Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 25. februar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 25. februar 2004


Byrådet afholder møde:

Den 25. februar 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Ane-Marie Viegh Jørgensen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

10 Spørgetid - Byrådet 2004. *

11 Brev til Indenrigsministeriet og KL vedrørende indberetninger af anlægsbevillinger *

12 Busholdeplads - Stationsvej, Gandrup. *

13 Fortov langs Nordmandshage *

14 Renovering af Vester Hasing skoles tagdækning *

15 Ansøgning om ændrede brugsgrænser for FDF Øster Hassings kredshus BIRKEN *

16 Fastsættelse af pris på grunde på Jacob Severins Vej i Hals. *

17 Vision, strategi, organisation og indhold for Region Aalborg Samarbejdet. *

18 Vedtægter for Region Aalborg Samarbejdet. *

19 Forslag til Lokalplan 5.38 "Erhversområde nord for Bygmestervej" *

20 Besparelse på Centralrenseanlægget - budget 2004. *

21 Ændring af gebyrpolitikken for I/S Mokana *

22 Forslag til ændring for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i Hals Kommune. *

23 Ændring af Forretningsorden for Integrationsrådet i Hals Kommune *

24 Anmodning om at ansøgning vedr. tilskud til enkeltmandsaktivitet tages op påny. *

25 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn. *

 

 

Lukket møde.

Ansættelse.

Afsked.

 

 

 

 

 

 

 

10 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 10:

Ingen bemærkninger.

 

11 Brev til Indenrigsministeriet og KL vedrørende indberetninger af anlægsbevillinger

Journal nr. 00.01G12 / /Sagsid 20881

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt der skal sendes brev til Indenrigsministeriet og KL som svar på deres brev om indberetninger af anlægsaktiver af 23. december 2003.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at ovennævnte brev sendes.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 11:

Godkendt efter afstemning.

For stemte 9 (A og Keld Petersen).

Imod stemte V og C.

Desuden ønsker V og C følgende tilført protokollen:

"V og C kan ikke stemme for afsendelsen af det skitserede svar til indenrigsministeren, da venstre og konservative ikke har eller vil stemme for afholdelse af uhensigtsmæssige anlægsudgifter af den slags som brevet fra indenrigsministeren omtaler".

Sagens indhold:

På Byrådsmødet den 28. januar 2004 blev Byrådet orienteret om, at kommunen har modtaget et brev fra Indenrigsministeriet og KL, hvoraf det fremgik:

 • At Byrådet bør vurdere hensigtsmæssigheden af igangsættelse af det enkelte anlæg samt holde igen med yderligere stigning i udgifterne.
 • At Kommunerne i 2004 skal indberette alle besluttede anlægsbevillinger og ændringer i anlægsbevillinger over 1 million kroner (brutto) på de kommunale serviceområder, hvilket vil sige nye bevillinger ud over de allerede budgetterede i 2004.

Drøftelserne i Byrådet resulterede i overvejelser om, hvorvidt Hals Kommune burde sende et svarbrev til Indenrigsministeriet og KL. Et udkast til et sådant er nu udarbejdet og har følgende brødtekst:

"Vi modtog den 23. december 2003 et brev fra Indenrigsministeriet og KL med overskriften "Henvendelse fra Regeringen og KL vedrørende anlæg i den kommunale sektor". Vi har nu behandlet denne henvendelse på to byrådsmøder, hvor vi på jeres opfordring endnu en gang har overvejet vores anlægsbudget og nået frem til den konklusion, at det ville være en forkert politisk beslutning at reducere anlægsbudgettet på nuværende tidspunkt.

I Nordjylland ser vi med bekymring på den aktuelle udvikling inden for beskæftigelsen. Med de mange afskedigelsesrunder vi oplever, finder vi, at det ville være et helt forkert signal, at vi fra kommunernes side vælger at lægge pengene i kommunekasserne i stedet for at sætte gang i de investeringer, som er meget påkrævede og længe planlagte - specielt inden for skoleområdet. Sådanne beslutninger ville heller ikke harmonere med finansminister Thor Pedersens udtalelser om øget forbrug for at sætte hjulene i gang. Derfor vil vi opfordre Indenrigsministeriet og KL til at genoverveje brevets indhold og trække henstillingen om reduktion af anlægsbudgettet tilbage.

Dette ville være godt for Nordjylland og for det øvrige land.

På Hals Byråds vegne, Borgmester Bent Sørensen".

Byrådet bedes herefter beslutte, hvorvidt brevet skal sendes.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

12 Busholdeplads - Stationsvej, Gandrup.

Journal nr. 05.05.12G01 / /Sagsid 20779

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til dels hvorvidt busholdepladsen i Gandrup skal placeres på p-pladsen v. Stationsvej, dels om frigivelse af midler til realisering af projektet.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 19.12.03

 • at busholdepladsen/vendepladsen for Stambussen i Gandrup etableres på p-pladsen v. Stationsvej
 • at udgiften på 137.000 kr. (eks. moms) søges frigivet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 14:

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker alternative muligheder beskrevet.

Teknisk Forvaltning d. 26.01.2004

I medsendte notat er 4 alternative ruter (inkl. vendepladser) beskrevet.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 48:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at stambussen kører ad Teglværksvej, Stationsvej, Borgergade til ny holdeplads ved Vester Hedensvej,

at udgiften til vendeplads kr. 366.000,00 excl. moms, udgift til fjernelse af bump på Stationsvej kr. 20.000,00 ialt kr. 386.000,00 excl. moms søges frigivet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen og

at der senere tages stilling til etablering af faciliteter på vendepladsen.

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 30:

Det indstilles, at der udarbejdes et projekt omkring alternativ 2 dog således, at busvendepladsen udgår og erstattes af 2 busvigepladser mod nord på Stationsvej. Forslag/skitse udarbejdes af forvaltningen.

Administrative bemærkninger den 11.02.04:

Teknisk Forvaltning har udarbejdet nyt forslag til etablering af busholdepladser i den nordlige side af Stationsvej ud for den eksisterende parkeringsplads, således køreruten bliver Aalborgvej, Borgergade, Stationsvej, Teglværksvej, herefter mod Vester Hassing ad Aalborgvej.

Etableringen kræver flytning af indkørslen til P-pladsen, flytning af fortov kantsten mod Stationsvej og P-pladsen. Udgiften hertil vil andrage ca. kr. 218.000 + moms. Hertil kommer udgiften til fjernelse af bump på Stationsvej kr. 20.000 + moms, i alt kr. 238.000 + moms. Antallet af P-pladser kan opretholdes.

Hertil kommer udgiften til busskur, faciliteter til chauffør m.m., der ikke er indeholdt i nærværende.

Det kan yderligere bemærkes, at i 2001 blev der målt det antal køretøjer, der passerer Borgergade. Ud for Borgergade 12 blev årsdøgntrafikken i perioden 30.04.01 -–07.05.01 målt til 1741 og udfor Borgergade 44 blev årsdøgntrafikken i perioden 17.04.01 – 24.04.01 målt til 1917.

På Teglværksvej udfor nr. 13 blev årsdøgntrafikken i perioden 15.03.01 – 22.03.01 målt til 1132. Der er ikke målt på Stationsvej.

Etablering af buslomme indenfor byzone vil ikke give anledning til miljømæssige problemer, såfremt busserne slukkes ved stop. Såfremt busserne ikke slukkes, kan det ikke udelukkes, at der opstår støjgener, da en bus i tomgang støjer med 67 dB, og støjgrænserne indenfor byzonen ligger mellem 40-50 dB af hængigt af tidspunktet på døgnet. De pågældende busser skønnes ikke at være årsag til gener forbundet med udstødningsgas, da denne type busser er udstyret med specielle filtre.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 12:

Alternativ 1 sættes til afstemning:

For stemte 9 (V + Jørgen Hansen, Bent Sørensen og Peter Bent Johansen)

Imod stemte 4 (Svenne Weinrich, Jonna Hansen, Keld Petersen og Birthe Madsen)

3 undlod at stemme (Sørn Nordhald, Gert Andersen og Poul Erik Lyngdorf).

Der meddeles fornøden bevilling, finansieret ved forbrug af likvide beholdninger (kassen), (Kr. 137.000,-).

Sagens indhold:

I forbindelse med etablering af Stambusnettet til Gandrup skal der etableres en vendeplads. Der har været flere forslag på banen vedr. placering af denne plads. Arbejdsgruppen for Bymodel Gandrup pegede på en plads ved Poul Smedsvej, stambussen skulle samtidig passere via Bredgade og den sydlige del af Borgergade.

Dette var ifølge NT en meget uheldig løsning, chaufførerne var meget utrygge ved at køre via Bredgade pga. de mange børn i området. Dertil er udkørslen Bredgade/Borgergade vanskelig og ville evt. kræve ændringer.

Da det fortsat er vigtigt at Stambussen passerer Borgergade (hvor passagerne er) er en løsning v. Stationsvej et alternativ, der vurderes fortsat at tilgodese intentionerne for den kollektive trafik i forslaget til bymodellen: "Gandrup er godt placeret i forhold til Aalborg med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, service osv. Gandrup har plads til alle aldersgruppen, derfor skal den fremtidige planlægning sikre at den kollektive trafik mellem Gandrup og Aalborg fungerer og tilfredsstiller de behov, der er for transport af pendlere, ældre og unge under uddannelse. Samtidig skal der arbejdes for at skabe gode faciliteter for de ventende i Gandrup, f.eks. busholdeplads med ventesal, cykelparkering m.m."

Etablering af vendeplads ved Stationsvej kan etableres for ca. 137.000 kr (eks. moms), (projekt og overslag over anlægsprojektet er medsendt i bilag). Der foreslås etableret indkørsel fra Borgergade og udkørsel til Stationvej. Projektet indebærer, at der nedlægges ca. 16 af de eksisterende 52 p-pladser.

Projektet forudsætter, at forholdene omkring parkering på Borgergade udfor købmanden lovliggøres. Dette skal ske i samarbejde med politiet, men udgangspunktet er, at området markeres med parkering forbudt skilte og gul kantstensmarkering.

Udover selve vendepladsen vil der senere blive forelagt et projekt vedr. faciliteter m.m. til chauffører. Udgiften er ikke indeholdt i dette projekt.

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften er ikke indeholdt i budget 2004

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Overslag over anlægsprojektet (eldok. Overslag_vendeplads) Overslag_vendeplads.xls (20 KB)

Notat m. alternativer (Eldok. alternativer) alternativer.pdf (250 KB)

Projektplan i 1:500 Stationsvej.

Projektplan 1:500 P-plads.

Notat fra NT dateret11.02.2004.

 

13 Fortov langs Nordmandshage

Journal nr. 05.01.00P19 / /Sagsid 21009

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorledes det planlagte fortov langs Nordmandshage ønskes udformet samt hvorledes anlægsudgiften skal financierers.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27.01.04

at det drøftes hvilket af de 3 alternativer der ønskes etableret.

at de i budget 2004 bevilgede midler frigives

at den resterende anlægsudgift bevilliges af Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 39:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget

at alternativ 2 etableres,

at der frigives kr. 442.000,00 fra budget 2004,

at der frigives kr. 458.000,00 fra trafiksikringsmidler og

at arbejdet udbydes i indbudt licitation.

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 28:

Udvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 13:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Det er i budget 2004 afsat 442.000 kr. til etablering af fortov langs Nordmandshage i Hals.

Niras har udarbejdet 3 forskellige løsningsforslag for det ønskede fortov

Alternativ 1. Fortov som eksisterende 1,15 m 825.000 kr.

Alternativ 2. Fortov i Kløversten 1,40 m 900.000 kr.

Alternativ 3. Fortov i asfalt m. betonvandrende 1,20 m 900.000 kr.

Alternativ 3. er incl. slidlag som udgør 60.000 kr.

Alternativ 1. vil være samme som det eksisterende fortov på Nordmandshage. Alternativ 2 vil være det bredeste fortov, som kan anlægges indenfor det eksisterende vejareal. Denne type fortov vil i højere grad opfylde retningslinierne for tilgængelighed.

Alternativ 3 vil yde mindst beskyttelse af gående, da dette alternativ ikke har en kantsten der kan adskille trafikanterne.

Fælles for alle alternativer er, at der vil blive etableret afvanding samt en hævet køreflade ved svinget efter Østerladen, for at sænke bilernes fart i området omkring svinget.

Økonomiske konsekvenser:

Der er bevilliget 442.000 kr. i budget 2004 til fortovet. Resterende anlægsudgift kan bevilliges fra Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

14 Renovering af Vester Hasing skoles tagdækning

Journal nr. 82.18S03 / /Sagsid 18935

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til, hvorledes de nu afdækkede problemer omkring tagdækningen på Vester Hassing Skole skal løses.

Indstilling / Beslutning:

Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 29. januar 2004 Punkt 3:

Udvalget indstiller, at model 2 etableres. I fase 1 etableres trykudligningshætter jf. model 1.

Der ansøges om tillægsbevilling hertil.

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 24:

Det indstilles, at der bevilges kr. 981.000 (kr. 965.000 + 1/6 af kr. 95.000).

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 14:

Godkendt som indstillet.

Finansiering: forbrug af likvide aktiver.

Sagens indhold:

I forbindelse med renoveringen af Vester Hassing Skole har ingeniørfirmaet JPH-rådgivning ved opstarten på fase 2 konstateret "blødt underlag" under et par af grøfterne i tagkonstruktionen. Ingeniørfirmaet valgte at opskære det bløde underlag og konstaterede angreb i bærepladen under pappen i grøften.

På møde d. 12. januar 2004 blev Byrådet foreløbigt orienteret om problematikken af JPH-rådgivning, ligesom Teknisk Forvaltning var repræsenteret på mødet. JPH-rådgivning har nu jf. nedenstående fremsendt to forslag til løsning af problemet.

I forbindelse med belysning af problemets omfang, oplyser JPH følgende:

Bærepladen har efterfølgende været undersøgt hos Teknologisk Institut, og angrebet er identificeret som tømrersvampe, som i øvrigt er uskadelige på sigt, under forudsætning af at konstruktionen befinder sig i tørt miljø.

Med det konstaterede i fase 2 har JPH-rådgivning undersøgt, hvad der forud er udført i forbindelse med grøfterne, og det viser sig, at grøfterne løbende er ændret ved hævning af bunden i samme, og udførelsen er sket delvist med ilægning af løs leca med indbygning af bitumentop, dels med ilægning af polystyrenkiler og igen dels med den løsning man er stødt på i fase 2, nemlig ved indbygning af underliggende bærende træplade – sidstnævnte udgør formentlig den største part i omfang.

Ved en efterfølgende prøveboring i bunden af grøfterne, fordelt på hele skolen, viser det sig, at pladerne er helt eller delvist fugtige, men uden angreb af råd eller svamp - en enkelt eller to er tørre.

Det således indelukkede rum under træpladen er desværre udført/gennemført uden ventilering af det indelukkede rum, og dermed vil evt. fugtophobning heri aldrig kunne finde ud.

Sammensætningen er detaljeret drøftet med TOR – Tagbranchens Oplysnings Råd, som anses for den største ekspertise på udførelse af bitumentage generelt.

TOR anbefaler løsningen uændret, men for at sikre et fremtidigt tørt miljø i det "indelukkede rum", anbefales indbygget trykudligningshætter i grøfterne, herefter kaldet model 1.

TOR oplyser klart, at skabelsen af det tørre miljø først vil finde sted sommeren over, og for at sikre det ønskede er opnået, skal konstruktionen testes herefter. Det bemærkes, at der fra TOR’s side er tale om en faglig kvalificeret anbefaling uden udstedelser af fuldt dækkende garanti for løsningsmodellen.

JPH vil indstiller den af TOR anbefalede løsning, vel vidende, at konstruktionen skal holdes under observation.

Model 1

JPH har indhentet pris på levering og indbygning af de nævnte trykudligningshætter, og dette kan etableres for kr. 95.000,- ekskl. Moms på hele skolen.

Model 2

Ønskes der opnået en 100% helgardering af tagkonstruktionen, vil løsningen jf. JPH være at fjerne den løbende indbyggede underkonstruktion – leca, bitumen, polystyren og træplade – med efterfølgende indbygning af underpap i den oprindelige grøft, og herefter etableres det fornødne fald, via indbygning af kileskåret polystyren med overliggende trykplade – TF-plade (alt i øvrigt uorganisk) – og herefter underpap med den afsluttende overpap.

Denne operation vil, under forudsætning af at den udførte bundopbygning har følgende sammensætning – 20% leca, 20% polystyren og 60% træplade – kunne gennemføres for følgende udgift:

Fase 2 til og med 6 kr. 965.000,- ekskl. moms – hvor der er taget hensyn til, at fase 2 er delvist udført med overpap, som således skal omlægges.

Model 3

Skal fase 1 medtages i løsningen, hvor overpappen på nuværende tidspunkt er fuldendt, skal der til ovennævnte beløb tillægges kr. 300.000,- ekskl. moms, og i alt herefter således kr. 1.265.000,- ekskl. moms for hele skolen.

Økonomiske konsekvenser:

Forvaltningen indstiller, at for så vidt der vælges model 1 bør finansieringen ske via de i projektet afsatte midler til uforudsette udgifter. Såfremt der peges på løsningsmodel 2 eller 3 skal der ske ansøgning om tillægsbevilling og finansiering ved forbrug af likvide midler.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Brev fra JPH af 21. januar 2004 (El.doc.: JPH-Rådgivning). JPH-Raadgivning.doc (662 KB)

 

15 Ansøgning om ændrede brugsgrænser for FDF Øster Hassings kredshus BIRKEN

Journal nr. 82.16.00Ø54 / /Sagsid 7659

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt det skal indstilles, at FDF Øster Hassings ansøgning om ændrede brugsgrænser bør tillades.

Indstilling / Beslutning:

Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 29. januar 2004 Punkt 5:

Udvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med uændret leje.

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 23:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 15:

Godkendt.

Sagens indhold:

FDF Øster Hassing har ved ansøgning af 1. december 2003 anmodet om tilladelse til ændrede brugsgrænser for kredshuset BIRKEN beliggende Teglværksvej 6c, Gandrup.

Ansøgningen fremsendes i forbindelse med den om- og tilbygning af BIRKEN, som udvalget behandlede på møde d. 4. september 2003.

Grunden hvorpå BIRKEN er beliggende tilhører Hals Kommune. I forbindelse med opførelse af BIRKEN i 1984 blev der jf. kredsen anført nogle grænser på det kort, der angav området for FDF’s brugsret. Opførelse af den nye tilbygning kolliderer med de afstukne grænser markeret som det hvide område på vedlagte kort.

På den baggrund ansøger FDF Øster Hassing således om en ny brugsgrænse svarende til den sydlige del af det beplantede område, hvori BIRKEN er beliggende. Den udvidede grænse er markeret ved stiplet linie. Kredsen anfører, at dette område svarer til det areal som kredsen i praksis anvender til sine aktiviteter. Ved en forøgelse af kredsens areal vil FDF Øster Hassing påtage sig ansvaret for pasning og vedligehold af det pågældende areal.

Den eksisterende lejekontrakt mellem Hals Kommune og FDF Øster Hassing for parcel af matr. Nr. 9a Gandrup By, Ø. Hassing omfatter et areal på 3000 m2. Den indgående lejekontakt er gældende frem til 1. januar 2012 og den årlige leje udgør kr. 0,00.

Økonomiske konsekvenser:

/

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning fra FDF af d. 1. december 2003 (El.doc.: FDF). FDF.tif (37 KB)

Kort "Nybygning til BIRKEN".

 

16 Fastsættelse af pris på grunde på Jacob Severins Vej i Hals.

Journal nr. 13.06.02S29 / /Sagsid 21132

Beslutningstema:

Byrådet skal fastsætte en mindstepris på grundene på Jacob Severins Vej i Hals.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 03.02.2004

Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalg og byråd.

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 22:

Det indstilles, at grundprisen fastsættes til kr. 265,00 pr. m2. Frontgrundene fastsættes til

kr. 350,00 pr. m2. 2. række grunde suppleret med den vestlige række fastsættes til kr. 300,00 pr. m2.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 16:

Godkendt som indstillet.

Grundene sælges med sædvanlig byggepligt.

Sagens indhold:

Der ønskes fastsat en mindstepris på de 44 grunde på Jacob Severins Vej i Hals (udstykningen vest for Fjordlodden).

Udgifterne ved byggemodning af grundene er udregnet til 10.785.604 kr., der skal fordeles på 40783 m2 parceller (se byggemodningsregnskabet i vedlagte bilag).

Dette giver en gennemsnitlig byggemodningsudgift pr. m2. på 265 kr./m2.

Ud fra det tidligere gældende prisfastsættelsesprincip i Hals Kommune (hvile i sig selv princippet i jordforsyningen) vil en mindstepris på grundene på Jacob Severins Vej i Hals derfor skulle være 265 kr./m2.

Grundstørrelserne ligger fra 778 m2 til 1224 m2 med en gennemsnitlig grundstørrelse på 927 m2.

Differentieret prisfastsættelse

Byrådet kan vælge, at differentiere priserne i udstykningsområdet ud fra en herlighedsværdibetragtning. Et forslag kunne være, at de 5 sydligste grunde kunne have en mindste grundpris på 350 kr./m2 og de 5 grunde i 2. række kunne have en mindste grundpris på 300 kr./m2. Resten af grundene ville med disse forudsætninger ende på 244 kr./m2.

Princippet er illustreret på vedlagte kortbilag.

 

 

Alternativ prisfastsættelse

Salg af grunde reguleres i bekendtgørelse nr. 472 af 20 juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Af bekendtgørelsen fremgår det, at grundene skal sælges til Markedsprisen, hvorved der forstås den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel. Der påhviler kommunen en forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, f.eks. ved konsultation af ejendomsmægler, undersøgelser af prisniveauet for sammenlignelige ejendomme el. lign.

Byrådet kan vurdere, om der er anledning til at det tidligere "hvile i sig selv princip" ønskes fraveget.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægt ved grundsalg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Grundene bliver annonceret til salg i Hals Avis, Aalborg stiftstidende, på www.hals.dk og på www.halskom.dk den 7. marts 2004. I de 14 dage der skal gå fra annonceringen til grundene må sælges bliver der ført en generel kampagne for salg af grunde i Hals Kommune i Radio, TV og til slut et avisindstik i Aalborg Stiftstidende i hele sydoplaget søndag den 21. marts 2004. Denne dag må grundene sælges, og Rådhuset vil være bemandet.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 472 af 20 juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme

Bilag:

- Byggemodningsregnskab for udstykningen på Jacob Severinsvej i Hals (eldoc. byggemodningsregnskab i Hals.xls) Byggemodningsregnskab i Hals.xls (21 KB)

- Kort med angivelse af differentierede grundpriser i udstykningen på Jacob Severinsvej i Hals (eldoc. Differentierede grundpriser i Hals.doc) Differentierede grundpriser i Hals.doc (84 KB)

 

17 Vision, strategi, organisation og indhold for Region Aalborg Samarbejdet.

Journal nr. 24.10.00G01 / /Sagsid 21040

Beslutningstema:

Økonomiudvalg og Byråd anmodes om at tiltræde det reviderede notat; Region Aalborg Samarbejdet – vision, strategi, organisation og indhold.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 21:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 17:

Godkendt.

Sagens indhold:

Notatet er allerede politisk godkendt i oktober 2003. Efterfølgende har der været en høringsfase og et møde i Åbybro i efteråret. Processen medførte mindre præciseringer i forhold til det oprindelige notat, men der er ikke ændret afgørende på notatets koncept eller indhold.

Den væsentligste præcisering er en understregning af, at det er bestyrelsen og direktionen, der står for fastlæggelse af overordnede mål og rammer for samarbejdet samt dets fortsatte udvikling, mens udvikling af handlings- og projektplaner, afvikling af projekter og evaluering af disse sker indenfor de respektive indsatsområder.

Herudover er det reviderede notat tilføjet en bemærkning om, at virksomheder, og i særlig grad SMVèr, bliver repræsenteret i ErhvervsForum eller projektgrupper under Erhvervssøjlen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Notat: Region Aalborg Samarbejdet – vision, strategi, organisation og indhold (eldok – Region Aalborg.doc) Region Aalborg.doc (225 KB)

18 Vedtægter for Region Aalborg Samarbejdet.

Journal nr. 00.01P24 / /Sagsid 21039

Beslutningstema:

Økonomiudvalg og Byråd anmodes om at tilslutte sig de reviderede vedtægter for Region Aalborg Samarbejdet

Indstilling / Beslutning:

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 20:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 18:

Godkendt.

Sagens indhold:

Økonomiudvalg og Byråd godkendte i oktober 2003 en ny struktur og nye indsatsområder for Region Aalborg Samarbejdet.

Nu foreligger vedtægterne for samarbejdet. Arbejdets rammer er stadig funderet i de Byråd, der repræsenterer samarbejdskommunerne. Byrådene godkender således de årlige budgetbidrag og den overordnede budgetramme og nye tværkommunale initiativer. Disse finansieres uafhængigt af de årlige bidrag.

Enhver ændring af samarbejdets organisation skal godkendes af de respektive Byråd.

Samarbejdets øverste myndighed er bestyrelsen, som består af borgmestre fra medlemskommunerne. Bestyrelsen nedsætter et formandskab, som varetager den politiske ledelse af samarbejdet.

Den administrative ledelse varetages af direktionen, som består af medlemskommunernes kommunaldirektører.

Den politiske ledelse nedsætter et forretningsudvalg for hvert af de fire indsatsområder ( erhverv, kultur & fritid, turisme og kommunalt samarbejde ). Forretningsudvalget refererer til direktionen.

Herudover etableres et sekretariat, som skal understøtte bestyrelse og direktion.

Økonomiske konsekvenser:

Som omtalt ovenfor træffer Byrådet årligt beslutning om kontingent og størrelsen af grundgebyr.

P.t. er den årlige udgift et kronebeløb på 8 kr. pr. indbygger samt et grundgebyr på 13.000 kr..

De enkelte kommuners udgifter til byrådsmedlemmers og medarbejderes deltagelse i fælles aktiviteter afholdes af kommunen selv.

Herudover bidrager den enkelte kommune med kontante beløb til dækning af særligt bevilgede aktiviteter - eksempelvis NordDanmarks EU-kontor ( i 2003 var bidraget 22.800 kr.).

Personalemæssige konsekvenser:

De samarbejdende kommuner forpligter sig til årligt at bidrage med personaleressourcer på 500 timer, hvoraf 300 timer primært afsættes til brug for projekter under indsatsområdet erhverv.

Disse timer er en del af erhvervschefens stillingsbeskrivelse.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Vedtægter for Region Aalborg Samarbejdet.(eldok) Vedtaegter for Region Aalborg Samarbejdet.doc (136 KB)

 

19 Forslag til Lokalplan 5.38 "Erhversområde nord for Bygmestervej"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20428

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt forslag til Lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej" med tilhørende tillæg til kommuneplanen "5Erh5" skal fremlægges i offentlig høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004

at forslag til Lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej" ramme "5Erh5" fremlægges i offentlig høring i 8 uger

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 43:

Indstillingen godkendt med bemærkning at der anføres 250 m2 bebyggelse op til 15 m samt at der i redegørelsesdelen anføres at byrådet er indstillet på at dispensere yderligere op til de 15 m.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 19:

Godkendt som indstillet til fremlæggelse.

Sagens indhold:

Økonomiudvalget besluttede d. 09.12.2003 at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, der giver mulighed for etablering af et nyt erhvervsområde i Hals nord for Bygmestervej. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 5.38 og kommuneplantillæg 5Erhv5.

Lokalplanen udlægger et nyt erhvervsområde nord for og i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde v. Bygmestervej. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3 ha., hvor der vil blive mulighed for optil 8 nye parceller på min. 2500 m2. Desuden er der åbnet mulighed for anlæg af en "lastbilparkering" på 20X40 m. i området.

Lokalplanen er udarbejdet, så eksisterende vej og udstykning fortsætter, således at det eksisterende og fremtidige område fremtræder samlet. Dette er i overensstemmelse med de første udstykningsplaner for området.

Der etableres en ny udkørsel til Ulstedvej, ca. 225 m. nord for den nuværende.

I forhold til det nuværende erhvervsområde, gives der mulighed for en større højde. Således kan bebyggelse opføres med en højde på 10 m., dog kan der på hver parcel opføres 50m2 bebyggelse op til 15 m., såfremt det er nødvendigt for virksomhedens drift.

Lokalplanen og rammetillægget er udarbejdet som en integreret del af vores nye digitale kommuneplan og kan ses/downloades på hjemmesiden www.halskom.dk/planer_visioner enten via "Find planen" eller "Dit kort".

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

20 Besparelse på Centralrenseanlægget - budget 2004.

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 20767

Beslutningstema:

Udmøntningen af besparelserne for 2004 på centralrenseanlægget.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 18.12.03:

at sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 12:

Sagen tages op igen på næste møde med en nærmere redegørelse om de faktiske ændringer.

 

Administrativ bemærkning den 28.01.04:

Besparelserne vanskeliggøres af den lovgivning, der gælder for området, specielt bekendtgørelserne fra arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjenesten vedrørende drift af renseanlæg, arbejde i brønde m.v. samt lovgivningen vedrørende rengøring m.v.

De faktiske ændringer vedrørende besparelserne på renseanlægget foreslået udmøntet som følger:

 • nødvendig nedprioritering af interne prøver, ligmed mindre kvalitetssikring
 • udfase industriprøver
 • mindre eller helt afstå fra deltagelse i MED-møder
 • vagtordning – nødvendig nedgang fra 5 mand, til 4 mandsturnus vagt
 • ophør med rundvisninger på anlægget af skoler, foreninger samt andre interesserede
 • ophør med tilsyn, vedligeholdelse og reparation af overfaldsbygværker og højvandslukker i henholdsvis V-Hassing og Hals byer.
 • udfase servicering af alle typer pumper på de Kommunale Institutioner
 • service på servicebilerne, overgå til forhandler
 • mindre eller helt ophører, med udførelse af ad hoc. - opgaver for materialegården og andre Kommunale institutioner
 • ligeledes vil aktiviteten, vedr. ombygning og renovering (som vedtaget i budget 2002 – ekstra bevilling 100.000 kr.) af de hårdt tiltrængte pumpestationer – både i det eksisterende, og ved nyanlæg, blive væsentlig begrænset fremover.
 • nødvendigt med indleje af fremmed mandskab

At dagligdagen vil blive helt anderledes på anlægget, ligger fast - med mindre styring af spildevandsudledningen fra anlægget, og hvad dette i prøveprogrammet vil medføre, kan kun fremtiden vise – jeg formoder at vi alle, er og har interesse i at vi til stadighed, kan fremstå som værende et særdeles velfungerende og veldrevet anlæg. (henviser til Nordjyllands amts kontrol/tilsynsrapporter).

Oven nævnte tiltag vil træde i kraft pr. 01.07.2004, eller senest ved medarbejderens arbejdsophør, og hvis disse ikke skulle vise sig, værende nok, må der senere foretages om nødvendigt - yderligere tiltag – således at mål og midler stemmer overens.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 41:

Et flertal af Teknisk Udvalg besluttede, at tage forslagene til efterretning. Birthe Madsen og Poul Erik Lyngdorf ønsker sagen drøftet i Byrådet.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 20:

Byrådets budgetbeslutning fastholdes.

Teknisk chef skal tilse, at de ændringer i budgetredegørelsen sker i overensstemmelse med byrådets intentioner.

 

Sagens indhold:

I forbindelse med budget 2004 blev forsyningsområdet pålagt at finde besparelser. Byrådet godkendte i forbindelse med budgettet for 2004, at der skulle spares 0,8 årsværk på renseanlægget.

I forbindelse med effektueringen af denne besparelse ønskes nærmere drøftet med teknisk udvalg, hvorledes denne besparelse gennemføres.

Konsekvenserne af besparelsen vil bl.a. være en nedprioritering af de interne prøveudtagninger, forsøge at automatisere slambehandlingsdelen yderligere, der vil være nogle konsekvenser ved vagtordningen, idet man overgår til en vagtordning med 4 i turnus, den forventede renovering/ombygning af hovedpumpestationer vil skulle ske i et langsommere tempo, renseanlæggets servicering af kommunale pumper udenfor spildevandsområdet ophører. Herudover vil der være nogle mindre områder, der vil blive berørt.

Lederen af renseanlægget vil på mødet gennemgå emnerne.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

21 Ændring af gebyrpolitikken for I/S Mokana

Journal nr. 07.04.00P24 / /Sagsid 20319

Beslutningstema:

Det skal besluttes om Hals Kommune principielt kan gå ind for de foreslåede ændring af gebyrpolitikken ved I/S Mokana.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28. januar 2004

at Hals Kommune principielt godkender ændringen af gebyrpolitikken ved I/S Mokana.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 37:

Indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 21:

Godkendt.

Sagens indhold:

Kommunernes Landsforening har i samarbejde med kommuner og interesseorganisationer udviklet en model for håndtering og administration af farligt affald. Modellen har til formål at sikre at kommunerne får overblik over samtlige strømme af farligt affald, samtidig med at virksomhederne får en kontrolleret og lige adgang til at operere som transportør og behandler af farligt affald. Modellen fungerer i Hals Kommune i dag.

KL-modellen indeholder endvidere et forslag til hvordan håndteringen af farligt affald kan finansieres. I/S Mokana har valgt at følge indstillingerne fra KL og har derfor fremsendt KL´s forslag til gebyrstruktur til i første omgang principiel godkendelse i interessentkommunerne, hvorefter det vil blive behandlet på selskabets repræsentantskabsmøde den 31. marts 2004. Målet er at den nye gebyrstruktur skal træde i kraft pr. 1. januar 2005.

Forslaget betyder at gebyrstrukturen ændres til følgende:

 • Et grundgebyr som pålignes alle potentielle producenter af farligt affald. Grundgebyret er delt i beredskabsgebyr og planlægnings- og administrationsgebyr.
 • Et registreringsgebyr som betales pr. affaldsfraktion pr. aflevering.
 • Driftsgebyrer

Grundgebyret bliver på ca. 111 kr. om året. Dette forslås opkrævet af kommunerne ved de potientielle ca. 860 virksomheder. Registreringsgebyr og driftsgebyr opkræves af I/S Mokana

direkte ved affaldsproducenten eller gennem behandlere.

Se uddybning af de forskellige gebyrer og beskrivelse af modellen fra KL i vedlagte notat fra I/S Mokana.

 

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Informationsskrivelse bør udsendes til de berørte virksomheder.

 

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens § 48

 

Bilag:

Beskrivelse af modellen for administration af farligt affald (farligt affald) Farligt affald.tif (675 KB)

Skrivelse fra I/S Mokana om ny gebyrstruktur (Mokana) Mokana.tif (152 KB)

 

 

22 Forslag til ændring for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i Hals Kommune.

Journal nr. 00.01P22 / /Sagsid 15677

Beslutningstema:

Forslag til ændring af retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Følgende forslag til ændring af retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i Hals kommune fremsendes til drøftelse i Hals kommune.

Afsnittet "Pengene deles i to puljer" ændres til:

Pengene deles i tre puljer

Støtten til frivilligt socialt arbejde i Hals er delt i tre puljer:

Støtte til brugerrådene i Hals kommune

Støtte til drift af foreninger

Støtte til enkeltudgifter og drift af sociale tiltag

Støtte til brugerrådene i Hals Kommune

25 % af de samlede midler fordeles ligeligt mellem Hals Kommunes fem brugerråd. Fordelingen sker en gang årligt på mødet i maj.

Støtte til drift af foreninger

Foreninger, der er hjemmehørende i Hals Kommune, og som ikke modtager driftstilskud fra en landsorganisation eller lignende, og hvis hovedformål er at udøve frivilligt socialt arbejde, kan en gang årligt søge støtte til foreningsdriften. Der ansøges om tilskud i april måned.

Af de resterende 75 % af midlerne afsættes der årligt 50-75 % til dette formål. Såfremt ikke alle midler anvendes, overføres uforbrugte midler til støtte til enkeltudgifter og drift af sociale tiltag.

Socialudvalgets møde 25. november 2003 Punkt 169:

Godkendt.

Administrativ bemærkning d. 26/1-04:

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Frivillighedsrådet. Frivillighedsrådet har ingen indsigelse vedrørende størrelsen (% satsen), der gives til Brugerrådene, men foreslår at man også på forhånd bevilger midler til de frivillige sociale foreninger, som hvert år får §115 midler til driften. Rådet mener dog at det er meget vigtigt, at der er beløb tilbage til nye tiltag.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 22:

Godkendt.

 

 

Sagens indhold:

Forvaltningen har i samarbejde med formanden for socialudvalget udarbejdet forslag til forenkling af retningslinjerne for tildeling af de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde. Der har især været fokus på mulighederne for en forenkling af retningslinjerne i forhold til de kommunale brugerråd. Ifølge de nuværende regler skal brugerrådene sende ansøgning frem for hvert enkelt projekt, der ønskes støtte til.

En gennemgang af de udbetalte midler til kommunens brugerråd siden lovens ikrafttræden i 1998 har vist, at brugerrådene i alt indtil nu har fået udbetalt kr. 219.500, hvilket svarer til et gennemsnitligt udbetalt tilskud pr brugerråd pr år på kr.10.175 kr.( kr. 54.875 til samtlige brugerråd). Dette svarer ca. til 25 % af de samlede midler, der for 2003 er på kr. 217.000

En forlods tildeling af midler vil nedsætte antallet af ansøgninger, der skal behandles, og brugerrådene vil fortsat skulle aflægge regnskab og herigennem dokumentere, at midlerne er brugt efter formålet som beskrevet i frivilighedspolitikken.

En ligelig fordeling af midlerne vil tilgodese de "mindre brugerråd" idet udgiften til f.eks. en foredragsholder er lige stor uanset antallet af tilhørere.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sendes til høring i Frivillighedsrådet, fremsendes herefter til byrådet.

Lovgrundlag:

Servicelovens § 115 stk.2.

Bilag:

Revideret frivillighedspolitik. Godkendt oktober 2002. (el-doc.) Revideret frivillighedspolitik. Godkendt oktober 2002.doc (50 KB)

Tildelte midler til frivilligt socialt arbejde (el-doc.) Tildelte midler til frivilligt socialt arbejde.doc (23 KB)

 

23 Ændring af Forretningsorden for Integrationsrådet i Hals Kommune

Journal nr. 00.10.10A16 / /Sagsid 17137

Beslutningstema:

Godkendelse af ændring af Forretningsorden for Integrationsrådet i Hals Kommune

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at Byrådet godkender følgende ændring af Forretningsorden for Integrationsrådet i Hals Kommune:

 • § 4, stk. 3 tilføjes: "Det nye medlem eller stedfortræder godkendes af Integrationsrådet selv. Er det ikke muligt at finde et nyt medlem eller en ny stedfortræder inden for det aktuelle kandidatområdet, rejses en sag til Byrådet vedrørende beslutning om Integrationsrådets fremtidige sammensætning".

Socialudvalgets møde 3. februar 2004 Punkt 12:

Indstilles til Byrådets godkendelse. Socialudvalget indstiller yderligere, at der vælges to suppleanter, en for henholdsvis Jørgen Hansen og Ane-Marie Viegh.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 23:

Godkendt som indstillet.

Suppleant for Jørgen Hansen: Poul Erik Lyngdorf.

Suppleant for Ane-Marie Viegh: Gert Andersen.

Sagens indhold:

Integrationsrådet har i indeværende periode været udsat for at miste medlemmer af flere forskellige årsager. Integrationsrådet vil på nuværende tidspunkt derfor gerne optage nye medlemmer i Rådet, men kan ikke af den eksisterende Forretningsorden for Integrationsrådet i Hals Kommune læse, hvorledes proceduren for en sådan optagelse og godkendelse er. Derfor foreslås ovenstående specifisering.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Forretningsorden for Integrationsrådet i Hals Kommune (el.doc) Forretningsorden for Integrationsraadet.doc (30 KB)

24 Anmodning om at ansøgning vedr. tilskud til enkeltmandsaktivitet tages op påny.

Journal nr. 18.15.05K02 / /Sagsid 20630

Beslutningstema:

Byrådet bedes tage stilling til afslag givet af Folkeoplysningsudvalget til ansøger af midler til enkeltmandsaktiviteter.

Indstilling / Beslutning:

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 24:

Sørn Nordhald og Jørn Martinsen erklærer sig inhabil og deltager ikke i behandlingen.

Byrådet fastholder Folkeoplysningsudvalgets afgørelse.

Sagens indhold:

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 21. oktober 2003, punktet "Fordeling af midler til enkeltmandsaktiviteter – 2004", sagsid 20036.

I følge Hals-ordningen er der siden 2002 blevet bevilliget tilskud til enkeltmandsaktiviteter.

Folkeoplysningsudvalget annoncerer i Hals Avisen og på Kommunes hjemmeside om muligheden for at søge om tilskud. Følgende kriterier skal være opfyld for at modtage tilskud:

Alder under 25 år.

Bosiddende i Hals Kommune.

Deltager i en sportsaktivitet udenfor Hals Kommune, hvor der er forholdsvis store udgifter til materiel og transport.

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med behandling af sagen givet afslag til 2 ansøgere. Det ene afslag var til en ansøger der spiller fodbold i Dronninglund og det anden afslag blev givet til ansøger som spiller badminton i Hals kommune. Badmintonspilleren søgte om tilskud til sine udgifter i forbindelse med udekampe og udstyr.

Folkeoplysningsudvalget besluttede i lighed med tidligere år at give afslag til aktiviteter i lighed med disse, idet Folkeoplysningsudvalget vurderede at disse aktiviteter udøves eller kunne udøves i Hals Kommune.

Ansøgerne er medlem af Vester Hassing Gymnastikforening, badmintonafdeling, og repræsenterer således foreningen. Vester Hassing Gymnastikforening modtager aktivitetstilskud til aktiviteten, derfor betragter Folkeoplysningsudvalget ikke aktiviteten som enkeltmandsaktivitet.

Der er for år 2004 givet tilskud kr. 4.000,- til 1 person som dyrker gokartkørsel og kr. 3.700 til 1 person der dyrker fægtning, begge aktiviteter dyrkes udenfor Hals Kommune.

Ansøgeren der er badmintonspiller gør gældende at betingelserne for tildeling af midler til enkeltmandsvirksomhed er opfyldt. Ansøger er bosat i kommunen, under 25 år, indsendt udgiftsskema med relevant information og der er ikke jævnbyrdige spillere/træningsparter i Kommunen i ansøgers aldersgruppe.

Byrådet er ifølge Folkeoplysningsloven klageorgan for sager behandlet i Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Hals-ordningen side 14, tilskud til enkeltmandsaktiviteter.

Bilag:

Ansøgning

Klage over afslag

 

 

 

 

 

25 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 20726

Beslutningstema:

Principbeslutning om forslag til den fremtidige anvendelse af område B i Hals Havn.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 28:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 57:

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslaget til tillægsaftale godkendes.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 25:

Tilbagesendes udvalget til fornyet behandling.

Sagens indhold:

I forbindelse med etableringen af den nye jollehavn blev der indgået en tillægsaftale til den oprindelige aftale med Hals Bådelaug, således at Hals Bådelaug alene skal forestå håndteringen af lyst – og gæstesejlere, medens håndteringen af jollerne fremover håndteres af Hals Jollelaug i den nye jollehavn.

På den baggrund har det været drøftet en ændret anvendelse af område "B", der er angivet i den oprindelige aftale.

Der er udarbejdet forslag, hvilket betyder, at Hals Kommune fremover råder over område "B" med undtagelse af den vestlige bro´s østside, hvor der forventes placeret en stor lystbåd.

De resterende dele af område "B" vil fremover blive anvendt til erhvervsfartøjer, der betaler afgift til Hals Kommune.

I den udstrækning pladserne ikke er anvendt kan de fremdeles anvendes, som den øvrige del af havnen, til liggeplads for gæstesejlere.

 

Økonomiske konsekvenser:

Forbedrede indtægter til Hals Havn.

 

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til tillægsaftale (eldok – Tillaegsaftale Hals Havn.doc) Tillaegsaftale Hals Havn.doc (250 KB)

Kortbilag fra aftale 18. marts 1992 (eldok – Kortbilag – Hals Havn.tif) Korbilag Hals Havn.tif (250 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |