Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 26. maj 2004.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 26. maj 2004.


Byrådet afholder møde:

Den 26. maj 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Sørn Nordhald og Keld Petersen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

62 Spørgetid - Byrådet 2004. *

63 Skatteafdelingens ligningsplan 2004/2005 *

64 Tilsyn med skatteankenævnet 2003 *

65 Godkendelse af nye vedtægter for Hals Kommunes Kunstfond. *

66 Foroffentlighedsfase for Regionplan 2005. *

67 Mageskifte mellem Hals Kommune og ejeren af ejendommen Aalborgvej 4 i Hals. *

68 Bygningsvedligeholdelse *

69 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing *

70 Asfaltering 2004 *

71 Afskaffelse af "Integrationsplan" *

72 Forslag til delmål og indsatsområder for integrationspolitik i Hals kommune *

73 Principielle beslutninger vedrørende Ældrecenter Fjordparken *

74 Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning *

75 Delegation - Spildevand i det åbne land *

76 Delegation af Støjpåbud *

77 Delegation - afslag på dispensation til at bebo sommerhuset *

78 Nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune *

79 Nyt regulativ for Renden i Hou med tilløb *

80 Forlag til lokalplan 10.01 "Offentlige formål i Holtet, idrætsanlæg m.m." *

81 Endelig godkendelse af Lokalplan 6.27 for et område til håndværkerformål i Hou v. Houvej *

 

 

Lukket møde.

82 Personalesag.

83 Mandelvej 15.

 

 

 

 

 

 

 

62 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 62:

Ingen bemærkninger.

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

63 Skatteafdelingens ligningsplan 2004/2005

Journal nr. 25.25.02P15 / /Sagsid 21901

Beslutningstema:

Skatteafdelingen fremsender Ligningsplan 2004/2005 til godkendelse i byrådet.

Indstilling / Beslutning:

Skatteafdelingen indstiller Ligningsplan 2004/2005 til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 77:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 63:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet skal årligt godkende skatteafdelingens ligningsplan, ligesom den sendes til ToldSkats godkendelse. Planen omfatter perioden 1/7 2004 – 30/6 2005 og anses at leve op til de krav, der stilles i den af Ligningsrådets vedtagne generelle plan for perioden.

ToldSkat har allerede gennemgået det fremsendte udkast til ligningsplan for perioden 2004/2005 og har ingen bemærkninger hertil.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Ligningsplan 2004/2005 (el.doc) Ligningsplan2004-2005.doc (537 KB)

 

64 Tilsyn med skatteankenævnet 2003

Journal nr. 25.00.00K03 / /Sagsid 21903

Beslutningstema:

Told- og Skatteregion Aalborg tilsyn med skatteankenævnets virke foreligger i form af en tilsynsrapport af 9. marts 2004.

Indstilling / Beslutning:

Skatteafdelingen/Skatteankenævnet indstiller over for økonomiudvalget, at mødereferatet tages til efterretning.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 78:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 64:

Godkendt.

Sagens indhold:

Som led i Told- og Skatteregionens tilsyn med skatteankenævnene har funktionschef Lars C. Jensen Told- og Skatteregion Aalborg valgt ikke at deltage i møde i Hals Kommunes Skatteankenævn i 2003, ligesom de ikke har lavet sagsgennemgang, fordi der ikke er behandlet sager vedrørende kommunens nøglepersoner, og fordi en gennemgang af de indsendte kendelseskopier vurderes, at de formelle regler er overholdt.

På denne baggrund og på baggrund af tidligere års erfaring konkluderer Regionen:

 • At skatteankenævnet på forsvarlig vis varetager de pålagte opgaver
 • At skatteankenævnet udfører deres opgaver i henhold til gældende forretningsorden
 • At der i lighed med tidligere har været en god kontakt til skatteankenævnet i Hals
 • At der ikke kan konstateres enkeltforhold, der har givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Tilsynsrapport – Skatteankenævnet i Hals Kommune (el.doc) Tilsynsrapport - Skatteankenævnet.tif (235 KB)

65 Godkendelse af nye vedtægter for Hals Kommunes Kunstfond.

Journal nr. 20.04.00P24 / /Sagsid 21896

Beslutningstema:

Byrådet skal dels godkende det fremlagte udkast til vedtægter for Hals Kommunes Kunstfond og dels vælge 5 nye medlemmer til kunstfonden.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 11.05.2004

Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 79:

Det indstilles, at Byrådet vælger 5 medlemmer til Kunstfonden, der udarbejder nyt forslag til vedtægter. Et mindretal bestående af Keld Petersen, Keld Jul Vagner og Johannes Elsnab indstiller, at den eksisterende bestyrelse fortsætter byrådsperioden ud.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 65:

Byrådet besluttede, at der vælges 5 politikere til at viderebearbejde vedtægtsudkastet. Følgende blev valgt: Jonna Hansen, Sørn Nordhald og Bent Sørensen samt 2 medlemmer fra V og C.

Sagens indhold:

Den siddende bestyrelse for Hals Kommunes Kunstfond har fremsendt vedlagte udkast til nye vedtægter for Hals Kommunes Kundtfond (se bilag) til godkendelse i byrådet.

Endvidere skal byrådet vælge 5 nye medlemmer til kunstfondens bestyrelse.

Administrativ bemærkning den 11.05.2004

Vedtægterne foreslås godkendt med en ikrafttrædelsesdato til 01.09.2004.

Bent Sørensen, Sørn Nordhald og Ane Marie Viegh Jørgensen ønsker ikke genvalg.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Udkast til vedtægter for Hals Kommunes Kunstfond (eldoc. Kunstfond.doc) Kunstfond.doc (20 KB)

66 Foroffentlighedsfase for Regionplan 2005.

Journal nr. 01.01.02P17 / /Sagsid 16464

Beslutningstema:

Byrådet skal formulere Hals Kommunes bemærkninger til debatoplægget fra Nordjyllands amt vedrørende regionplanrevision 2005.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 05.04.2004

Sagen fremsendes til behandling i chefgruppen.

Chefgruppens møde 13. april 2004 Punkt 35:

Udsat til næste Chefmøde.

Emnet tages op på byrådets Planlægningsdage den 3. og 4. maj 2004, og eventuelt igen på byrådets temadag den 17. maj 2004.

Debatoplæg og Planberetning udsendes til byrådet snarest.

Chefgruppens møde 21. april 2004 Punkt 49:

Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalget med følgende bemærkninger:

- Vester Hassing bør inddrages i diskussionerne, da erhvervsperspektiverne i byen ikke alene er af lokal karakter.

- Kystzonebestemmelserne blokerer for en byudvikling i Hou, da der ikke i regionplanen er defineret et "kystbagland" væk fra kysten i den vestlige del af byen (som tilfældet er i Hals).

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 95:

Det udformede svar indstilles til godkendelse, idet det tilføjes, at skovrejsning er uønsket mellem Sønderskovvej og Halsvej et stykke vest for Hals, som skitseret på det vedlagte kortbilag.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 66:

Godkendt.

Sagens indhold:

Den 29. marts 2004 påbegyndte Nordjyllands Amt en revision af den gældende regionplan. Revisionen indledes med en offentlighedsfase, hvor alle nordjyder opfordres til at komme med ideer og kommentarer til den kommende regionplan, der skal ligge færdig i år 2005. Alle skriftlige forslag, som er amtet i hænde inden den 1. juni 2004, vil blive medtaget og vurderet af Amtsrådet i forbindelse med den fremtidige planlægning.

Revisionen kommer til at ske parallelt med ændringer af den offentlige sektors struktur. Den nye regionplan bliver sandsynligvis den sidste, der kun gælder for det nuværende Nordjyllands Amt. Planen bliver således Nordjyllands Amts afsæt ind i den nye struktur, og revisionen er derfor særlig vigtig denne gang.

I den første offentlighedsfase har amtet i et debatoplæg valgt at sætte fokus på fem emner, som er særligt interessante i at diskutere med borgere, kommuner, interesseorganisationer og foreninger i Nordjylland. De fem emner er:

 • Udvikling i byernes roller og samspil fremover (RUBIN).
 • Hvordan passer vi på, og hvordan udvikler vi naturen og landskabet?
 • Kan kystnærhedszonen udvikles uden at gå kommende generationers interesser for nært?
 • Hvordan skal vi passe på vores grundvand?
 • Hvad er landbrugets behov, og kan det imødekommes?

Som baggrund for debatten er der udarbejdet et debatoplæg, som beskriver emnerne. Samtidig er der som en uddybning af debatoplægget udarbejdet en planberetning. Heri beskrives for hvert tema Amtsrådets politiske målsætninger, den hidtidige indsats samt forventninger til den fremtidige udvikling. Debatoplæg og planberetning er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Fremtidens Nordjylland - et debatoplæg til den nye regionplan (er tidligere udleveret)

- Planberetning - Regionplan 2005 (er tidligere udleveret)

 

67 Mageskifte mellem Hals Kommune og ejeren af ejendommen Aalborgvej 4 i Hals.

Journal nr. 82.01.00G01 / /Sagsid 21916

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om kommunen er villig til at deltage i et magelæg, hvor skellet rettes ud mellem P-pladsen ved rundkørslen i Hals og naboejendommen Aalborgvej 4.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet 11.05.2004

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 80:

Det indstilles til Byrådet, at Hals Kommune deltager i det beskrevne magelæg.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 67:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med Hals Kommunes overtagelse og nedrivning af ejendommen Aalborgvej 2 i Hals (for etablering af P-plads) har ejeren af naboejendommen Aalborgvej 4 henvendt sig med et ønske om, at der foretages et mageskifte, hvor skellet mellem de to ejendomme rettes ud (se vedlagte kort).

Hals Kommune overtager ca. 67 m2 (område A på vedlagte kort) fra ejendommen Aalborgvej 4 mod, at ejeren af Aalborgvej 4 overtager ca. 68 m2 (område B på vedlagte kort) fra kommunens ejendom.

Udgiften til landinspektør foreslås delt til begge parter ligeligt (handlen kan foretages uden skøde).

Ejeren af Aalborgvej 4 ønsker endvidere, at der opsættes et hegn i det nye skel, hvor det ligeledes foreslås, at udgiften deles ligeligt parterne imellem.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kort vedr. mageskifte mellem Aalborgvej 4 og Aalborgvej 2 (eldoc. Aalborgvej) Aalborgvej.doc (285 KB)

 

68 Bygningsvedligeholdelse

Journal nr. 00.15.02P15 / /Sagsid 21902

Beslutningstema:

Beslutning om øremærkning af midler til bygningsvedligholdelse med samtidig afskaffelse af lofterne på hhv. 5 og 10% for disse midler.

Indstilling / Beslutning:

Staben indstiller, at:

 • Midlerne til bygningsvedligeholdelse øremærkes, således at de alene kan anvendes til dette formål
 • Lofterne på hhv. 5 og 10% fjernes for disse midler, således at det er muligt at udarbejde og følge langsigtede vedligeholdelsesplaner.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 84:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 68:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Med beslutningen om Økonomisk decentralisering med lønsumsstyring pr. 1. januar 2003 blev der samtidig indført nye regler for tildeling af ressourcer til bygningsvedligeholdelse.

Ved beregningerne tages der udgangspunkt i anerkendte normtal for områderne, såkaldte V&S byggedata i forbindelse med den ud – og indvendige vedligeholdelse. Disse byggedata angiver for de enkelte institutionstyper 3 priser (lav, middel og høj). Priserne anvendes på etagearealet af den enkelte institution og opdateres en gang årligt. Der er ved de enkelte institutioner prisdifferentieret for anvendelsen, hvorfor vi ikke tager særskilt højde herfor.

I Hals Kommune tager vi udgangspunkt i middelpriserne, dog således at vi for de små institutioner (børnehaverne) tager udgangspunkt i de høje priser, da de netop på grund af institutionens størrelse ved for få tildelte midler i modsat fald kan risikere "handlingslammelse".

Ved den udvendige vedligeholdelse skelnes der i øvrigt mellem arten af klimaskærm, således at der ved bygninger med murværk anvendes middelpris/høj pris, men at der ved bygninger af træ o.lign. tillægges disse normpriser 10%.

Da skolerne, hallerne og plejecentrene har lønnet medhjælp, der kan tage sig af reparationer mv., fratrækker vi 20% i disse institutioners beregnede beløb til vedligeholdelse, hvorved vi stiller institutionerne "lige". I følge vejledningen til V&S byggedataene er normen, at medhjælperens fulde løn fratrækkes i vedligeholdelsesmidlerne.

For børnehaverne indregnes der fremover en budgetsum til udendørsarealer incl. legeredskaber på 10.000 kr. ud over bygningsvedligeholdelsen. For skoleområdet vil vi foretage en vurdering af de anvendte budgetbeløb til udendørsrenovering set over en 5 års periode med henblik på regulering, idet vi tager højde for, hvad der måtte være rimeligt forbrug.

Uden for ovenstående retningslinier falder alle bygningerne i materielgårdens regi samt bygninger, der tilhører forsyningsvirksomhederne samt endelig den del af ældreområdets bygninger, der er omfattet af reglerne for almen boligbyggeri.

Retningslinierne gælder herefter for alle øvrige kommunale bygninger samt Ulsted Hallen.

En teknisk sagkyndig fra Teknisk Forvaltning udarbejder årligt tilstandsrapporter for bygningerne, som nu har været gennemgået to gange. Det er vores generelle vurdering, at institutionerne arbejder positivt for at få rettet op de fejl og mangler, der måtte være, og vi er derfor nu nået til et tidspunkt, hvor vi kan iværksætte langsigtede bygningsvedligeholdelsesplaner. For imidlertid at kunne indfri disse løbende er det en forudsætning, at institutionerne får mulighed for at spare op, og dette kan alene lade sig gøre, hvis lofterne på hhv. 5 og 10% fjernes, hvad angår midlerne til bygningsvedligeholdelse. Samtidig bør midlerne øremærkes, således at de alene må anvendes til bygningsvedligeholdelse.

Til orientering kan oplyses, at også midler til Ny Løn og til kompetenceudvikling er øremærkede.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

69 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing

Journal nr. 05.01.02G01 / /Sagsid 20610

Beslutningstema:

Det skal beslutte om projektet for udvidelse af Skovhusvej kan godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.12.03 at, udvidelsen godkendes og at midlerne frigives fra jordforsyningen med baggrund i gældende lokalplan.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 1:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 9:

Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning den 3.marts 2004; Siden byggeriet af Polar Seafood blev påbegyndt er den pågældende strækning af Skovhusvej blevet ødelagt i begge sider i ca. 1,5 meters bredde. Dette har betydet, at det er nødvendigt at udbedre vejarealet. Denne udbedring har været medtaget i licitationen af opgaven, og laveste tilbud er således på 490.760 kr. heraf udgør reparationen i begge sider 131.000 kr. Der vil således skulle frigives yderligere 90.760 kr. for at projektet kan realiseres, og disse midler kan frigives fra jordforsyningen eller som driftsudgift for vejbelægninger.

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 74:

Teknisk Udvalg besluttede at igangsætte arbejdet med midlertidig restfinansiering fra asfaltkontoen.

Der rejses sag vedrørende den endelige finansiering fra jordforsyningen.

Administrativ bemærkning den 29. april 2004; Anlægget er færdiggjort regnskabet viser at udgiften til reparation af Skovhus andrager kr. 494.636,- fordelt med kr. 363.461,- til etablering af nyanlæg og kr. 131.175,- til reparation af eksisterende kørebane.

Rest finansiering på kr. 94.636,- i forhold til det frigivne beløb foreslås frigivet på jordforsyningen.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 96:

Teknisk Udvalg indstiller, at der frigives kr. 94.636,00 fra jordforsyningen.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 87:

Det indstilles, at det samlede beløb på 494.636 kr. frigives fra jordforsyningen.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 69:

Godkendt.

 

Sagens indhold:

Sagen omhandler udvidelse at Skovhusvej fra forlængelsen af Industrivej til Omfartsvejen. Udvidelsen af vejarealet er beskrevet i lokalplan 2.07 stk. 5.2, og dette er videreført i den nugældede lokalplan 2.16 stk. 5.2.

I forbindelse med driften af Polar Seafood i V. Hassing vil der komme en forøgelse i den tunge trafik på Skovhusvej fra udkørselen og til Omfartsvejen

Dette betyder, at strækningen, der også bliver brugt som skolevej, skal føre tranporter til og fra Polar Seafood. Udvidelsen af Skovhusvej giver plads til transporterne, samtidig er cyklister beskyttet af dels kantsten og dels en bred opstribning af cykelstien.

NIRAS har lavet et overslag for udgifterne til vedlagte projekt. De samlede udgifter anslås at være:

Entreprenørudgifter 400.000 kr.

Projektering, uforudsete udgifter 15 % 60.000 kr.

I alt 460.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Der skal frigives 460.000 kr. til projektet

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

70 Asfaltering 2004

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 21058

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal drøfte forslaget til asfaltarbejder 2004 og frigive midlerne på budgettet til asfaltering af vejene.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26.02.04, at midlerne til asfaltering frigives samt at der asfalteres efter forslaget ( de med x markerede strækninger) med budgetansvar.

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 60:

Indstillingen godkendt. Der rejses sag vedrørende ekstra asfaltering i 04 med forbrug af 05-budget på grund af de lave asfaltpriser.

Administrativ bemærkning d. 27.04.04

Som besluttet på teknisk udvalgsmøde d. 03.03.2004, er der nu udarbejdet et nyt prioriteret forslag til ekstra asfaltarbejde i år 2004. Se medsendte bilag.

Forslaget indeholder asfaltering for kr. 1.492.000,-

Det skal bemærkes, at der i 2003 er anvendt kr. 800.000,- af 2004 budgettet, således at retsbudgettet for 2004 andrager kr. 1.722.790,-, p.t. er der ligeledes anvendt kr. 131.000,- til Skovhusvej. Restbeløbet for 2004 har Teknisk Udvalg tidligere prioriteret. Der søges på det grundlag godkendelse af, at der anvendes op til kr. 1.492.000,- af driftsbudgettet for 2005 i 2004.

Teknisk forvaltning indstiller d. 29.04.2004

at der anvendes op til kr. 1.492.000,- af driftsbudgettet for 2005 i 2004

at Teknisk Udvalgs godkender de foreslåede arbejder

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 94:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Rughaven udsættes til 2005 på grund af fortov/kantsten.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 88:

Indstillingen indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 70:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har gennemgået vejene i Hals Kommune og har sammen med Materialegården udarbejdet forslaget til asfaltering af de veje, som trænger mest til at blive repareret.

Der er i 2003 forbrugt en del 857.866 kr. af budget 2004, hvorfor budget 2004 derfor er reduceret med dette beløb

Økonomiske konsekvenser:

Der er 2.572.790 kr. på budget 2004 til asfaltering, fratrukket de i 2003 forbrugte midler er der således 1.772.790 kr. tilbage.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Asfalt04.xls [el-dok] Asfalt04.xls (21 KB)

Asfalt04_ekstra.xls [el-dok] Asfalt04_ekstra.doc (28 KB)

 

71 Afskaffelse af "Integrationsplan"

Journal nr. 00.10.00P15 / /Sagsid 21905

Beslutningstema:

Beslutning om, hvorvidt sektorplanen "Integrationsplan" kan indgå i sektorplanen "Arbejdsmarkedsforanstaltninger/beskæftigelsesplan".

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at de to planer samles til en "Arbejdsmarkeds- og Integrationsplan".

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 83:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 71:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med den planlægningsorienterede budgetmodel har der hidtil eksisteret to planer inden for Arbejdsmarkeds- og sikringsafdelingen, nemlig "Integrationsplan" og "Arbejdsmarkedsforanstaltninger/beskæftigelsesplan".

Udviklingen har imidlertid budt, at indsatsen inden for de to områder er meget enslydende, idet vi administrativt forholder os ens til grupperne, og idet lovgivningen pr. 1. januar 2004 stort set er identisk inden for områderne. Naturligvis vil der også fremover være særlige tiltag og indsatsområder i forhold til selve integrationen af nytilkomne, men dette vil kunne beskrives i et afsnit i den nye samlede "Arbejdsmarkeds- og Integrationsplan".

Samtidig har udviklingen også budt på et stadigt faldende antal flygtninge, hvorfor vi har taget den konsekvens at slå Aktivgruppen og Integrationsgruppen sammen under samme leder, hvilket igen peger i retning af, at aktiviteterne bør samles i en plan.

Økonomiske konsekvenser:

Regnskabs- og budgettal vil fortsat fremstå opdelt på de enkelte grupper, så i denne henseende vil der ikke være ændringer.

Personalemæssige konsekvenser:

Personalemæssigt vil der være lidt ressourcer at spare, idet der fremover alene skal laves en regnskabsrapport i stedet for to løbende, ligesom der alene bliver beskrevet samlede sektorplanovervejelser.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

72 Forslag til delmål og indsatsområder for integrationspolitik i Hals kommune

Journal nr. 00.10.10P22 / /Sagsid 16953

Beslutningstema:

Der fremsendes forslag til delmål og indsatsområder for integrationspolitik, som ønskes behandlet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at delmål og indsatsområder for Hals Kommunes Integrationspolitik godkendes.

Chefgruppens møde 21. april 2004 Punkt 51:

Sagen fremsendes til behandling i socialudvalget med følgende bemærkninger:

- Den foreslåede genindførelse af modermålsundervisning kan ikke anbefales af Chefgruppen.

- I forbindelse med kommunikationsindsatsen overfor de ældre flygtninge og indvandrere skal der tages hensyn til, at mange er analfabeter.

Socialudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 44:

Chefgruppens indstilling indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 90:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 72:

Godkendt.

Sagens indhold:

Den 26. marts 2003 godkendte Byrådet kommissorium for udarbejdelse af Integrationspolitik i Hals Kommune. Integrationspolitikken skulle ifølge kommissoriet beskrive det overordnede mål for den samlede integrationsindsats i Hals kommune.

Med udgangspunkt i det overordnede mål skulle der derefter formuleres konkrete delmål og indsatsområder på udvalgte områder:

 • Bolig (Principper for boligplacering, etableringsniveau, tilvejebringelse af boliger, naboorientering m.v.)
 • Arbejde (Principper for danskundervisning, aktivering, samarbejde med virksomheder, deltagelse i uddannelse/revalidering, etnisk ligestilling i den kommunale personalepolitik m.v.)
 • Information/rådgivning (Principper i tilrettelæggelse af samfundsundervisning, rådgivningstjeneste, bisidderpolitik/-orientering m.v.)
 • Børn og unge (Principper for pasningstilbud, modtageklasse, indslusning i normalklasser, modersmålsundervisning m.v.)
 • Fritid (Frivilligt arbejde, samarbejde med foreningsliv, kontaktfamilier, værested m.v.)
 • Ældre (Principper for deltagelse i integrationsprogram for personer over 60 år, aktivitets- og samværstilbud, frivilligt arbejde, mulighed for etablering af etnisk miljø på plejecentre, indslusning af flygtninge/indvandrere til arbejde i hjemmeplejen m.v.)

Den overordnede målsætning for Integration blev vedtaget af Byrådet den 24. marts 2004, og med denne sag sendes også delmålene samt forslag til indsatsområder til behandling. Forslagene er udarbejdet af Integrationsrådet (ekskl. politikerne) og Forvaltningen og er blevet behandlet på Integrationsrådsmødet den 25. marts 2004 og vedtaget med få

justeringer. Det tilrettede bilag er vedlagt.

Med vedtagelse af disse delmål har Hals Kommune en færdig Integrationspolitik.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til delmål og indsatsområder (el.doc) Forslag til delmål og indsatsområder.doc (51 KB)

 

73 Principielle beslutninger vedrørende Ældrecenter Fjordparken

Journal nr. 82.20G01 / /Sagsid 17523

Beslutningstema:

Principielle beslutninger vedrørende ombygning af Ældrecenter Fjordparken samt udbygning hertil.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at Socialudvalget og Byrådet træffer beslutning om:

 • Antallet af demenspladser på Ældrecenter Fjordparken
 • Antallet af aflastningspladser på Ældrecenter Fjordparken, herunder mulighed for fælles toilet- og badefaciliteter for disse aflastningsboliger
 • Placering af genoptræningscenter mv.
 • Placering af administration
 • Antal boliger, herunder antal i udbygningen

Socialudvalgets møde 11. maj 2004 Punkt 46:

Det indstilles, at:

 • Der bliver 8 demenspladser.
 • Der bliver 6 aflastningspladser og det tilstræbes, at der etableres eget bad- og toiletfaciliteter. Hvis dette ikke umiddelbart kan lade sig gøre, skal spørgsmålet optages til fornyet drøftelse.
 • At genoptræningscenteret for nuværende forbliver på Hassinghave.
 • At administrationen samlet placeres på Hassinghave.
 • At der etableres 16 boliger i fløj A og B samt 10 i udbygningen, hvis det er muligt, når henses til at der formentlig skal bygges opholdsstue m.v. for fløj A her. Alternativt 8 boliger.
 • I øvrigt indstilles, at Keld Jul Vagner erstatter Jens Møller i Byggeudvalget.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 91:

Socialudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 73:

Godkendt.

Sagens indhold:

På Byrådets møde den 22. oktober 2003 blev der truffet beslutning om, at ældrecenteret i Hals fremover skal forblive på Fjordparken, og at der arbejdes videre med en om- og udbygning her. Der blev i denne forbindelse peget på, at tilbygningen skulle bestå i en ekstra fløj mod nord med 10 boliger.

Socialudvalget ønskede i forbindelse med sagens behandling yderligere belyst:

 • Muligheden for fortsat at beholde fløj C til aflastningsstuer som kommunalt ejet del af bygningen.
 • Muligheden for at tilvejebringe mindre boliger end 82,5 kvm. i de bestående fløj.

Ovenstående har efterfølgende været undersøgt, og forvaltningen er i gang med at udfærdige et forslag til projekt samt en tids- og handleplan herfor sammen med den arkitekt og den rådgiver, der fra starten har været tilknyttet. Vi skal i den forbindelse oplyse, at vi er opmærksomme på kommunens byggeøkologiske retningslinier.

Før det er muligt at udarbejde tidsplan samt forslag til projekt, er der imidlertid behov for afklaring af en række principielle politiske spørgsmål:

Antallet af demenspladser på Ældrecenter Fjordparken

Der er tidligere lagt op til, at der skal placeres 8 demensboliger i Ældrecenter Fjordparken. Forvaltningen anbefaler fortsat dette og indstiller, at det tidligere omtalte stadfæstes.

Antallet af aflastningspladser på Ældrecenter Fjordparken

I forbindelse med ombygning af Hassinghave besluttede man at oprette 10 aflastningspladser her. Set i forhold hertil har forvaltningen vurderet, at et niveau med 6 aflastningspladser i Fjordparken vil være passende. Dette vil samtidig passe med det nuværende antal boliger i fløj C, som kommunen kan vælge ikke at "frasælge". På grund af de for små toiletter skal der imidlertid også for denne fløj ske en ombygning, som dog kan blive temmelig begrænset, såfremt det besluttes, at to aflastningsboliger kan dele toilet- og badefaciliteter. Hvorvidt det med en ombygning fortsat vil være en fordel at undlade at sælge fløj C vurderes økonomisk, når der politisk er taget stilling til antallet af aflastningspladser.

Vi kan til orientering oplyse, at vi i dag før ombygningen af Hassinghave har 13 aflastningsboliger totalt set fordelt på 8 på Fjordparken og 5 på Hassinghave.

Placering af genoptræningscenter mv.

På Hassinghave er der afsat lokaler til genoptræningscenter samt personaleaktiviteter i denne forbindelse. Politikerne bedes nu tage stilling til, hvorvidt der som en konsekvens heraf ikke skal etableres sådanne aktiviteter på Fjordparken. Når spørgsmålet rejses, skal det ses i lyset af de potentielle tanker om et kommunalt sundhedscenter, som kan følge i kølvandet på en eventuel kommunalreform. Som det fremgår af foranstående, er der mange usikkerhedsmomenter i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt vi på et tidspunkt får behov for et sådant center, og forvaltningen skal derfor ikke undlade at pege på muligheden for senere at tage stilling hertil og eventuelt på dette tidspunkt etablere en yderligere tilbygning, såfremt der opstår et behov herfor. Dette for ikke at trække processen vedrørende om- og udbygning af Fjordparken unødvendigt ud.

Placering af administration

Pr. 1. januar 2004 er Ældreområdet sammenlagt til et område, herunder også rengøringspatruljen. For at opnå bedst mulig koordinering samt synergieffekt har ældreområdet et ønske om at samle den overordnede administration i én bygning.

I den forbindelse kan forvaltningen anbefale Hassinghave, hvor der er kontorfaciliteter til en sådan administration. Vi skal påpege, at der fortsat på Fjordparken og på Ulstedparken vil være daglige pleje- og omsorgsledere.

Såfremt administrationen ikke skal foregå på Fjordparken, er det forvaltningens bedste overbevisning på nuværende tidspunkt, at den del af Fjordparken, der skal om- og udbygges ikke behøver at indeholde servicearealer, hvorved det økonomiske resultat væsentligt forbedres.

Antal boliger i tilbygningen

I dag har vi på Fjordparken 22 boliger, herunder 8 aflastningsboliger. Med andre ord har vi 14 ordinære boliger. Med det nye byggeri kunne en fremtidig opdeling se således ud (afhængig af beslutninger vedrørende ovenstående punkter):

 • 6 aflastningsboliger i fløj C med fælles toilet- og badefaciliteter
 • 16 almindelige boliger i fløj A og B, som muliggøres ved, at servicearealerne fjernes, og 3 boliger sammenlægges til 2. Man opnår herefter en boligstørrelse på brutto ca. 65 kvm (som på Hassinghave) i stedet for boliger på 82,5 kvm. Modellen er anerkendt af Cowi, der siger god for, at den kan realiseres. Hermed opnås samtidig bofællesskaber bestående af 8 boliger i hver fløj – en størrelse som personaleressourcemæssigt anses for optimal.
 • 8 eller 10 boliger i udbygningen. Dette skal der træffes beslutning om, idet vi henleder opmærksomheden på ovennævnte personalemæssige forhold. Forvaltningen anser en udvidelse på 8 boliger samt muligheden for på sigt at inddrage Boligforeningens føj hvis nødvendigt for værende tilstrækkelig, idet nærværende model giver en udvidelse på 10 ordinære boliger.

Politikerne bedes herefter træffe ovenstående principielle beslutninger, hvorefter forvaltningen kan fortsætte processen med henblik på at præsentere en tidsplan på næste Socialudvalgsmøde.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

74 Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Journal nr. 17.09P16 / /Sagsid 20268

Beslutningstema:

Kulturudvalget bedes tage endelig stilling til godkendelse af forslag til § 60 – aftale vedrørende etablering af fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter mellem Hals, Dronninglund, Brønderslev, Pandrup, Brovst og Fjerritslev kommuner (UU Øst Vest)

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller forslaget til godkendelse.

Kulturudvalgets møde 29. april 2004 Punkt 28:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 18. maj 2004 Punkt 94:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 74:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådene i de deltagende kommuner godkendte ultimo 2003 – Hals Kommune på byrådsmøde d. 19. november 2003 - at samarbejdet om opgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning skulle beskrives i en § 60-aftale.

Bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle udmønte den politiske indstilling.

Arbejdsgruppen udarbejdede bl.a. et forslag til en § 60-aftale, som blev sendt til Tilsynsrådet til forhåndsgodkendelse.

Tilsynsrådet kan godkende aftalen med nogle få rettelser, som er indarbejdet i det nu udarbejdede forslag.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

§ 60 aftale UU Øst Vest m. følgebrev (El.doc.: Paragraf 60 aftale) Paragraf 60 aftale.tif (965 KB)

Indstillinger fra Teknisk Udvalg

 

75 Delegation - Spildevand i det åbne land

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21815

Beslutningstema:

Kompetencen til at udstede alle påbud i forbindelse med Spildevand i det åbne land foreslås delegeret til udvalgsformanden og teknisk chef.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at formanden for teknisk udvalg og teknisk chef bemyndiges til at udstede påbud i sager vedr. spildevand i det åbne land.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 111:

Indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 75:

Godkendt.

Sagens indhold:

Spildevand i det åbne land – i 2003 blev der givet en række påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, påbudene blev givet af udvalgsformand og teknisk chef, hvorimod udvalget fik forelagt de sager, hvor der var indkommet bemærkninger.

På baggrund af den oprettede praksis i 2003 foreslås alle sagerne afgjort af formanden og teknisk chef.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Delegation – spildevand i det åbne land (eldok. Delegation_spildevand) Delegation_spildevand.doc (71 KB)

76 Delegation af Støjpåbud

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21814

Beslutningstema:

Det foreslås at kompetencen til at udstede påbud i støjsager delegeres til Formanden for TU og Teknisk chef.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at formanden for TU og Teknisk chef bemyndiges til at beslutte, hvorvidt der skal udstedes påbud i støjsager.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 110:

Indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 76:

Godkendt.

Sagens indhold:

Støjpåbud – der har i de seneste år været flere sager om påbud i støjsager, således at der er etableret en fast praksis, der kan administreres efter.

Afgørelser foreslås derfor afgjort ved formanden og teknisk chef.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

 

Bilag:

Delegation Støjsager (eldok. Delegation_støjsager) Delegation_støjsager.doc (71 KB)

 

 

 

 

77 Delegation - afslag på dispensation til at bebo sommerhuset

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21817

Beslutningstema:

Kompetencen til at give afslag på dispensation til at bebo sommerhuset foreslås delegeret til udvalgsformanden og teknisk chef

Indstilling / Beslutning:

Tekniks forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at formanden for teknisk udvalg og teknisk chef bemyndiges til at give afslag på dispensa-

tionsansøgninger om at bebo sommerhuset.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 108:

Indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 77:

Godkendt.

Sagens indhold:

Afslag på dispensation til at bebo sommerhus – det er ikke tilladt at bebo et sommerhus helårs, der er dog visse dispensationsmuligheder.

Der har de senere år udviklet sig en praksis på området, derfor foreslås afslag på dispensation til at bebo sommerhuset delegeret til formanden og teknisk chef.

For at kunne opfylde lovens intentioner, er det nødvendigt, at forvaltningen kan foretage en hurtig opfølgning på ulovlig helårsbeboelse.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens §§ 40-41 og § 51 a.

Bilag:

Delegation – afslag på dispensation til at bebo sommerhuset

(eldok. Delegation_sommerhus) Delegation_sommerhus.doc (71 KB)

78 Nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune

Journal nr. 13.02.00P24 / /Sagsid 21234

Beslutningstema:

Det skal besluttes, at nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 29. april 2004 at

Vedlagte nye fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune videresendes til Byrådet for godkendelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 98:

Indstillingen godkendt.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 78:

Godkendt.

Sagens indhold:

Miljø- og Energiministeriet har revideret og opdateret vejledning til udarbejdelse af "Normregulativ for private vandforsyninger" pr. 30. oktober 2003. Teknisk Forvaltning har i den anledning foranstaltet et samarbejde med alle kommunens vandværker om en tilsvarende opdatering af det gældende "Fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune" fra 1998.

Dette nye regulativ er ajourført med hensyn til lovgivning og flere af punkterne er blevet uddybet og nogle flere tilføjet. De væsentligste ændringer er at finde i:

 • kapitel 8, hvor der er tilføjet punkterne 8.1.1. t.o.m. 8.1.4, som omhandler generelle forhold omkring vandinstallationer ,
 • kapitel 12, hvor der er tilføjet punkterne 12.3 og 12.4, der drejer sig om eftersyn af vandinstallationer,
 • kapitel 13, hvor der er tilføjet punkterne 13.3, 13.6 t.o.m. 13.8, der drejer sig om betaling af tilslutningsafgift,
 • kapitel 15, hvor der er tilføjet punkt 15.2 med 4 underpunkter, der drejer sig om individuel afregning af vandforbrug (brugeren - typisk lejeren) i stedet for som hidtil med ejeren af en ejendom. Dette drejer sig dog kun om ejendomme, hvor der er mindst 2 lejemål.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Ændringen af regulativet skal annonceres i Hals Avis

Lovgrundlag:

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999. Regulativer er udarbejdet i henhold til vejledning nr. 9707 af 30. oktober 2003.

 

Bilag:

Forslag til nyt "Fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune". Ændringer fremgår med kursiv. (regulativ.dk) Regulativ.doc (156 KB)

 

 

 

 

 

 

79 Nyt regulativ for Renden i Hou med tilløb

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 6077

Beslutningstema:

Det skal besluttes om forslaget til nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26. april 2004 at forslaget til nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb indstilles til Byrådet godkendelse inden det sendes i høring.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 97:

Indstillingen godkendt.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 79:

Godkendt til udsendelse.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Miljøcenter Nordjyllands I/S udarbejdet et forslag til nyt regulativ for Renden i Hou med sidetilløb. Regulativet omfatter kommunevandløbene "Renden i Hou", "Tilløb til Renden i Hou", "Mikkelmarkgrøften", "Mogensiggrøften - nordlige gren", Mogensiggrøften - sydlige gren", "Sdr. Havsiggrøften", "Kallehavegrøften - sydlige gren" og "Kallehavegrøften - nordlige gren". I alt omfatter regulativet 7260 meter hvoraf 3326 er rørlagt.

Regulativet danner retsgrundlag for administrationen af vandløbet. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende og vedligeholdelse samt kommunens og lodsejernes forpligtigelser og rettigheder ved vandløbet. Ved fastlæggelse af niveauet for vedligeholdelse er lagt vægt på miljøvenlige principper med bl.a. manuel grødeskæring som tilstræbes at følge den naturlige strømrende, der bugter sig ned gennem grøden.

Regulativet medfører ingen ændringer i vandløbets vandføringsevne, da den regulativmæssige bundkote er ikke ændret i forhold til det tidligere regulativ.

Regulativet erstatter tidligere regulativ af 7. juni 1986.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

 

Kommunikation / Information:

Forslaget skal offentliggøres med mulighed for at komme med indsigelser i 8 uger inden endelig godkendelse.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til nyt regulativ for Renden i Hou med sidetilløb

 

 

 

 

 

 

80 Forlag til lokalplan 10.01 "Offentlige formål i Holtet, idrætsanlæg m.m."

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 21473

Beslutningstema:

Forslag til Lokalplan 10.01 "Område til offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m." foreslås fremlagt i offentlig høring

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at forslag til Lokalplan 10.01 "Område til offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m." fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 105:

Indstillingen godkendt.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 80:

Formuleringen omkring beplantningsbæltet ind mod bebyggelse vil blive revurderet i Teknisk Udvalg, men planen kan dog med disse bemærkninger fremlægges til offentlig høring.

Sagens indhold:

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 10.01 for udvidelsen af boldbanerne og idrætsanlægget i Holtet. Lokalplanen er primært udarbejdet for at ophæve landbrugspligten på arealet.

Lokalplanen giver mulighed for mindre byggeri. Derudover gives der mulighed for etablering af en ekstra adgangsvej fra Ulstedvej, for derved at aflaste den eksisterende på Aalborgvej.

Der skal etableres beplantningsbælte mod boliger syd for området, for at modvirke støjgener.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Digital Kommuneplan der behandles på Byrådet d. 28.04.2004.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslag til Lokalplan 10.01 "Område til offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m." kan læses og downloades fra Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk under Planer og Visioner – Find Planen.

 

 

 

 

 

81 Endelig godkendelse af Lokalplan 6.27 for et område til håndværkerformål i Hou v. Houvej

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18947

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej" skal godkendes endeligt uden ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Udvalg indstiller d. 05.05.2004

at Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej" og rammeområde 6Erh3 godkendes endeligt uden ændringer.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 118:

Indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 26. maj 2004 Punkt 81:

Godkendt.

Sagens indhold:

Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej" og rammetillægget har været fremlagt i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en vognmandsforretning og en bolig i tilknytning hertil.

I høringsperioden fremkom Nordjyllands amt med en indsigelse mod at der blev udlagt nye byområder indenfor kystnærhedszonens område A "Regionalt kystlandskab". Nordjyllands amt har vetoret.

Amtet har nu haft behandlet sagen på udvalget for Teknik og Miljø, hvor de besluttede at frafalde indsigelsen, idet det vurderes at etableringen ikke vil få væsentlig indvirkning på kystlandskabet.

Der er i høringsfasen ikke indkommet andre bemærkninger, lokalplanen kan dermed godkendes uden ændringer.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 27. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |