Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 30. april 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 30. april 2003


Byrådet afholder møde:

Den 30. april 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

side

49 Spørgetid - Byrådet *

50 Regnskab 2002 - for hele en kommunale virksomhed *

51 Ansøgning fra Hals Kommunes Kunstfond om bevilling til indkøb af udsmyk-

ning på Hals Havn. *

52 Udmelding af kvote for 2003 til støttede andelsboliger. *

53 Fastsættelse af grundpris på Mellemvang i Gandrup. *

54 Fastsættelse af pris på grund I Ulsted v/Ulstedparken. *

55 Fastsættelse af pris på grund på den tidligere sportsplads i Hou. *

56 Byggesag "ny børnehave" Hals *

57 Vedr. Hals Kommunes Bygnings- og Miljøpris *

 

 

Lukket møde.

 1. Tjenestemand.
 2. Oprettelse af skovfond.

 

49 Spørgetid - Byrådet

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 49:

Ingen bemærkninger.

 

Indstillinger fra Økonomiudvalget

 

50 Regnskab 2002 - for hele den kommunale virksomhed

Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 18236

Beslutningstema:

Byråd skal forholde sig til regnskabet for 2002

Indstilling / Beslutning:

Økonomisk afdeling indstiller

 • at byrådet godkender regnskabet for 2002,
 • at der overføres uforbrugte bevillinger på 13.667.800 kr. til forbrug i 2003
 • at afvigelserne mellem bevillinger og regnskabet godkendes
 • at regnskabet offentliggøres i lokalpressen

De enkelte fagudvalgs og Økonomiudvalgets regnskaber har været politisk behandlet med følgende resultat:Socialudvalgets møde 1. april 2003 Punkt 69:

Indstilles til godkendelse. Der søges om godkendelse af afvigelse mellem budget og regnskab. Der søges endvidere om overførsel af ovennævnte beløb fra 2002 til 2003. Jørgen Hansen ønsker anført, at han principielt er imod overførsel af diverse anlægpuljen fra ét regnskabsår til næste.Teknisk Udvalgs møde 2. april 2003 Punkt 45:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.Kulturudvalgets møde 3. april 2003 Punkt 33:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 81:Indstilles til godkendelse, idet det skal pointeres, at den forventede besparelse på en person i 2002 er opnået. Når de "løst ansatte" ikke budgetterede personer trækkes ud, ser statistikken herefter således ud (hentet fra sektorplanovervejelserne, Administrationsplan):

 

Personaleforbrug

(fuldtidsstillinger)

2000

 

2001

 

2002

(Budget)

2002

2003

(Budget)

Administration

81,6

86,3

81,7

80,6

83,6

Personaleforbrug 2000-2003 (fuldtidsstillinger). Vi gør opmærksom på, at registreringsprincippet er ændret for året 2002 og frem.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 50: Godkendes som indstillet.

Sagens indhold:

Det kommunale regnskab kan vurderes ud fra "Den finansielle opgave" (afvejning af udgifter/indtægter over for skatteudskrivningen ? herunder såvel det skattefinansierede område som det takstfinansierede) og "Den bevillingsmæssige opgave" (driften). Der henvises for denne opsplitning til selve regnskabet.

Når man imidlertid fokuserer på det samlede resultat, udgør dette 12,5 mio. kr., når finansforskydninger, overførsler mellem år mv. er trukket ud. Beløbet fremkommer således:

Mindreforbrug på drift 1,8 mio. kr. fordelt med:

-0,1 mio. (Teknisk Udvalg)

-1,2 mio. (Socialudvalg)

-0,8 mio. (Kulturudvalg)

+0,3 mio. (Økonomiudvalg) ? merforbrug

(skal ses i sammenhæng med et merforbrug på

"drift" af produktionskolen på 324.000).

Mindreforbrug på anlæg på 1,1 mio. kr. (dette skyldes overordnet jordforsyning).

Merrenteindtægter på 0,7 mio. kr.Merindtægter på tilskud på 1 mio. kr. (ældrepakke)

Merindtægter/mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (grundtakstsområdet)

Merindtægt i skat på 6,4 mio. kr. (primært reguleringer og 1 dødsbobeskatning)

På trods af ovenstående har vi alene forøget vores kassebeholdning med 1,5 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forskydninger og overførsler mellem år:

Finansforskydninger på 8,2 mio. kr. (udgifter vedr. 2001 eller 2003, der har været afholdt i 2002 eller indtægter vedr. 2002, der er registreret i enten 2001 eller 2003)

Vi har overført 9,9 mio. kr. fra 2001 til 2002, men overfører 13,7 mio. kr. til 2003, hvorved der her opstår en difference (merudgift) på 3,8 mio. kr.Lånene går ca. lige op, idet vi i 2002 har hjemtaget et lån på 6 mio. vedr. 2001, men til gengæld ikke hjemtaget et budgetteret lån på 6,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser:

Regnskabet forøger umiddelbart den likvide ultimobeholdning i 2002 med 1,5 mill. til 34,0 mill. Samtidig betyder resultatet, at der overføres 13,667.800 mill. i uforbrugte bevillinger til helt eller delvis forbrug i 2003 med en tilsvarende reduktion i 2003 i de likvide beholdninger. Beløbet fremkommer således:

Drift - økonomisk decentralisering ? KU 2.428.700

SOC 1.774.000

ØK 155.500 4.358.200

Andre driftsbevillinger/puljemidler:

Miljøpuljen 35.000

Spildevand (Ny servicevogn) 189.000

Materielgården, gruslager -532.000

Tilskud til Musikkens hus 113.000

Puljemidler "Landdistriktspuljen" - integrationsråd 300.000

Fondsmidler - Tværgående samarbejde mellem

Dronninglund og Hals Kommune 134.100

IT-projektet "IT-demokrati" 794.100

Midler vedr. Koordinationsudvalget 68.000

NY-lønmidler til anvendelse i 2003 432.000

Edb investering til finansiering i 2003 (og 2002) - 233.000 1.300.200

Drift 5.658.400

Anlæg ?

Teknisk udvalg - diverse anlæg 157.900

Trafiksikkerhedsmidler 1.557.400

Renovering af gade/gadelys i V. Hassing 200.000

Jollehavnen i Hals - netto 2.800.000

Kulturudvalget - diverse anlæg 18.800

Gandrup skole etapé 2 6.500.000

Børnehaven Krudtuglen, ventilationsanlæg 306.100

Legepladser 100.000

Socialudvalget - diverse anlæg 122.000

Bosted til ældre udviklingshæmmede 2.101.000

Erstatningsbyggeri ved Hassinghave - netto 296.000

Nybyggeri ved Fjordparken - netto 626.000

Boliger til yngre sindslidende 343.000

IT-huset i Vester Hassing -1.055.000

Projektbevillingspuljen 150.000

Småombygninger på rådhuset -190.800 14.032.400

Hals skole.242.700

Indskud i Landsbyggefonden 477.000

Lån ? Budgetteret i 2002. Låneoptagelse er optaget i 2003 - 6.500.000

I alt 13.667.800Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Regnskabet offentliggøres i dagspressen.

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov § 45.

Bilag:

 • Årsberetning 2002
 • Specifikationer 2002

 

51 Ansøgning fra Hals Kommunes Kunstfond om bevilling til indkøb af udsmykning på Hals Havn.

Journal nr. 20.04.02S03 / /Sagsid 18122

Beslutningstema:

Stillingtagen til anmodning om en tillægsbevilling på kr. 63.570,64 til indkøb og opstilling af kunstudsmykning på Hals Havn.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 21.03.03.Sagen fremsendes til afgørelse.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 74:

Et flertal bestående af Bent Sørensen, Preben Randbæk, Jørgen Hansen og Jonna Hansen indstiller, at kunstfonden meddeles tillægsbevilling på kr. 100.000 - finansieret af kassebeholdning. Økonomiudvalget ønsker at præcisere, at det alene er kunstfondens medlemmer, der vælger kunsten. Keld Petersen og Jens Møller kan ikke gå ind for den ansøgte tillægsbevilling.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 51:

Godkendt efter afstemning.

For stemte 10

Imod stemte 7

Desuden besluttedes, at vedtægterne optages til fornyet vurdering, samtidig at finansieringsforslag drøftes.

Sagens indhold:

Hals Kommunes Kunstfond har indgået aftale med den verdenskendte guldsmed og billedkunstner Bent Exner om udførelse af en skulptur til Hals Havn med placering ved parkeringspladsen vest for Færgevej, Hals.

Skulpturen tager udgangspunkt i Exners mest berømte smykke, der blandt andet har været anvendt som gennemgående illustration ved Udenrigsministeriets Danmarksfremstød , og som sådan har været gengivet i publikationer, udsendelser, plakater m.v. på alle danske ambassader og konsulater i hele verden.

Skulpturen vil med sin placering og udforming uden tvivl blive et vartegn for både Hals by og Hals Kommune, og den vil kunne ses viden om fra både land og sø, idet den bliver ca. 10-15 m. høj og udføres i højglanspoleret rustfrit stål.

Produktionsprisen for skulpturen er kr. 500.000,00, hvortil kommer udgifter til opstilling til mast og fundament, vurderet til kr. 40.000,00. Det samlede pris vil således udgøre kr. 540.000,00.

Hals Kommunes Kunstfond råder over en formue på 476.429,36 kr. og mangler for at kunne anskaffe og opstille ovennævnte kunstværk et mindre beløb på 63.570,64 kr., som der ansøges om tillægsbevilling til at dække.

Ifølge vedtægten for Hals Kommunes Kunstfond disponerer fondsbestyrelsen fuldt og helt over fondens midler.

Fondsbestyrelsen består af

Borgmesteren eller hvem pågældende bemyndiger hertil

Den til enhver tid siddende kulturudvalgsformand

Et byrådsmedlem

Museumsinspektøren og

Kommunaldirektøren.

Økonomiske konsekvenser:

Anmodning om en mindre tillægsbevilling på kr. 63.570,64.

Der kan ikke umiddelbart anvises finansering af beløbet på kr. 63.570,64.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

52 Udmelding af kvote for 2003 til støttede andelsboliger.

Journal nr. 03.00.01Ø52 / /Sagsid 16833

Beslutningstema:

Stillingtagen til anvendelse af udmeldt kvote for 2003 til 12 støttede private andelsboliger.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 09.04.2003:Der ønskes stillingtagen til, om kvoten skal anvendes og i givet fald hvor i kommunen.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 77:

Der foreslås etableret 8 andelsboliger i Gandrup. Sagen annonceres.Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 52:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Erhvervs- og Boligstyrelsen har efter kommunens anmodning i december 2002 tildelt Hals Kommune kvote til opførelse af 12 støttede private andelsboliger i 2003.

Kommunen har en dispositonsfrist frem til 31. juli 2003 for anvendelse af kvoten. På dette tidspunkt skal forbrug af kvote opgøres. Såfremt kvoten ikke er brugt på dette tidspunkt, skal det oplyses, hvor mange boliger kommunen agter at meddele tilsagn til frem til ca. 10/12 2003, hvor endelig indberetning skal finde sted.

På ansøgningstidspunktet i december 2002 er der ikke taget stilling til, om og hvor kvoten evt. skal søges udnyttes.

Hvis kvoten ønskes udnyttet kan der umiddelbart peges på følgende placeringer:

 1. På udstykningen Nørlund i Gandrup er der udlagt 5 grunde til tæt/lav bebyggelse. Arealet er dog næppe stort nok til placering af 12 andelsboliger, men vil kunne rumme et projekt på 8 boliger, som er minimumsantallet for et andelsboligprojekt.
 2. På udstykningen Lucernehaven i Ulsted er der 6 grunde, der kan anvendes til formålet ? areal i alt ca. 5.500 kvm.
 3. På udstykningen Uglevænget (syd for skolen) i V. Hassing påregnes opført tæt/lav bebyggelse i det nordøstligste hjørne.

Økonomisk skal kommunen bidrage kontant til støttede private andelsboligprojekter med 33 % af statens tilskud til projektet, dog max. 900,00 kr. pr. kvm. i 2003 og kan endvidere yde garanti for den del af realkreditlånet, der har pantsikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi.

Hvis et projekt udgør 12 boliger af 95 kvm. hver, vil kommunens kontante tilskud være:

Bebygget areal 1.140 kvm. af 14.000 kr. pr. kvm. = en anskaffelsessum på 15.960.000,00 kr.

Statens kontante tilskud til byggeriet udgør 10 % af anskaffelsessummen, dog max. 900,00 kr. pr. kvm.

Statens max. støtte til projektet vil i dette tilfælde være 900,00 kr. pr. kvm. = 1.026.000,00 kr., hvoraf kommunen skal godtgøre staten 33 % = 338.580,00 kr.

Statens tilskud udbetales, når den samlede bebyggelse er finansieret med realkreditlån og 75 % af boligerne er taget i brug af andelshavere.

Økonomiske konsekvenser:

Kommunens kontante tilskud til et projekt på 12 boliger på hver 95 kvm. vil andrage 338.580,00 kr.

Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering af dette beløb. Hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling, hvis kvoten udnyttes.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Boligbyggeriloven.

Bilag:

Kortbilag over grunde: Kortbilag.doc (78 KB)

 

53 Fastsættelse af grundpris på Mellemvang i Gandrup.

Journal nr. 13.06.05G01 / /Sagsid 17809

Beslutningstema:

Fastsættelse af salgspris på areal til 6 almene familieboliger på Mellemvang i Gandrup.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 01.04.03:Det indstilles, at grundprisen fastsættes til 155,00 kr. pr. kvm.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 76:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 53:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Boligforening v/Sundby-Hvorup Boligselskab har anmodet om fastsættelse af grundpris på et areal på ca. 2.200 kvm. til 6 almene familieboliger på Mellemvang i Gandrup. Udover købesummen skal køber selv afholde samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger.

Det ønskede areal er beliggende i samme område, som grunden til 10 ældreboliger i Kastanieparken i Gandrup. Her fastsatte byrådet i møde den 23. oktober 2002 en pris på 155,00 kr. pr. kvm. excl. samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger.

I 2000 solgte kommunen en parcel i samme område til et andelsboligprojekt. Prisen blev da fastsat til 146,00 kr. pr. kvm. excl. samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger .

Økonomiske konsekvenser:

Indtægt på salgssummen - omkostninger.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Arealet skal ikke udbydes offentligt, da der er tale om støttet boligbyggeri, jævnfør § 2 stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Bilag:

Kortbilag - Gandrup: Kortbilag - Gandrup.doc (47 KB)

 

54 Fastsættelse af pris på grund I Ulsted v/Ulstedparken.

Journal nr. 13.06.05G01 / /Sagsid 17086

Beslutningstema:

Fastsættelse af salgspris på areal til 6 almene familieboliger i Ulsted v/Ulstedparken på matr. nr. 30 a, Ulsted by, Ulsted.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 01.04.03:Det indstilles, at grundprisen fastsættes til 140,00 kr. pr. kvm.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 75:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 54:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Boligforening v/Sundby-Hvorup Boligselskab har anmodet om fastsættelse af grundpris på et areal på ca. 2.200 kvm. til 6 almene familieboliger i Ulsted v/Ulstedparken. Udover købesummen skal køber selv afholde samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand, varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger.

Den indstillede grundpris på 140,00 kr. pr. kvm. vurderes at være markedsprisen. Begrundelsen herfor er, at grund til samme formål (ældreboliger i Gandrup) fornylig er solgt til 155,00 kr. pr. kvm. excl. samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand, varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger. Parcelhusgrunde i Gandrup sælges til en mindstepris på 200,00 kr. pr. kvm. og i Ulsted til en mindstepris på 175,00 kr. pr. kvm., derfor vurderes mindsteprisen i Ulsted til at være lavere end i Gandrup.

Hals Kommune etablerer vej til arealet, og skal i den forbindelse erhverve et mindre areal af en tilstødende grundejer.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægt på salgssummen - omkostninger.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

 

 

Lovgrundlag:

Arealet skal ikke udbydes offentligt, da der er tale om støttet boligbyggeri, jævnfør § 2 stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Bilag:

Kortbilag - Ulsted: Kortbilag - Ulsted.doc (47 KB)

 

 

55 Fastsættelse af pris på grund på den tidligere sportsplads i Hou.

Journal nr. 13.06.05G01 / /Sagsid 17085

Beslutningstema:

Fastsættelse af salgspris på areal til 6 almene familieboliger på den tidligere sportsplads i Hou.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen, den 01.04.03:Det indstilles, at grundprisen fastsættes til 230,00 kr. pr. kvm.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 79:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 55:

Godkendt.

Sagens indhold:

Hals Boligforening v/Sundby-Hvorup Boligselskab har anmodet om fastsættelse af grundpris på et areal på ca. 2.425 kvm. til 6 almene familieboliger på den tidligere sportsplads i Hou. Udover købesummen skal køber selv afholde samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand, varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger.

Den indstillede grundpris er udregnet til 230,00 kr. pr. kvm. excl. samtlige tilslutningsafgifter og ?bidrag til el, vand, varme, kloak og lignende samt sædvanlige handelsomkostninger.

Det er husene 1 a, 2a og 3a på vedlagte plan, der bygges i 2003.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægt på salgssummen - omkostninger.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Arealet skal ikke udbydes offentligt, da der er tale om støttet boligbyggeri, jævnfør § 2 stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Bilag:

Prisudregning: Prisudregning.doc (47 KB)

Grunddisponering

56 Byggesag "ny børnehave" Hals

Journal nr. 82.06.00P20 / /Sagsid 10603

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til revideret projekt for ny børnehave i Hals. Børnehavens placering på Hals skoles område, samt ønsket om fælles adgangsvej med parkerings forhold for Hals skoles indskoling og den nye børnehave, herunder et udvidet areal til P- pladsen.

Der skal herudover tages stilling til om projektet kan sendes i licitation, frigivelse af bevilling på 5.000.000 kr., samt om byggeriet umiddelbart kan sættes i værk såfremt et licitationsresultat holder sig inden for bevillingen.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anmoder om

- at det reviderede projekt indstilles til godkendelse

- at den nye børnehaves placering indstilles til godkendelse

- at det indstilles at der til fælles afsætnings- og P- plads må disponeres over matrikel nr. 4 l

- at det indstilles at projektet snarest kan sendes i licitation

- at de til projektet afsatte 5.000.000 kr. indstilles frigivet

- at det indstilles at byggeriet umiddelbart kan sættes i værk såfremt licitationsresultatet holder sig inden for bevillingen.Kulturudvalgets møde 3. april 2003 Punkt 38:

Sagen har været til indgående drøftelse i udvalget. De forskellige indstillinger og forbehold er gennemgået meget nøje, og udvalget har som det bedst opnåelige resultat indstillet forvaltningens indstilling til godkendelse.Økonomiudvalgets møde 22. april 2003 Punkt 89:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 56:

godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet blev forud for fastlæggelsen af budget 2003 i august 2002 forelagt et projekt for en ny børnehave i Hals placeret på skolens grund umiddelbart nord for skolen. Projektet indeholdt en dagplejedel. Projektet overskred de forventninger der var til budget til en ny børnehave. Byrådet afsatte herefter 4.000.000 kr. + 1.000.000 kr. påregnet ved salg af den nuværende børnehave i Østergade til et projekt uden faciliteter til dagpleje.

Der foreligger nu et revideret projekt udarbejdet af arkitekt, repræsentanter for børnehaven i Østergade, skolen og med inddragelse af handicap organisationen, BST og VKO. Der er påregnet etableret naturlig ventilation og den forhåndsdokumentation ingeniørfirmaet har præsenteret anses for at være så lovende at forventningerne forventes opfyldt.

Der er enighed om placeringen af børnehaven og der er nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med de perspektiver der ligger i en så placering af børnehave, indskoling og SFO.

Der er enighed om at muligheden for helt særligt fine tilkørsels-, afsætnings- og parkeringsforhold er til stede såfremt byggeriet kan komme til at råde over matr. Nr. 4 l til de nævnte formål. Herved vil der være skabt en meget hensigtsmæssig separering af store og små elevers, børnehavebørns adgang til deres områder.

Økonomiske konsekvenser:

Der anmodes om frigivelse af 5.000.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

1 stk. plantegning, Hals ny børnehave

1 stk. situationsplan med P- plads

1. stk. matrikelkort med ejeroplysninger (El. doc)

1 stk. økonomi oversigt (El.doc)

 

Indstilling fra Teknisk Udvalg

 

57 Vedr. Hals Kommunes Bygnings- og Miljøpris

Journal nr. 09.00P19 / /Sagsid 16348

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt Hals Kommunes Bygnings og Miljøpris skal opretholdes, eller om ideen omkring prisen skal tages op til revision.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 21.03.2003 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 2. april 2003 Punkt 43:

Teknisk Udvalg indstiller, at Miljøprisen ophører.

Keld Petersen ønsker prisen opretholdt.

Byrådets møde 30. april 2003 Punkt 57:

Godkendt som indstillet.

Teknisk udvalg er bemyndiget til at genfremsætte et revideret forslag til miljøpris.

Sagens indhold:

I 2002 blev Hals Kommunes Miljøpris ændret til en Bygnings- og Miljøpris. Der var indstillet 4 forslag til at modtage prisen, som dog ikke blev uddelt. Det skal derfor diskuteres hvorvidt prisen skal uddeles i 2003, nedlægges eller ændres.

Alternativt til den nuværende udformning kunne man lave en pulje til miljøforbedrende projekter som kan søges af både privatpersoner eller foreninger. Projekterne skal være offentlig tilgængelige og forbedre eller forskønne miljøet.

Økonomiske konsekvenser:

Bygning- og Miljøprisen er på 4.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Der skal annonceres efter indstillinger til miljøprisen

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 17. januar 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |