Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 7. april 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 7. april 2003


Byrådet afholder

Ekstraordinært møde:

Den 7. april 2003 Kl. 15.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

Indholdsfortegnelse - åbent møde

 

 

side

45 Spørgetid - Byrådet *

46 Ombygning af ældrecentret Hassinghave *

47 Status for og placering af Hals Kommunes aflastningspladser på ældre-

området *

48 Stillingtagen til eventuel forøgelse af antallet af pladser på de tre bofælles-

skaber på Hassinghave fra seks til otte pladser pr. bofællesskab. *

 

45 Spørgetid - Byrådet

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 7. april 2003 Punkt 45:

Ingen bemærkninger.

 

Indstillinger fra Socialudvalget

 

46 Ombygning af ældrecentret Hassinghave

Journal nr. 82.20.00P20 / /Sagsid 15167

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til forudsætningerne for nyt skitseforslag for ombygningen af ældrecenteret Hassinghave.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der træffes beslutning om

 • Om der i forbindelse med ombygningen skal etableres to-rums plejeboliger med et bruttoareal på ca. 65 kvm. eller der skal etableres store 1-rums plejeboliger med et mindre bruttoareal.
 • Der skal nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen eller
 • der skal ske inddragelse af ét af brugerrådets aktivitetslokaler til nyt genoptræningslokale eller
 • om genoptræningscenteret skal søges flyttet til andre lokaliteter

Socialudvalgets møde 25. marts 2003 Punkt 55:Det indstilles, at der etableres 4 boenheder á 8 to-rums lejligheder á 65 kvm. inkl. fælles opholdsrum til hver boenhed. Svenne Weinreich tager forbehold for denne indstilling. Det indstilles, at der ikke nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen, og der tages efterfølgende stilling særskilt til ny placering.Ældrerådets møde den 26. marts 2003:

Det indstilles

 • at der etableres to-rums plejeboliger med et bruttoareal på 65 kvm
 • at der nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen eller at genoptræningscentret flyttes til et andet passende lokale, da det nødvendigvis ikke behøver at være på Hassinghaves areal
 • at der under ingen omstændigheder foretages ændringer, der forringer brugerrådets aktivitetslokaler.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 39:

Udsat.Administrativ bemærkning d. 1. april 2003

Der vil blive eftersendt bilag med økonomisk status over modeller for ombygningen af Hassinghave. Beregningerne viser dels nettoresultatet for ombygningen i form af éngangsudgifter/-indtægter samt de forventede afledte årlige driftsudgifter.

Det indstilles, at der tages konkret stilling til følgende:

 • Om der i forbindelse med ombygningen skal etableres to-rums plejeboliger med et bruttoareal på ca. 65 kvm. eller der skal etableres store 1-rums plejeboliger med et mindre bruttoareal.
 • Om genoptræningscenteret fortsat skal søges fastholdt på sin nuværende placering eller der skal ske inddragelse af ét af brugerrådets aktivitetslokaler til nyt genoptræningslokale eller om genoptræningscenteret skal søges flyttet til andre lokaliteter.

Det indstilles videre, at Hassinghave i forbindelse med ombygningen sælges til Hals Kommunes Boligsselskab til den højest mulige legale pris jf. den offentlige ejendomsvurdering samt Erhvervs- og Boligstyrelsens "Nøgletal for Støttet Boligbyggeri".

Byrådets møde 7. april 2003 Punkt 46:

Der skal etableres 24 2-rums plejeboliger og der etableres 10 1-rums aflastningspladser á 50 m2.

Beregningsteknisk tages der senere stilling til, om der skal kalkuleres med 65 m2 eller 75 m2.

Genoptræningscenteret skal fastholdes i sin nuværende form.

Der er enighed om, at prisen fastsættes som indstillet til højest mulig legale pris.

Desuden ønskes tilvejebragt analyse over økonomiske og tekniske muligheder for udbygningen af Fjordparken.

Hele sagen fremsendes til orientering hos Ældrerådet.

Sagens indhold:

Der er tidligere behandlet forslag til skitseprojekt på socialudvalgets møde d. 4. februar. Økonomiudvalget besluttede på møde d. 11. februar at sagen skulle genbehandles i socialudvalget efter afholdelse af temadag d. 25. marts 2003, for efterfølgende behandling i byrådet d. 26. marts.

Hals Kommunes byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 at gennemføre en ombygning og renovering af Hassinghave. Beslutningen blev truffet på baggrund af et løst udarbejdet skitseprojekt fra 2000 udarbejdet af arkitekt Kjeld Anker Nielsen. Skitseprojektets økonomiske overslag blev lagt til grund for budgetvedtagelsen på området.

Arkitektfirmaet Ladegaard og partner, der i 2001 har udarbejdet de øvrige skitseprojekter for nybyggerierne på ældreområdet blev ikke stillet opgaven med udarbejdelse af et mere detaljeret skitseprojekt for ombygningen af Hassinghave.

Kjeld Anker Nielsens løse skitseprojekt beskæftiger sig primært med boligdelen af Hassinghave og mulighederne for at ombygge dette til tidssvarende 2-rums lejligheder med et badeværelse, der opfylder kravene i arbejdsmiljøreglerne. Der er taget udgangspunkt i en model, hvor 3 nuværende 1-rums lejligheder lægges sammen til 2 2-rums.

Efter igangsættelsen af nybyggeriet ved Hassinghave har socialforvaltningen sammen med bygherrerådgiver Sundby-Hvorup Boligselskab og totalrådgiver Christensen & Rottbøll a/s startet detailplanlægningen af ombygningen. I denne proces har det ret hurtigt vist sig, at det oprindelige løse skitseprojekt udarbejdet af Kjeld Anker Nielsen ikke forholder sig tilstrækkeligt til de nuværende lejligheders faktiske størrelse og dermed den mulige udformning efter en ombygning af 3 1-rums lejligheder til 2 2-rums lejligheder. Lejlighedernes mulige udseende ved valg af denne model fremgår af vedlagte tegningsmateriale ? side 2 (nuværende inddeling) og side 3 (mulige udformning ved valg af 3 til 2-model). Som det fremgår vil der ved valg af denne model blive tale om en meget lang og meget smal stue, der vil være vanskeligt møblerbar.

Christensen & Rottbøll a/s har på foranledning af forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til en mere hensigtsmæssig indretning af lejlighederne i forbindelse med ombygningen, som også tilgodeser de krav til maksimumstørrelse og huslejeniveau, som byrådet har fastsat i forbindelse med byggerierne på ældreområdet. Forslaget fremgår af bilagsmaterialet s. 5.

Det kan overvejes, om der er grundlag for at vende tilbage til en model med større 1-rums lejligheder end de nuværende.

Der bedes derfor taget politisk stilling til den ønskede udformning af de fremtidige lejligheder på Hassinghave.

Der er ikke i det tidligere udarbejdede løse skitseforslag beskrevet eller taget stilling til behovet for personalefaciliteter efter en ombygning. Problemet er at flere medarbejdere/medarbejdergrupper i dag er placeret i mere eller mindre tidssvarende lokaler rundt om på Hassinghave. Disse lokaler vil blive inddraget til boligformål i forbindelse med ombygningen, hvilket naturligt skaber behov for erstatningslokaler, der opfylder de aktuelle arbejdsmiljøkrav.

Samtidig er bygningen af en mellemgang mellem det nye bofællesskab på Hassinghave og det nuværende Hassinghave blevet flyttet i forhold til det tidligere projekterede, således at gangen kommer til at gennembryde det nuværende genoptræningslokale. Der er derfor også behov for etablering af erstatningsfaciliteter til genoptræningscenteret. Mellemgangen er projekteret i forbindelse med byggeriet af erstatningsboliger, og kan dermed vanskeligt ændres, da erstatningsbyggeriet er så langt i opførelsesfasen, at det er under tag.

Endelig er der fra ældrechefen et ønske om at få placeret kommunens depot for sygeplejeartikler på Hassinghave, da den nuværende placering i kælderen under Borgergade 41 ikke er hygiejnemæssig forsvarlig i længden.

Christensen & Rottbøll a/s har udarbejdet et forslag til fremtidig indretningsplan for hele Hassinghave, der tager højde for samtlige ovennævnte problemstillinger og samtidig bevarer de nuværende faciliteter og aktivitetslokaler til brugerrådet. Indretningsforslaget kan ses i bilaget ? side 7.

I forbindelse med planlægningen af ombygningen af Hassinghave bedes der taget politisk stilling til ombygning/nybygning af personale- og servicefaciliter.

Behovet for personalefaciliteter kan ikke umiddelbart reduceres, med mindre det besluttes at flytte basen for eksempelvis hjemmehjælpsgrupperne eller genoptræningscenteret. Skal man forholde sig til denne del, vil det være realistisk at overveje en anden placering af genoptræningscenteret.

En anden mulighed kan være at reducere det areal til aktivitetslokaler, som brugerrådet disponerer over. Ved eksempelvis at omdanne det ene aktivitetslokale til nyt genoptræningslokale vil behovet for nybyggeri i forbindelse med ombygningen reduceres væsentligt.

Der bedes derfor taget stilling til

 1. der skal nybygges genoptræningslokale i forbindelse med ombygningen eller
 2. der skal ske inddragelse af ét af brugerrådets aktivitetslokaler til nyt genoptræningslokale eller
 3. om genoptræningscenteret skal søges flyttet til andre lokaliteter

For at kunne tilrettelægge ombygningen af Hassinghave er det endvidere en forudsætning, at der tages politisk stilling til placering, størrelse og ejerforhold i forbindelse med de kommunale aflastningspladser, der i dag tilbydes på Hassinghave og Fjordparken. Denne sag er rejst særskilt på dagsordenen.

Det er endvidere en forudsætning at der politisk tages stilling til hvor mange lejligheder der ønskes tilknyttet hvert bofællesskab på ældre- og plejecentrene i Hals Kommune. Denne sag er ligeledes rejst særskilt på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser:

En ombygning af Hassinghave efter de i pkt. 1 (og bilagene) skitserede ændringsforslag vil resultere i et overskud på 612.100 kr. mod forventet 4.235.200 kr. Årsagen til det reducerede overskud skal primært findes i det forøgede areal til servicearealer, idet det øger udgifterne til servicearealer med 2.722.300 kr. i forhold til det oprindelige samt indvirker på salgsprisen, således at indtægtssiden reduceres med 624.500 kr. Endelig bliver det samlede projekt dyrere, hvorfor grundkapitalen på de 7% af anlægssummen forøges med 276.300 kr.

Ved alternativ nr. 2 reduceres behovet for nybygning af genoptræningslokale, og Sundby-Hvorup Boligselskab skønner, at det vil betyde en forøgelse af det kommunale overskud i forbindelse med ombygningen på kr. 962.500 til i alt kr. 1.574.600.

Beregning af det kommunale overskud ved alternativ nr. 3 vil foreligge til temadagen d. 25. marts 2003.

I ovenstående redegørelse er det forudsat, at vi lejer aflastningsboligerne frem for at eje. Der henvises i denne forbindelse til sag nr. 17517 om aflastningspladser. Endelig henvises til sag nr. 17505 for det økonomiske overblik.

Personalemæssige konsekvenser:

En ombygning af Hassinghave som skitseret vil sikre tidssvarende personale- og kontorfaciliteter, der opfylder gældende regler i arbejdsmiljølovgivningen.

Kommunikation / Information:

Sagen skal fremsendes til høring i ældrerådet.

Der er nedsat et Byggeudvalg i forbindelse med nybyggeriet ved og ombygningen af Hassinghave. Byggeudvalget skal efterfølgende medvirke til detailprojekteringen af ombygningen.

Der skal gennemføres orienteringsmøder for beboere og pårørende om de samlede planer for Hassinghave, inkl. håndtering af de praktiske problemstillinger i forbindelse med ombygningen.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Skitseudkast til ombygning af Hassinghave fra Christensen & Rottbøll (er tidligere fremsendt)

Økonomisk status ved ombygning af ældrecenteret Hassinghave (eftersendes)

 

47 Status for og placering af Hals Kommunes aflastningspladser på ældreområdet

Journal nr. 16.07.06G01 / /Sagsid 17517

Beslutningstema:

Der bedes taget stilling til status for og placering af Hals Kommunes aflastningspladser på ældreområdet

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at

 • Socialudvalget og byrådet tager stilling til antallet af aflastningspladser samt deres geografiske fordeling i kommunen
 • Socialudvalget og byrådet beslutter hvilken størrelse aflastningspladserne skal etableres med

aflastningspladserne sælges med øvrige plejeboliger til det kommunale almennyttige boligselskab, og derefter lejes af kommunen til fornøden dækning af behovet for aflastningspladser.Ældrerådets møde 13. februar 2003:

Ældrerådet indstiller, at

 • antallet af aflastningspladser samt deres geografiske fordeling i kommunen fastholdes uændret, idet en belægningsprocent i år 2002 på 83,93% og på 77% for aflastningspladser på henholdsvis Hassinghave og Fjordparken viser, at de bliver brugt
 • aflastningspladserne etableres i en størrelse som øvrige plejeboliger, dette af hensyn til fleksibiliteten, - der skal som minimum være en valgmulighed for to-rums boliger

- ejer- / lejer- forholdet overlades til politisk beslutning.Socialudvalgets møde 25. marts 2003 Punkt 56:

Det indstilles, at aflastningspladserne fastholdes fordelt mellem Hassinghave og Fjordparken, og at der i forbindelse med ombygningen af Hassinghave lejes i alt 8 boliger til aflastning.Ældrerådets møde 26. marts 2003:

Ældrerådet har behandlet sagen, men har ikke yderligere at tilføje.Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 40:

Udsat.Administrativ bemærkning d. 1. april 2003

Der vil blive eftersendt notat om aflastningspladser m.v. samt bilag med økonomiske konsekvenser af de forskellige valgmuligheder.

Byrådets møde 7. april 2003 Punkt 47:

Der skal etableres 10 1-rums aflastningspladser på Hassinghave.

De 8 på Fjordparken videreføres.

 

 

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været drøftet i socialudvalg og økonomidudvalg, hvor det blev besluttet at afvente endelig stillingtagen til efter temadagen d. 25. marts 2003.

I følge Lov om social service § 72 sørger kommunen for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

I henhold til Hals Kommunes kvalitetsstandard på området indbefatter aflastning udenfor hjemmet bl.a. tilbud om natophold eller døgnophold (over 24 timer) i en plejebolig (aflastningsplads).

Hals Kommune råder aktuelt over 5 aflastningspladser på Hassinghave og 8 aflastningspladser på Fjordparken. I forbindelse med den planlagte ombygning af Hassinghave og en eventuelle ombygning af Fjordparken er der behov for at få afklaret den politiske holdning til følgende emner:

 1. Antallet af og den fremtidige fysiske placering af aflastningspladserne
 2. Den ønskede størrelse på de fremtidige aflastningspladser
 3. Den fremtidige ejerstatus for aflastningspladserne

Ad 1)

Der har i 2002 været en gennemsnitlig belægning på kommunens aflastningspladser på 83,93 % på Hassinghave og 77 % på Fjordparken. Kommunen har kun anvendt 6 ud af 94 betalingsfrie liggedage på sygehusene som vi har haft til rådighed i relation til udskrivning af plejekrævende borgere. For 2002 må dimensioneringen af antallet af aflastningspladser derfor siges at have været passende i forhold til behovet.

Det er imidlertid vanskeligt at forudse udviklingen i behovet for aflastningspladser, idet der er en tendens til tidligere udskrivning fra sygehusene samtidig med at Nordjyllands Amt har besluttet at fjerne de betalingsfrie liggedage på sygehusene. For 2003 har Hals Kommune således allerede modtaget regning på i alt ca. 15.000 kr. for betaling for færdigbehandlede patienter, som det ikke har været muligt umiddelbart at hjemtage.

Aktuelt må det dog forudsættes, at der er behov for et uændret antal af aflastningspladser.

Med hensyn til den fremtidige placering af aflastningspladserne har der tidligere været drøftet en mulighed for at samle aflastningspladserne på Fjordparken under hensyn til at væksten i ældrebefolkningen er større her end i Vester Hassing samtidig med, at det nuværende Fjordparken efter ombygningen af Hassinghave vil rumme de mindste lejligheder. Endvidere ville der ved en ombygning af Hassinghave, men ikke Fjordparken være forskellige økonomiske forudsætninger for driften af aflastningspladserne.

Da det i mellemtiden er blevet aktuelt at drøfte en eventuel ombygning af Fjordparken, der betyder at såvel lejlighedsstørrelserne som de økonomiske driftsvilkår kan blive de samme som på Hassinghave, er der efter forvaltningens opfattelse ikke umiddelbar grund til at samle aflastningspladserne i Hals.

Det bør drøftes, om fordelingen af aflastningspladser skal udjævnes mellem områderne, eksempelvis ved etablering af 6 aflastningspladser på Hassinghave, idet der er en tendens til at aflastningspladserne på Fjordparken i høj grad bruges i forbindelse med ventetid på en ordinær plejebolig på dette ældrecenter.

Ad 2)

I det aktuelt besluttede byggeprogram planlægges der generelt udfra at kommende ældre- og plejeboliger etableres som 2-rums boliger. Der skal tages stilling til om de kommende aflastningspladser skal etableres som 1-eller 2-rums lejligheder. Fordelen ved de større lejligheder er, at dette giver en fleksibilitet i anvendelsen af lejligheden både som aflastningsplads og som ordinært lejemål. Omvendt vil etablering af 2-rums lejligheder til aflastning være mere pladskrævende og dyrere i årligt drift.

Ad 3)

Der skal tages stilling til ejerforholdet i forhold til de fremtidige aflastningspladser. I forbindelse med ombygningen af ældrecentrene og det kommunale salg af dele af bygningerne til et kommunalt almennyttigt boligselskab skal der vælges mellem følgende to modeller:

Model 1

Kommunen fastholder det direkte ejerskab af aflastningspladserne og ombygger disse til dagens standard. Dette vil medføre et uændret driftsudgiftsniveau (el, vand, varme, vedligeholdelse), men vil kræve en kommunal investering i ombygning på anslået 1. mio. kr. pr. lejlighed. Ved en sammenligning af de to modeller vil der udover de direkte driftsomkostninger skulle tillægges forrentning af det kommunale kapitalindskud. Ulempen ved denne model er, at lejlighederne ikke senere i tilfælde af ændret behov for aflastningspladser vil kunne omdannes til almennyttige lejemål som de øvrige på centeret.

Model 2

Aflastningspladserne sælges som øvrige lejligheder til det kommunale almennyttige boligselskab, og kommunen lejer herefter det antal boliger, der er nødvendigt for at kunne leve op til kvalitetsstandarden på området. Ulempen ved denne model er umiddelbart at de direkte driftsomkostninger i forbindelse med aflastningspladserne stiger svarende til huslejeniveauet. Fordelen er at der sikres en fleksibilitet, idet der løbende vil kunne foretages en afvejning af hvor mange aflastningsboliger kontra ordinære plejeboliger, der er behov for.

Økonomiske konsekvenser:

Det gælder generelt for tilbudet om aflastningspladser i henhold til servicelovens § 72, at det skal stilles vederlagsfrit til rådighed for borgeren. Der opkræves dog 56 kr. pr. døgn eksklusiv varm mad. Betalingen dækker drikkevarer, øvrige måltider og vask af linned. For den varme mad betales den gældende dagspris.

Nedenstående belyser den økonomiske forskel på valget af ovennævnte model 1 og 2:Model 1:

Såfremt kommunen vælger at eje de forudsatte 5 aflastningspladser på Hassinghave vil det medføre ombygningsudgifter på anslået 5.000.000 kr. (alternativt kr. 6.000.000 ved 6 aflastningspladser) samt en mindreindtægt ved salg på ca. 970.000 kr. samt en mindreindtægt på tilskud til servicearealerne á 40.000 kr. pr. bolig, i alt 200.000 kr. Til gengæld reduceres kommunens grundkapital med 7% af 970.000 kr., idet anlægsudgiften reduceres med dette beløb, i alt 67.900 kr. Med andre ord vil kommunen fra start "miste" 6.102.100 kr., (alternativt 7.102.100) hvortil kommer den løbende vedligehold, renovation, forsikringer osv. i 30 år.Model 2:

Såfremt kommunen vælger at leje aflastningsboligerne vil der påløbe løbende husleje over 30 år á ca. 3.900 kr. pr. måned pr. bolig ved etablering af 2 rums lejligheder med et bruttoareal på ca. 65 kvm., i alt 7.020.000 kr., men dette beløb inkluderer så løbende vedligehold renovation, forsikringer osv.

Ved etablering af aflastningsboligerne som 1 rums-lejligheder med et bruttoareal på ca. 50 kvm. vil der påløbe husleje over 30 år á ca. 2.900 kr. pr. måned pr. bolig, i alt 5.220.000 kr. ved 5 aflastningsboliger, alternativt 6.264.000 kr. ved 6 aflastningsboliger.

Da model 2 er den umiddelbart bedst rentable, er det den model, som er lagt til grund i beregningerne i sag nr. 15167 om ombygning af Hassinghave samt sag nr. 17505 om økonomisk status.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Sagen skal fremsendes til høring i ældrerådet inden endelig beslutning træffes af byrådet. Der er indkaldt til ekstraordinært ældrerådsmøde d. 26/3-2003.

Lovgrundlag:

Lov om social service § 72

Bilag:

Notat om aflastningspladser m.v. (eftersendes)

 

48 Stillingtagen til eventuel forøgelse af antallet af pladser på de tre bofællesskaber på Hassinghave fra seks til otte pladser pr. bofællesskab.

Journal nr. 16.15.01G01 / /Sagsid 17524

Beslutningstema:

Stillingtagen til en eventuel forøgelse af antallet af pladser på de tre bofællesskaber på Hassinghave fra seks til otte pladser pr bofællesskab.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller:

At antallet af pladser på hvert af de tre bofællesskaber på Hassinghave udvides fra seks til otte pladser.

Såfremt antallet af pladser pr. bofælleskab udvides fra seks til otte pladser, beders socialudvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt :

1: Den nuværende normering pr. plads på 29,42 time ugentlig fastholdes.

(Dette vil kræve en opnormering på i alt 114,84 timer ugentlig)

2: Den nuværende normering pr. plads sænkes til 24,64 time ugentlig.

(Der overføres det ugentlige gennemsnitlige timeforbrug udenfor bofællesskaberne på 10,28 time pr. ekstra plads. Dette betyder en mindre normering pr. plads men vil være udgiftsneutralt ).Socialudvalgets møde 4. februar 2003 Punkt 22:

Indstilles til godkendelse og videre behandling i Økonomiudvalget. Spørgsmålet om normering fremsættes som indsatsområde i forbindelse med budget 2004.Økonomiudvalgets møde 11. februar 2003 Punkt 24:

Udsat. Behandles på temamøde den 25. marts med henblik på at træffe beslutning på Byrådsmødet den 26. marts.Ældrerådets møde 13. februar 2003:

Ældrerådet anbefaler, at

 • antallet af pladser på de tre bofællesskaber på Hassinghave udvides fra seks til otte pladser, da der i øjeblikket er behov for flere pladser til demente - og statistikken viser, at dette behov vil blive større i de kommende år
 • den nuværende normering pr. plads på 29,42 time ugentlig fastholdes, da der ellers vil ske en uacceptabel forringelse af forholdene for de demente.

Socialudvalgets møde 25. marts 2003 Punkt 57:Socialudvalget indstiller, at der etableres 4 bofællesskaber med 8 boliger i hver. Spørgsmålet om normering fremsættes som indsatsområde i forbindelse med budget 2004.Ældrerådets møde 26. marts 2003:

Ældrerådet har behandlet sagen, men har ikke yderligere at tilføje.

Byrådets møde 26. marts 2003 Punkt 41:

Udsat.

Byrådets møde 7. april 2003 Punkt 48:

Antallet af pladser på hvert af de 3 bofællesskaber på Hassinghave udvides fra seks til otte pladser.

Personalenormeringen optages ved budgetlægningen.

Sagens indhold:

I forbindelse med det nye skitseforslag til ombygning af Hassinghave udarbejdet af Christensen & Rottbøll a/s er boligdelen skitseret som tre bofællesskaber med otte pladser på hver i alt 24 pladser. Dette er en udvidelse fra de nuværende seks pladser pr. bofællesskab til 8 pladser pr bofællesskab, i alt en udvidelse med 6 pladser.

Hassinghave rummer to bofællesskaber til demente og et bofællesskab primært til brugere med psykiske problemer men også meget plejekrævende beboere. Der er politisk besluttet fast normering på de to demensbofællesskaber.

Det tredje bofællesskab har ligeledes en fast normering af samme størrelse som de to demensbofællesskaber, idet plejebehovet, behovet for faste rammer og fast personale er lige så stort som på demens- bofællesskaberne. Der er ikke en politisk beslutning om en fast normering på dette bofællesskab.

Der er på de 3 bofællesskaber en normering pr. bofællesskab på 29,42 time pr plads. Heri er ikke medregnet aftenvagt efter kl. 21.30 samt nattevagt til kl. 7.00, som deles med resten af huset.

Der er pt. 4 demente borgere samt 4 borgere med psykiske problemer / alment svækkede på venteliste til bofællesskaberne i Vester Hassing.

Forvaltningen har nedenfor beskrevet forskellige modeller for bemanding ved en udvidelse med to pladser pr. bofællesskab samt fordele og ulemper herved.

Model 1:

Den nuværende normering pr. plads på 29,42 time ugentlig fastholdes.

Fordele:

Antallet af demenspladser I Vester Hassing øges fra 12 til 16.

Der vil kunne planlægges at 2 medarbejdere er på arbejde samtidigt, således at en medarbejder kan være sammen med beboerne i opholdsstuen, mens den anden medarbejder kan hjælpe beboerne på stuerne. Dette giver ro samt mulighed for at lave forskellige aktiviteter med beboerne.

Ulempe:

Det vil kræve en opnormering på 114,84 timer ugentlig for Hassinghaves vedkommende,

((29,42 ?10,28 *6) timer excl. timer for søndagsafspadsering ) svarende til 3,10 fuldtidsstilling.

Model 2:

Den nuværende normering pr plads sænkes fra 29,42 til 24,64 timer ugentlig.

Fordele:

Modellen er udgiftsneutral, idet der overføres 10,28 time pr. uge pr. ekstra plads svarende til det gennemsnitlige bevilgede timetal til beboere udenfor bofællesskaberne på Hassinghave.

Ulempe:

Ændret serviceniveau, idet de 10,28 timer pr. ekstra plads alene dækker individuelt visiterede ydelser. Det vil sige hjælp til personlig pleje, og ernæring samt praktiske opgaver som tøjvask rengøring og indkøb. Der er således ikke afsat tid til samvær på fællesarealer. Det betyder at der samlet vil være mindre tid til samvær på fællesarealer med alle beboere. Dette vil kunne opleves ved at beboerne vil komme ud for at være alene i opholdsstuen med uro og utryghed til følge i kortere eller længere tid alt efter hvor megen tid medarbejderne skal bruge sammen med den enkelte borger under udførelsen af de individuelt visiterede ydelser.

Vagten fra kl. 21.30 til kl. 7.00 næste morgen er i begge modeller fælles med resten af huset.

Der henvises endvidere til rapporten "Forslag til forbedring af forholdene på Hals kommunes demensafsnit" behandlet på socialudvalgsmøde den 2.4.2002.

Økonomiske konsekvenser:

Model 1: Normering øges med 3,10 fuldtidsstilling.

Anslået årlig lønudgift: (3,10* 263.500 kr.+ 14,6 % vikarmidler og afspadsering for søndag, aftentillæg , uniformsgodtgørelse )= 936.000 kr.

Model 2:

Udgiftsneutral

Personalemæssige konsekvenser:

Model 1: En forøgelse af normeringen med 3,10 stilling.( baseret på en 37 timers uge).

Kommunikation / Information:

Sendes til høring i Ældrerådet.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Rapport: Forslag til forbedring af forholdene på Hals kommunes demensafsnit. ( Marts 2003).

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |