Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 29. januar 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 29. januar 2003


Byrådet afholder møde:

Den 29. januar 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

side

1 Spørgetid - Byrådet. *

2 Valg af personlig stedfortræder for hegnsynsmedlem samt valg af formand for

hegnsynet. *

3 Yderligere lønstigning i 2003 *

4 Deltagelse i ansøgning til Socialministeriets pulje til styrkelse af samarbejdet

på demensområdet *

5 Anmodning om medfinansiering til køb af konsulentbistand i forbindelse med

den videre implementering af frit leverandørvalg på ældreområdet *

6 Forslag til tidsplan og procedure for godkendelse af leverandører af praktisk og

personlig hjælp samt madservice *

7 Anmodning om bemyndigelse til løbende at ændre priser og specifikationskrav

til leverandører under fritvalgsordningen vedrørende hjemmehjælp til praktisk

og personlig hjælp samt madservice. *

8 Regnskab Nordisk Sejlads 2002. *

9 Anlæg af cykelsti fra Gandrup til Loftbro. *

10 Ændringer af Hals-ordningen i henhold til Finansloven 2002. *

11 Vedrørende svineproduktion på Mandelvej 15, Stae *

12 Forslag til lokalplan 6.25 for et område til boligformål v. Nørregade/Kjeldhaven

i Hou *

13 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.14 af et område til boligformål i Stae. *

14 Redningsrådets prøvealarmering af brandberedskabet i Hals Kommune *

 

1 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 1:

Der blev stillet en række spørgsmål omkring sag nr. 11 vedr. svineproduktionen på Mandelvej 15, Stae.

Kort resumé lægges i sagen, dateret og påført journalnummer og underskrevet af borgmesteren.

 

 

2 Valg af personlig stedfortræder for hegnsynsmedlem samt valg af formand for hegnsynet.

Journal nr. 00.01A10 / /Sagsid 17412

Beslutningstema:

Valg af personlig stedfortræder for hegnsynsmand Jan Christensen samt valg af formand for hegnsynet.

 

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 27.01.2003:Jan Christensen, der skulle indtræde i hegnsynet i stedet for Karsten Vestergaard anmoder om fritagelse, da han i løbet af et par måneder fraflytter Hals Kommune.

Såfremt både Karsten Vestergaard og Jan Christensen fritages skal der udpeges følgende:

 1. Et medlem af hegnsynet samt en personlig stedfortræder for pågældende.
 2. Udpegning af ny formand, da Karsten Vestergaard er formand for hegnsynet.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 2:

Byrådet meddeler tilsagn om, at ansøgere kan udtræde.

Nyvalgt blev Erik Drejer, personlig stedfortræder: Anders Hind.

Valgt til formand blev Erik Drejer uden afstemning.

Sagens indhold:

Karsten Vestergaard, som er formand for hegnsynet har meddelt at han pr. 01.02.2003 fraflytter Hals Kommune, og derfor ikke længere er i stand til at beklæde posten som formand for Hegnsynet.Hegnsynet består p.t. af følgende medlemmer:

Formand Karsten Vestergaard ? suppleant Jan Christensen.

Thorkild Kjeldsen ? suppleant Peder Jacobsen.

Morten Klitgaard ? suppleant Henrik Vadsholt (i perioden 01.01.2003 ? 31.03.2003)

Hegnsynet tager ved hegnsynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

For hver kommune skal der nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilket det ene beskikkes som formand, med personlige suppleanter.

Mindst et medlem skal være plantningskyndigt.

I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal et medlem være bygningskyndigt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

Lovgrundlag:

Udpeges i henhold til Lov om hegn, §§ 27-32.

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

3 Yderligere lønstigning i 2003

Journal nr. 81.15.00S03 / /Sagsid 17360

Beslutningstema:

Finansiering af yderligere lønstigning i 2003.

Indstilling / Beslutning:

Det skal besluttes, hvorvidt den yderligere lønstigning i 2003 skal kassefinansieres eller finansieres via besparelser på andre områder.

For så vidt angår 2004 og frem indstiller Økonomiafdelingen, at stigningen indarbejdes i basisbudgettet.Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 4:

Indstilles til godkendelse. Finansiering umiddelbart: likvide midler. Chefgruppen bemyndiges til at iværksætte sparekatalog i forbindelse med sektorplanproceduren.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 3:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagens indhold:

I forbindelse med indgåelse af nye overenskomster i foråret 2002 forudsatte man fra centralt hold med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, at lønstigningen i perioden august 2001 til august 2002 ville udgøre 2,4%. På denne baggrund indgik man aftalerne om de nye reguleringsordninger og generelle lønstigninger for 2003. Det har imidlertid vist sig, at den kommunale sektors lønstigning ligger 0,7% under det skønnede niveau, hvilket har resulteret i, at kommunerne i 2003 må betale 0,7% mere end forudsat for at opfylde aftalerne med KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte).

Dette fejlskøn og konsekvenserne heraf blev oplyst over for kommunerne den 10. december 2002 via KL?s hjemmeside, hvorfor kommunerne landet over ikke har haft mulighed for at tage højde for den yderligere lønstigning i budgetterne. KL oplyser, at de først havde dataene til rådighed den 29. november 2002, og at de derfor ikke kunne melde tallene ud tidligere.

KL har efterfølgende forhandlet med regeringen med henblik på at få finansieret en del af den yderligere lønstigning med den begrundelse, at forhandlingerne om Kommuneaftalen mellem regeringen og kommunerne var indgået på et forkert grundlag. Regeringen har imidlertid parkeret henvendelsen indtil forhandlingerne her i foråret, men KL har telefonisk tilkendegivet, at kommunerne ikke bør gøre sig for store forhåbninger.

For Hals Kommune betyder det i 2003 en yderligere lønstigning på 1.188.800,00 kr. (9/12-virkning) og herefter 1.585.000,00 kr. årligt. Vi indstiller, at stigningen for årene 2004 og frem indarbejdes i basisbudgettet på lige fod med andre udvidelser, som skal finansieres for, at vi opnår balance i budgettet. For 2003 er der imidlertid to muligheder, nemlig at beslutte en kassefinansieret tillægsbevilling eller etablere besparelser for hele eller dele af beløbet. Såfremt sidstnævnte besluttes vil forvaltningen udarbejde forslag til diverse besparelsesmuligheder.

For servicerammen betyder ovenstående, at den stiger fra de forudsatte 0,97% til ca. 1,4%. KL er dog ikke af den opfattelse, at dette samlet set får den gennemsnitlige serviceramme kommunerne imellem til at stige ud over de 0,7%, der er forudsat i aftalen med regeringen. Den gennemsnitlige servicevækst udgør i dag (før stigningen) 0,4%.

Økonomiske konsekvenser:

Se ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

4 Deltagelse i ansøgning til Socialministeriets pulje til styrkelse af samarbejdet på demensområdet

Journal nr. 16.00.00G12 / /Sagsid 16491

Beslutningstema:

Tilkendegivelse af hvorvidt Hals Kommune ønsker at deltage i en ansøgning til Socialministeriets pulje til styrkelse af samarbejdet på demensområdet.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anbefaler at Hals Kommune deltager i ansøgningen til Socialministeriets pulje.Socialudvalgets møde 14. januar 2003 Punkt 7:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 10:

Indstilles til godkendelse.Ældrerådets møde 16. januar 2003 punkt 15:

Ældrerådet anbefaler, at Hals Kommune søger om deltagelse i projektet.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 4:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Socialministeriet har i samarbejde med Sundhedsministeriet og Frederiksborg Amt og alle kommunerne beliggende i dette Amt udviklet en model for organiseringen af samarbejdet mellem Amt , praktiserende læger og kommuner på demensområdet. Modellen er offentliggjort i pjecen " Model for en koordineret indsats på demensområdet.

Socialministeriet har samtidig som led i indsatsen for et forbedret samarbejde mellem sektorerne på demensområdet afsat puljemidler, der kan søges som støtte til implementering af samarbejdsmodellen.

En ansøgning kan dog først komme i betragtning, hvis der er dokumentation for, at ¾ af kommunerne i amtet søger i fællesskab med Nordjyllands Amt.

Senest den 1. februar 2003 skal kommunen tilkendegive hvorvidt vi ønsker at deltage i ansøgningen.

Amtet har efterfølgende afholdt et orienteringsmøde den 2/12-02, hvor Socialministeriet orienterede om puljen til styrkelse af samarbejdet mellem aktørerne i indsatsen for demente og deres pårørende. På mødet udtrykte de 13 tilstedeværende kommuner ønske om at indgå et samarbejde med henblik på etablering af en nordjysk samarbejdsmodel på demensområdet.

Der vil blive udarbejdet en ansøgning til Socialministeriets pulje til styrkelse af samarbejdet på demensområdet med udgangspunkt i arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende etablering af en demensklinik og et Videnscenter om demens samt styregruppen vedrørende en samordnet demensudredning i primær sektor.

Ansøgningen vil indeholde en beskrivelse af arbejdet i ovennævnte arbejdsgruppe og styregruppe, der har til formål at styrke det fælles samarbejde vedrørende demensudredning i primær og sekundærsektor. Lokale mål og politikker på demensområdet vil desuden blive beskrevet i ansøgningen. Med udgangspunkt i det eksisterende arbejde på demensområdet, vil der blive formuleret overordnede mål for det fremtidige samarbejde.

Hvis beslutningen er positiv og der bevilges midler fra socialministeriets pulje, startes et udvikling- og implementeringsforløb , som uanset det konkrete Amts udgangspunkt ikke vurderes at kunne gennemføres på mindre en to kalenderår og med deltagelse af medarbejdere på alle organisatoriske niveauer hos de involverede parter. Processen kan i hovedtræk beskrives således:

1: Status

-Kortlægning af, hvilke punkter fra listen over indsatsområder i demensarbejdet, som er relevant i det pågældende Amt

2: Igangsættelse

-Drøftelse og fastsættelse af den ønskede overordnede effekt af samarbejdsmodellen og indsatsen på demensområdet.

-Valg af målsætninger og fastsættelse af målniveauer

-Valg af overordnet organisering og rollefordeling mellem samarbejdesparterne

3: Udvikling af samarbejdsmodellens konkrete indhold

-Etablering af fælles målsætninger på tværs af aktørerne på minimum de 8 områder der er beskrevet i socialministeriets model for forbedring af samarbejdet.

4: Implementering af model

-Organisatoriske ændringer og tilpasninger til modellen og eventuel tilpasning af kapacitet hos samarbejdsparterne.

-Etablering af værktøj for opsamling af data til brug for vurdering af effekt

Afholdelse af uddannelses- og informationsaktiviteter

Økonomiske konsekvenser:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vil være afhængig af de beslutninger kommunen efterfølgende træffer i forbindelse med evt. kapacitetstilpasning.

Personalemæssige konsekvenser:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Kommunikation / Information:

Meddelelse til Amtet om Hals Kommunes beslutning inden 1.2.2003.

Lovgrundlag:

/

 

Bilag:

Brev fra Socialministeriet til Amtsrådet vedrørende forlængelse af ansøgningsperioden til udgangen af 2003 samt forhøjelse af maksimumbeløbet til 1½ mio. kr. pr. amt

(Brev fra Socialministeriet til Amtsrådet.tif)

 

5 Anmodning om medfinansiering til køb af konsulentbistand i forbindelse med den videre implementering af frit leverandørvalg på ældreområdet

Journal nr. 83.15.04G01 / /Sagsid 17277

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til medfinansiering til køb af konsulentbistand i forbindelse med den videre implementering af frit leverandørvalg på ældreområdet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der bevilges medfinansiering til køb af konsulentbistand på op til kr. 66.000, samt at udgiften finansieres via de midler, der er tilgået Hals Kommune via bloktilskuddet som en del af regeringens ældrepakke.

Socialudvalgets møde 14. januar 2003 Punkt 6:

Det indstilles, at der gives mulighed for køb af konsulentbistand som beskrevet. Der kan ikke anvises finansiering fra Socialudvalget. Ane-Marie Viegh, Keld Jul Vagner og Jørn Martinsen henviser i den forbindelse til det tilgåede bloktilskud som del af regeringens ældrepakke. Jørgen Hansen, Peter Johansen og Svenne Weinreich henviser til finansiering via den i budget 2003 afsatte bufferpulje.Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 9:

Indstilles til godkendelse. Finansiering: bufferpuljen.Ny administrativ bemærkning den 23/1-2003.

Byrådet skal gøres opmærksom på, at der er en fejl i den oprindelige administrative indstilling, idet der ikke i det kommunale budget forefindes en konto til midlerne fra regeringens ældrepakke.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 5:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Sagens indhold:

Den videre implementering af frit leverandørvalg på ældreområdet kræver analyse af og stillingtagen til en lang række juridiske, regnskabsmæssige og organisatoriske spørgsmål. Bl.a. skal der udarbejdes en detaljeret standardkontrakt som grundlag for indgåelse af leverandøraftaler, og tages stilling til fremtidig metode for budgetfordeling, regnskabsopfølgning o.s.v.

For at sikre et bedre grundlag for den videre implementering af den nye lovgivning, vurderer Socialforvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at købe ekspertbistand til rådgivning på udvalgte områder, bl.a. juridisk vejledning i forbindelse med udarbejdelse af standardkontrakten og undervisning/projektvejledning i forhold til håndtering af de organisatoriske aspekter af fritvalgsordningen.

Dronninglund Kommune blev ultimo november opmærksom på, at der var en restpulje i Socialministeriet, hvorfra der kunne ansøges om økonomisk støtte til omstilling og forbedring af styringen af hjemmeplejen og valgmuligheder for brugerne. Efter en telefonisk kontakt til Brønderslev, Sæby og Hals Kommuner ansøgte Dronninglund Kommune på vegne af alle fire kommuner om midler til køb af ekstern konsulentbistand som hjælp til den videre implementering af frit leverandørvalg på ældreområdet.

Socialministeriet meddelte i brev af 4. december Dronninglund Kommune tilsagn på kr. 264.000 til udgifter til konsulentbistand. Betingelsen for udbetaling af tilskuddet er, at kommuner medfinansere krone til krone, således at de samlede udgifter til konsulentbistand i alt bliver kr. 528.000.

Såfremt Hals Kommune udfra en ligelig fordeling skal kunne gøre brug af bevillingen anmodes socialudvalg og byråd derfor om at bevilge køb af konsulentbistand for i alt kr. 132.000, svarende til en kommunal udgift på kr. 66.000.

Det forudsættes, at der indgås aftale med konsulentfirmaet Connector A/S, der er et konsulentforima fra Ballerup, der særligt beskæftiger sig med styring af ældreområdet, og som bl.a. har været inddraget i udviklingsprojekter med Socialministeriet og udgivet flere pjecer m.v. om emnet. Firmaet vurderes at have kompetence til både at rådgive om formulering af standardkontrakt og de organisatoriske og styringsmæssige aspekter af den nye lovgivning.

Økonomiske konsekvenser:

En kommunal udgift på max. kr. 66.000.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

De øvrige samarbejdskommuner skal meddeles Hals Kommunes beslutning.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

6 Forslag til tidsplan og procedure for godkendelse af leverandører af praktisk og personlig hjælp samt madservice

Journal nr. 16.08.00P00 / /Sagsid 17285

Beslutningstema:

Forslag til tidsplan og procedure for godkendelse af leverandører af personlig og praktisk hjælp samt madservice.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte forslag til tidsplan og procedure for godkendelse af leverandører af personlig og praktisk hjælp samt madservice godkendes.Socialudvalgets møde 14. januar 2003 Punkt 5:

Indstilles til godkendelse.Ældrerådsmøde, d. 16. januar 2003 Punkt 14:

Ældrerådet anbefaler forvaltningens indstilling til godkendelse. Borgerne har ingen forventninger til tids- og handleplanen.Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 8:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 6:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede den 18. december 2002, at hals kommune vil indgå kontrakter med nye leverandører én gang i kvartalet, samt at der ville blive indgået kontrakter første gang den 1. maj 2003.

Det betyder, at der vil blive gennemført godkendelsesrunder 4 gange årligt. Den kvartårlige godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i anden kommune, idet Hals kommune skal sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, som gælder for Hals Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan samt procedurer for godkendelse af leverandører:

Tids-og handleplan:

30.3.2003 Annoncering

   1. Udsendelse af godkendelsesmateriale
   1. frist for skriftlige spørgsmål
   1. Informationsmøde
   1. Frist for levering af anmodninger om godkendelse
   1. Kontraktafklaring og ? indgåelse

1.7.2003 Opstart på fritvalgsordning i Hals Kommune

I forbindelse med fastsættelse af tidsplanen for opstart på fritvalgsordningen, har det været nødvendigt at ændre ikrafttrædelsesdatoen fra den 1. maj til den 1. juli 2003 for at sikre den nødvendige sagsbehandling i udvalg og byråd.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sendes til Ældrerådet til høring.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

7 Anmodning om bemyndigelse til løbende at ændre priser og specifikationskrav til leverandører under fritvalgsordningen vedrørende hjemmehjælp til praktisk og personlig hjælp samt madservice.

Journal nr. 16.08.00A21 / /Sagsid 17293

Beslutningstema:

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til løbende at måtte foretage justeringer af priser og specifikationskrav under fritvalgsordningen vedrørende hjemmehjælp til praktisk og personlig pleje samt madservice.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles

-At forvaltningen bemyndiges til løbende at måtte foretage ændringer i priser og specifikationskrav i bl.a. godkendelsesdokument , ydelsesbeskrivelser og retningslinjer.

-At forvaltningen orienterer socialudvalget om foretagne ændringer på førstkommende udvalgsmøde.Socialudvalgets møde 14. januar 2003 Punkt 4:

Indstilles til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 7:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 7:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Det er forvaltningens opfattelse, at der løbende vil være behov for at kunne justere priser og specifikationskrav i forbindelse med fritvalgsordningen på områderne vedrørende praktisk og personlig hjælp samt madservice.

Fritvalgsordningen er stadig ny og området er så komplekst, og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil skulle ske justeringer på baggrund af forhold, som forvaltningen ikke i første omgang ikke har fået taget højde for.

Der gøres opmærksom på, at der ikke vil kunne ske ændringer i kommunens serviceniveau, uden at sagen har været forlagt udvalg og byråd.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

8 Regnskab Nordisk Sejlads 2002.

Journal nr. 24.05G01 / /Sagsid 5778

Beslutningstema:

Godkendelse af regnskab for Nordisk Sejlads 2002.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 14.01.03:

at regnskabet godkendes.

at ikke forbrugte midler kr. 21.147,99 tilbageføres kassen.

Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 5: Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 8:

Godkendt.

Sagens indhold:

Udgifterne til Nordisk Sejlads 2002 er nu gjort op. Udgifterne andrager i alt 176.652.01 kr., hvor overslaget oprindeligt lød på kr. 197.800, som tidligere er frigivet af Byrådet.

Det ikke forbrugte beløb kr. 21.147,99 foreslås tilbageført kassen.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke forbrugte midler tilbageføres kassen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Regnskab vedrørende Nordisk Sejlads 2002 (el.doc)

 

9 Anlæg af cykelsti fra Gandrup til Loftbro.

Journal nr. 05.13.00P19 / /Sagsid 15072

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte om der skal søges frigivet kr. 1,75 mill. til etablering af cykelstien mellem Gandrup og Loftbro. Der var i 2002 regnet med kr. 1,4 mill. til cykelstien og der skal således frigives yderligere kr. 350.000,00 af 2003 budgettet.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 19.12.2002. Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives yderligere kr. 350.000,00 til cykelstien af Teknisk Udvalgs midler til trafiksikkerhedsprojekter.Teknisk Udvalgs møde 8. januar 2003 Punkt 1:

Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.Økonomiudvalgets møde 21. januar 2003 Punkt 6:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 9:

Godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har afholdt licitation over etableringen af cykelstien og det blev noget dyrere end det skønnede beløb på kr. 1,4 mill. som var udregnet på basis af stien fra Ø-Hassing til Ulsted. Fordyrelsen skyldes, at vejgrøften mellem Ø-Hassing og Ulsted blev bevaret og nu er placeret mellem vejen og cykelstien. Ved den nye cykelsti er vi på grund af terrænforholdenne nødt til at flytte vejgrøften inden for cykelstien, hvilket giver meget mere jordarbejde og udskiftning.

Overslag over projektet: Licitation kr. 1.452.812,00

Administration og uforudsete udgifter kr. 70.000,00

Projektering + tilsyn kr. 72.700,00

Ekspropriation + køb af jord kr. 75.000,00

Afsætning og opmåling Landinspektør kr. 80.000,00

I alt kr. 1.750.512,00

Ud over ovennævnte er der 3 gadelys fra Gl. Kongevej ud til byzonetavlen som skal kabellægges og nye master op. Vi foreslår denne udgift på 40 ? 50.000,00 tages fra kontoen for renovering af gadelys.

Økonomiske konsekvenser:

Bruger kr.350.000,00 af Teknisk Udvalgs midler til trafiksikring 2003.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Oversigt over anlægskontiene ( eldok ? Anlægskonti02.xls )

 

10 Ændringer af Hals-ordningen i henhold til Finansloven 2002.

Journal nr. 18.14.00P21 / /Sagsid 15024

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2002, er der sket er række ændringer i Folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte og indstille den nye udgave af Hals-ordningen til endelig godkendelse i byrådet.

Indstilling / Beslutning:

Folkeoplysningsudvalgets møde 17. december 2002 Punkt 79: Indstilles til godkendelse.

Kulturudvalgets møde 9. januar 2003 Punkt 8:

Indstilles til godkendelse i byrådet.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 10:

Godkendt.

Sagens indhold:

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2002 besluttet, at reglerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal ændres. Den væsentligste ændring er, at tilskud til lærerløn for aftenskolerne er nedsat til 1/3, hvor det tidligere var 2/3.

Aftenskolerne har nedsat et fællesudvalg. Dette udvalg har afholdt flere møder om de ny ændringer i loven. Udvalget er kommet frem til en enig indstilling til Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har den 13. august 2002 godkendt forslagene fra aftenskolerne. Forslagene er nu blevet indarbejdet i den nye udgave af Hals-ordningen.

Hals-ordningen er ligeledes blevet rettet til med hensyn til den lokale pulje til forsøg og udvikling på kr. 40.000,- og andre mindre justeringer.

Samtlige ændringer i Hals-ordningen fremgår af den reviderede ordning og er markeret med understregning. Den tekst der udgår er overstreget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven

Bilag:

Nyt forslag til Hals-ordning pr. 01.01.03 (El. doc. Hals-ordningen).

 

 

 

 

 

11 Vedrørende svineproduktion på Mandelvej 15, Stae

Journal nr. 09.10K03 / /Sagsid 2519

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt udformningen af det forvarslede påbud som besluttet på mødet den 30. oktober 2002 skal fastholdes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 23.10.2002 at, Teknisk Udvalg beslutter at forvarsle et påbud/partshøre i sagen om en reduktion af lugtbidraget fra svineproduktionen.Teknisk Udvalgs møde 30. oktober 2002 Punkt 155:

Teknisk Udvalg besluttede:

at indstillingen godkendes

at ejerne forvarsles et påbud, hvor lugtbidraget skal reduceres med 60%,

at ejerne af ejendomme i Stae by partshøres.

Påbudet vil indeholde et krav om, at en handlingsplan skal fremsendes senest den 15. februar 2003.

Handlingsplanen skal være implementeret senest 1. september 2003.

Reduktionen sker i henhold til udarbejdede rapporter fra DK-Miljø, dateret 25. september 2002 og 28. oktober 2002 og det er vurderet at reduktionen er teknisk muligt og økonomisk proportional.

Teknisk Forvaltning indstiller den 02.01.2003 at, Teknisk Udvalg beslutter at påbyde en reduktion af lugtbidraget fra svineproduktionen.Teknisk Udvalgs møde 8. januar 2003 Punkt 6:

Teknisk Udvalg besluttede, at udsætte sagen til næste møde med henblik på yderligere oplysninger.Teknisk Forvaltning den 16.01.2003:

Vedrørende genekriterier for området er vedlagt afsnittet fra Miljøstyrelsens vejledning omkring fastsættelse af genekritertier, samt genekriterierne fra FMK-vejledningen.

Genekriterierne i lugtenhederne fra FMK-vejledningen og genekriterierne i lugtenhederne fra Danmarks Miljøundersøgelses model (OML), som DK-Teknik har brugt, kan ikke umiddelbart sammenlignes, da det er regnetekniske værdier.

Derfor er bilag 4 fra FMK-vejledningen vedlagt, således at de anførte genekriterier kan sammenholdes.

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.01.2003 at, Teknisk Udvalg beslutter at påbyde en reduktion af lugtbidraget fra svineproduktionen.

Teknisk Udvalgs møde 22. januar 2003 Punkt 19:

Teknisk Udvalg vurderede på baggrund af de i sagen indgåede rapporter og indkomne bemærkninger i forvarslingsperioden.

At der foreligger væsentlige lugtgener jvf. DK-Teknik?s rapporter.At der findes teknisk ? økonomisk mulighed for væsentlig lugtreduktion.

På den baggrund besluttede et flertal af Teknisk Udvalg:

At indstillingen godkendes.At der til ejeren udstedes et påbud, hvor lugtbidraget reduceres med 60%.At borgerne, der via partshøringen har bidraget med indlæg, orienteres om beslutningen.

I påbudet vil der være et krav om, at en handlingsplan skal fremsendes til Hals Kommune senest den 01.04.2003. Handlingsplanen skal være implementeret senest den 15.10.2003.

Det er vurderet, at en 60% reduktion er teknisk mulig og økonomisk proportional.

Med baggrund i de af DK-Teknik udarbejdede rapporter har andre reduktionssatser været vurderet, men er enten fundet uden den ønskedes effekt eller uproportionalt.

Birthe Madsen og Poul Erik Lyngdorf mener, at der ved en højere reduktion også vil være økonomisk proportionalitet.

Birthe Madsen og Keld Petersen ønsker sagen endelig afgjort af Byrådet.Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 11:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg 22.01.03.

For stemte: 14

Imod stemte: 3 (Poul Erik Lyngdorf, Birthe Madsen og Jonna Hansen.

Birthe Madsen og Poul Erik Lyngdorf fastholder deres standpunkt protokolleret i Teknisk Udvalgs møde den 22. januar 2003 punkt 19.

Jonna Hansen tilslutter sig denne beslutning.

Sagens indhold:

Teknisk udvalg besluttede på mødet den 7. august 2002 at der skulle iværksættes en undersøgelse, der skulle vurdere hvorvidt svineproduktionen på Mandelvej 15 i Stae påførte de omkringboende lugtgener. Denne rapport konkluderede, at de omkringboende i sommerperioden var udsat for et lugtbidrag i størrelsesordenen 14-70 LE/m3.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" er 5-10 LE/m3 en acceptabel grænseværdi for lugt i bymæssige områder. I åbne landområder kan denne grænse lempes med en faktor 2-3 ifølge dk-Teknik.

Hals Kommunes Tekniske Forvaltning har fået udfærdiget en rapport af dk-Teknik, der beskriver mulige løsninger til reducering af lugtgenerne fra svineproduktionen. I denne rapport er skitseret forskellige muligheder, deres effekt og pris. En eventuel reduktion skal angives som % reduktion, idet det er op til svineproducenten at fastlægge hvilken metode han ønsker at anvende.

Teknisk Udvalgs beslutning af 30. oktober 2002 om at meddele påbud om reduktion af lugtbidraget på 60 % er blevet forvarslet/partshørt. Der er indkommet 5 høringssvar. De indkomne høringssvar er vedlagt. Dk-Teknik har også uddybet nogle punkter i deres rapport udfra de spørgsmål der er rejst i høringsbrevene, dette er også vedlagt.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

 

Lovgrundlag:

Påbud kan meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.

 

Bilag:

OML-beregning, lugt Svineproduktion på Mandelvej 15, Lugtmålinger

Svineproduktion på Mandelvej 15, 9310 Vodskov, Løsningsmuligheder

(ovennævnte er tidligere udleveret til Teknisk Udvalg)

Høringsbrev fra Halsvej 142 (tif)

Høringsbrev fra Chr. Håbsvej 8 (tif)

Høringsbrev fra Nøddevej 56 (tif)

Høringsbrev fra en gruppe borgere på Nøddevej, Agernvej, Rønnevej og Halsvej (tif)

Høringsbrev fra Carsten Nørgård ved Advokat Birgitte Refn Wenzel (tif)

Avisudklip fra Morgenavisen Jyllandsposten (er tidligere udleveret til Teknisk Udvalg)

Brev fra dk-Teknik vedr. de indkomne høringsbreve. (Mandelvej 15.tif)

Afsnit fra vejl. nr. 4 1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder" (tif ? Afsnit fra vejledning nr. 4.tif)

Afsnit fra FMK vejledningen omkring genekriterier ( tif ? Afsnit fra FMK vejledningen.tif)

Bilag 4 fra FMK vejledningen. (tif ? Bilag 4 fra FMK vejledningen.tif)

Brev fra DK-Teknik ? Svineproduktion på Mandelvej 15 (svineproduktion_Mandelvej_15.tif)

(er udleveret til Teknisk Udvalg)

 

 

 

12 Forslag til lokalplan 6.25 for et område til boligformål v. Nørregade/Kjeldhaven i Hou

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 14671

Beslutningstema:

Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan i Hou v. Nørregade/Kjeldhaven med tilhørende kommuneplantillæg. Det skal besluttes, hvorvidt lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg skal fremlægges i offentlig høring.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 15.01.2003at lokalplan 6.25 og kommuneplantillæg 77 fremlægges i offentlig høringTeknisk Udvalgs møde 22. januar 2003 Punkt 21:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse med bemærkning, at max. højden skal være den samme som de seneste lokalplaner i Hou.Teknisk forvaltning d. 23.01.2003:

Bygningernes max. højde i de 2 seneste lokalplaner i Hou (6.23 og 6.24) er på 7,5 m., dvs. samme højde som i denne lokalplan.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 12:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede d. 29.05.2002, at der skulle udarbejdes lokalplan, der muliggør udstykning og etablering af en tæt-lav bebyggelse med 6 boliger i Hou. Der har før været behandlet et forslag med vejadgang via den eksisterende "Kjeldhaven", dette kunne dog ikke realiseres. Der er nu udarbejdet et nyt forslag, hvor vejadgangen er ændret til at foregå via en ny vej nord for "Kjeldhaven", samtidig nedlægges den nuværende vej.

Bygningerne må som udgangspunkt opføres i én etage med udnyttet tagetage, men bygninger tættere på eksisterende naboejendomme end 5 meter må kun etableres med én etage. Ingen bygning må være højere end 7,5 m.

Lokalplanen er i overensstemmelse med intentionen i Bymodel Hou om at der skal skabes mulighed for lejebyggeri o.lign. i Hou, der er udarbejdet tillæg til kommuneplanen med en mindre ændring af afgrænsningen mellem boligområdet og centerområdet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til Lokalplan 6.25 (eldok Forslag_625.pdf)

 

 

 

 

 

13 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.14 af et område til boligformål i Stae.

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 15433

Beslutningstema:

Lokalplan 2.14 for et boligområde ved Mandelvej i Stae har været i høring i 8 uger, hvor der er indkommet indsigelser. Det skal besluttes, hvorvidt der skal indarbejdes ændringer inden lokalplanen vedtages endeligt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 02.01.2003

at lokalplanen vedtages endeligt

Teknisk Udvalgs møde 8. januar 2003 Punkt 4: Teknisk Udvalg indstiller, at den endelige godkendelse afventer afklaring af lugtgener, i form af godkendt handlingsplan.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 13:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Lokalplan 2.14 "Område til boligformål i Stae" har været i offentlig høring i 8 uger, hvor forvaltningen har modtaget følgende indsigelser:

Nordjyllands amt:

Amtet gør ikke indsigelse mod planforslaget, men de henstiller, at de miljømæssige forhold i området afklares, inden byrådets endelige stillingtagen til lokalplanforslaget.

Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen i Hals kommune:

Lokalkomiteen opfordrer byrådet til at undlade at godkende lokalplanen endeligt, og dermed leve op til pligten til at planlægge efter lovens intentioner om at miljøbelastende aktiviteter og beboelse adskilles så konflikter indgås. Lokalkomiteen agter at klage til Naturklagenævnet, hvis byrådet godkender lokalplanen endeligt. (Indsigelsen er medsendt i bilag).

Naboer (Agernvej og Nøddevej):

Idet området vil komme til at ligge i et område med lugtgener ønsker de ikke forslaget vedtaget endeligt før de aktuelle lugtgener i byzonen er løst. Der bør ikke foretages nye udstykninger indenfor en afstand på 300 m., før lugtgenerne er forsvundet. De frygter, at kommunen pådrager sig et erstatningsansvar fra de kommende købere, idet kommunen ikke længere er ubekendt med lugtgenerne i området. (Indsigelsen er medsendt i bilag).

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplanen er i overensstemmelse med Bymodel V. Hassing/Stae. Kommunen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, ifølge Planlovens §13 stk. 3 påhviler det kommunen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og fremme sagen mest muligt, når et projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Beslutningen om at udnytte arealet til byudvikling blev allerede taget med vedtagelsen af Bymodellen, den aktuelle lokalplan er udarbejdet for at give mulighed for at realisere den trufne beslutning.

Der er ingen fortilfælde, hvor en kommune er blevet gjort erstatningsansvarlig for gener på en privat udstykning. Det vurderes, at der heller ikke vil være risiko for det.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Indsigelse fra Naturfredningsforeningen (eldok. Naturfredningsforeningen)

Indsigelse fra naboer (tif.doc)

 

14 Redningsrådets prøvealarmering af brandberedskabet i Hals Kommune

Journal nr. 14.00.10G12 / /Sagsid 17037

Beslutningstema:

Kommunen skal udtale sig om Redningsrådets rapport.

 

Indstilling / Beslutning:

Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen godkender udtalelsen til Redningsrådet og oversender udtalelsen til endelig godkendelse i byrådet.

Beredskabskommissionens møde 15. januar 2003 Punkt 11:

Taget til efterretning med nogle redaktionelle bemærkninger.

Indstilles til byrådet til godkendelse.

Byrådets møde 29. januar 2003 Punkt 14:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Redningsrådet har den 2. december 2002 foretaget en inspektion af brandslukningsberedskabet i Hals Kommune.

Inspektionen foretages ved, at der laves en prøvealarmering. Prøvealarmering blev foretaget den 02.12.2002 kl.10.18 og meldingen lød på "Brand i Tømrer- og Snedkerforretning" på Rønnevej 7 i Stae.

Redningsrådet har eferfølgende fremsendt en rapport over prøvealarmeringen, af rapporten fremgår det, at beredskabet ikke var tilfredsstillende på følgende punkter:

 1. Udrykning var ikke tilfredsstillende, idet køretøjerne afgik fra 2 ?9 minutter for sent fra brandstationen.
 2. Fremmødet var ikke tilfredsstillende idet køretøjerne ankom fra 5 ? 11 minutter for sent, og der manglede 2 mand i udrykningen.
 3. Arbejdet på skadestedet var ikke tilfredsstillende, idet der forløb 8½ minut, inden der var vand på 2. C-strålerør, og der var ikke mandskab til at betjene 3. C-strålerør.

Der var ikke bemærkninger til indsatsledelsen, da indsatslederen ankom 10½ minut efter alarmens modtagelse. Den vagthavende indsatsleder opholdt sig denne dag i Hals og havde lidt længere kørevej end brandmandskabet.

Redningsrådet har anmodet Hals Kommune om en udtalelse til det der fremgår af rapporten.

Beredskabchefen har lavet et forlslag til udtalelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. (Bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002).

 

Bilag:

Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

(el-dok - Indenrigs_og_Sundhedsministeriet.tif)

Redningsrådets rapport over prøvealarmeringen (el-dok - Rednignsrådets rapport.tif)

Udtalelse fra Falck dateret 12.12.2002 (el-dok - Falck.tif)

Brev fra Falck om Redningsrådets prøvealarmeringer

(el-dok - Redningsrådets_prøvealarmering.tif)

Forslag til svarskrivelse (el-dok - Svarskrivelse til Indenrigs-og Sundhedsministeriet.doc)

 

 

 

 

 

 

Byrådet afholder møde:

Den 29. januar 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - LUKKET MØDE.

 

 

side

15 Ekspropriation.

16 Ekspropriation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |