Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Koordinationsudvalget Referat fra mødet, d. 13. maj 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra mødet, d. 13. maj 2004


Koordinationsudvalget afholder møde:

Den 13. maj 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

 

 

11 Formandens orientering *

12 Orientering fra forvaltningen 2004 *

13 Etablering af forsøg med 6-ugers vejledningsforløb *

14 Indberetning til koordinationsudvalget vdr. virksomhedspraktik *

15 Eventuelt *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Formandens orientering

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17484

Indstilling / Beslutning:

 

Koordinationsudvalgets møde 13. maj 2004 Punkt 11:

Taget til efterretning.

 

12 Orientering fra forvaltningen 2004

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17485

Beslutningstema:

 • Sygedagpengestatistikken - Bilag vedlagt
 • Økonomisk oversigt vedr. Koordinationsudvalgets budget og forbrug - Bilag vedlagt
 • Status vedr. jobkonsulenterne
 • Samarbejdsaftale mellem forvaltningen og LO
 • Virksomhedskonferencen - Hvad så?

Indstilling / Beslutning:

 

Koordinationsudvalgets møde 13. maj 2004 Punkt 12:

Taget til efterretning.

Bilag:

Sygedagpengestatistik

Økonomisk oversigt pr. 5. maj 2004 (el.doc)

 

13 Etablering af forsøg med 6-ugers vejledningsforløb

Journal nr. 15.20.00G01 / /Sagsid 21673

Beslutningstema:

Godkendelse af principper i 6-ugers vejledende forløb samt beslutning om eventuelt tilskud til et forsøgsprojekt.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles:

 • at Socialudvalget godkender principperne i det beskrevne forsøgsprojekt til et 6-ugers vejledende forløb
 • at Socialudvalget yder tilskud hertil

Socialudvalgets møde 13. april 2004 Punkt 31:

Godkendt, dog undtaget tests generelt. Foreløbigt bevilges beløbet fra Socialudvalgets konto for diverse anlæg.

Administrativ bemærkning 5. maj 2004:

Som det fremgår af ovenstående er forløbet forelagt og godkendt af Socialudvalget den. 13. april 2004.

Forløbet blev påbegyndt den 28. april 2004.

Der er tale om et forsøgsprojekt, og der vil ved forløbets afslutning blive lavet en evaluering af indhold og resultater. Ved evalueringen deltager kursisterne, kursusholderen, rep. fra Koordinationsudvalget efter ønske, samt de fra forvaltningen involverede nøglepersoner. Evalueringen foretages med henblik på efterfølgende at vurdere, hvorvidt forvaltningen efterfølgende vil etablere vejledningsforløb udfra konceptet.

Det indstilles herefter:

 • at Koordineringsudvalget godkender projektet og bevilger kr. 70.500 hvilket er den reelle kommunale driftsudgift efter modregning af refusion.
 • At Koordinationsudvalget beslutter, hvorvidt de ved repræsentant ønsker at deltage i evalueringen.

 

Koordinationsudvalgets møde 13. maj 2004 Punkt 13:

Ikke bevilget - udenfor Koordinationsudvalgets ansvarsområde - almindelige kommunale myndighedsopgaver.

Sagens indhold:

Kontanthjælpsmodtagere, der har væsentlige problemer ud over ledighed, har brug for yderligere vejledning og afklaring, når de har gennemført det generelle 14-dages afklarende forløb på Hals Arbejdsmarkedscenter. Formålet med at etablere et 6-ugers yderligere forløb for denne målgruppe er, dels yderligere at afklare og vejlede i forhold til at kunne arbejde i retning af igen at kunne betræde arbejdsmarkedet, dels at motivere borgerne til selv at medvirke til at arbejde i denne retning.

Forvaltningen har i samarbejde med en konsulent udarbejdet et forslag til, hvorledes et sådant forløb kan strikkes sammen for at opnå den ønskede effekt. I forslaget indgår det, at der er tale om et forsøgsprojekt, hvor konsulenten selv forestår projektet i tæt samarbejde med socialrådgivere, jobkonsulenter og projektmedarbejdere i Hals Kommune. Der indgår diverse undervisning, samtaler samt test af borgerne. Se i øvrigt bilag.

Vi forestiller os, at vi gør borgerne opmærksomme på, at der er tale om et forsøg, og at vi ønsker deres tilbagemeldinger efterfølgende, således at der på denne baggrund sammenholdt med andre parters vurderinger kan udarbejdes en evalueringsrapport, der kan medvirke til, at vi fremover for etableret en skabelon for et 6-ugers vejledende forløb, der kan løbe af staben, når vi løbende har en gruppe af 10 borgere inden for målgruppen.

Økonomiske konsekvenser:

Vi har modtaget et tilbud fra Konsulenten, der lyder på 141.000 kr. for gennemførelse af det 6-ugers forsøgsprojekt. Hertil kommer licensaftaler for brug af testene. Såfremt vi vælger den samlede pakke, vil den samlede udgift beløbe sig til max. 173.800 kr. Heraf kan vi opnå op til 50% refusion, hvorved den reelle udgift bliver på ca. 87.000 kr. for 10 deltagere i 6 uger. Dette giver en ugepris på max. 1450 kr. pr. deltager.

Forvaltningen skal herefter anmode om, at Socialudvalget giver et tilskud til forløbet vis Socialudvalgets "Diverse Anlæg". Tilsvarende vil forvaltningen anmode Koordinationsudvalget om tilskud, idet denne opgave naturligt ligger inden for Koordinationsudvalgets rammer. Hvis Koordinationsudvalget på deres møde i maj skulle godkende at finansiere projektet, kan Socialudvalgets tilskud betragtes som et udlæg.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Beskrivelse af 6-ugers vejledningsforløb (el.doc)

 

14 Indberetning til koordinationsudvalget vedr. virksomhedspraktik

Journal nr. 99.02G01 / /Sagsid 21868

Beslutningstema:

Godkendelse af koncept vedrørende indberetning af etablerede virksomhedspraktikker til Koordinationsudvalget.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles,

 • At Koordinationsudvalget godkender konceptet til indberetning af de virksomhedspraktikker der etableres jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 11.

 

Koordinationsudvalgets møde 13. maj 2004 Punkt 14:

Godkendt som forelagt.

Sagens indhold:

I Lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelses § 20 fremgår det, at kommunen har pligt til at underrette Koordinationsudvalget vedrørende anvendelsen af virksomhedspraktik jf. kap. 11 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Koordinationsudvalget v/Erik Drejer har lavet udkast, der i overensstemmelse med lovgivnings krav til indhold, beskriver hvilket indhold underretningen bør have:

Underretningen skal indeholde:

 • Antal etablerede virksomhedspraktikpladser
 • Varighed af praktikperioden
 • Indhold og formål
 • Navnet på den virksomhed, hvor praktikken finder sted.
 • Er løn og arbejdsforhold m.m. koordineret med tillidsmand/fagforening.
 • Indenfor hvilke branche, der er givet tilbud om virksomhedspraktik
 • Fordeling mellem offentlig og private virksomheder.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et skema til brug for indberetning.

Skemaet vil løbende blive ajourført i forvaltningen. Hver måned tilgår ajourført skema Koordinationsudvalget.

Registreringen af etablering af virksomhedspraktik vil ske med tilbagevirkende kraft fra 01.01.04.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

 

 

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Skema til indberetning af virksomhedspraktikker (el.doc)

 

15 Eventuelt

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17489

 

Koordinationsudvalgets møde 13. maj 2004 Punkt 15:

Orientering vedr. besparelsen indenfor sygeplejeområdet. Socialudvalget får forelagt problemstillingen.

 

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |