Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 24. marts 2004.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 24. marts 2004.


Byrådet afholder møde:

Den 24. marts 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Sørn Nordhald og Poul Erik Lyngdorf.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

28 Spørgetid - Byrådet 2004. *

29 Høringssvar vedrørende strukturkommissionens betænkning mv. *

30 Nordjyllands Historiske Museum *

31 Hjemtagelse af lån budgetteret i 2004. *

32 Renovering af gade / gaderum på Halsvej i V. Hassing. *

33 Forslag til overordnet målsætning for integrationspolitikken i Hals Kommune *

34 Beretning om magtanvendelse for år 2003 *

35 Godkendelse af forretningsorden for 12 almene ældreboliger, Kirkevej 26 - 48,

Vester Hassing *

36 Godkendelse af forretningsorden for 10 almene ældreboliger, Kastanieparken 38 - 56, Gandrup *

37 Forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2004. *

38 Forslag til ændring af vedtægten for brugerrådene i Hals kommune. *

39 Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2003 *

 

Lukket møde.

40 Køb af ejendom.

41 Ny børnehave i Hals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 28:

Ingen bemærkninger.

 

29 Høringssvar vedrørende strukturkommissionens betænkning mv.

Journal nr. 00.01A01 / /Sagsid 21465

Beslutningstema:

Godkendelse af indhold i høringssvar vedrørende strukturkommissionens betænkning mv.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at nedenstående tekst anvendes som høringssvar vedrørende strukturkommissionens betænkning mv.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 29:

Godkendt.

Sagens indhold:

Kommunerne er af KL og Indenrigs- og Sundhedsministeren inviteret til at sende eventuelle høringsbidrag vedrørende Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 samt Finansieringsudvalgets betænkning nr. 1437 (oplæg til udligningsreform).

I Hals Kommunes Byråd er oplægget som beskrevet i Strukturkommissionens rapport mv. drøftet, og et svar til Indenrigs- og Sundhedsministeren kunne udformes som følgende:

"Hals Kommunes Byråd mener, at vi skal have tre forvaltningsled (stat, amter/regioner og primærkommuner) – alle med direkte folkevalgte politikere og alle med skatteudskrivningsret.

Vi mener, at kommunerne skal have tilført flere opgaver ved reformens start og løbende herefter, således at amterne/regionerne fremover primært skal have sygehusopgaver. Derudover skal amterne/regionerne fortsat have ansvaret for ungdomsuddannelserne, regionplanlægning, erhvervsudvikling, kollektiv trafik, miljøgodkendelse og tilsyn med særligt forurenende virksomheder samt meget specialiserede grundtakstfinansierede opgaver. Derfor mener vi, at reformen bør resultere i en model, der ligger mellem den "brede" amtsmodel og den "brede" kommunemodel, idet vi i forhold til begge modeller skal tilkendegive, at vi ikke ser kommunerne i stand til at kunne finansiere et enstrenget arbejdsmarkedssystem.

Vi er indstillet på, at Hals Kommune med 11.400 indbyggere er for lille en enhed til at fortsætte selvstændigt, og som nabokommune til Aalborg er vi meget interesserede i, hvordan storbyerne bliver stillet i en kommende politisk aftale. Uanset hvordan Folketingets partier forholder sig til rapportens udsagn om, at storbyernes grænser ikke skal ændres, vil vi påpege, at der er enkelte små kommuner for hvem det naturlige valg kan være at gå sammen med en stor by. Vi vil derfor anmode om, at denne mulighed holdes åben – om ikke andet så som en dispensationsmulighed.

Vi forventer at komme med vores bud på en geografisk inddeling efter en forhandling med vore nabokommuner, når principperne for en kommunalreform er fastlagt.

Endelig skal vi understrege vigtigheden af en udligningsreform i forbindelse med en kommunalreform. Konsekvensberegningerne foretaget i forbindelse med betænkning nr. 1437 viser tydeligt, at der allerede i dag er betragtelige skævheder i systemet, som kan forstærkes ved en sammenlægning af kommuner.

På Hals Byråds vegne

Borgmester Bent Sørensen".

For god ordens skyld skal det bemærkes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved brev af 12. marts 2004 har oplyst, at høringssvar, som ministeriet modtager fra kommunerne, vil blive behandlet efter sædvanlig procedure, hvilket indebærer, at der bliver udarbejdet resuméer heraf, som bliver oversendt til Folketingets Kommunaludvalg.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

30 Nordjyllands Historiske Museum

Journal nr. 00.01A23 / /Sagsid 21530

Beslutningstema:

Valg af 1 medlem til Nordjyllands Historiske Museum

Indstilling / Beslutning:

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 30:

Valgt blev Sørn Nordhald.

substitut: Jørn Martinsen.

Sagens indhold:

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Historiske Museum, skal Hals Kommunes Byråd jf. § 3 i Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum udpege 1 medlem til bestyrelsen.

På det konstituerende byrådsmøde d. 12. december 2001 blev Kulturudvalget bemyndiget til at udpege 1 medlem til Museumsudvalget for Hals Museum. På Kulturudvalgets møde d. 24. januar 2002 blev Sørn Nordhald udpeget som medlem.

Grundet fusionen skal der foretages fornyet valg.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum.

Bilag:

Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum (El.doc: Nordjyllands Historiske Museum). Nordjyllands Historiske Museum.tif (162 KB)

 

 

 

 

 

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

31 Hjemtagelse af lån budgetteret i 2004.

Journal nr. 00.01Ø20 / /Sagsid 21422

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til, om der skal optages lån på henholdsvis 19,5 mill. kr. vedrørende skolebyggeri m.m. og 1,63 mill. kr. vedrørende ekstraordinært store udgifter til "arbejdsskade-forsikring", og til hvornår disse lån evt. skal optages.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles,

 1. at der optages dels et lån på 19,5 mill. kr. og dels et lån på 1,63 mill. kr.
 2. at lånet optages hurtigst muligt
 3. at der vælges variabel rente
 4. at første afdrag på lånene forfalder marts 2005
 5. at løbetiden på lånet på 19,5 mill. kr. drøftes
 6. at løbetiden på lånet på 1,63 mill. kr. fastsættes til 5 år
 7. at borgmesteren bemyndiges til at effektuere låneoptagelsen.

Økonomiudvalgets møde 16. marts 2004 Punkt 35:

Indstilles til godkendelse. Løbetiden fastsættes til 10 år for så vidt angår kr. 19.5 mill. og til 5 år for så vidt angår punkt 6.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 31:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

I budgettet for 2004 er der budgetteret med låneoptagelse på henholdsvis 19,5 mill. kr. vedrørende skolebyggeri, spildevandsrenovering og indskud i Landsbyggefonden for grundkapital til støttet boligbyggeri og 1,63 mill. kr., som kommunen fik dispensation til at optage på grund af ekstraordinært store stigninger i udgifterne til arbejdsskadeforsikringer. Kommunen har tidligere haft en tradition med at vente med at hjemtage lån til marts måned året efter. I 2004 hjemtog kommunen dog lån allerede i juni måned 2004.

Økonomisk afdeling indstiller også i år, at lånet hjemtages tidligere, primært begrundet i det gunstige rentemarked. Pt. er renten meget lav, og vores finansielle rådgivere råder os til at hjemtage lånene nu, idet den lange rente forventes at stige fra nu af.

Med hensyn til løbetiden på lånene har kommunen altid valgt 10-årige lån. Hvorvidt dette også skal være tilfældet ved denne låneoptagelse er naturligvis op til politisk beslutning.

Med hensyn til lånet på 1,63 mill. kr. kan der dog højst fastsættes en løbetid på 5 år jf. dispensationen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og for lånet på 19,5 mill. kr. må løbetiden højst fastlægges til 25 år.

Hvad angår den nuværende låneportefølje, kan oplyses, at:

 • Lånet optaget i juni 2003 (vedr. 2003) på 12,6 mill. kr. (restgæld 11,9 mill. kr.) er dels låst fast i DKK fra 30/6 2005 (5,0 mill. kr.) til en fast rente på 4,47% og dels låst fast i CHF med en indgangskurs på 477,45 (kurs pt. = ca. 470) og en rente på 2,52% fra 30/6 2004. Lånet udløber 30/6 2013.
 • Lånet optaget primo 2003 (vedr. 2002) på 6,8 mill. kr. (restgæld 6,5 mill. kr.) er låst fast i CHF med en indgangskurs på 502,33 og en rente på 2,36 % p.a. i 10 år. Lånet udløber 27/3 2013.
 • Eurolånet med restgæld på 5,1 mill. kr. er låst fast til lånets udløb 27/3 2012 til en rente på 3,84% p.a.
 • Det sidste lån optaget i 1999 (oprindeligt 24,4 mill. kr.) er variabelt forrentet (rente pt. 2,2%), og restgælden udgør pt. 13,4 mill. kr. Lånet udløber 30/3 2009.

Der er således optaget lån pt. på i alt kr. 36,9 mill. kr. i Kommunekredit. Hertil kommer lån vedrørende Hals havn (Aalborg kommune) på i alt 5,5 mill. kr., der forfalder med ½-delen i 2006 og resten i 2011.

Vi kan oplyse, at der ikke er budgetteret med renter og afdrag på de nye lån på i 2004. Der er dog mulighed for at aftale, at 1. afdrag først forfalder til betaling i 2005, og der vil således kun komme en ikke budgetteret renteudgift i 2004.

Økonomiske konsekvenser:

Se ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

32 Renovering af gade / gaderum på Halsvej i V. Hassing.

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 14085

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal behandle det udkast til forskønnelse/trafiksanering af Halsvej i V. Hassing, der er udarbejdet af Rambøll/Nyvig på baggrund af bemærkninger fra den nedsatte følgegruppe.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004

at udkastet drøftes

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 47:

Teknisk Udvalg ønsker udarbejdet forslag til bedre sikring af trafikken ved børnehaverne samt sløjfning af rundkørsel ved Hækken. Der skal udarbejdes forslag til stiadgang i nordlige side ved skolestien.

Teknisk forvaltning d. 25.02.2004

Rambøll/Nyvig har udarbejdet 2 tilføjelser til det oprindelige forslag, dels ændring af indkørslen til børnehaverne, dels trappe til stien nord for Halsvej. Skitserne er medsendt.

Anlægsoverslag for indkørslen til børnehaverne:

Forberedende arbejder 135,000 kr.

Bundsikring, grus- og asfaltbelægning 320,000 kr.

Brolægningsarbejder 15,000 kr.

Udstyr, skilte og afmærkning 20,000 kr.

Belysning 95,000 kr.

Beplantning 10,000 kr.

Entreprisesum 595,000 kr.

Diverse uforudsete udgifter 60.000 kr.

Projektering mv. 55,000 kr.

I alt ekskl. moms 710,000 kr.

Prisen dækker udgifter til etablering af en 5 m adgangsvej fra p-pladsen ved skolen frem til tilslutning ved den eksisterende adgangsvej, i alt ca. 210 m. I de forberedende arbejder er indeholdt udgifter til lukning af den eksisterende indkørsel. Ved stikrydsningen er foreslået etableret cykel-bøjler som ved de øvrige krydsningspunkter samt etablering af belægningssten i stedet for asfalt.

Der er forudsat, at afvandingen kan foretages via grøften langs den eksisterende adgangsvej.

Anlægsoverslag for Trappe til sti/tunnel nord for Halsvej

Forberedende arbejder 35,000 kr.

Bundsikring og grusarbejder 15,000 kr.

Brolæggerarbejder 40,000 kr.

Beplantning 5,000 kr.

Entreprisesum 130,000 kr.

Diverse uforudsete udgifter 20.000 kr.

Projektering mv. 15,000 kr.

I alt ekskl. moms 165,000 kr.

Trappen er opbygget i standard betonelementer og har samme udformning som den eksisterende trappe på sydsiden af Halsvej.

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 68:

Teknisk Udvalg indstiller,

at det oprindelige forslag fastholdes,

at der ændres adgangsforhold ved hallens P-plads,

at rundkørsel ved Hækken fjernes og

at trappen indgår i projektet (prisen forsøges reduceret). Der udarbejdes forslag til hastighedsdæmpning inklusiv reduktion af hastigheden til 50 km/t før adgangen til børnehaven før forelæggelse for ØK.

Teknisk forvaltning d. 10.03.2004

Der er udarbejdet 3 forslag for hastighedsdæmpning før adgangen til børnehaven. De nye forslag er medsendt i bilag.

BH_Forslag 1: Helle med venstesvingsbane/"beskyttelsesheller" - pris: 275.000 kr.

BH_Forslag 2: Hævet flade (indkørsel til børnehave og gård) - pris: 145.000 kr.

BH_Forslag 3: Hævet flade (indkørsel til børnehave) - 78.000 kr.

Foruden den fartdæmpende foranstaltning har "beskyttelseshellen" den fordel, at den sikre venstresvings- og krydsende trafik og den sikre mod overhaling. Til gengæld er der ved denne løsning risiko for påkørsel.

Økonomiudvalgets møde 16. marts 2004 Punkt 38:

Det indstilles, at BH forslag 3 nyder fremme. Forvaltningen pålægges at udarbejde sagsfremstilling med tilknyttet finansieringsforslag.

Administrative bemærkninger den 18.03.04:

Byrådet bevilligede i mødet den 22. maj 2002 en bruttoudgiftsramme på kr.3.9 mio.kr. excl. moms til renovering af gade/gaderum på Halsvej samt springvandspladsen. Beløbet er sammensat af 3.0 mio. kr., der er afsat budgetmæssigt over 3 år samt 900.000 kr. der tilvejebringes fra andre bevillinger, trafiksikringsmidler, renovering af gadelys, kloakforsyning i form af sparede udgifter til retablering efter kloakering, eventuelt fra søgte bevillinger til områdefornyelse m.v.

Der kan her peges på følgende delforslag: forventet overførte midler fra 2003 nyanlæg gadelys kr. 132.600 samt forbrug af nuværende budget på kr. 67.400 i alt til gadelys kr. 200.000, bidrag fra trafiksikringspuljen på kr. 300.000 - 400.000 til udbedring af adgangsvej ved skolen samt krydset Elsamvej/Halsvej,som angivet i trafiksikringsplanen eller forslag på kr. 500.000 – kr. 600.000 til finansieringen af beløbet på kr. 900.000.

På baggrund af økonomiudvalgets indstilling kan økonomien for det indstillede projekt til renovering af gade/gaderum på Halsvej gøres op, som følger:

Oprindeligt overslag: 2.980.000 kr.

Fjernelse af rundkørsel ved hækken: 480.000 kr.

Overslag herefter 2.500.00 kr.

Etablering af trappe ved sti/tunnel nord for Halsvej: 165.000 kr.

Etablering af hævet flade ved indkørsel til børnehaver, forslag 3 78.000 kr.

Overslag, som indstillet 2.743.00 kr.

Alle beløb excl. moms.

Der resterer således brutto af den givne bevilling kr. 1.157.000 excl. moms, såfremt ovenstående godkendes.

På grund af de ændrede planer for springvandspladsen med udarbejdelse af en helhedsplan er der ikke p.t. udarbejdet forslag med tilhørende økonomi, idet springvandspladsen med den forventede byggeaktivitet senere på året først forventes etableret i foråret 2005.

Der vil inden byrådsmødet blive fremsendt et overslag for en forventet udgift til et projekt på springvandspladsen, men de endelige planer kendes p.t. ikke.

Overslaget kan indgå i byrådets vurdering vedrørende den samlede afsatte økonomi.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 32:

Godkendt.

Da der på budget 2004 er afsat kr. 1.976.000,- til formålet besluttes det, at restbeløbet ydes som en tillægsbevilling. Beløbet er besluttet afsat på budget 2005, som hermed reduceres.

Sagens indhold:

Rambøll/Nyvig har nu, efter indput fra følgegruppen, udarbejdet et udkast til skitseprojekt for den del af byforskønnelsen/trafiksaneringen, der omhandler hele Halsvej. Den resterende del omkring Springvandspladsen vil indgå som en del af Helhedsplanen for dette område.

Udkastet omfatter rundkørsler som "byporte" v. skolen og Hækken, chikaner med 2 hævede flader på den første del af Halsvej mellem skolen og Elsamvej, samt en mere gennemgribende ændring af bl.a. vejprofil i bymidten. Her foreslås etableret kørebane og fortov i niveau, markering af vejmidte (midterafvanding) samt chikaner med grønne træer osv. (medsendt som pdf-filer er en række skitser: oversigtsplan, detailplan for 4 delstrækninger samt tværprofiler)

Overslaget over dette udkast er sat til 2.980.000 kr. (overslaget er medsendt i bilag).

Hvis udvalget godkender udkastet skal der efterfølgende udarbejdes et detailprojekt, der forelægges udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Oversigtsplan (eldok VH_Oversigt) VH_Oversigt.pdf (465 KB)

Detailplan 1 (eldok VH_detailplan_1) VH_Detailplan_1.pdf (161 KB)

Detailplan 2 (eldok VH_detailplan_2) VH_Detailplan_2.pdf (162 KB)

Detailplan 3 (eldok VH_detailplan_3) VH_Detailplan_3.pdf (188 KB)

Detailplan 4 (eldok VH_detailplan_4) VH_Detailplan_4.pdf (129 KB)

Tværprofiler (eldok VH_Tvaerprofiler) VH_Tvaerprofiler.pdf (162 KB)

Overslag (eldok VH_overslag) VH_overslag.doc (85 KB)

Adgangsvej til børnehaverne (eldok. Adgang_boernehave.pdf) Adgang_boernehave.pdf (628 KB)

Trappe til sti/tunnel (eldok. trappe.pdf) Trappe.pdf (33 KB)

Alternativer til hastighedsdæmpning ved børnehaven:

Alternativ med helle og venstresvingsbane (eldok. BH_forslag_1.pdf) BH_Forslag_1.pdf (93 KB)

Alternativ med hævet flade v. børnehave og gård (eldok. BH_forslag_2.pdf) BH_Forslag_2.pdf (75 KB)

Alternativ med hævet flade v. børnehave (eldok. BH_forslag_3.pdf) BH_Forslag_3.pdf (71 KB)

Notat af 23.03.2004 vedr. Springvandspladsen (Eldok. Notat - Springvandspladsen). Notat - Springvandspladsen..doc (628 KB)

Kortbilag - Springvandspladsen (Eldok. Springvandspladsen). Springvandspladsen.pdf (628 KB)

33 Forslag til overordnet målsætning for integrationspolitikken i Hals Kommune

Journal nr. 00.10.10P22 / /Sagsid 16953

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til forslag til overordnet målsætning for integrationspolitikken i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Styregruppen for udarbejdelse af integrationspolitikken indstiller forslaget til overordnet målsætning til godkendelse.

Chefgruppens møde 29. oktober 2003 Punkt 138:

Integrationspolitikkens overordnede målsætning indstilles til godkendelse i økonomiudvalg og byråd.

Integrationsrådets indstilling til målsætningen skal foreligge inden behandlingen i økonomiudvalget.

Integrationsrådets møde d. 20. november 2003

Det anbefales, at det overordnede mål for integrationspolitikken i Hals Kommune godkendes.

Økonomiudvalgets møde 16. marts 2004 Punkt 40:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 33:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte på møde d. 26. marts 2003 et kommisorium for udarbejdelse af en integrationspolitik for Hals Kommune. Til at varetage udarbejdelsen af integrationspolitikken nedsatte byrådet en styregruppe bestående af socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh (formand), kulturudvalgsformand Sørn Nordhald, integrationsrådsformand Christen Sinding, integrationskoordinator Alice Nielsen, Børne- og kulturchef Niels Bork samt tidligere socialchef Lene Kvist.

Integrationspolitikken kommer dels til at bestå af en overordnet målsætning for integrationsindsatsen og dels af delmål og indsatsområder indenfor områderne bolig, arbejde, information/rådgivning, børn og unge, fritid og ældre.

Jf. kommisoriet fremsender styregruppen hermed forslag til overordnet målsætning for integrationsområdet til behandling i chefgruppe, integrationsråd samt relevante politiske udvalg og byråd.

Forslaget til overordnet målsætning er bl.a. baseret på in-put til styregruppen på temamøde afholdt 16. juni 2003 med deltagelse fra socialudvalg, kulturudvalg og integrationsrådet. Medarbejderne i integrationsteamet har desuden været involveret i og bidraget til den indledende formulering af det overordnede mål for integrationsområdet.

Med udgangspunkt i forslaget til overordnet målsætning samt holdninger og principper i og erfaringer med den hidtidige indsats indenfor integrationsarbejdet vil styregruppen påse, at der efterfølgende bliver udarbejdet forslag til delmål og indsatsområder indenfor områderne bolig, arbejde, information/rådgivning, børn og unge, fritid og ældre.

Delmål og indsatsområder forventes at foreligge til politisk behandling omkring april 2004. Tidsplanen for udarbejdelse af integrationspolitikken overskrider dermed rammerne i kommisoriet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sagen fremsendes til behandling i chefgruppen, og forslaget til overordnet målsætning fremsendes herefter til høring i integrationsrådet. Efterfølgende politisk behandling i socialudvalget, kulturudvalget og byråd.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til overordnet målsætning - integrationspolitik – (el.dok) Forslag til overordnet målsætning - Integrationspolitik.doc (39 KB)

 

Indstillinger fra socialudvalget

 

34 Beretning om magtanvendelse for år 2003

Journal nr. 16.00.11P05 / /Sagsid 21272

Beslutningstema:

Med lovforslag nr. 392 af 2. juni 1999 fra socialministeriet med ikrafttræden 1. januar 2000 indførtes nye regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

I henhold til socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse skal beretning forelægges kommunalbestyrelsen en gang årligt. Formålet hermed er at følge udviklingen i anvendelsen af magt eller andre indgreb i den personlige frihed med henblik på vurdering af behovet for opfølgning.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller beretningen til godkendelse.

Socialudvalgets møde 2. marts 2004 Punkt 19:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 34:

Godkendt.

Sagens indhold:

Socialforvaltningen har i år 2003, den 29.08.2003, modtaget i alt 1 indberetning om ulovlig magtanvendelse efter servicelovens § 109 c (fastholdelse for at forhindre borger i at forlade boligen eller føre denne tilbage i boligen). Den foretagne handling var nødvendig for at undgå omsorgssvigt.

Ovennævnte magtanvendelse har fundet sted, når det ikke ved forskellige pædagogiske tiltag har været muligt at tale vedkommende til rette / eller aflede opmærksomheden.

Indberetningen er gennemgået af ældrechefen, som er ansvarlig for magtanvendelse.

Ovennævnte indberetning vedrører en beboer på ældrecenter.

Der er blevet afgivet beretning til socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

35 Godkendelse af forretningsorden for 12 almene ældreboliger, Kirkevej 26 - 48, Vester Hassing

Journal nr. 03.02.00G01 / /Sagsid 20386

Beslutningstema:

Socialudvalg og byråd anmodes om at godkende forretningsorden for Hals Kommunes 12 almene ældreboliger beliggende Kirkevej 26-48, Vester Hassing (afdeling 4).

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles at forretningsordenen godkendes. Der bedes dog taget særskilt stilling til, hvorvidt der skal gives mulighed for at stemme ved fuldmagt fra beboeren.

Socialudvalgets møde 2. marts 2004 Punkt 22:

Indstilles til Byrådets godkendelse, idet det ikke anbefales, at der stemmes ved fuldmagt fra beboeren.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 35:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har opført 12 almene ældreboliger på Kirkevej 26-48 i Vester Hassing (erstatningsbyggeriet ved Hassinghave). Boligerne er overgået til ordinær drift pr. 1. november 2003.

Jf. Lov om almene boliger § 34 og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 4 har beboerne i en almen boligafdeling ret til medindflydelse på afdelingens drift. Vedlagt i bilag er forslag til forretningsorden for afdeling 4. Forretningsordenens indhold er primært defineret på baggrund af den nævnte lovgivnings krav til beboerdemokrati m.v.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til forretningsorden haft særligt fokus på forretningsordenens § 5 om adgang til og stemmeret på afdelingsmøderne, særligt i de situationer hvor borgerens almene tilstand gør ham ude af stand til at varetage egne interesser.

Erhvervs- og boligsstyrelsen udtaler i den forbindelse, at en udnævnt værge til enhver tid som sådan repræsenterer beboeren, og derfor på beboerens vegne kan møde og stemme på afdelingsmødet. En pårørende eller lignende, der ikke selv er beboer i afdelingen, kan kun opnå adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, såfremt den pågældende af beboeren gives fuldmagt til at optræde på beboerens vegne. Det fastsættes i forretningsordenen for afdelingen, hvorvidt der skal være adgang til at stemme ved fuldmagt. Socialudvalg og byråd bedes derfor tage stilling til, hvorvidt det skal være muligt at stemme ved fuldmagt. Udgangspunktet og Sundby-Hvorup Boligsselskabs erfaring fra lignende byggerier er, at der ikke gives adgang til at stemme ved fuldmagt.

Der gøres opmærksom på, at Hals Kommune under alle omstændigheder er øverste myndighed som ejer af den almene boligafdeling, samt at eventuelle servicearealer i tilknytning til boligerne efter lovgivningen er organiseret i en selvstændig afdeling. Beboerdemokratiet kan derfor ikke træffe beslutninger der har konsekvenser for de kommunalt ejede servicearealer.

I forhold til den daglige drift og administration af boligafdelingen er der indgået administrationsaftale med Sundby-Hvorup Boligsselskab. Boligselskabet skal herunder sikre, at bestemmelserne om beboerdemokrati efterleves.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sundby-Hvorup Boligsselskab skal meddeles beslutning om forretningsordenens godkendelse.

Lovgrundlag:

Lov om almene boliger

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bilag:

Forretningsorden for afdeling 4, 12 ældreboliger, Kirkevej 26 – 48, Vester Hassing. Forretningsorden_1.tif (275 KB)

 

36 Godkendelse af forretningsorden for 10 almene ældreboliger, Kastanieparken 38 - 56, Gandrup

Journal nr. 03.02.00G01 / /Sagsid 21170

Beslutningstema:

Socialudvalg og byråd anmodes om at godkende forretningsorden for Hals Kommunes 10 almene ældreboliger beliggende Kastanieparken 38 - 56, Gandrup (afdeling 3).

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles at forretningsordenen godkendes.

Socialudvalgets møde 2. marts 2004 Punkt 23:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 36:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har opført 10 almene ældreboliger på Kastanieparken 38 - 56, Gandrup. Boligerne er overgået til ordinær drift pr. 1. februar 2004.

Jf. Lov om almene boliger § 34 og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 4 har beboerne i en almen boligafdeling ret til medindflydelse på afdelingens drift. Vedlagt i bilag er forslag til forretningsorden for afdeling 3. Forretningsordenens indhold er primært defineret på baggrund af den nævnte lovgivnings krav til beboerdemokrati m.v.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til forretningsorden haft særligt fokus på forretningsordenens § 5 om adgang til og stemmeret på afdelingsmøderne, særligt i de situationer hvor borgerens almene tilstand gør ham ude af stand til at varetage egne interesser.

Erhvervs- og boligsstyrelsen udtaler i den forbindelse, at en udnævnt værge til enhver tid som sådan repræsenterer beboeren, og derfor på beboerens vegne kan møde og stemme på afdelingsmødet. En pårørende eller lignende, der ikke selv er beboer i afdelingen, kan kun opnå adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, såfremt den pågældende af beboeren gives fuldmagt til at optræde på beboerens vegne. Det fastsættes i forretningsordenen for afdelingen, hvorvidt der skal være adgang til at stemme ved fuldmagt. Socialudvalg og byråd bedes derfor tage stilling til, hvorvidt det skal være muligt at stemme ved fuldmagt. Udgangspunktet og Sundby-Hvorup Boligsselskabs erfaring fra lignende byggerier er, at der ikke gives adgang til at stemme ved fuldmagt. Da afdelingens beboere er psykisk udviklingshæmmede, der typisk er under værgemål, og værgerne uden videre kan repræsentere den enkelte beboer, skønnes det ikke umiddelbart nødvendigt at give mulighed for at stemme ved fuldmagt.

Der gøres opmærksom på, at Hals Kommune under alle omstændigheder er øverste myndighed som ejer af den almene boligafdeling, samt at eventuelle servicearealer i tilknytning til boligerne efter lovgivningen er organiseret i en selvstændig afdeling. Beboerdemokratiet kan derfor ikke træffe beslutninger der har konsekvenser for de kommunalt ejede servicearealer.

I forhold til den daglige drift og administration af boligafdelingen er der indgået administrationsaftale med Sundby-Hvorup Boligsselskab. Boligselskabet skal herunder sikre, at bestemmelserne om beboerdemokrati efterleves.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sundby-Hvorup Boligsselskab skal meddeles beslutning om forretningsordenens godkendelse.

Lovgrundlag:

Lov om almene boliger

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bilag:

Forretningsorden for afdeling 3, Kastanieparken 38 - 56, Gandrup. Forretningsorden_2.tif (274 KB)

 

37 Forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2004.

Journal nr. 16.08.00P23 / /Sagsid 21286

Beslutningstema:

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder vedrørende praktisk hjælp, personlig pleje, træning og madservice for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Forslag til reviderede kvalitetsstandarder fremsendes til behandling i socialudvalget.

 

Socialudvalgets møde 2. marts 2004 Punkt 20:

Oversendes til Ældrerådets kommentering, hvorefter forslaget indstilles til Byrådets godkendelse.

Ældrerådets møde 11. marts 2004:

Ældrerådet har gennemgået de reviderede kvalitetsstandarder og indstiller disse til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 37:

Godkendt.

Sagens indhold:

Kommunen skal mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarderne for praktisk og personlig hjælp efter servicelovens §§71, 72, 73 og 73a.

Kvalitetsstandarderne skal som minimum indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau som kommunalbestyrelsen har besluttet. Beskrivelsen skal udformes som operationelle mål for hjælpen herunder:

 • en beskrivelse af ydelserne,
 • omfanget af ydelserne samt
 • hvilke borgere der er berettiget til ydelserne,

og skal danne grundlag for at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2004:

det drejer sig om følgende kvalitetsstandarder:

 • Hjælp til personlig pleje
 • Hjælp til psykisk pleje og omsorg
 • Hjælp til rengøring
 • Hjælp til vedligeholdelse af tøj
 • Hjælp til indkøb
 • Hjælp til aflastning
 • Hjælp til genoptræning, forebyggelse og vedligeholdelsestræning
 • Hjælp til madservice og ernæring

I samtlige kvalitetsstandarder med undtagelse af standard for hjælp til aflastning er tilpasset hovedregelen i lov om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp og madservice.

Der er i kvalitetsstandarden for genoptræning, forebyggelse og vedligeholdende træning dels sket en tilpasning til lovgivningen på området ,dels sket en opsplitning, således at afsnittene, der vedrører træning udført af hjemmeplejens personale, er flyttet over i folderen vedrørende personlig pleje. I folder om hjælp til personlig pleje er afsnittet om træning forkortet. Ligeledes er det blevet præciseret, at den træning, der udføres af plejepersonalet, skal integreres i den måde personalet udfører de allerede visiterede plejeopgaver. Der foretages således primært træning i daglig livsførelse, gangtræning samt kontrakturforebyggelse, der kan overgives til plejepersonalet.

I folder om madservice er tilføjet hjælp til sondemadning.

I folder om personlig pleje er præciseret, at der som hovedregel gives bad en gang ugentlig. Såfremt en borger modtager hjælp til øvre og nedre toilette daglig, kan disse ydelser- efter aftale mellem borger og plejepersonale konverteres til et bad, såfremt det kan afholdes inden for den afsatte tidsramme.

I folder vedrørende aflastning er der blevet mulighed for at få aflastning i form af rengøring, selv om der er en rask ægtefælle i husstanden. Dette kan bevilges såfremt den pårørende varetager en væsentlig del af plejen, og hvor borger ville være berettiget til hjemmehjælp. Denne hjælp er tidligere givet efter § 71 stk. 1. der er ikke sket ændring af det nuværende serviceniveau.

Endelig er der i afsnittene omkring opfølgning på ydelserne og brugerundersøgelser ændret, således, at der er lagt vægt på kontinuerlig opfølgning i form af interviews og stikprøvevisespørgeskemaundersøgelser for at følge brugertilfredshed og sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser. Endelig er antallet af bytning af de samme ydelser inden der skal foretages revisitation nedsat fra 4 til 3 i kvartalet, idet det kun er muligt at bytte f. eks ydelser i den grundige rengøring en gang hver 4. uge eller 3 gange i kvartalet.

Der er i samtlige kvalitetsstandarder foretaget redaktionelle ændringer med henblik på at præcisere ydelsernes indhold m.v.

Taksterne for madservice og aflastningsophold er ændret i overensstemmelse med budgettet for 2004.

I bilagsmaterialet er alle ændringer markeret med kursiv.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Kvalitetsstandarder sendes til høring i Ældrerådet, herefter til Byrådet.

Herefter udfærdiges foldere til borgerne på de enkelte områder, hvor indholdet er gjort lettere forståeligt for borgerne. Den generelle fælles information beskrives i en særskilt folder, hvilket betyder at den enkelte folder vedrørende ydelserne bliver lettere at overskue.

Lovgrundlag:

Servicelovens

§ 71 om personlig og praktisk hjælp samt madservice

§ 74 om kvalitetsstandarder

§§ 75 c stk 6 og 76 om andre muligheder for levering af hjælp

§§ 1 og 67 Formål med hjælpen

§ 75 og 75 a om sagsbehandlingens grundlag

§ 75 f fleksibilitet og indflydelse på hjælpen

Bilag:

 

38 Forslag til ændring af vedtægten for brugerrådene i Hals kommune.

Journal nr. 16.00.08P24 / /Sagsid 7761

Beslutningstema:

Forslag til ændring af vedtægten for brugerrådene i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller, at områdernes aktivitetsmedarbejdere ikke længere indgår som fast medlem i brugerrådenes møder og dermed heller ikke har stemmeret.

Socialudvalgets møde 25. november 2003 Punkt 171:

Udsættes.

Administrativ bemærkning den 24. februar 2004.

Socialudvalgsformanden har afholdt møde med brugerrådsformændene den 29. januar 2004.

Der var stor forståelse blandt brugerrådsformændene for at lade aktivitetsmedarbejderne udgå som medlemmer af brugerrådene. Fra forvaltningens side blev det understreget, at det daglige tætte og gode samarbejde mellem brugerrådene og aktivitetsmedarbejderne fortsættes uændret.

Socialudvalgets møde 2. marts 2004 Punkt 21:

Forslaget sendes til høring i Ældrerådet og herefter til Byrådets godkendelse.

Ældrerådets møde den 11. marts 2004:

Ældrerådet anbefaler følgende forslag til ændringer af vedtægten til Byrådets godkendelse:

Under afsnittet om Kompetencefordeling 2. afsnit:

Brugerrådene afsætter årligt et beløb til den lokale pensionistforening ændres til:

Brugerrådet afsætter årligt 1/3 af det tildelte beløb til den lokale pensionistforening.

Under afsnittet om Brugerrådenes sammensætning og valg 5. afsnit:

Der vælges 2 revisorer for 2 år, samt 2 revisorsuppleanter for 1 år ændres til:

Der vælges 2 revisorer. 1 revisor vælges skiftevis hvert andet år.

Der vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år.

Samtlige brugerråd kan tilslutte sig ovennævnte ændringsforslag.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 38:

Godkendt som indstillet af ældreråd og socialudvalg.

Sagens indhold:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004, hvor antallet af aktivitetsmedarbejdere reduceres med en fuldtidsstilling, indstiller forvaltningen, at aktivitetsmedarbejderne ikke længere indgår fast i brugerrådenes møder og dermed heller ikke har stemmeret. Begrundelsen for forslaget er, at give aktivitetsmedarbejderne mere tid til at tage sig af de svageste brugere.

Forvaltningen anbefaler at det gode samarbejde, der er mellem brugerrådene og aktivitetsmedarbejderne i det daglige fortsætter med uændret deltagelse af aktivitetsmedarbejderne.

Der er udarbejdet forslag til revideret vedtægt for brugerrådene på ældreområdet.

Det skal oplyses, at ældrerådet på baggrund af en henvendelse fra Ulsted Brugerråd har fremsendt en forespørgsel om aktivitetsmedarbejdernes deltagelse i brugerrådsmøderne. I øjeblikket deltager aktivitetsmedarbejderne kun i brugerrådets møder i lige måneder, hvilket er i klar strid med " Hals kommunes vedtægter for brugerrådene på ældreområdet" ifølge hvilke områdets aktivitetsmedarbejder indgår fast i brugerrådets møder, og hvor aktivitetsmedarbejderen har stemmeret i brugerrådene. Ældrerådet anmoder derfor om, at der bliver afsat den nødvendige tid, så lokalområdernes aktivitetsmedarbejdere kan deltage i brugerrådenes ordinære møder.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapport vedrørende udredning af aktivitetsområdet i 2001, anbefalede den daværende arbejdsgruppe i forslag til ny møde- og informationsstruktur, at aktivitetsmedarbejderne deltog i brugerrådsmøderne hver anden måned. Dette godkendte socialudvalget den 25.september 2001. Ved en beklagelig fejltagelse er brugerrådsvedtægten ikke blevet rettet i overensstemmelse med denne beslutning.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

Såfremt aktivitetsmedarbejderne ikke længere skal deltage i brugerrådsmøderne vil de få mere tid til at tage sig af svage brugere.

Kommunikation / Information:

Sendes til høring i ældrerådet, fremsendes herefter til byrådet.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til revideret vedtægt for brugerrådene på ældreområdet. ( el doc) Forslag til revideret vedtaegt for brugerraadene paa aeldreomraadet.doc (30 KB)

 

Indstilling fra Teknisk Udvalg

 

39 Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2003

Journal nr. 09.17.00K07 / /Sagsid 17705

Beslutningstema:

Der skal besluttes hvorvidt Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2003 kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 23.02.2004,

at tilsynsberetningen godkendes af Teknisk Udvalg inden fremsendelse til Byrådet.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 64:

Indstillingen godkendt.

 

Byrådets møde 24. marts 2004 Punkt 39:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune skal hvert år afgive en beretning om Kommunens tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven og Lov om kemiske stoffer og produkter til Miljøstyrelsen.

Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til beretning for år 2003.

Tilsynsberetningen er udført efter de retningslinier, der er udstukket af Miljøministeriet. Indberetningen foregår elektronisk til Miljøstyrelsen, både for tekstdelens og skemaernes vedkomne. Miljøafdelingen har særskilt lavet en tekstversion, der er vedlagt til godkendelse. Denne version er forbeholdt politikere og borgere i Hals kommune og vil blive offentliggjort.

Den skematiske redegørelse af miljøafdelingens arbejde vil også blive sendt til miljøcenter Nordjylland, der så vil lave en sammenfattende tilsynsberetning for alle de kommuner der er tilknyttet miljøcentret.

Miljøafdelingens tilsynsfrekvenser overholder den aftale, der er lavet mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Tilsynsberetningen skal senest den 1. april indberettes elektronisk til Miljøstyrelsen

Tilsynsberetningen skal offentliggøres.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tilsynsberetningen2003 (eldok) Tilsynsberetning 2003.pdf (395 KB)

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |