Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 26. november 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 26. november 2003


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 26. november 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen

Fraværende med afbud:

Alle mødt.

Keld Petersen forlod mødet kl. 17.30 efter behandling af pkt. 235.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

228 Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer i 2004 *

229 Forslag til Lokalplan 5.37 ""Område til Bolig- og serviceformål v. Rosenvænget" *

230 Forslag til Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej. Hou" *

231 Endelig godkendelse af lokalplan 6.26 - Offentlig område i Hou v. idrætspladsen *

232 Anlæg af cykelsti fra Gandrup til Loftsbro, Regnskab *

233 Udviklingen af dyrehold i Hals Kommune *

234 Forslag til Miljøgodkendelse på Mandelvej 15 *

235 Miljøgodkendelse for svinebruget ved Houvej 244 *

236 Hals Kommunes pesticidpolitik - status og dispensation *

237 Ansøgning om dispensation til anvendelse af markmødding i stedet for møddingsplads *

238 Godkendelse af drikkevandsanalyseprogram for Nordjyllandsværket, Nefovej 50 *

239 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

240 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer i 2004

Journal nr. 02.00.05S29 / /Sagsid 11132

Beslutningstema:

Godkendelse af takstblad for bygningsgebyrer m.v. i år 2004.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 14.11.2003, at taksterne på vedlagte takstblad indstilles til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet til ikrafttræden pr. 1. januar 2004.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 228:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Taksterne reguleres 1 gang årligt efter nettopristallet efter Danmarks Statistiks nettopristal for oktober.

Nettopristallet for oktober 2003 er opgjort til 107,6 (i 2002 var det 105,7)

Alle gebyrer på vedlagte takstblad er nu omregnet efter det oplyste nettopristal til år 2004 takster.

Gebyrerne skal godkendes af økonomiudvalg og byrådet.

Det kan oplyses, at Teknisk forvaltning i 2002 behandlede 437 byggesager og 39 dispensationer, hvilket gav en indtægt på 299.067 - kr.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

I henhold til bygningsreglementet for småhuse 1998 afsnit 1.10.1 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse.

Efter afsnit 1.10.2 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal opkræves gebyr, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper.

Efter afsnit 1.10.3 fastsætter kommunalbestyrelsen beregningsmåden for gebyrerne og størrelsen. Opmærksomheden henledes på, at der for formålsbestemte gebyrer gælder særlige principper. I beregningen kan således alene indgå udgifter, der er direkte, indirekte eller komplementært vedrører området.

 

Bilag:

Takstblad for bygningsgebyrer i 2004 (eldok) Takstblad for bygningsgebyrer i 2004.doc (24 KB)

Takstblad for andre kommuner (eldok) Takstblad for andre kommuner.tif (181 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 Forslag til Lokalplan 5.37 ""Område til Bolig- og serviceformål v. Rosenvænget"

Journal nr. 01.02.00G01 / /Sagsid 19672

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt forslag til Lokalplan 5.37 "Område til Bolig- og serviceformål v. Rosenvænget" med tilhørende Kommuneplanramme skal fremlægges i offentlig høring.

 

Indstilling / Beslutning:

at forslag til Lokalplan 5.37 og forslag til rammeområde 5Be2 fremlægges i offentlig høring.

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 229: Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse med bemærkning, at der medtages i redegørelsesdelen, at bebyggelsesprocenten er forholdsvis høj og der kan ikke forventes dispensation.

 

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde d. 27.08.2003, at der skulle udarbejdes forslag til lokalplan, der muliggjorde etablering af udlejningslejligheder og hotelværelser i "Hals gamle Sygehus" ved Rosenvænget i Hals.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til lokalplan, der dels overfører området fra landzone til byzone, dels fastlægger områdets anvendelse til en blanding af udlejningslejligheder og hotelværelser.

Lejlighederne skal indrettes med køkken og bad, og skal anvendes til helårsboliger. Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at området ikke skifter karakter til et egentligt ferie- og fritidsområde. Samtidig er det fastlagt, at hotelværelserne ikke kan benyttes til andet end midlertidig ophold. Denne bestemmelse er medtaget for at sikre, at der ikke skabes en række små værelser/lejligheder uden bad og køkkenfaciliteter til udlejning.

Desuden er det fastlagt, at der skal etableres min. 2 selvstændige ejerlejligheder; én for helårslejlighederne og én for hotelområdet (erhverv). Moderejendommen må ikke udstykkes yderligere.

Max. bebyggelsesprocent for ejendommen er 50.

Lokalplanen ledsages af forslag til rammeområde 5Be2, der udlægger arealet til blandet bolig- og serviceformål. Indenfor området kan der udover boliger etableres privat service, herunder hotelfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslaget til Lokalplan 5.37 og ramme 5Be2 kan ses på Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk/dk/planer_visioner/ (den vil være tilgængelig her fra fredag middag).

 

 

 

 

 

 

230 Forslag til Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej. Hou"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18947

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt forslag til Lokalplan 6.27 "Område til Erhvervsformål v. Houvej, Hou" med tilhørende Kommuneplanramme skal fremlægges i offentlig høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 19.11.03

at Forslag til Lokalplan 6.27 og forslag til udvidelse af rammeområde 6Erh1 fremlægges i offentlig høring.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 230:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Byrådet behandlede d. 28.05.2003 ansøgning om etablering af en Vognmandsforretning ved Houvej. Det vurderedes, at det er en hensigtsmæssig placering, så Byrådet besluttede at lade udarbejde forslag til lokalplan med denne mulighed.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan med mulighed for erhverv og én bolig i tilknytning hertil.

Ejendommene i området er registreret på vidensniveau 1 iht. Jordforureningsloven som grunde forurenet med tjære. Dette betyder, at ejendommene ikke må overgå til en mere forureningsfølsom anvendelse (f.eks. beboelse) uden amtets forudgående tilladelse. Lokalplanens bestemmelser om etablering af en bolig til virksomheden, forudsætter dermed tillige amtets tilladelse. Før amtet kan give tilladelse skal der gennemføres en forureningsundersøgelse samt evt. oprensning.

Området er beliggende indenfor konsekvenszonen for de etablerede minkfarme vest for Hou by. Derfor er der indtegnet et byggefelt til en evt. beboelse længst væk fra minkfarmene, således at genevirkningerne bliver mindst mulige.

Der er udarbejdet et forslag til udvidelse af rammeområde 6Erh1, således at dette omfatter dels lokalplanområdet, dels Houvej 4, 6 og 8.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslaget til Lokalplan 6.27 og udvidelse af ramme 6Erh1 kan ses på Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk/dk/planer_visioner/ (den vil være tilgængelig her fra fredag middag).

 

 

 

 

 

231 Endelig godkendelse af lokalplan 6.26 - Offentlig område i Hou v. idrætspladsen

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 15964

Beslutningstema:

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt lokalplan 6.26 "Område til offentlige formål i Hou; idrætsfaciliteter m.m." skal vedtages endeligt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.02.2003

at lokalplan nr. 6.26 vedtages endeligt evt. med ændringer af byggefeltet.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. marts 2003 Punkt 31: Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse. Inden byrådets behandling tages kontakt til arbejdsgruppen for om muligt at flytte byggefeltet 10 m mod nord.

Teknisk Forvaltning den 19.11.2003

Arbejdsgruppen har nu lagt sig fast på den fremtidige placering af byggeriet. Dette skal foregå i byggefeltet udlagt nord for det eksisterende klubhus. Byggefeltet placeret umiddelbart nord for parcellerne ved Skippervej foreslås derfor fjernet i den endelige lokalplan.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 231:

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at lokalplanen godkendes endeligt.

Sagens indhold:

Lokalplan 6.26 har været fremlagt i 8 uger.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af Borger- og aktivitetshuset, bygningen kan blive på 3.250 m2, og den skal holdes indenfor et markeret byggefelt. Resten af lokalplanens område kan benyttes til boldbaner o.lign.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Bymodel Hou.

Der er modtaget en indsigelse fra en kommende ejer af Skippervej 38. Byggefeltet ønskes ændret således at bygningen kun kan placeres nord-syd. Det vil betyde en værdiforringelse for ejendommene mod syd, hvis der bliver placeret en høj bygning så tæt på skel. Indsigeslen er vedlagt i bilag.

Afstanden fra ejendommene til byggefeltet er ca. 12,5 m., hvor beplantningsbæltet skal bibeholdes.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

232 Anlæg af cykelsti fra Gandrup til Loftsbro, Regnskab

Journal nr. 05.13.00P19 / /Sagsid 15072

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte om regnskabet af anlægsarbejdet at Cykelstien fra Gandrup til Loftsbroen kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.10.2003 at, regnskabet godkendes og at restbevillingen sker fra Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler 2003

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 232:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Arbejdet omkring etablering af cykelsti fra Gandrup til Loftsbroen er nu færdigt

Cykelsti fra Gandrup til Loftsbroen

Overslag kr.

Forbrugt kr.

Licitation

1.455.812,00

1.434.117,00

Administration og uforudsete udgifter

70.000,00

57.064,97

Projektering/tilsyn

72.700,00

79.829,96

Ekspropriation + køb af jord

75.000,00

66.714,42

Afsætning og opmåling , Landinspektør

80.000,00

107.783,00

1745509,35

Ekstraarbejder

151854,93

i alt

1.897.364,28

Ekstraarbejder består af drænledning langs anlægsskråning ved grøften, samt sikring af skråningsanlægget vha. etablering af afvandingsrør. Det er også nødvendigt at udbedre vejens sporkøring omkring bump, dette arbejde er medregnet under ekstraarbejder.

Der er bevilget 1,75 mill. til projektet

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2002 afsat 1,4 mill. til projektet, herudover der bevilget 350.000 kr. af trafiksikring 2003. Bevillingen af det resterende beløb på 147.364,28 kr. kan ske via Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler 2003.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Oversigt over anlægskonti ? Teknisk Udvalg (eldok) Oversigt over anlaegskonti - Teknisk Udvalg.xls (21 KB)

 

 

 

 

 

233 Udviklingen af dyrehold i Hals Kommune

Journal nr. 09.17.00G01 / /Sagsid 20354

Beslutningstema:

Udviklingen af dyrehold i Hals Kommune fremsendes til Teknisk Udvalgs drøftelse.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 20.11.03 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 233:

Teknisk Udvalg drøftede udviklingen af dyrehold i Hals Kommune. På den baggrund besluttede man at rette henvendelse til Nordjyllands Amt med henblik på at det samlede Tekniske Udvalg fik et møde med Teknik- og Miljøudvalget i amtet for at få drøftet udviklingen senest den 15. januar 2004.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning blev på mødet den 05.11.03 bedt om at igangsætte en indsamling af oplysninger omkring udviklingen af dyreholdet i Hals Kommune. Disse data har Mærsk Data leveret . Teknisk Forvaltning har udfra dataene optegnet 2 grafer. En der beskriver udviklingen af kvæghold i kommunen, og en der beskriver udviklingen af svinehold i kommunen. For begge grafer er dels antallet af dyr indtegnet og antallet af registrerede bedrifter beskrevet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Udvikling af dyrehold i Hals Kommune [el-dok] Udvikling af dyrehold i Hals Kommune.tif (20 KB)

 

 

 

 

 

234 Forslag til Miljøgodkendelse på Mandelvej 15

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 19966

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Mandelvej 15, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 19.11.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 234:

Et flertag af Teknisk Udvalg ønsker, at der alene gives retsbeskyttelse i 4 år.

Ib Munk ønsker fastholdt retsbeskyttelse i de 8 år, og forslaget sendt i høring som det foreligger.

Birthe Madsen, Gert Andersen og Poul Erik Lyngdorf ønsker sagen afgjort i byrådet.

Sagens indhold:

Mandelvej 15 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Mandelvej 15 på ialt 383 DE slagtesvin på ejendommen. Denne produktion vil foregå 2 steder. Der vil blive etableret en stald på Elsamvej til 294,7 DE, og der vil blive reduceret i eksisterende dyrehold på Mandelvej 15 samt etableret rensning af afkastluften. Dyreholdet på Mandelvej vil blive 88,1 DE, hvoraf 32,6 DE vil være søer. Dette vil have en effekt svarende til Hals Kommunes påbud om reduktion.

Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Såfremt Nordjyllands Amt stiller krav til vilkår i kommunes miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af regionplantillægget vil disse blive indarbejdet.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

MGK-Mandelvej15ver2 [el-dok] MGK-Mandelvej15ver2.doc (1227 KB)

 

 

 

 

 

 

235 Miljøgodkendelse for svinebruget ved Houvej 244

Journal nr. 09.17.15P19 / /Sagsid 18918

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion ved Houvej 244, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.10.03 atForslag til miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring,

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 190:

Et flertal af Teknisk Udvalg ønskede sagen udsat indtil der foreligger overblik over udviklingen i Hals Kommune.

Teknisk Forvaltning den 19.11.03

Der er lavet nogle små rettelser i forslaget til miljøgodkendelse efter drøftelserne på udvalgsmødet den 5.11.03. Rettelserne er vedrørende krav til transport af gylle i lastbiltankvogn samt vilkår om tilknytning af separationsanlæg.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 235:

Teknisk Udvalg besluttede, at forslaget sendes i høring.

Sagens indhold:

Ejeren af Houvej 244 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på i alt 499 dyreenheder slagtesvin. Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet for forslaget til redegørelsen skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til miljøgodkendelse offentliggøres.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse og forslaget til regionplantillæg vil senere blive forlagt Teknisk Udvalg til godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. Nr. 753 af 25. august 2001) kapitel 5.

 

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse(Houvej 244.doc) Houvej 244.doc (518 KB)

 

 

 

236 Hals Kommunes pesticidpolitik - status og dispensation

Journal nr. 09.08.11P27 / /Sagsid 4305

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til om Hals Golf Klub i 2004 skal have dispensation fra kommunens pesticidpolitik og status tages til efterretning.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 14.11.2003

 • at Hals Golf Klub får dispensation til at benyttet et vurderet minimum af pesticider i 2004. Vurderingen skal indsendes og godkendes af Teknisk Forvaltning,
 • at sagen tages op igen når resultatet af forhandlingerne mellem Dansk Golf Union og Miljøministeriet foreligger og
 • at status tages til efterretning

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 236:

Indstillingen godkendt.

Dispensation til golfklubben må ikke overstige dispensation for 2003.

Sagens indhold:

Hals Byråd godkendte den 24. november 1999 pesticidpolitikken for Hals Kommune.

Baggrunden for politikken var en aftale mellem bl.a. Kommunernes Landsforening og Miljøministeren om afvikling af pesticidanvendelse på offentlige arealer. Politikken vedlægges i bilag.

Efterfølgende har Teknisk Udvalg på flere møder behandlet sagen og senest givet dispensation fra pesticidpolitikken, således at der i 2003 må anvendes lidt bekæmpelsesmidler ved Hals Golf Klub.

Med hensyn til pesticidanvendelse på golfbanen, så er der forhandlinger i gang mellem Dansk Golf Union og Miljøministeriet, da der er focus på den konkurrenceforvridning der kan opstå mellem golfklubber beliggende på kommunale pesticidfrie arealer og goflklubber på private arealer hvor der gerne på anvendes pesticider. Disse forhandlinger er ikke afsluttet.Status

Der har ikke været anvendt pesticider på de grønne områder i Hals Kommune i 2003. Bekæmpelse af bjørneklo er foretaget manuelt med et specielt skuffejern. Materielgården ønsker dog fortsat muligheden for at kunne pensle med RoundUp, hvis manuel bekæmpelse viser sig ikke at være tilstrækkelig.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Hals Kommunes pesticidpolitik (Pesticidpolitik.doc) Pesticidpolitik.doc (20 KB)

 

 

 

 

 

 

237 Ansøgning om dispensation til anvendelse af markmødding i stedet for møddingsplads

Journal nr. 09.17.04P21 / /Sagsid 20453

Beslutningstema:

Det skal besluttes om ansøgningen om dispensation til anvendelse af markmødding til dybstrøelse fra hestehold i stedet for møddingsplads skal imødekommes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 17.11.2003, atansøgningen drøftes, og at der, hvis ansøgningen imødekommes, stilles vilkår som:

  • markmøddingen placeres udenfor indvindingsoplandet for Gandrup Vandværk.
  • markmøddingen må kun placeres det samme sted 1 år ad gangen og ikke samme sted før efter 5 år.
  • placeringen skal opfylde afstandskravene i § 6 stk. 1 i bek. om

erhvervsmæssigt dyrehold.

  • markmøddingen skal holdes overdækket.
  • overfladevand fra omkringliggende arealer må ikke kunne løbe ind på markmøddingens areal.
  • markmøddingen skal placeres på et tykt lag halm.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 237:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at meddele den søgte dispensation.

Sagens indhold:

Ved Hølundvej 17 er etableret et mindre hestehold på 14 heste. I forbindelse med godkendelse af dyreholdet har kommunens stillet krav i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold om etablering af en møddingsplads med afløb til en møddingssaftbeholder.

Ejeren af Hølundvej 17 ønsker imidlertid at anvende en markmødding til dybstrøelsen fra hesteholdet og ansøger i henhold til bekendtgørelsen § 11, stk. 2 om dispensation for kravet om møddingsplads. Han begrunder ansøgningen med at staldens placering i Øster Hassing by gør at der er sandsynlighed for flue- og lugtgener ved opbevaring af dybstrøelsen i tilknytning til stalden.

I § 11, stk. 2 står "at kommunen kan, for landbrugsejendomme i landsbyer, i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene."

Og i § 11 stk. 3 står at "en tilladelse skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forureing af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb, søer og havet. For markmøddinger gælder i øvrigt afstandsbestemmelserne i § 6 stk. 1."

Ejendommen Hølundvej 17 ligger lidt tilbagetrukken fra Hølundvej med ca. 50 m til den nærmeste nabo. Nedenstående kort viser placeringen i forhold til naboer og den påtegnede cirkel viser afstanden 100 m fra stalden.

 

En lille del af jorden, som hører til ejendommen, er beliggende i indvindingsoplandet til Gandrup Vandværk. Hele jorden er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. , kapitel 5.

Bilag:

Dispensationsansøgning ? Hølundvej 17 (eldok ? Hoelundvej 17.tif) Hoelundvej 17.tif (58 KB)

 

 

 

 

 

238 Godkendelse af drikkevandsanalyseprogram for Nordjyllandsværket, Nefovej 50

Journal nr. 13.02.02K00 / /Sagsid 19483

Beslutningstema:

Der skal besluttes, hvorvidt analyseprogrammet for drikkevand på Nordjyllandsværket, Nefovej 50 kan godkendes og sættes i værk.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 17.11.2003 at, analyseprogrammet for Nordjyllandsværket, Nefovej 50 godkendes og sættes i værk fra 1. januar 2004.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 238:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Nordjyllandsværket har egen indvinding af drikkevand og et fast personale på ca. 120 mand.

Virksomheden skal have undersøgt drikkevandet i henhold til § 7 stk. 5 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, da anlægget leverer vand til et fast personale på mere end 5 personer. Ifølge § 10 i bekendtgørelsen skal der foretages en normal kontrol årligt.

Da virksomhedens faste personale overstiger 50, skal kommunalbestyrelsen endvidere træffe afgørelse om yderligere kontrol. Der henholdes til Miljøstyrelsens vejledning, hvor det foreslås, at der hvert 3. år suppleres med kontrol af uorganiske sporstoffer samt organiske mikroforureninger. Det samlede analyseprogram kan ses på bilag.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bilag:

Analyseprogram for Nordjyllandsværket, Nefovej 50 (eldok ? Analyseprogram for Nordjyllandsvaerket.doc) Analyseprogram for Nordjyllandsvaerket.doc (32 KB)

 

 

 

 

 

 

 

239 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 186:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 206:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 239:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at gruppe 1 kun udføres i laveste udførelse,

at byggeriet sker fra syd mod nord med gruppe 1 som sidste byggeri,

at Hals Kommune opfører og udlejer grund og hytter,

at der afholdes indbudt licitation vedrørende byggeri,

at at forrentningen fastsættes til 5 %,

at lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset og

at byggeriet finansieres via kassebeholdning.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 ? 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal ? og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

Træk i kassebeholdningen.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Mødeark fra den tidligere behandling (Mødeark Hals Jollehavn.doc) Moedeark Hals Jollehavn.doc (26 KB)

Notat dateret den 19.09.03 (Notat Hals Jollehavn.doc) Notat Hals Jollehavn.doc (28 KB)

En plantegning (er tidligere udleveret)

Tegn. Nr. 1.15, 1.16, 1.17 og 1.18 (er tidligere udleveret)

Prisberegning af de enkelte grupper.(Prisberegning.tif) Prisberegning.tif (81 KB)

Samlet oversigt (Samlet oversigt.tif) Samlet oversigt.tif (14 KB)

 

 

 

 

 

 

240 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17119

Beslutningstema:

 1. Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmødet den 22.10.2003 i Miljøcenter Nordjylland I/S (bilag).
 2. Referat fra møde i Sammenslutningen den 27.10.2003 (bilag - eldok).
 3. Referat fra repræsentantskabsmødet i Mokana den 05.11.2003(bilag ? eldok)
 4. Beretning 2002 fra Miljøcenter Nordjylland
 5. Eventuelt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 240:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Taget til efterretning.

Ad.3 Taget til efterretning.

Ad.4 Taget til efterretning.

Ad.5 Teknisk Udvalg ønsker Igloer indsamlet inden jul og sættes ud efter nytår.

Belysning i Hou.

Asfaltering.

Bilag:

Ad.1 Beslutningsprotokol ? Miljøcenter (Beslutningsprotokol.tif) Beslutningsprotokol.tif (134 KB)

Ad.2 Referat fra Sammenslutningen (Referat - Sammenslutningen.doc) Referat - sammenslutningen.doc (86 KB)

Ad.3 Referat fra repræsentantskabsmøde i Mokana (Mokana.tif) Mokana.tif (231 KB)

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 26. november 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

241 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde.

242 Spildevand i det åbne land

243 Spildevand i det åbne land

244 Spildevand i det åbne land

245 Spildevand i det åbne land

246 Spildevand i det åbne land

247 Spildevand i det åbne land

248 Spildevand i det åbne land

249 Spildevand i det åbne

250 Spildevand i det åbne

251 Spildevand i det åbne land

252 Aftale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 20. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |