Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 28. maj 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 28. maj 2003


Byrådet afholder møde:

Den 28. maj 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Jens Møller, Gert Andersen og Sørn Nordhald.

 

 

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

 

side

60 Spørgetid - Byrådet *

61 Valg til Kommunekredit. *

62 Udpegning af repræsentanter til stryregruppen vedrørende samarbejdsaftale

med Dronninglund Kommune på integrationsområdet *

63 Orientering til Byrådet om Tilsynsrådssag *

64 Hjemtagelse af lån - budgetteret i 2003. *

65 Ligningsplan 03/04 *

66 Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling. *

67 Toiletter til ungdomsklubben i Hals *

68 Yderligere gasudtag i metalsløjd, Hals skole *

69 Gandrup skoles 2. etape *

70 Byggeregnskab for om- og tilbygning, 1. etape på Hals Skole *

71 Byggeregnskab for om- og tilbygning på Ulsted Skole *

72 Revidering af samarbejdsaftale mellem Dronninglund og Hals kommune om

integration af flygtninge og indvandrere *

73 Ansøgning til Den Europæiske Socialfond - mål 3: Introduktion til social og

service *

74 Udbetaling af miljøstøtte *

75 Udvidelse af Håndværkerområdet i Hou ud mod Houvej. *

76 Orientering om bebyggelse på Hou Havn *

77 Forslag til "Kommunal forskrift for restaurationsdrift i Hals kommune" *

78 Forslag til lokalplan 5.36 "Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals" *

79 Forslag til lokalplan 2.15 "Område til erhvervsformål v. Skovshusvej, V. Hassing" *

80 Endelig godkendelse af lokalplan 6.25 for et område til boligformål i Hou *

 

60 Spørgetid - Byrådet

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 60:

Intet.

 

61 Valg til Kommunekredit.

Journal nr. 00.01A23 / /Sagsid 18575

Beslutningstema:

Udpegning af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse.

 

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 08.05.03:Byrådets beslutning om, hvorvidt der skal stemmes på de foreslåede kandidater og suppleanter, eller om andre kandidater og suppleanter skal bringes i forslag udbedes.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 61:

De nævnte personer anbefales.

Godkendt.

Sagens indhold:

KommuneKredit meddeler, at der i henhold til vedtægterne i år afholdes valg af 4 medlemmer med personlige suppleanter repræsenterende kommunerne til KommuneKredits bestyrelse, idet følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal afgå ved udgangen af indeværende år:

Medlem: Fhv. borgmester Evan Jensen, Lejre Kommune.

Suppleant: Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune.

Medlem: Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing Kommune.

Suppleant: Borgmester Gunnar Lund, Årup Kommune.

Medlem: Kommunalbestyrelsesmedlem Else Købstrup, Hjørring Kommune.

Suppleant: 2. Viceborgmester Nis Mikkelsen, Vojens Kommune.

Medlem: Folketingsmedlem Arne Toft.

Suppleant: Borgmester Søren P. Mortensen, Pandrup Kommune.

Valget gælder for et tidsrum af 6 år regnet fra 1. januar 2004.

 

På gruppemøderne i forbindelse med Kommunernes Landsforenings delegeretmøde den 3. og 4. april 2003 blev følgende kandidater med personlige suppleanter opstillet:

Den socialdemokratiske liste:

Kandidat: Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing Kommune.

Suppleant: Borgmester Finn Brunse, Tommerup Kommune.

Kandidat: Borgmester Anker Boye, Odense Kommune.

Suppleant: Byrådsmedlem Søren P. Mortensen, Pandrup Kommune.

Venstres gruppe:

Kandidat: Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune.

Suppleant: Borgmester Jannich Petersen, Grædsted-Gilleleje Kommune.

Kandidat: Byrådsmedlem Else Købstrup, Hjørring Kommune.

Suppleant: Borgmester Nis Mikkelsen, Vojens Kommune.

 

Derudover blev der opstillet kandidater til de ledige suppleantpladser for Borgmester Hans Toft (Det Konservative Folkeparti) og Borgmester Henrik Zimino (Socialdemokratiet).

Til posten som suppleant for Hans Toft opstilles:

Borgmester Poul Larsen, Nørager Kommune (Det Konservative Folkeparti).

Til posten som suppleant for Henrik Zimino opstilles:

Kommunalbestyrelsesmedlem Aage Hedevang Nielsen, Sejlflod Kommune (Lokallisterne i Danmark).

 

Såfremt kommunen ønsker andre kandidater bragt i forslag, bedes navnene på disse meddelt KommuneKredit senest den 30. juni 2003.

KommuneKredit vil derefter i september 2003 fremsende valgcirkulære og stemmesedler til alle kommuner bilagt oplysninger om de opstillede kandidater.

 

Ingen, som ved valgperiodens påbegyndelse er fyldt 69 år, kan vælges eller genvælges til bestyrelsen, ligesom det er en betingelse, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved indtræden i bestyrelsen skal være medlemmer af en kommunalbestyrelse i en kommune, der er medlem af KommuneKredit.

 

Samtlige kommuner er for tiden medlemmer af KommuneKredit.

 

Til orientering kan oplyses, at de af kommunerne valgte bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode først udløber ved udgangen af 2006 er:

Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune.

(Suppleant: På valg).

Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Kommune.

(Suppleant: På valg).

Borgmester Ejgil W. Rasmussen, Gedved Kommune.

(Suppleant: Borgmester Hans Peter Geil, Gram Kommune).

Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune.

(Suppleant: Borgmester Jørgen Henningsen, Svendborg Kommune).

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

62 Udpegning af repræsentanter til stryregruppen vedrørende samarbejdsaftale med Dronninglund Kommune på integrationsområdet

Journal nr. 99.02 / /Sagsid 18768

Beslutningstema:

Udpegning af repræsentanter til politisk styregruppe.

Indstilling / Beslutning:

Byrådet bedes udpege 3 repræsentanter blandt byrådets medlemmer til styregruppen for samarbejdsaftalen på integrationsområdet.

Det indstilles, at socialchefen udpeges til sekretær for styregruppen.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 62:

Følgende udpeges:

Borgmester Bent Sørensen.

Kulturudvalgsformand Sørn Nordhald.

Socialudvalgsformand Ane-Marie Viegh Jørgensen.

Sagens indhold:

I henhold til samarbejdsaftale på integrationsområdet mellem Hals og Dronninglund kommuner, skal der nedsættes en politisk styregruppe til opfølgning af den overordnede, tværfaglige integrationsindsats. Styregruppen skal bestå af 3 repræsentanter fra hver kommune udpeget af og blandt byrådets medlemmer.

Den politiske styregruppes opgaver og kompetence:

 • Opfølgning på og udvikling af integrationsarbejdet på tværs af de to kommuner og på tværs af fagforvaltninger.
 • Løbende opfølgning på samarbejdsaftalen.
 • Fastlæggelse af strategi for modtagelse af flygtninge i forbindelse med forhandling af kommunekvoter.
 • Fastlæggelse af principper for boligplacering.
 • Løbende tilpasning/justering af samarbejdsaftalens indhold samt i relevante tilfælde indstilling til de to byråd.
 • Afklaring af eventuelle uoverensstemmelser.
 • Behandling af årsredegørelse, budgetforslag og regnskab.

Den politiske styregruppe mødes minimum én gang årligt.

Hals kommune udpeger sekretær for styregruppen og er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af den politiske styregruppe.

Formanden kan indkalde styregruppen efter behov.

Dronninglund Kommune har udpeget følgende til styregruppen:

Borgmester Mikael Klitgaard

Formand for Børne- og Kulturudvalget, Peter Bandholm

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Inger Pedersen

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

63 Orientering til Byrådet om Tilsynsrådssag

Journal nr. 00.07.03K03 / /Sagsid 17682

Beslutningstema:

Orientering til Byrådet om Tilsynsrådets afgørelse vedr. Hals Kommune

Indstilling / Beslutning:

Nærværende til orienteringØkonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 106:

Oversendes til Byrådets orientering.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 63:

Taget til efterretning.

Sagens indhold:

I forbindelse med Turistforeningens konkurs anmodede DR Nordjylland Hals Kommune om aktindsigt i alle dokumenter i sagen vedrørende ansøgning om rentefrit lån (sagsid 16265), om referater 3 år tilbage samt diverse andre dokumenter.

Hals Kommune afslog at udlevere et enkelt notat under henvisning til, at der var tale om et internt notat, samt en række deloplysninger i andre dokumenter under henvisning til, at der var tale om oplysninger vedrørende de ansatte, der ikke var relevante i forhold til sagens kerne, hvorfor offentlige hensyn må vige for væsentlige private hensyn. Et enkelt afsnit med fire delafsnit blev undtaget med henvisning til, at det var nødvendigt at hemmeligholde forholdet på grund af dets særlige karakter. De første tre af de fire afsnit fandt Tilsynsrådet omfattet af bestemmelserne om aktindsigt, hvorfor de efterfølgende er udleveret. Der er tale om oplysninger vedrørende Bestyrelsens kontrol med den daglige drift. Hvad angår samtlige de øvrige undtagne oplysninger og dokumenter gav Tilsynsrådet Hals Kommune medhold.

Endelig hvad angår referaterne, kunne Hals Kommune ikke rekonstruere referater fra bestyrelsesmøderne i 2000 og 2001, hvilket vi i henhold til Tilsynsrådets afgørelse heller ikke var forpligtede til.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

- Offentlighedslovens §§ 7, 12 og 13

Bilag:

- (afgørelsen fra Tilsynsrådet ligger på sagen)

 

64 Hjemtagelse af lån - budgetteret i 2003.

Journal nr. 00.01Ø20 / /Sagsid 18642

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til, om der skal optages lån på i alt 12,550 mill. og om hvornår dette lån evt. skal optages.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles,

 1. Der optages lån på i alt 12,55 mill.
 2. Lånet optages hurtigst muligt
 3. Der vælges variabel rente
 4. Der vælges et 10 årigt lån
 5. Borgmesteren bemyndiges til at effektuere låneoptagelsen.

Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 110: Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 64:

Godkendt.

Sagens indhold:

Vedrørende budget 2003 er der budgetteret med låneoptagelse på 12,55 mill. (oprindelig budgettet med låneoptagelse på 12,85 mill., men 300.000 er hjemtaget i marts i år sammen med yderligere 6,5 mill. vedrørende 2002).Traditionen tro ville man forvente, at Hals Kommune hjemtager dette lån i marts 2004. Økonomisk Afdeling indstiller imidlertid, at lånet hjemtages allerede nu, primært begrundet i det gunstige rentemarked. Pt. er renten meget lav, men alt tyder på, at den lange rente vil begynde at stige ultimo året, og at den korte rente følger efter. Derfor vil det være en fordel, hvis vi kan låse det nye lån fast forinden.

Hvad angår den nuværende låneportefølje, kan oplyses, at:

 • det for nyligt optagne lån på 6,8 mill.. er låst fast i CHF med en indgangskurs på 502,33 og en rente på 2,36 % p.a. i 10 år
 • Eurolånet med restgæld på 5,4 mill. er låst fast fra den 29. december 2003 til lånets udløb 27. marts 2012 til en rente på 3,84% p.a.
 • Det sidste lån optaget i 1999 (oprindeligt 24,4 mill.) er variabelt forrentet (rente p.t. 2,7%) og restgælden udgør p.t. 14,6 mill.

Det kan yderligere oplyses, at vi pt. investerer i obligationspuljer til en forrentning på ikke under 5% p.a., hvorfor en forrentning på lånene på ovennævnte niveau må anses for fordelagtig.

Vi kan oplyse, at der ikke er budgetteret med renter og afdrag på det nye lån på 12,55 mill. i 2003 og alene med ét afdrag i 2004. Med hjemtagelse nu vil vi skulle afdrage ca. 600.000 kr.

i år og 1,2 mill. i 2004 mod budgetteret ca. 600.000 kr. Til gengæld vil vi kunne bruge det nye lån til finansiering af renoveringen af Vester Hassing Skole (40% fra lånene vedrørende skolebyggerierne og yderligere fra kloaklånene), således at låneoptagelse nu begrænser kassetrækket i 2003 til renoveringsinvesteringen.

Lånerammen på de 12,55 mill. kr. forudsætter kloakrenovering for 4,1 mill. samt skolerenoveringer for 19,5 mill. kr. Med renoveringen af V. Hassing skole er det formentlig muligt at opnå dette, men i modsat fald kan vi lovligt overføre den uforbrugte ramme til 2004.

Økonomiske konsekvenser:

Se ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

65 Ligningsplan 03/04

Journal nr. 25.25.02P15 / /Sagsid 18643

Beslutningstema:

Skatteafdelingen fremsender Ligningsplan 2003/2004 til godkendelse i byrådet.

Indstilling / Beslutning:

Skatteafdelingen indstiller Ligningsplan 2003/2004 til godkendelse i Byrådet.Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 111:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 65:

Godkendt.

Sagens indhold:

Planen omfatter perioden 1/7 2003 ? 30/6 2004 og anses at leve op til de krav, der stilles i den af Ligningsrådets vedtagne generelle plan for perioden.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Ligningsplan 2003-2004 (el.doc)

 

66 Anmodning om frigivelse af anlægsbevilling.

Journal nr. 05.09.06S05 / /Sagsid 18504

Beslutningstema:

Der er i 2003 bevilget 100.000 kr. til belægning på p- pladsen ved børnehaven "Ulvereden" i Ulsted. Forvaltningen anmoder om at bevillingen frigives, så arbejdet kan udføres.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevillingen på 100.000 kr.Kulturudvalgets møde 8. maj 2003 Punkt 56:

Indstilles til frigivelse.Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 118:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 66:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet har i budget 2003 afsat 100.000 kr. til belægning på P- pladsen ved børenehaven "Ulvereden" i Ulsted. Forvaltningen er i færd med at indhente tilbud på løsning af opgaven.

Økonomiske konsekvenser:

Det forventes at opgaven kan løses indenfor bevillingen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

67 Toiletter til ungdomsklubben i Hals

Journal nr. 82.00Ø04 / /Sagsid 18202

Beslutningstema:

I det netop afsluttede anlægsregnskab for Hals skoles 1. etape er der et mindreforbrug. Der bedes taget stilling til om det kan indstilles at der indrettes toiletter i ungdomsklubben, Hals skole.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anbefaler at der frigives 70.000 kr. til etablering af toiletforhold i klubben.Kulturudvalgets møde 3. april 2003 Punkt 36:

Det indstilles, at der frigives kr. 70.000,- af mindreforbruget på kr. 140.694,39 fra Hals skole - 1. etape.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 86:

Udsat.Økonomiudvalgets møde 29. april 2003 Punkt 97:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 67:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med gennemførelsen af Hals skoles 1. etape blev Hals ungdomsklub afskåret fra resten af kælderdelen under biblioteksfløjen i forbindelse med renovering og nyindretning.

Man var da ikke opmærksomme på at klubben derved også blev afskåret fra de toiletter man hidtil havde anvendt. Det har så været afventet om der ved afslutningen af etapen ville være midler til at etablere de nødvendige toiletforhold i klubben.

Økonomiske konsekvenser:

Det forventes at udgiften vil kunne beløbe sig op til 70.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

68 Yderligere gasudtag i metalsløjd, Hals skole

Journal nr. 82.00Ø04 / /Sagsid 18201

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til om der kan etableres yderligere gasinstallation i metalsløjd området på Hals skole.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anmoder om at der frigives 20.000 kr. til færdiggørelse af gasinstallation.Kulturudvalgets møde 3. april 2003 Punkt 35:

Det indstilles, at der frigives kr. 20.000,- af mindreforbruget på kr. 140.694,39 på byggeregnskab Hals skole - 1. etape.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 85:

Udsat.Økonomiudvalgets møde 29. april 2003 Punkt 98:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 68:

Godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med Hals skole 1. etape bliver skolen opmærksom på at der ikke etableres det forventede antal gasudtag i metalsløjd området. Det fornødne antal udtag er ikke beskrevet i materialet. Det afventes derfor om der ved afslutningen af etapen vil være økonomisk rådrum til at få forholdet bragt i orden. Der er ved etapens afslutning plads til omkostningen, der beløber sig til 20.000 kr. indenfor den afsatte ramme

Økonomiske konsekvenser:

Der anmodes om frigivelse af 20.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

69 Gandrup skoles 2. etape

Journal nr. 82.06.00P20 / /Sagsid 17811

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til om der på det foreliggende projektgrundlag med tilhørende økonomisk overslag kan udarbejdes detailprojektering. Afholdes licitation. Frigives det bevilgede beløb på 13.000.000 kr, samt om opgaven umiddelbart kan iværksættes såfremt licitations resultatet holder sig inden for bevillingen.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anmoder om

- at projektet godkendes, samt at der umiddelbart kan udarbejdes licitationsmateriale

- at projektet snarest muligt kan sendes i licitation

- at de til etapen afsatte 13.000.000 kr. frigives, samt

- at byggeriet umiddelbart kan iværksættes såfremt licitations resultatet holder sig inden for

bevillingen.Kulturudvalgets møde 8. maj 2003 Punkt 49:

Kulturudvalget indstiller forvaltningens anbefaling til godkendelse. Lokalestørrelsen fastholdes og taget på sydfløjen ønskes fornyet, såfremt det kan gennemføres indenfor budgettet.Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 117:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 69:

Godkendt.

Sagens indhold:

En arbejdsgruppe på skolen, har med inddragelse af repræsentation fra handicaporganisationen og BST sammen med teknikere og arkitekt udarbejdet den foreliggende projekt løsning.

Løsningen renoverer skolens sydfløj. I kælderetagen renoveres de få områder, der endnu mangler, herunder etableres der mekanisk ventilation både i kælder og stueplan. I stueplan omdannes nu 9 klasselokaler til 6 klasselokaler med tidssvarende størrelse og et fællesrum.

Der etableres elevator mellem etagerne. Fra kælderetagen etableres der endvidere udgange til nyetableret huggegård. Den nuværende aula kommer til at lægge areal til en ny toiletløsning for skolen, samt et køkken forberedt for madudlevering.

I tilknytning til det sidst opførte børnehaveklasse afsnit opføres 5 nye klasselokaler med gang- og opholdsarealer. Denne fløj forbindes med det nuværende center i skolen med et nyt specialundervisningscenter og en ny aula, forberedt for en senere musiklokale tilbygning,

I nybyggeriet er der påregnet naturlig ventilation og indarbejdelsen vil foregå efter de retningslinier, der er aftalt med J. Cocks, Hals Kommunes tekniske forvaltning og ingeniørfirmaet NIRAS, der har sandsynliggjort en effektiv løsning.

Forvaltningen har i planlægningen ønsket at eternittaget på sydfløjen fornyes. Idet det nuværende tag er 30 år gammelt, har påkaldt sig mindre reparationer og ikke vurderes at have væsentlig levetid tilbage. Dette er sammenholdt med muligheden for at få en renovering, der er gennemført og efterlader et ensartet synsindtryk af skolen.

Økonomiske konsekvenser:

En forventet anlægsudgift på 13.000.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Projekt med beskrivelser, planer, snit og økonomisk overslag - Er tidligere udleveret

 

70 Byggeregnskab for om- og tilbygning, 1. etape på Hals Skole

Journal nr. 82.07P20 / /Sagsid 4300

Beslutningstema:

Godkendelse af endeligt byggeregnskab for om- og tilbygning, 1. etape Hals Skole.

Indstilling / Beslutning:

Kulturforvaltningen indstiller efter aftale med Økonomiafdelingen, at regnskabet godkendes.Kulturudvalgets møde 3. april 2003 Punkt 34:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 88:

Udsat.Økonomiudvalgets møde 29. april 2003 Punkt 95:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 70:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der foreligger byggeregnskab for Hals Skole.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiudvalget har på mødet den 13/11-01 godkendt en bevilling på

kr.

10.152.816,00

Ifølge vedlagte regnskab er der forbrugt

kr.

10.012.121,61

Der er således et mindreforbrug på

kr.

140.694,39

Årsagen til mindreforbruget er, at der i licitationen var indregnet kr. 85.000,00 til opførelse af handicaplift. Liften er efterfølgende taget af projektet.

Der ud over har der i regnskabsåret 2000 været afholdt udgifter på kr. 63.163,59 til udarbejdelse af skitseprojekt for hele skolerenoveringen. Til denne opgave blev der samlet for Ulsted og Hals skoler givet en bevilling på kr. 100.000, der efterfølgende er fordelt til skolerne.

Den samlede besparelse henlægges til forøgelse af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Byggeregnskab for om- og tilbygning, 1. etape på Hals Skole (El.doc.: Byggeregnskab Hals skole).

 

71 Byggeregnskab for om- og tilbygning på Ulsted Skole

Journal nr. 82.06.02P20 / /Sagsid 6765

Beslutningstema:

Godkendelse af endeligt byggeregnskab for om- og tilbygning på Ulsted Skole-

Indstilling / Beslutning:

Kulturforvaltningen indstiller efter aftale med Økonomiafdelingen, at regnskabet godkendes.Kulturudvalgets møde 3. april 2003 Punkt 37:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 87:

Udsat.Økonomiudvalgets møde 29. april 2003 Punkt 96:

Indstilles til godkendelse.Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 71:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der foreligger byggeregnskab for Ulsted Skole.

Økonomiske konsekvenser:

Byrådet har på mødet den 6/9-01 godkendt en bevilling på

kr.

6.619.294,00

Ifølge vedlagte regnskab er der forbrugt

kr.

6.577.482,65

Der er således et mindre forbrug på

kr.

41.811,35

Der ud over har der i regnskabsår 2000 været afholdt udgifter på kr. 34.163,58 til udarbejdelse af skitseprojekt for skolerenoveringen. Til denne opgave blev der samlet for Ulsted og Hals skoler afsat en bevilling på 100.000 kr., der efterfølgende er fordelt til skolerne.

Den samlede besparelse henlægges til forøgelse af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Byggeregnskab for om- og tilbygning på Ulsted Skole (El.doc.: Byggeregnskab Ulsted Skole).

72 Revidering af samarbejdsaftale mellem Dronninglund og Hals kommune om integration af flygtninge og indvandrere

Journal nr. 00.10.00P20 / /Sagsid 4022

Beslutningstema:

Byrådet bedes tage stilling til de justeringer af samarbejdsaftalen på integrationsområdet, der er drøftet møde med Dronninglund kommune 14. januar 2003.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at samarbejdsaftalen tiltrædes i den tilrettede form, samt at der på ny anmodes om godkendelse af aftalen fra Tilsynsrådet for Nordjylland, jf. Lov om kommunernes styrelse § 60.Socialudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 79:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 116:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 72:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommunes byråd tiltrådte i februar 2002 en revideret udgave af samarbejdsaftalen på integrationsområdet, der primært omfattede følgende ændringer

 • Fastlæggelse af en normeringsnøgle for integrationsteamet omfattende såvel administrative funktioner, personsagsbehandling, undervisning i samfundsforståelse m.v.
 • Delegering af kompetence til integrationsteamet jf. Lov om integration
 • Juridisk stillingtagen til ansvar og rollefordeling i forbindelse med personsagsbehandling
 • Fastlæggelse af driftsudgifter og finansiering for perioden 2002 ? 2004
 • Indarbejdelse af udgifter til finansiering af husleje og andre relevante driftsudgifter

Aftalen blev tiltrådt af de to kommuners byråd og efterfølgende fremsendt til godkendelse i Tilsynsrådet for Nordjylland, idet der er tale om samarbejde om myndighedsopgaver, jf. Lov om kommunernes styrelse § 60. Der kom imidlertid afslag på denne godkendelse, da der ikke var hjemmel til overdragelse af myndighedsopgaver i Lov om integration af flygtninge og indvandrere. Hals og Dronninglund kommuner ankede Tilsynsrådets afgørelse til Indenrigsministeriet, samtidig med at kommunerne i forbindelse med den nuværende regerings "frihedsbrev" til kommunerne gjorde opmærksom på, at lovgivningen var hindrende for en effektiv opgaveløsning og samarbejde på området. Resultatet blev en lovændring, således at Lov om integration af flygtninge og indvandrere §5 nu giver hjemmel til en aftale som vores.

Den daværende aftale blev på grund af tilsynsrådssagen aldrig underskrevet, men har dannet grundlag for normering i integrationsteamet samt afregning med Dronninglund fra 1. januar 2002 og til dato.

Der har efter afklaring af de lovmæssige forhold været afholdt møder mellem Hals og Dronninglund kommune for at få effektueret de øvrige dele af aftalen, herunder etableringen af den politiske styregruppe. Ved samme lejlighed blev man enige om en revurdering/fornyet behandling af samarbejdsaftalen med følgende ændringer:

 • den tidligere administrative styregruppe nedlægges og gruppens kompetencer tillægges integrationskoordinatoren.
 • principper for afregning ændres således at der fra 2003 bliver tale om kvartalsvise á conto betalinger på ¼ af årsbudgetbeløbet med endelig afregning i januar året efter, fremfor afregning på basis af kvartalsvise opgørelser af udgifter.
 • Der gives mulighed for at øvrige forvaltninger samt eksterne samarbejdsparter kan købe "løse" tolketimer efter behov. Dette er aktuelt muligt, da den ene tolk kun er ansat på deltid.

Der er tale om mindre justeringer af det nuværende aftalegrundlag uden afgørende betydning for den daglige drift eller de overordnede mål for samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser:

Uændret i forhold til 2002.

Personalemæssige konsekvenser:

Uændret i forhold til 2002.

Kommunikation / Information:

Det blev i januar 2003 aftalt mellem parterne, at Hals Kommune iværksatte godkendelse af den justerede samarbejdsaftale, når den var politisk færdigbehandlet i Dronninglund Byråd. Dette er sket i april 2003. Når aftalen er politisk færdigbehandlet i Hals Byråd skal den fremsendes til underskrift i Dronninglund, og der anmodes om på ny om godkendelse fra Tilsynsrådet for Nordjylland, jf. Lov om kommunernes styrelse § 60.

Lovgrundlag:

Lov om integration af flygtninge og indvandrere

§ 5, stk. 1

En kommunalbestyrelse kan overlade udførelsen af bestemte opgaver som led i gennemførelse af introduktionsprogrammer til en eller flere organisationer eller foreninger m.v., herunder Dansk Flygtningehjælp, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og andre kommunalbestyrelser.

Stk. 2

Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at forestå opgaver vedrørende introduktionsprogrammer for udlændinge, jf. kapitel 4, udbetaling af introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 5 og 6, og samordning af den almindelige integrationsindsats, jf. § 3, stk. 2, som varetages af kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse § 60

 

Bilag:

Der er ikke tale om væsentlige ændringer i forhold til det tidligere godkendte, hvorfor den reviderede samarbejdsaftale ikke medsendes som bilag. Den reviderede samarbejdsaftale forefindes i sagen, og kan tilsendes på mail til interesserede ved henvendelse til socialchef eller integrationskoordinator.

 

73 Ansøgning til Den Europæiske Socialfond - mål 3: Introduktion til social og service

Journal nr. 00.01Ø34 / /Sagsid 17504

Beslutningstema:

Byrådet bedes frigive støttebeløbet fra EU´s Socialfond samt bemyndige den foreslåede styregruppe til at gennemføre projektet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der frigives bevilling på i alt kr. 812.703 i 2003 og kr. 164.730 i 2004.

Det indstilles at den foreslåede styregruppe nedsættes, og bemyndiges til at gennemføre projektet.Chefgruppens møde 23. april 2003 Punkt 77:

Indstillingen indstilles til godkendelse i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.Socialudvalgets møde 13. maj 2003 Punkt 78:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 115:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 73:

Godkendt.

Sagens indhold:Bevilling:

Socialudvalget blev på møde d. 1/4-2003 orienteret om imødekommelse af ansøgningen om støtte fra EU´s Socialfond ? mål 3 til projektet "Introduktion til social og service" for ledige kontanthjælpsmodtagere, herunder flygtninge og forsikrede ledige.

Erhvervssekretariatet ved Nordjyllands Amt har i brev af 31/3-2003 meddelt Hals Kommune, at projektet er bevilget i alt kr. 977.433 fordelt på kr. 812.703 i 2003 og kr. 164.730 i 2004.

Styregruppe:

Byrådet bedes godkende nedsættelse af en styregruppe til gennemførelse af projektet.

Der foreslås nedsat følgende styregruppe:

Mona Richardt; Økonomisk forvaltning i Hals Kommune

Projktmedarbejder Pia Hesselvig, en områdeleder fra ældreområdet, arbejdsmarkedskoordinator Lone Schou Petersen, Integrationskoordinator Alice Nielsen, aktiveringskoordinator Jørgen Carlsen (formand for styregruppen og projektleder); Socialforvaltningen i Hals Kommune.

To repræsentanter fra Dronninglund Kommune; én fra voksenafdelingen og en fra ældreområdet.

En repræsentant fra AF Nordjylland.

Styregruppen skal sikre den løbende tilrettelæggelse af indholdet i projektet i henhold til projektansøgningen samt den økonomiske og administrative håndtering i henhold til kriterierne beskrevet i projektbevillingen.

Styregruppen skal endvidere påse, at de i projektansøgningen beskrevne forudsætninger for projektet er til stede/tilvejebringes og er ansvarlige for den løbende afrapportering til såvel Hals Kommunes byråd, Koordinationsudvalget og EU´s socialfond.

Økonomiske konsekvenser:

Samlet forventes projektets indtægter og udgifter at balancere. Der regnes med en kommunal/statslig medfinansiering på 53% i form af forsørgelsesydelser til deltagerne. Koordinationsudvalgene i Dronninglund og Hals Kommune har hver bevilliget kr. 9.662,50 til projektet.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

74 Udbetaling af miljøstøtte

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 18295

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt udbetalingen af miljøstøtte 2002 kan godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 30.04.03 at, udbetalingen godkendes.Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 56:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.Økonomiudvalgets møde 20. maj 2003 Punkt 112:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 74:

Godkendt.

Sagens indhold:

Miljøafdelingen har udarbejdet en årsopgørelse over udbetalt miljøstøtte til landbruget i 2002 i henhold til Miljøstyrelsens cirkulære af 01.09.1988 om regnskaber over revision af administration af lov om miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Der er ikke tildelt ny støtte i 2002, så der er udelukkende tale om rateudbetalinger.

Årsopgørelsen er påtegnet af revisionen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Revisionspåtegnet årsopgørelse (Miljøstøtte.tif).

 

75 Udvidelse af Håndværkerområdet i Hou ud mod Houvej.

Journal nr. 01.02.05G01 / /Sagsid 17960

Beslutningstema:

Byrådet skal tage stilling til, om håndværkerområdet i Hou, der ligger vest for Strandvejen, kan udvides helt ud mod Houvej.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 20.03.2003Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.Chefgruppens møde 26. marts 2003 Punkt 59:

Chefgruppen anbefaler, at Hals Kommune vil være positiv indstillet overfor udarbejdelse af en lokalplan, der udvider håndværkerområdet i Hou mod syd, så det omfatter ejendommene Houvej 10-12 samt de tre boliger i umiddelbar nærhed heraf. Lokalplanen skal i givet fald omfatte bestemmelser om,

- at det nye område udlægges til blandet bolig/erhverv,

- at der for Houvej 10-12 indtegnes et byggefelt til beboelse i ejendommenes syd-østlige hjørne (længst væk fra minkfarmene), samt

- at konsekvenszonerne omkring minkfarmene er vist og beskrevet i planen.

Forureningsproblematikken afklares mellem ejer/ansøger og Nordjyllands amt.

Teknisk Udvalgs møde 2. april 2003 Punkt 46: Chefgruppens indstilling indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 83:

Udsat.Økonomiudvalgets møde 29. april 2003 Punkt 99:

Indstilles til godkendelse som indstillet.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 75:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en vognmandsforretning med beboelse på ejendommene Houvej 10-12.Planlægningsmæssig situation

Ejendommene er to ubebyggede grunde beliggende i landzone (placeringen er vist på vedhæftede kort).

Nord for ejendommene ligger et lokalplanlagt håndværkerområde, hvor en snæver zone langs Strandvejen må anvendes til blandet bolig/erhverv. Resten af området må kun anvendes til erhverv. Øst for ejendommene ligger tre boliger i landzone. Boligerne er ikke omfattet af rammerne i Bymodel Hou.

Ejendommene er begge registreret på vidensniveau 1 som en forurenet tjæregrund. Dette betyder, at grundene ikke må overgå til en mere forureningsfølsom anvendelse (f.eks. beboelse) uden amtets forudgående tilladelse. Før amtet kan give tilladelse skal der gennemføres en forureningsundersøgelse på ejendommene samt foretages en evt. oprydning. Begge dele vil i de konkrete tilfælde skulle ske for ejernes regning.

Ejendommene er endvidere beliggende indenfor konsekvenszonen for de etablerede minkfarme vest for Hou by. Minkfarmene skal placeres min. 200 m fra byzone, områder til boligformål i landzone, områder til blandet bolig/erhverve i landzone m.v. Ejendommene ligger begge indenfor en afstand på 200 m fra de eksisterende minkfarme i området (se vedhæftede kort).Planlægningsmæssig vurdering

Såfremt ejendommene skal anvendes til erhverv med beboelse som ansøgt, skal der udarbejdes en lokalplan samt kommuneplantillæg, der overfører ejendommene til erhvervsområde i byzone.

Der kan være gode planlægningsmæssige begrundelser for at udvide håndværkerområdet ud mod Houvej, så de ubebyggede grunde Houvej 10-12 samt de tre boliger kommer med i området. De eksisterende boliger kan udlægges til blandet bolig/erhverv, men de ubebyggede grunde kan kun anvendes til erhverv. Placering af en boligdel på disse ejendomme vil være yderst problematisk p.g.a. tjæreforurening samt nærhed til minkfarme. Ansøgers ønske vil derfor ikke helt kunne imødekommes.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Notat med kortudsnit over ejendommene Houvej 10-12 (Kortudsnit ? Houvej.doc)

 

Indstillinger fra Teknisk Udvalg

 

76 Orientering om bebyggelse på Hou Havn

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 15930

Beslutningstema:

Det skal besluttes om den meddelte standsningsmeddelelse skal ophæves eller byggeriet skal følge retningslinierne i lokalplanen.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 17.09.2002:, at sagen drøftes.Teknisk Udvalgs møde 25. september 2002 Punkt 128:

Teknisk Udvalg besluttede, at den meddelte standsningsmeddelelse skal opretholdes. Sagen tages op med henblik på yderligere belysning.Teknisk forvaltning den 29.04.2003.

Forvaltningen har konstateret, at Teknisk udvalg i 1995 har meddelt Hou Havn tilladelse til etablering af en bådplads og adgangsvej. Af sagens (kommunens) bilag fremgår det, at det udvalget har taget stilling til er en adgangsvej vest for havnekontoret til et areal der jf. lokalplan 6.13 er udlagt til autocamperplads samt fritids- og rekreative formål.

Det er forvaltningens overbevisning, at der ikke er meddelt tilladelse til udlæg af vejen øst for skur på Hou Mole 19. Etablering af en vej netop der, ville have krævet en dispensation fra lokalplan 6.05, da dette ikke følger retningslinierne i lokalplanen.

Vi mener ikke, at det kræver en dispensation fra § 4.2 i lokalplanen 6.05, at skure opføres af andre end Hals Kommune, da man ifølge planloven ikke kan regulere ejerforhold i en lokalplan. Det betyder at passus om at "redskabshuse, der leveres og opstilles af Hals Kommune" ikke kan medtages i en lokalplan, i behandlingen af sagen bør man derfor se bort fra denne passus.

Vi må fastholde, at byggeriet på Hou Mole 21 er opført på Hou Mole 23 og byggetilladelsen på Hou Mole 25 er lovlig.

Omkring brugsretten over arealet lægges det til grund, at Hou Havn har haft en aftale om brugsretten og dermed retten til at udleje arealer til opførelse af skurene.

Forholdet på Hou Havn omkring byggeriet, kan løses ved at begge standsningspåbud ophæves og Erik Andreasen får en ny byggetilladelse til opførelse af skuret på Hou Mole 23 (der hvor det fysisk opføres). Det betyder, at der skal meddeles en dipsensation fra lokalplanens § 4.2, da der ikke tidligere taget stiling til, om den anlagte vej kan beholdes eller skal fjernes. Idet vejens placering vil medføre, at der bliver et spring i bebyggelsen, hvilket ikke er intentionerne i lokalplanen, men i overenstemmelse "Bymodel Hou".Teknisk forvaltning indstiller den 29.04.2003, at sagen drøftes.Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 67:

Et flertal af Teknisk Udvalg besluttede at ophæve standsningspåbudene og give nødvendige dispensationer, således husene fastholdes på de påbegyndte arealer.

Keld Petersen, Ib Munk og Gert Andersen ønsker sagen afgjort i byrådet.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 76:

For Teknisk Udvalgs flertalsbeslutning stemte 8.

3 stemte imod.

3 undlod at stemme.

Sagens indhold:

I forbindelse med opførelse at redskabsskure på Hou Havn er forvaltningen blevet opmærksom på, at byggeriet ikke opføres som meddelt i byggetilladelse, idet husene ikke opføres i række fra vest. Der er et spring mellem de opførte redskabsskure og de nye, der opføres.

Dette er begrundet i at der er en vej fra molen på østsiden af det tredje hus til en parkeringsplads/bådoplag bag redskabsskurene. Ifølge lokalplanen skulle der ikke etableres en vej det pågældende sted.

Teknisk forvaltning har den 18.02.2002 meddelt tilladelse til opførelse af et redskabsskur (Hou Mole 21) umiddelbart øst for de eksisterende skure, dette skur er konstateret opført i så stor afstand mod øst, at der er plads til et skur der hvor vejen er. Ejeren har til forvaltningen oplyst, at det ville have kostet ham 10.000 kr. hvis vejen skulle flyttes, derfor flyttede han huset.

Teknisk forvaltning har den 03.06.2002 meddelt tilladelse til det østligste redskabsskur (Hou Mole 25) dette skur burde retlig være placeret på Hou Mole 23, men her var huset på Hou Mole ved at blive opført.

Teknisk forvaltning har den 11.09.2002 foretaget et nivellement af gulvplan i de nye redskabsskure, her ligger gulvkoten ca. 20 cm højere end i de eksisterende huse, dette selvom husene er gravet ca. 1 m ned i klitten. Såfremt Teknisk forvaltning skulle indlægge et niveauplan i dag, ville dette ikke blive ændret i forhold til det, der er udført.

Teknisk forvaltning har den 13.09.2002 meddelt ejerne et påbud om at standse byggearbejdet, da det ikke er i overensstemmelse med den meddelte tilladelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

Lokalplan 6.05 for Hou Havn.

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

77 Forslag til "Kommunal forskrift for restaurationsdrift i Hals kommune"

Journal nr. 22.01G01 / /Sagsid 18491

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt medsendte kommunale forskrift for restaurationsdrift skal gælde i Hals kommune. Forskriften regulerer støj, arealer til udeservering osv.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 30.04.2003

at "Kommunal Forskrift for restaurationsdrift i Hals kommune" godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 58: Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 77:

Godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk udvalg besluttede på sit møde d. 25.09.2002, at der skulle udarbejdes en "Kommunal Forskrift". Ønsket var, at der kan gives dispensation fra de generelle støjgrænser, når det sker på grundlag af formulerede bestemmelser om indretning osv. af arealer til udeservering. Problematikken er rejst på baggrund af gentagne problemer med at overholde støjgrænserne v. Skovsgårds Raaling, når der foregår udeservering.

I forskriften er der indarbejdet formuleringer, således at de generelle støjgrænser kan lempes med 5 dB(A), undtagen i tidsrummet fra kl. 02.00 ? 07.00. Støjgrænserne kan kun lempes efter ansøgning og i konkrete tilfælde, dvs. forskriften giver ikke en generel dispensation til alle restaurationer. Ligeledes kan forskriften kobles på alkoholbevillingen, og er dermed personlig og skal fornyes, hvis der sker ejerskifte.

Der er ligeledes indarbejdet bestemmelser om indretning af arealer til udeservering for at minimere nabogener. I forbindelse med fornyelse af bevillinger, kan forskriftens bestemmelser indgå i betingelserne.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forskriften skal offentliggøres i lokale aviser, desuden skal forskriften sendes til Miljøstyrelsen til orientering og registrering.

Lovgrundlag:

"Bek. 367 af 10.05.1992 vedr. anden virksomhed end listevirksomhed" og

"Lov om restaurations- og hotelvirksomhed"

Bilag:

"Kommunal Forskrift" (El.doc.)

 

 

78 Forslag til lokalplan 5.36 "Område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals"

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 16186

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt det udarbejdede forslag til "Lokalplan 5.36 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej i Hals" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 79 skal vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 30.04.2003

at forslag til Lokalplan 5.36 og kommuneplantillæg nr. 79 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring

Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 59:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse. Der udarbejdes eventuelt en ændring af sydgrænsen mod Præstegården.

Keld Petersen ønsker en taghældning på min. 30o og max. højde på 7,50 m.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 78:

Lokalplanforslaget sendes tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på at gøre formålsbestemmelsen bredere, således at der f.eks. kan blive mulighed for evt. institutionsbyggeri senere.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede på sit møde d. 18.09.2002 at der skulle udarbejdes ny lokalplan for området v. Produktionsskolen. Der er nu udarbejdet et forslag der udlægger området til en tæt-lav boligbebyggelse.

Den nordligste del af området er omfattet af beskyttelseszonen omkring Metalsmelteriet, her må der ikke opføres boliger, udlægges haver o.lign.

Umiddelbart syd for området ligger Præstegården, omkring denne er der mange store træer (i en parklignende have). Ét af disse træer, en meget stor og gammel eg, rager ind over lokalplanområdet. Dette træ bør bevares. Dette er beskrevet i redegørelsen til lokalplanen, men er ikke medtaget i bestemmelserne.

Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 79 til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen til boligformål.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til lokalplan 5.36 (El.doc.)

 

 

 

 

 

79 Forslag til lokalplan 2.15 "Område til erhvervsformål v. Skovshusvej, V. Hassing"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18662

Beslutningstema:

Der skal besluttes, hvorvidt det udarbejde forslag til lokalplan 2.15 og kommuneplantillæg nr. 80 skal fremlægges i offentlig høring. Lokalplanen dækker et nyt erhvervsområde syd for erhvervsområdet mellem Bymarken og Skovhusvej.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 15.05.2003

at forslag til Lokalplan 2.15 og kommuneplantillæg nr. 80 godkendes til fremlæggelse i 8 uger.

 

Teknisk Udvalgs møde 21. maj 2003 Punkt 76: Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 79:

Godkendt.

Sagens indhold:

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af administrationsbygninger til et planlagt erhvervbyggeri i det eksisterende erhvervsområde nord for lokalplanområdet. Det vurderes, at administrationsbygningerne vil skabe en god overgang mellem erhvervsområdet og boligområderne.

Indenfor lokalplanområdet kan der etableres bygninger på 2 m3 pr. m2 grundareal. Bygningerne må ikke opføres højere end 8,5 m. og med højest 2 etager.

For at undgå genevirkninger i forhold til boligområderne må der ikke opsættes generende skiltning eller reklamer, f.eks. blinkende eller roterende reklamer. Udenomsarealerne må ikke benyttes til oplagring, men skal gives (og bibeholde) et ordentligt udseende. Ligeledes skal der etableres afskærmende beplantningsbælter langs områdets afgrænsning.

Den nordligste mindre del af området er omfattet af rammeområde 2Erh1; et område til blandede erhvervsformål. Resten af området og området omkring Hals Udviklingscenter er derimod ikke omfattet af Bymodellens rammer, derfor ledsages lokalplanen af tillæg nr. 80 til Kommuneplanen: Tillægget udlægger hele lokalplanområdet samt området v. Udviklingscentret til et erhversområde, hvor der kan etableres serviceerhverv, kontorbygninger og lignende ikke generende erhverv.

Området er i landzone, det overføres til byzone med lokalplanen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til Lokalplan 2.15 (eldok. Lp_215)

 

 

 

 

 

80 Endelig godkendelse af lokalplan 6.25 for et område til boligformål i Hou

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 14671

Beslutningstema:

Der har været sendt et forslag til lokalplan 6.25 i offentlig høring. Lokalplanen omfattet et område til tæt-lav boligbebyggelse v. Kjeldhaven i Hou. Der skal tages stilling til, hvorvidt lokalplanen skal vedtages endelig.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 01.05.2003

at Teknisk udvalg drøfter hvorvidt lokalplanen skal godkendes endeligt, eller lokalplanen skal fremlægges i fornyet høring i 8 uger med de indarbejdede ændringer.Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 64:

Teknisk Udvalg indstiller, at lokalplanen ændres med vejadgang til Hummerstræde til fornyet fremlæggelse.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 80:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Lokalplan 6.25 for et boligområde v. Kjeldhaven i Hou har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til forslaget:

Hans Sloth: (ejer af ejendommen Nørregade 14, hvorover der er udlagt vejadgang)

Hans Sloth gør indsigelse mod lokalplanen, idet de (på daværende tidspunkt) nyeste aftaler ikke var indarbejdet i lokalplanen. Samtidig stiller han som betingelse, at ejeren af Nørregade 12 kan acceptere nedlæggelse af den eksisterende Kjeldhaven.

Ove Sort Hansen, Nørregade 12:

Ove Hansen gør indsigelse mod lokalplanen, da den medfører nedlæggelse af Kjeldhaven, som er adgang til hans ejendom.

Teknisk forvaltning:

Lokalplanen har været behandlet flere gange, pga. uoverensstemmelse mellem ejeren af Nørregade 14 og bygherren vedrørende adgangsforhold. Dette er fortsat ikke endelig afklaret, bygherren har derfor besluttet at opgive denne vejadgang til lokalplanområdet. I stedet ønsker han nu at etablere vejadgang mod syd til Hummerstræde, hvor aftalerne er på plads.

Teknisk udvalg skal tage stilling til, hvorvidt lokalplanen skal vedtages i sin nuværende form, hvorefter den nye vejadgang etableres efter vejlovgivningen. Alternativt kan lokalplanen fremlægges i fornyet høring med de indarbejdede ændringer.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

Byrådet afholder møde:

Den 28. maj 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - LUKKET MØDE.

 

 

side

81 Køb af jord.

82 Flisebelægning på jollehavnen.

83 Køb af areal til boligbyggeri.

84 Salg af erhvervsjord.

85 Forlængelse af kontrakt.

86 Tilslutningsbidrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådet afholder møde:

Den 28. maj 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - TILLÆGSDAGSORDEN ÅBENT MØDE.

 

 

side

87 Anmodning om undtagelsesvist at anvende indbudt licitation, samt be-

myndigelse til borgmesteren til at indgå rådgivningsaftale i forbindelse med

Vester Hassing skoles udbedring. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 Anmodning om undtagelsesvist at anvende indbudt licitation, samt bemyndigelse til borgmesteren til at indgå rådgivningsaftale i forbindelse med Vester Hassing skoles udbedring.

Journal nr. 82.07Ø22 / /Sagsid 18821

Beslutningstema:

Byrådet anmodes om i forbindelse med udbedringen af Vester Hassing skole at godkende at der undtagelsesvist anvendes indbudt licitation. Byrådet anmodes i samme forbindelse om at bemyndige borgmesteren til at indgå rådgivningsaftale med JPH- Rådgivning A/S, Dronninglund på niveau svarende til de aftaler der i de seneste år er indgået af Hals Kommune.

 

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller at byrådet den særlige situation taget i betragtning undtagelsesvist tillader indbudt licitation, samt at borgmesteren bemyndiges til at indgå rådgivningsaftale med JPH- Rådgivning A/S, Dronninglund.

Byrådets møde 28. maj 2003 Punkt 87:

Indbudt licitation godkendt under forudsætning af, at der er god lokal repræsentation blandt de indbudte.

Borgmesteren bemyndiges til at indgå rådgivningsaftalen.

 

Sagens indhold:

JPH- Rådgivning er nu ved at have tilendebragt deres undersøgelser på Vester Hassing skole. Af hensyn til at planlægningen kan foregå så hurtigt som muligt er det ønskeligt at flere processer kan foregå parallelt. I forhold til udarbejdelse af licitationsmateriale har JPH- Rådgivning fremført ønsket om at kunne anvende indbudt licitation. Ønsket er begrundet i at man mener der er tale om en så speciel opgave at det er vigtigt på forhånd at kunne sikre sig at de bydende reelt er i stand til at løse opgaverne. Det er samtidigt vigtigt at de bydende vil være tilstrækkeligt flexible hvis det viser sig at opgaverne ændrer karakter fordi der viser sig forhold der ikke er forudset.

Da løsningen af udbedrings opgaven på flere måder allerede er godt igang er der en naturlig interesse for at få indgået en rådgivningsaftale. Derfor anmodes der om at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale på niveau med de hidtil indgåede aftaler.

 

Økonomiske konsekvenser:

Egentlig byggesag vil blive forelagt byrådet når samlet projekt med overslag foreligger.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet hævet 20.50.

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |