Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 28. januar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 28. januar 2004


Byrådet afholder møde:

Den 28. januar 2004 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

2 Spørgetid - Byrådet. *

3 Helhedsplan for Springvandspladsen i V. Hassing. *

4 Indberetning af anlægsbevillinger *

5 Tilsynsrapport med personligningen 1. juli 2002 til 30. juni 2003 *

6 Fremtidig boligudvikling i Hals by. *

7 Anmodning fra Hals Golfklub om udvidelse af golfbanen i Hals. *

8 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser gældende for 2004. *

9 Regnskab vedr. etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

/

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 2:

Ingen bemærkninger.

 

 

 

 

 

3 Helhedsplan for Springvandspladsen i V. Hassing.

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 20967

Beslutningstema:

Byrådet bedes tage stilling til principperne i det medsendte udkast til en Helhedsplan for området omkring Springvandspladsen i V. Hassing, samt processen omkring udarbejdelsen.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 21.01.2004

at det medsendte udkast til Helhedsplan for Springvandspladsen godkendes og

at der afholdes et borgermøde som opstart

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 3:

Godkendt til fremlæggelse.

Sagens indhold:

I forbindelse med arbejdet med byforskønnelse/trafiksanering i V. Hassing er der fremkommet ønsker om projekter på Springvandspladsen. Projekterne indebærer bl.a. nedrivninger, nybyggeri og ændret anvendelse af bygninger, det vurderes derfor, at det samlet set vil være lokalplanpligtige projekter.

De medsendte skitser er udarbejdet af Rambøll/Nyvig på baggrund af drøftelser med interessenter i området.

Det foreslås, at der udarbejdes en helhedsplan for området, hvor trafikale hensyn vurderes sammen med anvendelsen af de enkelte områder, bygningers udformning, placering af p-pladser osv. Helhedsplanen foreslås afgrænset som vist på medsendte skitser (sekundær afgrænsning).

Helhedsplanen skal dernæst følges op af en lokalplan for det "primære område".

Processen foreslås startet med et borgermøde tirsdag d. 10.02.2004, hvor Rambøll/Nyvigs skitser præsenteres, herefter bør der være en høringsperiode på 2 uger, inden der træffes endelig beslutning i Byrådet om den Helhedsplan, der efterfølgende skal danne grundlag for lokalplanen.

Processen for planerne for Springvandspladsen koordineres med det igangværende arbejde for byforskønnelse/trafiksanering i V. Hassing, således at hele Halsvej foreslås gjort færdig i efteråret, Springvandspladsen foreslås gjort færdig til foråret (medsendt i bilag). På den måde vil der blive mulighed for, at de større private byggeprojekter på Springvandspladsen er færdige inden vi kloakerer og retablerer Springvandspladsen, og dermed mindskes risikoen for at nye belægninger osv. bliver ødelagt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Udkast "Helhedsorienteret Byplan for Bymidten i V. Hassing" af Rambøll/Nyvig (Bilaget eftersendes).

Notat (eldok.: Tidsplan_Processer). Tidsplan_Processer.doc (26 KB)

 

 

 

 

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

4 Indberetning af anlægsbevillinger

Journal nr. 00.01G12 / /Sagsid 20881

Beslutningstema:

Orientering om nyt krav til indberetning af anlægsudgifter.

Indstilling / Beslutning:

Byrådet orienteres om nyt krav til indberetning af anlægsudgifter.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 4:

Videresendes til Byrådet.

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 4:

Byrådet blev orienteret.

Sagens indhold:

Den 23. december 2003 modtog Hals Kommune et fælles brev fra Indenrigsministeren og KL’s formand, der tilkendegav bekymring for meget høje anlægsbudgetter generelt i 2004 – 1,3 milliard kroner yderligere end forudsat i kommuneaftalen af 13. juni 2003 mellem kommunerne og regeringen. På denne baggrund bad de kommunerne om to tiltag:

  1. Byrådet opfordres til nøje at vurdere hensigtsmæssigheden af igangsættelse af det enkelte anlæg samt at holde igen med yderligere stigning i udgifterne.
  2. Kommunerne anmodes om i 2004 at indberette alle besluttede anlægsbevillinger og ændringer i anlægsbevillinger over 1 million kroner (brutto) på de kommunale serviceområder, hvilket vil sige nye bevillinger ud over de allerede budgetterede i 2004.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Kopi af brev fra indenrigsministeren og KL’s formand (el.doc) Brev fra indenrigsminister og KLs formand.pdf (110 KB)

5 Tilsynsrapport med personligningen 1. juli 2002 til 30. juni 2003

Journal nr. 25.25.05K07 / /Sagsid 20781

Beslutningstema:

Tilsynsrapport vedrørende personligningen for 1. juli 2002 til 30. juni 2003 fremsættes til orientering.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at Byrådet tager tilsynsrapporten til efterretning.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 6:

Indstilles til Byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 5:

Godkendt.

Sagens indhold:

Told- og Skatteregion Aalborg har i overensstemmelse med Skattestyrelseslovens § 13 foretaget kontrol med kommunens ligning på baggrund af bl.a. kommunens ligningsplan. Told- og Skatteregionen har således ikke i år været på tilsyn hos Hals Kommunes skatteafdeling.

Elementerne i tilsynet udgør:

  • Kontrol af de kommunale ligningsplaner
  • Kontrol af målopfyldelsen
  • Efterprøvelse af skatteansættelser mv.
  • Vurdering af afrapporteringen
  • Kontrol af kommunens ligningsredegørelse

Konklusionen på regionens tilsyn er, at de intet har at bemærke, at ligningsarbejdet er udført tilfredsstillende, og at samarbejdet mellem regionen og Hals Kommune fungerer godt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Tilsynsrapport vedr. personligningen ligger i sagen.

6 Fremtidig boligudvikling i Hals by.

Journal nr. 01.02.00P16 / /Sagsid 20814

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvordan der skal arbejdes med den fremtidige boligudvikling i Hals by.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 05.01.2004

Sagen fremsendes til behandling.

Chefgruppens møde 7. januar 2004 Punkt 5:

Oversendes til behandling i Økonomiudvalget med en anbefaling af, at der godkendes en projektbevilling på 200.000 kr. til udviklingsarbejdet.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 13:

Indstilles til godkendelse til boligudviklingsformål. Finansiering: Bufferpuljen 2003 (Der er ikke tale om ny bymodelarbejde).

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 6:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Grundene i det nye udstykningsområde vest for Fjordlodden - Jacob Severins Vej - er ved at være klar til salg. Der er på forhånd stor interesse for køb af grunde i området, så det vurderes, at de 44 grunde i udstykningen vil være relativt hurtigt solgt.

Hals Kommune skal derfor til at arbejde med planlægningen for den fremtidige boligudvikling i Hals By. Efter aftale med Nordjyllands amt tales der formodentlig om en udvikling nord ud af byen.

Chefgruppen bedes drøfte, hvordan der tages hul på planlægningsarbejdet. Skal der udarbejdes en ny Bymodel Hals?, - eller skal der bare udarbejdes en fremtidsplan for netop det fremtidige boligområde med lokalplan og kommuneplantillæg??

Under alle omstændigheder vil det være oplagt, at lægge op til diskussionerne i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplanstrategien for Hals Kommunes, der arbejdes på i øjeblikket.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

7 Anmodning fra Hals Golfklub om udvidelse af golfbanen i Hals.

Journal nr. 13.06.03G01 / /Sagsid 20444

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til, om Hals Golfklub skal have mulighed for at udvide golfbanen på et lille areal ved Hals Camping.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 21.11.2003

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 26. november 2003 Punkt 163:

Chefgruppen vedtog, at Anders Pinstrup udarbejder et oplæg til betingelser for en aftale med Hals Golfklub.

Sagen sendes herefter direkte til behandling i Økonomiudvalget.

Administrativ bemærkning den 14.01.04:

Der har den 14. 01.04 været afholdt møde med Hals Golfklub og de nye ejere af Hals camping, hvor der blev drøftet Hals Golfklubs forslag til udvidelse af par 3 – banen samt forslag til stiforløb til og hen over golfbanen m.v. Der er udarbejdet et notat, der nærmere redegør for sagen.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 15:

Principiel indstilles sagen til godkendelse. Kommunaldirektør og teknisk chef bemyndiges til at opstille kravspecifikationer.

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 7:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Hals Golfklub har fremsendt en anmodning til Hals Kommune om at få tillagt et lille areal ved Hals Camping (se vedhæftede kortbilag) til det areal klubben råder over. Såfremt det accepteres, skal der laves et tillæg til den eksisterende lejekontrakt.

Hals Golfklub ønsker med udvidelsen, at ændre baneforløbet på "par 3 banen" dels for at undgå at genere de tilstødende naboer og dels for at højne kvaliteten af banen.

Af ønsket fremgår endvidere, at golfklubben foreslår etableret en ny sti som vist på vedhæftede kortbilag.

Administrativ bemærkning den 21.11.2003

Arealet, der er godt 7.700 m2 stort, ligger i et område, der er udlagt til ferie/fritidsformål (campingplads). Hals Kommune ejer arealet.

Området er ikke direkte omfattet af den aftale der er mellem Hals Kommune og ejeren af Hals Camping om reservation af areal til udvidelse af campingpladsen. Denne aftale dækker alene arealet øst for golfklubbens interesseområde.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Kortudsnit over Hals Golfbane

-..Ansøgning fra Hals Golfklub (el.doc) Ansoegning_fra_Hals_Golfklub.tif (94 KB)

- Notat dateret den 14.01.04 (el.doc) Notat dateret den 14.01.04.doc (23 KB)

 

8 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser gældende for 2004.

Journal nr. 08.01S29 / /Sagsid 20545

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning, om Aalborg Havn A/S´s forretningsbetingelser for 2004 skal gælde for Hals havn.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 15.12.03:

at forretningsbetingelser 2004 gælder for Hals Havn.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 23:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 8:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 8:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte på mødet den 21.08 1996, senest ændret den 14.02.2001, afgiftsregulativ for Hals havn, der supplerer Serviceydelser/forretningsbetingelser, som Aalborg Havn udarbejder.

Aalborg Havn har den 20. november 2003 fremsendt "forretningsbetingelser 2004", der erstatter de gældende for 2003.

På grund af stigende driftsomkostninger er materiel priserne i forhold til 2003 steget med 2 – 2.5%. For skibs – og vareafgifters vedkommende er der sket mindre forhøjelser i enkelte grupper, mens alle øvrige takster er holdt uændret.

Taksterne i Hals Kommunes afgiftsregulativ er reguleret i henhold til afgiftsregulativets bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forretningsbetingelser 2004 (eldok) Forretningsbetingelser 2004.tif (1023 KB)

Afgiftsregulativ Hals Havn (eldkok) Afgiftsregulativ - Hals Havn.tif (77 KB)

Takstblad for 2004 (eldok) Takstblad 2004.doc (21 KB)

 

9 Regnskab vedr. etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken.

Journal nr. 05.04.06P20 / /Sagsid 18458

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt regnskabet for etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken kan godkendes, samt evt. anvendelse af ikke forbrugte midler.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.12.03 at, sagen drøftes

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 2:

Teknisk Udvalg indstiller,

at regnskabet godkendes,

at der etableres 2 borde og 2 bænke, mrk. Veksø og

at der tilbageføres kr. 36.828,75 til kassen.

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 7:

Udvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 28. januar 2004 Punkt 9:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte den 18.06.03 etableringen af stien fra p-pladsen Færgevej til Fjordparken herunder blev der frigivet 290.000 kr. til køb af jord samt anlæg. Stien er nu etableret, hvorfor endeligt anlægsregnskab kan aflægges.

Projektets omkostninger er som følger i kr.

Overslag Faktisk omkostning

Køb af jord 23.841,50

Landindspektør }40.000 14.470,00

Etablering af fodhegn 16.200,00

Etablering af sti 250.000 177.259,75

I alt 290.000 231.771.25

I anlægsudgifterne til stien er der inkluderet en ekstra strækning på ca. 32 meter. Dette er anlagt for at tilkoble den anlagte sti med terrassen ved Fjordparken, således at beboer og gæster herfra nu har fået adgang til stisystemet.

Som en del af det godkendte projekt er der lavet en terrasse nede ved fjorden. Her kunne der etableres borde og bænke for at højne terassens funktion.

 

Materialegårdens bænke 2 bænke, 1 bord 14.900 kr.

Veksø 2 bænke, 2 borde 14.400 kr.

Materialegårdens bænke er vedligeholdelsesfrie. Det er Veksø borde/bænke, der er opstillet ved P-pladsen Færgevej. Fælles for begge typer bænke er, at der skal opstilles en skraldespand kr. 3000 samt 4000 kr. til opstilling. Samlet pris 21.900/21.400 kr.

Økonomiske konsekvenser:

De ikke forbrugte bevilgede midler føres tilbage

Etableres der ikke borde bænke føres der 58.228,75 kr. tilbage

Etableres der Veksø borde/bænke føres der 36.828,75 kr. tilbage

Etableres Materialegårdens borde/bænke føres der 36.328,75kr. tilbage.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægskonti 03 (eldok – TU-Anlaegskonti 03.xls) TU-Anlaegskonti03.xls (21 KB)

 

 

 

Mødet hævet kl. 19.10

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |