Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af møde den 8. oktober 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 8. oktober 2003


Byrådet afholder møde:

Den 8. oktober 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Jørgen Hansen. Som stedfortræder indtræder Hasse Christensen. Peter Johansen ankommet kl 16.07 ved behandling af punkt 138.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

side

137 Spørgetid - Byrådet. *

138 Budget 2004 *

139 Ændringsforslag til budget 2004 og overslagsårene 2005, 2006 og 2007 *

140 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2004 *

141 Fastsættelse af dækningsafgiftspromille for statsejendomme for 2004 *

142 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2004 *

143 Fastsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2004 *

144 Fastsættelse af beskatningsprocent for 2004 *

145 Kirkeskatteprocent 2004 *

 

 

Lukket møde.

146 Ansættelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

/

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 137:

Ingen bemærkninger.

 

138 Budget 2004

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 20021

Beslutningstema:

Byrådet skal træffe beslutning om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti ved budgettering af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der vælges statsgaranti.

Økonomiudvalgets møde 30. september 2003 Punkt 189:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 138:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Kommunen skal hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år tage stilling til, hvorvidt kommunen skal selvbudgettere eller om der skal vælges statsgaranti.

Vælget mellem selvbudgettering og statsgaranti omfatter såvel Indkomsstat, Ejendomsværdiskat og Generelle tilskud/Udligning. Et valgt gælder således for alle 3 dele.

Derudover omfatter valget også kirkeskatten.

For årene 1996 til 2000 samt for årene 2002 til 2003 har kommunen valgt selvbudgettering. For 2001 har kommunen valgt statsgaranti. Begrundelsen herfor var primært, fordi der i udmeldingen var regnet med et væsentligt større indbyggertal fra statens side, med en deraf følgende større udligning til følge.

Når der for 2004 anbefales at vælge statsgaranti, hænger det også primært sammen med, at der i statsgarantien er regnet med et væsentligt større indbyggertal en vi selv forventer. Et andet forhold der spiller meget ind, er at staten ikke har ændret i statsgarantien, selv om forventningerne til indkomstudviklingen på landsplan er blevet nedjusteret i løbet af budgetlægningen. Fordelen ved at anvende statsgaranti i 2004, kan p.t. udregnes til i alt kr. 2.222.000.

Hals Kommune har hvert år nøje vurderet om der skal vælges det ene eller der andet. Har vi været meget i tvivl om hvad der har været det mest fordelagtige for kommunen af vælge, er valget faldet på selvbudgettering - primært fordi vi på den måde sikre os andel af en evt. større engangsindtægt, f.eks. i form af aktieindkomst m.m.

Det kan endvidere oplyses, at det ser ud til, at vi også for 2003 skulle have valgt statsgaranti, idet fordelen ved valg af statsgaranti p.t. kan opgøres til kr. 3.956.000.

For året 2001 derimod skulle vi have valgt at selvbudgettere - fordel kr. 1.328.000.

Alle øvrige år har vi valgt rigtigt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

139 Ændringsforslag til budget 2004 og overslagsårene 2005, 2006 og 2007

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 20022

Beslutningstema:

Der foreligger et budgetforlig indgået af det samlede byråd.

Indstilling / Beslutning:

De politiske ændringsforslag der er aftalt, foreslås indregnet i budgetforslaget fra 1. behandlingen.

 

Økonomiudvalgets møde 30. september 2003 Punkt 190:

Budgetforliget indstilles til Byrådets godkendelse. Bilag vedlægges: brevnr. 84493 - sagsid: 20022 og udsendes.

Administrativ bemærkning den 1/10 2003

Under Sagens indhold, er de enkelte ændringsforslag beskrevet. Der vedlægges endvidere bilaget "Økonomiafdelingens kommentarer til budgetforlig vedr. budget 2004 ".

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 139:

Ændringsforslagene godkendt.

Sagens indhold:

Efter at budgettet har været til 1. behandling, er der indgået et politisk forlig omkring budgettet for 2004 og overslagsårene.

Udgangspunktet fra 1. behandlingen er et negativt spillerum på kr. 872.000.

Ændringsforslagene fremgår at bilag.

Der er regnet med at kommunen vælger statsgaranti.

Administrativ bemærkning den 1/10 2003

De enkelte ændringsforslag gennemgås nedenstående:

(+ = udvidelse, - = Besparelse)

DRIFT

 

DEN GRØNNE PLAN Ændring Total pr.

til 2004: bevilling:

Privatisering af vandløb (besparelse på 129.000 fra 2006) 0

Maskiner og materiel på Materielgården -100.000 -100.000

UDDANNELSESPLAN

Reduktion i elevernes timetal generelt

Reduktionen gennemføres ikke for 7 - 9 årgang 279.000

BØRN- OG UNGEPLAN

Omlægning af udviklingstilbud til 3-6 årige i Hals Kommune

Indsatsområdet igangsættes ikke 1.120.000

Ændring i normeringen i hjemmehos-støtte

Budgetbeløbet har været afsat i flere år, uden at det har

været anvendt. Der er således ikke tale om en reduktion

i det hidtidige serviceniveau. -231.000 889.000

 

PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE

Nedlæggelse af en sygeplejestilling -350.000

Ansættelse af social- og sundhedsassistenter 125.000 -225.000

ADMINISTRATIONSPLAN

Reduktion af dispositionsbeløbet til IT

Når den nye IT-handlingsplan foreligger, revurderes

budgetterne for overslagsårene. -500.000

Arbejdsskadeforsikring - ekstra ordinær stigning 1.046.000 546.000

DRIFT I ØVRIGT

Afledt drift af anlægsopgaver 16.000

 

DRIFT I ALT 1.405.000

 

 

 

 

ANLÆG

 

DEN GRØNNE PLAN

Diverse rekreative anlæg 100.000

Sti, Hals - golfbanen - Bisnap 0 100.000

Opføres i 2005.

VEJ- OG TRAFIKPLAN

Asfaltering af Nørtoftvej, Ulsted 200.000

Slidlag udføres efterfølgende (70.000)

Fortov på Nordmandshage, Hals 442.000

Ud over dette beløb, anvendes der 500.000 af midlerne

afsat til trafiksikring i 2004.

Teknisk udvalg - diverse anlæg (der afsættes 150.000 i stedet

for 250.000 - overført til Diverse rekreative anlæg) -100.000 542.000

 

KULTUR- OG FRITIDSPLAN

Kulturudvalget - diverse anlæg (der afsættes 350.000 i stedet

for 500.000) -150.000

Legepladser 100.000 -50.000

 

PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE

Socialudvalget - diverse anlæg (der afsættes 100.000 i stedet

for 150.000) -50.000

Bofællesskab for sindslidende -343.000 -393.000

 

ADMINISTRATIONSPLAN

Køb/renovering af daghøjskolen - købt i 2003 -2.500.000

Pulje til handicaptillæg 283.000 -2.217.000

ANLÆG I ØVRIGT (SKATTEFINANSIERET)

I overslagsårene er anlæg tilrettet således, at der totalt

til skattefinansieret anlæg er afsat 11.970.000 0

 

SPILDEVANDSPLAN (takstfinansieret)

PLC-styring Hals Centralrenseanlæg 600.000

 

ANLÆG I ALT -1.418.000

 

RENTER

Renter af nyt lån vedr. arbejdsskadeforsikringer 0

Der afsættes beløb i 2005 og fremover.

FINANSFORSKYDNINGER

Henlæggelse til kassebeholdningen:

Afbalancering vedr. takstfinansieret anlæg -600.000

Afbalancering - budgetoverskud 631.000

31.000

Indskud i Landsbyggefonden (årligt) 740.000 771.000

AFDRAG PÅ LÅN

Afdrag af nyt lån vedr. arbejdsskadeforsikringer

Afdrages fra 2005 over 5 år. 0

 

FINANSIERING

Låneoptagelse (vedr. arbejdsskadeforsikringer) -1.630.000

ÆNDRINGSFORSLAG I ALT -872.000

 

Økonomiske konsekvenser:

Med ovennævnte ændringsforslag fra budgetforliget er budgettet for 2004 i balance.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Indregnet politiske ændringer totalt - incl. budgetforlig (el-bilag) Indregnet politiske aendringer totalt - incl budgetforlig.xls (57 KB)

Økonomiafdelingens kommentarer til budgetforlig vedr. budget 2004 (el-bilag) Oekonomiafdelingens kommentarer til budgetforlig vedr. budget 2004.doc (24 KB)

 

140 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2004

Journal nr. 25.02.01S00 / /Sagsid 20092

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene 2005 - 2007, skal der fastsættes en grundskyldspromille for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller grundskyldspromillen til uændret 19‰.

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 140:

Godkendt.

Sagens indhold:

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

141 Fastsættelse af dækningsafgiftspromille for statsejendomme for 2004

Journal nr. 25.02.03S00 / /Sagsid 20093

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene 2005 - 2007, skal der fastsættes en dækningsafgiftspromille for statsejendomme for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller en uændret promille på 19‰

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 141:

Godkendt.

Sagens indhold:

Promillen skal være lig med grundskyldspromillen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

142 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2004

Journal nr. 25.02.03S00 / /Sagsid 20094

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene 2005 - 2007, skal der fastsættes en dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme for 2004 for

  1. Forskelsværdi
  2. Grundværdi

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller følgende promiller:

  1. Forskelsværdi uændret 5,0‰.
  2. Grundværdi uændret 9,5‰.

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 142:

Godkendt.

Sagens indhold:

Promillen for forskelsværdien kan maksimalt udgøre 5,0‰.

Promillen på grundværdi skal være ½-delen af grundskyldspromillen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

143 Fastsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2004

Journal nr. 25.02.03S00 / /Sagsid 20095

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene 2005 - 2007, skal der fastsættes en dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller, at promillen fastsættes uændret til 5,5‰.

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 143:

Godkendt.

Sagens indhold:

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

144 Fastsættelse af beskatningsprocent for 2004

Journal nr. 00.01Ø02 / /Sagsid 20096

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene 2005 - 2007, skal der fastsættes en beskatningsprocent for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd foreslår en uændret skatteprocent på 20,9%.

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 144:

Godkendt.

Sagens indhold:

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

145 Kirkeskatteprocent 2004

Journal nr. 25.05Ø02 / /Sagsid 20024

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om kirkeskatteprocenten for 2004.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at kirkeskatteprocentens størrelse diskuteres.

 

Økonomiudvalgets møde 30. september 2003 Punkt 191:

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 %.

Administrativ bemærkning

Provstiudvalget har fremsendt et brev af 28. september 2003, hvori de anbefaler en uændret skatteprocent. Brevet fremsendes som bilag.

 

Byrådets møde 8. oktober 2003 Punkt 145:

Godkendt.

Sagens indhold:

Byrådet skal hvert år fastsætte en kirkeskatteprocent. Grundlaget herfor fremgår af vedlagte bilag.

Som en afledet konsekvens af, at kommunen forventes at vælge statsgaranti, er dette også tilfældet for kirkeskatten.

Der har været afholdt et møde den 1. september 2003 mellem borgmesteren og provstiudvalget, hvor den økonomiske situation blev drøftet. Provstiudvalget udtrykte ved den lejlighed et ønske om, at kirkeskatteprocenten uændret bliver fastsat til 1,01%.

Provstiudvalget har endvidere meddelt, at der ønskes udskrevet 9.650.000 i ligningsbeløb til de kirkelige kasser i 2004. Dette er en stigning på 550.000 i forhold til 2003.

Økonomiske konsekvenser:

Skatteprocent

Beholdning primo 2004

Over-/underskud 2004

Beholdning ultimo 2004

1,01 (uændret)

168.769

-418.500

-249.731

1,03

168.769

-201.100

-32.331

1,05

168.769

16.300

185.069

Som det ses af ovenstående regneeksempel, vil kirkeskatteprocenten skulle fastsættes til 1,05% for at der er balance i udgifter/indtægter for året 2004. En fastsættelse af procenten til 1,03% vil betyde, at det tilgodehavende kirken har ultimo 2003 nogenlunde vil kunne dække underskuddet. En fastsættelse af kirkeskatteprocenten uændret til 1,01% vil betyde, at kirken ved udgangen af 2004 vil have en gæld til kommunen på beregnet kr. 249.731.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Opgørelse af 24. september over kirkeskat 2004 (el-dok) Kirkeskat 2004.doc (29 KB)

Brev fra Sæby Provsti (el-dok) Brev_fra_Saeby_Provsti.tif (85 KB)

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |