Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Koordinationsudvalget Referat af møde den 19. januar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 19. januar 2004


Koordinationsudvalget afholder møde:

Den 19. januar 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE:

 

 

1 Formandens orientering 2004 *

2 Orientering fra forvaltningen 2004 *

3 Sag vedr. tilskud til dækning af underskud på Mål 3 projektet Introduktion til social og service *

4 Sag vedr. tilskud til socialfaglig medarbejder *

5 Forlængelse af ansættelse af medarbejder til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats *

6 Sag vedr. køb af administrativ bistand til Koordinationsudvalget *

7 Strategiudvikling i Koordinationsudvalget *

8 Afholdelse af virksomhedskonference 2004 *

9 Sygedagpengestatistik 2004. *

10 Eventuelt *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Formandens orientering 2004

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17484

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 1:

Intet.

 

2 Orientering fra forvaltningen 2004

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17485

Orientering/status vedrørende:

  • Orientering omkring fremtidig struktur, mål m.v. i Socialforvaltningen.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 2:

Behandles på næste møde.

 

3 Sag vedr. tilskud til dækning af underskud på Mål 3 projektet Introduktion til social og service

Journal nr. 00.01Ø34 / /Sagsid 20914

Beslutningstema:

Koordinationsudvalget bedes tage stilling til et tilskud til dækning af underskud i forbindelse med Mål 3 projektet Introduktion til social og service.

Indstilling / Beslutning:

Det anbefales, at Koordinationsudvalget yder et tilskud på ca. kr. 10.000 til dækning af underskud i forbindelse med Mål 3 projektet Introduktion til social og service.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 3:

Bevilges under forudsætning af, at Dronninglund Kommune dækker samlet med kr. 30.000. På næste møde drøftes særskilt brugen af psykologisk tests m.v. i forbindelse med beskæftigelsesindsats.

Sagens indhold:

Baggrunden for Mål 3 projektet Introduktion til social og service er en særlig gruppe af ledige kvinder, herunder flygtninge/indvandrere, som af forskellige årsager har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med projektet er at introducere, afklare og opkvalificere denne særlige målgruppe til et arbejde indenfor social-, sundheds, og serviceområdet (privat såvel som offentligt). Alternativet kan være en permanent marginalisering. Derudover er det et selvstændigt formål med projektet at øge praktikstedernes evne til at modtage og integrere medarbejdere, som har en svag tilknytning til projektet.

Projektet foregår i samarbejde med Dronninglund Kommune og afsluttes i februar 2004. Der blev oprindeligt tilkendt Mål 3 midler svarende til 47% af de samlede udgifter.

Baggrunden for underskuddet skal findes i, at der ikke har deltaget det antal forsikrede ledige som forventet. Dette gør at medfinansieringen ikke er blevet så stor som beregnet. Derudover har der været stor udskiftning blandt deltagerne og en hel del fravær. Dette har også resulteret i en fordyrelse af projektet.

Da Dronninglund Kommune er samarbejdspartner på projektet, forventes de at dække den anden del af det samlede underskud på ca. kr. 50.000. Det endelige underskud kendes endnu ikke, da projektet ikke er afsluttet endnu. Underskuddet forventes fordelt med ca. kr. 20.000 til Hals Kommune og ca. kr. 30.000 til Dronninglund. Da Koordinationsudvalget tidligere har bevilget kr. 9.963 til projektet efterlader det et restunderskud på de ca. kr. 10.000

Økonomiske konsekvenser:

Hvis Koordinationsudvalget bevilger tilskuddet vil dets disponible midler formindskes med kr. 10.000 kr.

 

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Beslutningen skal meddeles Dronninglund Kommune

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

4 Sag vedr. tilskud til socialfaglig medarbejder

Journal nr. 81.01G01 / /Sagsid 20906

Beslutningstema:

Koordinationsudvalget bedes tage stilling til en midlertidig opnormering af den socialfaglige indsats indenfor sygedagpengeområdet

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles fra forvaltningens side at Koordinationsudvalget bevilger 6 måneders løn til ansættelse af en yderligere socialrådgiver til Sygedagpengegruppen. Socialforvaltningen stiller med yderligere 6 måneders løn til den midlertidige ansættelse der samlet set bliver af 12 måneders varighed.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 4:

Koordinationsudvalget ønsker ikke at imødekomme anmodningen. Problemstillingen er personalemæssigt og normeringsmæssigt og det forventer Koordinationsudvalget, at Byrådet i Hals Kommune forestår prioriteringen og håndteringen af. Koordinationsudvalget ser positivt på indsatsen indenfor sygedagpengeområdet og vil velvilligt styrke indsatsen med hensyn til ekstraordinær og udviklingsorienteret indsats.

Sagens indhold:

Socialforvaltningens sygedagpengegruppe blev medio 2003 midlertidigt opnormeret med en fuldtidsstilling. Dette ansættelsesforhold ophørte desværre i december 2003, og har ikke resultatmæssigt kunnet indfri forventningerne.

Med baggrund i den stadigt alvorlige situation indenfor sygedagpengeområdet – og ophøret af ansættelsesforholdet anmoder forvaltningen Koordinationsudvalget om yderligere 6 måneders løn, der kan sikre et opslag af en midlertidig stilling af 12 måneders varighed, hvilket skønnes at være en forudsætning for at kunne tiltrække kvalificerede ansøgere samt få de forventede resultater ud af indsatsen.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis der regnes med en samlet lønudgift inklusive pension på kr. 30.000,00 som øvre loft beløber den samlede omkostning sig til kr. 180.000,00

Personalemæssige konsekvenser:

Såfremt Koordinationsudvalget bevilger midlerne kan medarbejderen ansættes for en periode af 12 måneder. Stillingen er i opslag, hvor vi har forudsat, at der bliver tale om et 12 måneders vikariat. Bevilliger Koordinationsudvalget imidlertid ikke finansieringen til forlængelsen, kan stillingens varighed fortsat ændres forud for ansættelsen.

Kommunikation / Information:

Stillingsopslaget er i dagspressen og på hjemmesiden.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

5 Forlængelse af ansættelse af medarbejder til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats

Journal nr. 81.03A14 / /Sagsid 19016

Beslutningstema:

Koordinationsudvalget bedes tage stilling til forlængelse af midlertidig ansat medarbejder til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles at Koordinationsudvalget forlænger den midlertidige ansættelse af medarbejderen til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats.

Det indstilles at Koordinationsudvalget afsætter midler til 8 måneders løn til pågældende medarbejder, og at såfremt stillingen opretholdes at finansieringen af denne overgår til Hals Kommune fra og med Januar 2005.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 5:

Koordinationsudvalget imødekommer indstillingen og bevilger kr. 254.856 til forlængelse af ansættelsen. Koordinationsudvalget ønsker også fremtidigt, at have fokus på den samlede indsats for jobkonsulenten- og konsulentgruppens opgaveløsning. Koordinationsudvalget opfordrer Hals Kommune til at følge indsatsen fremad rettet, også med henblik på evt. videreførsel af indsatsen i forhold til budget 2005.

Sagens indhold:

Koordinationsudvalget besluttede på mødet den 18. august 2003 at afsætte midler til en medarbejder der skulle medvirke til styrkelsen af den virksomhedsrettede indsats. Der blev afsat midler til en 6 måneders ansættelse med mulighed for forlængelse.

Den pågældende medarbejder leverer en god arbejdsmæssig indsats, er initiativrig og har fokus på kvalitet i servicen. Forvaltningen anbefaler at ansættelsesforholdet fortsættes.

Økonomiske konsekvenser:

Ansættelsen har en omkostning pr. måned på i alt kr. 31.857,00

For en periode á 8 måneder beløber den samlede udgift sig til kr. 254.856,00

Personalemæssige konsekvenser:

Såfremt Koordinationsudvalget bevilger midler til en forlængelse opretholdes ansættelsesforholdet foreløbigt til udgangen af 2004.

Kommunikation / Information:

Den pågældende medarbejder skal informeres omkring beslutningen.

 

 

 

 

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

6 Sag vedr. køb af administrativ bistand til Koordinationsudvalget

Journal nr. 00.15.00G01 / /Sagsid 20910

Beslutningstema:

Koordinationsudvalget bedes tage stilling til køb af administrativ bistand

Indstilling / Beslutning:

Forvaltningen indstiller at Koordinationsudvalget køber administrativ bistand.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 6:

Udsat. Punktet vil indgå i drøftelsen på det forventede strategiseminar.

Sagens indhold:

Koordinationsudvalget får administrativ bistand stillet til rådighed af Hals Kommune. Den administrative bistand i forhold til Koordinationsudvalget kan øges, med henblik på at kvalificere sagsfremstillingerne, udvalgsbetjening, informationsaktiviteter, projektiværksættelse og opfølgning mv.

Forvaltningen foreslår at Koordinationsudvalget i en midlertidig periode fra og med februar til og med maj 2004 køber 7,5 administrative timer fra en AC’medarbejder, der kan forestå den øgede indsats. Forsøgsperioden evalueres på Koordinationsudvalgets møde i maj måned.

Opgaverne vil være sekretariatsbetjening, analyser og udredninger der kan kvalificere sagsfremstillingerne, udvalgsbetjening, informationsaktiviteter, projektiværksættelse og opfølgning mv.

Økonomiske konsekvenser:

Den forventede timepris for AC’medarbejderen beløber sig ca. til kr. 180,00 pr. time. Den økonomiske udgift vil pr. måned være kr. 5.805,00. For den samlede periode vil udgiften være kr. 23.220,00

Personalemæssige konsekvenser:

Der skal være en AC’medarbejder med kompetencer indenfor opgavefeltet, der har mulighed for og ønske om at blive opnormeret.

Kommunikation / Information:

Opnormeringen skal tilbydes relevant medarbejder.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

7 Strategiudvikling i Koordinationsudvalget

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 16503

Beslutningstema:

Koordinationsudvalget skal tage stilling til forslag omkring afholdelse af strategiseminar foråret 2004.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles at Koordinationsudvalget afholder strategiseminar foråret 2004 med brug af Inger Madsen som ekstern konsulent.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 7:

Udvalget ønsker at arbejde videre med forslaget. Udvalget ønsker seminariet afholdt den 13/14. maj og gerne på Egholm. Indhold m.v. ønsker udvalget afklaret med udvalgets formand / forvaltningen.

Sagens indhold:

Forvaltningen har bedt konsulent Inger Madsen om et oplæg vedrørende afholdelse af Strategiseminar, der kunne give Koordinationsudvalget en overordnet beslutningsramme.

Forslaget fra Inger Madsen er som følger:

Det anbefales, at Strategiseminaret tager mindst 1 hel dag, alternativt arrangeres som et 12 –12 møde.

Indholdsmæssigt anvendes en del af tiden på en generel indføring i Det Rummelige arbejdsmarked og en orientering om, hvilke initiativer der er i gang i andre kommuner.

Resten af tiden anvendes til fælles drøftelser af ideer i forhold til Hals Kommune. Der vil hurtigst muligt blive udarbejdet et detaljeret program.

Det er afgørende at det formelle rammer er på plads vedr. datoer, økonomi og arrangør.

Inger Madsen har følgende forslag til datoer:

1-2 dage i uge 19 (3. – 6. maj) eller

1-2 dage i uge 20 (10. – 14. maj)

Strategiseminaret skal optimalt afholdes efter konferencen, således at input fra konferencen kan inddrages i det videre arbejde i Koordinationsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er fremsendt følgende foreløbige budget for Strategiseminaret:

1 dag 12-12 møde

Planlægning og gennemførelse: kr. 5.000,- kr. 7.500,-

Forplejning: kr. 3.000,- kr. 8.000,-

_______________________________________________________________________

I alt: kr. 8.000,- kr. 15.500,-

(+kørsel) (+kørsel)

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Kommunikation / Information:

Såfremt Koordinationsudvalget vælger at gennemføre Strategiseminaret efter ovenstående model, skal Inger Madsen inddrages hurtigst muligt i den videre planlægning.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

8 Afholdelse af virksomhedskonference 2004

Journal nr. 81.44G01 / /Sagsid 18495

Beslutningstema:

Koordinationsudvalget skal tage stilling til gennemførelse af virksomhedskonference efter nedenstående oplæg.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at virksomhedskonferencen gennemføres efter nedenstående oplæg.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 8:

Udvalget ønsker at arbejde videre med konferencen, der ønskes afholdt den 27. april 2004. Den videre planlægning skal ske i samarbejde mellem Inger Madsen, Poul Erik Lyngdorf og forvaltningen. Koordinationsudvalget foreslår afholdes på Gandrup Kro. Eventuel administrativ bistand til gennemførsel af arrangementet skal godkendes af formanden.

Sagens indhold:

Koordinationsudvalget har ønsket at gøre endnu et forsøg med gennemførelse af en virksomhedskonference. I den forbindelse har forvaltningen kontaktet konsulent Inger Madsen vedrørende et nyt oplæg til afholdelse af virksomhedskonferencen.

Oplægget inkluderer en forestilling fra Dacapo Teatret, der har en god forestilling vedrørende Det Rummelige Arbejdsmarked. Det foreslås at virksomhederne inviteres med ledsager, at arrangementet starter kl. 17.00 med teaterforestillingen – og med servering af middag efterfølgende. Modellen er blevet anvendt tidligere af konsulent Inger Madsen med stor succes.

Dacapo Teatret er blevet bedt om at reservere følgende datoer:

Mandag den 19. april

Torsdag den 22. april

Mandag den 26. april

Tirsdag den 27. april

Onsdag den 28. april

Af hensyn til arrangementets gennemførelse er det afgørende med en hurtig tilbagemelding.

Økonomiske konsekvenser:

Der er fremsendt følgende foreløbige budget:

 

 

 

 

 

 

 

Foreløbigt budget:

Planlægning/afvikling af arrangement: kr. 5.000,-

Trykning af indbydelser: kr. 5.000,-

Dacapo: kr. 30.000,-

Forplejning: kr. 15.000,-

I alt: kr. 55.000,-

(+kørsel)

Ovenstående budget forudsætter at der kan anvendes gratis lokaler til formålet.

Såfremt Socialforvaltningen administrativt skal håndtere arrangementet med hensyn til tilmeldinger og de praktiske foranstaltninger skal der afsættes timer til dette fra Koordinationsudvalget.

Der bør afsættes midler til annoncering med henblik på at synliggøre arrangementet.

Personalemæssige konsekvenser:

Såfremt Socialforvaltningen administrativt skal håndtere arrangementet med hensyn til tilmeldinger og de praktiske foranstaltninger vil en medarbejder midlertidigt få en opnormering med henblik på at kunne løse denne opgave.

Kommunikation / Information:

Arrangementet skal annonceres i pressen og via kommunens hjemmeside. Desuden skal virksomheder og organisationer inviteres.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

9 Sygedagpengestatistik 2004.

Journal nr. 16.19P05 / /Sagsid 20848

Beslutningstema:

Socialudvalget orienteres om udviklingen på sygedagpengeområdet.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at materialet tages til efterretning.

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 9:

Taget til efterretning.

Sagens indhold:

På baggrund af den konstaterede udvikling på sygedagpengeområdet, har socialudvalget bedt om at få en udbygget sygedagpengestatistik fremsendt til hvert udvalgsmøde. Der udarbejdes derfor løbende statistik på området.

Til udvalgets orientering fremsendes søjlediagrammer der viser:

  • Gennemsnitlig antal sygedagpengesager 2000 til 2003. Udregnet for uge 1-52.
  • Antallet af sygedagpengesager i uge 52 for årene 2000 til 2003.
  • Udviklingen i sygedagpenge fordelt på intervaller i 2003.

Herudover fremsendes en oversigt over sagsantal, sagsforløb over 52 uger og sagsforløbenes gennemsnitlige varighed for 2003 og 2004 (uge 1) i tabelform.

Vedlagte grafer viser udviklingen i 2003. Der er modtaget statistik for uge 1 2004. Af denne fremgår det at der i uge 1 var 157 løbende sager, hvoraf 22 har en varighed på mere end 52 uger.

Økonomiske konsekvenser:

Udviklingen på sygedagpengeområdet har økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

 

 

 

 

 

Bilag:

Gennemsnitlig antal sygedagpengesager 2000-2003 udregnet for uge 1-52

Antallet af sygedagpengesager i uge 52 for årene 2000-2003

Udviklingen i sygedagpenge fordelt på intervaller i 2003

Udviklingen i sagsantal, sagsforløb over 52 uger og sagsforløbenes gennemsnitlige varighed.

 

10 Eventuelt

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17489

 

Koordinationsudvalgets møde 19. januar 2004 Punkt 10:

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |