Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 26. marts 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 26. marts 2003


Byrådet afholder møde:

Den 26. marts 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Sørn Nordhald og Kai Hansen.

Punkterne nr. 39, 40 og 41 udsat.

Der indkaldes til ekstraordinært møde i byrådet, mandag d. 7. april kl. 15.00

 

 

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

 

side

26 Spørgetid - Byrådet *

27 KL's rolle i forhold til kommunerne *

28 Forslag til kommissiorium for integrationspolitik i Hals kommune. *

29 Beretning om magtanvendelse for år 2002 *

30 Godkendelse af standardkontrakt i forbindelse med frit valg af leverandør på ældreområdet - personlig hjælp og praktisk hjælp iøvrigt *

31 Godkendelse af standard i forbindelse med frit valg af leverandør på ældreom-

rådet - madservice med/uden udbringning *

32 Godkendelse af standardkontakt i forbindelse med frit valg af leverandør på ældreområdet - praktisk hjælp - grundig rengøring *

33 Ansøgning om tilskud til indkøb af toiletvogn *

34 Dagplejen ansøger om at få fastlagt 32 timers pasning indenfor et fastlagt

tidsrum *

35 Detailkloakker V. Hassing 2003 *

36 Forespørgsel om udlægning af et areal til hobby- eller fritidslandbrug, Stae *

37 Ansøgning om principtilladelse for ændring af nuværende bowlinghal til dagligvareforretning *

38 Fastsættelse af pris på grunde på Uglevænget i V. Hassing. *

39 Ombygning af ældrecentret Hassinghave *

40 Status for og placering af Hals Kommunes aflastningspladser på ældreområdet *

41 Stillingtagen til eventuel forøgelse af antallet af pladser på de tre bofællesska-

ber på Hassinghave fra seks til otte pladser pr. bofællesskab. *

42 Endelig vedtagelse af lokalplan 3.20 for et offentligt område i Gandrup *

43 Miljøafdelingens Tilsynsberetning 2002. *

 

Lukket møde

44 Tjenestemand

 

 

26 Spørgetid - Byrådet

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 26:

Ingen bemærkninger.

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

27 KL's rolle i forhold til kommunerne

Journal nr. 00.01A04 / /Sagsid 18000

Beslutningstema:

Drøftelse af KL?s rolle i forhold til Hals Kommune

Indstilling / Beslutning:

KL?s rolle i forhold til Hals Kommune i dag og fremover bedes drøftes og vurderes.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 51:

Videresendes til drøftelse i Byrådet.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 27:

Sagen drøftet.

Sagens indhold:

I forbindelse med behandling af sag nr. 17360 på Økonomiudvalgsmødet den 21. januar 2003 om ekstraordinær lønstigning i 2003 og frem blev KL?s rådgivningsfunktion drøftet, ligesom der også tidligere er sendt en klage til KL herom. Klagen blev den 27. januar 2003 sendt pr. mail til Økonomiudvalgets medlemmer. Klagen samt KL?s svar herpå vedlægges endvidere som bilag. På mødet blev det besluttet, at Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2003 ønskede at drøfte KL?s rolle i forhold til Hals Kommune.

Om KL?s rolle i forhold til kommunerne kan oplyses følgende:

KL er en interesse- og medlemsorganisation for alle kommuner (undtaget København og Frederiksberg Kommuner) i Danmark. KL skriver selv, at deres overordnede opgaver er, at varetage kommunernes fælles interesser, at bistå de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser, og at sørge for aktuel og relevant information til kommunerne. KL oplyser videre, at for KL er kommunernes interesser altid i centrum.

Mere konkret kan oplyses, at KL betegner sig selv som en arbejdsgiverorganisation, som interessevaretager og som serviceorganisation.

Som arbejdsgiverorganisation er det lovfæstet, at KL med bindende virkning for kommunerne kan indgå overenskomster og andre aftaler eller fastsætte generelle bestemmelser om lønforhold og øvrige ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale. Herudover yder KL kommunerne service på løn- og personaleområdet i form af information, vejledning, kurser og konsulentbistand.

Som interessevaretager varetager KL de kommunale interesser på det politiske, økonomiske og administrative område i forhold til Folketing, regering, centraladministration, EU, interesseorganisationer og offentligheden. I denne forbindelse kan kommunerne alene foreslå KL?s bestyrelse at rejse vigtige/principielle spørgsmål over for ovennævnte. KL?s formål som interessevaretager er at sikre:

 • at der skabes det bedst mulige grundlag for, at kommunerne kan løse deres opgaver
 • at sikre størst mulig frihed i den lokale beslutningsproces
 • at det økonomiske ansvar og retten til at bestemme følges ad
 • at kommunerne får penge fra staten, når de skal løse nye opgaver
 • at reglerne er enkle at administrere efter lokalt.

Som serviceorganisation kan medlemmerne forvente at få forskellige former for bistand og serviceydelser, fx information og nyhedsformidling, rådgivning og konsulentydelser samt administrative værktøjer.

Som nævnt har Hals Kommune tidligere klaget over manglende opfyldelse af KL?s informations- og rådgivningsforpligtelser, men har også efterfølgende oplevet, at det er blevet bedre. I den konkrete sag om ekstraordinær lønstigning har KL erkendt, at de kunne have informeret tydeligere i deres budgetvejledninger og lovet, at dette vil ske fremadrettet. Som tidligere nævnt er grundlaget for den ekstraordinære stigning, at lønstigningen i kommunerne har ligget under det forudsatte niveau på 3,1 %, mens den realiserede lønstigning dog har ligget på 3,8%. Dette skyldes imidlertid ikke gennemsnitlig lønstigning til den enkelte, men ca. 10.000 flere ansatte i den offentlige sektor, heraf 3.565 i KL-kommunerne. I forbindelse med at KL har søgt den ekstraordinære lønstigning finansieret af Regeringen, har dette spillet ind, idet kommunerne kunne have anvendt nogle af de yderligere forbrugte lønkroner til de forudsatte lønstigninger frem for til nyansættelser i en tid, hvor det offentlige skal slankes. Også Hals Kommune havde enkelte flere ansatte i 2002 i forhold til 2001, og dette skyldes primært den demografiske udvikling (flere børn samt flere ældre i sommerhusene) samt et stort forbrug af vikarer i barselssituationer.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

 

28 Forslag til kommissiorium for integrationspolitik i Hals kommune.

Journal nr. 00.10.10P22 / /Sagsid 16953

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til udarbejdelse af og indhold i en integrationspolitik for Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles at der udarbejdes en integrationspolitik for Hals Kommune og at politikken udarbejdes i henhold til vedlagte kommissorium.

Sagen fremsendes til behandling i chefgruppen og integrationsrådet forinden politisk behandling.

Chefgruppens indstilling vil foreligge inden mødet i integrationsrådet.

Chefgruppens møde 11. december 2002 Punkt 165: Kommissoriet tilrettes, så Styringsgruppen får kompetence til at nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Det tilrettede kommissorium sendes til fornyet behandling i Chefgruppen.Integrationsrådets møde 12. december 2002 Punkt 19:

Integrationsrådet tilslutter sig, at der udarbejdes en integrationspolitik, idet rådet beklager at Hals og Dronninglund Kommune har valgt at udarbejde hver sin integrationspolitik. Rådet tilslutter sig kommissoriet med følgende bemærkninger:

 • Integrationskoordinator skal være medlem af styregruppe.
 • Integrationspolitikken bør inddrage eksisterende erfaringer på området i kommunen.
 • Integrationsrådet kan ikke tage stilling til formulering af styregruppens kompetence, idet den tilrettede version efter chefgruppens behandling ikke har foreligget til mødet, hvilket rådet stærkt beklager. Rådet ser frem til at få tilsendt den reviderede version til kommussoriet til udtalelse.

Administrativ bemærkning d. 1. februar 2003Der foreligger forslag til nyt kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitikken.Chefgruppens møde 5. februar 2003 Punkt 28:

Udsat.

Forslaget til nyt kommissorium udsendes til Chefgruppen snarest.Administrativ bemærkning d. 20. februar 2003

Der foreligger forslag til nyt kommissorium for udarbejdelse af en integrationspolitik for Hals Kommune. Det nye forslag er tilrettet i forhold til bemærkninger fra chefgruppe og integrationsråd. Det er dermed overladt til styregruppen at tage stilling til behovet for og eventuel sammensætning af arbejdsgrupper. Der lægges endvidere op til at styregruppen fastsætter tidsplan for færdiggørelsen af integrationspolitikken.

Endelig foreslås det, at kulturudvalget indbydes til at deltage i det allerede fastsatte fællesmøde mellem socialudvalget og integrationsrådet d. 16. juni 2003, samt at dagsorden for mødet bliver drøftelse af indhold og rammer for integrationspolitikken samt udarbejdelse af forslag til overordnet målsætning for integration af flygtninge og indvandrere i Hals Kommune.Chefgruppens møde 26. februar 2003 Punkt 37:

Chefgruppen anbefaler, at Styringsgruppens sammensætning indarbejdes i kommissoriet.

Sagen sendes til behandling i Socialudvalget, Kulturudvalget, Koordinationsudvalget og Integrationsrådet.Socialudvalgets møde 4. marts 2003 Punkt 45:

Kommissoriet tiltrædes uden bemærkninger.

Administrativ bemærkning, d. 6. marts 2003:

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kommissoriet tiltrædes uden bemærkninger.Kulturudvalgets møde 6. marts 2003 Punkt 29:

Kommissoriet, version 3 indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 62:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 28:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Det foreslås at udarbejdes en integrationspolitik for Hals Kommune, jf. vedlagte kommissorium.

Integrationspolitikken skal beskrive det overordnede mål for den samlede integrationsindsats i Hals kommune.

Med udgangspunkt i det overordnede mål skal der derefter formuleres konkrete delmål og indsatsområder på udvalgte områder. Det foreslås, at der i første omgang arbejdes med følgende områder:

 • Bolig (Principper for boligplacering, etableringsniveau, tilvejebringelse af boliger, naboorientering m.v.)
 • Arbejde (Principper for danskundervisning, aktivering, samarbejde med virksomheder, deltagelse i uddannelse/revalidering, etnisk ligestilling i den kommunale personalepolitik m.v.)
 • Information/rådgivning (Principper i tilrettelæggelse af samfundsundervisning, rådgivningstjeneste, bisidderpolitik/-orientering m.v.)
 • Børn og unge (Principper for pasningstilbud, modtageklasse, indslusning i normalklasser, modersmålsundervisning m.v.)
 • Fritid (Frivilligt arbejde, samarbejde med foreningsliv, kontaktfamilier, værested m.v.)
 • Ældre (Principper for deltagelse i integrationsprogram for personer over 60 år, aktivitets- og samværstilbud, frivilligt arbejde, mulighed for etablering af etnisk miljø på plejecentre, indslusning af flygtninge/indvandrere til arbejde i hjemmeplejen m.v.)

Det foreslås endvidere, at der nedsættes en styregruppe for arbejdet bestående af socialudvalgsformanden, kulturudvalgsformanden, formanden for integrationsrådet, socialchef og børne- og kulturchef.

Derudover skal der nedsættes arbejdsgrupper, hvis opgave det er at fremkomme med oplæg til delmål og indsatsområder jf. de ovenfor beskrevne emneområder.

Arbejdsgrupperne består af relevante fagpersoner fra Hals kommune samt én medarbejder fra integrationsteamet, og sammensættes konkret i forhold til det enkelte emne. Integrationsrådet udpeger en repræsentant til de enkelte arbejdsgrupper. Koordinationsudvalget for en forebyggende arbejdsmarkedsindsats udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen vedrørende "arbejde".

Den færdige integrationspolitik forventes at kunne præsenteres i januar 2004.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Integrationspolitikken vil sammen med de specifikke målsætninger og tilbud på de enkelte fagområder danne grundlag for Hals Kommunes integration af flygtninge og indvandrere på ethvert niveau. Det er derfor væsentligt at indholdet i politikken kommunikeres så bredt som overhovedet muligt for at sikre sammenhæng i indsatsen.

Derfor foreslås det at indlede og afslutte processen med udarbejdelse af politikken med en fælles temadag/konference.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til kommissorium for udarbejdelse af en integrationspolitik ? version 3 (el dok ? kommissiorium integrationspolitik.doc)

 

29 Beretning om magtanvendelse for år 2002

Journal nr. 16.00.11P05 / /Sagsid 17696

Beslutningstema:

Med lovforslag nr. 392 af 2. juni 1999 fra socialministeriet med ikrafttræden 1. januar 2000 indførtes nye regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

I henhold til socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse skal beretning forelægges kommunalbestyrelsen en gang årligt. Formålet hermed er at følge udviklingen i anvendelsen af magt eller andre indgreb i den personlige frihed med henblik på vurdering af behovet for opfølgning.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller beretningen til godkendelse.Socialudvalgets møde 4. marts 2003 Punkt 44:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 56:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 29:

Til efterretning/godkendt.

Sagens indhold:

Socialforvaltningen har i år 2002 for perioden 07.04.2002 ? 05.12.2002 modtaget i alt 4 indberetninger om magtanvendelse. Heraf 1 lovlig magtanvendelse efter servicelovens § 109 b (fastholdelse eller føre borger til andet opholdsrum) og 3 ulovlige tilfælde af magtanvendelse efter servicelovens § 109 d (fastspænding med stofseler) med det formål at undgå omsorgssvigt.

Ovennævnte magtanvendelse har fundet sted, når det ikke ved forskellige pædagogiske tiltag har været muligt at tale vedkommende til rette / eller aflede opmærksomheden.

Indberetningerne er gennemgået af ældrechefen som ansvarlig for magtanvendelse.

Ovennævnte indberetninger vedrører alle beboere på ældrecentrene.

Der er løbende blevet afgivet beretning til socialudvalget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Ældrecentrene og øvrige sociale bo- og dagtilbud indberetter magtanvendelse i henhold til socialministeriets bekendtgørelse om magtanvendelse overfor voksne jævnfør Servicelovens § 67A og servicelovens kapitel 21.

Bilag:

/

 

30 Godkendelse af standardkontrakt i forbindelse med frit valg af leverandør på ældreområdet - personlig hjælp og praktisk hjælp iøvrigt

Journal nr. 16.08.00Ø54 / /Sagsid 17822

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til indhold i standardkontrakt for leverandører, der godkendes til levering af personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt på ældreområdet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at forslaget til standardkontrakt godkendes under forudsætning af, at kommunens juridiske rådgiver vurderer standardkontraktens bestemmelser om mangler, misligeholdelse og opsigelse som tilstrækkelige i forhold til en eventuel tvist mellem kontraktens parter.Socialudvalgets møde 4. marts 2003 Punkt 39:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 57:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 30:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med implementeringen af Lov 130 fra 2002 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v.) skal der tages stilling til kontraktgrundlaget for fremtidige aftaler med godkendte leverandører af personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt.

Da alle leverandører i henhold til lovgivningen skal behandles lige, skal kontrakterne mellem Hals Kommune og de enkelte leverandører hvile på det samme aftaleretlige indhold. Der er derfor udarbejdet forslag til en standardkontrakt for ydelserne personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt. I forhold til Hals Kommunes ydelseskatalog omfatter standardkontrakten vedrørende personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt ydelserne

 1. Personlig hjælp

  Personlig pleje

  Ernæring

  Psykisk støtte og omsorg

  Undersøgelser og behandlinger

  Medicingivning

  Nødkald / passive klienter

 2. Praktisk hjælp i øvrigt

Indkøb: herunder afhentning af medicin og bankforretninger

Vedligehold af tøj

Ekstra rengøring, daglig rengøring (rengøring 1)

Afgrænsningen af ydelserne omfattet af kontrakten er sket i relation til Hals Kommunes organisering af opgaveløsningen og i forhold til de beregnede timepriser.

Kontraktens indhold er i øvrigt fastlagt efter krav til leverandører af ydelser på ældreområdet godkendt på byrådets møde d. 18.december 2002 samt indholdet i Hals Kommunes udbudspolitik.

I forbindelse med godkendelse af standardkontrakten skal der særligt gøres opmærksom på kontraktens bestemmelser om mangler, misligeholdelse og opsigelse, herunder de foreslåede bestemmelser om muligheden for at sanktionere manglende overholdelse af dele af aftalen via tilkendelse af bod til leverandøren.

Økonomiske konsekvenser:

Det er ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af indførelsen af frit leverandørvalg på ældreområdet på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser:

De personalemæssige konsekvenser af frit valgsordningen vil i forhold til kommunens driftsorganisation (ældreområde Øst og Vest, rengøringspatruljen og centralkøkkenet) være afhængig af, i hvor høj grad borgerne vælger en anden leverandør. Det er ikke muligt at vurdere dette på nuværende tidspunkt.

I forhold til administration af frit valgsordningen kræves der et styrket fokus på den økonomiske styring af udgifterne jf. bevilling af hjælp efter Lov om social service § 71. Dertil kommer at afregning af udførte ydelser, tilsyns- og kontrolopgaver i forhold til leverandører vil kræve ekstra personaleressourcer i forhold til nuværende normering på området.

Kommunikation / Information:

Standardkontrakten skal sammen med den udarbejdede skabelon for potentielle leverandørers anmodning om godkendelse som leverandør af personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt fremlægges på kommunens hjemmeside, og fremsendes til de leverandører, der ønsker godkendelse.

Når standardkontrakt med tilhørende godkendelsesanmodning er godkendt politisk annonceres bredt, at Hals Kommune er klar til at indgå aftaler med leverandører.

Lovgrundlag:

Lov 130 fra 2002 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v.)

Bilag:

Forslag til standardkontrakt for leverandører af personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt (el.dok)

Bilag 5 ? standardkontrakt for personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt (el.dok)

Der er i standardkontrakten henvist til yderligere bilag og materiale, som der tidligere er taget politisk stilling til samt materiale, som ikke kræver en politisk behandling. Da den samlede mængde af sagsbilag i forvejen er omfattende, har forvaltningen valgt ikke at fremsende disse bilag til den politiske behandling. Materialet fremgår af journalsagen.

Derudover henvises der i standardkontrakten til den obligatorisk godkendelsesanmodning for leverandører, der vil levere personlig hjælp og praktisk hjælp i øvrigt.

Godkendelsesanmodningen består af en oplistning af kravene fra standardkontrakten, hvor leverandøren skal svare på, hvorvidt han har til hensigt at overholde de stillede krav og/eller hvordan han vil gøre dette.

 

31 Godkendelse af standard i forbindelse med frit valg af leverandør på ældreområdet - madservice med/uden udbringning

Journal nr. 16.08.04Ø54 / /Sagsid 17840

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til indhold i standardkontrakt for leverandører, der godkendes til levering af madservice med/uden udbringning.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at forslaget til standardkontrakt godkendes under forudsætning af, at kommunens juridiske rådgiver vurderer standardkontraktens bestemmelser om mangler, misligeholdelse og opsigelse som tilstrækkelige i forhold til en eventuel tvist mellem kontraktens parter.Socialudvalgets møde 4. marts 2003 Punkt 41:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 58:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 31:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med implementeringen af Lov 130 fra 2002 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v.) skal der tages stilling til kontraktgrundlaget for fremtidige aftaler med godkendte leverandører af madservice med/uden udbringning.

Da alle leverandører i henhold til lovgivningen skal behandles lige, skal kontrakterne mellem Hals Kommune og de enkelte leverandører hvile på det samme aftaleretlige indhold. Der er derfor udarbejdet forslag til en standardkontrakt for madservice med/uden udbringning. I forhold til Hals Kommunes ydelseskatalog omfatter standardkontrakten madservice med/uden udbringning.

Afgrænsningen af ydelsen omfattet af kontrakten er sket i relation til Hals Kommunes organisering af opgaveløsningen og i forhold til de beregnede portionspriser.

Kontraktens indhold er i øvrigt fastlagt efter krav til leverandører af ydelser på ældreområdet godkendt på byrådets møde d. 18.december 2002 samt indholdet i Hals Kommunes udbudspolitik.

I forbindelse med godkendelse af standardkontrakten skal der særligt gøres opmærksom på kontraktens bestemmelser om mangler, misligeholdelse og opsigelse, herunder de foreslåede bestemmelser om muligheden for at sanktionere manglende overholdelse af dele af aftalen via tilkendelse af bod til leverandøren.

Økonomiske konsekvenser:

Det er ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af indførelsen af frit leverandørvalg på ældreområdet på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser:

De personalemæssige konsekvenser af frit valgsordningen vil i forhold til kommunens driftsorganisation (ældreområde Øst og Vest, rengøringspatruljen og centralkøkkenet) være afhængig af, i hvor høj grad borgerne vælger en anden leverandør. Det er ikke muligt at vurdere dette på nuværende tidspunkt.

I forhold til administration af frit valgsordningen kræves der et styrket fokus på den økonomiske styring af udgifterne jf. bevilling af hjælp efter Lov om social service § 71. Dertil kommer at afregning af udførte ydelser, tilsyns- og kontrolopgaver i forhold til leverandører vil kræve ekstra personaleressourcer i forhold til nuværende normering på området.

Kommunikation / Information:

Standardkontrakten skal sammen med den udarbejdede skabelon for potentielle leverandørers anmodning om godkendelse som leverandør af madservice med/uden udbringning fremlægges på kommunens hjemmeside, og fremsendes til de leverandører, der ønsker godkendelse.

Når standardkontrakt med tilhørende godkendelsesanmodning er godkendt politisk annonceres bredt, at Hals Kommune er klar til at indgå aftaler med leverandører.

Lovgrundlag:

Lov 130 fra 2002 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v.)

Bilag:

Forslag til standardkontrakt for leverandører af madservice med/uden udbringning (el.dok)

Bilag 5. Aftaletilstande og konsekvenser (el.dok)

Der er i standardkontrakten henvist til yderligere bilag og materiale, som der tidligere er taget politisk stilling til samt materiale, som ikke kræver en politisk behandling. Da den samlede mængde af sagsbilag i forvejen er omfattende, har forvaltningen valgt ikke at fremsende disse bilag til politisk behandling. Materialet fremgår af journalsagen.

Derudover henvises der i standardkontrakten til den obligatorisk godkendelsesanmodning for leverandører, der vil levere madservice med/uden udbringning. Godkendelsesanmodningen består af en oplistning af kravene fra standardkontrakten, hvor leverandøren skal svare på, hvorvidt han har til hensigt at overholde de stillede krav og/eller hvordan han vil gøre dette.

 

32 Godkendelse af standardkontakt i forbindelse med frit valg af leverandør på ældreområdet - praktisk hjælp - grundig rengøring

Journal nr. 16.08.00Ø54 / /Sagsid 17839

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til indhold i standardkontrakt for leverandører, der godkendes til levering af praktisk hjælp ? grundig rengøring ? på ældreområdet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at forslaget til standardkontrakt godkendes under forudsætning af, at kommunens juridiske rådgiver vurderer standardkontraktens bestemmelser om mangler, misligeholdelse og opsigelse som tilstrækkelige i forhold til en eventuel tvist mellem kontraktens parter.Socialudvalgets møde 4. marts 2003 Punkt 40:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 59:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 32:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med implementeringen af Lov 130 fra 2002 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v.) skal der tages stilling til kontraktgrundlaget for fremtidige aftaler med godkendte leverandører af praktisk hjælp ? grundig rengøring.

Da alle leverandører i henhold til lovgivningen skal behandles lige, skal kontrakterne mellem Hals Kommune og de enkelte leverandører hvile på det samme aftaleretlige indhold. Der er derfor udarbejdet forslag til en standardkontrakt for ydelsen praktisk hjælp ? grundig rengøring. I forhold til Hals Kommunes ydelseskatalog omfatter standardkontrakten vedrørende grundig rengøring hver 4. uge, der i kommunalt regi leveres af rengøringskorpset.

Afgrænsningen af ydelsen omfattet af kontrakten er sket i relation til Hals Kommunes organisering af opgaveløsningen og i forhold til de beregnede timepriser.

Kontraktens indhold er i øvrigt fastlagt efter krav til leverandører af ydelser på ældreområdet godkendt på byrådets møde d. 18.december 2002 samt indholdet i Hals Kommunes udbudspolitik.

I forbindelse med godkendelse af standardkontrakten skal der særligt gøres opmærksom på kontraktens bestemmelser om mangler, misligeholdelse og opsigelse, herunder de foreslåede bestemmelser om muligheden for at sanktionere manglende overholdelse af dele af aftalen via tilkendelse af bod til leverandøren.

Økonomiske konsekvenser:

Det er ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af indførelsen af frit leverandørvalg på ældreområdet på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser:

De personalemæssige konsekvenser af frit valgsordningen vil i forhold til kommunens driftsorganisation (ældreområde Øst og Vest, rengøringspatruljen og centralkøkkenet) være afhængig af, i hvor høj grad borgerne vælger en anden leverandør. Det er ikke muligt at vurdere dette på nuværende tidspunkt.

I forhold til administration af frit valgsordningen kræves der et styrket fokus på den økonomiske styring af udgifterne jf. bevilling af hjælp efter Lov om social service § 71. Dertil kommer at afregning af udførte ydelser, tilsyns- og kontrolopgaver i forhold til leverandører vil kræve ekstra personaleressourcer i forhold til nuværende normering på området.

Kommunikation / Information:

Standardkontrakten skal sammen med den udarbejdede skabelon for potentielle leverandørers anmodning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp ? grundig rengøring fremlægges på kommunens hjemmeside, og fremsendes til de leverandører, der ønsker godkendelse.

Når standardkontrakt med tilhørende godkendelsesanmodning er godkendt politisk annonceres bredt, at Hals Kommune er klar til at indgå aftaler med leverandører.

Lovgrundlag:

Lov 130 fra 2002 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (frit valg af personlig og praktisk hjælp m.v.)

Bilag:

Forslag til standardkontrakt for leverandører af praktisk hjælp ? grundig rengøring (el.dok)

Bilag 5. Aftaletilstande og konsekvenser (el.dok)

Der er i standardkontrakten henvist til yderligere bilag og materiale, som der tidligere er taget politisk stilling til samt materiale, som ikke kræver en politisk behandling. Da den samlede mængde af sagsbilag i forvejen er omfattende, har forvaltningen valgt ikke at fremsende disse bilag til politisk behandling. Materialet fremgår af journalsagen.

Derudover henvises der i standardkontrakten til den obligatorisk godkendelsesanmodning for leverandører, der vil levere praktisk hjælp- grundig rengøring. Godkendelsesanmodningen består af en oplistning af kravene fra standardkontrakten, hvor leverandøren skal svare på, hvorvidt han har til hensigt at overholde de stillede krav og/eller hvordan han vil gøre dette.

 

33 Ansøgning om tilskud til indkøb af toiletvogn

Journal nr. 16.08.00G01 / /Sagsid 17084

Beslutningstema:

Kulturudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt man ønsker at bevilge et tilskud til Dansk Handicap Forbund, Hals afdeling til indkøb af toiletvogn.

Indstilling / Beslutning:

Ansøgningen indstilles til drøftelse.Kulturudvalgets møde 6. marts 2003 Punkt 24:

Sagen oversendes till Økonomiudvalget uden indstilling.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 60:

Jonna Hansen forlod mødet under behandling af dette punkt på grund af inhabilitet. Sagen oversendes til Byrådet uden indstilling.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 33:

Jonna Hansen erklærer sig inhabil og forlod mødet i f.m. behandlingen.

Bevilget kr. 25.000,-

Finansiering: Økonomiudvalgets diverse anlægs konto.

Sagens indhold:

Dansk Handicap Forbund, Hals afdeling har ved ansøgning af d. 11. december 2002 ansøgt om støtte til indkøb af en handicaptoiletvogn. Vognen, der kan bruges ved alle udendørs arrangementer i såvel Hals Kommune som i resten af Nordjyllands amt vil kunne lånes af henholdsvis foreningerne i Hals Kommune og alle afdelinger af Dansk Handicap Forbund.

Vognen har en anskaffelsessum på kr. 85.833,75 inkl. moms. Der er modtaget tilskud fra pengeinstitutter i kommunen, Hals Erhvervsforening og Vanførefonden på i alt kr. 48.000.

Der ansøges om kr. 25.000,- i tilskud.

Sagen har tidligere været forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde d. 17. december 2002, der vurderede, at ansøgningen ikke hørte under FOU regi.

Økonomiske konsekvenser:

Et evt. tilskud skal finansieres af konto for andre kulturelle opgaver.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning af d. 11. december 2003. (El.doc. - Ansøgning).

 

34 Dagplejen ansøger om at få fastlagt 32 timers pasning indenfor et fastlagt tidsrum

Journal nr. 16.06.25G01 / /Sagsid 14470

Beslutningstema:

Kulturudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt dagplejens deltidstilbud (32 timer) skal fastsættes til en fast åbningstid mellem kl. 07.00 ? kl. 14.30 mandag ? torsdag og fredag kl. 07.00 ? kl. 14.00.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes.Kulturudvalgets møde 6. marts 2003 Punkt 26:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 61:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 34:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Dagplejen ansøger om at få fastlagt 32 timers pasning i tidsrummet mellem

kl. 7.00 og kl. 14.30 mandag ? torsdag og kl. 07.00 ? kl. 14.00 på fredage.

Begrundelsen for ønsket er, at dagplejerne oplever et pres ved, at forældrene råder over hele åbningstiden, dvs. 48 timer i tidsrummet fra kl. 06.00 ? 17.00, idet det giver store variationer i pasningstiderne, dette betyder eksempelvis, at nogle forældre kan bruge 32 timer på 3 hele dage.

Ved at fastlægge 32 timers pasningen i det foreslåede tidsrum gives der ligeledes mulighed for ansættelse af dagplejere på deltid (36 timer pr. uge).

Det er dagplejens ønske, at ansættelse af deltidsdagplejere kunne være et tilbud som en seniorordning i den udstrækning, der er behov for 32 timers pasning.

Retningslinien skal alene gælde nyoptagne børn og være gældende fra den 1. april 2003.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Mulighed for at anvende 32 timers pasningen som en seniorordning, eller en mulighed for stadig at blive i jobbet, men på nedsat tid.

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

35 Detailkloakker V. Hassing 2003

Journal nr. 06.01.03G01 / /Sagsid 17501

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage beslutning om, hvilke gader der skal have kloakkerne renoveret her i år 2003 og indstille til byrådet at midlerne til det frigives.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 18.02.2003. Teknisk forvaltning indstiller,

at vi følger planen over kloakering i V. Hassing for 2003,

at der afholdes offentlig licitation med krav om, at entreprenøren skal have erfaring med tilsvarende arbejde og

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af de afsatte midler på kr. 3.600.000,00.

Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 26: Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 53:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 35: Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning regner med at følge det tidligere udarbejdede forslag for 2003 svarende til, at Elsamvej og Dalsgårdsvej gøres færdig og Halsvej fra Elsamvej og vestpå. Derudover håber vi på at kunne gøre Fr. Jensensvej færdig.

Teknisk Forvaltning har nu fået lidt erfaring med omkloakering i områder med vanskelige jordbundsforhold som Elsamvej. Det tager meget lang tid at etablere grundvandssænkning, så det er muligt at grave ned og renovere kloakkerne, da de ligger dybt ca. 4 meter under terræn. På den sidste strækning af Elsamvej skal hele vejen graves op, da regnvandsledningen skal udskiftes, vi regner derfor med at lukke vejen for gennemkørsel og etablere omkørsel ad Kærsgård over det grønne område til Drosselvej og Halsvej. (skal aftales med grundejerforeningen Kærdrosselgård).

På Halsvej kan der blive tale om, at etablere omkørsel fra Krogens vej.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kloakering03 ( eldok- kloakering03.xls )

Kort der viser kloakeringsområdet (Detailkloak_V_Hassing.tif)

 

36 Forespørgsel om udlægning af et areal til hobby- eller fritidslandbrug, Stae

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 17606

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til, om Hals kommune skal fremme et projekt for etablering af jordbrugsparceller ved Mandelvej i Stae, herunder lade udarbejde ændringer til kommuneplanen samt indgå i forhandlinger med amtet.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen fremsender d. 20.02.2003 sagen til behandling.Chefgruppens møde 26. februar 2003 Punkt 42:

Ud fra de planlægningsmæssige forudsætninger er Chefgruppen betænkelig overfor den konkrete udformning af projektet.

Planlægningsafdelingen udarbejder et uddybende notat vedrørende "Jordbrugsparceller" til den videre behandling af sagen.Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 33:

Teknisk Udvalg er positiv overfor ideen om landbrugsparceller ved Stae. Det indstilles, at der arbejdes videre med et projekt.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 54:

Økonomiudvalget indstiller, at der arbejdes videre med projektet, idet der skal tages hensyn til de planlægningsmæssige indvendinger i sagen.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 36:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere 20 parceller til hobbylandbrug ved Mandelvej i Stae. Parcellerne vil blive på mellem ½ og 1 ha. pr. stk. I bilag er medsendt ansøgning samt et kortbilag, hvor parcellerne er skitseret ind.

Muligheden for etablering af større parceller til hobbylandbrug er behandlet i Bymodellen for V. Hassing/Stae og i Regionplan 2001. For at realisere projektet skal Bymodellens bestemmelser ændres, således at der udlægges et nyt rammeområde med mulighed for jordbrugsparceller. Desuden skal der optages forhandlinger med amtet, da det skitserede projekt ikke er i overensstemmelse med Regionplan 2001.ad. Regionplan 2001

I byer og bebyggelse uden for det regionale bymønster må der ikke ske egentlig byudvikling.

Iflg. regionplanens retningslinier for etablering af jordbrugsparceller kan der i afgrænsede landsbyer udlægges enkelte jordbrugsparceller. Boligdelen skal indgå som en naturlig udfyldning eller afrunding af byen.

Derudover kan der iflg. regionplanen ikke ske byudvikling nærmere Omfartsvejen end 150 m., dvs. en eventuel boligdel ikke bør placeres nordligere end den skitserede vej på planforslaget.ad. Bymodel V. Hassing/Stae

I Bymodellen er man opmærksom på muligheden for at kunne tilbyde denne attraktive og alternative boligform. Derfor er der udlagt arealer til jordbrugsparceller i rammeområde BO2. Her er princippet, at parcellerne udstykkes, så den bebyggede del ligger i byzonen og den landlige del ligger i landzone. Parcellerne vil dermed udgøre en afrunding af byen og en overgang til landbrugsarealerne.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning samt kortbilag (fritidslandbrug.tif)

Notat vedrørende "Jordbrugsparceller" (Jordbrugsparceller.doc)

 

37 Ansøgning om principtilladelse for ændring af nuværende bowlinghal til dagligvareforretning

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 17735

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til om centerområdet i Hals skal udvides, således at der kan etableres en dagligvarebutik på ca. 500 m2 i den eksisterende bowlinghal v. Strandvejshotellet.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 20.02.2003 Sagen fremsendes til behandling.Chefgruppens møde 26. februar 2003 Punkt 41:

Chefgruppen anbefaler, at den gældende centerstruktur i Hals fastholdes.Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 34:

Teknisk Udvalg indstiller at centerområdet ikke udvides.Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 55:

Teknisk Udvalgs indstilling indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 37:

Kan ikke imødekommes, jf. indstilling.

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget en ansøgning om at ændre anvendelsen af den eksisterende bowlinghal I Hals til dagligvarebutik. Butikken ønskes indrettet indenfor de eksisterende bygningsrammer, således at bebyggelsesprocenten for området ikke ændres. Strandvejshotellet vil blive videreført i sin nuværende form.

Området er omfattet af lokalplan 5.32, der udlægger området til ferie-/fritidsformål.

Dagligvarebutikker over 200 m2 må i henhold til Regionplan 2001 for Nordjyllands amt samt Planloven kun placeres i Centerområder. Centerområdet i Hals er afgrænset dels i Regionplan 2001 samt i Bymodel Hals. Denne afgrænsning gælder indtil der i Hals Kommunes kommuneplan indarbejdes eventuelle ændrede retningslinier og afgrænsninger.

En ændring af anvendelsen af bowlinghallen til dagligvarebutik vil derfor kræve en ændring af afgrænsningen af centerområdet i Hals i Hals Kommunes Kommuneplan. Endvidere vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området. ad. Bymodel Hals

Centerområdet i Hals er afgrænset omkring Midtergade, torvet og Havnegade, som vist på medsendte kort. Området er tildelt rollen som butiks- og centerområde og skal være og videreudvikles som "byens handelsstrøg". Butikker og aktiviteter, der skaber liv i byen, skal koncentreres her for at understøtte og supplere hinanden og dermed skabe den ønskede "tivoli-effekt" (i et tivoli er alle aktiviteter samlet på et lille afgrænset areal, så det liv, der findes på stedet, bliver synligt og fylder mere, end det reelt gør).ad. Lokalplan 5.32

Lokalplanen er skræddersyet til bowlinghal samt hotel/restauration. Lokalplanen blev udarbejdet i tæt samarbejde med de kirkelige myndigheder.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Kort over centerområdet i Hals (el.doc)

 

38 Fastsættelse af pris på grunde på Uglevænget i V. Hassing.

Journal nr. 13.06.02S29 / /Sagsid 16883

Beslutningstema:

Fastsættelse af pris på grunde på Uglevænget i V. Hassing.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 10.03.03:Det indstilles, at der fastsættes en mindstepris på grundene på 300,00 kr. pr. kvm. Økonomiudvalgets møde 18. marts 2003 Punkt 49:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 38:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der ønskes fastsat mindstepris på 20 grunde på Uglevænget i V. Hassing (udstykningen syd for V. Hassing skole).

Udgifterne ved byggemodning af grundene er udregnet til 5.259.502 kr., der skal fordeles på 17.634 kvm. jord.

Det giver en byggemodningsudgift pr. kvm. på 298,25 kr.

Grundstørrelserne er for hovedpartens vedkommende under 800 kvm., hvorimod de 6 sydligste er på 1.200 kvm.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægt ved grundsalg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Udbud af grunde.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Byggemodningsudgifter (el.doc)

Beregning af grundpriser (el.doc)

Indstillinger fra Socialudvalget

 

39 Ombygning af ældrecentret Hassinghave

Journal nr. 82.20.00P20 / /Sagsid 15167

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til forudsætningerne for nyt skitseforslag for ombygningen af ældrecenteret Hassinghave.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der træffes beslutning om

 • Om der i forbindelse med ombygningen skal etableres to-rums plejeboliger med et bruttoareal på ca. 65 kvm. eller der skal etableres store 1-rums plejeboliger med et mindre bruttoareal.
 • Der skal nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen eller
 • der skal ske inddragelse af ét af brugerrådets aktivitetslokaler til nyt genoptræningslokale eller
 • om genoptræningscenteret skal søges flyttet til andre lokaliteter

Socialudvalgets møde 25. marts 2003 Punkt 55:Det indstilles, at der etableres 4 boenheder á 8 to-rums lejligheder á 65 kvm. inkl. fælles opholdsrum til hver boenhed. Svenne Weinreich tager forbehold for denne indstilling. Det indstilles, at der ikke nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen, og der tages efterfølgende stilling særskilt til ny placering.Ældrerådets møde den 26. marts 2003:

Det indstilles

 • at der etableres to-rums plejeboliger med et bruttoareal på 65 kvm
 • at der nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen eller at genoptræningscentret flyttes til et andet passende lokale, da det nødvendigvis ikke behøver at være på Hassinghaves areal
 • at der under ingen omstændigheder foretages ændringer, der forringer brugerrådets aktivitetslokaler.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 39:

Udsat.

Sagens indhold:

Der er tidligere behandlet forslag til skitseprojekt på socialudvalgets møde d. 4. februar. Økonomiudvalget besluttede på møde d. 11. februar at sagen skulle genbehandles i socialudvalget efter afholdelse af temadag d. 25. marts 2003, for efterfølgende behandling i byrådet d. 26. marts.

Hals Kommunes byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 at gennemføre en ombygning og renovering af Hassinghave. Beslutningen blev truffet på baggrund af et løst udarbejdet skitseprojekt fra 2000 udarbejdet af arkitekt Kjeld Anker Nielsen. Skitseprojektets økonomiske overslag blev lagt til grund for budgetvedtagelsen på området.

Arkitektfirmaet Ladegaard og partner, der i 2001 har udarbejdet de øvrige skitseprojekter for nybyggerierne på ældreområdet blev ikke stillet opgaven med udarbejdelse af et mere detaljeret skitseprojekt for ombygningen af Hassinghave.

Kjeld Anker Nielsens løse skitseprojekt beskæftiger sig primært med boligdelen af Hassinghave og mulighederne for at ombygge dette til tidssvarende 2-rums lejligheder med et badeværelse, der opfylder kravene i arbejdsmiljøreglerne. Der er taget udgangspunkt i en model, hvor 3 nuværende 1-rums lejligheder lægges sammen til 2 2-rums.

Efter igangsættelsen af nybyggeriet ved Hassinghave har socialforvaltningen sammen med bygherrerådgiver Sundby-Hvorup Boligselskab og totalrådgiver Christensen & Rottbøll a/s startet detailplanlægningen af ombygningen. I denne proces har det ret hurtigt vist sig, at det oprindelige løse skitseprojekt udarbejdet af Kjeld Anker Nielsen ikke forholder sig tilstrækkeligt til de nuværende lejligheders faktiske størrelse og dermed den mulige udformning efter en ombygning af 3 1-rums lejligheder til 2 2-rums lejligheder. Lejlighedernes mulige udseende ved valg af denne model fremgår af vedlagte tegningsmateriale ? side 2 (nuværende inddeling) og side 3 (mulige udformning ved valg af 3 til 2-model). Som det fremgår vil der ved valg af denne model blive tale om en meget lang og meget smal stue, der vil være vanskeligt møblerbar.

Christensen & Rottbøll a/s har på foranledning af forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til en mere hensigtsmæssig indretning af lejlighederne i forbindelse med ombygningen, som også tilgodeser de krav til maksimumstørrelse og huslejeniveau, som byrådet har fastsat i forbindelse med byggerierne på ældreområdet. Forslaget fremgår af bilagsmaterialet s. 5.

Det kan overvejes, om der er grundlag for at vende tilbage til en model med større 1-rums lejligheder end de nuværende.

Der bedes derfor taget politisk stilling til den ønskede udformning af de fremtidige lejligheder på Hassinghave.

Der er ikke i det tidligere udarbejdede løse skitseforslag beskrevet eller taget stilling til behovet for personalefaciliteter efter en ombygning. Problemet er at flere medarbejdere/medarbejdergrupper i dag er placeret i mere eller mindre tidssvarende lokaler rundt om på Hassinghave. Disse lokaler vil blive inddraget til boligformål i forbindelse med ombygningen, hvilket naturligt skaber behov for erstatningslokaler, der opfylder de aktuelle arbejdsmiljøkrav.

Samtidig er bygningen af en mellemgang mellem det nye bofællesskab på Hassinghave og det nuværende Hassinghave blevet flyttet i forhold til det tidligere projekterede, således at gangen kommer til at gennembryde det nuværende genoptræningslokale. Der er derfor også behov for etablering af erstatningsfaciliteter til genoptræningscenteret. Mellemgangen er projekteret i forbindelse med byggeriet af erstatningsboliger, og kan dermed vanskeligt ændres, da erstatningsbyggeriet er så langt i opførelsesfasen, at det er under tag.

Endelig er der fra ældrechefen et ønske om at få placeret kommunens depot for sygeplejeartikler på Hassinghave, da den nuværende placering i kælderen under Borgergade 41 ikke er hygiejnemæssig forsvarlig i længden.

Christensen & Rottbøll a/s har udarbejdet et forslag til fremtidig indretningsplan for hele Hassinghave, der tager højde for samtlige ovennævnte problemstillinger og samtidig bevarer de nuværende faciliteter og aktivitetslokaler til brugerrådet. Indretningsforslaget kan ses i bilaget ? side 7.

I forbindelse med planlægningen af ombygningen af Hassinghave bedes der taget politisk stilling til ombygning/nybygning af personale- og servicefaciliter.

Behovet for personalefaciliteter kan ikke umiddelbart reduceres, med mindre det besluttes at flytte basen for eksempelvis hjemmehjælpsgrupperne eller genoptræningscenteret. Skal man forholde sig til denne del, vil det være realistisk at overveje en anden placering af genoptræningscenteret.

En anden mulighed kan være at reducere det areal til aktivitetslokaler, som brugerrådet disponerer over. Ved eksempelvis at omdanne det ene aktivitetslokale til nyt genoptræningslokale vil behovet for nybyggeri i forbindelse med ombygningen reduceres væsentligt.

Der bedes derfor taget stilling til

 1. der skal nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen eller
 2. der skal ske inddragelse af ét af brugerrådets aktivitetslokaler til nyt genoptræningslokale eller
 3. om genoptræningscenteret skal søges flyttet til andre lokaliteter

For at kunne tilrettelægge ombygningen af Hassinghave er det endvidere en forudsætning, at der tages politisk stilling til placering, størrelse og ejerforhold i forbindelse med de kommunale aflastningspladser, der i dag tilbydes på Hassinghave og Fjordparken. Denne sag er rejst særskilt på dagsordenen.

Det er endvidere en forudsætning at der politisk tages stilling til hvor mange lejligheder der ønskes tilknyttet hvert bofællesskab på ældre- og plejecentrene i Hals Kommune. Denne sag er ligeledes rejst særskilt på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser:

En ombygning af Hassinghave efter de i pkt. 1 (og bilagene) skitserede ændringsforslag vil resultere i et overskud på 612.100 kr. mod forventet 4.235.200 kr. Årsagen til det reducerede overskud skal primært findes i det forøgede areal til servicearealer, idet det øger udgifterne til servicearealer med 2.722.300 kr. i forhold til det oprindelige samt indvirker på salgsprisen, således at indtægtssiden reduceres med 624.500 kr. Endelig bliver det samlede projekt dyrere, hvorfor grundkapitalen på de 7% af anlægssummen forøges med 276.300 kr.

Ved alternativ nr. 2 reduceres behovet for nybygning af genoptræningslokale, og Sundby-Hvorup Boligselskab skønner, at det vil betyde en forøgelse af det kommunale overskud i forbindelse med ombygningen på kr. 962.500 til i alt kr. 1.574.600.

Beregning af det kommunale overskud ved alternativ nr. 3 vil foreligge til temadagen d. 25. marts 2003.

I ovenstående redegørelse er det forudsat, at vi lejer aflastningsboligerne frem for at eje. Der henvises i denne forbindelse til sag nr. 17517 om aflastningspladser. Endelig henvises til sag nr. 17505 for det økonomiske overblik.

Personalemæssige konsekvenser:

En ombygning af Hassinghave som skitseret vil sikre tidssvarende personale- og kontorfaciliteter, der opfylder gældende regler i arbejdsmiljølovgivningen.

Kommunikation / Information:

Sagen skal fremsendes til høring i ældrerådet.

Der er nedsat et Byggeudvalg i forbindelse med nybyggeriet ved og ombygningen af Hassinghave. Byggeudvalget skal efterfølgende medvirke til detailprojekteringen af ombygningen.

Der skal gennemføres orienteringsmøder for beboere og pårørende om de samlede planer for Hassinghave, inkl. håndtering af de praktiske problemstillinger i forbindelse med ombygningen.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Skitseudkast til ombygning af Hassinghave fra Christensen & Rottbøll

 

40 Status for og placering af Hals Kommunes aflastningspladser på ældreområdet

Journal nr. 16.07.06G01 / /Sagsid 17517

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til status for og placering af Hals Kommunes aflastningspladser på ældreområdet

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at

 • Socialudvalget og byrådet tager stilling til antallet af aflastningspladser samt deres geografiske fordeling i kommunen
 • Socialudvalget og byrådet beslutter hvilken størrelse aflastningspladserne skal etableres med

aflastningspladserne sælges med øvrige plejeboliger til det kommunale almennyttige boligselskab, og derefter lejes af kommunen til fornøden dækning af behovet for aflastningspladser.Ældrerådets møde 13. februar 2003:

Ældrerådet indstiller, at

 • antallet af aflastningspladser samt deres geografiske fordeling i kommunen fastholdes uændret, idet en belægningsprocent i år 2002 på 83,93% og på 77% for aflastningspladser på henholdsvis Hassinghave og Fjordparken viser, at de bliver brugt
 • aflastningspladserne etableres i en størrelse som øvrige plejeboliger, dette af hensyn til fleksibiliteten, - der skal som minimum være en valgmulighed for to-rums boliger

- ejer- / lejer- forholdet overlades til politisk beslutning.Socialudvalgets møde 25. marts 2003 Punkt 56:

Det indstilles, at aflastningspladserne fastholdes fordelt mellem Hassinghave og Fjordparken, og at der i forbindelse med ombygningen af Hassinghave lejes i alt 8 boliger til aflastning.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 40:

Udsat.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været drøftet i socialudvalg og økonomiduvalg, hvor det blev besluttet at afvente endelig stillingtagen til efter temadagen d. 25. marts 2003.

I følge Lov om social service § 72 sørger kommunen for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

I henhold til Hals Kommunes kvalitetsstandard på området indbefatter aflastning udenfor hjemmet bl.a. tilbud om natophold eller døgnophold (over 24 timer) i en plejebolig (aflastningsplads).

Hals Kommune råder aktuelt over 5 aflastningspladser på Hassinghave og 8 aflastningspladser på Fjordparken. I forbindelse med den planlagte ombygning af Hassinghave og en eventuelle ombygning af Fjordparken er der behov for at få afklaret den politiske holdning til følgende emner:

 1. Antallet af og den fremtidige fysiske placering af aflastningspladserne
 2. Den ønskede størrelse på de fremtidige aflastningspladser
 3. Den fremtidige ejerstatus for aflastningspladserne

Ad 1)

Der har i 2002 været en gennemsnitlig belægning på kommunens aflastningspladser på 83,93 % på Hassinghave og 77 % på Fjordparken. Kommunen har kun anvendt 6 ud af 94 betalingsfrie liggedage på sygehusene som vi har haft til rådighed i relation til udskrivning af plejekrævende borgere. For 2002 må dimensioneringen af antallet af aflastningspladser derfor siges at have været passende i forhold til behovet.

Det er imidlertid vanskeligt at forudse udviklingen i behovet for aflastningspladser, idet der er en tendens til tidligere udskrivning fra sygehusene samtidig med at Nordjyllands Amt har besluttet at fjerne de betalingsfrie liggedage på sygehusene. For 2003 har Hals Kommune således allerede modtaget regning på i alt ca. 15.000 kr. for betaling for færdigbehandlede patienter, som det ikke har været muligt umiddelbart at hjemtage.

Aktuelt må det dog forudsættes, at der er behov for et uændret antal af aflastningspladser.

Med hensyn til den fremtidige placering af aflastningspladserne har der tidligere været drøftet en mulighed for at samle aflastningspladserne på Fjordparken under hensyn til at væksten i ældrebefolkningen er større her end i Vester Hassing samtidig med, at det nuværende Fjordparken efter ombygningen af Hassinghave vil rumme de mindste lejligheder. Endvidere ville der ved en ombygning af Hassinghave, men ikke Fjordparken være forskellige økonomiske forudsætninger for driften af aflastningspladserne.

Da det i mellemtiden er blevet aktuelt at drøfte en eventuel ombygning af Fjordparken, der betyder at såvel lejlighedsstørrelserne som de økonomiske driftsvilkår kan blive de samme som på Hassinghave, er der efter forvaltningens opfattelse ikke umiddelbar grund til at samle aflastningspladserne i Hals.

Det bør drøftes, om fordelingen af aflastningspladser skal udjævnes mellem områderne, eksempelvis ved etablering af 6 aflastningspladser på Hassinghave, idet der er en tendens til at aflastningspladserne på Fjordparken i høj grad bruges i forbindelse med ventetid på en ordinær plejebolig på dette ældrecenter.

Ad 2)

I det aktuelt besluttede byggeprogram planlægges der generelt udfra at kommende ældre- og plejeboliger etableres som 2-rums boliger. Der skal tages stilling til om de kommende aflastningspladser skal etableres som 1-eller 2-rums lejligheder. Fordelen ved de større lejligheder er, at dette giver en fleksibilitet i anvendelsen af lejligheden både som aflastningsplads og som ordinært lejemål. Omvendt vil etablering af 2-rums lejligheder til aflastning være mere pladskrævende og dyrere i årligt drift.

 

 

Ad 3)

Der skal tages stilling til ejerforholdet i forhold til de fremtidige aflastningspladser. I forbindelse med ombygningen af ældrecentrene og det kommunale salg af dele af bygningerne til et kommunalt almennyttigt boligselskab skal der vælges mellem følgende to modeller:

Model 1

Kommunen fastholder det direkte ejerskab af aflastningspladserne og ombygger disse til dagens standard. Dette vil medføre et uændret driftsudgiftsniveau (el, vand, varme, vedligeholdelse), men vil kræve en kommunal investering i ombygning på anslået 1. mio. kr. pr. lejlighed. Ved en sammenligning af de to modeller vil der udover de direkte driftsomkostninger skulle tillægges forrentning af det kommunale kapitalindskud. Ulempen ved denne model er, at lejlighederne ikke senere i tilfælde af ændret behov for aflastningspladser vil kunne omdannes til almennyttige lejemål som de øvrige på centeret.

Model 2

Aflastningspladserne sælges som øvrige lejligheder til det kommunale almennyttige boligselskab, og kommunen lejer herefter det antal boliger, der er nødvendigt for at kunne leve op til kvalitetsstandarden på området. Ulempen ved denne model er umiddelbart at de direkte driftsomkostninger i forbindelse med aflastningspladserne stiger svarende til huslejeniveauet. Fordelen er at der sikres en fleksibilitet, idet der løbende vil kunne foretages en afvejning af hvor mange aflastningsboliger kontra ordinære plejeboliger, der er behov for.

Økonomiske konsekvenser:

Det gælder generelt for tilbudet om aflastningspladser i henhold til servicelovens § 72, at det skal stilles vederlagsfrit til rådighed for borgeren. Der opkræves dog 56 kr. pr. døgn eksklusiv varm mad. Betalingen dækker drikkevarer, øvrige måltider og vask af linned. For den varme mad betales den gældende dagspris.

Nedenstående belyser den økonomiske forskel på valget af ovennævnte model 1 og 2:Model 1:

Såfremt kommunen vælger at eje de forudsatte 5 aflastningspladser på Hassinghave vil det medføre ombygningsudgifter på anslået 5.000.000 kr. (alternativt kr. 6.000.000 ved 6 aflastningspladser) samt en mindreindtægt ved salg på ca. 970.000 kr. samt en mindreindtægt på tilskud til servicearealerne á 40.000 kr. pr. bolig, i alt 200.000 kr. Til gengæld reduceres kommunens grundkapital med 7% af 970.000 kr., idet anlægsudgiften reduceres med dette beløb, i alt 67.900 kr. Med andre ord vil kommunen fra start "miste" 6.102.100 kr., (alternativt 7.102.100) hvortil kommer den løbende vedligehold, renovation, forsikringer osv. i 30 år.Model 2:

Såfremt kommunen vælger at leje aflastningsboligerne vil der påløbe løbende husleje over 30 år á ca. 3.900 kr. pr. måned pr. bolig ved etablering af 2 rums lejligheder med et bruttoareal på ca. 65 kvm., i alt 7.020.000 kr., men dette beløb inkluderer så løbende vedligehold renovation, forsikringer osv.

Ved etablering af aflastningsboligerne som 1 rums-lejligheder med et bruttoareal på ca. 50 kvm. vil der påløbe husleje over 30 år á ca. 2.900 kr. pr. måned pr. bolig, i alt 5.220.000 kr. ved 5 aflastningsboliger, alternativt 6.264.000 kr. ved 6 aflastningsboliger.

Da model 2 er den umiddelbart bedst rentable, er det den model, som er lagt til grund i beregningerne i sag nr. 15167 om ombygning af Hassinghave samt sag nr. 17505 om økonomisk status.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sagen skal fremsendes til høring i ældrerådet inden endelig beslutning træffes af byrådet. Der er indkaldt til ekstraordinært ældrerådsmøde d. 26/3-2003.

Lovgrundlag:

Lov om social service § 72

Bilag:

/

 

41 Stillingtagen til eventuel forøgelse af antallet af pladser på de tre bofællesskaber på Hassinghave fra seks til otte pladser pr. bofællesskab.

Journal nr. 16.15.01G01 / /Sagsid 17524

Beslutningstema:

Stillingtagen til en eventuel forøgelse af antallet af pladser på de tre bofællesskaber på Hassinghave fra seks til otte pladser pr bofællesskab.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller:

At antallet af pladser på hvert af de tre bofællesskaber på Hassinghave udvides fra seks til otte pladser.

Såfremt antallet af pladser pr. bofælleskab udvides fra seks til otte pladser, beders socialudvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt :

1: Den nuværende normering pr. plads på 29,42 time ugentlig fastholdes.

(Dette vil kræve en opnormering på i alt 114,84 timer ugentlig)

2: Den nuværende normering pr. plads sænkes til 24,64 time ugentlig.

(Der overføres det ugentlige gennemsnitlige timeforbrug udenfor bofællesskaberne på 10,28 time pr. ekstra plads. Dette betyder en mindre normering pr. plads men vil være udgiftsneutralt ).Socialudvalgets møde 4. februar 2003 Punkt 22:

Indstilles til godkendelse og videre behandling i Økonomiudvalget. Spørgsmålet om normering fremsættes som indsatsområde i forbindelse med budget 2004.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 24:

Udsat. Behandles på temamøde den 25. marts med henblik på at træffe beslutning på Byrådsmødet den 26. marts.Ældrerådets møde 13. februar 2003:

Ældrerådet anbefaler, at

 • antallet af pladser på de tre bofællesskaber på Hassinghave udvides fra seks til otte pladser, da der i øjeblikket er behov for flere pladser til demente - og statistikken viser, at dette behov vil blive større i de kommende år
 • den nuværende normering pr. plads på 29,42 time ugentlig fastholdes, da der ellers vil ske en uacceptabel forringelse af forholdene for de demente.

Socialudvalgets møde 25. marts 2003 Punkt 57:Socialudvalget indstiller, at der etableres 4 bofællesskaber med 8 boliger i hver. Spørgsmålet om normering fremsættes som indsatsområde i forbindelse med budget 2004.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 41:

Udsat.

Sagens indhold:

I forbindelse med det nye skitseforslag til ombygning af Hassinghave udarbejdet af Christensen & Rottbøll a/s er boligdelen skitseret som tre bofællesskaber med otte pladser på hver i alt 24 pladser. Dette er en udvidelse fra de nuværende seks pladser pr. bofællesskab til 8 pladser pr bofællesskab, i alt en udvidelse med 6 pladser.

Hassinghave rummer to bofællesskaber til demente og et bofællesskab primært til brugere med psykiske problemer men også meget plejekrævende beboere. Der er politisk besluttet fast normering på de to demensbofællesskaber.

Det tredje bofællesskab har ligeledes en fast normering af samme størrelse som de to demensbofællesskaber, idet plejebehovet, behovet for faste rammer og fast personale er lige så stort som på demens- bofællesskaberne. Der er ikke en politisk beslutning om en fast normering på dette bofællesskab.

Der er på de 3 bofællesskaber en normering pr. bofællesskab på 29,42 time pr plads. Heri er ikke medregnet aftenvagt efter kl. 21.30 samt nattevagt til kl. 7.00, som deles med resten af huset.

Der er pt. 4 demente borgere samt 4 borgere med psykiske problemer / alment svækkede på venteliste til bofællesskaberne i Vester Hassing.

Forvaltningen har nedenfor beskrevet forskellige modeller for bemanding ved en udvidelse med to pladser pr. bofællesskab samt fordele og ulemper herved.

Model 1:

Den nuværende normering pr. plads på 29,42 time ugentlig fastholdes.

Fordele:

Antallet af demenspladser I Vester Hassing øges fra 12 til 16.

Der vil kunne planlægges at 2 medarbejdere er på arbejde samtidigt, således at en medarbejder kan være sammen med beboerne i opholdsstuen, mens den anden medarbejder kan hjælpe beboerne på stuerne. Dette giver ro samt mulighed for at lave forskellige aktiviteter med beboerne.

Ulempe:

Det vil kræve en opnormering på 114,84 timer ugentlig for Hassinghaves vedkommende,

((29,42 ?10,28 *6) timer excl. timer for søndagsafspadsering ) svarende til 3,10 fuldtidsstilling.

Model 2:

Den nuværende normering pr plads sænkes fra 29,42 til 24,64 timer ugentlig.

Fordele:

Modellen er udgiftsneutral, idet der overføres 10,28 time pr. uge pr. ekstra plads svarende til det gennemsnitlige bevilgede timetal til beboere udenfor bofællesskaberne på Hassinghave.

Ulempe:

Ændret serviceniveau, idet de 10,28 timer pr. ekstra plads alene dækker individuelt visiterede ydelser. Det vil sige hjælp til personlig pleje, og ernæring samt praktiske opgaver som tøjvask rengøring og indkøb. Der er således ikke afsat tid til samvær på fællesarealer. Det betyder at der samlet vil være mindre tid til samvær på fællesarealer med alle beboere. Dette vil kunne opleves ved at beboerne vil komme ud for at være alene i opholdsstuen med uro og utryghed til følge i kortere eller længere tid alt efter hvor megen tid medarbejderne skal bruge sammen med den enkelte borger under udførelsen af de individuelt visiterede ydelser.

Vagten fra kl. 21.30 til kl. 7.00 næste morgen er i begge modeller fælles med resten af huset.

Der henvises endvidere til rapporten "Forslag til forbedring af forholdene på Hals kommunes demensafsnit" behandlet på socialudvalgsmøde den 2.4.2002.

Økonomiske konsekvenser:

Model 1: Normering øges med 3,10 fuldtidsstilling.

Anslået årlig lønudgift: (3,10* 263.500 kr.+ 14,6 % vikarmidler og afspadsering for søndag, aftentillæg , uniformsgodtgørelse )= 936.000 kr.

Model 2:

Udgiftsneutral

Personalemæssige konsekvenser:

Model 1: En forøgelse af normeringen med 3,10 stilling.( baseret på en 37 timers uge).

Kommunikation / Information:

Sendes til høring i Ældrerådet.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Rapport: Forslag til forbedring af forholdene på Hals kommunes demensafsnit. ( Marts 2003).

 

Indstillinger fraTeknisk Udvalg

 

42 Endelig vedtagelse af lokalplan 3.20 for et offentligt område i Gandrup

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 16710

Beslutningstema:

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt lokalplan 3.20 "Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution" skal vedtages endeligt uden ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.02.2003

at lokalplan 3.20 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 78 vedtages endeligt uden ændringer

Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 32: Indstillingen indstilles til godkendelse i byrådet.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 42:

Godkendt.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 3.20 har været i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 6 boliger til sindslidende samt institutionsbyggeri. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 78, der ændrer anvendelsen fra centerområde til offentlige formål. Ændringen er i overensstemmelse med det udkast til en ny Bymodel for Gandrup, der er udarbejdet af arbejdsgruppen.

Teknisk forvaltning har modtaget en underskriftsindsamling fra 8 beboere på Mellemvang, der skriver at de er enige om, at der i Hals kommune skal være plads til os alle. Det er et smukt sted at ligge disse boliger, og de mener ikke, det kan være til gene for nogen.

Der er ligeledes modtaget en indsigelse fra ejer af ejendommen Vestervang 32, der fremfører at gennemførelse af lokalplanen vil overbelaste boligområdet med institutioner, hvilket vil være til skade for alle parter. Situationen i dag er i balance, én institution mere, vil være en for meget. Der peges i stedet for på området bag IT-huset i V. Hassing, som en egnet placering.

Begge indkomne bemærkninger er medsendt i bilag.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kopi af underskiftsindsamling (Underskiftsindsamling_3_20.tif)

Kopi af Indsigelse (Indsigelse_3_20.tif)

 

 

 

 

43 Miljøafdelingens Tilsynsberetning 2002.

Journal nr. 09.17.00K07 / /Sagsid 12860

Beslutningstema:

Der skal besluttes hvorvidt tilsynsberetningen 2002 kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26.02.2003,

at tilsynsberetningen godkendes af Teknisk Udvalg inden fremsendelse til Byrådet.Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 28:

Tilsynsberetningen indstilles til byrådets godkendelse.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 43:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune skal hvert år afgive en beretning om Kommunens tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven og Lov om kemiske stoffer og produkter til Miljøstyrelsen.

Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til beretning for år 2002.

Tilsynsberetningen er udført efter de retningslinier, der er udstukket af Miljøministeriet. Indberetningen foregår elektronisk til Miljøstyrelsen, både for tekstdelens og skemaernes vedkomne. Miljøafdelingen har særskilt lavet en tekstversion, der er vedlagt til godkendelse. Denne version er forbeholdt politikere og borgere i Hals kommune og vil blive offentliggjort.

Den skematiske redegørelse af miljøafdelingens arbejde vil også blive sendt til miljøcenter Nordjylland, der så vil lave en sammenfattende tilsynsberetning for alle de kommuner der er tilknyttet miljøcentret.

Miljøafdelingens tilsynsfrekvenser overholder den aftale, der er lavet mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

 

Kommunikation / Information:

Tilsynsberetningen skal senest den 1. april indberettes elektronisk til Miljøstyrelsen

Tilsynsberetningen skal offentliggøres.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tilsynsberetningen2002

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 26. oktober 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |