Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 26. februar 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 26. februar 2003


Byrådet afholder møde:

Den 26. februar 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Ane-Marie Viegh Jørgensen.

 

 

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

 

side

17 Spørgetid - Byrådet *

18 Kloakering i Hou - 2003. *

19 Byggemodning af lokalplanområde 5.34 "Område til boligformål vest for Hals". *

20 Ansøgning om frigivelse af projektpuljen "Det fælleskommunale integrationsråd" *

21 Gæstedagpleje *

22 Hugdrupgaards fremtid. *

23 IT- handleplan for Hals Kommunes skolevæsen 2002 - 2005 *

24 Forslag til handicappolitik - ØKU *

 

17 Spørgetid - Byrådet

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 17:

Ingen bemærkninger.

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

18 Kloakering i Hou - 2003.

Journal nr. 06.01.03G01 / /Sagsid 16145

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal beslutte om vi skal igangsætte kloakeringen af Søndergade i Hou for de afsatte midler kr. 500.000,00.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 15.01.2003. Teknisk forvaltning indstiller, at de afsatte midler kr. 500.000,00 frigives til kloakeringen.Teknisk Udvalgs møde 22. januar 2003 Punkt 18:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 21:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 18:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et kloakprojekt over Søndergade og fået et tilbud på projektets udførelse til de samme enhedspriser som afgivet ved licitationen over V-Hassing kloak 2002.

Tilbud ifølge enhedspriser fra V-Hassing kloak kr. 442.045,00

Dæksler og riste ( bygherreleverence ) kr. 18.000,00

TV undersøgelse og spuling kr. 20.000,00

Uforudsete udgifter kr. 20.000,00Udgifter i alt ca. kr. 500.000,00

Der gøres opmærksom på, at hele strækningen Søndergade er asfalteret og at der er regnet med udskiftning af det hele. På Søndergade etableres der nye rendestensriste, der tilsluttes den eksisterende ledning.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kort over kloakeringen i Hou (el.doc)

 

19 Byggemodning af lokalplanområde 5.34 "Område til boligformål vest for Hals".

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 16785

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om, at byggemodningen af lokalplan 5.34 skal igangsættes og at de nødvendige midler til det skal frigives.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 16.01.2003. Teknisk Forvaltning indstiller,

at byggemodningen af lokalplan 5.34 igangsættes.

at der afholdes offentlig licitation og

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af kr. 8.238.000,00 til byggemodningen.Teknisk Udvalgs møde 22. januar 2003 Punkt 17:

Indstillingen godkendt med bemærkning om,

at det indstilles, at der arbejdes på at forlænge den interne sti til Aalborgvej, udgift ca. kr. 50.000,00 alternativt etableres fortov langs østsiden af stamvejen, udgift kr. 450.000,00, der ligeledes søges frigivet, samlet frigivelse af kr. 8.688.000,00

Teknisk Forvaltning undersøger inden økonomiudvalgets møde udgifter til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for den gennemgående vej.Teknisk Forvaltnings bemærkninger den 24.01.2003.

  1. Byggemodningen + sti + hastighedsdæmpning. Frigivelse i alt kr. 8.438.000,00.
  2. Byggemodningen + sti + hastighedsdæmpning og fortov. Frigivelse i alt kr. 8.888.000,00.
  3. Byggemodningen + hastighedsdæmpning og fortov. Frigivelse i alt kr. 8.838.000,00.

Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 22: Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at varmeprisen revurderes og anmeldes til Energitilsynet. Et flertal bestående af Jørgen Hansen, Jonna Hansen, Keld Petersen og Keld Jul Vagner indstiller forslag nr. 2, mens et mindretal bestående af Johannes Elsnab indstiller forslag nr. 1. Økonomiudvalget gør endvidere opmærksom på, at stien skal være oplyst i forbindelse med byggemodningssagen.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 19:

Model 2 godkendt uden afstemning.

Sagens indhold:

Hals Kommune har nu fået godkendt lokalplan 5.34 og da kommunen ikke har grunde til salg i Hals området, ønskes byggemodningen igangsat så der kan ske lidt udvikling i området.

Byggemodningen regnes etableret med asfaltveje og græsrabatter uden kantsten og fortove.

Overslaget over byggemodningen af de 44 grunde er på ca. kr. 8.238.000,00 inkl. tilslutningsbidrag til kloakforsyningen, vand, el, antenneforening og etablering af fjernvarme i området.

Kloakforsyningen betaler for kloakeringen i henhold til betalingsvedtægten for kloakforsyningen og modtager tilslutningsbidraget for grundene, som derefter medregnes i grundpriserne.

Der gøres opmærksom på, at vi har valgt at byggemodne hele området på en gang, da vi mener det vil give en besparelse og den gennemgående vej skal jo etableres.

Administrativ oplysning den 25.01.2003.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til etablering af 3 stk. chikaner med referencehastighed på 50 km/t i form af indsnævringer til 1 spor med cykelbaner bagved. chikanerne vil blive jævnt fordelt mellem stikvejene og den samlede pris bliver ca. kr. 150.000,00.

Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for at føre stien helt op til Aalborgvej. Efter at have drøftet sagen med amtet og set på grundstørrelserne, må vi sige, at der ikke er noget til hindring for etableringen.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være et kasseudlæg indtil grundene bliver solgt.

For kloakforsyningen vil det for byggemodningen betyde en udgift på ca. kr. 1.671.000,00 og en indtægt i form af tilslutningsbidrag på kr. 1.526.800,00.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Overslag ( eldok - Lokalplan5.34_Hals.xls )

Skitse over 1 sæt indsnævringer (eldok ? Skitse_byggemodning.doc)

Kort med placering af sti og indsnævringer (eldok ? Skitser_indsnævringer.tif)

 

20 Ansøgning om frigivelse af projektpuljen "Det fælleskommunale integrationsråd"

Journal nr. 81.03G01 / /Sagsid 17384

Beslutningstema:

Frigivelse af projektpulje på 300.000 kr.

 

Indstilling / Beslutning:

Fællesudvalget mellem integrationsrådene i Hals og Dronninglund kommuner anmoder om frigivelse af projektpulje på 300.000 kr. til ansættelse af projektmedarbejder.Socialudvalgets møde 4. februar 2003 Punkt 28:

Administrativ bemærkning, d. 5. februar 2003:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 26:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 20:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals og Dronninglund kommuner har ansøgt og den 25/4-01 fået tilskud fra Indenrigsministeriet til projektet "Det fælleskommunale Integrationsråd".

Ansøgningen om tilskud vedrører ansættelse af en projektmedarbejder, hvis opgaver bliver at synliggøre Integrationsrådenes arbejde, og arbejde aktivt på de fokusområder, rådene udpeger som primær arbejdsområder. Integrationsrådene i de to kommuner har valgt arbejdsområdet: Børn og unges fritids- og foreningsliv.

Stillingen er foreløbig på 15 timer/uge og tidsbegrænset for perioden 1/3-03 til 29/2-04. Eventuelt med mulighed for forlængelse.

Projektmedarbejderen søges til opsøgende arbejde indenfor fritid- og foreningslivet og skal:

  • Skabe og styrke mulighederne for fritidsaktiviteter for børn og unge flygtninge i alderen 7-17 år.
  • Skabe relationer til foreningslivet og formidle den indledende kontakt for flygtningene.
  • Udarbejde informationsmateriale til både foreninger og borgere.

Projektmedarbejderen skal fungere som tovholder på de forskellige tiltag, der iværksættes. Herudover vil det være projektmedarbejderens overordnede rolle, at være bindeled mellem flygtningegrupperne og kommunernes øvrige borgere.

Hals og Dronninglund kommuner har hver især et Integrationsråd, som så har etableret et fællesudvalg, der skal varetage den fælles koordinerede indsats på integrationsområdet i de to kommuner, og dermed videreføre og ?udvikle det allerede etablerede samarbejde på integrationsområdet.

Det er fællesudvalget som koordinerer anvendelsen af projektmidlerne.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen, da pengene er bevilget af Indenrigsministeriet.

Personalemæssige konsekvenser:

Projektmedarbejderen ansættes i Hals Kommune med reference til integrationskoordinatoren.

Kommunikation / Information:

Jobbet er bragt i eksternt opslag med forbehold for godkendelse af økonomiudvalg eller byråd.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

21 Gæstedagpleje

Journal nr. 16.06G01 / /Sagsid 17474

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt man ønsker, at implementeringen af en bedre gæstedagpleje kan ske ved etablering af to fastansatte gæstedagplejere (1 i V. Hassing og 1 i Hals) og to midlertidigt ansatte gæstedagplejere (1 i Ulsted og 1 i Gandrup) på baggrund af byrådets beslutning om at bevilge midler til 3 faste gæstedagplejere.

Indstilling / Beslutning:

For at sikre forbedring af gæstedagplejen i alle 4 dagplejedistrikter ansættes, ud over den allerede ansatte faste gæstedagplejer i Hals, en fast gæstedagplejer i Vester Hassing, samt forsøgsvis i 2003 midlertidigt ansatte gæstedagplejere i Gandrup og Ulsted.

Forvaltningen indstiller således model 2 til godkendelse.Kulturudvalgets møde 30. januar 2003 Punkt 13:

V+K indstiller, at der ikke foretages serviceudvidelser på området, fordi det omtrent svarer til den besparelse der foreligger på klassedannelsen i folkeskolen. Et mindretal bestående af Jonna Hansen, Birthe Madsen og Sørn nordhald indstiller, at budgetbeslutningen udmøntes som model 2. Mindretallet finder ikke, at der er serviceudvidelse i budget 2003.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 29:

Johannes Elsnab og Keld Jul Vagner indstiller V+K´s indstilling, mens Jørgen Hansen, Jonna Hansen og Keld Petersen indstiller mindretallets indstilling.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 21:

Model 2 godkendt efter afstemning.

For stemte: 9

Imod stemte: 7

Sagens indhold:

På baggrund af ønsket om en forbedring af gæstedagplejen og et af Børnehaven Kastanien fremsat tilbud om at passe gæstedagplejebørn, har forvaltningen/dagplejen analyseret mulighederne for gæstedagpleje.

Som et led i analysen har repræsentanter fra forvaltningen, Børnehaven Kastanien i V. Hassing og fra dagplejens MED-udvalg besøgt Billund Kommunale Dagpleje. Dagplejen i Billund benytter både gæstedagplejehus og en lille børnehave til gæstedagpleje, foruden 5.-pladsen hos dagplejerne. Desuden har to personer fra dagplejekontoret besøgt dagplejen i Ry for at se på gæstedagplejehus.

Efterfølgende har Børnehaven Kastanien og Dagplejen sammen set påulemper og fordele ved en aftale om gæstedagpleje i Børnehaven Kastanien.

Forvaltningen/dagplejen har efterfølgende opstillet 3 modeller for gæstedagpleje, idet der er taget udgangspunkt i byrådets beslutning om at bevilge midler til 3 faste gæstedagplejere.

Model 1:

3 gæstedagplejere, en i Gandrup, en i Hals og en i V. Hassing.Fordele: Model 1 giver 12 ekstra gæstedagplejepladser, hvilket betyder en stor forbedring af dagplejernes psykiske arbejdsmiljø. Dagplejerne bliver aflastet med 5. barnet og dagplejebørnene stifter bekendtskab med færre forskellige dagplejehjem. Har gæstedagplejeren ingen gæstebørn kan gæstedagplejeren være en ekstra hånd i legestuen, hjælpe dagplejere, der er belastet med mange nye- eller med små børn, være barnepige ved tandlægebesøg o.lign.Ulemper: Gæstedagplejeren vil være gæstebørn for mange børn. Bliver en dagplejer syg kan gæstedagplejeren være optaget og børnene vil blive tilbudt 5. pladser hos de øvrige dagplejere.

Model 1 svarer til vedtagelsen ved budget 2003.

Model 2:

4 gæstedagplejere hvoraf 2 er midlertidig. En fast gæsteplejer i Hals og i V. Hassing, en midlertidig gæstedagplejer i Ulsted og i Gandrup. Modellen vil give 16 faste gæstedagplejepladser.Fordele: Ved at vælge 4 gæstedagplejere bliver alle dagplejere og børn i de 4 distrikter tilgodeset. Når det er foreslået at to af stillingerne er midlertidige, er det for at undersøge om budgettet kan holde ved ansættelse af 4 gæstedagplejere. Samtidigt vil dagplejen følge udnyttelsesgraden af gæstedagplejepladserne i Gandrup og Ulsted. Erfaringsmæssigt er Gandrup det sted, hvor det er lettest at tilbyde gæstedagpleje, hvis forældre skal uden for eget distrikt. Se endvidere model 1.Ulemper: Se model 1.

Modellen vil blive evalueret i januar 2004, hvorefter der vil skulle tages stilling til, hvorvidt den vil skulle fortsætte.

Model 3:

2 gæstedagplejere (8 pladser) og gæstedagpleje i børnehaven med op til 8 pladser, ialt 16 pladser.Fordele: Vedr. de to gæstedagplejere se model 1. vedr. gæstepleje i børnehave:

Dagplejerne aflastes med 5. barnet. Der vil blive en større mulighed for at tilbyde seniorordninger til dagplejere f.eks. ingen gæstebørn, når kontrakten er opfyldt. Ved at benytte børnehaven til gæstepleje vil forældrene oftest komme samme sted i gæstepleje. Børnehavebørn/dagplejebørn vil have glæde af hinanden. Større børn lærer at tage hensyn til de mindre, og de mindre børn bliver inspireret af de større. Samarbejdet mellem dagpleje og børnehave vil styrkes ved større kendskab til hinanden.Ulemper: Rent økonomisk er det dyrere at have gæstedagpleje i en institution/gæstehus pga. arbejdstiden. Dagplejere har en arbejdstid på 48 timer pr. uge i eget hjem mod 36 timer udenfor eget hjem. Der skal ansattes minimum to personer, foruden at børnehavens personale må træde hjælpende til. En anden mulighed kunne være, at lade personale i børnehaven varetage pasningen. Begge modeller har dog ved beregninger vist sig mere omkostningskrævende end de øvrige, ligesom der ville skulle påregnes etableringsomkostninger i børnehaven, da der er ikke plads til at opbevare tvillinge- /barnevogne under tag, ligesom dagplejebørnene ikke ville kunne sove ude under tag. regninger foretaget Pladsforholdene i børnehaven er ikke optimale. Dagplejebørnene kommer fra et lille hjemligt og overskueligt miljø, til at blive en integreret del af børnehaven, hvor støjniveauet er højere og pladsforholdene er trange. Det ville være ønskeligt, at det rum der tænkes afsat til dagplejebørnene var større, da dagplejebørn har brug for mere gulvplads end børnehavebørn. Dagplejebørnene vil komme til at omgås flere voksne. For nogle børn er det måske en styrke, men ikke for alle.Vurdering af de opstillede modeller.

Model 2 giver hvert distrikt mulighed få at tilgodese forældre og børnenes behov for en mere stabil gæstepleje, og samtidigt aflastes dagplejerne for 5. barnet. Ved at gæstedagplejeren er ansat i dagplejen, råder dagplejen over arbejdstiden. Hvert distrikt får således mulighed for hjælp når gæstedagplejeren ikke har børn, da dagplejeren så kan/skal hjælpe kollegaer, f.eks. ved at være en ekstra hånd i legestuerne, hjælpe dagplejere med mange små børn, være barnepige m.m. Denne model den økonomisk billigste, den tilgodeser alle 4 distrikter og tilgodeser de små børns behov for det lille, nære, tætte og overskuelige miljø.

Økonomiske konsekvenser:

Ved at vælge model 2 er forudsætningen, at man forsøger at samarbejde de eksisterende midler til dækning af gæstedagplejebehov på kr. 1.000.000 med den udvidelse på kr. 550.000 brutto vedtaget med budget 2003 med henblik på at afprøve, hvorvidt der kan opnås en yderligere forbedring af Hals Kommunes gæstedagplejetilbud.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

22 Hugdrupgaards fremtid.

Journal nr. 82.00P16 / /Sagsid 17482

Beslutningstema:

Kulturudvalget ønsker at lægge op til en drøftelse af "Hugdrupgaard"`s fremtid.

Indstilling / Beslutning:

Sagen til drøftelse.Kulturudvalgets møde 30. januar 2003 Punkt 16:

Kulturudvalget indstiller, at Økonomiudvalget optager forhandling med foreningen om overtagelse af Hugdrupgård med rimeligt hensyn til Hou Skoles behov på arealet.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 30:

Økonomiudvalget indstiller, at der arbejdes videre på planer om overtagelse på rette betingelser.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 22:

Der optages forhandling.

Sagens indhold:

Kulturudvalget har ved flere lejligheder drøftet "Hugdrupgård" med udgangspunkt i de akutte behov der har været for udbedringer af bygningerne. Der har i den forbindelse været ønske om at drøfte mulighederne for mere bæredygtige løsninger for fremtiden.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

23 IT- handleplan for Hals Kommunes skolevæsen 2002 - 2005

Journal nr. 17.02.00P16 / /Sagsid 3963

Beslutningstema:

Skolekonsulenten for EDB, EDB- vejlederne og forvaltningen har udarbejdet oplæg til ny IT- handlingsplan for folkeskolen i Hals Kommune frem til 2005. Oplægget indeholder såvel en teknisk IT- plan, som en pædagogisk IT- plan.

Indstilling / Beslutning:

Skoleledergruppen, der har anbefalet planen og forvaltningen indstiller planen til godkendelse.Kulturudvalgs møde 28. februar 2002 Punkt 28:

Udsat til næste møde.Kulturudvalgets møde 30. januar 2003 Punkt 12:

IT-planen godkendes.

Kulturudvalget indstiller, at der anskaffes nye maskiner snarest. Indkøbet indstilles fordelt på stationære maskiner ca. 150 og bærbare ca. 45 jf. forslaget i bilaget. Evt. ved leasing i yderligere 3 år.

Forvaltningen udarbejder yderligere notat med supplerende oplysninger om bærbare pc`ere.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 31:

Indstilles til godkendelse med Kulturudvalgets bemærkninger.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 23:

Godkendt som indstillet af Kulturudvalget.

Sagens indhold:

Forslaget til IT- handlingsplan for folkeskolen i Hals Kommune frem til 2005 forholder sig ud over de centrale krav til EDB i undervisningen og elevers og læreres færdigheder også med de tekniske perspektiver. Planen lægger op til hvordan vi disponerer materielindkøbene i slutningen af 2002, hvor vi pr. 01.01.2003 indleder en ny 3- års leasing periode, ligesom den er et bud på hvorledes vi mest radikalt modvirker hærværk og tyveri af materiel, samtidigt med at vi får størst mulig fleksibilitet i anvendelsen.

Planen har igennem 2002 været gjort til genstand for fornyet behandling. Skolernes IT- vejledere har været inddraget i behandlingen, ligesom der sidst på året har været afholdt et seminar hvor også medlemmer af kulturudvalget deltog. IT- Handleplanen indstilles af alle parter til godkendelse for perioden 2003 ? 2005. I forbindelse med planens implementering er det forudsat at der samtidigt tages stilling til hvad der skal komme efter den leasing periode der netop er afsluttet pr. 31.12 2002. Kommunen er fri af alle forpligtelser i forhold til denne leasing. Seminaret viste at der kan være fornuft i at indlede en udvikling der inddrager anskaffelsen af bærbare maskiner for at gøre udnyttelsen så fleksibel som muligt. Samtidigt er det en væsentlig bekymring hvis der skal serviceres for mange forskellige typer maskiner.

IT- vejlederne, skolelederne, EDB- konsulenten og forvaltningen er enige om det i bilaget anbefalede forslag for de kommende tre år.

Forvaltningen anbefaler desuden at kulturudvalget godkender at forvaltningen i samarbejde med økonomisk forvaltning efterfølgende opnår den bedst mulige leasingaftale.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen i forhold til budgettet.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

IT- Handleplan for Hals Kommunes skolevæsen 2003-2005. Rettet version 23.01.2003.

(El. doc.: IT-Handleplan).

Notat vedr. bærbare pc`ere. (El.doc - Bærbare PC´ere).

 

24 Forslag til handicappolitik - ØKU

Journal nr. 00.01P22 / /Sagsid 13828

Beslutningstema:

Beslutning om ny handicappolitik

Indstilling / Beslutning:

Den til formålet nedsatte arbejdsgruppe indstiller:At forslag til handicappolitik godkendesChefgruppens møde 11. december 2002 Punkt 168:

Forslaget til Handicappolitik tilbagesendes til arbejdsgruppen med enkelte redaktionelle ændringer.Lokaludvalgets møde 15. januar 2003 Punkt 2:

Fremsendes med anbefaling til Hovedudvalgets behandling.Administrativ bemærkning den 30. januar 2003:

Nærværende sag behandles på Hovedudvalgsmødet den 6. februar 2003. Da denne dato falder senere end tidspunktet for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget, vil Hovedudvalgets indstilling blive mailet til Økonomiudvalgets medlemmer den. 6 februar.Hovedudvalgets møde, d. 6. februar 2003 Punkt 7:

Handicappolitikken indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 34:

Indstilles til godkendelse, idet det i indledningen tilføjes, at udøvelsen af handicappolitikken skal ske med respekt for det enkelte menneskes handicap.

Byrådets møde 26. februar 2003 Punkt 24:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede på møde den 20. marts 2002, at der skulle udarbejdes et forslag til handicappolitik. Omfanget af en sådan politik har efterfølgende været drøftet på en temadag den 16. september 2002, hvor signalet var, at kommunens handicappolitik skal forholde sig til alle relevante FN-regler på området.

Med udgangspunkt i disse er udkast til politik nu udarbejdet og vedlægges som bilag. Når politikken er endeligt godkendt, vil vi udarbejde forslag til implementeringsplaner, således at vi sikrer, at politikken omsættes til reelle handlinger. Endvidere forestiller vi os at udvikle en form for dialogguide, der distribueres til institutionerne, der skal bidrage til at den nye handicappolitik sættes på dagsorden til genstand for en dybdegående drøftelse på området.

Politikken er yderligere sendt til behandling på OmrådeMED niveau og skal behandles på Hovedudvalgsmødet den 6 februar.

Økonomiske konsekvenser:

Omfanget og tidspunktet for afholdelse af udgifter afhænger af de efterfølgende implementeringsplaner.

Personalemæssige konsekvenser:

Der bør i endnu højere grad sættes fokus på emnet set i relation til kompetenceudvikling.

Kommunikation / Information:

Efter vedtagelsen er det væsentligt, at den formidles til samtlige medarbejdere samt til borgerne via Kommunens hjemmeside samt det centrale Handicapråds hjemmeside.

Lovgrundlag:

FN?s standardregler samt diverse lovgivning om tilgængelighed.

Bilag:

Udkast til handicappolitik (el.doc)

 

 

 

 

Byrådet afholder møde:

Den 26. februar 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - LUKKET MØDE.

 

 

side

25 Forslag om køb af areal til boligbyggeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |