Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Byrådet Referat af mødet den 22. oktober 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af mødet den 22. oktober 2003


Byrådet afholder møde:

Den 22. oktober 2003 Kl. 18.30

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Jens Møller og Gert Andersen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

 

 

147 Spørgetid - Byrådet. *

148 Valg af byrådsmedlem til Hals Udviklingscenters Fond. *

149 Valg til Kommunekredit *

150 Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune. *

151 Eftergivelse af musikskolens gæld *

152 Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v. *

153 Om- og tilbygningsprojekt til FDF Øster Hassings kredshus BIRKEN i Gandrup *

154 Mødekalender for 2004 *

155 Ny struktur og nye indsatsområder for *Region Aalborg Samarbejdet. *

156 Anlægsregnskab for IT-Hus i Vester Hassing *

157 Delegering af kompetence til Borgmester og Kommunaldirektør til indgåelse af

småhandler i fobindelse med køb af fast ejendom *

158 Fastsættelse af pris på grunde på Grøftekanten i Hou *

159 Godkendelse af budget 2004 samt takster for 2004 for Hals-Egense Færgefart I/S. *

160 Optagelse af Solvænget som offentlig vej. *

161 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing *

162 Endelig godkendelse af lokalplan 6.25, boligområde v. Kjeldhaven i Hou *

163 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing *

164 Mulighed for madordninger i børnehaver *

165 Forslag til målsætning for bevilling af boligændringer. *

166 Forslag til målsætning på hjælpemiddelområdet. *

167 Ombygning af ældrecenteret Fjordparken *

 

Lukket møde.

168 Køb af jord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 Spørgetid - Byrådet.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17453

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

/

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 147:

Ingen bemærkninger.

 

148 Valg af byrådsmedlem til Hals Udviklingscenters Fond.

Journal nr. 00.01A10 / /Sagsid 20204

Beslutningstema:

Byrådet skal godkende, at Keld Jul Vagner indtræder i Hals Udviklingscenters Fond i stedet for Jens Møller.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 16.10.2003

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 148:

Godkendt fra dags dato.

Sagens indhold:

På det konstituerende byrådsmøde den 12.12.2001 blev Poul Erik Lyngdorf og Jens Møller valgt til at indtræde i Hals Udviklingscenters Fond.

Fondens formål er at aktivere ide- og arbejdsressourcer i lokalområdet og formidle disse over i målrettede erhvervsfremmende tiltag m.v.

Jens Møller ønsker at udtræde af Hals Udviklingscenters Fond med omgående virkning. I stedet foreslås det, at Keld Jul Vagner indtræder i fonden.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Udpeges i henhold til vedtægten for Hals Udviklingscenters Fond, § 6.

Bilag:

/

 

149 Valg til Kommunekredit

Journal nr. 00.01A23 / /Sagsid 18575

Beslutningstema:

Der afholdes valg til KommuneKredits bestyrelse, da 4 bestyrelsesmedlemmer udtræder ved udgangen af indeværende år. Byrådet skal beslutte, om der skal stemmes på de opstillede kandidater.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 10.10.2003

Sagen fremsendes til behandling i byrådet.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 149:

De foreslåede kandidater anbefales.

Sagens indhold:

Følgende personer udtræder af KommuneKredits bestyrelse med udgangen af indeværende år:

- Fhv. Borgmester Evan Jensen, Lejre Kommune

- Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing Kommune

- Folketingsmedlem Arne Toft

- Byrådsmedlem Else Købstrup, Hjørring Kommune.

Der skal derfor vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem. Valget gælder for et tidsrum af 6 år fra den 1. januar 2004.

Der er opstillet følgende kandidater til de 4 poster:

Socialdemokratiet:

- Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing Kommune

(suppleant: Borgmester Finn Brunse, Tommerup Kommune)

- Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

(Suppleant: Byrådsmedlem Søren P. Mortensen, Pandrup Kommune)

Venstre:

- Borgmester Erik Fabrin, Søllerød Kommune

(Suppleant: Borgmester Jannich Petersen, Græsted-Gilleleje Kommune)

- Byrådsmedlem Else Købstrup, Hjørring Kommune

(Suppleant: Nis Mikkelsen, Vojens Kommune)

Derudover er der opstillet kandidater for de ledige suppleantpladser for Borgmester Hans Toft (Det konservative folkeparti) og Borgmester Henrik Zimino (Socialdemokratiet)

- Borgmester Hans Toft (ikke på valg)

(Suppleant: Borgmester Poul Larsen, Nørager Kommune - Det konservative folkeparti)

- Borgmester Henrik Zimino (ikke på valg)

(Suppleant: Byrådsmedlem Aage Hedevang Nielsen, Sejlflod Kommune - Lokalliste)

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

150 Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991

Beslutningstema:

Byrådet i Hals Kommune skal beslutte om forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune er klar til fremlæggelse for offentligheden.

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 18.09.2003

Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune indstilles til fremlæggelse for offentligheden i minimum 8 uger.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 158:

Drøftet og genoptages på næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 176:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget, at forslaget godkendes til offentliggørelse, som Hals Kommunes forslag til digital kommuneplan.

Økonomiudvalgets møde 30. september 2003 Punkt 195:

Indstilles til offentlig fremlæggelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 150:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte i november 2001, at revisionen af Hals Kommunes kommuneplan indgår som et element i projektet Det Digitale Demokrati, - under Det Digitale Nordjylland.

Revisionen skulle foregå som en total revision af hele kommuneplanen med særlig fokus på 3 udvalgte fokusområder:

 • Udarbejdelse af en ny fremtidsvision for Gandrup - "Bymodel Gandrup"
 • Udarbejdelse af en ny fremtidsvision for Ulsted - "Bymodel Ulsted"
 • Udarbejdelse af en ny Laddistriktspolitik for Hals Kommune

Ud over disse tre fokusområder er revisionen af kommuneplanen alene foregået som en sammenskrivning og opdatering af det allerede gældende plangrundlag, hvor sammenskrivningen består i en omsætning af alle papir-informationerne til det elektroniske medie.

Arbejdsgrupper har i hele 2002 arbejdet med de 3 fokusområder, og den 20. august 2003 godkendte byrådet arbejdsgruppernes oplæg - med flere tilrettelser - til fremlæggelse for offentligheden som en del af det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

De 3 oplæg er nu omsat til værktøjet bag Den Digitale Kommuneplan, og det eksisterende plangrundlag er ligeledes bearbejdet til mediet.

Et samlet forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune er derfor klar til behandling. Forslaget findes på www.halskom.dk ved at gå ind under fanebladet "planer og visioner" og derefter ind under "extranet". Her anvendes de personligt tildelte brugernavne og passwords for at komme ind i redskabet (kontakt Planlægningsafdelingen, hvis der er brug for vejledning).

Administrativ bemærkning den 18.09.2003

Den overordnede vision for Hals Kommune (incl. kommunens Agenda 21 redegørelse) indgår ikke i forslaget til Digital Kommuneplan. En arbejdsgruppe arbejder med et oplæg, der får en selvstændig proces og en selvstændig offentlighedsfase.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der på grund af tidspres stadig er enkelte funktioner i forslaget til Digital Kommuneplan, der ikke helt virker optimalt, samt enkelte temaer, der ikke helt er færdige. Der vil blive arbejdet løbende med disse ting, så hele forslaget ligger klart hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til Digital Kommuneplan findes på www.halskom.dk ved at gå ind under fanebladet "planer og visioner" og derefter ind under "extranet". Her anvendes de personligt tildelte brugernavne og passwords for at komme ind i redskabet.

 

151 Eftergivelse af musikskolens gæld

Journal nr. 20.07Ø48 / /Sagsid 19781

Beslutningstema:

Kulturudvalget bedes tage stilling til om det skal indstilles til byrådet at den selvejende institution Hals Musikskole eftergives sin gæld på 87.275 kr. til Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til byrådet at Hals Musikskoles gæld til Hals Kommune eftergives.

Kulturudvalgets møde 4. september 2003 Punkt 94:

Indstilles til budgetforhandling.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 208:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 151:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Hals Musikskole har p.t. en restgæld på 87.275 kr. til Hals Kommune. Gælden nedbringes årligt med 6.714 kr.. En eftergivelse af restgælden vil kunne medvirke til et positivt økonomisk råderum. Det vil kunne give noget frihed til udviklende aktiviteter. Forvaltningen anbefaler at et forbedret økonomisk råderum ikke nødvendigvis skal anvendes til at nedbringe venteliste med.

Økonomiske konsekvenser:

Eftergivelse af gælden vil belaste kommunen med en udgift på 87.275 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

152 Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser m.v.

Journal nr. 16.06.00G01 / /Sagsid 20004

Beslutningstema:

Orientering om frit valg, samt fastsættelse af retningslinier i forbindelse med frit valg, herunder hvorvidt der skal ydes et ekstra tilskud til forældres køb af en dyrere plads i en anden kommune.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller, at lovændringen tages til efterretning og indarbejdes i forvaltningens administrative praksis og at der ikke gives et ekstra kommunalt tilskud til forældres køb af en dyrere plads i en anden kommune.

Kulturudvalgets møde 25. september 2003 Punkt 109:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 210:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 152:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Folketinget har den 29/4-03 vedtaget at ændre lov om Social Service, således der kan blive frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser.

Lovændringen betyder, at alle forældre får ret til at tilkendegive, hvilket konkret dagtilbud de ønsker for deres barn. Dette er allerede praksis ved Pladsanvisningen i Hals Kommune, hvorfor denne del af ændringen ikke vil betyde forandringer i gældende praksis.

Lovændringen betyder desuden, at forældre får ret til at benytte et tildelt kommunalt tilskud til køb af et dagtilbud i en anden kommune.

Denne bestemmelse vil medføre forskellige ændringer i den administrative praksis i Hals Kommune. Det vil berøre budgetlægning, administration og pladsanvisning, men skønnes ikke at have ændrede økonomiske konsekvenser for kommunen, idet det forudsættes at antallet af børn der fremover passes i andre kommuner, vil modsvares af et antal børn fra andre kommuner med behov for pasning i Hals Kommune.

Børne- og kulturforvaltningen har ligeledes drøftet spørgsmålet i daginstitutionsledergruppen, herunder dagplejen, der er enige i at kun ganske få vil gøre brug af muligheden og at af- og tilgang til kommunens dagtilbud vil gå lige op.

Generelt betyder ændringen, at prisen for et dagtilbud fremover består af et kommnualt tilskud udregnet efter kommunens andel afdriftsudgifterne (67%) og en egenbetalingsandel, som bliver forældrenes andel af driftsudgifterne (33%).

Hvis forældre benytter sig af muligheden for at købe en dagtilbudsplads i en anden kommune, og denne plads er dyrere end pladsen i hjemkommunen, skal forældrene selv betale differencen, med mindre det i hjemkommunen besluttes, at give ekstra tilskud til dagtilbud over kommunegrænser.

Omvendt kan hjemkommunens tilskud højst udgøre 67% af driftsudgifterne pr. plads i det benyttede tilbud, så forældre vil ikke kunne tjene penge på at vælge et dagtilbud i en billigere kommune.

Lovændringen medfører endvidere, at alle kommuner fremover skal yde tilskud til brug for en privat pasningsordning efter § 26 og at også børn i privat pasning fremover skal omfattes af reglerne om søskenderabat. Da kommunen allerede har tilbud om tilskud til privat børnepasning, er det kun søskenderabatten der skal indarbejdes som noget nyt. Kommunens udgifter til søskenderabat vil i den forbindelse forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget, da det med den nuværende efterspørgsel på privat pasning vil dreje sig om et meget begrænset beløb.

Lovændringen træderer for den private børnepasnings vedkommende i kraft den 1/8-03.

Dagtilbud med frit valg over kommunegrænser træder i kraft den 1/1-04.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen jf. ovenstående.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om social service, L134 af 29. april 2003.

Bilag:

/

 

153 Om- og tilbygningsprojekt til FDF Øster Hassings kredshus BIRKEN i Gandrup

Journal nr. 18.15.05Ø50 / /Sagsid 19620

Beslutningstema:

FDF Øster Hassing ansøger om henholdsvis rente- og afdragsfrit lån og tilskud til om- og tilbygning af kredsens hus BIRKEN i Gandrup.

Indstilling / Beslutning:

Indstilles til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 4. september 2003 Punkt 95:

Kulturudvalget indstiller, at der ydes 200.000,- kr. i tilskud under forudsætning af, at der søges om 200.000,- kr. i leader+-tilskud.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 212:

Indstilles til godkendelse under forudsætning af positiv tilsagn fra Leader+.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 153:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

FDF Øster Hassing påtænker en større om- og tilbygning af kredshuset BIRKEN. Formålet med om- og tilbygningen er at skabe udfoldelsesmuligheder til det stigende antal børn og unge i FDF, samt at tilpasse rammerne for FDF?s arbejde så de er tidssvarende til børn og unge.

Kredsen, der har 140 medlemmer, forventer således yderligere tilgang af 10?20 medlemmer i den kommende sæson.

Projektet er opdelt i 3 faser.

Fase 1 omhandler etablering af 2 større rum til indendørs klassearbejde. Denne fase udføres i indeværende år og finansieringen hertil er på plads.

Fase 2 omfatter en tilbygning i form af et råhus i træ med pejs og praktisk, robust gulv, opførelse af mellemgang, samt etablering af handicaptoilet. Udgiften til fase 2 er budgetteret til kr. 923.500. Fase 2 forventes iværksat foråret 2004.

Fase 3 omfatter etablering af kogeø/åbent køkken. Der er ikke udarbejdet detailplanlægning for fase 3, men påtænkes iværksat, når kredsen finder det økonomisk muligt.

I finansieringen af samtlige faser indgår værdi af frivilligt eget arbejde.

I forbindelse med finansieringen af fase 2 ansøger kredsen om tilskud fra Hals Kommune på kr. 100.000, samt 300.000 i rente- og afdragsfrit lån. FDF kredsen anfører i ansøgningen, at man påtænker at ansøge om 100.000 kr. i Leader+-midler, hvortil der er ansøgningsfrist d. 7. oktober 2003. Endvidere finansieres projektet ved kredsens egen opsparing (130.000 kr.), Lokale- og anlægsfonden (100.000 kr.), eget arbejde (96.043 kr.) og Julsøfonden (100.000 kr.)

Kredsen gør endvidere i ansøgningen opmærksom på, at en udvidelse af bygningsmassen vil medføre øgede driftsomkostninger, hvilket vil berøre BUS og Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser:

Hals Kommune kan vælge at vælge at give tilskud, rente- og afdragsfrit lån eller en kombination heraf.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Skrivelse fra FDF Øster Hassing af 15. august 2003 med tilhørende bilag (El.doc.: FDF-15. august). FDF_15_august.tif (801 KB)

Skrivelse fra FDF Øster Hassing af 29. august 2003 med tilhørende bilag (El.doc.: FDF ? 29. august). FDF_29_august.tif (201 KB)

 

154 Mødekalender for 2004

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 19177

Beslutningstema:

Chefgruppen skal drøfte tilrettelæggelsen af mødekalenderen for 2004

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 05.09.2003

Sagen fremsendes til behandling i Chefgruppen.

Chefgruppens møde 9. september 2003 Punkt 120:

Alle forvaltningschefer overvejer, om der er forslag til ændringer i mødekalender 2004. Der meldes tilbage til Mette Kristoffersen inden 17. september 2003.

Administrativ bemærkning den 29.09.2003

Socialforvaltningen har meddelt, at der skal afholdes det årlige fællesmøde mellem Socialudvalget og Frivillighedsrådet i februar måned og helst i første halvdel af måneden. Mødet skal afholdes kl. 19.00. Gerne en torsdag.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 213:

Det indstilles, at Byråds- og Økonomiudvalgsmøderne afholdes som skitseret i oplægget. Dog flyttes Byrådsmødet onsdag den 23. juni 2004 til tirsdag den 22. juni 2004.

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 154:

Godkendt.

Sagens indhold:

Borgmester Bent Sørensen har udarbejdet et udkast til mødekalender for 2004. Mødekalenderen er vedlagt som bilag.

Chefgruppen bedes drøfte, om der er uhensigtsmæssigheder i oplægget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Mødekalender 2004 (eldoc. Mødekalender 2004) Modekalender 2004 udgave 3.doc (44 KB)

155 Ny struktur og nye indsatsområder for *Region Aalborg Samarbejdet.

Journal nr. 00.17.15A06 / /Sagsid 20070

Beslutningstema:

Økonomiudvalget anmodes om at tilslutte sig en ny struktur og nye indsatsområder for Region Aalborg Samarbejdet.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 200:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 155:

Godkendt.

Sagens indhold:

På baggrund af en swot-analyse, foretaget af et eksternt konsulentfirma, samt efterfølgende møder blandt borgmestre, kommunaldirektører, erhvervschefer og diverse interesseorganisationer ligger der nu et modelforslag til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Modellen omfatter en ny organisation samt nye indsatsområder.

Der tilføres ikke flere økonomiske ressourcer til samarbejdet, - deltagerbetalingen er stadig 8 kr. pr. indbygger samt 500 personaletimer årligt fra erhvervskontoret til de regionale opgaver.

Den nye organisation adskiller sig fra den hidtidige ved, at kommunaldirektører indgår i samarbejdet med erhvervscheferne. Ideen er, at det skal styrke ledelsen af samarbejdet samt koblingen til det politiske niveau. Samlet set skal den nye organisation sikre et bedre lokalt ejerskab til organisationen. Endvidere omfatter modellen også en ny samarbejdsstruktur for borgmestre og kommunaldirektører.

Hvad angår indsatsområder er de øget betragteligt idet de nu, foruden erhvervsudvikling, også omfatter turisme, kultur & fritid samt kommunale samarbejder.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Som hidtil

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

1) Indstilling om nyt Region Aalborg Samarbejde til behandling i medlemskommunernes byråd/kommunalbestyrelser i oktober 2003(Indstilling om nyt Region Aalborg Samarbejde.doc) Indstilling om nyt Region Aalborg Samarbejde.doc (36 KB)

2) Region Aalborg Samarbejdet , - vision, strategi, organisation og indhold (Region Aalborg Samarbjede.doc) Region Aalborg Samarbejde.doc (222 KB)

 

156 Anlægsregnskab for IT-Hus i Vester Hassing

Journal nr. 24.10.00S08 / /Sagsid 20061

Beslutningstema:

Godkendelse af anlægsregnskabet for IT-Hus i Vester Hassing.

Indstilling / Beslutning:

Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 201:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 156:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der foreligger anlægsregnskab for IT-Hus i Vester Hassing.

Økonomiske konsekvenser:

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2001 godkendt en nettobevilling på

kr.

2.500.000,00

Ifølge vedlagte regnskab er der netto forbrugt

kr.

2.479.642,70

 

 

 

Der er således netto et mindreforbrug på

kr.

20.357,30

Den samlede besparelse henlægges til forøgelse af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægsregnskab for IT-Hus i Vester Hassing (El.doc.: Anlægsregnskab for IT-Hus i Vester Hassing). Anlaegsregnskab for IT-hus i Vester Hassing.xls (16 KB)

Specifikation til anlægsregnskab for IT-Hus Vester Hassing. (El.doc.: Specifikation til anlægsregnskab for IT-Hus Vester Hassing). Specifikation til anlaegsregnskab for IT-hus i Vester Hassing.xls (23 KB)

 

157 Delegering af kompetence til Borgmester og Kommunaldirektør til indgåelse af småhandler i forbindelse med køb af fast ejendom

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 20068

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om kompetencen til indgåelse af småaftaler indenfor en beløbsramme på 40.000 kr. kan delegeres til Borgmester og Kommunaldirektør.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 29.09-2003

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 202:

Indstilles til godkendelse. Orientering skal tilgå Byrådets medlemmer.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 157:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

For at effektivisere sagsgangen, når Hals Kommune indgår småaftaler, foreslås det, at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til at indgå aftaler indenfor en beløbsramme på 40.000 kr.

Sådanne småaftaler kunne typisk være, køb af jord til hjørneafskæringer ved etablering af nye vejforløb, køb af jord i forbindelse med etablering af stisystem fra Fjordparken til Hals havn, køb af jord til P-plads i Hals, små jordfordelingssager m.v.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

158 Fastsættelse af pris på grunde på Grøftekanten i Hou

Journal nr. 13.06.02S29 / /Sagsid 20000

Beslutningstema:

Byrådet skal fastsætte en pris på grundene på Grøftekanten i Hou.

Indstilling / Beslutning:

Centerafdelingen den 29.09.2003

Det indstilles, at der fastsættes en mindstepris på grundene på 310 kr. pr. m2.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 203:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 158:

Godkendt.

Sagens indhold:

Der ønskes fastsat mindstepris på 6 grunde på Grøftekanten i Hou (udstykningen på den "gamle Sportsplads i Hou).

Ved salg af jord til Hals Boligforening til opførelse af almennyttige boliger på den gamle sportsplads godkendte byrådet en udgift til byggemodning af området (excl. tilslutning til el, antenne, kloak og vand) på 224 kr/m2.

Udgiften til tilslutning af el, antenne, kloak og vand er opgjort til i alt 428.250 kr. incl. moms for alle 6 grunde. De 6 grunde udgør et samlet areal på 4.999 m2. Tilslutningsudgifterne udgør dermed 86 kr/m2.

Mindsteprisen for de 6 grunde vil herefter blive (224 kr/m2 + 86 kr/m2) i alt 310 kr/m2.

Økonomiske konsekvenser:

Indtægt ved grundsalg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Grundene vil herefter blive udbudt til salg.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

159 Godkendelse af budget 2004 samt takster for 2004 for Hals-Egense Færgefart I/S.

Journal nr. 13.25.00S55 / /Sagsid 16587

Beslutningstema:

Byrådet anmodes om at godkende budget og takster for 2004 for Hals-Egense Færgefart.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 01.10.2003.

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 204:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 159:

Godkendt.

Sagens indhold:

Bestyrelsen for Hals-Egense Færgefart I/S anmoder om godkendelse af budget for 2004 samt godkendelse af taksterne for 2004.

Det foreliggende budgetforslag udviser en udgift på færgedriften på 5.067.000 kr. , og en tilsvarende indtægt, hvoraf billetindtægten udgør 4.884.000 kr.

Der er budgetteret med afskrivninger på 90.000 kr. og henlæggelser på 63.500 kr. vedr. renter der ikke skal udbetales, men tillægges kommunernes indskud.

Budgettet balancerer med en billetindtægt på 4.884.00 kr. Da den forventede indtægt i 2003 udgør 4.669.000 kr. er der indregnet en takstforhøjelse på 224.000 kr. Forhøjelsen findes ved, at personbilletten forhøjes med 1 kr. fra 9,00 kr. til 10.00 kr.

Overfartstaksterne for 2004 vil efter forslaget blive følgende:

1 person 10,00 kr.

Cykel/knallert 16,00 kr.

Motorcykel 22,00 kr.

Bil indtil 2.000 kg 40,00 kr.

Bil 2.000 kg.-6.000 kg. 60,00 kr.

Bil 6.000 kg.-10.000 kg. 100,00 kr.

Bil over 10.000 kg. 145,00 kr.

Bus 271,00 kr.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Budgetforslag m.v. for 2004 (el.doc) Budget_2004_HalsEgense.tif (507 KB)

 

160 Optagelse af Solvænget som offentlig vej.

Journal nr. 05.02.20P20 / /Sagsid 19469

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage stilling til, om Solvænget skal optages som offentlig vej, herunder fordelingen af udgifterne til udbedring af vejen med asfalt m.v.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16. september 2003:

at Solvænget optages som offentlig som anført kortbilaget.

at Udgifterne til asfaltering m.v. fordeles i henhold til antal parceller/husstande.

at Hals Kommunes andel afholdes af TU´s diverse anlæg.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 166:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 185:

Indstillingen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 206:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 160:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 6.24 blev der åbnet op for en stiadgang til Solvænget, således de fremtidige beboere på Grøftekanten via Solvænget som gående eller cyklende kunne komme til den centrale del af Hou.

Beboerne på Solvænget ønskede i den forbindelse, at Hals Kommune som kompensation asfalterede vejen og overtog den fremtidige vedligeholde.

Den nuværende belægning på Solvænget kan ikke tilgodese de krav, som Hals Kommune måtte have til stiadgang for eventuelle handicappede m.v.. Samtidigt vil Hals Kommune også have en forpligtigelse til at deltage i vedligeholdelsen af den pågældende vej fremover.

Hals Kommune kan beslutte, at Solvænget optages som offentlig vej i henhold til kapitel 2 i lov om offentlige veje. Samtidigt Kan kommunen i henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje §3 stk. 1 pålægge ejere helt eller delvis at afholde udgifterne til forbedringerne i denne forbindelse. Til disse udgifter kan medregnes nødvendig regulering af eksisterende kørebane, asfaltering af samme samt udgifter til udbygning af gadelysanlægget samt eventuel udgifter til afvanding.

I nærværende sag foreslås, at den eksisterende kørebane i stabilt grus oprettes forinden asfaltering, der sker i en bredde som nuværende kørebane. Det etableres en ekstra lysmast. Der sker alene afvanding af kørebanen til rabat.

Udgifterne hertil udgør incl. Uforudsete udgifter kr. 115.000 + moms, fordelt med 11.000 kr. til opretning af kørebane, 80.870 til asfalt, 12.000 til ny lysmast samt uforudsete udgifter. Udgiften andrager således kr. 143.750 incl. Moms.

Udgifterne kan fordeles mellem de, der anvender og grænser op til vejen på forskellig måde. I nærværende sag vil vi foreslå, at fordelingen sker i henhold til i henhold til antallet af parceller/husstande, der umiddelbart anvender vejen med lige store anparter.

Anparterne kan gøres op på følgende måde: Nuværende parceller til Solvænget i alt 10 og parceller på Grøftekanten/husstande i alt 18. Dette vil give en anpart pr, ejendom/husstand på kr. 5.134 incl. Moms. Hals Kommunes andel vil udgøre kr. 92.410 incl. Moms. Den andel de private skal betale kan iflg. § 15 afdrages over et tidsrum på 5-15 år.

Økonomiske konsekvenser:

Finansieringen af Hals Kommunes andel foreslås at ske via TU´s diverse anlæg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje.

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje.

Bilag:

Kortbilag (eldok. solvænget.tif) Solvaenget.tif (103 KB)

TU´s diverse anlæg.(Anlægskonti 03.xls) Anlaegskonti03.xls (21 KB)

 

161 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18662

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 2.15 for et erhvervsområde i V. Hassing (administration o.lign) skal vedtages endeligt evt. med ændringer.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at de indkomne bemærkninger diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 2.15 med kommuneplantillæg nr. 80 vedtages endelig evt. med ændringer

at § 6.2 ændres til "intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m. over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet", samt indføjer i redegørelsen, at dette ikke vil blive dispenseret fra.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 160:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 178:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 161:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 2.15 har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet nedenstående bemærkninger fra naboer (bemærkningerne er medsendt i kopi):

Lasse Nyby, Skovhusvej 1:

Han så helst at området blev udlagt til boliger, hvis dette ikke tages til efterretning, ønsker han at der tages størst mulig hensyn til det eksisterende boligområde.

Han ønsker adgangen fra Skovhusvej fjernet, og at der ikke gives tilladelse til byggeri over 8,5 m.

Søren og Tine Engesgaard, Skrænten 10 og Jonna og P. Nielsen, Skrænten 6

De ønsker ligeledes området udlagt til boligformål. De ønsker desuden Skovhusvej lukket, således at trafikken til virksomheden kun kan benytte Industrivej.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Bemærkninger fra Skovhusvej 1 (Skovhusvej1.tif) Skovhusvej1.tif (56 KB)

Bemærkninger fra Skrænten 10 og 6 (Skrænten 10 og 6.tif) Skraenten 10 og 6.tif (41 KB)

 

162 Endelig godkendelse af lokalplan 6.25, boligområde v. Kjeldhaven i Hou

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 14671

Beslutningstema:

Der skal besluttes, hvorvidt lokalplan 6.25 for et boligområde ved Kjeldhaven i Hou skal godkendes endeligt, og hvorvidt der skal indarbejdes ændringer.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.09.2003

at de indkomne bemærkninger diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 6.25 og kommuneplantillæg nr. 77 godkendes endeligt, evt. med ændringer

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 180:

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at lokalplanforslag 6.25 og kommuneplantillæg nr. 77 godkendes endeligt uden ændringer, da man ikke mener de beskrevne gener har det angivne omfang.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 162:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 6.25 for et boligområde v. Kjeldhaven i Hou har været fremlagt i offentlige høring i 8 uger.

Dette er det andet forslag, der har været fremlagt. Der har været fremlagt et tidligere forslag med en vejadgang til Nørregade, det nuværende forslag, har vejadgang til Hummerstræde.

Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse fra en række grundejere ved Hummerstræde, Kjeldhaven og Kystvejen (medsendt i bilag).

De protesterer mod, at der etableres en sidevej til Hummerstræde, med trafik fra 6 boliger, samt øvrig trafik fra Kjeldhaven og virksomheden Nørregade 14. Der fremføres en række argumenter for at sikre det rolige miljø og trafikforholdene for den "bløde trafik" i Hummerstræde til gavn for beboerne og for brugerne i øvrigt.

Desuden protesteres imod kommuneplantillæg nr. 77, der udvider centerområdet, således at det omfatter, det planlagte byggeri.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Indsigelse fra en række grundejere (Indsigelse 6.25.tif) Indsigelse 6.25.tif (177 KB)

 

163 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18939

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg nr. 81 skal vedtages endeligt, evt. med ændringer.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at de indkomne indsigelser diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg 81 vedtages endeligt, evt. med ændringer

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 161:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 179:

Teknisk Udvalg besluttede, at indstille til byrådet:

at på baggrund af de indkomne indsigelse fra beboerne på Skrænten, Skovhusvej, Haslundparken, Bymarken og Brodam foretages der følgende rettelse:

"For at sikre mindre trafikstøj/bedre trafiksikkerhed sløjfes muligheden for adgang til Bymarken",

at det indstilles til byrådet, at lokalplanforslag 2.16 og kommuneplantillæg 81 vedtages endeligt med de indstillede ændringer.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 163:

Godkendt som indstillet af Teknisk Udvalg.

Sagens indhold:

Lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål (lettere industri m.m.) i V. Hassing samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 81 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet en række bemærkninger.

Bemærkninger er medsendt i kopi, har er blot opsummeret en række bemærkninger, der går igen.

Den væsentligste indsigelse går på byggeriets omfang (højde og volumen), samt de gener dette påfører boligområderne. Herunder at byggeriet ikke kan indpasses i området, og at dette placeres på det højeste punkt.

Derudover er der betænkeligheder vedr. andre gener (trafik og støj) fra virksomheden.

Det fremføres, at de kan risikere en ikke uvæsentlig værdiforringelse af naboejendommene.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Indsigelser til lokalplan 2.16

(Skrænten.tif Skraenten.tif (76 KB)

Skovhusvej .tif Skovhusvej .tif (89 KB)

Haslundparken.tif Haslundparken.tif (166 KB)

Bymarken 15.tif Bymarken 15.tif (60 KB)

Brodam.tif) Brodam.tif (63 KB)

 

164 Mulighed for madordninger i børnehaver

Journal nr. 16.08.04G01 / /Sagsid 20003

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt man ønsker at give mulighed for forældrebetalte madordninger i kommunens børnehaver til børn fra 3 år.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller ændringen til drøftelse.

Kulturudvalgets møde 25. september 2003 Punkt 110:

Udvalget indstiller, at kommunen giver mulighed for, at de enkelte forældrebestyrelser kan beslutte, at der skal oprettes madordning.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 164:

Godkendt som indstillet af Kulturudvalget.

Sagens indhold:

Folketinget har den 15. maj 2003 vedtaget en ændring af Lov om Social Service, som giver mulighed for etablering af madordninger i børnehaver mod fuld betaling.

Formålet har været, at muligheden skulle være til stede, når forældrene ønsker det, og når det kan passes ind med forholdene i den enkelte institution.

Desuden beskriver Socialministeriet, at det med forslaget er hensigten, at give kommunerne mulighed for at tilbyde forældre med børn i dagtilbud mere service uden yderligere økonomisk belastning for den kommunale økonomi og samtidigt sikre mulighed for, at eksisterende og velfungerende forældreorganiserede madordninger kan fortsætte, samt at udvide grundlaget for, at små børn kan få god og sund mad, mens de er i dagtilbud.

Lovændringen er udformet således, at kommunerne skal beslutte, om muligheden for forældrebetalte madordninger skal stå åben, og at det efterfølgende er forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud, der beslutter, om der skal oprettes madordning der, og hvordan ordningen skal tilrettelægges.

Det fremgår af loven, at det er de enkelte forældre, der beslutter, om man vil deltage i en evt. madordning i barnets institution.

Forældrenes betaling til ordningen skal dække den fulde udgift, men må ikke dække en daginstitutions udgifter til indretning af køkken eller køkkenpersonale.

Generelt set har ingen børnehaver i Hals Kommune køkkenfaciliteter til egentlig daglig madlavning, mens de fleste har forhold, der muliggør uddeling af mad leveret udefra og tilberedning/servering af f.eks. frugt, brød og drikkevarer.

Der er i dag forskellige tilbud i kommunens institutioner, eksempelvis i form af enkelte maddage, servering af eftermiddagsmad eller mælk. Betalingen for disse tilbud sker i dag enten via forældrebetaling eller som en del af børnehavens økonomiske ramme.

Det er forvaltningens opfattelse, at såfremt Hals Kommune ønske at give mulighed for madordninger, da lader sundhedsplejen indgå i en rådgivningsfunktion, således at børnenes mulighed for god og sund mad tilgodeses.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om ændring af social service, L 135 af 15. maj 2003.

Bilag:

/

 

165 Forslag til målsætning for bevilling af boligændringer.

Journal nr. 16.08.12P22 / /Sagsid 19971

Beslutningstema:

Forslag til målsætning for bevilling af boligændringer.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller forslag til målsætning for bevilling af boligændringer til godkendelse.

Socialudvalgets møde 23. september 2003 Punkt 146:

Indstilles til godkendelse. Jørgen Hansen, Svenne Weinreich, Poul Erik Lyngdorf og Peter Johansen indstiller, at serviceniveauet på området drøftes i forbindelse med næste års budgetbehandling.

Administrativ bemærkning den 1.10.2003:

Sætningen "Hals Kommune yder ikke hjælp til større boligmæssige ændringer, der ikke kan opnå medfinansiering fra Amtet" ændres til "Hals Kommune yder ikke hjælp til større boligmæssige ændringer til borgere under 67 år, hvor der ikke kan opnås medfinansiering fra Amtet"

Ældrerådets møde den 9. oktober 2003:

Ældrerådet anbefaler socialudvalgets indstilling til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 165:

Flertallets indstilling godkendt.

Sagens indhold:

Forvaltningen fremsender forslag til målsætning for bevilling af boligændringer med et ønske om at sikre kommunens borgere information om det aktuelle serviceniveauet på området.

Overordnet målsætning:

Hals Kommunes overordnede målsætning for bevilling af boligændringer er, at borgere skal kunne have ophold i egen bolig længst muligt og i størst mulig udstrækning klare sig ved hjælp af egne ressourcer.

Iværksættelse af boligændringer skal derfor medvirke til at understøtte et forebyggende og aktiverende sigte, hvor den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv og sin daglige tilværelse i boligen fremmes.

Det tilstræbes, at den enkelte borger tilbydes individuelle løsninger, der kompenserer for handicappet og giver mulighed for at leve på samme vilkår som jævnaldrende.

Vejledning:

Indretning eller ændring af bolig anses at være nødvendigt

 • Når en boligændring eller et boligskift set i forhold til ansøgerens funktionsevne i betydelig grad skønnes at kunne afhjælpe de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem.

Ved fremadskridende lidelser indgår i vurderingen, at boligen på længere sigt skal være egnet for ansøgeren.

Det er ikke tilstrækkeligt, at en ændring af boligen ud fra en gennemsnitsbetragtning må anses for hensigtsmæssig, lige så lidt kan boligmæssige foranstaltninger ikke alene eller overvejende have karakter af istandsættelse eller modernisering.

Serviceniveau:

 • Der ydes kun støtte til boligændringer, der kompenserer ansøger.
 • Hjælp kan ydes uanset om ansøgeren bor i lejlighed, ejerlejlighed, eget hus eller har varigt ophold hos familie eller andre.
 • Ved omfattende og bekostelige ændringer, påhviler det kommunen at undersøge, om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk afhjælpning af boligforholdene, eventuelt ved flytning kan tilvejebringes.
 • Ved indretning af bolig, der forbedrer ejendommen og hvor dette medfører en forøgelse af boligens værdi, ydes hjælpen som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder ved ejerskifte.
 • Der kan kun ydes hjælp til boligændringer i enkeltrum, hvis andre rum i huset ikke kan dække denne funktion.
 • Der kan kun ydes hjælp til indretning af ét badeværelse, ét køkken, en stue, ét soveværelse. I børnesager desuden indretning af børneværelse.
 • Ved boligændringer i toetages hus, kan ændring af 1. sal kun komme på tale, hvis der ikke kan indrettes egnede rum i stueetagen.
 • Der bevilges ændringer af udenomsarealer i det omfang der sikrer at adgangsforhold til boligen gøres egnet. Det vil sige rampe op til dør, gelænder eller lift. Anlæggelse af flisearealer kan kun bevilges i nødvendigt omfang, således bolig kan forlades, og der kan ske forsvarlig ind- og udstigning af bil.
 • Når hjælpen vedrører mindre børn, kan anlæg af eller udvidelse af et fliseareal omkring et hus, betragtes som hjælp til indretning af boligen.
 • Der kan ydes hjælp til etablering af trappe eller trappelift i to- etages huse, hvis der ikke kan indrettes egnede rum i stueetagen.
 • Ved boligændringer, yder Hals Kommune kun tilsagn om nødvendig reetablering, ved ændringer i lejeboliger. Ejerboliger reetableres normalt ikke, dog kan Hals Kommune give tilsagn om nedtagelse af f.eks. elevator eller lignende, hvis elevator med mere har en væsentlig genbrugsværdi.
 • Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, der er iværksat inden bevillingen foreligger.
 • Hals Kommune yder ikke hjælp til større boligmæssige ændringer, der ikke kan opnå medfinansiering fra Amtet.

 

Materialevalg:

Der ydes støtte til billigst egnede materialer, eksempelvis laminatkøkkenskabe.

Ved behov for en tilbygning, eller udvidelse af et rumareal, benyttes dansk byggestandardmål + tillæg ved brug af hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen. Der er ikke tale om en forøgelse af serviceniveauet, men alene tale om en præcisering af det nuværende praksis.

Finansiering af foldere foreslås afholdt af konto vedrørende trykning af foldere på hjemmehjælpsområdet, idet midlerne ikke forventes forbrugt i 2003.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

Sendes til høring i ældrerådet. Herefter til økonomiudvalg og byråd.

Lovgrundlag:

Servicelovens § 102 om hjælp til boligændringer.

Stk. 1. Hals Kommune yder hjælp til indretning af bolig eller boligskift til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Stk. 2. I ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet, kan Hals Kommune yde hjælp til at dække udgifterne ved anskaffelse af anden bolig. Det er dog en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker pågældendes behov.

Stk.3. Ansøgere der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om ansøger der har hjælperordning efter § 77.

Stk. 4. Kommunen kan søge Amtet om medfinansiering efter § 131 A

Bilag:

/

 

166 Forslag til målsætning på hjælpemiddelområdet.

Journal nr. 16.08.07P22 / /Sagsid 19970

Beslutningstema:

Forslag til revideret målsætning på hjælpemiddelområdet.

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller revideret målsætning til godkendelse.

Socialudvalgets møde 23. september 2003 Punkt 145:

Indstilles til godkendelse.

Ældrerådets møde den 9. oktober 2003

Ældrerådet anbefaler socialudvalgets indstilling til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 166:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Forvaltningen fremsender forslag til revideret målsætning for hjælpemiddelområdet begrundet i et ønske om at sikre kommunens borgere en bedre information om serviceniveauet på området. Det er samtidig et forsøg på at afstemme borgernes forventninger til, hvad de kan forvente på området.

Hals kommunens nuværende målsætning på området:

Med baggrund i et hensigtsmæssigt hjælpemiddeldepot, der tillader tidssvarende og rationel lagerføring, edb-baseret registrering, styring og distribution, vedligeholdelse og rengøring sikres:

 • at kommunens råder over et tidssvarende tilbud om hjælpemidler
 • At borgerne betjenes hurtigt, venligt og korrekt, tilpasset den enkelte borgers behov.

Forslag til revideret målsætning:

Overordnet målsætning:

Hals Kommunes overordnede mål er, at den enkelte borger i størst mulig udstrækning klarer sig ved hjælp af egne ressourcer, og at det kommunale servicetilbud skal betragtes som hjælp til selvhjælp.

Hjælpemidler bevilges ud fra at de skal kompensere for en nedsat funktionsevne, sat i forhold til det daglige liv, som er normalt for den enkelte person. Det vil sige at mennesker, på trods af ligheder, kan have et forskelligt omfang af nedsat funktionsevne og derved have behov for forskellige aktiviteter og omgivelser.

Serviceniveau:

Hals Kommune bevilger billigst egnede hjælpemiddel til borgere med en varig funktionsnedsættelse, for at gøre borgeren helt eller delvis selvhjulpen.

Ved billigst egnede hjælpemiddel forstås tidssvarende, funktionelle, driftsikre og egnede hjælpemidler, der opfylder borgerens behov, valgt på kommunens depot.

Der kan bevilges såvel nye og brugte hjælpemidler.

Hjælpemidler kan være til ansøgers eget brug eller til brug for personale, der bistår ansøgeren i dagligdagen.

Hjælp til betaling af hjælpemidlet bortfalder, såfremt hjælpemidlet er indkøbt inden bevilling foreligger.

Ved varig funktionsnedsættelse forstås

 • at der ikke indenfor en overskuelig fremtid er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold
 • at der i lang tid fremover skal være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktion.
 • at borgeren skal være færdigbehandlet, ophørt med genoptræningstilbud og det endelige funktionsniveau skal være synligt indenfor overskuelig fremtid

Med nedsat funktionsevne forstås, at en borger ikke eller kun vanskeligt kan gennemføre sine daglige aktiviteter i hjemmet og deltage i samfundslivet.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, eller være nødvendig for at pågældende kan udføre et erhverv.

Udbringning / Afhentning:

Hjælpemidler leveres og afhentes af kommunens leverandør af hjælpemidler.

hjælpemidler udbringes / afhentes normalt tre gange om ugen, ved henvendelse senest dagen før kl. 12.00.

Lejlighedsvis og midlertidigt udlån af hjælpemidler:

Hvis funktionsevnen ikke er varigt nedsat, falder det udenfor servicelovens bestemmelser at yde støtte.

Undtagelse:

Hals Kommune udlåner krykkestokke til borgere, der ikke har været i kontakt med sygehus/skadestue. Borger skal selv sørge for afhentning og aflevering af krykkestokkene.

Akut udbringning/afhentning af hjælpemidler, er kun muligt ved behov for terminal pleje, ved dødsfald, eller hvis borger har akut behov for tryksårsforebyggende hjælpemidler.

Svartider:

Ved ansøgning om et hjælpemiddel, kan borger vente svar skriftligt eller telefonisk senest 14 dage efter henvendelse. Afgørelse vedrørende det ansøgte hjælpemiddel skal senest træffes 8 uger efter henvendelse, afhængig af om der er behov for hjemtagelse af lægepapirer. Standard hjælpemidler, der er på depot, kan normalt udleveres inden for en uge. Såfremt ventetiden undtagelsesvis strækker sig ud over en uge, orienteres borger eller personale herom.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen. Der er ikke tale om en forøgelse af serviceniveau, men alene en tydeliggørelse af nuværende praksis.

Folder foreslås finansieret via konto til trykning af foldere på hjemmehjælpsområdet, idet midlerne ikke forventes forbrugt i 2003.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

Sendes til høring i ældrerådet, herefter til økonomiudvalg og byråd.

Lovgrundlag:

Servicelovens § 97

Bilag:

/

 

167 Ombygning af ældrecenteret Fjordparken

Journal nr. 82.20G01 / /Sagsid 17523

Beslutningstema:

Der bedes taget principielt stilling til, hvor en udbygning af plejeboliger i Hals by skal foretages.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at fremtidig udbygning af antallet af plejeboliger sker på arealet ved det nuværende ældrecenter Fjordparken, og at der arbejdes videre med at tilvejebringe forudsætningerne for et udvidelses- og ombygningsprojekt.

Socialudvalgets møde 23. september 2003 Punkt 144:

Et enigt socialudvalg indstiller, at ældrecenteret i Hals fremover skal forblive på Fjordparken og at der arbejdes videre med en om- og udbygning her.

Socialudvalget ønsker endvidere belyst:

 • Muligheden for fortsat at beholde fløj C til aflastningsstuer som kommunalt ejet del af bygningen.
 • Muligheden for at tilvejebringe mindre boliger end 82,5 kvm. i de bestående fløje.

Socialudvalgets møde 19. august 2003 Punkt 125:

Sagen udsættes til mødet, d. 23. september 2003, så der bliver tid til behandling i de politiske grupper.

Administrativ bemærkning d. 16. september 2003

Der medsendes prognosemateriale vedrørende udviklingen i antallet af ældre i Hals Kommune. Som det fremgår vil behovet for plejeboliger i Hals Kommune kunne dækkes mindst frem til 2018 ved samme behovsmønster som i dag, hvis der arbejdes videre med en om- og tilbygning til Fjordparken som beskrevet i rapport fra COWI (uden overbygning), og hvis de 12 boliger, som er tilbygget Fjordparken og ejet af Hals Boligforening, ad åre tilføres fast personale og dermed gives status som plejeboliger.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 207:

Socialudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Ældrerådets møde den 9. oktober 2003:

Ældrerådet anbefaler socialudvalgets indstilling til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 167:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Folketinget har vedtaget nye lovregler for omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger. Byrådet skal således inden d. 31.12.2004 tage stilling til omdannelsen, såfremt man vurderer at plejehjemmet eller den beskyttede bolig faktisk er tidssvarende.

Vurderingen af boligernes tidssvarenhed baseres på følgende:

 • Indretningskravene i § 110 i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. skal være opfyldt - det vil sige boligerne skal være egnede til ældre og handicappede
 • Bygningerne/boligerne skal opfylde arbejdsmiljølovens krav med hensyn til indretning og pladsbehov for hjemmepleje og døgninstitutioner m.v. for voksne ? særligt badeværelserne er væsentlige
 • Bygningerne skal være forsvarligt vedligeholdt
 • Adgangsdørene til boligen skal være forsynet med brugelige låse og nøgler

Efter en eventuel omdannelse vil boligerne ikke kunne ombygges med støtte efter reglerne i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Baggrunden for lovinitiativer er bl.a.:

 • Der ønskes sikring af beboernes status som lejere efter lejelovgivningen
 • Lejeudgiften skal fastsættes udfra et balanceprincip, hvor der er taget højde for kapitaludgifter og øvrige driftsudgifter knyttet til bygningen
 • Der skal være mulighed for beboerdemokrati

Efter den vedtagne ombygning af Hassinghave er det kun ældrecenteret Fjordparken som vil skulle vurderes i forhold til lovgivningen. Der er dog allerede i dag indført lejekontrakter i henhold til lejeloven med de enkelte beboere, og ældrecenteret har derfor ikke helt status eller hjemmel i Lov om social service § 140, som forudsættes at være udgangspunktet for kravet om omdannelse i den nye lovgivning. Der er snarere tale om en form for kommunal værelsesudlejning.

Der er dog i forbindelse med plejeboligerne på ældrecenteret Fjordparken hverken tale om fastsættelse af lejeudgiften efter et totalbalanceprincip eller nogen form for beboerdemokrati, og det er forvaltningens vurdering, at ældrecenteret uanset hidtidig status i forhold til lovgivningen falder ind under intentionerne med de ændrede regler.

BST har på baggrund af en konkret opmåling af badeværelserne konkluderet, at de ikke opfylder de nuværende krav i arbejdsmiljølovgivningen. Boligerne på ældrecenteret Fjordparken vil derfor ikke kunne erklæres tidssvarende jf. ovennævnte lovregler.

Inden udgangen af 2004 bør der efter forvaltningens opfattelse tages politisk stilling til hvordan de fremtidige behov for plejeboliger imødekommes i Hals by, da det dels er indenfor denne periode, at der skal træffes endelig afgørelse om omdannelsen af ældrecenteret Fjordparken og dels fordi, at det i samme periode er muligt at igangsætte almennyttigt byggeri med 7% kommunalt grundkapitalindskud mod normalt 14%. Det indgår dog i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2004, at perioden med ekstraordinært nedsat grundtilskud forlænges til og med 2005.

Aktuelt er aktiviteter og tilbud til ældre i Hals by koncentreret om ældrecenteret Fjordparken. Her ligger udover de døgnbemandede plejeboliger et væsentligt antal af byens almindelige ældreboliger.

Ved etablering af døgnbemandede plejeboliger skal der i forhold til den løbende drift være fokus på at få skabt de fysiske rammer, således at natbemandingen kan overvåge så mange boliger som muligt. En enkelt nattevagt skønnes at beløbe sig til ca. kr. 500.000 pr. år. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at fordele de døgnovervågede plejeboliger i Hals by på flere ældrecentre.

Socialudvalget har på møde d. 13 maj 2003 besluttet at få foretaget en teknisk vurdering/statisk beregning af, hvorvidt det nuværende ældrecenter konstruktionsmæssigt kan bære etablering af en over-etage i lette materialer, samt angivelse af materialevalg, samt hvor mange kvadratmeter / boliger, der dermed skønnes muligt at etablere på stedet. Opgaven er blevet udført af COWI.

Rapporten fra COWI foreligger nu, og udover at den bekræfter, at det konstruktionsmæssigt vil være muligt at etablere en overetage på det nuværende ældrecenter, peger konsulenterne også på en alternativ udbygningsmulighed (der eventuelt vil kunne opføres i to etager som et alternativ til en overbygning på det nuværende byggeri). Det skønnes derfor, at der ved det nuværende ældrecenter vil kunne lade sig gøre at etablere et antal boliger, der kan imødekomme de fremtidige behov i Hals by.

Før der arbejdes videre med at afklare forudsætninger og krav til et eventuelt udvidelses- og ombygningsprojekt bedes socialudvalget tage stilling til, om den fremtidige udbygning af plejeboliger faktisk skal ske på Fjordparken eller et andet sted i byen. Af hensyn til de løbende driftsudgifter anser forvaltningen det ikke økonomisk bæredygtigt at etablere døgnbemandede plejeboliger på to lokaliteter i byen.

Økonomiske konsekvenser:

Afhænger af det konkrete projekt, men der er i rapporten fra COWI lavet et skøn over udgifter / indtægter i forbindelse med en ombygning / udvidelse af Fjordparken med støtte efter Lov om almene boliger.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Ældrerådet skal høres om socialudvalgets indstilling / beslutning. Ved den efterfølgende afklaring af forudsætninger og krav til et eventuelt byggeprojekt, bør brugerråd, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Fjordparken ligeledes inddrages / høres.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ombygning af Ældrecentret Fjordparken i Hals ? Vurderingsrapport fra COWI (er tidligere udsendt til byrådet)

Prognose for behovet for plejeboliger i forhold til nuværende aldersfordeling ? Hals Kommune (el.dok) Prognose_for_behovet_for_plejeboliger.tif (46 KB)

 

 

Byrådets møder i 2006

 

1. februar
1. marts 

29. marts
26. april
24. maj
21. juni

30. august
27. september
25. oktober
22. november
20. december 

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Arkiv for dagsordner og referaterByrådets medlemmer

Fortegnelse over det samlede byråd med fotografi, adresse, telefonnummer og email
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |