemærkning den 26. maj 2004:

Siden besigtigelsen er der sket følgende afklaringer:

Gulvet i tekstilværkstedet (132 m2) kan enten repareres til en pris af 85.000 kr. eller ved optagning og nyt gulv til en pris af ca. 112.000 kr. Der er dog tale om et overslag.

Skillevæggen i fælleslokalet til en pris af 38.356 udgår, mens det til gengæld bliver nødvendigt at etablere mere dagslys i tekstilværkstedet. Dette kan gøres ved at udskifte porten, der ikke anvendes, med et vinduesparti til max. 10.000 kr.

Hertil er kommet et ønske fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om at få etableret eget toilet, der vil blive etableret som et handicaptoilet. Herved undgår vi, at evt. brugere af Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have adgang ved nøgle til Arbejdsmarkedscenterets lokaler. Anslået udgift hertil vil være 90.000 kr.

Endelig skal Ungdommens Uddannelsesvejledning have installeret IT-forbindelser, ligesom sådanne skal etableres på sigt i forhold til villaen. Prisen i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 25.600 kr. I denne løsning vil strømforbruget imidlertid gå via Arbejdmarkedscenterets måler. Særskilt måler vil koste 7.000 kr., men dette vurderes ikke nødvendigt, da vi formentlig vil kunne opnå enighed om et anslået forbrug og betaling herfor.

IT i forhold til villaen med 10 arbejdspladser vil beløbe sig til 37.800 kr.

Endelig vil det være hensigtsmæssigt evt. at opgardere datalinien til HUAC, således at de hersiddende medarbejdere får tilstrækkelig datahastighed samt kan køre via Rådhusets telefonanlæg. Dette projekt vil vi dog tage op til evt. vurdering på et senere tidspunkt.

Den samlede anslåede udgift bliver herefter inklusiv alt ovenstående samt de nedenfor nævnte nødvendige forandringer i villaen, samt varmeanlæg og niveaufri adgang/sti ved værkstedet:

Med reparation af gulv: 410.670 kr.

Med nyt gulv: 437.670 kr

Socialudvalgets møde 1. juni 2004 Punkt 57:

Modellen med nyt gulv fremsendes til økonomiudvalget med anmodning om finansiering.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 107:

Det indstilles, at der bevilges 437.670 kr. Finansiering: Forbrug af likvide midler.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 89:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter er etableret på Poul Smedsvej 4 i Gandrup. I forbindelse med overtagelse af bygningerne pr. 1. januar 2004, blev der nedsat en styregruppe bestående af Borgmester Bent Sørensen, Børne- og Kulturudvalgsformand Sørn Nordhald samt Socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen. Styregruppens opgave var at bestemme den fremtidige anvendelse af lokalerne. På møde den 18. december 2003 blev Styregruppen enige om, at lokalerne fordeles mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og et par enkelte lokaler til Erhvervs- og uddannelsesvejledningen. I samme forbindelse blev forvaltningen bedt om at komme med et bud på, hvorledes bygningerne evt. kan ombygges, således at de lovligt kan anvendes til de påtænkte formål, herunder især villaens anvendelse til kontorer og undervisning. Derfor har Teknisk forvaltning nu udarbejdet et overslag over udgifter forbundet med en ombygning og tilretning af lokalerne til de aktiviteter, der aktuelt og fremtidigt skønnes at foregå på HUAC.

Der er på HUAC tre bygninger: A – et hus med undervisningslokaler, B – et enfamilieshus samt C – værkstedslokalerne.

A – et hus med undervisningslokaler

I dette hus foregår der IT-undervisning. Der er desuden undervisningslokaler, lokaler til SID og afsat lokaler til Erhvervs- og uddannelsesvejledningen. Denne bygning lever op til de krav, der stilles til de planlagte aktiviteter.

B – et enfamilieshus

I dette hus foregår der aktuelt det 6 ugers vejledningsforløb, men ellers ikke fast undervisning. Der afholdes yderligere enkelte møder og seminarer. Bygningen lever ikke aktuelt op til de krav, der stilles til planlagte aktiviteter i form af undervisning, mødelokaler og kontorhold.

Bygningen er omfattet af bygningsreglementet BR 95, hvilket betyder at Hals Kommune skal meddele en dispensation for loftshøjden, der er mindre end 2,50 m. Der meddeles normalt dispensation til en lavere loftshøjde på betingelse af, at der installeres et mekanisk ventilationsanlæg med genindvinding og niveaufri adgang til bygningen. Ændringerne vil skønsmæssigt omfatte og beløbe sig til følgende:

Ventilationsanlæg 80.000 kr.

Niveaufri adgang 10.000 kr.

Større vindue i kontor 7.700 kr. (incl. etablering af større murhul og bortkørsel)

Større vindue i mødelokale 7.700 kr. (incl. etablering af større murhul og bortkørsel)

Radiator i stue 2.670 kr. (eksist. elradiator fjernes).

I alt 108.070 kr.

Det er vurderet, at eksisterende bad/toilet opfylder kravene til handicaptoilet og kan benyttes at bevægelseshæmmede personer i begge bygninger.

C - Værkstedslokalerne

I lokalerne er der dels værksteder, lagerrum, et kontor samt et møderum. Den eksisterende anvendelse af lokalerne ønskes fortsat. Med baggrund i antallet af brugere af HUAC er der et forslag omkring etablering af et fleksibelt fælleslokale, der kan anvendes til spiserum – møderum, undervisning og lokale med informationsmaterialer. Dette rum forslås etableret i en del af det eksisterende værksted, en del der i dag midlertidigt anvendes som lager. Bygningerne lever ikke aktuelt op til de krav, der stilles til afholdelse af de planlagte aktiviteter i form af værksteder samt fællesrum.

Teknisk forvaltning skriver om lokalerne: Det tidligere snedkerværksted er ændret til et fæl-leslokale, værksted og kreativ værksted. I det kreative værksted er der opsat el-radiatorer, hvilket ikke er tilladt, jf. Hals Kommunes varmeplan. Der er derfor regnet med at der skal være vandbaseret varmeanlæg i fællesrum og kreativ værksted. I det egentlige værksted sker opvarmning med kalorifere fyr.

Hvis det kreative værksted skal anvendes til stillesiddende arbejde, bør gulvet isoleres og med ny gulvbelægning. Opmærksomheden henledes på, at den forøgede gulvhøjde betyder, at der skal være rampe til udligning af højdeforskellen inde i bygningen, og der kan opstå problemer med højden på døre og porte.

Fælleslokale ønske opdelt med en væg, således at man får 2 lokaler, der evt. kan slås samme til et stort lokale som i dag. Der skal etableres niveaufri adgang til bygningen.

Ændringerne vil skønsmæssigt omfatte og beløbe sig til:

Etablering af vandbaseret varmeanlæg i 2 rum 39.200 kr.

Niveaufri adgang og befæste sti mellem bygninger 15.000 kr.

Skillevæg i fælleslokale ca. 34 m2 38.356 kr.

Gulv i værksted 132 m2 a 644 kr./m2 145.535 kr.

I alt 238.091 kr.

Ovenstående forslag til gulve er en tillempning/ombygning af eksisterende gulve. Gulvene kan alternativt anlægges på anden måde ved at optage de eksisterende gulve – og opbygge nye gulve fra grunden af. Dette vil efter Teknisk forvaltnings vurdering være en bedre – men også dyrere løsning. Denne løsning vil skønsmæssigt medføre følgende ændringer og beløbe sig til:

Optagning af eksist. gulve 226 m2 a 154 kr/m2 34.804 kr.

Nye gulve opbygget fra grunden 226 m2 a 697 rk/m2 157.522 kr.

I alt 192.326 kr.

Dette skal sammenholdes med de ovenstående 145.535 kr.

Alle ovenstående priser er eksklusive moms og for færdigt arbejde udført af håndværkere.

Da der imidlertid også er behov for andre etableringsudgifter, medtages disse i nærværende opgørelse. Der er her tale om IT-udgifter til anslået 60.000 kr. (10 PC'er inkl. fornødent software) samt renovering af eltavle ca. 23.000 kr. Endelig har HUAC overtaget den kopimaskine, som kommunen måtte overtage i forbindelse med lukning af Produktionsskolen – ca. 35.000 kr. Finansieringen blev ikke på dette tidspunkt optaget på budgettet. Alt sammen for at gøre HUAC funktionsdygtig.

Endelig er der et ønske om at anskaffe en bil, således at vores projektdeltagere kan udføre opgaver rundt om i kommunens institutioner, udføre fast kørsel for dagplejen, aflevere bøger bibliotekerne imellem, afhente materialer mv., for derigennem at opnå et forsvarligt opgaveindhold i projektene. Bilen vil fx ligeledes kunne anvendes af jobkonsulenterne til at fragte et hold arbejdssøgende borgere på virksomhedsbesøg etc. Der er i den forbindelse hjemtaget forskellige tilbud, men en bil til ca. 60.000 kr. vil kunne dække vores behov.

Økonomiske konsekvenser:

Ombygningen af enfamilieshuset – bygning B, jf. ovenstående beløber sig til kr. 108.070,00

Ombygningen af værkstedslokalerne – bygning C indbefatter følgende muligheder og beløb:

Model 1) Værksteder med tilrettede gulve, fælleslokale og dør kr. 238.091,00

Model 2) Værksteder med nye gulve, fælleslokale og dør kr. 284.882,00

Model 3) Værksteder med tilrettede gulve uden fælleslokale kr. 139.200,00

Diverse yderligere - etableringsgrundlag: kr. 118.000,00

Bil kr. 60.000,00

I alt inkl. bil model 1): kr. 524.161,00

I alt inkl. bil model 2): kr. 570.952,00

I alt inkl. bil model 1): kr. 425.270,00

Ovenstående beløb er pt. ikke finansierede, hvorfor der enten kan ske finansiering som en tillægsbevilling eller ved at optage beløbet på budgettet for 2005. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at renoveringen allerede optræder på anlægslisten for budget 2005. Såfremt sidstnævnte løsning vælges, bedes der taget stilling til, hvorvidt vi allerede nu og forlods kan igangsætte projektet.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

 

 

Kommunikation / Information:

En eventuel beslutning om ombygning skal meddeles de berørte medarbejdere, og de håndværkere, der har givet tilbud skal kontaktes.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

90 Decisionsskrivelse til orientering i Økonomiudvalget

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 19828

Beslutningstema:

Orientering om socialministeriets bemærkninger til revisionsberetning vedrørende det sociale område 2002. Sagen er tillige sendt til orientering i Kulturudvalget.

Indstilling / Beslutning:

Indstilles til orientering i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalgets møde 1. juni 2004 Punkt 55:

Taget til efterretning.

Opfølgning på næste socialudvalgsmøde vedrørende iværksættelse af tiltag.

Administrativ bemærkning den 9. juni 2004:

Det præciseres, at nedenstående betyder, at der er iværksat et administrationsgrundlag, der skal modvirke fremtidige lignende fejl, ligesom de konstaterede fejl er rettet.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 108:

Indstilles til godkendelse. Jens Møller forlod mødet kl. 18.00 og deltog ikke i nævnte punkt.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 90:

Godkendt.

Sagens indhold:

Socialministeriet påpeger to forhold, hvor revisionen har fundet fejl og mangler, nærmere bestemt i sager om merudgiftsydelser efter servicelovens §28 og i sager om forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §40 stk. 2.

Revisionen har udarbejdet forslag til interne faglige instruktioner for begge områder. Disse faglige instruktioner er implementeret og efterleves fuldt ud.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

 

Bilag:

Revisionsberetning - Det Sociale område 2002 (el.doc) Revisionsberetning - Det sociale område 2002.doc (22 KB)

 

91 Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup.

Journal nr. 05.05.12G01 / /Sagsid 20779

Beslutningstema:

Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup bedes drøftet.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at Hals Kommunens oplæg til NT vil være tilsvarende færgens leje af toiletfaciliteter på Hals Havn, samt medfinansiering af etableringen

at der etableres faciliteter til passagerer samtidig (læskur, cykelstativ m.m.)

at bygningen udformes som fremlagt og

at udgiften søges frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 85:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Teknisk forvaltning d. 27.05.2004

Forvaltningen har afholdt møder med NT og berørte busselskaber, hvor der, under forbehold for politikernes og NT’s bestyrelses godkendelse, er opnået enighed om følgende fordeling af anlægs- og driftsudgifterne:

NT har ikke et anlægsbudget, derfor foreslås det, at Hals Kommune afholder udgifterne til etablering af busskuret, halvdelen af udgiften (ca. 210.000 kr.) afholdes af NT over en periode på 10 år, med lige stort beløb årligt. Der tilskrives ikke renter.

Driftsudgiften på årligt ca. 54.750 kr. fordeles med 2/3 til Hals Kommune og 1/3 til busselskaberne, dvs. busselskaberne bidrager med ca. 18.250 kr. årligt.

Denne fordeling skal forelægges NT’s bestyrelse, dette vil ske fredag d. 28.05.2004, resultatet vil dermed foreligge til udvalgsmødet.

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.05.2004

at beskrevne forslag til fordeling godkendes og

at udgiften til etablering af busskur på 346.000 kr. frigives som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 128:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse med bemærkning, at der indarbejdes i aftalen med NT, at halvdelen af anlægsudgiften skal afholdes uanset den fremtidige benyttelse.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 105:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 91:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

NT’s bestyrelse har besluttet at NT går ind i problemstillingen vedr. etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens endestationer. NT’s udspil er herefter at de involverede kommuner opstiller og finansierer chaufførhuse e.lign., hvorefter entreprenørerne via NT forpligtes til at betale lejeudgifter, så kommunen sikres lejeindtægter, som dækker udgifterne til chaufførhusene. (NT’s oplæg er medsendt i bilag)

Der findes en lignende ordning for Aalborg Bybusser, hvor lejeindtægten er 9.000 kr. pr. år pr. chaufførhus (i 2000 priser).

Byggeafdelingen har udarbejdet en skitse, hvor der udover chaufførfaciliteter er et busskur og handicaptoilet og evt. en plakatsøjle. Skitse er medsendt. Det vurderes, at der med denne bygning kan skabes et spændende og flot område. Bygningen er modulopdelt, og dermed fleksibel.

Skitsen viser en bygning med handicaptoilet og venteskur til passagerer udover chaufførstue og –toilet. Det foreslås dog, at der udelukkende etableres et offentligt handicaptoilet, som chaufførerne skal benytte.

Vedr. leje foreslås en ordning tilsvarende Hals Færge og toiletter på havnen. Hvor Hals kommune forestår drift, og færgen betaler en leje på 20.000 kr. årligt. Vedr. finansiering foreslås, at der optages forhandling med NT om medfinansiering af etableringen.

Økonomiske konsekvenser:

Overslagsprisen for etableringen af bygningen vil foreligge på mødet. Udgiften vil dog ikke overstige 300.000 kr. (eks. tilslutning). Udgift til driften vil ligeledes blive forelagt.

Udgiften søges frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

NT’s Notat (eldok - NT-Notat.tif) NT-Notat .tif (190 KB)Skitse over bygning (eldok – NT-bygning.tif) NT - Bygning.tif (25 KB)

 

92 Udbetaling af miljøstøtte 2003

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 21984

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt udbetalingen af miljøstøtte 2003 kan godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 01.06.04 at, udbetalingen godkendes.

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 138:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 104:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 92:

Godkendt.

Sagens indhold:

Miljøafdelingen har udarbejdet en årsopgørelse over udbetalt miljøstøtte til landbruget i 2003 i henhold til Miljøstyrelsens cirkulære af 01.09.1988 om regnskaber over revision af administration af lov om miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Der er ikke tildelt ny støtte i 2003, så der er udelukkende tale om rateudbetalinger.

Årsopgørelsen er påtegnet af revisionen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Revisionspåtegnet årsopgørelse (Miljoestoette.tif). Miljoestoette.tif (636 KB)

 

93 V. Hassing kloak 2004

Journal nr. 06.01.03G01 / /Sagsid 21136

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage beslutning om frigivelse af midler til kloakering af V. Hassing Detailkloak 2004.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 27.05.2004

at der indstilles til økonomi udvalget om frigivelse af kr. 3.325.000 ekskl. Moms.

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 119:

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 102:

Indstilles til godkendelse. Når licitationsresultatet kendes bemyndiges borgmesteren til at meddele igangsætning. Byrådet orienteres efterfølgende.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 93:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning regner med at følge den fastlagte plan for kloakering af V. Hassing.

Opdelt i poster antager økonomien følgende billede.

Halsvej kr. 1.950.000 ekskl. moms

Fuglestræde kr. 500.000 ekskl. moms

Kirkevej - Kildevej kr. 600.000 ekskl. moms

Projektering og tilsyn kr. 250.000 ekskl. moms

Annoncering kr. 25.000 ekskl. moms

I alt. kr. 3.325.000 ekskl. moms

Rækkefølgen af arbejdet er som følger: At kloakeringsarbejdet starter i Halsvej ved Elsamvej, fortsætter mod øst til Hækken. Kloakeringsarbejdet i Fuglestræde, Kirkevej og Kildevej udføres sidst i entreprisen og når det passer ind i entreprenørens detailtidsplan.

Der skal i anlægsperioden etableres en omkørselsrute ad Springvandspladsen, Smallegade, Rolighedsvej og Krogensvej. Når der kloakeres øst for Springvandspladsen, skal trafikken ledes ad Hækken. Der vil således i hele perioden være tålelige omkørselsforhold og adgangsforhold til brugsen, bageren og kirken.

Økonomiske konsekvenser:

Der skal 3.325.000 kr. fra kloakforsyningen

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

94 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:

Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 186:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 206:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 239:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at gruppe 1 kun udføres i laveste udførelse,

at byggeriet sker fra syd mod nord med gruppe 1 som sidste byggeri,

at Hals Kommune opfører og udlejer grund og hytter,

at der afholdes indbudt licitation vedrørende byggeri,

at at forrentningen fastsættes til 5 %,

at lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset og

at byggeriet finansieres via kassebeholdning.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 256:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 199:

Godkendt.

Teknisk forvaltning den 25.05.2004

Teknisk forvaltning har afholdt licitation på hytterne på jollehavnen. Licitationen viste, at de budgetterede priser op opførelse af hytterne ikke kunne holde. Den oprindelige anskaffelsessum udgjorde ca. kr. 1.275.000.

Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med den lavestbydende og vi er kommet et stykke længere ned end licitationsresultatet og vi mener ikke, at vi kan komme længere ned i pris, uden, at vi skal til at ændre på hele projektet.

 

Anskaffelsespris/lejeudgift pr m² på hytterne vil være:

Tilbud Overslag Før kr./m² nu kr./m²

Type 12 m² lav 35.000 kr. (24.852 kr.). 429 513

Type 12 m² høj 39.000 kr. (33.336 kr.) 517 564

Type 18 m² lav 56.500 kr. (37.278 kr.) 470 577

Type 18 m² høj 60.000 kr. (50.004 kr.) 552 607

Type 24 m² lav 70.500 kr. (49.704 kr.) 425 511

Type 24 m² høj 82.000 kr. (66.672 kr.) 508 571

Vi har set på, hvorfor denne forskel er opstået og af bilagene kan vi se at den pris der var regnet med var materialepriserne, så de priser vi har nu incl. arbejdsløn og færdig opstillet.

Af vedlagte notat dateret 25.05.2004, fremgår det, hvad lejeprisen vil blive, såfremt ovennævnte tilbud accepteres.

Den samlede anskaffelsespris vil udgøre ca. kr. 1.694.500 for etableringen af de forventede 40 hytter.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 302.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Teknisk Udvalg bedes på denne baggrund tage stilling til om projektet skal ændres eller anskaffelsesprisen kan godkendes med deraf følgende større kasseudlæg til etableringen samt den ændrede lejeudgift.

Såfremt projektet godkendes søges for indeværende år om frigivelse af anskaffelsessummen for 20 hytter svarende til ca. kr. 875.000 excl. moms

Teknisk Forvaltning indstiller den 27. maj 2004 sagen til drøftelse.

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 125:

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalget,

at tidligere byrådsbeslutning den 17. december 2003 fastholdes med de konstaterede lejepriser og

at lejeren skal have en båd i jollehavnen.

Teknisk Forvaltning den 7. juni 2004:

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til opførelse af hytterne, idet der foreslås, at der frigives midler svarende til anskaffelsessummen for 20 hytter, svarende til ca. kr. 875.000 excl. moms , alt som anført under teknisk forvaltnings bemærkninger til TU mødet, dateret 25.05.2004.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 103:

Teknisk Udvalgs- og forvaltningens indstilling indstilles til godkendelse. Lejemålene kan opdeles.

 

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 94:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 – 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal – og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser:

Træk i kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Notat vedrørende beregning af lejeudgifter (brev nr. 94634) (eldok – notat – Hytter.doc) Notat - hytter.doc (28 KB)

Tegning der viser, hvor hytterne opføres (eldok – Tegning Hals Havn –tif) Tegning - Hals Havn.tif (337 KB)

 

95 Forslag til projekter på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg"

Journal nr. 00.01S00 / /Sagsid 21806

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal drøfte hvilke projekter, der ønskes iværksat for midlerne på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg"

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 107:

Teknisk Udvalg besluttede, at arbejde videre med følgende:

Information/foldere, turistforeningen, stisystem vestlige del af kommunen, Gandrup Havn borde/bænke, skilte Teglværkssøerne, færdiggørelse af nordlige sti fra Bisnap Krat – til Mælkevejen, Ulvegravene.

Teknisk forvaltning d. 25.05.2004:

ad. information/foldere i samarbejde med Turistforeningen

Forvaltningen har drøftet muligheden for et samarbejde med Hals Turistbureau om udgivelse af informationer, foldere osv. Vi var enige om at samarbejdet var en god idé, men da både Hals Kommune har deres skilte klar og Turistbureauet har udarbejdet foldere m.m. til denne sæson tages initiativet op igen til efteråret, således vi kan være klar til sæsonen 2005.

ad. stisystem i den vestlige del af kommunen

I landdistriktspolitikken er der udpeget flere stier i den vestlige del af kommunen (se medsendte kort fra Landdistriktspolitikken), de blå stier er højt prioriterede rekreative stier og de grønne er rekreative turstier. Iflg Landdistriktspolitikken ønskes de højt prioriterede rekreative stier på sigt etableret og sikret som offentlige rekreative turstier.

I den vestlige del af kommunen drejer det sig om 2 stisystemer, Limfjordsstien (fra Nordjyllandsværket til Kabelvej) og udbygning af stierne nord for V. Hassing (Aslundskoven og Rasmusmose).

Teknisk Udvalg bedes drøfte en prioritering af stierne.

ad. borde/bænke ved Gandrup Havn

Et "sæt" borde/bænke, dvs. et bord + 2 bænke med ryglæn, koster opsat ca. 16.000 kr. Der foreslås opsat et sæt.

Sættet er vedligeholdelsesfrit udfærdiget i plastik og med galvaniseret ramme. De nedgraves og støbes fast således at de ikke kan fjernes.

ad. Teglværkssøerne

Etablering af sti langs den gamle bane fra Gandrup til omfartsvejen foreslås etableret med en belægning som nogle af de øvrige omkring Teglværkssøerne, dvs. som en slået græssti med fast "belægning". Stien vil blive på ca. 275 m. Udgiften vil beløbe sig til ca. 20.000 kr.

Banestien fra Gandrup er forskudt ca. 30 m. ift. indkørslen til Teglværkssøerne. Det foreslås, at stien her løber langs Omfartsvejens syd-østlige side, således at omfartsvejen først krydses overfor indkørslen til Teglværkssøerne. Dette kan ske ved at grøften på disse 30 m. rørlægges, og stien etableres herpå. Desuden skal der opsættes bom så man ikke kører direkte ud på kørebanen. Rørlægning og bom vil beløbe sig til ca. 65.000 kr.

Stiadgang til Omfartsvejen og rørlægningen af grøften skal godkendes af amtet.

Skiltning ved Teglværkssøerne foreslås udformet som dem der er opsat ved Aslundskoven, Strandene osv. Desuden foreslås udarbejdet naturvejledning (f.eks. fugle- og dyreliv i området) af en biolog e.lign. Udgiften til dette er ikke endeligt afklaret, men vi forsøger at få en pris inden udvalgsmødet.

ad. færdiggørelse af nordlige sti fra Bisnap Krat til Mælkevejen.

Hals Golfklub har etableret en del af den sti, der forbinder Bisnapkratvej med Mælkevejen. Der resterer ca. 500 m. på kommunens område. Etablering af denne strækning i en bredde på ca. 1,7 m. med fast kørbar belægning vil beløbe sig til ca. 40.000 kr.

Det foreslås, at stien etableres under Teknisk Udvalgs diverse anlæg.

ad. Ulvegravene

Området er en del af ejendommen Ulsted Præstegård. Et evt. projekt her foreslås udført i samarbejde med Præstegård/menighedsråd og Borgerforening i Ulsted. Der har ikke på nuværende tidspunkt været taget kontakt til parterne.

Der foreslås frigivet et beløb som kan være Hals Kommunes bidrag til projektet, f.eks. 10.000 kr.

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.05.2004

at følgende midler frigives på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg

 • til opsætning af borde/bænke ved Gandrup Havn 16.000 kr
 • skilte ved Teglværkssøerne (beløb foreligger til udvalgsmødet)
 • Ulvegravene 10.000 kr.

at der frigives 40.000 kr. fra Teknisk udvalgs diverse anlæg til færdiggørelse af stien mellem Bisnapkratvej og Mælkevejen

og at øvrige initiativer (sti til Teglvæørkssøerne, stierne osv) drøftes

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 129:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at der arbejdes videre med Limfjordsstien i den vestlige del af kommunen,

at der sker opsætning af borde/bænke ved Gandrup Havn,

at der opsættes skilte ved Tegværkssøerne,

at der arbejdes videre med sti fra Gandrup til Teglværkssøerne,

at der arbejdes videre med Ulvegraven,

at der på baggrund af forslagene til anvendelse søges kr. 100.000 frigivet fra TU’s diverse rekreative anlæg til disponering af TU i henhold til ovenstående og

at der frigives kr. 40.000 fra TU’s diverse anlæg til etablering af stien Bisnapkratvej - Mælkevejen.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 106:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 95:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

På budgettet for 2004 er der særskilt afsat 100.000 kr. til rekreative formål under Teknisk Udvalgs diverse. Sagen startes hermed med en generel drøftelse af hvilke formål og projekter, der bør nyde fremme. Disse vil efterfølgende blive undersøgt nærmere mht. udformning, økonomi m.m.

Forvaltningen kan umiddelbart liste følgende projekter:

 • Teglværkssøerne (f.eks. udbygning af skilte, information m.m.)
 • Etablering af sti fra Gandrup til Omfartsvejen overfor Teglværkssøerne langs det gamle banelegeme.
 • Udbygning af stisystemet ved Golfbanen
 • Udarbejdelse af skilte til skove, strande m.m.

Økonomiske konsekvenser:

Budget 2004: 100.000 kr. på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kort fra Landdistriktspolitikken

Teknisk Udvalgs Anlægskonti (eldok. TU-Anlaegskonti04.exl) TU-Anlaegskonti04.xls (23 KB)

 

96 Inkasso - årsberetning 2003 samt plan for 04/05

Journal nr. 25.45.00K07 / /Sagsid 22052

Beslutningstema:

Godkendelse af årsberetning for 2003 samt inkassoplan for 2004-2005.

Indstilling / Beslutning:

Staben indstiller:

 • At årsberetning for 2003 godkendes
 • At inkassoplan for 2004-2005 godkendes

Chefgruppens møde 3. juni 2004 Punkt 72:

Stabens indstilling indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 110:

Indstilles til godkendelse. Jens Møller deltog ikke i behandlingen.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 96:

Godkendt/efterretning.

Sagens indhold:

Redegørelsen indeholder:

 1. Årsberetning for 2003
 2. Inkassoplan for 2004/2005

Formålet med redegørelsen er at styrke inddrivelsen af restancer og synliggøre inkassovirksomheden.

Økonomiske konsekvenser:

Restancer, der inddrives af kommunen udgjorde ultimo 2003 21,2 mill. kr. mod 20,2 mill. kr.

ultimo 2002. Det betyder at, restancen er steget med ca. 5,0%.

Personalemæssige konsekvenser:

Inkassokontoret er organisatorisk tilknyttet Staben og er pr. 31/12 03 normeret til 2 ½ fuldtidsstillinger, der er fordelt sådan:

 • 1 fuldmægtig
 • 1 funktionsbestemt overassistent

- ½ assistent

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Årsberetning 2003. Inkassoplan 2004 /2005 (el.dok – Inkassoplan.doc) Inkassoplan.doc (81 KB)

 

97 Godkendelse af forslag til Kommuneplanstrategi og Agenda-21 strategi.

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 18874

Beslutningstema:

Byrådet skal vedtage forslag til kommuneplanstrategi samt Agenda 21 strategi til fremlæggelse for offentligheden.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 14.05.2004

Centerafsnittet anbefaler,

- at det vedlagte udkast til Kommuneplanstrategi samt Agenda 21 strategi for Hals Kommune godkendes til fremlæggelse for offentligheden, samt

- at offentlighedsfasen udvides til 10 uger, da den vil omfatte noget af sommerferien.

Chefgruppens møde 19. maj 2004 Punkt 61:

Centerafsnittets anbefaling indstilles til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Endvidere anbefaler Chefgruppen, at indsatsen i offentlighedsfasen koncentreres om, at udarbejde artikler til Nordjyske og Hals Avis, samt at skabe debat på hals.dk.

Økonomiudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 111:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 97:

Godkendt.

Sagens indhold:

Planloven foreskriver, at landets kommuner i hver valgperiode skal offentliggøre en strategi for den fremtidige kommuneplanlægning samt en Agenda 21 redegørelse. Kommuneplanstrategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen,
 • byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt
 • en beslutning om, hvordan kommuneplanen fremover skal revideres.

Agenda 21-redegørelsen skal indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde for at bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede

Vedlagt som bilag findes et udkast til Kommuneplanstrategi samt Agenda 21 strategi for Hals Kommune, der inden fremlæggelsen for borgerne indarbejdes som en integreret del af Den Digitale Kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser:

/

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Kommuneplanstrategi for Hals Kommune 2004 (eldoc. Kommuneplanstrategi.pdf) kommuneplanstrategi.pdf (434 KB)

- Agensa 21 strategi for Hals Kommune 2004 (eldoc. Agenda21strategi.pdf) Agenda 21strategi.pdf (179 KB)

 

Indstilling fra Socialudvalget

 

98 Forslag til reviderede retningslinjer for administration af ledsageordningen.

Journal nr. 99.02 / /Sagsid 21962

Beslutningstema:

Forslag til ændring af retningslinjerne for administration af ledsageordningen, samt stillingtagen til, hvorvidt Hals Kommune efter ansøgning skal yde et årligt beløb på op til 650 kr. til dækning af modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter, og muligheden for at yde tilskud til ledsagers aktiviteter, såfremt ledsagers tilstedeværelse skønnes nødvendig.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller,

 • at der fremover bliver mulighed for at modtagere af ledsageordningen selv, i samarbejde med kommunen, kan finde en ledsager for at imødekomme brugernes ønsker i videst mulig omfang.
 • at ledsager ikke kan være ægtefælle eller nærtstående pårørende til modtager af ledsageordningen.
 • at ordningen tages op til revision, såfremt kommunen får problemer med at administrere ordningen.

Socialudvalget bedes desuden drøfte, hvorvidt det fremover skal være muligt

 • at søge et årligt beløb på op til 650 kr. til dækning af modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Eksempelvis biografbilletter eller resturationsbesøg.
 • at kommunen afholder udgiften til aktiviteter, såfremt ledsagers tilstedeværelse under aktiviteten skønnes nødvendig. Dvs. at modtager skal have hjælp i forbindelse med indtagelse af mad og drikke eller hjælp til toiletbesøg.

 

Socialudvalgets møde 1. juni 2004 Punkt 63:

At ledsager ikke kan være ægtefælle eller nærtstående pårørende til modtager af ledsagerordning eller modtagers samlever og dennes nære pårørende.

Indstilling godkendt, dog kan kommunen ikke afholde udgifter til aktiviteter, såfremt ledsagers tilstedeværelse under aktivitet skønnes nødvendig.

Ældrerådets møde 10. juni 2004:

Ældrerådet anbefaler forvaltningens indstilling til godkendelse. Endvidere anbefaler ældrerådet, at det fremover skal være muligt

At søge et beløb på op til 650 kr. til dækning af modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen

At kommunen afholder udgiften til aktiviteter, såfremt ledsagers tilstedeværelse under aktiviteten skønnes nødvendig.

 

Byrådets møde 22. juni 2004 Punkt 98:

Ældrerådets indstilling godkendes tillige med den administrative indstilling.

Sagens indhold:

Ledsageordningen, der har eksisteret siden 1997, giver borgere i alderen fra 16 til 67 år, med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne, mulighed for 15 timers ledsagelse pr måned. Personer, der inden det fyldte 67. år er visiteret til 15 timers ledsagelse, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.

Det er i bekendtgørelsen præciseret, at ledsageordningen udelukkende er ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge en individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Flere borgere har spurgt om muligheden for selv at ansætte ledsager, herunder eventuelt selv styre tidsaftaler og afbud.

I forbindelse med administrationen af ordningen efter de nuværende retningslinjer, har det vist sig vanskeligt for brugerne at få en ledsager på de tidspunkter, hvor det har været ønskeligt for modtageren. Ledsager skal bestilles 1-2 dage i forvejen for at være sikker på at få en ledsager. Dette har igen bevirket at ordningen ikke bliver brugt i særlig stort omfang og at den enkelte modtager ikke bruger alle sine timer.

Det har samtidigt været vanskeligt for kommunen at finde ansøgere til stillingen som ledsager, idet det har drejet sig om meget få timer pr uge, der har kunnet tilbydes den enkelte ledsager.

Det anbefales derfor, at det bliver muligt for modtagere af ledsageordningen selv at finde en individuel ledsager, såfremt dette ønskes.

Det anbefales endvidere at, en sådan ledsager ikke kan være en ægtefælle eller anden nærtstående pårørende, idet det må forventes, at ledsagelse af et familiemedlem er almindeligt forekommende uden aflønning.

Ifølge lovgivningen skal ledsager godkendes og ansættes af kommunen, og modtager vil derfor skulle meddele kommunen tidspunkt og tidsforbrug for aftalt ledsagelse, således at kommunen kan foretage korrekt lønudbetaling samt opfølgning på timeforbrug.

Pr. 1. april 2004 er i lovgivningen åbnet mulighed for at modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen efter ansøgning kan dækkes med et beløb på op til 650 kr. årligt.

Udbetalingen skal ifølge bekendtgørelsen ske på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jævnfør den opgørelsesmetode, der anvendes ved beregning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 84.

Ifølge vejledningen er der endvidere mulighed for at kommunen kan afholde udgiften, hvis ledsagers tilstedeværelse skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for. Behovet for hjælp vurderes efter samme regler som gælder i forbindelse vurdering af behov for hjælp efter servicelovens § 84. (funktionsevnemetoden). Det drejer sig her om en relativt lille personkreds, der har behov for hjælp til f.eks. indtagelse af mad og drikke, tørre hænder / mund, hjælp til toiletbesøg.

Der kan gives tilskud efter begge ordninger samtidig.

Økonomiske konsekvenser:

Budget for 2004 : 98.000 kr. der er pr. 29.2.04 forbrugt 5.300 kr. Forventet forbrug ved nuværende ordning 36.000 kr.

Budgettet for 2003 var på 130.000 kr. Forbrug 28.000 kr.

Der er 9 borgere tilmeldt ordningen, men p.t. er der kun 4 borgere der benytter ledsageordningen med ganske få timer om måneden.

Såfremt det besluttes at yde tilskud efter de beskrevne ordninger forventes udgiften pr ledager, såfremt ordningen udnyttes fuldt ud af den enkelte at blive max. 18.650 kr., hvis de 15 timer månedligt samt det maksimale tilskud udnyttes fuldt ud. Hertil kommer dog som tidligere bemærket et lille fåtal, der vil være berettiget til få tilskud efter begge ordninger, og som vil kunne oppebære et tilskud på max. 22.000 kr. pr. person.

Det vurderes at udgiften til de to ordninger kan holdes indenfor den nuværende budgetramme.

Kommunikation / Information:

Fremsendes til høring i ældrerådet . Herefter til byrådet.

Personalemæssige konsekvenser:

Øget sagsbehandling i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilskud på op til 650 kr. årligt samt dækning af nødvendige udgifter til ledsagers deltagelse i aktiviteter, idet funktionsevnemetoden skal anvendes til vurdering af behov.

Mindre tidsforbrug vagtplanlægning for ledsagere.

Øget tidsforbrug til information af ledsagere, herunder løfteinstruktion.

Der er pt. kun en ledsager ansat til få timer på nuværende tidspunkt og 2 andre har ansættelsesbrev, men de har aldrig været ude til ledsageopgaver.

Lovgrundlag:

Servicelovens § 78 om ledsagelse

Bekendtgørelse nr. 2227 af 31. marts 2004 om betingelser for ledsageordning efter serviceloven.

Bilag:

/

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |