Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 25. august 2004.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 25. august 2004.


Byrådet afholder møde:

Den 25. august 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

106 Spørgetid - Byrådet 2004. *

107 Afholdelse af vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur *

108 Udpegning af valgstyrere til den vejledende folkeafstemning om ny kommunestruktur

den 28/9-2004. *

109 Nedsættelse af et valgudvalg til afvikling af vejledende folkeafstemning om ny kommunestruktur. *

110 Stillingtagen til vakante forvaltningschefstillinger *

111 Lånoptagelse i forbindelse med Hals Golfklubs klubhusbyggeri. *

112 fremtidssikring af "Børnenes jord" i Hals til fritidsformål. *

113 Forbedring af handicaptilgængeligheden på Rådhuset. *

114 Forslag til skattesamarbejde med Aalborg Kommune *

115 Forhandling med Nordjyllands amt om endelig godkendelse af Den Digitale

Kommuneplan *

116 Vurdering af, om der skal udlægges af nye somemrhusgrunde i kystnærhedszonen i

Hals Kommune *

117 Legepladsen mellem Haslundparken/Nordmarken, Vester Hassing *

118 Undersøgelse af konsekvenser i forbindelse med adskillelse af Skolebibliotek og Folkebibliotek i Hals *

119 Mandskabstimepris for 2004 *

120 Frigivelse af midler til etablering af brovægt mv. på Hou Genbrugsplads. *

121 Endelig vedtagelse af lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej" *

122 Byggemodning af lokalplanområde nr. 5.38 Erhvervsområde nord for Bygmestervej i

Hals. *

123 Etablering af parkeringsfond for V.Hassing (springvandspladsen) indenfor grænser af lokalplan 2.18 *

124 Endelig godkendelse af lokalplan 2.17 for et erhvervsområde øst for Aslundvej *

125 Anmodning om afklaring af anvendelse af område nord for Hou *

126 Byggemodning af lokalplanområde 2.17. Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing. *

127 Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2003. *

 

Lukket møde

128 Ansættelsessag.

129 Salg af ejendom.

 

106 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

 

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 106:

Ingen bemærkninger.

 

107 Afholdelse af vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur

Journal nr. 00.18.00G01 / /Sagsid 22475

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur, og i bekræftende fald hvornår og hvordan skal afstemningen afvikles.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 18.08.2004

Borgmester Bent Sørensen indstiller til byrådet,

- at der afholdes en vejledende folkeafstemning i Hals Kommune om den nye kommunestruktur tirsdag den 28. september 2004,

- at afstemningstemaet bliver et valg mellem to modeller 1) en sammenlægning af Hals og Dronninglund Kommuner (alene) eller 2) en sammenlægning af Hals og Aalborg Kommune (åbent for flere kommuner),

- at afstemningen afvikles efter samme principper som ved kommunevalg, amtsrådsvalg, folketingsvalg m.v., samt

- at byrådet vil føle sig bundet af afstemningsresultatet, hvis mindst 30% af de stemmeberettigede borgere i kommunen stemmer for et forslag.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 107:

Indstillingen er ensstemmig godkendt med den ændring at det vindende forslag skal udgøre mindst 25% af de stemmeberettigede borgere

Sagens indhold:

På byrådets ekstraordinære temadag den 11. august 2004 blev den nye kommunestruktur drøftet og herunder afholdelse af vejledende folkeafstemning, om hvorvidt Hals Kommune skal sammenlægges med Dronninglund Kommune eller med Aalborg Kommune for at opfylde intentionerne i den nye strukturreform.

Tirsdag den 28. september 2004 blev foreslået som dato for afholdelse af et sådan valg, og valgtemaet skulle være et valg mellem to modeller 1) en sammenlægning af Hals og Dronninglund Kommuner 2) en sammenlægning af Hals og Aalborg Kommune. I den forbindelse var det vigtigt at præcisere, at Model 1 gælder Hals og Dronninglund Kommuner uden øvrige kommuner, samt at Model 2) godt kan rumme flere kommuner end Hals og Aalborg Kommuner.

Valget skulle afholdes efter samme principper som ved kommunevalg, amtsrådsvalg, folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.v. - med de samme valgsteder, åbent ved valgstederne fra kl. 9.00 til kl. 20.00, deltagelse af politisk valgte valgstyrere, mulighed for afgivning af brevstemmer og mulighed for at stemme i eget hjem.

Byrådet ønskede generelt at følge afstemningsresultatet, men der blev i den forbindelse drøftet nogle kriterier/forbehold:

- at byrådet kun vil føle sig bundet af afstemningsresultatet, hvis mindst 30% af de stemmeberettigede borgere i kommunen stemmer for et forslag, samt

- at der måske skulle formuleres et generelt forbehold mod resultatet, såfremt der opstår drastiske ændringer i forudsætningerne for udskrivelse af valget (ændrede signaler fra nabokommunerne, ændrede signaler fra Indenrigs- og Sundhedsministeren m.v.)

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er afsat midler i basisbudgettet for 2004 til afholdelse af en vejledende folkeafstemning om den fremtidige kommunestruktur.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Det er vigtigt at der i perioden op til afstemningsdagen indledes en målrettet debat med/information til borgerne i kommunen.

I en særskilt sag foreslås der nedsat et valgudvalg, der blandt andet skal have til opgave at forestå dette arbejde.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

108 Udpegning af valgstyrere til den vejledende folkeafstemning om ny kommunestruktur den 28/9-2004.

Journal nr. 84.03.03G01 / /Sagsid 22609

Beslutningstema:

Såfremt byrådet beslutter, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur den 28/9-2004, samt at dette valg skal afholdes efter samme principper som et kommunevalg, amtsrådsvalg, folketingsvalg m.v., skal byrådet udpege valgstyrere m.v. til at forestå valghandlingen.

Der skal tages beslutning om, hvor mange og hvem der skal udpeges som valgstyrere.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 18.08.2004

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 108:

Byrådet samme principper som ved EU-valget.

Sagens indhold:

Ved det nyligt afholdte EU-parlamentsvalg den 13. juni 2004 var der udpeget følgende:

Gandrup - Ø. Hassing afstemningssted:

C+V: 3 personer, formand C+V.

A: 3 personer.

Gaaser - Holtet afstemningssted:

A: 3 personer, formand A.

C+V: 2 personer.

V. Hassing - Stae afstemningssted:

A: 3 personer, formand A.

C+V: 3 personer.

Hals afstemningssted:

A: 4 personer, formand A.

C+V: 2 personer.

Hou afstemningssted:

A: 2 personer.

C+V: 3 personer, formand V+C.

Ulsted afstemningssted:

A: 3 personer.

C+V: 3 personer, formand C+V.

Afstemning i vælgerens eget hjem:

1 fra A + 1 fra V eller C.

Navnelister fra de politiske partier skal indsendes hurtigst muligt og senest den 6. september 2004 til Centerafsnittet på Rådhuset.

Økonomiske konsekvenser:

Der udbetales diæter og kørsel efter gældende regler.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

109 Nedsættelse af et valgudvalg til afvikling af vejledende folkeafstemning om ny kommunestruktur.

Journal nr. 84.03.03G01 / /Sagsid 22610

Beslutningstema:

Såfremt byrådet beslutter, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur den 28/9-2004, skal byrådet tage stilling til, om der skal nedsættes et valgudvalg i forbindelse med afvikling af valget.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 18.08.2004

Det indstilles til byrådet,

- at der nedsættes et Valgudvalg bestående af 5 personer udpeget af byrådet,

- at Valgudvalget skal fungere som valgbestyrelse for afvikling af en vejledende folkeafstemning om ny kommunestruktur,

- at Valgudvalget skal tilrettelægge og koordinere informationen til/debatten med borgerne i kommunen op til valgdagen,

- at byrådet støtter foreninger (med annoncering, leje af lokaler eller lign), der ønsker at afholde offentlige borgermøder om valgtemaet, samt at Valgudvalget behandler og godkender sådanne anmodninger om støtte, og

- at Valgudvalget er nedlagt igen, når valghandlingen er afsluttet.

 

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 109:

Godkendt som indstillet.

Følgende blev valgt til valgudvalget: Johannes Elsnab, Ane-Marie viegh, Sørn Nordhald, Jørgen Hansen og Bent sørensen.

Sagens indhold:

På byrådets ekstraordinære temamøde den 11. august 2004 blev afholdelse af en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur drøftet. I den forbindelse blev det aftalt, at såfremt byrådet beslutter, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om den nye kommunestruktur den 28/9-2004, bør der nedsættes et valgudvalg bestående af 5 personer valgt af byrådet.

Valgudvalget skal i første omgang fungere som valgbestyrelse og i den forbindelse bidrage til planlægning/tilrettelæggelse af valget, og i øvrigt sørge for at valghandlingen foregår korrekt.

Valgudvalget skal endvidere koordinere og godkende den information/dialog, der skal indledes med borgerne i Kommunen om valgtemaet op til valgdagen. Herunder tilrettelægge afholdelse af et offentligt borgermøde den 7. september 2004. Såfremt byrådet ønsker at støtte foreninger i at afholde offentlige borgermøder om valgtemaet, kan Valgudvalget godkende omfanget af sådanne støtteinitiativer.

Valgudvalget er nedlagt, når valghandlingen er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften til støtte til foreninger til afholdelse af offentlige borgermøder om valgtemaet kan afholdes indenfor midlerne i basisbudget 2005 til afholdelse af valg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

110 Stillingtagen til vakante forvaltningschefstillinger

Journal nr. 81.02G01 / /Sagsid 21137

Beslutningstema:

Stillingtagen til vakante forvaltningschefstillinger.

Indstilling / Beslutning:

Det skal besluttes, hvorvidt de to vakante forvaltningschefstillinger skal genbesættes.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 152:

Økonomiudvalget indstiller, at de vakante stillinger ikke genbesættes.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 110:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

På Byrådsmødet den 25. februar blev det besluttet at afvente med at tage stilling til evt. genbesættelse af den vakante socialchefstilling. Det blev samtidig besluttet at spørgsmålet skulle tages op igen, hvilket sker her. I mellemtiden er der imidlertid opstået endnu en vakant forvaltningschefstilling, nemlig Børne- og Kulturchefstillingen.

Socialchefjobbet varetages i dag af stabschefen, mens souschef i Børne- og Kulturforvaltningen er konstitueret forvaltningschef her. Administrationen finder denne løsning forsvarlig, hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at de to forvaltninger i dag kører godt og fornuftigt.

Vi gør opmærksom på, at vi har indregnet lønninger til to forvaltningschefer i basisbudgettet, og at vi samtidig har udarbejdet et besparelsesforslag, der indebærer, at vi kan spare ca. 1 million kr., såfremt stillingerne ikke genbesættes. Beløbet fremkommer, efter at der er taget højde for, at der skal ansættes en AC-fuldmægtig i Børne- og Kulturforvaltnigen til at aflaste forvaltningschefen her.

Set i dette lys og set i lyset af den forestående kommunesammenlægning bør genbesættelse nøje overvejes.

Økonomiske konsekvenser:

To forvaltningschefstillinger koster 1.570.000 kr. årligt, idet vi forudsætter, at der er tale om tjenestemandsstillinger. Ved at fortsætte med den nuværende løsning, inklusiv ansættelse af fuldmægtig, kan kommunen spare 1 million kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

111 Lånoptagelse i forbindelse med Hals Golfklubs klubhusbyggeri.

Journal nr. 04.08.00P20 / /Sagsid 20933

Beslutningstema:

Hals Golfklub anmoder byrådet i Hals Kommune om at godkende den nedenfor foreslåede lånoptagelse til opførelse af nyt klubhus.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 11.08.2004

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 121:

Indstilles godkendt under iagttagelse af, at Byrådet stiller krav om, at lejeretten/brugsretten optages til fornyet vurdering såfremt kreditforeningen på et tidspunkt bliver administrator af baneanlægget. Byrådet stiller i den forbindelse krav om en markedsleje for arealet.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 111:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Økonomiudvalget godkendte den 28. april 2004 følgende i forbindelse med en forespørgsel fra Hals Golfklub:

At det udlagte byggefelt til klubhus overdrages foreningen som gave. Arealet udgår herefter af lejeaftalen indgået mellem Hals Kommune og Hals Golfklub A/S. I overdragelsesdokumentet indføjes bestemmelser om, at arealet skal tilbageskødes Hals Kommune uden udgift for kommunen, såfremt golfbaneaktiviteterne ophører.

Overdragelsen sker iøvrigt uden udgift for Hals Kommune.

I forbindelse med optagelse af nyt lån til finansiering af nyt klubhus, kan tinglysningen alene finde sted på ovennævnte areal.

At Hals Kommune yder ikke yderligere garantier.

At der ikke meddeles optionsaftale på golfbanearealet.

Hals Golfklub er gjort bekendt med ovennævnte, og overdragelsessagen er sat i gang.

I forbindelse med forpagtningsaftalen mellem Hals Golfklub/Hals Golfbane A/S, vil klub/selskab gerne anmode Hals Kommune om at godkende lånoptagelsen til opførelse af nyt klubhus således:

  • Byggekredit i byggeperiode maksimeret til 6.500.000 kr.. Lånerammen tager højde for, at klub/selskab i en perioden skal finansiere moms, som dog senere forventes tilbagebetalt.
  • Kreditforeningslån på ca. 4.000.000 kr. med delvis afdragsfrihed.
  • Driftskredit på maksimalt 1.500.000 kr. Denne vil kun være i anvendelse i kortere perioder 2 gange om året, umiddelbart før terminerne for kontingentbetalinger, ultimo juni og ultimo december.

Til sikkerhed for lånoptagelsen tinglyses pant i det tilskødede areal, der udgør byggefeltet. Klubben/selskabet beder samtidigt om lov til, at give kreditor ret til indtrædelse i forpagtningsaftalen for det samlede golfbaneareal.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Skrivelse fra Hals Golfklub/Hals Golfbane A/S af 28/7-2004 (el.doc) Skrivelse fra Hals Golfklub.tif (288 KB)

 

112 fremtidssikring af "Børnenes jord" i Hals til fritidsformål.

Journal nr. 01.04P24 / /Sagsid 22482

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til, om den forelagte deklaration for matr. nr. 220 a Hals by, Hals ("Børnenes jord") skal godkendes. Deklarationen fremtidssikrer, at jorden anvendes til fritidsformål.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 10.08.2004

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 120:

Deklarationen indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 112:

Godkendt som indstillet efter afstemning:

For stemte:

Bent Sørensen

Sørn Nordhald

Svenne Weinreich

Jørgen Hansen

Jonna Hansen

Birthe Madsen

Poul Erik Lyngdorf

Peter Bent Johansen

Jens Møller

Keld Petersen

Imod stemte:

Johannes Elsnab

Ane-Marie Viegh

Kai Hansen

Ib Munk

Jørn Martinsen

Keld Jul Vagner

Gert Anderen

Sagens indhold:

Borgmester Bent Sørensen har foranlediget, at der er udarbejdet et udkast til deklaration for kommunens grund matr. nr. 220 a Hals by, Hals ("Børnenes jord"). Udkastet er vedlagt som bilag.

Deklarationen definerer, at grunden skal henligge som en ubebygget parcel til brug til fritidsformål.

Påtaleberettiget, i tilfælde af at deklarationen i fremtiden ønskes ændret, er de samlede bestyrelser for daginstitutioner og dagplejere i Hals by repræsenteret ved disses formænd.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Udkast til deklaration for matr. nr. 220 a, Hals By, hals (el.doc) Udkast til deklaration.tif (157 KB)

 

 

113 Forbedring af handicaptilgængeligheden på Rådhuset.

Journal nr. 82.20.00G01 / /Sagsid 22517

Beslutningstema:

I forbindelse med godkendelsen af budget 2004 har byrådet afsat 283.000 kr. til forbedring af handicaptilgængeligheden på Rådhuset. Byrådet anmodes om at frigive midlerne på baggrund af det nedenfor beskrevne projekt.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 06.08.2004

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 11. august 2004 Punkt 85:

Chefgruppen indstiller til Økonomiudvalget,

- at de 283.000 kr. frigives til det beskrevne projekt, og

- at urinalen i handicaptoilettet erstattes med et depotrum.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 143:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 113:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

I forbindelse med godkendelsen af budget 2004 har byrådet afsat 283.000 kr. til forbedring af handicaptilgængeligheden på Rådhuset.

Beløbet omfatter følgende elementer:

- Etablering af rampe som handicapvenlig

adgang til Hovedindgangen på Rådhuset 91.000,00 kr.

- Udskiftning af indgangspartiet ved Hovedindgangen

på Rådhuset 110.000,00 kr.

- Etablering af handicaptoilet på Rådhuset 82.000,00 kr.

i alt 283.000,00 kr.

Tegninger over delelementerne i projektet er vedlagt som bilag.

Det angivne projekt kan udføres for det angivne beløb på 283.000,00 kr. Beløbet rummer ikke midler til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser:

/

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Tegning over indretning af handicaptoilet på Rådhuset (el-doc) Tegning over indretning af handicaptoilet.jpg (184 KB)

- Tegning over adgangsrampe og skydedøre på Rådhuset (el-doc) Tegning over adgangsrampe m.m..jpg (196 KB)

 

114 Forslag til skattesamarbejde med Aalborg Kommune

Journal nr. 00.01A01 / /Sagsid 22510

Beslutningstema:

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Hals Skattevæsen og Aalborg Kommunes skatteforvaltning.

Indstilling / Beslutning:

Skatteafdelingen indstiller, at udkastet til samarbejdsaftale godkendes.

Chefgruppens møde 11. august 2004 Punkt 88:

Indstillingen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 146:

Indstilles til godkendelse. Lokaludvalgets behandling skal foreligge.

Lokaludvalgets møde 18. august 2004:

Lokaludvalget har taget oplægget til skattesamarbejdet med Aalborg Kommune til efterretning.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 114:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

I forbindelse med strukturreformen er det vedtaget, at Skatte- og inddrivelsesopgaven samles i staten. Opgaveflytningen forventes at ske allerede pr. 1. januar 2005. Det nærmere tidspunkt fastsættes ved lov, forventeligt i forbindelse med den kommende finanslov.

Hvad angår inddrivelsesopgaven er det fortsat uvist, hvilken betydning dette vil få for Hals Kommune, mens det for skatteopgaven synes mere klart, at der sker en total opgaveflytning. Med henblik på at få størst mulig indflydelse på resultatet samt at forberede den mest lempelige overgang for såvel medarbejdernes som for den kommunale lignings skyld, har vi umiddelbart efter udmeldingen om strukturreformen rettet henvendelse til Aalborg Kommune, og er efter drøftelser med skattechefen her blevet enige om vedlagte udkast til samarbejdsaftale.

Aftalen indebærer, at det er den fulde kommunale ligning, der overgår til Aalborg Kommune, altså såvel personligningen som selskabsligningen. Sonderinger har vist, at der ikke kan forventes indsigelser mod at flytte selskabsligningen fra ToldSkat-regionen til Aalborg Kommune. Sejlflod, Nibe og Skørping Kommuner har indgået lignende aftaler.

Aftalen indgås pr. 1. januar 2005. Da det imidlertid fortsat er uklart, på præcis hvilke konditioner staten overtager opgaven, herunder de økonomiske konsekvenser, er det foreløbigt aftalt med Aalborg Kommune, at samarbejdet foregår ved at etablere en filial under Aalborg Kommune i Hals Kommunes bygninger i Gandrup. Udgiften er pt. sat til på bundlinien at tilsvare den udgift, som Hals Kommune i forvejen har til lønudgifter til personalet, men ressourceomfanget og de nærmere økonomiske konsekvenser skal revurderes og formentlig justeres umiddelbart før 1. januar 2005 – hhv. når der foreligger nærmere afklaring i forbindelse med finansloven 2005. Såfremt Hals Kommune kan imødese væsentlige afvigelser i forhold til det pt. aftalte, vil spørgsmålet naturligvis blive rejst til fornyet politisk drøftelse.

Det er vigtigt at understrege, at valget af Aalborg Kommune på skatteområdet ikke angiver retning for valg af samarbejdspartner i forhold til de øvrige opgaver. Skatteområdet er for os at se at betragte som et særskilt forhold, idet denne opgave overtages af staten og dermed ikke indgår som en opgave i de fremtidige kommuner. Der er selvfølgelig den risiko, at nogle borgere/selskaber lignes i en fysisk enhed i Aalborg Kommune, mens andre lignes i en anden skatteenhed, såfremt der fusioneres med Dronninglund Kommune, men da hele opgaven fremtidigt vil være underlagt staten, må det forventes, at der finder en tilstrækkelig harmonisering sted. Valget af Aalborg Kommune begrundes primært i personalets ønsker samt vores hidtidige gode erfaringer med samarbejde med Aalborg Kommunes skatteafdeling.

Økonomiske konsekvenser:

Pt. vil aftalen på bundlinien ikke medføre udgifter for Hals Kommune, idet Aalborg Kommunes provenu bl.a. anvendes til betaling af husleje, kontorhold mv. hos Hals Kommune.

De økonomiske konsekvenser skal dog jf. ovenstående revurderes senere.

Personalemæssige konsekvenser:

Ved nærværende samarbejdsaftale i Aalborg Kommune skal de berørte ligningsmedarbejdere i første omgang ikke skifte arbejdsplads. Hvornår tidspunktet for den fysiske overflytning sker, er pt. uafklaret. Tilsvarende vil arbejdsgiveransvaret indtil videre forblive hos Hals Kommune, mens det faglige ansvar og ligningsansvaret overgår.

Nærværende løsningsmulighed har været drøftet med medarbejderne i Skatteafdelingen, der stiller sig positive herfor.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Skattesamarbejdet skal jævnfør Skattestyrelseslovens § 1, stk. 3 godkendes af skatteministeren.

Bilag:

Udkast til samarbejdsaftale samt protokollat hertil (el.doc) Samarbejdsaftale skatteområdet.doc (24 KB) Protokollat - skattesamarbejde.doc (47 KB)

 

115 Forhandling med Nordjyllands amt om endelig godkendelse af Den Digitale Kommuneplan

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til en konkret, reduceret afgrænsning af landsbyerne Holtet og Gåser før Nordjyllands amt vil tage stilling til Hals Kommunes behandling af amtets indsigelse mod Den Digitale Kommuneplan

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 06.08.2004

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 11. august 2004 Punkt 86:

Chefgruppen anbefaler til økonomiudvalget at , at den på vedlagte kortbilag foreslåede ændrede afgrænsning af Holtet og Gåser fremsendes til Nordjyllands amt.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 144:

Chefgruppens indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 115:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet behandlede den 28. april 2004 de indsendte indsigelser mod forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune. Byrådet godkendte i den forbindelse Den Digitale Kommuneplan endeligt sammen med en angivelse af, hvordan de enkelte indsigelser er afgjort.

Nordjyllands amt havde gjort indsigelse mod udpegningen og afgrænsningen af Holtet og Gåser som landsbyer.

Byrådet vedtog imidlertid at fastholde afgrænsningen af Holtet og Gåser som landsbyer, mod at indskrænke afgrænsningerne, så rummeligheden i landsbyerne reduceres. I Gåser ønsker byrådet, at indskrænkningen sker fra øst mod vest for at tilgodese de eksisterende aktive nabolandbrug. Hals Kommune ønsker i både Holtet og Gåser at kunne tilbyde mulighed yderligere bosætning i form af alternative boformer, jordbrugsparceller eller lignende.

Nordjyllands amt skriver den 18 juni 2004 tilbage til Hals Kommune, at de skal have et konkret forslag til reduceret afgrænsning af Gåser og Holtet før de kan færdigbehandle sagen.

Byrådet skal på baggrund heraf foreslå en ny reduceret afgrænsningerne af landsbyerne. Et kort med planlægningsafdelingens forslag er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Kort udsnit over afgrænsning af Gåser som landsby (eldoc Gåser.doc) Gåser.doc (134 KB)

- Kort udsnit over afgrænsning af Holtet som landsby (eldoc Holtet.doc) Holtet.doc (193 KB)

 

116 Vurdering af, om der skal udlægges af nye somemrhusgrunde i kystnærhedszonen i Hals Kommune

Journal nr. 01.01.00P17 / /Sagsid 22206

Beslutningstema:

Byrådet skal vurdere, om der skal udlægges nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 06.08.2004

Chefgruppens møde 11. august 2004 Punkt 87:

Chefgruppen anbefaler til Økonomiudvalget, at følgende områder drøftes:

  • Området ved Koldkær Feriecenter, hvor der er mulighed for opførelse af 30 feriehuse i tilknytning til centeret, og
  • Et området nord for Hals by og vest for Strandvejen (området er indtegnet på vedlagte kortbilag).

Chefgruppen finder ikke andre områder relevante.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 145:

Et flertal bestående af Bent Sørensen, Jørgen Hansen, Jonna Hansen og Keld Petersen ønsker ikke at anbefale området ved Koldkær. Keld Jul Vagner og Jens Møller ønsker at anbefale etablering ved Koldkær Feriecenter. Et flertal indstiller, at området nord for Hals by og vest for Strandvejen ønskes fremmet (flertallet består af Keld Jul Vagner, Jens Møller, Bent Sørensen og Keld Petersen). Desuden foreslår flertallet at et areal vest for Hou Nord tilsvarende ansøges om at kunne indgå jf. kortudkast som udsendes til det samlede Byråd.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 116:

Jørgen Hansen stiller et ændringsforslag, således at det alene er området benævnt "Vest for Hou Nord" der kan anbefales.

For stemte:

Bent Sørensen

Sørn Nordhald

Svenne Weinreich

Jørgen Hansen

Jonna Hansen

Birthe Madsen

Poul Erik Lyngdorf

Peter Bent Johansen

Keld Petersen

Gert Andersen

Johannes Elsnab

Ane-Marie Viegh Jørgensen

Kai Hansen

Ib Munk

Jørn Martinsen

Keld Jul Vagner

Imod stemte:

Jens Møller

Sagens indhold:

Folketinget har den 4. juni 2004 vedtaget en ændring af planloven, der giver mulighed for udvidelse af eksisterende sommerhusområder med i alt 8.000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

De nye sommerhusområder skal primært placeres i landets yderområder, og de skal placeres bag ved et sommerhusområde og i retning væk fra kysten. Endvidere må områderne ikke placeres på arealer, der er omfattet strandbeskyttelses- og klitfredningszonen eller i et naturbeskyttelsesområde.

Kravene for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen er,

  • Det skal kunne godtgøres, at udvidelsen kan ske uden at skæmme landskabet eller tilsidesætte væsentlige naturbeskyttelsesinteresser. Der kræves en en redegørelse for forholdene med beskrivelse, vurdering, kortlægning og visualisering.
  • For at opfylde kravene om godtgørelse af den forventede lokaløkonomiske effekt kræves der dels en redegørelse for relevante lokale og regionale forhold og dels en opgørelse af de lokaløkonomiske effekter.
  • Endelig skal kommunens eksisterende sommerhusområde indtegnes på et kort med angivelse af den eksisterende rummelighed og det ønskede nye sommerhusområde.

Forslag til udlæg af nye sommerhusområder skal sendes til Nordjyllands amt senest den 30. august 2004.

Administrativ bemærkning den 06.08.2004

Hals Kommune råder over et sommerhusområde med ca. 4200 sommerhusgrunde. (Et kort over sommerhusområdet er vedlagt som bilag).

Den seneste opgørelse viser, at restrummeligheden i området er ca. 550 sommerhusgrunde. Dette tal rummer også dobbeltgrunde og "store" sommerhusgrunde, der kan udstykkes, men som måske aldrig vil blive det.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Kortudsnit over sommerhusområdet i Hals Kommune (el.doc) Kortudsnit over sommerhusområdet i Hals Kommune.jpg (278 KB)

 

117 Legepladsen mellem Haslundparken/Nordmarken, Vester Hassing

Journal nr. 04.03Ø40 / /Sagsid 21735

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt man ønsker at godkende placeringen og etableringen af en kommunal støttet legeplads i Vester Hassing i samarbejde med grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 5. august 2004 Punkt 58:

Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en kontrakt med grundejerforeningen. Under forudsætning af, at brugsret, vedligeholdelse og ansvar er præciseret, indstiller Kulturudvalget, at der frigives kr. 200.000,- til anlæg af legeplads.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 139:

Kulturudvalgets indstilling indstilles til godkendelse. Det juridiske oplæg forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 117:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

På baggrund af Byrådets beslutning om etablering og renovering af kommunale legepladser i kommunen besluttede kulturudvalget at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet et projekt i Vester Hassing. Arbejdsgruppen har tidligere fremlagt forslag og der har været drøftelser om placeringen.

Efter ansøgning fra Grundejerforeningen Haslundparken/Nordmarken til Kulturudvalget om midler til renovering af legeplads, blev grundejerforeningen anmodet om at indgå i arbejdet omkring etablering af legeplads i Vester Hassing i den nedsatte arbejdsgruppe.

Der har siden været afholdt møder, og der er nu enighed om at pege på en model, hvor den eksisterende legeplads ved Haslundparken/Nordmarken gøres til Vester Hassings legeplads.

Det fremgår af brev modtaget d. 3. juni 2004, at grundejerforeningen vil forestå græsslåning af legepladsen og øvrig vedligeholdelse af legepladsen, idet der dog samtidigt ønskes tilskud fra Hals Kommune til vedligeholdelse.

Såfremt Kulturudvalget ønsker et imødekomme ansøgningen fra grundejerforeningen og arbejdsgruppens indstilling skal der indgås bindende aftaler om brugsret og vedligeholdelsesforpligtelse.

Der ansøges om 200.000,- kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser:

En evt. bevilling vil kunne gives af udvalgets konto for diverse anlæg eller der kan søges frigivet midler af de afsatte midler til anlæg af legepladser.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

118 Undersøgelse af konsekvenser i forbindelse med adskillelse af Skolebibliotek og Folkebibliotek i Hals

Journal nr. 21.00.00G01 / /Sagsid 21992

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt man principielt ønsker en adskillelse af biblioteksdriften i Hals by med henblik på en afklaring i forhold til etablering af et kulturhus i Hals.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 5. august 2004 Punkt 61:

Et flertal bestående af Sørn Nordhald, Jonna Hansen og Birthe Madsen indstiller en adskillelse af biblioteksdriften i Hals by, såfremt der etableres et kulturhus i Hals. Et mindretal bestående af Jørn Martinsen og Ib Munk ønsker på nuværende tidspunkt at opretholde den eksisterende biblioteksstruktur.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 140:

Et flertal bestående af Bent Sørensen, Jørgen Hansen, Jonna Hansen, Keld Petersen og Jens Møller støtter Kulturudvalgets flertalsindstilling. Keld Jul Vagner støtter mindretallet.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 118:

Kulturudvalgets flertalsindstilling sættes til afstemning:

For stemte:

Bent Sørensen

Sørn Nordhald

Svenne Weinreich

Jørgen Hansen

Jonna Hansen

Birthe Madsen

Poul Erik Lyngdorf

Peter Bent Johansen

Jens Møller

Imod stemte:

Johannes Elsnab

Gert Andersen

Keld Petersen

Ane-Marie Viegh

Kai Hansen

Ib Munk

Jørn Martinsen

Keld Jul Vagner

Sagens indhold:

På byrådets temamøde d. 17. maj 2004 blev der i forbindelse med en drøftelse af etablering af et kulturhus i Hals drøftet forskellige muligheder. På den baggrund blev Børne- og kulturforvaltningen anmodet om at undersøge konsekvenserne i forbindelse med adskillelse af skolebibliotek og folkebibliotek i Hals.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra børne- og kulturforvaltningen, økonomisk afdeling, folkebiblioteket, skolebiblioteket og Hals Skole har efterfølgende udarbejdet et notat, hvor der beskrives såvel anlægs- som driftsmæssige konsekvenser for

  1. en adskillelse af folkebibliotek og skolebibliotek i Hals, hvor folkebiblioteket placeres i et kulturhus
  2. en flytning af såvel folkebibliotek som skolebibliotek til et kulturhus.

Notatet ligger til grund for en principiel drøftelse af adskillelse af biblioteksdriften i Hals by, som en del af arbejdet omkring Hals Kommunes eventuelle medvirken til etablering af et kulturhus i Hals.

Notatet opsummerer konsekvenserne for såvel økonomi som virksomhed i ovenstående to modeller og gennemgår den generelle problematik omkring samdrift/adskillelse af folke- og skolebiblioteker.

En eventuel beslutning om adskillelse af bibliotekerne i Hals vil muligvis afstedkomme et ønske fra de øvrige bysamfund om en lignende ordning, hvilket naturligvis vil medføre forøgede udgifter.

Økonomiske konsekvenser:

Der henvises til arbejdsnotat af d. 2. august 2004.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov nr. 340 af 17. maj 2000 - Biblioteksloven

Lov nr. 509 af 30. juni 1993 – Folkeskoleloven

Bilag:

Notat af d. 2. august 2004 (El.doc.: Folkebibliotek). Folkebibliotek.doc (39 KB)

 

119 Mandskabstimepris for 2004

Journal nr. 00.01S29 / /Sagsid 22458

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt mandsskabstimeprisen for 2004 skal ændres og fra hvornår den nye takst skal gælde.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at mandskabstimeprisen ændres pr. 1/7 2004 fra kr. 222,00 til at udgøre kr. 235,00 - det samme beløb som prisen kan udregnes til i 2005.

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 159:

Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 138:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 119:

Godkendt.

Sagens indhold:

En foreløbig vurdering af mandskabstimeprisen for 2004 viser, at timeprisen (fastlagt ved budgetvedtagelsen til kr. 222,00) er fastsat for lav. Prisen skulle have været fastsat til kr. 228,00 - jf. en ny beregning.

Det er ikke hensigtsmæssigt at ændre prisen med tilbagevirkende kraft, idet der er sket en udkontering af udgiften og der er sendt regninger ud på det første ½ års arbejder.

Det foreslås derfor, at en evt. ændring af prisen først har virkning fra den 1/7 2004.

Det foreslås endvidere, at den nye mandskabstimepris fastsættes til den pris mandskabstimeprisen vil udgøre for 2005. Prisen er i forbindelse med budgetarbejdet for 2005 udregnet til kr. 235,00. Prisen foreslås fastsat til næste års prisniveau, for at undgå at prisen variere op og ned over tid. En forhøjelse af prisen vil bevirke, at provenuet nogenlunde opnås i 2004.

 

Økonomiske konsekvenser:

En forhøjelse af mandskabstimeprisen vil sikre, at budgettet overholdes.

 

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

 

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

120 Frigivelse af midler til etablering af brovægt mv. på Hou Genbrugsplads.

Journal nr. 07.00.01P00 / /Sagsid 19837

Beslutningstema:

Frigivelse af midler (som kasseudlæg) til etablering af brovægt mv. på Hou Genbrugsplads, så der kan indføres betaling for aflevering af erhvervsaffald i forhold til de afleverede mængder.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28. august 2004

at der frigives kr. 484.000 til etablering af brovægt mv. på Hou Genbrugsplads.

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 157:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 136:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 120:

Godkendt.

Sagens indhold:

For at der kan ske en afregning for det af erhvervsvirksomheder afleverede affald på Hou Genbrugsplads, skal der etableres en brovægt mv. til indvejning af omtalte affald.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften udgør:

Selve brovægt-anlægget 275.000 kr.

Fundament, ledningsarbejde, retablering af veje mv. (anslået) 50.000 kr.

Edb-udstyr 20.000 kr.

Adgangskort (uddeles til erhvervsvirksomheder) 15.000 kr.

Information 80.000 kr.

Uforudsete udgifter (10 %) 44.000 kr.

I alt 484.000 kr.

Udgiften afholdes som et kasseudlæg, der afdrages over en 10 årig periode.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

121 Endelig vedtagelse af lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20428

Beslutningstema:

Lokalplan 5.38 for et erhvervsområde nord for Bygmestervej med tilhørende rammeområde 5Erh5 kan godkendes endeligt

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

at Lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej, Hals" og rammeområde Erh5 godkendes endeligt uden ændringer.

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 166:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 188:

Indstillingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 132:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 121:

Godkendt.

Sagens indhold:

Forslag til Lokalplan 5.38 " Erhvervsområde nord for Bygmestervej, Hals" og rammeområde 5Erh5 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Hals Kommune har her modtaget en bemærkning fra Hals Fjernvarme om, at røg/vanddampe fra fjernvarmeværket under særlige vejrforhold kan "slå ned" i området.

Da der er tale om et erhvervsområde, vurderes genen at være uden betydning for den kommende anvendelse.

Der er ikke modtaget andre bemærkninger, lokalplanen kan derfor godkendes endeligt uden ændringer.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

122 Byggemodning af lokalplanområde nr. 5.38 Erhvervsområde nord for Bygmestervej i Hals.

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 21928

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning, om byggemodningen kan igangsættes, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt, erhvervelse af landbrugsjord og endelig godkendelse af lokalplan.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28 juli 2004:

at der udarbejdes et detailprojekt.

at at byggemodningen igangsættes, når forudsætningerne er opfyldt.

at der afholdes offentlig licitation.

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af kr. 1.550.200,00 ekskl. moms til byggemodningen

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 155:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 186:

Teknisk Udvalg indstiller indstillingen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 131:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 122:

Godkendt.

Sagens indhold:

Overslaget over byggemodningen er på ca. 1.550.200,00. Der er ikke medtaget udgifter til arealerhvervelse.

Igangsætningen af byggemodningen forudsætter, at de nødvendige arealer købes samt at lokalplanen er godkendt endeligt. Der rejses særskilt sag vedrørende køb af jord.

Byggemodningsudgifterne er baseret på den i lokalplanen viste udstykningsplan.

Udgifterne til kloak afholdes af kloakforsyningen, der som indtægt får kloaktilslutningsbidragene.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være et kasseudlæg indtil grundene er solgt.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Prisoverslag (Prisoverslag 538.xls) Prisoverslag 538.XLS (18 KB)

 

123 Etablering af parkeringsfond for V.Hassing (springvandspladsen) indenfor grænser af lokalplan 2.18

Journal nr. 05.00Ø24 / /Sagsid 22446

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil etablere en parkeringsfond for området omkring Springvandspladsen i Vester Hassing

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 28.07.2004, at der oprettes en parkeringsfond, og sagen videresendes til økonomiudvalget med anbefaling.

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 163:

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 137:

Indstilles til godkendelse. Regulativet skal politisk behandles.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 123:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:I

I forbindelse med lokalplan 2.18 for Centerområde v. Springvandspladsen, V. Hassing, er der i § 5.3, at der skal indrettes mindst én parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt én parkeringsplads pr. 25 m2 salgs- eller serviceareal og i § 5.4 står der, at I det omfang, der ikke kan udlægges parkeringspladser på egen grund, kan forpligtelsen opfyldes ved indbetaling af et af kommunen fastlagt beløb til den parkeringsfond, der oprettes for V. Hassing.

Af Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994, fremgår det af § 1, at fritager en kommunalbestyrelse en grundejer for helt eller delvis for at tilvejebringe det foreskrevne antal parkeringspladser på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til en parkeringsfond, skal kommunalbestyrelsen sørge for at der mindst etableres et tilsvarende antal parkeringspladser i det pågældende område.

Etableringen af parkeringspladser skal anlægges hensigtsmæssigt i forhold til den bidragydende ejendom eller som fastlagt i lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at anvende indbetalte bidrag til parkeringsfonden til finansiering af kommunalbestyrelsen udgifter til etablering af det antal parkeringspladser, som der er meddelt fritagelse for.

Parkeringspladser skal være anlagt senest 5 år efter, at fritagelse er sket.

Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen, som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe.

Bidraget må højst udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifter til anlæg af en parkeringsplads på terræn.

Bliver en parkeringsplads almindelig for offentlig benyttelse, skal bidraget nedsættes til det halve.

Opfylder kommunalbestyrelsen ikke sine pligter i henhold til ovennævnte, skal bidraget tilbagebetales til bidragyderen.

Parkeringsfondens midler skal holdes regnskabsmæssig adskilt fra kommunes øvrige virksomhed.

Teknisk forvaltning har beregnet, at en parkeringsplads indenfor lokalplanens område vil koste 25.000,- kr. excl. moms, at anlægge.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994

Bilag:

/

 

124 Endelig godkendelse af lokalplan 2.17 for et erhvervsområde øst for Aslundvej

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20427

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 2.17 og rammeområde 2Erh3 for et erhvervsmråde øst for Aslundvej i V. Hassing kan vedtages endeligt, eventuelt med ændringer.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.04

- at Lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" og rammeområde 2Erh3 vedtages endeligt med følgende ændringer

- at bilag 2 ændres i overensstemmelse med det fremsendte

- at der vedhæftes dokument jf. amtets bemærkninger om beskyttelse af drikkevand

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 167:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 189:

Indstillingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 133:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 124:

Godkendt.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" og rammeområde 2Erh3 har været i offentlig høring frem til d. 01.07.2004. Hals Kommune har modtaget følgende bemærkniger/indsigelser i høringsperioden:

Naturgas Midtnord

De gør opmærksom på placeringen af den gasledning, der løber gennem området.

Det indstilles, at udstykningen og dermed bilag 2 i lokalplanen ændres, således at gasledningen forløber i rabatten af den nye udstykning. Nyt bilag 2 er medsendt.

M. og D. Iversen, ejer af Aslundvej 30

De gør indsigelse mod lokalplanen som ejere af den ejendom, der ligger midt i området. De mener ikke, at kommunen har gjort dem opmærksomme på den mulige ændrede anvendelse af ejendommen, da de overtog denne i 2000 eller da de senere byggede carport.

Hvis lokalplanen godkendes endeligt, ønsker de kommunens overtagelse af deres ejendom og kompensation. (indsigelse medsendt i bilag)

Det indstilles, at lokalplanen vedtages, og der optages forhandlinger med ejerne af ejendommen.

Nordjyllands amt

Amtet gør ikke indsigelse mod lokalplanen. De redegør dog for en række forhold til beskyttelse af drikkevandet, de mener dels bør tinglyses ved salg af grundene dels bør indgå miljøtilladelser mv. (bemærkningerne er medsendt i bilag)

Det indstilles, at amtets bemærkninger vedr. sikring af drikkevandet følges ved salg af grunde, ved miljøgodkendelser osv. Samtidig indstilles det at de vedhæftes lokalplanens redegørelsesdel, således at evt. købere eller andre bliver opmærksomme på dem.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Nyt bilag 2 (eldok. Bilag_2.pdf) Bilag_2.pdf (1615 KB)

Indsigelse fra M. og D. Iversen (eldok. indsigelse_217.doc) indsigelse_217.doc (14 KB)

Bemærkninger fra amtet (eldok. amtet_217.doc) Amtet_217.doc (48 KB)

 

125 Anmodning om afklaring af anvendelse af område nord for Hou

Journal nr. 13.06.01G01 / /Sagsid 21590

Beslutningstema:

Byrådet bedes drøfte udviklingen for området nord for Hou.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.07.2004

at området fastholdes som byudviklingområde på længere sigt

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 172:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 194:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 134:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 125:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget forespørgsel om udnyttelse af et mindre område i Hou nord/øst for Nørregade (se medsendte kortbilag).

Ejerne ønsker området anvendt til udstykning af sommerhusgrunde, idet de anser området som ideelt til dette formål; umiddelbart op til eksisterende sommerhusområde, på "vandsiden" af Strandvejen og tæt på byen.

Området er i dag beliggende som et landzoneareal udenfor vore rammeområder, indenfor kystnærhedszonen udpeget i Regionplanen. Indenfor for kystnærhedszonen har det hidtil ikke været mulighed for at udlægge nye sommerhusområder, dog er der p.t. åbnet en mulighed. Proceduren vil være at der via et landsplandirektiv bliver givet mulighed for overførsel af 8.000 sommerhusgrunde i hele landet. Kommunen har mulighed for at søge om overførsler indtil oktober i år.

I Bymodel Hou udpeges området som udviklingsretning for byudvikling på længere sigt. Udlægning af området til sommerhuse vil "lukke Hou by inde" og vanskeliggøre en senere udvikling mod nord.

Området udgør ca. 1 ha.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kortbilag (eldok. Hou_nord.pdf) Hou_nord.pdf (51 KB)

 

126 Byggemodning af lokalplanområde 2.17. Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing.

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 22429

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om, at byggemodningen kan igangsættes, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt, erhvervelse af jord og ejendom samt endelig godkendelse af lokalplan.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28 juli 2004:

at der udarbejdes et detailprojekt.

at at byggemodningen kan igangsættes, når forudsætningerne er opfyldt.

at der afholdes offentlig licitation.

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af kr. 2.069.800,00 ekskl. moms til byggemodningen

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 156:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 187:

Indstillingen indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 17. august 2004 Punkt 130:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 126:

Godkendt.

Sagens indhold:

Overslaget over byggemodningen er på ca. kr. 2.069.800,00. Der er ikke medtaget udgifter til jordkøb, erhvervelse af eksisterende ejendom med bygninger samt nedrivning af eksisterende bygninger. (se Prisoverslag)

Igangsætningen af byggemodningen forudsætter, at der erhverves de nødvendige arealer og ejendom med bygninger. Der rejses særskilte sager.

Byggemodningsudgifterne er baseret på den i lokalplanen viste udstykning.

Det er ligeledes en forudsætning, at lokalplanen godkendes endeligt.

Udgifterne til kloak afholdes af kloakforsyningen, der som indtægt får kloaltilslutningsbidragene.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være et kasseudlæg indtil grundene bliver solgt.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Prisoverslag (Prisoverslag 217.xls) Prisoverslag 217.XLS (18 KB)

 

Indstilling fra Kulturudvalget

 

127 Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2003.

Journal nr. 18.15.00K07 / /Sagsid 22126

Beslutningstema:

Folkeoplysningsudvalgets årsberetning for 2003.

Indstilling / Beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalgets møde 15. juni 2004 Punkt 24:

Godkendt.

 

Kulturudvalgets møde 5. august 2004 Punkt 54:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. august 2004 Punkt 127:

Godkendt.

Sagens indhold:

Ifølge Folkeoplysningsudvalgets vedtægter skal Folkeoplysningsudvalget hvert år aflægge beretning for udvalgets virksomhed overfor byrådet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Årsberetningen skal sendes ud til alle godkendte foreninger, kommunens biblioteker og lægges ud på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Årsberetning for Folkeoplysningsudvalget 2003 (El.doc.: Aarsberetning). FOUAarsberetning03.pdf (317 KB)

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 27. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |