Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat af møde den 24. september 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 24. september 2003


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 24. september 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

 

 

side

147 Fastlæggelse af analyseprogram og boringskontrol for vandværker. *

148 Miljøgodkendelse for kvægbruget ved Houvej 142 *

149 Miljøgodkendelse for kvægbruget ved Skovhusvej 40 *

150 Forslag til Miljøgodkendelse Mandelvej 15 *

151 Ekstra asfaltarbejder 2003 *

152 Vurdering af om et byggeri er i overenstemmelse med bestemmsler i "Turistpolitikken" - Merkuvej 65 *

153 Ansøgning om dispensation i forbindelse med lovligørelse af byggeri - Bisnapvej 27 *

154 Ansøgning om dispensation fra lokalplan og byggelov i forbindelse med placering af kunstværk ved parkeringspladsen på Hals Havn. *

155 Vintervedligeholdelse af Hals Kirkes parkeringsplads mod Østergade. *

156 Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i forbindelde med udvidelse af sommerhus - Bisnapvej 39 *

157 I forbindelse med ny udstykning i Hals (lokalplan 5.34 ) skal vejen have et nyt vejnavn. *

158 Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune. *

159 Vinteropbevaring af Lystbåde på Hals havn. *

160 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing *

161 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing *

162 Forslag til Regionplantillæg nr. 118 - udvidelse af svineproduktion Østerheden. *

163 Udbygning af 400kV-forbindelsen mellem Vendsysselværket og stationen v. Elsamvej *

164 Ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning, Ø. Hassingvej 106 *

165 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af sø på 500 m2 - matr. nr. 57n Hals by, Hals. *

166 Optagelse af Solvænget som offentlig vej. *

167 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

168 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

147 Fastlæggelse af analyseprogram og boringskontrol for vandværker.

Journal nr. 13.02.03K00 / /Sagsid 19938

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt analyseprogrammerne for alle vandværkerne i Hals kommune kan godkendes og sættes i værk.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 15.09.03, at analyserprogrammerne godkendes og sættes i værk.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 147:

Teknisk Udvalg besluttede, at iværksætte analyseprogrammet med undtagelse af AOX, Anioniske detergenter og mineralolie.

Gettrup og Krabbesbro vandværk er også undtaget for klorede opløsningsmidler.

Sagens indhold:

Miljøafdelingen har i løbet af sommeren 2003 været på tilsyn på vandværkerne i Hals Kommune, som indvinder vand, hvorefter der er fastlagt et analyseprogram [se vedlagte bilag] efter Miljøministeriets bekendtgørelse fra 2001 og Miljøstyrelsens vejledning fra 1997. Analyseprogrammet fastlægges udfra vandindvindingsmængden og potentielle forureningskilder i oplandet. Analyseprogrammet blev sendt til vandværkerne for kommentarer.

Der er efterfølgende kommet kommentar fra Krabbesbro og Gettrup vandværk. De mener, at de analyserne: AOX, anioniske detergenter, mineralolie samt klorerede opløsningsmidler, der valgt udfra Miljøstyrelsens Vejledning til boringskontrollen er for omfattende og gør deres analyseprogrammet for dyrt, da de kun er få forbruger til at betale.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om "Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" nr. 871 af 21. september 2001 og Miljøstyrelsens vejledning "Boringskontrol på vandværker" nr. 2 1997.

Bilag:

Analyseprogram Analyseprogram.doc (43 KB)

 

 

 

 

 

 

 

148 Miljøgodkendelse for kvægbruget ved Houvej 142

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 7732

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en kvægproduktion på Houvej 142, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 15.09.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 148:

Indstillingen godkendt. Der indføjes bestemmelser om rengøring af offentlig vej hver dag ved udkørsel af gylle m.v. Der tilføjes bestemmelser om, at ved transport gennem byer skal dette ske i tankvogn.

Sagens indhold:

Houvej 142 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en kvægproduktion på i alt 415 DE kvæg på ejendommen. Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse(Houvej 142.doc) Houvej142.doc (10790 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149 Miljøgodkendelse for kvægbruget ved Skovhusvej 40

Journal nr. 09.17.05P19 / /Sagsid 17079

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en kvægproduktion på Skovhusvej 40, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 17.09.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 149:

Indstillingen godkendt. Der indføjes bestemmelser om rengøring af offentlig vej hver dag ved udkørsel af gylle m.v. Der tilføjes bestemmelsen om at ved transport gennem byer skal dette ske i tankvogn.

Sagens indhold:

Skovhusvej 40 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en kvægproduktion på i alt 419 DE kvæg på ejendommen. Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse (Skovhusvej 40.doc)  Skovhusvej 40.doc (3617 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

150 Forslag til Miljøgodkendelse Mandelvej 15

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 19966

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Mandelvej 15, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 16.09.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 150:

Udsættes til næste møde.

Sagens indhold:

Mandelvej 15 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Mandelvej 15 på ialt 383 DE slagtesvin på ejendommen. Denne produktion vil foregå 2 steder. Der vil blive etableret en stald på Elsamvej til 200 DE, og der vil blive reduceret i eksisterende dyrehold på Mandelvej 15 samt etableret rensning af afkastluften. Dette vil have en effekt svarende til Hals Kommunes påbud om reduktion.

Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Såfremt Nordjyllands Amt stiller krav til vilkår i kommunes miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af regionplantillægget vil disse blive indarbejdet.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

MGK-Mandelvej15 [el-dok] MGK-Mandelvej15.doc (1210 KB)

 

 

 

 

 

151 Ekstra asfaltarbejder 2003

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 18704

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt der i 2003 skal udføres ekstraordinære asfaltarbejder.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 16.09.03 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 151:

Teknisk Udvalg besluttede, at det indstilles at Hølundvej, Nørregade og Måholtvej udføres i år af 2004 budgettet.

Sagens indhold:

Grundet øget konkurrence på asfaltområdet er priserne på asfalt faldet drastisk i løbet af 2003. Teknisk Forvaltning har fået tilbud på en række asfaltarbejder. Det er alle større arbejder, hvor der indgår mange tons asfalt, da det er dette der i øjeblikket er billigt. På bilaget ses de indhentede tilbud og det er sammenlignet med tidligere tilbud da dette giver et billede af besparelsens størrelse.

Det kan ikke udelukkes, at det i 2004 vil være mulig at opnå lignende besparelser.

Hvis der vælges asfaltering af områder med grusveje, skal der gøres opmærksom på at dette vil have en betydning for det samlede vedligeholdelsesbudget fremover.

 

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt der ønskes udført ekstra asfaltarbejder i 2003 skal der frigives midler enten ekstraordinært eller som forskud på asfaltbudgettet for 2004.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ekstraarbejder2003.xls[el-dok] Ekstraarbejder 2003.xls (19 KB)

 

 

 

 

 

 

152 Vurdering af om et byggeri er i overenstemmelse med bestemmsler i "Turistpolitikken" - Merkuvej 65

Journal nr. 01.07.00P21 / /Sagsid 19939

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til om man vil godkende et sommerhus, der i stilen er vurderet at være et moderne parcelhus og meddele dispensation for bygningens facadehøjde.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 15.09.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 152:

Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke kan meddeles dispensation for facadehøjde over 3 m ogat facaden skal beklædes som foreslået med cedertræ.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning har den 04.09.2003 modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et utraditionel sommerhus på 116 m2 på ejendommen, matr. nr. 24 cq Hals by, Hals, beliggende Merkurvej 65, Hals.

Sommerhuset der søges om er firkantet (kube) udført i beton med meget store glasarealer og fladt tag. Facadehøjden bliver ca. 3,80 m fra terræn.

Ansøgeren har efterfølgende fremsendt reviderede tegninger, idet de hvide betonvægge nu er beklædt med cedertræ.

At facadehøjden bliver 3,80 m over terræn betyder, at det ansøgte kræver en dispensation fra bygningsreglementet for småhuse BR-S 98.

Teknisk forvaltning har siden "Turistpolitikken for Hals Kommune" blev vedtaget været inde i nogle byggeriet og fået dem tilrettet, så vi mener at de nu overholder bestemmelsen i turistpolitikken.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Jf. "Turistpolitik for Hals Kommune", kommuneplantillæg nr. 59 af februar 2000, står der under "Rammer for ferie-/faciliteterne i sommerhusområdet, at for ikke at sommerhusområdet skal få karakter af parcelhusområde og sommerhusene ikke af parcelhuse er følgende fastlagt:

 • Der må ikke opføres traditionelle kendte parcelhusbebyggelser i sommerhusområdet.
 • Bebyggelsen skal have karakter af sommerhus/fritidshus.

Jf. bygningsreglement for småhuse BR-S 98 kap. 10.3.2 må sommerhusets højde højst være 5,0 m og husets ydervægge højst 3,0 m over det omgivende terræn.

 

Bilag:

Kortbilag (kortbilag Merkurvej 65.doc) Kortbilag Merkurvej 65.doc (86 KB)

Billeder ? Merkurvej 65

 

 

 

 

 

153 Ansøgning om dispensation i forbindelse med lovligørelse af byggeri - Bisnapvej 27

Journal nr. 02.00.08K08 / /Sagsid 19366

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om man vil meddele dispensation for de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med lovliggørelse af opført byggeri.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 15.09.2003, at der ikke meddeles den ansøgte dispensation for afstanden til naboskel, begrundet i, at havde man søgt en byggetilladelse/anmeldelse inden byggeriet blev udført, havde man fået et afslag, da man vil fastholde de grønne kiler der bliver mellem sommerhusgrundene.

Bygningerne skal lovliggøres inden den 01.12.2003, enten ved at bygningerne fjernes eller den del af bygningerne der er henholdsvis nærmere naboskel end 5,0 m og 2,5 m nedrives.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 153:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning konstaterer i forbindelse med påtegning af et skøde, at der er ulovligt opførte bygninger på grunden. Teknisk forvaltning besigtiger ejendommen og konstateret, at der er opført et en over dækket terrasse, et brændeskur og et anneks. Den overdækkede terrasse kan umiddelbart lovliggøres.

Ejeren har ansøgt om dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i småhusreglementet, således at det udførte byggearbejde kan lovliggøres.

Anneks er på ca. 7 m2 og opført 7,25 fra skel mod vest og 2,50 m fra skel mod nord. Udhuset på 9 m2 er opført i en afstand af 2,60 m fra skel mod nord og 1,1 m fra skel mod øst.

Teknisk forvaltning har ikke afholdt naboorientering.

Det kan oplyses at der ikke tidligere er meddelt dispensation for afstandskravet til naboskel,

da man vil fastholde de grønne kiler der bliver mellem sommerhusgrundene.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Ifølge bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 (tillæg nr. 2) kap. 2.5.1 hvor der står, medmindre der i andre af bestemmelserne i reglementet er fastsat andet, må bebyggelse ikke opføres nærmere naboskel end 2,50 m, i sommerhusområder dog 5,0 m.

Ifølge bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 kap. 12.3.1 der står at småbygninger på under 10 m2 i sommerhusområder ikke må opføres nærmere naboskel eller sti end 2,5 m og skal overholde bestemmelserne i afsnit 12.2.1 a,b, og c.

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 Ansøgning om dispensation fra lokalplan og byggelov i forbindelse med placering af kunstværk ved parkeringspladsen på Hals Havn.

Journal nr. 01.02.05P21 / /Sagsid 18146

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation for bebyggelsens højde og fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen, således at der kan opføres et kunstværk på arealet ved parkeringspladsen vest for Hals havn.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 29.04.2003, at ansøgningen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 68:

Et enigt Teknisk Udvalg besluttede ikke at meddele den ansøgte dispensation fra lokalplanen.

Teknisk forvaltning den 18.09.2003.

Vi har fra Hals kommunes Kunstfond den 08.09.2003, modtaget en ny ansøgning om opstilling af smykket på Hals Havn. Smykket er nu reduceret til en højde af 12,5 m, hvilket er i overensstemmelse med højdebestemmelserne i lokalplanen.

Opstilling af smykket er i strid med anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.09.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 154:

Et flertal i teknisk udvalg besluttede, at der gives den ansøgte dispensation på betingelse af, at kunstværkets placering kan godkendes af farvandsmyndighederne samt placering kan ske uden at genere båkerlinierne. Godkendelse hertil indhentes.

Keld Petersen kan ikke godkende dispensation så længe vedtægten for kundstfonden ikke er ændret.

 

Sagens indhold:

Der er søgt om tilladelse til opførelse af et kunstværk, i form at en ca. 3 meter høj gitterkonstruktion, stænger for enderne med et tværmål på ca. 2,5 meter. Denne skulptur placeres øverst på en mast af ca. 12 meters højde. I alt bliver der således tale om en ca. 15 meter høj konstruktion, hvoraf de første 12 meter udgøres af mast, de sidste af den "gennemsigtige konstruktion". Skulpturen fremstilles i højglanspoleret rustfri stål. Mastens materiale er endnu ikke bestemt.

Ifølge lokalplan 5.23 for Hals Havn, står der i afsnit 3 om områdets anvendelse, at området udlægges til offentligt formål og kun anvendes som offentligt friareal med strand, legeplads og offentlige opholdsarealer, samt til parkeringsarealer for havnen, færgeriet og byen. Parkeringsarealer vil også kunne anvendes til oplag af lystbåde i vinterhalvåret.

Bortset fra mindre kiosk-, toilet- og redskabsbygninger området ikke anvendes til be-

byggelse.

Ifølge kommuneplanen gælder de generelle bestemmelser for havneområdet, det betyder, at bygningshøjden ikke må overstige 12,50 m.

Teknisk forvaltning har i perioden 11.04.2003 til 26.04.2003 afholdt naboorientering alle berørte naboer (45) er spurgt om de har bemærkninger til de dispensationer der er nødvendige for at kunstværket kan opføres.

Der er modtaget 3 indsigelser:Harald Vestergaard, Mikkelsvej 4, Hals.

Jeg siger nej til dispensationsansøgningen der efter min menig, vil det virke forstyrrende i vores udsigt som vi betaler herlighedsværdi af.

Irma Vestergaard, Mikkelsvej 4, Hals.

Jeg vil ikke bryde mig om, at så ,højt et stativ bliver sat op på vores kønne havneområde med en skulptur som ikke har noget med havnen at gøre, og som måske kan give vindstøj. Nej lav i stedet en skulptur af granit som har noget med havnen eller Hals at gøre. Brug jeres kulturpenge mere fornuftigt.

Bent Sloth, Mikkelsvej 2, Hals.

Vi er betænkelige ved den risiko der vil være for reflekser fra det blanke stål ? som man har fra vindmøller.

Vi er også betænkelige ved den larm der vil fremkomme ved vindens susen med fløjtelyde i stålet.

Hvis ovenstående er til gene for naboer, forventer vi at man fjerner masten med kunstværket. Ellers vil det jo være en forringelse af vores boligparceller og vi må forbeholde os ret til erstatning.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Kommuneplanen og lokalplan 5.23 for Hals havn.

 

Bilag:

Ansøgning fra Hals Kommunes Kunstfond (Hals Kommunes Kunstfond.tif) Hals Kommunes kunstfond.tif (33 KB)

Notat ? Planlægningsmæssig vurdering af placering af kuntværk ved parkeringspladsen på Hals Havn (Notat ? kunstværk.doc) Notat - kunstværk.doc (1611 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

155 Vintervedligeholdelse af Hals Kirkes parkeringsplads mod Østergade.

Journal nr. 05.05.06G01 / /Sagsid 19982

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om man vil vintervedligeholde den del af Hals Kirkes parkeringsplads der ligger ud mod Østergade.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.09.2003, at Hals kommune påtager sig vintervedligeholdelsen af den del af parkeringspladsen, der ligger ud mod Østergade, da denne del anvendes som en offentlig parkeringsplads.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 155:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals menighedsråd har fremsendt et brev, hvor de I forbindelse med den nye bagerforretning i Østergade med tilhørende cafe, kan forvente, at der vil være mange gæster i forretningen og i cafeen, der vil benytte Hals Kirkes parkeringsplads.

Da der ikke er etableret nye parkeringspladser, til kunder der besøger bageriet og cafeen, må kommunen, i forbindelse med tilladelsen til udvidelse af forretningen overfor kirkens parkeringsplads, have inddraget kirkens område som parkeringsplads for forretningens kunder.

Med baggrund i, at kommunen tilsyneladende disponerer, som om kirkens parkeringsplads kan betragtes som en offentlig parkeringsområde for omliggende forretninger, finder de anledning til, at anmode Teknisk udvalg om en drøftelse af snedrydningsforpligtigelsen på parkeringspladsen.

De mener at når kommunen disponerer, som om dette er en parkeringsplads kommunen stiller til rådighed, er det vel rimeligt, at kommunen påtager sig snerydningspligten.

Det kan oplyses, at Hals Kommune har tidligere lavet aftale med forretningsdrivende om vedligeholdelse af parkeringspladser, der benyttes at andre end forretningens kunder.

Økonomiske konsekvenser:

Vintervedligeholdelse af pladsen vil kunne udføres for ca. 200, - kr. pr. gang.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kort der viser hvilket areal der ønske vedligeholdt (Hals Kirke.doc) Hals kirke.doc (386 KB)

 

 

 

 

 

156 Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i forbindelde med udvidelse af sommerhus - Bisnapvej 39

Journal nr. 02.01P / /Sagsid 19764

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til, om man vil meddele dispensation for ejendommens bebyggelsesprocent.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 11.09.2003, at der ikke meddeles den ansøgte dispensation, da man ikke ønsker en hårdere udnyttelse af sommerhusgrundene end der er lovmæssig dækning for.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 156:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning har modtaget en ansøgning om at overskride bebyggelsesprocenten på grunden.

Årsagen er, at ejeren planlægger at flytte i sommerhus i foråret 2004. De er meget glade for sommerhuset og omgivelserne, men de kan ikke leve med så lidt plads.

De ønsker at opføre en tilbygning på 20,25 m2 med fladt tag og en afstand til naboskel på mindst 5,00 m.

Ejendommen har et grundareal på 594 m2 og er bebygget med et sommerhus på 66 m2.

Ved meget små grunde gives der administrativt et tillæg på 10% af grundarealet, hvilket betyder at denne grund vil få et beregningsareal på 653 m2, som gør at der kan opføres et sommerhus med et areal på 65 m2.

Efter tilbygning på 20 m2, bliver etagearealet 86 m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 13,16.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet BR-S 98 kap. 2.3.1 (tillæg 2) bebyggelsesprocenten er 10 for sommerhuse der er beliggende i sommerhusområde og anden bebyggelse til ferie- og fritidsformål.

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 I forbindelse med ny udstykning i Hals (lokalplan 5.34 ) skal vejen have et nyt vejnavn.

Journal nr. 05.01.01G01 / /Sagsid 19090

 

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvad vejen i det nye boligområde skal hedde.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 22.07.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 6. august 2003 Punkt 110:

Teknisk Udvalg besluttede, at vejen kaldes Stensbæk.Teknisk forvaltning den 19.08.2003.

Ejeren af ejendommen "Stensbæk" , Sønderskovvej 53, Hals, har fremsednt en idsigelse mod at at udstykningen får samme navn som hans ejendom.Teknisk forvaltningindstiller den 19.08.2003.

At det vejnavnet tages op til fornyet vurdering.

Teknisk Udvalgs møde 27. august 2003 Punkt 142:

Teknisk udvalg besluttede at spørgsmålet udsættes til næste møde.

Teknisk forvaltning den 11.09.2003.

Vi har siden sidste møde fået 2 ny navne:

Henrik Gjøde foreslår : Jacob Severins Vej

Jacob Severin var storkøbmand i første del af 1700-tallet, og ejede bl.a. Dronninglund Slot og Hals sogn. Severin var den der startede handlen på Grønland, grundlagde Jacobshavn - hvis grønlandske navn jeg hverken kan huske, stave eller udtale - og ud over handel også virkede for kolonisering og kristning af Grønland. (Til den ende foreslog han kongen at sende nogle gode, stærke bønderkarle fra Hals og Dronninglund sogne, "thi de var anderledes sunde folk end de liderlige Holmens matroser.") Her hos os anvendte han gården Bløden vest for Hals (som han omdøbte til Grønslandslykke) som base, med egen havn, skibsværft og trankogeri, så skal en vej i den vestlige del af Hals have en nyt navn, må Jacob Severins Vej vist siges at være passende.

Poul Jensen, Limfjordsvej 26 foreslår : Uglehaven

Han oplyser, at området mellem Engvej og Stensbæk i gamle dage blev kaldt "Uglehaven" på jysk

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 157:

Et flertal af Teknisk Udvalg besluttede, at vejen kaldes Jacob Severins Vej.

Sgens indhold:

I forbindelse med etablering af den nye udstykning, vest for Fjordlodden i Hals (lokalplan 5.34) skal området have et vejnavn. (lokalplanen findes på kommunens hjemmeside).

Udstykningen får vejadgang fra Aalborgvej og Sønderskovvej.

Teknisk forvaltning har forslag til vejnavn og vi har også på Hals DK anmodet borgerne om at komme med forslag til navn for vejen/området.Der kommet følgende forslag:

Stensbækvej (forslag fra teknisk forvaltning) forslaget er begrundet med at ejendom- men er udstykket fra gården Stensbæk.

Bløden: (forslag fra Jens Erik Skov) opkaldt efter et område sydvest for Grønlandslykke.

Fjordvej: (forslag fra Niels Jensen, Pandrup) begrundet i at forslaget er relateret til området, maritimt og let.

Søndermarken: (forslag fra Vibeke Haaber) ingen særskilt begrundelse.

Der er ingen veje indenfor post nr. 9370 Hals der har disse navne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Jf. Cirkulære om adresser, cirkulære nr. 137 af 11. december 2002.

Jf. §2 stk. 7. Vejnavne for hovedlandeveje og landeveje fastsættes af kommunalbestyrelsen efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse. Husnumre for hovedlandeveje og landeveje fastsættes af kommunalbestyrelsen efter samtykke fra vedkommende vejbestyrelse.

Jf. §2 stk. 8. Fastsætter kommunalbestyrelsen, jf. § 7, stk. 2, vejnavne for private veje, interne veje, torve, pladser og lignende, skal dette ske efter samråd med den enkelte grundejer. Fastsættelse af husnumre med udgangspunkt i de pågældende vejnavne skal ligeledes ske efter samråd med grundejeren. Kommunalbestyrelsen har dog ikke i de nævnte tilfælde pligt til at opnå enighed med grundejeren.

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991

Beslutningstema:

Byrådet i Hals Kommune skal beslutte om forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune er klar til fremlæggelse for offentligheden.

 

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 18.09.2003Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune indstilles til fremlæggelse for offentligheden i minimum 8 uger.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 158:

Drøftet og genoptages på næste møde.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte i november 2001, at revisionen af Hals Kommunes kommuneplan indgår som et element i projektet Det Digitale Demokrati, - under Det Digitale Nordjylland.

Revisionen skulle foregå som en total revision af hele kommuneplanen med særlig fokus på 3 udvalgte fokusområder:

 • Udarbejdelse af en ny fremtidsvision for Gandrup - "Bymodel Gandrup"
 • Udarbejdelse af en ny fremtidsvision for Ulsted - "Bymodel Ulsted"
 • Udarbejdelse af en ny Laddistriktspolitik for Hals Kommune

Ud over disse tre fokusområder er revisionen af kommuneplanen alene foregået som en sammenskrivning og opdatering af det allerede gældende plangrundlag, hvor sammenskrivningen består i en omsætning af alle papir-informationerne til det elektroniske medie.

Arbejdsgrupper har i hele 2002 arbejdet med de 3 fokusområder, og den 20. august 2003 godkendte byrådet arbejdsgruppernes oplæg - med flere tilrettelser - til fremlæggelse for offentligheden som en del af det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

De 3 oplæg er nu omsat til værktøjet bag Den Digitale Kommuneplan, og det eksisterende plangrundlag er ligeledes bearbejdet til mediet.

Et samlet forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune er derfor klar til behandling. Forslaget findes på www.halskom.dk ved at gå ind under fanebladet "planer og visioner" og derefter ind under "extranet". Her anvendes de personligt tildelte brugernavne og passwords for at komme ind i redskabet (kontakt Planlægningsafdelingen, hvis der er brug for vejledning).

Administrativ bemærkning den 18.09.2003

Den overordnede vision for Hals Kommune (incl. kommunens Agenda 21 redegørelse) indgår ikke i forslaget til Digital Kommuneplan. En arbejdsgruppe arbejder med et oplæg, der får en selvstændig proces og en selvstændig offentlighedsfase.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der på grund af tidspres stadig er enkelte funktioner i forslaget til Digital Kommuneplan, der ikke helt virker optimalt, samt enkelte temaer, der ikke helt er færdige. Der vil blive arbejdet løbende med disse ting, så hele forslaget ligger klart hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til Digital Kommuneplan findes på www.halskom.dk ved at gå ind under fanebladet "planer og visioner" og derefter ind under "extranet". Her anvendes de personligt tildelte brugernavne og passwords for at komme ind i redskabet.

 

 

 

 

 

159 Vinteropbevaring af Lystbåde på Hals havn.

Journal nr. 08.03.00K02 / /Sagsid 1522

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, hvor vinteropbevaring af lystbåde på Hals havn skal foregå i fremtiden.

 

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 18.09.2003Sagen fremsendes til behandling.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 159:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget en henvendelse fra en borger på Ane Viffertsvej i Hals (skrivelsen af 3. september 2003 er vedlagt). Han ønsker sagen genoptaget og foreslår følgende placeringer af lystbådene fremover:

 • arealet syd for Hals Skanse
 • arealet vest for jollehavnen - hvor sejlbådsstativerne står om vinteren
 • arealet ved søspejderne
 • arealet ved reklubben samt
 • arealet øst for lodsstationen.

Administrativ bemærkning den 18.09.2003I 1995 behandlede teknisk udvalg en protestskrivelse fra 4 beboere på Limfjordsvej/Lægårdsvej vedrørende vinteropbevaring af lystbåde på parkeringspladsen øst for Limfjordsvej. Beboerne ønsker bådene flyttet, da de forringer udsigten og skæmmer havnemiljøet.

I 1997 blev udvalget præsenteret for en lignende protest fra 31 borgere i den syd-vestlige del af Hals vedrørende vinteropbevaring af lystbåde på den planlagte parkeringsplads vest for Hals havn.

På baggrund af protesterne foreslog teknisk udvalg overfor byrådet, at vinteroplag af lystbåde kunne flyttes til området syd for den eksisterende hybenhæk i området syd for Hals Skanse. Byrådet anmodede teknisk udvalg om en nærmere undersøgelse, inden de ville tage stilling til forslaget. Teknisk udvalg besluttede derfor den 24. november 1997, at der skulle indhentes forhåndsudtalelse fra relevante myndigheder.

Museumsforeningen for Hals Kommune har den 4. marts 1998 gjort Hals Kommune opmærksom på, at hverken Museumsforeningen eller Hals Museum er blevet hørt i spørgsmålet om vinteropbevaring af lystbåde syd for Hals Skanse. De skriver uopfordret, at de "er meget imod disse planer, som i høj grad er i modstrid med planerne for Hals Skanse og som bevæger sig på kanten af fredningsbestemmelserne for området."

7. januar 1998 fremsendes en principiel forespørgsel til Nordjyllands amt/Fredningsnævnet for Nordjyllands amt vedrørende muligheden for anvendelse af arealet syd for hybenhækken syd for Hals Skanse til vinteroplag af lystbåde.

Nordjyllands amt har i skrivelse af 7. november 2000 fremsendt deres umiddelbare vurdering af sagen (skrivelsen er vedlagt som bilag).

Den 18. januar 2001 blev der afholdt et møde med Hals Museum og Hals Museumsforening. Et referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Endvidere er der den 11/1-2001 udarbejdet et notat vedrørende pladsbehovet til vinteropbevaring af lystbåde på Hals havn. Dette notat er ligeledes vedlagt som bilag.Teknisk Udvalgs møde 23. april 2001 Punkt 73:

På møde den 23. april 2001 besluttede teknisk udvalg, at endelig stillingtagen til sagen afventer jollehavnens eventuelle etablering".

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Skrivelse af 3. september 2003 fra borger på Ane Viffertsvej, Hals(Ane Viffertsvej.tif) Ane Viffertsvej .tif (42 KB)

- Skrivelse af 7. november 2003 fra Nordjyllands amt (Nordjyllands Amt.tif) Nordjyllands Amt.tif (177 KB)

- Referat fra møde den 18/1-2001 med Hals Museums og Hals Museumsforening (Referat fra møde den 18.01.2001.doc) Referat af møde den 18.01.2001.doc (24 KB)

- Notat vedrørende pladsbehovet til vinteropbevaring af lystbåde på Hals havn (Notat ? Hals Havn.doc) Notat - Hals Havn.doc (54 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18662

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 2.15 for et erhvervsområde i V. Hassing (administration o.lign) skal vedtages endeligt evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at de indkomne bemærkninger diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 2.15 med kommuneplantillæg nr. 80 vedtages endelig evt. med ændringer

at § 6.2 ændres til "intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m. over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet", samt indføjer i redegørelsen, at dette ikke vil blive dispenseret fra.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 160:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 2.15 har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet nedenstående bemærkninger fra naboer (bemærkningerne er medsendt i kopi):

Lasse Nyby, Skovhusvej 1:

Han så helst at området blev udlagt til boliger, hvis dette ikke tages til efterretning, ønsker han at der tages størst mulig hensyn til det eksisterende boligområde.

Han ønsker adgangen fra Skovhusvej fjernet, og at der ikke gives tilladelse til byggeri over 8,5 m.

Søren og Tine Engesgaard, Skrænten 10 og Jonna og P. Nielsen, Skrænten 6

De ønsker ligeledes området udlagt til boligformål. De ønsker desuden Skovhusvej lukket, således at trafikken til virksomheden kun kan benytte Industrivej.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Bemærkninger fra Skovhusvej 1 (Skovhusvej1.tif) Skovhusvej 1.tif (89 KB)

Bemærkninger fra Skrænten 10 og 6 (Skrænten 10 og 6.tif) Skrænten 10 og 6.tif (41 KB)

 

 

 

 

 

161 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18939

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg nr. 81 skal vedtages endeligt, evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at de indkomne indsigelser diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg 81 vedtages endeligt, evt. med ændringer

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 161:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål (lettere industri m.m.) i V. Hassing samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 81 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet en række bemærkninger.

Bemærkninger er medsendt i kopi, har er blot opsummeret en række bemærkninger, der går igen.

Den væsentligste indsigelse går på byggeriets omfang (højde og volumen), samt de gener dette påfører boligområderne. Herunder at byggeriet ikke kan indpasses i området, og at dette placeres på det højeste punkt.

Derudover er der betænkeligheder vedr. andre gener (trafik og støj) fra virksomheden.

Det fremføres, at de kan risikere en ikke uvæsentlig værdiforringelse af naboejendommene.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Indsigelser til lokalplan 2.16

(Skrænten.tif Skraenten.tif (76 KB)

Skovhusvej 1.tif Skovhusvej 1.tif (89 KB)

Haslundparken.tif Haslundparken.tif (166 KB)

Bymarken 15.tif Bymarken 15.tif (60 KB)

Brodam.tif) Brodam.tif (63 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 Forslag til Regionplantillæg nr. 118 - udvidelse af svineproduktion Østerheden.

Journal nr. 01.01.03P17 / /Sagsid 19738

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal indsendes bemærkninger til Forslag til Regionplantillæg nr. 118, VVM-redegørelse for Østerheden, V. Hedensvej 35.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at Teknisk Udvalg diskuterer regionplantillægget.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 162:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget forslag til Regionplantillæg nr. 118 med VVM-redegørelse for Østerheden. Teknisk udvalg godkendte d. 21. maj 2003 det forslag til miljøgodkendelse, der er en del af forslaget til regionplantillæg.

Regionplantillægget giver mulighed for at udvide eksisterende svineproduktion på 198 dyreenheder til 392 dyreenheder. Hele Regionplantillægget kan læses og downloades fra www.nja.dk/Serviceomraader/Regionplan/ForslagTilRegionplantillaeg/

Besætningen er før udvidelsen på 5.378 producerede slagtesvin pr.år (198 DE),som fedes op fra 30 til 118 kg. Den ansøgte udvidelse betyder, at besætningen øges til 14.112 producerede slagtesvin pr.år (392 DE). Efter udvidelsen fedes slagtesvinene op fra 30 til 100 kg. Landbrugslovens arealkrav og husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler er opfyldt.

Hovedparten (86 %) af svinebrugets arealer ligger i områder, der i regionplanen er udpeget som jordbrugsområde eller regionalt jordbrugsområde. Den resterende del ligger i område, der er udpeget som naturområde efter afsluttet råstofindvinding.

Enkelte af svinebrugets udbringningsarealer ligger i områder, der i regionplanen er udpeget som økologiske forbindelser. Målet med udpegning af økologiske forbindelser er sikring af spredningsmuligheder for planter og dyr. Amtet vurderer ikke, at udvidelsen indebærer ændringer, der kan skade arealernes funktion som økologiske forbindelser. Overgang til udbringning af forsuret gylle vurderes endog at betyde mindre N-belastning af tilstødende markskel, skovbryn og vandløbsbræmmer, til gavn for disses funktion som spredningsveje for planter og dyr.

Udbringningsarealerne omfatter ikke beskyttede naturtyper, men grænser umiddelbart op til enkelte små arealer med beskyttede naturtyper. Fortsættelse af hidtidig markdrift, herunder overgang til udbringning af forsuret gylle, vurderes af amtet ikke at forringe naturtilstanden af de naturtyper, der alle i forvejen er naturligt næringsrige eller påvirkede af hidtidig markdrift.

Udbringningsarealerne grænser op til § 3-beskyttede dele af vandløbssystemerne Gåser Å og Østerå. Ingen af udbringningsarealerne rummer skrånende terræn med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning til vandløb. De beskyttede vandløb vurderes i kraft af obligatoriske 2 m dyrkningsfrie bræmmer at være tilstrækkeligt sikrede mod uønskede direkte påvirkninger fra markdrift.

Beregning af ammoniakfordampning fra stalde og gylletanke viser beskeden ændring fra 5060 kg N/år til maksimalt 5300 kg N/år. Ved udvidelsen vurderes ammoniaktabet fra udbringning af gylle at falde. Amtet vurderer at den samlede ammoniakfordampning fra svinebruget ved udvidelsen er uændret eller svagt faldende.

Amtet vurderer, at der ikke er grundlag for at stille vilkår til driften af arealerne i områder med

drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

Udvaskningsberegningerne for den ansøgte udvidelse viser:

- at udvaskningen for ansøgers arealer i område med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser er 70 mg nitrat pr. liter i det vand, der forlader rodzonen.

 • at udvaskningen for gylleaftaler i områder med begrænsede drikkevandsinteresser er 40 mg nitrat pr. liter i det vand, der forlader rodzonen.

Udbringningsarealerne ligger alle i oplandet til Limfjorden og der skal derfor være fosforbalance på de dyrkede arealer efter udvidelsen, hvilket svarer til en gødskning, der modsvarer planternes fraførsel. Fosforregnskabet for virksomheden viser, at underskuddet bliver mindre og går fra et underskud på ca. 2 kg P/ha i før-situationen til balance (0 kg P/ha) i efter-situationen. Det vil sige, at der bliver fosforbalance på bedriften.

Amtet forudsætter i sin godkendelse, at projektet etableres på en sådan måde, at Bedst Anvendelig Teknologi løbende implementeres ? når de økonomiske og tekniske muligheder er til stede.

I VVM-redegørelsen er 2 alternativer beskrevet; et "0-alternativ" og et alternativ, hvor der opkøbes en anden ejendom, og produktionen spredes på 2 ejendomme. Ingen af de to alternativer vurderes at være relevante.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Evt. bemærkninger fra Hals kommune skal være amtet i hænde senest d. 22.10.2003

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

163 Udbygning af 400kV-forbindelsen mellem Vendsysselværket og stationen v. Elsamvej

Journal nr. 01.01.03P17 / /Sagsid 19625

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, dels om der skal fremsendes bemærkninger til amtets behandling af VVM-sagen for udbygning af 400 kV-forbindelsen på dette tidspunkt i processen, dels om de har særlige ønsker vedr. møder m.m. med amtet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at udvalget drøfter sagen

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 163:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Eltra ønsker at udvide den eksisterende 400 kV-forbindelse mellem Vendsysselværket og stationen i V. Hassing ved at montere en top og ophænge et ekstra 400 kV-system. Sagens gennemførelse forudsætter udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Nordjyllands amt er myndighed på området, og skal i denne forbindelse i første omgang tage stilling til, hvorvidt de er indstillet på at igangsætte VVM-proceduren, eller meddele ansøger et afslag.

Amtets Økonomiudvalg besluttede på sit møde den 14. juli, at udbygningens betydning for de lokale interesser drøftes med kommunen, inden amtet træffer afgørelse om, hvorvidt det fornødne planarbejde igangsættes. Sagen har været forelagt Chefgruppen d. 27.08.2003, der udtaler, at sagen har stor interesse og kommunen bør inddrages mest muligt i processen (både politisk og administrativt).

En VVM-procedure omfatter normalt

 • ansøgning behandles i amtet, der beslutter, hvorvidt VVM-proceduren skal iværksættes
 • debatoplæg og foroffentlighedsfase, hvor der indhentes idéer og kommentarer bl.a. fra kommunen
 • amtet beslutter, på baggrund af de indkomne bemærkninger, hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen. Hvis dette er tilfældet, skal der udarbejdes et forslag til Regionplantillæg og VVM-redegørelse
 • forslaget til Regionplantillæg og VVM-redegørelse fremlægges i fornyet offentlig høring
 • amtet beslutter, hvorvidt det endelige tillæg og VVM-redegørelsen kan vedtages

 

Amtets teknikere har i fremlæggelsen for politikerne redegjort for, at udvidelsen hovedsageligt vil påvirke de visuelle forhold i området. De har vurderet, at udsigten mod syd fra beboelserne i Stae vil blive påvirket, fordi masterne efter forhøjelsen vil stå som sorte profiler over horisonten og den visuelle påvirkning vil blive større, når masterne kan ses direkte mod himlen uden fast baggrund. De har desuden fremført, at de fritliggende ejendomme omkring linieføringen vil blive påvirket.

Den ansøgte udbygning, for en beskeden investering, indebærer en række fordele, blandt andet i form af reduceret nettab og dermed reduceret CO2-udslip samt større fleksibilitet i driften af el-nettet.

Amtets notat vedr. udbygningen, der er udarbejdet til deres udvalgsbehandling er medsendt. Desuden er medsendt visualiseringen af udbygningen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Amtets notat (amt_notat) amt_notat.doc (35 KB)

Visualiseringer

 

 

 

 

 

 

 

 

164 Ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning, Ø. Hassingvej 106

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 19362

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til etablering af udhus på 30m2.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at udvalget diskuterer ansøgningen

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 164:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre et traktorskur på 30 m2 på ejendommen Ø. Hassingvej 106.

Opførsel af tilbygningen kræver landzonetilladelse. Ifølge Planloven må der i landzonen ikke uden tilladelse opføres ny udhusbebyggelse, såfremt at det samlede udhusareal overstiger 50 m2, medmindre der er tale om landbrugsejendomme.

Der er på ejendommen registreret udhusbebyggelse på i alt 265 m2, med tilbygningen vil det samlede udhusareal blive på 295 m2.

Ifølge "Praksis i landzoneadministration" kan der forventes givet tilladelse til udvidelse op til 100 m2 samlet udhusbebyggelse, yderligere udvidelse vil blive afgjort politisk.

Ansøger oplyser, at det eksisterende udhusareal er fordelt som følger:

Hestestald ca. 75m2 - Benyttes til hestehold

Garage ca. 30m2 - Benyttes til parkering af bil

Værksted ca. 15m2 - Benyttes til opbevaring af værktøj samt reparationer

Lade ca. 130m2 - Benyttes til opbevaring af fastbrændsel, hø og halm i "big baller", øvrigt hestefoder, redskaber, stiger, havetraktor m.m.

Der er ikke plads til en traktor i ovennævnte udhuse.

Der blev i 2000 nedrevet 2 bygninger på i alt ca. 130 m2. Disse bygninger blev nedrevet af den tidligere ejer.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

165 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af sø på 500 m2 - matr. nr. 57n Hals by, Hals.

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 19200

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til udvidelse af sø til 500 m2.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at der meddelelse landzonetilladelse til etablering af sø på 500 m2 på matr.nr. 57m og 57n Hals by, Hals.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 165:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Hald kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af sø på 500 m2 på matr.nr. 57m og 57n Hals by, Hals. Arealet ligger ved Måholtvej men er en del af landbrugsejendommen Fladkærvej 36 (kortbilag medsendt). Etablering a søer på over 100 m2 kræver landzonetilladelse, idet der er tale om ændret anvendelse.

Der er i øjeblikket et vandhul/sø på arealet på ca. 100 m2, ifølge amtet er søen ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring, hvor der er indkommet en bemærkning fra ejendommen Måholtvej 24. Ejeren er imod en yderligere udbygning af den eksisterende sø. Det fremføres at der i forvejen er gener forårsaget af intensiv jagt i området, dette vil blive forværret ved udvidelsen (kopi af indsigelse medsendt). Ansøger har efterfølgende fremført at jagten ikke ændres, der er tale om en mark på 7 ha., der er begrænset, hvor intensiv jagt, der kan udøves på stedet.

Normalt vil der til landzonetilladelser til anlæg af søer blive stillet betingelse om, at der bl.a. ikke må udsættes eller fodres andefugle.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Kortbilag (sø_Måholtvej.doc) sø_Måholtvej.tif (2613 KB)

 

 

 

 

 

166 Optagelse af Solvænget som offentlig vej.

Journal nr. 05.02.20P20 / /Sagsid 19469

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage stilling til, om Solvænget skal optages som offentlig vej, herunder fordelingen af udgifterne til udbedring af vejen med asfalt m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16. september 2003:

at Solvænget optages som offentlig som anført kortbilaget.

at Udgifterne til asfaltering m.v. fordeles i henhold til antal parceller/husstande.

at Hals Kommunes andel afholdes af TU´s diverse anlæg.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 166:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 6.24 blev der åbnet op for en stiadgang til Solvænget, således de fremtidige beboere på Grøftekanten via Solvænget som gående eller cyklende kunne komme til den centrale del af Hou.

Beboerne på Solvænget ønskede i den forbindelse, at Hals Kommune som kompensation asfalterede vejen og overtog den fremtidige vedligeholde.

Den nuværende belægning på Solvænget kan ikke tilgodese de krav, som Hals Kommune måtte have til stiadgang for eventuelle handicappede m.v.. Samtidigt vil Hals Kommune også have en forpligtigelse til at deltage i vedligeholdelsen af den pågældende vej fremover.

Hals Kommune kan beslutte, at Solvænget optages som offentlig vej i henhold til kapitel 2 i lov om offentlige veje. Samtidigt Kan kommunen i henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje §3 stk. 1 pålægge ejere helt eller delvis at afholde udgifterne til forbedringerne i denne forbindelse. Til disse udgifter kan medregnes nødvendig regulering af eksisterende kørebane, asfaltering af samme samt udgifter til udbygning af gadelysanlægget samt eventuel udgifter til afvanding.

I nærværende sag foreslås, at den eksisterende kørebane i stabilt grus oprettes forinden asfaltering, der sker i en bredde som nuværende kørebane. Det etableres en ekstra lysmast. Der sker alene afvanding af kørebanen til rabat.

Udgifterne hertil udgør incl. Uforudsete udgifter kr. 115.000 + moms, fordelt med 11.000 kr. til opretning af kørebane, 80.870 til asfalt, 12.000 til ny lysmast samt uforudsete udgifter. Udgiften andrager således kr. 143.750 incl. Moms.

Udgifterne kan fordeles mellem de, der anvender og grænser op til vejen på forskellig måde. I nærværende sag vil vi foreslå, at fordelingen sker i henhold til i henhold til antallet af parceller/husstande, der umiddelbart anvender vejen med lige store anparter.

Anparterne kan gøres op på følgende måde: Nuværende parceller til Solvænget i alt 10 og parceller på Grøftekanten/husstande i alt 18. Dette vil give en anpart pr, ejendom/husstand på kr. 5.134 incl. Moms. Hals Kommunes andel vil udgøre kr. 92.410 incl. Moms. Den andel de private skal betale kan iflg. § 15 afdrages over et tidsrum på 5-15 år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Finansieringen af Hals Kommunes andel foreslås at ske via TU´s diverse anlæg.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/Lov om offentlige veje.

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje.

 

Bilag:

Kortbilag (eldok. solvænget.tif) Solvænget.tif (103 KB)

TU´s diverse anlæg.(Anlægskonti 03.xls) Anlægskonti03.xls (21 KB)

 

 

 

 

167 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

 

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 ? 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal ? og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser:

/Træk i kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Mødeark fra den tidligere behandling (Mødeark Hals Jollehavn) Mødeark Hals Jollehavn.doc (26 KB)

Notat dateret den 19.09.03 (Notat Hals Jollehavn) Notat Hals Jollehavn.doc (28 KB)

En plantegning

Tegn. Nr. 1.15, 1.16, 1.17 og 1.18

Prisberegning af de enkelte grupper.(Prisberegning.tif) Prisberegning.tif (81 KB)

Samlet oversigt (Samlet oversigt.tif) Samlet oversigt.tif (14 KB)

 

 

 

 

 

 

168 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17119

Beslutningstema:

 1. Hals Havn.
 2. Eventuelt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 168:

Udsættes til næste møde.

 

Bilag:

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 24. september 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

side

169 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde.

170 Påbud

171 Parkering på vej

172 Ansættelse

173 Ansøgning

174 Ansøgning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |