Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 2. juli 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 2. juli 2003


Byrådet afholder

ekstraordinær møde:

Den 2. juli 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Birthe Madsen, Bent Sørensen, Sørn Nordhald, Poul Erik Lyngdorf, Ane-Marie Viegh Jørgensen og Jens Møller.

 

 

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

 

side

104 Tilbud fra et elselskab om fællesgravning. *

105 Udkast 1: Forslag til Lokalplan nr. 2.16 for et erhvervsområde ved

Skovhusvej i V. Hassing. *

 

104 Tilbud fra et elselskab om fællesgravning.

Journal nr. 05.01.00S00 / /Sagsid 19123

Beslutningstema:

Et elselskab tilbyder fællesgravning på en strækning mellem Gandrup og Hals i forbindelse med nedlægning af elkabler og evt. nedlægning af tomrør til Hals Kommune. Der skal tages beslutning om godkendelse af aftale og bevilling af midler hertil.

Indstilling / Beslutning:

Chefgruppen indstiller den 25.06.2003:- at der indgås aftale om fællesgravning.

Byrådets møde 2. juli 2003 Punkt 104:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Elselskabet påbegynder i uge 33 kabellægning af elledninger på en 6.650 m strækning fra Holtet til skel mellem Aalborgvej 94 og 96 (ca. 1 km fra Hals). Ved fællesgravning vil Hals Kommune samtidigt kunne få nedlagt tomrør til brug for senere fremføring af lyslederkabler som et led i kommunens plan for etablering af et sammenhængende lysledernet mellem kommunens byområder. Ved samme lejlighed tilbydes rørlægning på strækningen mellem Holtet og afslutningen af den nyanlagte cykelsti fra Gandrup, hvor der blev nedlagt et tomrør.

Rørlægning af den omhandlede strækning vil være i god overensstemmelse med kommunens Bredbåndsplan, der blev vedtaget af Byrådet i møde den 19. juni 2002.

Økonomiske konsekvenser:

Ifølge det fremsendte overslag vil kommunens andel af udgiften til gravning, underboringer, tomrør, indmåling og tinglysning udgøre ca. 312.000 kr., hvilket svarer til halvdelen af den skønnede udgift. Den fulde udgift til gravning på strækningen mellem Holtet og cykelstien (ikke fællesgravning) anslås til 17.000 kr. Der kan herudover være udgifter til samlebrønde m.v.

Der foreslås godkendelse af en tillægsbevilling på 350.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

105 Udkast 1: Forslag til Lokalplan nr. 2.16 for et erhvervsområde ved Skovhusvej i V. Hassing.

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18939

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt forslag til lokalplan 2.16 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 81 skal fremlægges i høring i 8 uger.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 18.06.2003

at Forslag til lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg nr. 81 godkendes til fremlæggelse i 8 uger.

Byrådets møde 18. juni 2003 Punkt 103:

Under forudsætning af, at Naturklagenævnet ikke kan godkende Byrådets foretagne dispensation, er Byrådet sindet at iværksætte nærværende forslag til lokalplan umiddelbart efter Naturklagenævnets eventuelle negative afgørelse.Administrativ bemærkning d. 27.06.2003

Teknisk forvaltning har udarbejdet et forslag til en ny formulering i §6.02. Paragraffen præciserer bygningers højde indenfor lokalplanområdet, og det vurderes at den nye formulering er mere juridisk korrekt. Der gives mulighed for bygninger i en højde af 15 m., dog er der sat et max. samlet bygningsareal for de bygninger der overstiger 10 m., således at hele området ikke bliver bebygget i en højde på 15 m. Bygningsarealet der kan opføres op til 15 m. er sat til 5.500 m2.

Kommuneplantillægget skal tilrettes på samme måde. Teknisk forvaltning indstiller d. 27.06.2003

- at Lokalplan 2.16 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 81 godkendes til fremlæggelse i 8 uger med følgende formulering i § 6.02:

"Indenfor lokalplanens område gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 10 m (maksimal højde) over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen."

Indenfor det samlede lokalplanområde kan der dog i alt opføres max. 5.500 m2 bebyggelse (grundareal) med en bygningshøjde på op til 15 m (maksimal højde) over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen. Den samlede ramme for bebyggelse med en bygningshøjde på op til 15 m beregnes ved løbende sammenlægning af grundarealet for de bebyggelser og bygningsværker, som er hævet mere end 10 m over terræn."

Byrådets møde 2. juli 2003 Punkt 105:

Godkendt som indstillet.

 

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for erhvervsområdet mellem Bymarken og Skovhusvej. Den nye lokalplan erstatter lokalplan 2.07 fra juni 1987, der aflyses.

Baggrunden for ændringen er et ønske om at præcisere bestemmelsen om bygningers højde, §6.02 i lokalplan 2.07.

§6.02 i forslaget er ændret til: Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade

må være hævet mere end 10 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.

Byrådet kan udfra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde tillade, at en hel bygning eller del heraf opføres i en højde mellem 10 og 15 m., såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Opførsel af bygninger over 15 m. vil kræve dispensation.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslaget til lokalplan skal offentliggøres. Offentliggørelsen vil først finde sted når klagefristen for dispensationen efter lokalplan 6.07 er udløbet.

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslag til Lokalplan 2.16 (er tidligere udleveret)

Tilrettet forslag til Lokalplan 2.16

 

 

Mødet ophævet kl. 18.43

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |