Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 28. april 2004.

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 28. april 2004.


Byrådet afholder møde:

Den 28. april 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Ane-Marie Viegh Jørgensen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

42 Spørgetid - Byrådet 2004. *

43 Folkeafstemning i Hals Kommune om fremtidigt tilhørsforhold. *

44 Regnskab 2003 - Økonomiudvalgets område *

45 Oversigt over økonomisk decentralisering for 2003 *

46 Regnskab 2003 - for hele den kommunale virksomhed *

47 Europa-Parlamentsvalget den 13.06.2004. *

48 Godkendelse af IT-udviklingsplan 2003-2006 *

49 Bredbånd til alle nordjyder. *

50 Videreførelse af Det Digitale Nordjylland. *

51 Spørgsmål fra Hals Golfklub i forbindelse med projektering af nyt klubhus. *

52 Decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet vedrørende 2002 *

53 Decisionsskrivelse 2003 fra Integrationsministeriet *

54 Endelig godkendelse af Digital Kommuneplan for Hals Kommune. *

55 Forespørgsel om etablering af en speed-way bane øst for Gandrup. *

56 Etablering af almennyttige familieboliger i 2004. *

57 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune *

58 Forslag til Lokalplan 2.18 for område til centerformål ved Springvandspladsen *

59 Forslag til lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" *

60 Endelig godkendelse af lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v.

Rosenvænget, Hals" *

61 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 42:

Ingen bemærkninger.

 

43 Folkeafstemning i Hals Kommune om fremtidigt tilhørsforhold.

Journal nr. 84.06.00G01 / /Sagsid 21742

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om Hals Kommune skal afholde en vejledende folkeafstemning om fremtidigt tilhørsforhold.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 22.04.2004

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 43:

Sagen genoptages via forslagsstilleren når der foreligger en klarere udmelding af den landspolitiske situation.

Sagens indhold:

Byrådsmedlem Keld Pedersen har anmodet Borgmester Bent Sørensen om at få sat følgende til behandling i byrådet:

Den kommende kommunalreform vil muligvis blive gennemført inden næste kommunevalg. Spørgsmålet har ikke været til behandling i forbindelse med det sidste kommunevalg, hvorfor borgernes stilling bør høres ved en afstemning. Spørgsmålet om tilhørsforhold er en stillingtagen til

- sammenlægning med Dronninglund Kommune eller

- sammenlægning med Aalborg Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser:

Bortset fra trykning af stemmesedler, vil en afstemning i forbindelse med EU-valget ikke medføre større udgifter.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

 

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

44 Regnskab 2003 - Økonomiudvalgets område

Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 21684

Beslutningstema:

Godkendelse af regnskab for 2003 for Økonomiudvalgets område.

Indstilling / Beslutning:

Der søges om godkendelse af afvigelser mellem budget og regnskab.

Der søges om at følgende beløb for Økonomiudvalgets område overføres til år 2004:

 • Drift:
  Overførsel af midler via økonomisk decentralisering kr. 412.400
  Fondsmidler vedrørende tværgående samarbejde med
  Dronninglund Kommune kr. 134.100 Konsulent bistand - Byudvikling i Hals kr. 200.000
  Bevilling til markedsføring kr. 100.000
  Midler vedr. Koordinationsudvalget kr. 297.500
  Ekstraordinære midler til bygningsvedligeholdelse kr. 106.000
  Midler fra lønpulje "Ny løn" kr. 175.000

  I alt for drift kr. 1.425.000
 • Anlæg:
  Nedlægning af tomrør- restbeløb kr. 170.000
  Projektbevillingspuljen kr. 64.500
  Etablering af kommunale lysledernet kr. 2.700.000

  I alt for anlæg kr. 2.934.500

 • Indskud i Landsbyggefonden kr. 896.000

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 51:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 44:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der foreligger bemærkninger til regnskab 2003 for Økonomiudvalgets område.

I forhold til økonomiudvalgets samlede budget for 2002 udviser regnskabet et merforbrug på driften på i alt kr. 255.258 netto og et mindre forbrug på anlæg på i alt 3.877.821.

Vedrørende budgetafvigelserne inden for de enkelte områder, er der redegjort nærmere i bemærkningerne til regnskabet.

Med hensyn til økonomiudvalgets specielle bemærkninger henvises til bilagene under punkt ?? – Regnskab 2003 for hele den kommunale virksomhed.

Økonomiske konsekvenser:

Drift – et forbrug af kassebeholdningen på kr. 255.258

Anlæg – en forøgelse af kassebeholdningen på kr. 3.877.821.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

45 Oversigt over økonomisk decentralisering for 2003

Journal nr. 00.15.02P07 / /Sagsid 21502

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte midler udregnet jf. opgørelserne over Økonomisk decentralisering 2003 m.m. til 2004.

Indstilling / Beslutning:

Administrationen indstiller, at der sker overførsel af de uforbrugte midler på kr. 4.891.600 som tillægsbevilling til 2004.

Chefgruppens møde 24. marts 2004 Punkt 29:

Administrationens indstilling indstilles til godkendelse i økonomiudvalget. Bilagene tilrettes inden mødet i økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 52:

Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger:

Renseanlægget: Renseanlæggets andel på over 5% øremærkes til hovedrenovering af pumper. Beløbet må først anvendes efter en redegørelse om status på arbejdet med renovering af pumperne samt finansiering i denne forbindelse.

For så vidt angår museet overføres det overskydende beløb også til næste år efter behandling i Kulturudvalg og Økonomiudvalg.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 45:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Hals Kommune indførte fuld Økonomisk decentralisering med lønsumsstyring pr. 1/1 2003.

Det er således første gang at der laves opgørelser efter de nye regler. Ud over opgørelserne fra de områder/institutioner der er lavet en decideret aftale med, er der også enkeltområder hvor der udelukkende er tale om en overførsel af uforbrugte midler årene imellem.

Fordelingen af de enkelte overførsler til 2004 fremgår af vedlagte opgørelse.

Til de enkelte respektive forvaltningsområder er der udarbejdet supplerende bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

ØD – samlet opgørelse (el.doc) Oversigt 2003.xls (85 KB)

ØD-bemærkninger Kulturudvalget (el.doc) Bemaerkninger Kulturudvalget.doc (33 KB)

ØD-bemærkninger Socialudvalget (el.doc) Bemaerkninger Socialudvalget.doc (26 KB)

ØD-bemærkninger Økonomiudvalget (el.doc) Bemaerkninger Okonomiudvalget.doc (22 KB)

ØD-bemærkninger Teknisk Udvalg (el.doc) Bemaerkninger Teknisk Udvalg.doc (22 KB)

 

46 Regnskab 2003 - for hele den kommunale virksomhed

Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 21685

Beslutningstema:

Økonomiudvalg/Byråd skal forholde sig til regnskabet for 2003

Indstilling / Beslutning:

Økonomiafdelingen indstiller

 • at byrådet godkender regnskabet for 2003,
 • at der overføres uforbrugte bevillinger på 21.629.600 kr. til forbrug i 2004
 • at afvigelserne mellem bevillinger og regnskabet godkendes
 • at regnskabet offentliggøres i lokalpressen

De enkelte fagudvalgs regnskaber har været politisk behandlet med følgende resultat:

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 78:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Kulturudvalgets møde 1. april 2004 Punkt 21:

Indstilles til godkendelse.

Administrativ bemærkning den 14. april 2004:

I sagsfremstillingen til kulturudvalget er der, under anlægsoverførsler, ikke medtaget afholdte merudgifter til V. Hassing skole. Afholdte merudgifter i 2003 udgør kr. 6.672.000. Dette beløb anbefales overført til 2004 som en negativ tillægsbevilling.

Der er taget højde for ovenstående i det samlede regnskab.

Socialudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 30:

Indstilles til godkendelse.

Jørgen Hansen ønsker ikke-øremærkede midler under "Diverse Anlæg" undtaget fra overførselsret og dermed lagt i kassen.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 53:

Indstilles til godkendelse. Jørgen Hansen fastholder synspunktet protokoleret i Socialudvalget, d. 13. april 2004.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 46:

Regnskabet godkendt.

Sagens indhold:

Det kommunale regnskab kan vurderes ud fra "Den finansielle opgave" (afvejning af udgifter/indtægter over for skatteudskrivningen – herunder såvel det skattefinansierede område som det takstfinansierede) og "Den bevillingsmæssige opgave" (driften). Der henvises for denne opsplitning til selve regnskabet.

Når man imidlertid fokuserer på det samlede resultat, udgør dette et underskud på 4,4 mio. kr., når finansforskydninger, overførsler mellem år mv. er trukket ud. Beløbet fremkommer således:

Merforbrug på drift 0,2 mio. kr. fordelt med:

+ 0,6 mio. (Teknisk Udvalg)

¸ 2,6 mio. (Kulturudvalg)

+1,9 mio. (Socialudvalg)

+0,3 mio. (Økonomiudvalg) – lønpuljer.

Der er i ovenstående opgørelse af Teknisk udvalgs merforbrug, taget højde for, at der under driften (Detailkloakker) er afholdt udgifter, der modsvarende har resulteret i merindtægter under Anlæg (Detailkloakker). Beløbet, der er taget højde for udgør 1,3 mill. kr., hvorefter der i Hovedoversigten fremkommer er merforbrug på driften på 1,5 mill.

Merforbrug på anlæg på 4,4 mio. kr. (dette skyldes primært jordforsyning).

Der er under anlæg taget højde for, at en del af indtægterne under Detailkloakker, modsvares af udgifter under Driften (se ovenfor).

Merrenteindtægter på 1,0 mio. kr.

Mindre indtægter på Generelle tilskud på 0,9 mio. kr.

Merindtægt i skat på 0,1 mio. kr. (primært reguleringer)

På trods af ovenstående underskud har vi forøget vores kassebeholdning med 17,1 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forskydninger og overførsler mellem år:

Finansforskydninger på 15,8 mio. kr. (udgifter vedr. 2002 eller 2004, der har været afholdt i 2003 eller indtægter vedr. 2003, der er registreret i enten 2002 eller 2004)

Vi har overført 13,7 mio. kr. fra 2002 til 2003, men overfører 21,6 mio. kr. til 2004, hvorved der her opstår en difference (merindtægt) på 7,9 mio. kr.

Med andre ord er der p.t. 23,7 mill. kr. "for meget" i kassen, hvorfor vi med de vedtagne tillægsbevillinger i 2003, reelt har "spist" 6,6 mill. kr. (herunder de 4,4 mill. i underskud).

Økonomiske konsekvenser:

Regnskabet forøger umiddelbart den likvide ultimobeholdning i 2003 med 17,1 mill. til 51,1 mill. Samtidig betyder resultatet, at der overføres 21.629.600 mill. i uforbrugte bevillinger til helt eller delvis forbrug i 2004 med en tilsvarende reduktion i 2004 i de likvide beholdninger. Beløbet fremkommer således:

Drift - økonomisk decentralisering – TU 394.000

KU 3.234.200

SOC 851.000

ØK 412.400 4.891.600

Andre driftsbevillinger/puljemidler:

Miljøpuljen 35.800

Fremrykkede asfaltarbejder -800.000

Restmidler gadebelysning 132.600

Materielgården, gruslager -582.000

Tilskud til Ulsted Rideklub 64.000

Puljemidler "Landdistriktspuljen" - integrationsråd 203.000

Fondsmidler - Tværgående samarbejde mellem

Dronninglund og Hals Kommune 134.100

Bevilling markedsføring 100.000

Konsulentbistand byudvikling i Hals 200.000

Midler vedr. Koordinationsudvalget 297.500

Ekstraordinære midler til bygningsvedligehold 106.000

Restmidler "Ny løn" 175.000 66.200

Drift 4.957.600

Anlæg

Teknisk udvalg - diverse anlæg 225.900

Trafiksikkerhedsmidler 746.200

Renovering af gade/gaderum i V. Hassing 976.700

Sti Fjordparken - Færgevej (bænke m.m.) 21.400

Kulturudvalget - diverse anlæg 187.000

Gandrup skole etape 2 9.463.000

Hals skole etape 2 3.982.700

V. Hassing skole -6.672.000

Hals ny børnehave 4.782.900

Legepladser 200.000

Socialudvalget - diverse anlæg 211.100

Bosted til ældre udviklingshæmmede 1.701.000

Erstatningsbyggeri ved Hassinghave - netto 296.000

Ombygning af Hassinghave - netto -4.235.000

Nybyggeri ved Fjordparken - netto 611.600

Boliger til yngre sindslidende 343.000

Nedlægning af tomrør 170.000

Etablering af kommunalt lysledernet 2.700.000

Projektbevillingspuljen 64.500 15.776.000

Indskud i Landsbyggefonden 896.000

I alt 21.629.600

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Regnskabet offentliggøres i dagspressen.

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov § 45.

Bilag:

 • Årsberetning 2003
 • Specifikationer 2003

 

47 Europa-Parlamentsvalget den 13.06.2004.

Journal nr. 84.03.03A16 / /Sagsid 21383

Beslutningstema:

Udpegning af valgstyrere m.v. til at forestå afstemningen ved ovennævnte Europa-Parlamentsvalg søndag den 13.06.2004.

Der skal tages beslutning om, hvor mange og hvem der skal udpeges.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 05.04.2004

Sagen fremsendes til økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 50:

Udsat.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 67:

Følgende fordeling foreslås aftalt:

(Navneliste indsendes til sekretariatet senest 15.05.04).

Gandrup - Ø. Hassing afstemningssted:

C+V: 3 personer, formand C+V.

A: 3 personer.

Gaaser - Holtet afstemningssted:

A: 3 personer, formand A.

C+V: 2 personer.

V. Hassing - Stae afstemningssted:

A: 3 personer, formand A.

C+V: 3 personer.

Hals afstemningssted:

A: 4 personer, formand A.

C+V: 2 personer.

Hou afstemningssted:

A: 2 personer.

C+V: 3 personer, formand V+C.

Ulsted afstemningssted:

A: 3 personer.

C+V: 3 personer, formand C+V.

Afstemning i vælgerens eget hjem:

1 fra A + 1 fra V eller C.

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 47:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Ved valg til Europaparlamentet i 1999 var udpeget følgende:

Gandrup - Ø. Hassing afstemningssted:

7 valgstyrere, inkl. 1 valgsekretær.

Gaaser - Holtet afstemningssted:

5 valgstyrere - ingen valgsekretær, men medhjælp til opgørelsen.

V. Hassing - Stae afstemningssted:

7 valgstyrere, inkl. 1 valgsekretær.

Hals afstemningssted:

7 valgstyrere, inkl. 1 valgsekretær.

Hou afstemningssted:

6 valgstyrere - inkl. 1 valgsekretær.

Ulsted afstemningssted:

7 valgstyrere, inkl. 1 valgsekretær.

Afstemning i vælgerens eget hjem:

2 tilforordnede vælgere.

Den ene af stemmemodtagerne i vælgerens eget hjem må være en person ansat i den kommunale forvaltning.

Valgsekretariat:

2 - 3 tilforordnede vælgere.

I forhold til kommunale valg og folketingsvalg er der tale om 1 valgstyrer mindre i alle distrikter med undtagelse af Ulsted.

Optælling af valget:

Stemmeoptællingen sker på afstemningsstederne den 13.06.2004

Økonomiske konsekvenser:

Der udbetales diæter og kørsel efter gældende regler.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

De udpegede tilskrives om udtagelsen.

 

Lovgrundlag:

Lovbekendtgørelse nr. 263 af 18. april 2001 §§ 16, 17 og 61

Bilag:

/

 

48 Godkendelse af IT-udviklingsplan 2003-2006

Journal nr. 85.11.00P15 / /Sagsid 21411

Beslutningstema:

Der er udarbejdet en IT-udviklingsplan for Hals Kommune, der angiver mål, rammer og indsatsområder på IT-området for perioden 2003 – 2006. Der skal tages stilling til planens indhold og godkendes forslag til iværksættelse af de anførte projekter.

Indstilling / Beslutning:

Styringsgruppe vedr. IT-udviklingsplan den 09-03-2004

IT-udviklingsplanen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 10. marts 2004 Punkt 24:

IT-udviklingsplan 2003-2006 indstilles til principiel godkendelse i Økonomiudvalget.

De økonomiske konsekvenser samt de forskellige finansieringsprincipper fremsendes til drøftelse.

Økonomiudvalgets møde 16. marts 2004 Punkt 39:

Tilbagesendes til fornyet behandling, idet Økonomiudvalget er enige i intuitionerne i IT-planen. Der må imidlertid ikke på nuværende tidspunkt investeres mere end allermest nødvendigt - derfor ønskes sagen påny rejst - hvor chefgruppen pålægges at revidere situationen økonomisk.

Lokaludvalgets møde 31. marts 2004 Punkt 20:

IT-planen gennemgået. Sendes til drøftelse i Hovedudvalget med anbefaling.

Hjemme PC-ordningen skal tages op på næste møde.

Administrativ bemærkning vedrørende økonomi til drøftelse i Chefgruppen

Med henblik på at få balance mellem forventede udgifter og rådighedsbeløb er der ud fra signaler fra Økonomiudvalget mulighed for:

 1. Skære i de forventede udgifter i 2004-2006:
  Ved at reducere ramme til outsourcing med 1.300.000 kr. og øvrige
 2. poster; herunder anskaffelse af nye skærme m.v. med 700.000 kr. : 2.000.000 kr.

  Ved at antage, at øget drift først får virkning fra 1/10 2004: 825.000 –
  Reduktion i alt: 2.825.000 kr.

 3. Forlænge IT-planens levetid
  Hvis IT-planens levetid forlænges med 1 år, således at den finansieringsmæssigt rækker over årene 2004 til og med 2007, vil vi uden reduktion af indholdet få balance mellem udgifter og budget, hvis vi vel at mærke forudsætter uændret budget i de berørte år.

Chefgruppens møde 31. marts 2004 Punkt 32:

Chefgruppen indstiller forslag 2 til godkendelse i Økonomiudvalget.

Det anbefales, at der laves bevillingsbinding på de samlede udgifter i IT-planen, hvor Chefgruppen bemyndiges til at godkende de enkelte udgiftsposter.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 58:

Udsat.

Hovedudvalgets møde 22. april 2004 Punkt 16:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 73:

Chefgruppens indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 48:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Efter beslutning i Byrådet blev der i 2003 iværksat et projektforløb med ekstern konsulentbistand vedrørende etablering af en IT-udviklingsplan for perioden 2003 – 2006. Projektet har bl.a. omfattet en såkald IT-reflextionsanalyse, der omfattede en spørgeskemaundersøgelse hos brugerne og interviews af udvalgte nøglepersoner. Projektet har været ledet af en nedsat styregruppe, der i samarbejde med en udvidet chefgruppe har udarbejdet vedlagte forslag til en IT-udviklingsplan for Hals Kommune på det administrative område.

I planen angives forudsætninger, mål og forslag til en række indsatsområder, der omfatter bl.a. fremtidig organisering, forslag vedrørende digitalisering og borgerservice samt nyanskaffelse af systemer og hardware.

Planen indeholder et skøn på de direkte udgifter til gennemførelse af de foreslåede indsatsområder/ projekter.

Økonomiske konsekvenser:

Merudgifter (2003 - 2006):

Skønnet rammebeløb for etableringsudgifter i perioden 2003 - 2006 6.200.000 kr.

Øgede årlige driftsudgifter (1.500.000 kr. årligt) 4.500.000 kr.

I alt 10.700.000 kr.

Finansiering:

Afsat i budget beløb til investeringer og drift over en 3-årig periode -

årligt 2.500.000 kr. (reserveret ca. 500.000 til løbende drift) 7.500.000 kr.

Som der ses, er der en manko på 3,2 mill. kr. årligt (set over 3 år)

mellem udgifter og finansiering.

Denne forskel kan udlignes ved enten

 1. Investeringen "tjenes" hjem over en længere periode - ca. 6 år i stedet for 3 år.
 1. Der budgetmæssigt tilføres IT flere midler - ca. 1 mil. årligt
 1. Der foretages en revurdering af IT-planen, således at udgifterne bringes ned.

Det er naturligvis også muligt at kombinere ovenstående muligheder.

Det har tidligere været kutyme, at anvende leasing ved større IT-anskaffelser. Idet anskaffelserne sker successivt over de næste 3 år, foreslås denne finansieringsmulighed ikke anvendt.

Personalemæssige konsekvenser:

Beslutninger om omfanget af outsourcing vil påvirke de arbejdsopgaver, der udføres af kommunens it-koordinatorer.

Investeringer i øget digitalisering og borgerbetjeningsløsninger m.v. vil på sigt medføre krav om personalereduktioner og/ eller opgaveændringer.

Kommunikation / Information:

IT-udviklingsplanen fremsendes til Lokaludvalg og Hovedudvalg til orientering.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

IT-udviklingsplan (er tidligere udleveret)

 

49 Bredbånd til alle nordjyder.

Journal nr. 13.12.00G01 / /Sagsid 21484

Beslutningstema:

Nordjysk Innovationsforum anmoder om politisk stillingtagen til, om kommunen vil medvirke til realisering af et projekt "Bredbånd til alle Nordjyder", det vil sige accept af iværksættelse af udbud.

Bekræftende svar betragter Nordjysk Innovations Forum som forpligtende.

Indstilling / Beslutning:

29-03-2004. Center.

Fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 13. april 2004 Punkt 42:

Fremsendes til behandling i økonomiudvalget.

Erik Schmidt og Henning Maagaard bemyndiges til forinden at udarbejde en indstilling fra Chefgruppen.

Chefgruppens indstilling den 14.04.2004:

Det anbefales, at Byrådet bekræfter medvirken til realisering af "Bredbånd til alle Nordjyder". Foreløbig ved accept af iværksættelse af udbud. Der tages forbehold for Byrådets senere godkendelse af den samlede udgift og kommunens andel heraf.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 60:

Udsat.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 74:

Chefgruppens indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 49:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Nordjysk Innovations Forums bestyrelse behandlede på sit seneste møde den 24. februar 2004 under pkt. 6 "IT infrastruktur" projektet "Bredbånd til alle nordjyder", hvori der er forslag til etablering og finansiering af bredbånd til alle nordjyder.

Forud for generalforsamlingen i Kommuneforeningen den 5. marts 2004 blev de nordjyske borgmestre og kommunaldirektører efterfølgende orienteret om projektet og muligheder for bredbåndsnet i hele Nordjylland.

Nordjysk Innovations Forum anmoder om, at den enkelte kommune tager emnet på dagsordenen for en politisk behandling af forslaget med henblik på at bekræfte, om kommunen vil medvirke til realisering af bredbånd til alle Nordjyder, det vil sige accept af iværksættelse af udbud, jf. vedlagte notat.

Den enkelte kommunens svar skal sendes til Innovations Forums sekretariat senest fredag 28. maj 2004.

Bekræftende svar betragter Nordjysk Innovations Forum som forpligtende.

Baggrund

Baggrunden for projektet er et ønske om at skabe nye muligheder for højhastigheds netadgang for nordjyder også i de tyndtbefolkede områder af regionen. Projektet sigter på en delt finansiering mellem amt og kommuner.

Fordele for den enkelte kommune

Fordelene for den enkelte kommune og amtet er bl.a.:

 • Højhastigheds datakommunikation mellem offentlige myndigheder
 • Videokonferencer i stedet for møder
 • Virtuel organisering, hvor organisationen fysisk kan spredes – afstande betyder mindre
 • Gratis telefoni mellem de offentlige myndigheder
 • En højhastighedsforbindelse til omverdenen

Derudover giver projektet en række fordele til kommunernes borgere og virksomheder.

Projektet

Projektet går kort fortalt ud på, at udbyde etablering af et hovedfordelingsnet mellem ca. 40 byer i Nordjyllands Amt, hvor der skal tages højde for et stigende krav til minimumshastighed over tid.

Dette hovedfordelingsnet skal bl.a. forbinde de 26 nordjyske kommunekontorer - Læsø er i en speciel situation - og Amtsgården.

Den videre proces

Efter orienteringsmøderne behandles projektet i de 26 byråd og i Amtsrådet. Efter svarfristen 28. maj 2004 tager Nordjysk Innovations Forums bestyrelse stilling til den videre proces på næste bestyrelsesmøde 1. juni 2004.

Ved bekræftende svar bliver der udarbejdet udbudsmateriale, hvorefter udbud gennemføres i efteråret 2004. I 4. kvartal 2004 evalueres de indkomne forslag, og der udvælges en projektvinder.

Da det er tanken, at allerede etableret infrastruktur i kommunerne og hos amtet skal kunne indgå, vil det ikke være utænkeligt, at de første løsninger vil kunne ses i drift omkring 2. kvartal 2005.

Økonomiske konsekvenser:

De 26 nordjyske kommuner og Nordjyllands Amt får brugsret til hovedfordelingsnettet de første 10 år, mod at de årligt betaler 0,5 mio. kr. pr. kommune og 2 mio. kr. for amtet - eller 150 mill. kr. i alt over 10 år.

For den enkelte kommune betyder det en årlig udgift på 0,5 mio. kr. eller 5 mill. kr. i alt over 10 år.

Hvis projektvinderen i bindingsperioden får et stort afkast af sine investeringer, kan betalingen fra kommuner og amtet dog reduceres.

Eksisterende lysledernet i kommuner og amtet skal kunne indgå i et fremtidigt net og dermed fungere som hel eller delvis betaling af det nye net, for de der allerede har etableret lysledernet.

Den videre udbygning af nettet til virksomheder og borgere betales af dem, der vil bruge nettet. Udbyderne forpligter sig til gengæld til indenfor en bestemt tidsfrist at tilbyde alle nordjyder en fiberforbindelse, som kan sikre adgang til højhastighedsforbindelse, digitalt tv, telefoni m.m.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Bilag fra Nordjysk Innovations Forum (eldok) Bilag fra Nordjysk Innovations Forum.doc (40 KB)

 

50 Videreførelse af Det Digitale Nordjylland.

Journal nr. 00.01P20 / /Sagsid 21423

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om Hals Kommune skal bidrage til en videreførsel af Det Digitale Nordjylland

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 19.03.2004

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 24. marts 2004 Punkt 28:

Udsat til Chefmødet den 31/3-2004.

Chefgruppens møde 31. marts 2004 Punkt 31:

Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at bidrage med 2 kr. pr. indbygger fra 2005, svarende til 22.824 kr. til etablering af en Regional Digital Taskforce.

Styreformen klarlægges inden mødet i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 64:

Udsat.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 72:

Indstilles til godkendelse.

Finansiering: basisbudget.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 50:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Orla Hav anmoder som formand af Nordjysk Innovations Forum kommunalbestyrelser og amtsråd om en tilkendegivelse - gerne inden 15. april - om der er interesse for at indgå i et samarbejde om at videreføre Det Digitale Nordjylland ved at medfinansiere projektet med 2 kr. pr. indbygger fra 2005, svarende til 22.824 kr. d.d.

Det Digitale Nordjylland har som regionalt initiativ på IT-området på mange måder været en succes. Der er skabt projektresultater, som også i international målestok ligger helt fremme og markerer sig. Der er skabt et omfattende kompetenceløft hos en lang række både private og offentlige organisationer vedrørende digitalisering af den offentlige sektor.

Det Digitale Nordjylland’s bestyrelse har besluttet at DDN skal videreføres i regi af Nordjysk Innovation Forum. De fire hovedtemaer (IT-erhverv, IT-infrastruktur, Digital Forvaltning, Kompetence og Uddannelse) fra DDN videreføres i hvert sit område af for nogles vedkommende allerede eksisterende organisationer. Inden for området Digital forvaltning ønskes DDN videreført som et regionalt kompetencecenter for IT i det offentlige – en Regional Digital Taskforce, der særligt i lyset af strukturreformen vil kunne være igangsætter og koordinator for initiativer, der forbereder og optimerer de ressourcer, som den offentlige sektor skal anvende i den kommende tid på omorganisering og udvikling af IT-området.

Den organisatoriske ramme for den Regionale Digitale Taskforce vil dels være Nordjysk Innovations Forum, bl.a for at sikre koordination med andre relevante initiativer f.eks. på infrastrukturområdet, og dels være en styregruppe/bestyrelse udpeget på topembedsmandsniveau suppleret med repr. fra AAU, Den Digitale Taskforce m.fl. samt et sekretariat som udførende administrativ enhed, der videreføres fra det nuværende Fyrtårnscenter. Endvidere vil relevante ressourcepersoner fra kommuner/amt afhængig af opgaverne kunne blive "indrullet" for minimum et ½ år ad gangen – i lighed med modellen fra den nationale Digitale Taskforce.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

51 Spørgsmål fra Hals Golfklub i forbindelse med projektering af nyt klubhus.

Journal nr. 04.08.00P20 / /Sagsid 20933

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til følgende spørgsmål fra Hals Golfklub, der er opstået i forbindelse med projekteringen af et nyt klubhus:

 1. Frasalg af det udlagte byggefelt til klubhus m.v. til Hals Golfklub og ydelse af tilskud til etablering af klubhus.
 2. Sikkerhedsstillelse til etablering af klubhus.
 3. Indgåelse af optionsaftale

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 02.02.2004

Sagen fremsendes til behandling i chefgruppen, økonomiudvalget og byrådet.

Chefgruppens møde 4. februar 2004 Punkt 11:

Sagen oversendes til behandling i økonomiudvalget.

Administrationen udarbejder et notat med uddybende oplysninger om planmæssige forhold og økonomiske konsekvenser. Notatet udsendes særskilt inden økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 25:

Golfklubben indkaldes til møde, hvor punktet diskuteres tillige med den tidligere sag om stiprojekt.

Administrativ indstilling den 14.04.2004:

At det udlagte byggefelt til klubhus overdrages foreningen som gave. Arealet udgår herefter af lejeaftalen indgået mellem Hals Kommune og Hals Golfklub A/S. I overdragelsesdokumentet indføjes bestemmelser om, at arealet skal tilbageskødes Hals Kommune uden udgift for kommunen, såfremt golfbaneaktiviteterne ophører.

Overdragelsen sker iøvrigt uden udgift for Hals Kommune.

I forbindelse med optagelse af nyt lån til finansiering af nyt klubhus, kan tinglysningen alene finde sted på ovennævnte areal. Hals Kommune yder ikke yderligere garantier.

At at der ikke meddeles optionsaftale som ansøgt på golfbanearealet.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 63:

Udsat.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 70:

Den administrative indstilling dateret 14.04.04, indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 51:

Godkendt som indstillet.

 

Sagens indhold:

I forbindelse med projektering af et nyt klubhus har Hals Golfklub fremsendt følgende spørgsmål til Hals Kommune:

1. Frasalg af det udlagte byggefelt til klubhus m.v. til Hals Golfklub og ydelse af tilskud til etablering af klubhus.

I forbindelse med planlægningen af etablering af et nyt klubhus vil Hals Golfklub arbejde for at opnå tilskud fra forskellige fonde. En række tilskudsmuligheder er betinget af kommunal deltagelse i projektet.

Hals Golfklub vil derfor gerne anmode Hals Kommune om at udmatrikulere og frasælge det udlagte byggefelt til klubhus m.v. til golfklubbens selskab Hals Golfklub A/S, og samtidig yde et tilskud til etableringen af klubhuset evt. svarende til den aftalte købspris.

2. Sikkerhedsstillelse til etablering af klubhus.

I forbindelse med finansieringen ved optagelse af realkreditlån og eventuelt banklån beder Hals Golfklub om byrådets accept af, at der kan stilles sikkerhed i den mellem Hals Kommune og Hals Golfklub A/S indgåede forpagtningsaftale.

3. Indgåelse af optionsaftale.

Endelig ønsker golfklubbens bestyrelse at fremtidssikre golfbanens placering for fremtiden set i lyset af eventuelle politiske/lovgivningsmæssige strukturændringer i landet. Golfklubben brugsret til arealet ved Nordmandshage er aftalt i en forpagtningsaftale, som gælder indtil år 2040.

Golfklubben vil bede byrådet tage stilling til, om der til den gældende forpagtningsaftale kan udarbejdes et tillæg, som giver golfklubben en option til på et hvilket som helst tidspunkt at købe det forpagtede areal. Golfklubben foreslår en option baseret på en forud aftalt pris, eksempelvis 2 mill. Kr.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

52 Decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet vedrørende 2002

Journal nr. 16.00.00P00 / /Sagsid 21672

Beslutningstema:

Orientering om decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet.

Indstilling / Beslutning:

Socialudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet orienteres om ovennævnte

Socialudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 33:

Det bemærkes, at der er tale om en decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet og ikke Socialministeriet. Socialudvalget ønsker handlingsplanen under Forvaltningens orientering på hvert udvalgsmøde fremover. Taget til efterretning og indstilles til godkendelse.

Administrativ bemærkning, d. 14. april 2004:

Socialministeriet er ændret til Arbejdsdirektoratet.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 54:

Udsat.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 68:

Tiltag iværksat, hvorfor sagen tages til efterretning.

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 52:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Vi har modtaget decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet vedrørende den revisionsberetning, der blev indsendt i september 2003 vedrørende år 2002.

Arbejdsdirektoratet godkender beretningens indhold og dermed kommunens refusionsberettigelse.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet (el.doc) Decisionsskrivelse - Arbejdsdirektoratet.tif (322 KB)

53 Decisionsskrivelse 2003 fra Integrationsministeriet

Journal nr. 00.10.00P00 / /Sagsid 21660

Beslutningstema:

Orientering om decisionsskrivelse fra Integrationsministeriet

Indstilling / Beslutning:

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om ovennævnte.

Socialudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 34:

Taget til efterretning. Indstilles til godkendelse. Handlingsplanen ønskes drøftet under Forvaltningens orientering fremover.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 55:

Udsat.

Økonomiudvalgets møde 28. april 2004 Punkt 69:

Tiltag iværksat, hvorfor sagen tages til efterretning.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 53:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Vi har modtaget decisionsskrivelse fra Integrationsministeriet vedrørende den revisionsberetning, der blev indsendt i september 2003 vedrørende år 2002.

Integrationsministeriet godkender beretningens indhold og dermed kommunens refusionsberettigelse.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Decisionsskrivelse fra Integrationsministeriet (el.doc) Decisionsskrivelse - Integrationsministeriet.doc (35 KB)

54 Endelig godkendelse af Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991

Beslutningstema:

Byrådet skal godkende den Digitale Kommuneplan for Hals Kommune og i den anledning tage stilling til hvordan de indkomne indsigelser og bemærkninger mod forslaget til Digital Kommune skal påvirke den endelige plan.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 19.03.2004

Planlægningsafdelingens anbefalinger i vedlagte notat indstilles til godkendelse i chefgruppen, økonomiudvalget og byrådet.

Chefgruppens møde 24. marts 2004 Punkt 27:

Planlægningsafdelingens anbefalinger indstilles til godkendelse i teknisk udvalg, økonomiudvalg og byrådet.

Det anbefales endvidere, at det fremtidige boligområde i Ulsted placeres nord for skolen.

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 77:

Teknisk Udvalg instiller til økonomiudvalget, at indsigelserne behandles som følger:

Ad.1 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.2 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.3 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.4 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.5 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.6 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.7 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.8 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.9 Der skabes mulighed for udvidelsen af fritidsaktiviteterne mod øst. Der udarbejdes en administrativ bemærkning vedrørende nærmere anvendelse af arealet øst og nord for børnehaven.

Ad.10 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.11 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.12 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.13 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Administrativ bemærkning den 14.04.2004

Der er udarbejdet et notat vedr. fremtidig placering af boligområderne i Ulsted. Notatet er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 56:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 54:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune har været fremlagt for offentligheden i perioden fra den 29. oktober 2003 til den 7. januar 2004. Nordjyllands amt og Direktoratet for FødevareErhverv indsendte et forvarsel om en indsigelse og fik fristforlængelse til 6. februar 2004. I perioden er modtaget indsigelser/bemærkninger fra følgende:

Generelle indsigelser:

 1. Nordjyllands amt
 2. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Hals Kommune
 3. Direktoratet for FødevareErhverv
 4. Indsigelser mod Bymodel Gandrup

 5. Gunnar Sørensen, Gl. Kongevej 6, Gandrup
 6. Else og Niels Bogner Jensen samt Ella og Ernst Maahn, Gandrup
 7. Allan og Lene Christiansen samt Anders og Pia Høgh, Gandrup
 8. Sylvia Rennison, Houvej 322, Gandrup
 9. Poul M. Christensen, Vesterparken 16, Gandrup.
 10. Indsigelser mod Bymodel Ulsted

 11. Bjarne Sørensen, Egon Hansen, Christen Sinding og Børge Christensen, Ulsted
 12. Anne Benzon og Jens Thidemann, Vestergade 49, Ulsted
 13. Indsigelser mod Landdistriktspolitikken

 14. Mogens Mellergaard Mortensen, Sønderskovvej 208, Gåser
 15. Jens Myhren, Stribenvej 40, Vester Hassing
 16. Flere skovejere i Hals Kommune

I vedlagte notat er indsigelsernes indholde beskrevet.

Arbejdsgrupperne bag Bymodel Gandrup, Bymodel Ulsted og Landdistriktspolitikken har fået forelagt de respektive indsigelser mod deres oplæg. Arbejdsgruppernes kommentarer/anbefalinger er gengivet i notatet.

Notatet afsluttes med Planlægningsafdelingen anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om planlægning, kapitel 4.

 

 

Bilag:

- Notat vedr. Indsigelser mod forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommuneplan for Hals Kommune (eldoc. Kommuneplan) Kommuneplan.doc (60 KB)

- Notat vedr. Placering af boliger i Ulsted (eldoc. Boliger Ulsted.doc) Boliger Ulsted.pdf (126 KB)

 

55 Forespørgsel om etablering af en speed-way bane øst for Gandrup.

Journal nr. 01.02.00P16 / /Sagsid 21598

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om der skal indledes et planarbejde (regionplantillæg, VVM-redegørelse, Miljøgodkendelse og lokalplan med kommuneplantillæg) for etablering af en speed-way bane øst for Gandrup.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 05.04.2004

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 13. april 2004 Punkt 39:

Fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 59:

Økonomiudvalget indstiller, at der iværksættes et planarbejde for etablering af speed-way bane.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 55:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Sports Motorklubben Gandrup har fremsendt en forespørgsel om muligheden for at etablere en speed-way bane øst for Gandrup og øst for Omfartsvejen ved Vester Hedensvej. Sports Motorklubben Gandrup har indgået en forhåndsaftale med gårdejer Søren Åen om anvendelse af arealet til speed-way. Baneanlægget vil overholde alle de gældende regler vedrørende støj, sikkerhed m.v. Vedlagt som bilag findes materialet fra Motorklubben sammen med en støtteskrivelse fra flere Gandrup-borgere.

Arealet, der er ca. 2,5 ha, ligger for enden af en grusvej, der i Vester Hedensvejs forlængelse fører hen til vindmølleparkområdet øst for, Gandrup (se vedlagte kort).

Afstand til Gandrups byzonegrænse er godt 2 km og nærmeste naboejendom ligger ca. 540 m fra området.

Området ligger i et regionalt jordbrugsområde, og derfor gælder regionplanretningslinie 5.2.2 "Indenfor de regionale jordbrugsområder må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der på væsentlig måde begrænser mulighederne for landbrugsdrift."

Regionplanen foreskriver endvidere jvf. Retningslinie 3.7.5, at der ved udlæg af arealer til motorsportsbaner, skal der udlægges et støjkonsekvensområde. Indenfor dette område må der kun etableres støjfølsomme arealanvendelser, såfremt det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt. I bemærkningerne til retningslinien fremgår det, at arealer i en afstand af 1500 m fra en motorsportsbane kan være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier.

Området er ikke omfattet af fredningshensyn i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Etablering af en motorsportsbane vil kræve, at amtet udarbejder et regionplantillæg med VVM-redegørelse med miljøgodkendelse samt at Hals Kommune udarbejder Lokalplan med kommuneplantillæg.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Uddybende materiale fra Sports Motorklubben Gandrup (eldoc. Speedway Gandrup) Speedway Gandrup.tif (611 KB)

- Støtteskrivelse (eldoc. Speedway støtte) Speedway stoette.tif (449 KB)

- Notat vedrørende placering af en speed-way bane øst for Gandrup (eldoc. Speedway kort) speedway kort.pdf (35 KB)

 

56 Etablering af almennyttige familieboliger i 2004.

Journal nr. 03.02.00G01 / /Sagsid 21683

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvor Hals Boligforening kan etablere almene familieboliger i 2004.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 05.04.2004

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 13. april 2004 Punkt 38:

Sagen fremsendes til behandling i økonomiudvalget med en anbefaling af, at etablering af almene familieboliger i Hals afventer byudviklingsplanen for Hals nord.

Administrativ bemærkning den 13. april 2004

Hals Boligforening ønsker ikke på nuværende tidspunkt at etablere yderligere almene familieboliger i Ulsted og Hou, da deres ventelister stort set blev tømt for at få indflyttere til de boliger, der blev etableret i 2003.

Økonomiudvalgets møde 20. april 2004 Punkt 61:

Det indstilles, at der etableres 6 boliger i V. Hassing og 6 boliger i Gandrup. Plangrundlaget i Gandrup tilvejebringes. Visitationsretten optages på et senere Økonomiudvalgsmøde til fornyet vurdering.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 56:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet har afsat 740.000 kr. i budget 2004 som grundkapitallån til Boligselskabernes Landsbyggefond, så der kan etableres 12 almene familieboliger i Hals Kommune i 2004.

Hals Boligforening har indgivet følgende ønsker for 2004:

1. prioritet

Boligforeningen ønsker at etablere 6 almene familieboliger i Hals ved den eksisterende afdeling på Idrætsallé. Det ønskede område er vist på vedlagte kort.

I Hals by findes der ikke på nuværende tidspunkt et areal i byzone, hvor der kan opføres åben/lav boligbebyggelse. Med den nye byudviklingsplan for Hals nord vil disse muligheder blive skabt.

Etablering af de 6 boliger vil kræve, at der udarbejdes en lokalplan for området, der overfører arealet til byzone og udlægger det til boligområde. Planlægningsafdelingen vurderer, at en lokalplan, der alene omhandler det ønskede areal, ikke vil foregribe indholdet i den fremtidige byudviklingsplan for Hals nord væsentligt. Idrætsallé er forberedt til at blive videreført mod vest, og det ønskede areal kan enten anvendes til ca. 4 parcelhusgrunde eller til de foreslåede 6 tæt/lav boliger.

Ejerne af arealet er ikke uvillige til at sælge til Hals Kommune eller til Hals Boligforening.

2. prioritet

Boligforeningen ønsker at etablere 6 almene familieboliger nord for den eksisterende afdeling ved Bag Hækken i Vester Hassing.

Området er omfattet af lokalplan 2.10, og det kan umiddelbart anvendes til tæt/lav boligbebyggelse.

Arealerne ejes af Hals Kommune.

3. prioritet

Endelig ønsker Boligforeningen at etablere 6 almene familieboliger ved de eksisterende 6 boliger på Mellemvang i Gandrup.

Med godkendelsen af Den Digitale Kommuneplan for Hals Kommune er der et lille areal vest for Mellemvang, der tidligere har ligget i centerområde, men som nu er overført til boligområde. Det er her boligforeningen ønsker at etablere 6 nye boliger (se arealet på vedlagte kort).

En lokalplan for området siger stadig centerområde, så derfor skal kommuneplanen følges op af en lokalplan for området, der endelig udlægger det til boligområde.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Notat vedr. placering af almene familieboliger i 2004 (eldoc. boligforening) Boligforening.pdf (285 KB)

 

Indstillinger fra Teknisk Udvalg

 

57 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune

Journal nr. 07.00.03P24 / /Sagsid 21425

Beslutningstema:

Det skal besluttes om der skal indføjes to nye fraktioner (gips og affaldstræ) i regulativet for aflevering af affald til genbrugspladserne, samt om der skal indføres begrænsninger på aflevering af bygningsaffald på pladserne.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. marts 2004 at

Affaldstræ og gips indføjes som nye fraktioner i regulativet, og at der fastsættes en max. mængde – det der kan være på en trailer - med hensyn til sorteret bygningsaffald som afleveres på pladserne.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 75:

Teknisk Udvalg besluttede at indstille til byrådet,

at forslaget til ændringer vedrørende bygningsaffald godkendes med ikrafttræden den 1. juli 2004 og

at forslaget vedrørende træaffald udsættes til mødet i august.

at forslaget vedrørende gipsaffald godkendes.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 57:

Godkendt som indstillet

Sagens indhold:

Der er opstået mulighed for at træaffald som f.eks. køkkenelementer, møbler, træemballage, døre, spån-, MDF- og krydsfinerplader kan afleveres til genbrug til nye spånplader. I dag afleveres træaffaldet til forbrænding på Reno-Nord. Udgiften til at aflevere til genbrug er ca. den samme som forbrændingsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.

Ligeledes er der mulighed for at aflevere gipsaffald til genbrug i stedet for at deponere det på Rærup Losseplads. Gipsaffald med tapet, glasvæv, søm og skruer kan nu afleveres til genbrug hvor det anvendes som råvarer til produktion af nye gipsplader. Udgiften er ca. den samme som deponeringsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.

Bygningsaffald er en eksisterende fraktion i regulativet. I dag modtages meget store mængder fra nedrivning af bygninger m.m. Affaldet knuses og søges afsat, men mængderne er for store og produktet er for dårlig så det hele kan ikke afsættes.

Derfor foreslås at vilkårene for aflevering af fraktionen ændres således at der efter den 1. august 2004 kun kan afleveres max. en trailerfuld bygningsaffald. Affaldet skal fremover ligeledes sorteres i rent beton, tegl, og jernbeton for at kunne knuse det til nogle mere anvendelige produkter.

Der vedlægges et notat med de foreslåede ændringer til regulativet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Ændringen af regulativet skal annonceret i Hals Avis

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Gældende regulativ for aflevering af affald til genbrugspladserne i Hals Kommune. (regulativ.doc) regulativ.doc (46 KB)

Notat med ændringer til regulativet (fraktioner.doc) fraktioner.doc (22 KB)

 

 

 

 

58 Forslag til Lokalplan 2.18 for område til centerformål ved Springvandspladsen

Journal nr. 01.02.05 / /Sagsid 21582

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt det udarbejdede forslag til Lokalplan 2.18 "Centerområde ved Springvandspladsen, V. Hassing" skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at forslag til lokalplan 2.18 "Centerområde ved Springvandspladsen, V. Hassing" fremlægges i offentlig høring

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 81:

Teknisk Udvalg indstilles,

at forslaget indstilles til byrådets godkendelse. Forinden byrådets stillingtagen udarbejdes en administrativ bemærkning til yderligere belysning af forslaget, herunder illustrationsplan m.v.

Det indstilles endvidere, at der indføjes ny

§8.4 "Der skal etableres afskærmning mellem parkeringspladsen i område C og ejendommen mod syd på matr. nr. 91d V. Hassing by, V. Hassing. Afskærmningen skal foretages med fast hegn i en højde på 1,8 m. Afskærmningen skal foretages senest i forbindelse med etablering af parkeringspladsen".

§5.1 Ændres til "I det omfang, der ikke kan udlægges parkeringspladser på egen grund, kan forpligtelsen opfyldes ved indbetaling af et af kommunen fastlagt beløb til den parkeringsfond, der oprettes for V. Hassing".

 

Teknisk Forvaltning d. 21.04.2004

Efter behandlingen i Teknisk Udvalg har projekter på Springvandspladsen været drøftet nøjere, således at de nu ligger fast. I forhold det udarbejdede forslag til lokalplan er der dog ikke væsentlige ændringer. Ændringerne drejer sig primært om placering af parkeringsarealerne, disse er i lokalplanen vist vhja. en illustrationsplan.

Bygningernes højde foreslås dog præciseret, forslagets § 6.3 "Efter reglerne i bygningsreglementet BR 95 kap. 2.1 er det kommunen der udfra en konkret vurdering fastlægges bebyggelsens afstand og højde ift. naboskel, vej m.m. Med en endelige vedtagelse af lokalplanen er der givet tilladelse til opførelse af bygninger på op til 8.5 m. i de anførte byggefelter" kan ændres til " 6.3 Efter reglerne i bygningsreglementet BR 95 kap. 2.1 er det kommunen der udfra en konkret vurdering fastlægger bebyggelsens afstand og højde ift. naboskel, vej m.m. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der givet tilladelse til byggeri op til 8.5 m. i de anførte byggefelter, undtaget mod skel mod matr.nr. 74o V. Hassing by, V. Hassing. Her må bygningshøjden kun være 5 m. 2,5 m. fra skel."

.Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 58:

Godkendt til fremlæggelse med de bemærkninger der er fremført.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg og Økonomi Udvalget har nu haft forelagt de indsigelser, der er kommet til den Helhedsplan, der har været i offentlig høring.

Dette forslag til lokalplan er udarbejdet på baggrund af Helhedsplanen med de ændringer, der er et resultat af indsigelser og bemærkninger fra borgere, investorer osv. i V. Hassing. Helhedsplanen bliver tilrettet således, at den er i overensstemmelse med ændringerne. I Helhedsplanen vil der blive indarbejdet illustrationsplaner m.m., der henvises til i lokalplanen. Pga. det pressede tidsforløb er disse først under udarbejdelse nu, de vil kunne ses på vores hjemmeside, så snart de foreligger.

Hele lokalplanens område er udlagt til centerformål, herudover er lokalplanen inddelt i delområder. Område A hvor der kan etableres liberale erhverv, servicefunktioner osv. samt dagligvarebutikker op til 3000 m2 og udvalgsvarebutikker op til 1500 m2. I område B gælder de samme anvendelsesbestemmelser, der kan dog her kun etableres mindre butikker op til 200 m2. I område C er der planlagt for p-pladser, de eksisterende boliger kan dog bibeholdes.

Der etableres torvearealer og sivegader indenfor lokalplanens område, der skal medvirke til at forskønne området omkring Springvandspladsen og skabe et bycentrum i V. Hassing. Torvearealerne (belægningerne) skal strække sig fra facade til facade, således at Springvandspladsen fremtræder som en helhed, uanset om det er p-pladser etableret på offentlig vejareal eller på privat grund.

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 2Ce1. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammen, der er dermed ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslag til lokalplan 2.18 kan ses og downloades fra Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk under Planer og Visioner og Find planen. (lokalplanen vil først være tilgængelig i løbet af fredag)

59 Forslag til lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20427

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt det udarbejdede forslag til Lokalplan 2.17 for et erhvervsområde øst for Aslundvej i V. Hassing samt det tilhørende rammetillæg 2Erh3 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at Lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" samt rammetillæg 2Erh3 fremlægges i offentlig høring

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 79:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 59:

Godkendt til fremlæggelse.

Sagens indhold:

Økonomiudvalget besluttede d. 20.01.2004 at der skulle igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et erhvervsområde øst for Aslundvej. Der er udarbejdet et forslag til denne lokalplan.

Lokalplanen er en videreførelse af bestemmelserne og principperne i lokalplan 2.06 vest for Aslundvej. Området kan således anvendes til erhvervsformål i form af lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj- eller luftforureninger, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvender.

Vejadgang til området etableres fra Aslundvej, men forskudt ift. Industrivej, således at der ikke etableres et kryds.

I området må bygninger max. opføres med en højde på 10 m. Byrådet kan tillade byggeri op til 15 m., tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (dvs. hvis en grund er på 5000 m2 kan der etableres byggeri på 500 m2 med en højde op til 15 m.)

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til Lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" samt rammetillæg 2Erh3 kan ses og downloades fra Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk under Planer og Visioner og Find planen.

 

 

 

 

 

60 Endelig godkendelse af lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Rosenvænget, Hals"

Journal nr. 01.02.00G01 / /Sagsid 19672

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Lokalplan 5.37 for et område til bolig- og serviceformål v. Skovsgårdsvej med tilhørende rammetillæg skal godkendes endeligt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at der i lokalplanen indføres "§5.3 Parkeringspladser skal etableres nord for bygningen, med adgang til pladserne øst for bygningen. Der må ikke gives mulighed for eller foretages parkering syd for bygningen eller på den private fællesvej."

at Lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Skovsgårdsvej, Hals" og kommuneplantillæg 5Be2 herefter vedtages endeligt.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 80:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 60:

Godkendt.

Sagens indhold:

Forslag til Lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Skovsgårdsvej, Hals" og kommuneplantillæg 5Be2 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen udlægger et område til en blanding af almindelige lejligheder og hotelværelser i tilknytning til Hals Hotel.

I høringsperioden er der indkommet en bemærkning fra Lene & Preben Kramer, Rosenvænget 5 (medsendt i bilag):

De ønsker oplyst hvor p-pladser skal anlægges og hvordan tilkørslen anlægges. Desuden kan de ikke på baggrund af lokalplanens bestemmelser udregne, hvor mange pladser der skal etableres.

De ønsker, at sikre sig at deres adgang ikke blokeres af gæsternes biler.

Administrativ bemærkning:

Iflg. lokalplanen skal ejendommes eksisterende vejadgang fra Rosenvænget benyttes, og der skal udlægges parkeringsarealer svarende til én p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og én p-plads pr. helårsbolig. Der er i lokalplanen ikke lavet bestemmelser, der yderligere regulerer parkering og adgangsforhold.

Det vurderes, at der kan opstå problemer for adgangsforholdene til Rosenvænget 5, hvis parkering foretages syd for "Det gamle Sygehus". Det foreslås derfor, at der i lokalplanen indføjes "§5.3 Parkeringspladser skal etableres nord for bygningen, med adgang til pladserne øst for bygningen. Der må ikke gives mulighed for eller foretages parkering syd for bygningen eller på den private fællesvej."

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Bemærkning vedr. lokalplan 5.37, Lene & Preben Kramer (eldok. Bemaerk_LP537.tif) Bemaerk_LP537.tif (55 KB)

 

 

 

 

 

61 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 20726

Beslutningstema:

Principbeslutning om forslag til den fremtidige anvendelse af område B i Hals Havn.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 28:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 57:

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslaget til tillægsaftale godkendes.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 25:

Tilbagesendes udvalget til fornyet behandling.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 71:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 91:

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at forslaget til tillægsaftale godkendes med baggrund i den oprindelige aftale.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 61:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

I forbindelse med etableringen af den nye jollehavn blev der indgået en tillægsaftale til den oprindelige aftale med Hals Bådelaug, således at Hals Bådelaug alene skal forestå håndteringen af lyst – og gæstesejlere, medens håndteringen af jollerne fremover håndteres af Hals Jollelaug i den nye jollehavn.

På den baggrund har det været drøftet en ændret anvendelse af område "B", der er angivet i den oprindelige aftale.

Der er udarbejdet forslag, hvilket betyder, at Hals Kommune fremover råder over område "B" med undtagelse af den vestlige bro´s østside, hvor der forventes placeret en stor lystbåd.

De resterende dele af område "B" vil fremover blive anvendt til erhvervsfartøjer, der betaler afgift til Hals Kommune.

I den udstrækning pladserne ikke er anvendt kan de fremdeles anvendes, som den øvrige del af havnen, til liggeplads for gæstesejlere.

 

Økonomiske konsekvenser:

Forbedrede indtægter til Hals Havn.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til tillægsaftale (eldok – Tillaegsaftale Hals Havn.doc) Tillaegsaftale Hals Havn.doc (74 KB)

Kortbilag fra aftale 18. marts 1992 (eldok – Kortbilag – Hals Havn.tif) Korbilag Hals Havn.tif (53 KB)

Aftale om havnefaciliteter i Hals Havn (eldok – Aftale – Hals Havn.tif) Aftale - Hals Havn.tif (247 KB)

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |