Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat af møde den 29. september 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 29. september 2003


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 29. september 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Svenne Weinreich

Keld Petersen uden afbud

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE

side

175 Forslag til Miljøgodkendelse Mandelvej 15 *

176 Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune. *

177 Vinteropbevaring af Lystbåde på Hals havn. *

178 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing *

179 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing *

180 Endelig godkendelse af lokalplan 6.25, boligområde v. Kjeldhaven i Hou *

181 Forslag til Regionplantillæg nr. 118 - udvidelse af svineproduktion Østerheden. *

182 Udbygning af 400kV-forbindelsen mellem Vendsysselværket og stationen v. Elsamvej *

183 Ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning, Ø. Hassingvej 106 *

184 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af sø på 500 m2 - matr. nr. 57n Hals by, Hals. *

185 Optagelse af Solvænget som offentlig vej. *

186 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

187 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 Forslag til Miljøgodkendelse Mandelvej 15

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 19966

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Mandelvej 15, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 16.09.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 150:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 175:

Teknisk Udvalg besluttede, at sagen udsættes på baggrund af nye oplysninger vedrørende ammoniakfordampning.

Sagens indhold:

Mandelvej 15 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Mandelvej 15 på ialt 383 DE slagtesvin på ejendommen. Denne produktion vil foregå 2 steder. Der vil blive etableret en stald på Elsamvej til 200 DE, og der vil blive reduceret i eksisterende dyrehold på Mandelvej 15 samt etableret rensning af afkastluften. Dette vil have en effekt svarende til Hals Kommunes påbud om reduktion.

Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Såfremt Nordjyllands Amt stiller krav til vilkår i kommunes miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af regionplantillægget vil disse blive indarbejdet.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

MGK-Mandelvej15 [el-dok] MGK-Mandelvej15.doc (1210 KB)

 

 

 

 

 

176 Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991

Beslutningstema:

Byrådet i Hals Kommune skal beslutte om forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune er klar til fremlæggelse for offentligheden.

 

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 18.09.2003

Forslag til ny Digital Kommuneplan for Hals Kommune indstilles til fremlæggelse for offentligheden i minimum 8 uger.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 158:

Drøftet og genoptages på næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 176:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget, at forslaget godkendes til offentliggørelse, som Hals Kommunes forslag til digital kommuneplan.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte i november 2001, at revisionen af Hals Kommunes kommuneplan indgår som et element i projektet Det Digitale Demokrati, - under Det Digitale Nordjylland.

Revisionen skulle foregå som en total revision af hele kommuneplanen med særlig fokus på 3 udvalgte fokusområder:

 • Udarbejdelse af en ny fremtidsvision for Gandrup - "Bymodel Gandrup"
 • Udarbejdelse af en ny fremtidsvision for Ulsted - "Bymodel Ulsted"
 • Udarbejdelse af en ny Laddistriktspolitik for Hals Kommune

Ud over disse tre fokusområder er revisionen af kommuneplanen alene foregået som en sammenskrivning og opdatering af det allerede gældende plangrundlag, hvor sammenskrivningen består i en omsætning af alle papir-informationerne til det elektroniske medie.

Arbejdsgrupper har i hele 2002 arbejdet med de 3 fokusområder, og den 20. august 2003 godkendte byrådet arbejdsgruppernes oplæg - med flere tilrettelser - til fremlæggelse for offentligheden som en del af det samlede forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

De 3 oplæg er nu omsat til værktøjet bag Den Digitale Kommuneplan, og det eksisterende plangrundlag er ligeledes bearbejdet til mediet.

Et samlet forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune er derfor klar til behandling. Forslaget findes på www.halskom.dk ved at gå ind under fanebladet "planer og visioner" og derefter ind under "extranet". Her anvendes de personligt tildelte brugernavne og passwords for at komme ind i redskabet (kontakt Planlægningsafdelingen, hvis der er brug for vejledning).

 

Administrativ bemærkning den 18.09.2003

Den overordnede vision for Hals Kommune (incl. kommunens Agenda 21 redegørelse) indgår ikke i forslaget til Digital Kommuneplan. En arbejdsgruppe arbejder med et oplæg, der får en selvstændig proces og en selvstændig offentlighedsfase.

Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der på grund af tidspres stadig er enkelte funktioner i forslaget til Digital Kommuneplan, der ikke helt virker optimalt, samt enkelte temaer, der ikke helt er færdige. Der vil blive arbejdet løbende med disse ting, så hele forslaget ligger klart hurtigst muligt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til Digital Kommuneplan findes på www.halskom.dk ved at gå ind under fanebladet "planer og visioner" og derefter ind under "extranet". Her anvendes de personligt tildelte brugernavne og passwords for at komme ind i redskabet.

 

 

 

 

 

177 Vinteropbevaring af Lystbåde på Hals havn.

Journal nr. 08.03.00K02 / /Sagsid 1522

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, hvor vinteropbevaring af lystbåde på Hals havn skal foregå i fremtiden.

 

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 18.09.2003

Sagen fremsendes til behandling.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 159:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 177:

Teknisk Udvalg besluttede, at man midlertidigt placerer vinteropbevaring af lystbåd på Østpieren, indtil der skal en anden anvendelse af arealerne til erhvervsformål.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget en henvendelse fra en borger på Ane Viffertsvej i Hals (skrivelsen af 3. september 2003 er vedlagt). Han ønsker sagen genoptaget og foreslår følgende placeringer af lystbådene fremover:

 • arealet syd for Hals Skanse
 • arealet vest for jollehavnen - hvor sejlbådsstativerne står om vinteren
 • arealet ved søspejderne
 • arealet ved reklubben samt
 • arealet øst for lodsstationen.

Administrativ bemærkning den 18.09.2003

I 1995 behandlede teknisk udvalg en protestskrivelse fra 4 beboere på Limfjordsvej/Lægårdsvej vedrørende vinteropbevaring af lystbåde på parkeringspladsen øst for Limfjordsvej. Beboerne ønsker bådene flyttet, da de forringer udsigten og skæmmer havnemiljøet.

I 1997 blev udvalget præsenteret for en lignende protest fra 31 borgere i den syd-vestlige del af Hals vedrørende vinteropbevaring af lystbåde på den planlagte parkeringsplads vest for Hals havn.

På baggrund af protesterne foreslog teknisk udvalg overfor byrådet, at vinteroplag af lystbåde kunne flyttes til området syd for den eksisterende hybenhæk i området syd for Hals Skanse. Byrådet anmodede teknisk udvalg om en nærmere undersøgelse, inden de ville tage stilling til forslaget. Teknisk udvalg besluttede derfor den 24. november 1997, at der skulle indhentes forhåndsudtalelse fra relevante myndigheder.

Museumsforeningen for Hals Kommune har den 4. marts 1998 gjort Hals Kommune opmærksom på, at hverken Museumsforeningen eller Hals Museum er blevet hørt i spørgsmålet om vinteropbevaring af lystbåde syd for Hals Skanse. De skriver uopfordret, at de "er meget imod disse planer, som i høj grad er i modstrid med planerne for Hals Skanse og som bevæger sig på kanten af fredningsbestemmelserne for området."

7. januar 1998 fremsendes en principiel forespørgsel til Nordjyllands amt/Fredningsnævnet for Nordjyllands amt vedrørende muligheden for anvendelse af arealet syd for hybenhækken syd for Hals Skanse til vinteroplag af lystbåde.

Nordjyllands amt har i skrivelse af 7. november 2000 fremsendt deres umiddelbare vurdering af sagen (skrivelsen er vedlagt som bilag).

Den 18. januar 2001 blev der afholdt et møde med Hals Museum og Hals Museumsforening. Et referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Endvidere er der den 11/1-2001 udarbejdet et notat vedrørende pladsbehovet til vinteropbevaring af lystbåde på Hals havn. Dette notat er ligeledes vedlagt som bilag.

Teknisk Udvalgs møde 23. april 2001 Punkt 73:

På møde den 23. april 2001 besluttede teknisk udvalg, at endelig stillingtagen til sagen afventer jollehavnens eventuelle etablering".

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Skrivelse af 3. september 2003 fra borger på Ane Viffertsvej, Hals(Ane Viffertsvej.tif) Ane Viffertsvej .tif (42 KB)

- Skrivelse af 7. november 2003 fra Nordjyllands amt (Nordjyllands Amt.tif) Nordjyllands Amt.tif (177 KB)

- Referat fra møde den 18/1-2001 med Hals Museums og Hals Museumsforening (Referat fra møde den 18.01.2001.doc) Referat af møde den 18.01.2001.doc (24 KB)

- Notat vedrørende pladsbehovet til vinteropbevaring af lystbåde på Hals havn (Notat ? Hals Havn.doc) Notat - Hals Havn.doc (54 KB)

 

 

 

 

 

178 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.15 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18662

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 2.15 for et erhvervsområde i V. Hassing (administration o.lign) skal vedtages endeligt evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at de indkomne bemærkninger diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 2.15 med kommuneplantillæg nr. 80 vedtages endelig evt. med ændringer

at § 6.2 ændres til "intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m. over det omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet", samt indføjer i redegørelsen, at dette ikke vil blive dispenseret fra.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 160:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 178:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 2.15 har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet nedenstående bemærkninger fra naboer (bemærkningerne er medsendt i kopi):

Lasse Nyby, Skovhusvej 1:

Han så helst at området blev udlagt til boliger, hvis dette ikke tages til efterretning, ønsker han at der tages størst mulig hensyn til det eksisterende boligområde.

Han ønsker adgangen fra Skovhusvej fjernet, og at der ikke gives tilladelse til byggeri over 8,5 m.

Søren og Tine Engesgaard, Skrænten 10 og Jonna og P. Nielsen, Skrænten 6

De ønsker ligeledes området udlagt til boligformål. De ønsker desuden Skovhusvej lukket, således at trafikken til virksomheden kun kan benytte Industrivej.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Bemærkninger fra Skovhusvej 1 (Skovhusvej1.tif) Skovhusvej1.tif (56 KB)

Bemærkninger fra Skrænten 10 og 6 (Skrænten 10 og 6.tif) Skraenten 10 og 6.tif (41 KB)

 

 

 

 

 

179 Endelig vedtagelse af lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål i V. Hassing

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18939

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg nr. 81 skal vedtages endeligt, evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at de indkomne indsigelser diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 2.16 og kommuneplantillæg 81 vedtages endeligt, evt. med ændringer

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 161:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 179:

Teknisk Udvalg besluttede, at indstille til byrådet:

at på baggrund af de indkomne indsigelse fra beboerne på Skrænten, Skovhusvej, Haslundparken, Bymarken og Brodam foretages der følgende rettelse:

"For at sikre mindre trafikstøj/bedre trafiksikkerhed sløjfes muligheden for adgang til Bymarken",

at det indstilles til byrådet, at lokalplanforslag 2.16 og kommuneplantillæg 81 vedtages endeligt med de indstillede ændringer.

 

Sagens indhold:

Lokalplan 2.16 for et område til erhvervsformål (lettere industri m.m.) i V. Hassing samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 81 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet en række bemærkninger.

Bemærkninger er medsendt i kopi, har er blot opsummeret en række bemærkninger, der går igen.

Den væsentligste indsigelse går på byggeriets omfang (højde og volumen), samt de gener dette påfører boligområderne. Herunder at byggeriet ikke kan indpasses i området, og at dette placeres på det højeste punkt.

Derudover er der betænkeligheder vedr. andre gener (trafik og støj) fra virksomheden.

Det fremføres, at de kan risikere en ikke uvæsentlig værdiforringelse af naboejendommene.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Indsigelser til lokalplan 2.16

(Skrænten.tif Skraenten.tif (76 KB)

Skovhusvej.tif Skovhusvej .tif (89 KB)

Haslundparken.tif Haslundparken.tif (166 KB)

Bymarken 15.tif Bymarken 15.tif (60 KB)

Brodam.tif) Brodam.tif (63 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 Endelig godkendelse af lokalplan 6.25, boligområde v. Kjeldhaven i Hou

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 14671

Beslutningstema:

Der skal besluttes, hvorvidt lokalplan 6.25 for et boligområde ved Kjeldhaven i Hou skal godkendes endeligt, og hvorvidt der skal indarbejdes ændringer.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.09.2003

at de indkomne bemærkninger diskuteres og

at det indstilles til Byrådet at lokalplan 6.25 og kommuneplantillæg nr. 77 godkendes endeligt, evt. med ændringer

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 180:

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at lokalplanforslag 6.25 og kommuneplantillæg nr. 77 godkendes endeligt uden ændringer, da man ikke mener de beskrevne gener har det angivne omfang.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 6.25 for et boligområde v. Kjeldhaven i Hou har været fremlagt i offentlige høring i 8 uger.

Dette er det andet forslag, der har været fremlagt. Der har været fremlagt et tidligere forslag med en vejadgang til Nørregade, det nuværende forslag, har vejadgang til Hummerstræde.

Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse fra en række grundejere ved Hummerstræde, Kjeldhaven og Kystvejen (medsendt i bilag).

De protesterer mod, at der etableres en sidevej til Hummerstræde, med trafik fra 6 boliger, samt øvrig trafik fra Kjeldhaven og virksomheden Nørregade 14. Der fremføres en række argumenter for at sikre det rolige miljø og trafikforholdene for den "bløde trafik" i Hummerstræde til gavn for beboerne og for brugerne i øvrigt.

Desuden protesteres imod kommuneplantillæg nr. 77, der udvider centerområdet, således at det omfatter, det planlagte byggeri.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Indsigelse fra en række grundejere (Indsigelse 6.25.tif) Indsigelse 6.25.tif (177 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 Forslag til Regionplantillæg nr. 118 - udvidelse af svineproduktion Østerheden.

Journal nr. 01.01.03P17 / /Sagsid 19738

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal indsendes bemærkninger til Forslag til Regionplantillæg nr. 118, VVM-redegørelse for Østerheden, V. Hedensvej 35.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at Teknisk Udvalg diskuterer regionplantillægget.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 162:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 181:

Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke er bemærkninger til regionplantillægget.

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget forslag til Regionplantillæg nr. 118 med VVM-redegørelse for Østerheden. Teknisk udvalg godkendte d. 21. maj 2003 det forslag til miljøgodkendelse, der er en del af forslaget til regionplantillæg.

Regionplantillægget giver mulighed for at udvide eksisterende svineproduktion på 198 dyreenheder til 392 dyreenheder. Hele Regionplantillægget kan læses og downloades fra www.nja.dk/Serviceomraader/Regionplan/ForslagTilRegionplantillaeg/

Besætningen er før udvidelsen på 5.378 producerede slagtesvin pr.år (198 DE),som fedes op fra 30 til 118 kg. Den ansøgte udvidelse betyder, at besætningen øges til 14.112 producerede slagtesvin pr.år (392 DE). Efter udvidelsen fedes slagtesvinene op fra 30 til 100 kg. Landbrugslovens arealkrav og husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler er opfyldt.

Hovedparten (86 %) af svinebrugets arealer ligger i områder, der i regionplanen er udpeget som jordbrugsområde eller regionalt jordbrugsområde. Den resterende del ligger i område, der er udpeget som naturområde efter afsluttet råstofindvinding.

Enkelte af svinebrugets udbringningsarealer ligger i områder, der i regionplanen er udpeget som økologiske forbindelser. Målet med udpegning af økologiske forbindelser er sikring af spredningsmuligheder for planter og dyr. Amtet vurderer ikke, at udvidelsen indebærer ændringer, der kan skade arealernes funktion som økologiske forbindelser. Overgang til udbringning af forsuret gylle vurderes endog at betyde mindre N-belastning af tilstødende markskel, skovbryn og vandløbsbræmmer, til gavn for disses funktion som spredningsveje for planter og dyr.

Udbringningsarealerne omfatter ikke beskyttede naturtyper, men grænser umiddelbart op til enkelte små arealer med beskyttede naturtyper. Fortsættelse af hidtidig markdrift, herunder overgang til udbringning af forsuret gylle, vurderes af amtet ikke at forringe naturtilstanden af de naturtyper, der alle i forvejen er naturligt næringsrige eller påvirkede af hidtidig markdrift.

Udbringningsarealerne grænser op til § 3-beskyttede dele af vandløbssystemerne Gåser Å og Østerå. Ingen af udbringningsarealerne rummer skrånende terræn med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning til vandløb. De beskyttede vandløb vurderes i kraft af obligatoriske 2 m dyrkningsfrie bræmmer at være tilstrækkeligt sikrede mod uønskede direkte påvirkninger fra markdrift.

Beregning af ammoniakfordampning fra stalde og gylletanke viser beskeden ændring fra 5060 kg N/år til maksimalt 5300 kg N/år. Ved udvidelsen vurderes ammoniaktabet fra udbringning af gylle at falde. Amtet vurderer at den samlede ammoniakfordampning fra svinebruget ved udvidelsen er uændret eller svagt faldende.

Amtet vurderer, at der ikke er grundlag for at stille vilkår til driften af arealerne i områder med

drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

Udvaskningsberegningerne for den ansøgte udvidelse viser:

- at udvaskningen for ansøgers arealer i område med drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser er 70 mg nitrat pr. liter i det vand, der forlader rodzonen.

 • at udvaskningen for gylleaftaler i områder med begrænsede drikkevandsinteresser er 40 mg nitrat pr. liter i det vand, der forlader rodzonen.

Udbringningsarealerne ligger alle i oplandet til Limfjorden og der skal derfor være fosforbalance på de dyrkede arealer efter udvidelsen, hvilket svarer til en gødskning, der modsvarer planternes fraførsel. Fosforregnskabet for virksomheden viser, at underskuddet bliver mindre og går fra et underskud på ca. 2 kg P/ha i før-situationen til balance (0 kg P/ha) i efter-situationen. Det vil sige, at der bliver fosforbalance på bedriften.

Amtet forudsætter i sin godkendelse, at projektet etableres på en sådan måde, at Bedst Anvendelig Teknologi løbende implementeres ? når de økonomiske og tekniske muligheder er til stede.

I VVM-redegørelsen er 2 alternativer beskrevet; et "0-alternativ" og et alternativ, hvor der opkøbes en anden ejendom, og produktionen spredes på 2 ejendomme. Ingen af de to alternativer vurderes at være relevante.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Evt. bemærkninger fra Hals kommune skal være amtet i hænde senest d. 22.10.2003

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

182 Udbygning af 400kV-forbindelsen mellem Vendsysselværket og stationen v. Elsamvej

Journal nr. 01.01.03P17 / /Sagsid 19625

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, dels om der skal fremsendes bemærkninger til amtets behandling af VVM-sagen for udbygning af 400 kV-forbindelsen på dette tidspunkt i processen, dels om de har særlige ønsker vedr. møder m.m. med amtet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at udvalget drøfter sagen

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 163:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 182:

Teknisk Udvalg indstiller chefgruppens indstilling, dog med bemærkning, det alene er administrativt.

 

Sagens indhold:

Eltra ønsker at udvide den eksisterende 400 kV-forbindelse mellem Vendsysselværket og stationen i V. Hassing ved at montere en top og ophænge et ekstra 400 kV-system. Sagens gennemførelse forudsætter udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Nordjyllands amt er myndighed på området, og skal i denne forbindelse i første omgang tage stilling til, hvorvidt de er indstillet på at igangsætte VVM-proceduren, eller meddele ansøger et afslag.

Amtets Økonomiudvalg besluttede på sit møde den 14. juli, at udbygningens betydning for de lokale interesser drøftes med kommunen, inden amtet træffer afgørelse om, hvorvidt det fornødne planarbejde igangsættes. Sagen har været forelagt Chefgruppen d. 27.08.2003, der udtaler, at sagen har stor interesse og kommunen bør inddrages mest muligt i processen (både politisk og administrativt).

En VVM-procedure omfatter normalt

 • ansøgning behandles i amtet, der beslutter, hvorvidt VVM-proceduren skal iværksættes
 • debatoplæg og foroffentlighedsfase, hvor der indhentes idéer og kommentarer bl.a. fra kommunen
 • amtet beslutter, på baggrund af de indkomne bemærkninger, hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen. Hvis dette er tilfældet, skal der udarbejdes et forslag til Regionplantillæg og VVM-redegørelse
 • forslaget til Regionplantillæg og VVM-redegørelse fremlægges i fornyet offentlig høring
 • amtet beslutter, hvorvidt det endelige tillæg og VVM-redegørelsen kan vedtages

 

Amtets teknikere har i fremlæggelsen for politikerne redegjort for, at udvidelsen hovedsageligt vil påvirke de visuelle forhold i området. De har vurderet, at udsigten mod syd fra beboelserne i Stae vil blive påvirket, fordi masterne efter forhøjelsen vil stå som sorte profiler over horisonten og den visuelle påvirkning vil blive større, når masterne kan ses direkte mod himlen uden fast baggrund. De har desuden fremført, at de fritliggende ejendomme omkring linieføringen vil blive påvirket.

Den ansøgte udbygning, for en beskeden investering, indebærer en række fordele, blandt andet i form af reduceret nettab og dermed reduceret CO2-udslip samt større fleksibilitet i driften af el-nettet.

Amtets notat vedr. udbygningen, der er udarbejdet til deres udvalgsbehandling er medsendt. Desuden er medsendt visualiseringen af udbygningen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Amtets notat (amt_notat) amt_notat.doc (35 KB)

Visualiseringer (er tidligere udleveret)

 

 

 

 

 

183 Ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning, Ø. Hassingvej 106

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 19362

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til etablering af udhus på 30m2.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at udvalget diskuterer ansøgningen

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 164:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 183:

Et flertal i Teknisk Udvalg besluttede at godkende det ansøgte.

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre et traktorskur på 30 m2 på ejendommen Ø. Hassingvej 106.

Opførsel af tilbygningen kræver landzonetilladelse. Ifølge Planloven må der i landzonen ikke uden tilladelse opføres ny udhusbebyggelse, såfremt at det samlede udhusareal overstiger 50 m2, medmindre der er tale om landbrugsejendomme.

Der er på ejendommen registreret udhusbebyggelse på i alt 265 m2, med tilbygningen vil det samlede udhusareal blive på 295 m2.

Ifølge "Praksis i landzoneadministration" kan der forventes givet tilladelse til udvidelse op til 100 m2 samlet udhusbebyggelse, yderligere udvidelse vil blive afgjort politisk.

Ansøger oplyser, at det eksisterende udhusareal er fordelt som følger:

Hestestald ca. 75m2 - Benyttes til hestehold

Garage ca. 30m2 - Benyttes til parkering af bil

Værksted ca. 15m2 - Benyttes til opbevaring af værktøj samt reparationer

Lade ca. 130m2 - Benyttes til opbevaring af fastbrændsel, hø og halm i "big baller", øvrigt hestefoder, redskaber, stiger, havetraktor m.m.

Der er ikke plads til en traktor i ovennævnte udhuse.

Der blev i 2000 nedrevet 2 bygninger på i alt ca. 130 m2. Disse bygninger blev nedrevet af den tidligere ejer.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

184 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af sø på 500 m2 - matr. nr. 57n Hals by, Hals.

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 19200

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til udvidelse af sø til 500 m2.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.09.2003

at der meddelelse landzonetilladelse til etablering af sø på 500 m2 på matr.nr. 57m og 57n Hals by, Hals.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 165:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 184:

Indstillingen godkendt med bemærkning at vilkår vedrørende udsættelse af ænder m.v. sker i overensstemmelse med jagtloven. Der indføjes at søen skal være færdiggjort senest 1 år efter påbegyndelsen.

Sagens indhold:

Hald kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af sø på 500 m2 på matr.nr. 57m og 57n Hals by, Hals. Arealet ligger ved Måholtvej men er en del af landbrugsejendommen Fladkærvej 36 (kortbilag medsendt). Etablering a søer på over 100 m2 kræver landzonetilladelse, idet der er tale om ændret anvendelse.

Der er i øjeblikket et vandhul/sø på arealet på ca. 100 m2, ifølge amtet er søen ikke beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring, hvor der er indkommet en bemærkning fra ejendommen Måholtvej 24. Ejeren er imod en yderligere udbygning af den eksisterende sø. Det fremføres at der i forvejen er gener forårsaget af intensiv jagt i området, dette vil blive forværret ved udvidelsen (kopi af indsigelse medsendt). Ansøger har efterfølgende fremført at jagten ikke ændres, der er tale om en mark på 7 ha., der er begrænset, hvor intensiv jagt, der kan udøves på stedet.

Normalt vil der til landzonetilladelser til anlæg af søer blive stillet betingelse om, at der bl.a. ikke må udsættes eller fodres andefugle.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Kortbilag (sø_Måholtvej.doc) soe_Maaholtvej.tif (2613 KB)

Indsigelse (Indsigelse sø.tif) Indsigelse soe.tif (29 KB)

 

 

 

 

 

185 Optagelse af Solvænget som offentlig vej.

Journal nr. 05.02.20P20 / /Sagsid 19469

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage stilling til, om Solvænget skal optages som offentlig vej, herunder fordelingen af udgifterne til udbedring af vejen med asfalt m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16. september 2003:

at Solvænget optages som offentlig som anført kortbilaget.

at Udgifterne til asfaltering m.v. fordeles i henhold til antal parceller/husstande.

at Hals Kommunes andel afholdes af TU´s diverse anlæg.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 166:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 185:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 6.24 blev der åbnet op for en stiadgang til Solvænget, således de fremtidige beboere på Grøftekanten via Solvænget som gående eller cyklende kunne komme til den centrale del af Hou.

Beboerne på Solvænget ønskede i den forbindelse, at Hals Kommune som kompensation asfalterede vejen og overtog den fremtidige vedligeholde.

Den nuværende belægning på Solvænget kan ikke tilgodese de krav, som Hals Kommune måtte have til stiadgang for eventuelle handicappede m.v.. Samtidigt vil Hals Kommune også have en forpligtigelse til at deltage i vedligeholdelsen af den pågældende vej fremover.

Hals Kommune kan beslutte, at Solvænget optages som offentlig vej i henhold til kapitel 2 i lov om offentlige veje. Samtidigt Kan kommunen i henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje §3 stk. 1 pålægge ejere helt eller delvis at afholde udgifterne til forbedringerne i denne forbindelse. Til disse udgifter kan medregnes nødvendig regulering af eksisterende kørebane, asfaltering af samme samt udgifter til udbygning af gadelysanlægget samt eventuel udgifter til afvanding.

I nærværende sag foreslås, at den eksisterende kørebane i stabilt grus oprettes forinden asfaltering, der sker i en bredde som nuværende kørebane. Det etableres en ekstra lysmast. Der sker alene afvanding af kørebanen til rabat.

Udgifterne hertil udgør incl. Uforudsete udgifter kr. 115.000 + moms, fordelt med 11.000 kr. til opretning af kørebane, 80.870 til asfalt, 12.000 til ny lysmast samt uforudsete udgifter. Udgiften andrager således kr. 143.750 incl. Moms.

Udgifterne kan fordeles mellem de, der anvender og grænser op til vejen på forskellig måde. I nærværende sag vil vi foreslå, at fordelingen sker i henhold til i henhold til antallet af parceller/husstande, der umiddelbart anvender vejen med lige store anparter.

Anparterne kan gøres op på følgende måde: Nuværende parceller til Solvænget i alt 10 og parceller på Grøftekanten/husstande i alt 18. Dette vil give en anpart pr, ejendom/husstand på kr. 5.134 incl. Moms. Hals Kommunes andel vil udgøre kr. 92.410 incl. Moms. Den andel de private skal betale kan iflg. § 15 afdrages over et tidsrum på 5-15 år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Finansieringen af Hals Kommunes andel foreslås at ske via TU´s diverse anlæg.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/Lov om offentlige veje.

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje.

 

Bilag:

Kortbilag (eldok. solvænget.tif) Solvaenget.tif (103 KB)

TU´s diverse anlæg.(Anlægskonti 03.xls) Anlaegskonti03.xls (21 KB)

 

 

 

 

186 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:

Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 186:

Udsat.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 ? 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal ? og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

Træk i kassebeholdningen.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Mødeark fra den tidligere behandling (Mødeark Hals Jollehavn) Moedeark Hals Jollehavn.doc (26 KB)

Notat dateret den 19.09.03 (Notat Hals Jollehavn) Notat Hals Jollehavn.doc (28 KB)

En plantegning (er tidligere udleveret)

Tegn. Nr. 1.15, 1.16, 1.17 og 1.18 (er tidligere udleveret)

Prisberegning af de enkelte grupper.(Prisberegning.tif) Prisberegning.tif (81 KB)

Samlet oversigt (Samlet oversigt.tif) Samlet oversigt.tif (14 KB)

 

 

 

 

 

 

187 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17119

Beslutningstema:

 1. Hals Havn.
 2. Eventuelt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 168:

Udsættes til næste møde.

 

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 187:

Udsat.

Bilag:

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 29. september 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

side

188 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde.

189 Parkering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 21. oktober 2003 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |