Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat af møde den 31. marts 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 31. marts 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 31. marts 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt.

Svenne Weinreich forlod mødet kl. 18.15 under pkt. 83

Keld Petersen forlod mødet kl. 17.30 under pkt. 78

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

75 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune *

76 Opførelse af bygning over hovedpumpestaion P-9 på havnen i Hals. *

77 Endelig godkendelse af Digital Kommuneplan for Hals Kommune. *

78 Regnskab 2003 - Teknisk udvalgs område *

79 Forslag til lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" *

80 Endelig godkendelse af lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Rosenvænget, Hals" *

81 Forslag til Lokalplan 2.18 for område til centerformål ved Springvandspladsen *

82 Ansøgning fra Dagli´ Brugsen i V. Hassing om tilladelse til at udvide nuværende butik. *

83 Klage over landzonetilladelse til ridecenter på Hølundvej 17 *

84 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af sø på matr.nr. 5æ Hals by, Hals *

85 Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup. *

86 Nedlæggelse TDC's telefonbokse i Hals Kommune. *

87 Drøftelse af delegation fra Teknisk Udvalg til Teknisk Forvaltning *

88 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej *

89 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nordmarken *

90 Parkeringslomme ved Aalborgvej, Hals *

91 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn. *

92 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune

Journal nr. 07.00.03P24 / /Sagsid 21425

Beslutningstema:

Det skal besluttes om der skal indføjes to nye fraktioner (gips og affaldstræ) i regulativet for aflevering af affald til genbrugspladserne, samt om der skal indføres begrænsninger på aflevering af bygningsaffald på pladserne.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. marts 2004 at

Affaldstræ og gips indføjes som nye fraktioner i regulativet, og at der fastsættes en max. mængde ? det der kan være på en trailer - med hensyn til sorteret bygningsaffald som afleveres på pladserne.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 75:

Teknisk Udvalg besluttede at indstille til byrådet,

at forslaget til ændringer vedrørende bygningsaffald godkendes med ikrafttræden den 1. juli 2004 og

at forslaget vedrørende træaffald udsættes til mødet i august.

at forslaget vedrørende gipsaffald godkendes.

 

Sagens indhold:

Der er opstået mulighed for at træaffald som f.eks. køkkenelementer, møbler, træemballage, døre, spån-, MDF- og krydsfinerplader kan afleveres til genbrug til nye spånplader. I dag afleveres træaffaldet til forbrænding på Reno-Nord. Udgiften til at aflevere til genbrug er ca. den samme som forbrændingsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.

Ligeledes er der mulighed for at aflevere gipsaffald til genbrug i stedet for at deponere det på Rærup Losseplads. Gipsaffald med tapet, glasvæv, søm og skruer kan nu afleveres til genbrug hvor det anvendes som råvarer til produktion af nye gipsplader. Udgiften er ca. den samme som deponeringsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.

Bygningsaffald er en eksisterende fraktion i regulativet. I dag modtages meget store mængder fra nedrivning af bygninger m.m. Affaldet knuses og søges afsat, men mængderne er for store og produktet er for dårlig så det hele kan ikke afsættes.

Derfor foreslås at vilkårene for aflevering af fraktionen ændres således at der efter den 1. august 2004 kun kan afleveres max. en trailerfuld bygningsaffald. Affaldet skal fremover ligeledes sorteres i rent beton, tegl, og jernbeton for at kunne knuse det til nogle mere anvendelige produkter.

Der vedlægges et notat med de foreslåede ændringer til regulativet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Ændringen af regulativet skal annonceret i Hals Avis

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Gældende regulativ for aflevering af affald til genbrugspladserne i Hals Kommune. (regulativ.doc) regulativ.doc (46 KB)

Notat med ændringer til regulativet (fraktioner.doc) fraktioner.doc (22 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 Opførelse af bygning over hovedpumpestaion P-9 på havnen i Hals.

Journal nr. 00.18.00G01 / /Sagsid 21432

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil opføre en bygning over den eksisterende pumpestation på arealet mellem Færgevej og Havnen.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 23.03.2004, at der meddeles tilladelse opførelse af den ansøgte bygning, da det er vurderet at bygningen med sit materialevalg og udseende kan indpasses i havnemiljøet.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 76:

Indstillingen godkendt, dog uden glasparti. Sagen forelægges TU inden etableringen, herunder økonomi.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning fra centralrenseanlægget der har et ønske om at opføre en bygning på 17 m2 over eksisterende pumpestation.

Bygningen opføres i trykimprægneret træ 1 på 2 og med tagpaptag med listetægning (taghældning 30 ? 40 grader), i gavlen bliver der et stor glasparti.

Det er vurderet at bygningen med sit materialevalg og udseende kan indpasses i havnemiljøet.

Begrundelse for at opføre bygningen er en fortsættelse af renoveringen af hovedpumpestationerne i Kommunen (Der forefindes i alt 14 stk. lignende hovedpumpestationer, fordelt over hele Kommunen.)

Bygningen opføres i stil med, allerede opførte bygninger ved P-14 Koldkær - P-10 Gl. skansevej i Hals og P-11 Skivervej i Gandrup byer.

Brugsformålet er til maskinelt pumpegrej, herunder montage af ekstra pumpekapacitet, automatik og styringer med luftindblæsning (overtryk), til sikring af levetidsforlængelse på installationer - samt andet nødvendigt grej for stationen, montage af løftebjælke for pumper (vægt ca. 310 kg pr, stk.) og endelig med henblik på at skabe et bedre arbejdsmiljø under tilsyn

m.m.

Der etableres glasparti i gavlen således at borgeren kan se, hvad der sker med spildevandet (dette virker "hæmmende" på hærværk mod bygningen.) Det er den erfaring vi har kunne konstateret.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 5.23 for Hals Havn.

For område 3 (Håndværker- og serviceområde på nordmolen )gælder:

3.3 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og havneformål.

Indenfor området må kun indrettes eller opføres bebyggelse til:

- Værksteds-, håndværks-, handels-, transport- og oplagsvirksomheder, som har en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen, offentlige formål, handel, restaurant, klubhus og service m.v. som har naturlig tilknytning til havnen og aktiviteterne i havneområdet.

7.5 Det samlede rumfang af bygninger inden for den enkelte ejendom I det enkelte lejemål må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal og højst 75% af grundens areal må bebygges.

7.6

Ingen del af en bygnings tag, gavl eller facade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over nuværende terræn. Hvor særlige produktionstekniske forhold gør sig gældende kan bygningshøjder op til 12,5 m tillades.

På særligt deklarationsbelagte arealer under fyr- og båkelinier d bygningshøjden dog ikke overstige de tinglyste maksimalhøjder, der fremgår af lokalplanens bilag 5 og 6.

8.8 Ny bebyggelse skal i hovedtrækkene opføres som købstads- eller havnehuse efter principperne om gode og dårlige eksempler som i eksempelsamling i lokalplanredegørelsen.

8.9 Større bygningsvolumener skal tilpasses områdets småskalabebyggelse ved særlig udformning af bebyggelsens ydre afgrænsning, eksempelvis ved tilføjelse af mindre bygningsenheder på siden af større bygningskroppe efter principperne vist i lokaplanredegørelsen.

8.10 Til udvendige bygningssider må kun anvendes tegl som blank eller pudsedvandskuret mur eller træ malet med dækkende træbeskyttelse eller dækkende maling. Endvidere må anvendes pladebeklædning med profiler som har udseende som "en på to".

8.11 Udvendigt træværk samt vinduer, døre og porte skal males med dækkende maling eller dækkende træbeskyttelse.

8.12 Tage skal udføres som sadeltage med en hældning større end 25 grader.

8.13 Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

 

Bilag:

Tegning der viser, hvor på HalsHavn bygningen opføres (Hals Havn ? bygning.tif) Hals Havn - bygning.tif (43 KB)

Tegning over bygningen (grundplan og facader) (Hals Havn ? grundplan.doc) Hals Havn - grundplan.doc (210 KB)

 

 

 

 

77 Endelig godkendelse af Digital Kommuneplan for Hals Kommune.

Journal nr. 01.02.03P15 / /Sagsid 19991

Beslutningstema:

Byrådet skal godkende den Digitale Kommuneplan for Hals Kommune og i den anledning tage stilling til hvordan de indkomne indsigelser og bemærkninger mod forslaget til Digital Kommune skal påvirke den endelige plan.

 

Indstilling / Beslutning:

Planlægningsafdelingen den 19.03.2004

Planlægningsafdelingens anbefalinger i vedlagte notat indstilles til godkendelse i chefgruppen, økonomiudvalget og byrådet.

 

Chefgruppens møde 24. marts 2004 Punkt 27:

Planlægningsafdelingens anbefalinger indstilles til godkendelse i teknisk udvalg, økonomiudvalg og byrådet.

Det anbefales endvidere, at det fremtidige boligområde i Ulsted placeres nord for skolen.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 77:

Teknisk Udvalg instiller til økonomiudvalget, at indsigelserne behandles som følger:

Ad.1 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.2 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.3 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.4 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.5 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.6 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.7 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.8 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.9 Der skabes mulighed for udvidelsen af fritidsaktiviteterne mod øst. Der udarbejdes en administrativ bemærkning vedrørende nærmere anvendelse af arealet øst og nord for børnehaven.

Ad.10 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.11 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.12 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Ad.13 Planlægningsafdelingens indstilling indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:

Forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommune har været fremlagt for offentligheden i perioden fra den 29. oktober 2003 til den 7. januar 2004. Nordjyllands amt og Direktoratet for FødevareErhverv indsendte et forvarsel om en indsigelse og fik fristforlængelse til 6. februar 2004. I perioden er modtaget indsigelser/bemærkninger fra følgende:

Generelle indsigelser:

 1. Nordjyllands amt
 2. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité i Hals Kommune
 3. Direktoratet for FødevareErhverv
 4. Indsigelser mod Bymodel Gandrup

 5. Gunnar Sørensen, Gl. Kongevej 6, Gandrup
 6. Else og Niels Bogner Jensen samt Ella og Ernst Maahn, Gandrup
 7. Allan og Lene Christiansen samt Anders og Pia Høgh, Gandrup
 8. Sylvia Rennison, Houvej 322, Gandrup
 9. Poul M. Christensen, Vesterparken 16, Gandrup.
 10. Indsigelser mod Bymodel Ulsted

 11. Bjarne Sørensen, Egon Hansen, Christen Sinding og Børge Christensen, Ulsted
 12. Anne Benzon og Jens Thidemann, Vestergade 49, Ulsted
 13. Indsigelser mod Landdistriktspolitikken

 14. Mogens Mellergaard Mortensen, Sønderskovvej 208, Gåser
 15. Jens Myhren, Stribenvej 40, Vester Hassing
 16. Flere skovejere i Hals Kommune

I vedlagte notat er indsigelsernes indholde beskrevet.

Arbejdsgrupperne bag Bymodel Gandrup, Bymodel Ulsted og Landdistriktspolitikken har fået forelagt de respektive indsigelser mod deres oplæg. Arbejdsgruppernes kommentarer/anbefalinger er gengivet i notatet.

Notatet afsluttes med Planlægningsafdelingen anbefalinger.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om planlægning, kapitel 4.

 

Bilag:

- Notat vedr. Indsigelser mod forslag til Digital Kommuneplan for Hals Kommuneplan for Hals Kommune (eldoc. Kommuneplan) Kommuneplan.doc (60 KB)

 

 

 

 

 

78 Regnskab 2003 - Teknisk udvalgs område

Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 21586

Beslutningstema:

Godkendelse af regnskab 2003 for Teknisk udvalgs område.

 

Indstilling / Beslutning:

Der søges generelt om godkendelse af afvigelse mellem regnskab og budget.

Der søges endvidere om overførsel af følgende beløb på Teknisk udvalgs område til 2004:

 • Drift - Overførsel af beløb vedr. Økonomisk decentralisering - Materielgården,

kr. -144.000 og Rensningsanlægget, kr. 541.000

 • Drift - Asfaltarbejder fremrykket fra 2004 til 2003 - kr. -800.000.
 • Drift - Midler vedrørende Miljøpuljen - kr. 35.800.
 • Drift - Restmidler vedr. omlægning/anlæg af gadebelysning - kr. 132.600 til anvendelse

ved renovering af gade/gaderum i V. Hassing.

 • Drift - Ekstraordinært stort gruslager oparbejdet i 2002/03 - en negativ overførsel på

kr. -582.000.

 • Anlæg - Restmidler vedr. Teknisk udvalgs diverse konto - kr. 225.900.
 • Anlæg - Restmidler vedr. Trafiksikkerhedsmidlerne - kr. 746.200
 • Anlæg - Restmidler afsat til renovering af gade/gaderum i V. Hassing - kr. 976.700
 • Anlæg - Restmidler til sti mellem Fjordparken og Færgevej - kr. 21.400

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 78:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Der foreligger bemærkninger til regnskab 2003 for Teknisk udvalgs område.

DRIFT

I forhold til udvalgets samlede budget (når der er taget højde for de foreslåede overførsler o.a.) -udviser regnskabet totalt set en merudgift på DRIFT på i alt kr. 617.586. Heraf viser det Skattefinansierede område en mindre udgift på kr. 102.159 og det Takstfinansierede område en merudgift på kr. 719.745.

ANLÆG

Totalt set viser anlæg en merudgift på kr. 4.752.981. Tillægges de midler der søges overført til 2004 - i alt kr. 1.153.600 og indgået merindtægt på tilslutningsbidrag til detailkloakker kr. 1.296.000 (udgiften figurerer under driften) - er merudgiften reelt kr. 8.019.181.

Vedrørende budgetafvigelserne indenfor de enkelte områder, er der nærmere redegjort herfor i bemærkningerne til regnskabet.

 

Økonomiske konsekvenser:

Drift - forbrug af kassebeholdningen på kr. 617.586.

Anlæg - forbrug af kassebeholdningen på kr. 8.019.181.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Specielle bemærkninger til regnskab 2003 - Teknisk udvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Forslag til lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20427

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt det udarbejdede forslag til Lokalplan 2.17 for et erhvervsområde øst for Aslundvej i V. Hassing samt det tilhørende rammetillæg 2Erh3 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at Lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" samt rammetillæg 2Erh3 fremlægges i offentlig høring

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 79:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Økonomiudvalget besluttede d. 20.01.2004 at der skulle igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et erhvervsområde øst for Aslundvej. Der er udarbejdet et forslag til denne lokalplan.

Lokalplanen er en videreførelse af bestemmelserne og principperne i lokalplan 2.06 vest for Aslundvej. Området kan således anvendes til erhvervsformål i form af lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj- eller luftforureninger, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvender.

Vejadgang til området etableres fra Aslundvej, men forskudt ift. Industrivej, således at der ikke etableres et kryds.

I området må bygninger max. opføres med en højde på 10 m. Byrådet kan tillade byggeri op til 15 m., tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (dvs. hvis en grund er på 5000 m2 kan der etableres byggeri på 500 m2 med en højde op til 15 m.)

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til Lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" samt rammetillæg 2Erh3 kan ses og downloades fra Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk under Planer og Visioner og Find planen.

 

 

 

 

 

80 Endelig godkendelse af lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Rosenvænget, Hals"

Journal nr. 01.02.00G01 / /Sagsid 19672

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Lokalplan 5.37 for et område til bolig- og serviceformål v. Skovsgårdsvej med tilhørende rammetillæg skal godkendes endeligt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at der i lokalplanen indføres "§5.3 Parkeringspladser skal etableres nord for bygningen, med adgang til pladserne øst for bygningen. Der må ikke gives mulighed for eller foretages parkering syd for bygningen eller på den private fællesvej."

at Lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Skovsgårdsvej, Hals" og kommuneplantillæg 5Be2 herefter vedtages endeligt.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 80:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Forslag til Lokalplan 5.37 "Område til bolig- og serviceformål v. Skovsgårdsvej, Hals" og kommuneplantillæg 5Be2 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen udlægger et område til en blanding af almindelige lejligheder og hotelværelser i tilknytning til Hals Hotel.

I høringsperioden er der indkommet en bemærkning fra Lene & Preben Kramer, Rosenvænget 5 (medsendt i bilag):

De ønsker oplyst hvor p-pladser skal anlægges og hvordan tilkørslen anlægges. Desuden kan de ikke på baggrund af lokalplanens bestemmelser udregne, hvor mange pladser der skal etableres.

De ønsker, at sikre sig at deres adgang ikke blokeres af gæsternes biler.

Administrativ bemærkning:

Iflg. lokalplanen skal ejendommes eksisterende vejadgang fra Rosenvænget benyttes, og der skal udlægges parkeringsarealer svarende til én p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og én p-plads pr. helårsbolig. Der er i lokalplanen ikke lavet bestemmelser, der yderligere regulerer parkering og adgangsforhold.

Det vurderes, at der kan opstå problemer for adgangsforholdene til Rosenvænget 5, hvis parkering foretages syd for "Det gamle Sygehus". Det foreslås derfor, at der i lokalplanen indføjes "§5.3 Parkeringspladser skal etableres nord for bygningen, med adgang til pladserne øst for bygningen. Der må ikke gives mulighed for eller foretages parkering syd for bygningen eller på den private fællesvej."

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Bemærkning vedr. lokalplan 5.37, Lene & Preben Kramer (eldok. Bemaerk_LP537.tif) Bemaerk_LP537.tif (55 KB)

 

 

 

 

 

81 Forslag til Lokalplan 2.18 for område til centerformål ved Springvandspladsen

Journal nr. 01.02.05 / /Sagsid 21582

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt det udarbejdede forslag til Lokalplan 2.18 "Centerområde ved Springvandspladsen, V. Hassing" skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at forslag til lokalplan 2.18 "Centerområde ved Springvandspladsen, V. Hassing" fremlægges i offentlig høring

 

.Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 81:

Teknisk Udvalg indstilles,

at forslaget indstilles til byrådets godkendelse. Forinden byrådets stillingtagen udarbejdes en administrativ bemærkning til yderligere belysning af forslaget, herunder illustrationsplan m.v.

Det indstilles endvidere, at der indføjes ny

§8.4 "Der skal etableres afskærmning mellem parkeringspladsen i område C og ejendommen mod syd på matr. nr. 91d V. Hassing by, V. Hassing. Afskærmningen skal foretages med fast hegn i en højde på 1,8 m. Afskærmningen skal foretages senest i forbindelse med etablering af parkeringspladsen".

§5.1 Ændres til "I det omfang, der ikke kan udlægges parkeringspladser på egen grund, kan forpligtelsen opfyldes ved indbetaling af et af kommunen fastlagt beløb til den parkeringsfond, der oprettes for V. Hassing".

 

 

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg og Økonomi Udvalget har nu haft forelagt de indsigelser, der er kommet til den Helhedsplan, der har været i offentlig høring.

Dette forslag til lokalplan er udarbejdet på baggrund af Helhedsplanen med de ændringer, der er et resultat af indsigelser og bemærkninger fra borgere, investorer osv. i V. Hassing. Helhedsplanen bliver tilrettet således, at den er i overensstemmelse med ændringerne. I Helhedsplanen vil der blive indarbejdet illustrationsplaner m.m., der henvises til i lokalplanen. Pga. det pressede tidsforløb er disse først under udarbejdelse nu, de vil kunne ses på vores hjemmeside, så snart de foreligger.

Hele lokalplanens område er udlagt til centerformål, herudover er lokalplanen inddelt i delområder. Område A hvor der kan etableres liberale erhverv, servicefunktioner osv. samt dagligvarebutikker op til 3000 m2 og udvalgsvarebutikker op til 1500 m2. I område B gælder de samme anvendelsesbestemmelser, der kan dog her kun etableres mindre butikker op til 200 m2. I område C er der planlagt for p-pladser, de eksisterende boliger kan dog bibeholdes.

Der etableres torvearealer og sivegader indenfor lokalplanens område, der skal medvirke til at forskønne området omkring Springvandspladsen og skabe et bycentrum i V. Hassing. Torvearealerne (belægningerne) skal strække sig fra facade til facade, således at Springvandspladsen fremtræder som en helhed, uanset om det er p-pladser etableret på offentlig vejareal eller på privat grund.

Lokalplanen er omfattet af rammeområde 2Ce1. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammen, der er dermed ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslag til lokalplan 2.18 kan ses og downloades fra Hals Kommunes hjemmeside www.halskom.dk under Planer og Visioner og Find planen. (lokalplanen vil først være tilgængelig i løbet af fredag)

 

 

 

 

 

82 Ansøgning fra Dagli´ Brugsen i V. Hassing om tilladelse til at udvide nuværende butik.

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 21331

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt der på nuværende tidspunkt kan meddeles byggetilladelse til udvidelse af Dagli? Brugsen i V. Hassing, eller udvidelsen skal afvente lokalplanen for området.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at projektet afventer udarbejdelse af lokalplan

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 82:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af Dagli? Brugsen i V. Hassing med ca. 300 m2. Udvidelsen vil foregå som en forlængelse af den eksisterende bygning mod øst med ca. 12,5 m.

Dette er ca. en halvering af det tidligere projekt indarbejdet i Helhedsplanen, dermed udlægges der også et færre antal p-pladser, og de 2 boliger på Skrågade 4 og 6 beholdes og udlejes.

På ejendommen er der i dag 1033 m2 etageareal heraf grundareal 888 m2, det samlede etageareal vil efter tilbygningen blive 1333 m2 og grundarealet 1188.

Det skal vurderes hvorvidt projektet er lokalplanpligtigt, og dermed skal afvente den lokalplan, der er på vej i området.

Iht. Planlovens §13 stk. 2 skal der tilvejebringes en lokalplan før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Afgørelsen af, om der er lokalplanpligt beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I vurderingen bør bl.a. indgå i hvor høj grad projektet fremkalder væsentlige ændringer i det bestående miljø, men det bør ligeledes indgå om projektet skal ses i en større planlægningsmæssig sammenhæng, og herunder borgernes mulighed for at øve indflydelse på planen.

Lokalplanforslaget forventes offentliggjort d. 05.05.2004, herefter vil Planlovens §17 stk. 1 være gældende; der gælder et midlertidigt bygge- og anlægsstop for ejendomme omfattet af forslaget. Da forslaget kan blive ændret under procedurer omfattet forbudet også projekter, der er i overensstemmelse med forslaget.

Da der er en lokalplan på vej, vurderes det at projektet bør afvente dette.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning om byggetilladelse (V. Hassing Brugsforening.tif) V. Hassing Brugsforening.tif (51 KB)

 

 

 

 

 

 

83 Klage over landzonetilladelse til ridecenter på Hølundvej 17

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 19364

Beslutningstema:

Landzonetilladelsen til etablering af ridecenter, Hølundvej 17, er blevet påklaget til Naturklagenævnet. Teknisk Udvalg skal beslutte hvorvidt de vil fastholde tilladelsen, og herunder hvilke supplerende bemærkninger de vil fremsende til Naturklagenævnet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at landzonetilladelsen fastholdes, og der sendes supplerende oplysninger til Naturklagenævnet som beskrevet i sagens indhold og

at udvalget drøfter et evt. alternativ til placering af møddingsplads.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 83:

Teknisk Udvalg besluttede,

at fastholde zonetilladelsen, men der gives ejer et påbud om, at zonetilladelsen skal overholdes,

at supplerende oplysninger sendes til Naturklagenævnet,

at der skal etableres anden møddingsplads, hvortil der skal søges om zonetilladelse

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede d. 04.02.2004 at meddele landzonetilladelse til etablering af et ridecenter på Hølundvej 17. Der blev i forbindelse med tilladelsen stillet en række vilkår til indretning og drift af ridecentret,

Afgørelsen er nu påklaget til Naturklagenævnet af en af naboerne, Bjarne Urup, Hølundvej 27 (klagen er medsendt i bilag). I klagen fremføres en række punkter (i kursiv er forvaltningens bemærkninger anført):

- placering af ridecenter indenfor bymæssig bebyggelse.

Hølundvej 17 er en eksisterende landbrugsejendom, hvis bygninger ligger 50 m. fra afgrænsningen af Ø. Hassing

- etablering af dyrehold på 6 DE på et nedlagt landbrug, samtidig med at dette antal ikke overholdes

Ejendommen er en landbrugsejendom, hvorpå der iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen på tidspunktet for ansøgningen om landzonetilladelse kunne etableres et husdyrhold på op til 15DE uden at der i den forbindelse kunne stilles særlige vilkår.

Forvaltningen er indstillet på at følge op på de givne vilkår, herunder ligeledes om antallet af heste på ejendommen overholdes.

- flueplage

Der er i landzonetilladelsen stillet vilkår bl.a. om overdækket mødding, for at komme flueplagen til livs.

- placering af nuværende møddingsplads

Ejendommen kørte i 2003 gødning i markstak, da der var ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Ejer søgte om tilladelse til at køre gødning i markstak, men har fået afslag. Der er efterfølgende givet påbud om etablering af møddingsplads.

I forbindelse med landzonetilladelsen blev det stillet som vilkår, at forvaltningen skulle godkende placering af mødding, dog skulle denne etableres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger. Denne betingelse blev stillet for at imødekomme naboernes klager.

Efter tilsyn på ejendommen er det dog konstateret, at en placering af møddingsplads i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger og uden at give gener for naboer er vanskelig. Det kan derfor foreslås enten at etablere en egentlig møddingsplads i det åbne land eller revurdere ansøgningen om etablering af markstak.

- store mængder skot

Ejer er i gang med en større renovering og rydning i og omkring ejendommen. Det pågældende skot vurderes at være et resultat af den igangværende oprydning. I landzonetilladelsen er der stillet som en betingelse at udenomsarealer skal holdes ryddelige.

- den går en privat fællesvej umiddelbart vest for ejendommen, der nu er så opkørt at den ikke er farbar for cyklister.

Problemer med private fællesvejes istandsættelse skal håndteres efter vejlovgivningen. Hvis der er problemer er der mulighed for at få afholdt vejsyn.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens landzonebestemmelser

Bilag:

Klage (Hoelundvej 17.tif) Hoelundvej 17.tif (137 KB)

 

 

 

 

 

 

84 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af sø på matr.nr. 5æ Hals by, Hals

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 21043

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage stilling til en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en sø på 4.300 m2 på matr.nr. 5æ Hals by, Hals.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at der gives landzonetilladelse på betingelse af, at der ikke etableres beplantning rundt om søen.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 84:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af en sø på 4.300 m2 på matr.nr. 5æ Hals by, Hals (se medsendte kortbilag).

Etablering af søer over 100 m2 kræver tilladelse efter landzonebestemmelserne, idet dette betragtes som en ændret anvendelse. Desuden kræves der i det aktuelle tilfælde tilladelse efter landbrugsloven.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring, hvor der er indkommet en bemærkning fra Anne-Mette Bentsen og Claus Larsen, Sønderskovvej 134:

De er imod tilladelsen, hvis der gives mulighed for at plante træer e.lign. i området. Dette vil forringe udsigten både fra deres ejendom og fra Sønderskovvej (indsigelsen er medsendt i bilag).

Iht. Hals kommunes forslag til Landdistriktspolitik er udsigten til fjorden fra Sønderskovvej et af de naturelementer, der skal værnes om. Derfor udpeger vi området til et "område med skovrejsning uønsket", en udpegning vi vil arbejde for at få amtet til at optage i regionplanen. Det vurderes, at det er vigtigt, at der ikke sker tilplantning i området.

Det indstilles derfor, at de betingelser der normalt stilles til etablering af søer, i dette tilfælde suppleres med et vilkår om, at området ikke må tilplantes omkring søen af hensyn til områdets naturværdi.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens Landzonebestemmelser

 

Bilag:

Kortbilag (eldok Soe_Soenderskovvej.tif soe - Soenderskovvej.tif (115 KB)

Indsigelse (eldok. Indsigelse_Soenderskovvej.tif) Indsigelse - Soenderskovvej.tif (37 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup.

Journal nr. 05.05.12G01 / /Sagsid 20779

Beslutningstema:

Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup bedes drøftet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at Hals Kommunens oplæg til NT vil være tilsvarende færgens leje af toiletfaciliteter på Hals Havn, samt medfinansiering af etableringen

at der etableres faciliteter til passagerer samtidig (læskur, cykelstativ m.m.)

at bygningen udformes som fremlagt og

at udgiften søges frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 85:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

NT?s bestyrelse har besluttet at NT går ind i problemstillingen vedr. etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens endestationer. NT?s udspil er herefter at de involverede kommuner opstiller og finansierer chaufførhuse e.lign., hvorefter entreprenørerne via NT forpligtes til at betale lejeudgifter, så kommunen sikres lejeindtægter, som dækker udgifterne til chaufførhusene. (NT?s oplæg er medsendt i bilag)

Der findes en lignende ordning for Aalborg Bybusser, hvor lejeindtægten er 9.000 kr. pr. år pr. chaufførhus (i 2000 priser).

Byggeafdelingen har udarbejdet en skitse, hvor der udover chaufførfaciliteter er et busskur og handicaptoilet og evt. en plakatsøjle. Skitse er medsendt. Det vurderes, at der med denne bygning kan skabes et spændende og flot område. Bygningen er modulopdelt, og dermed fleksibel.

Skitsen viser en bygning med handicaptoilet og venteskur til passagerer udover chaufførstue og ?toilet. Det foreslås dog, at der udelukkende etableres et offentligt handicaptoilet, som chaufførerne skal benytte.

Vedr. leje foreslås en ordning tilsvarende Hals Færge og toiletter på havnen. Hvor Hals kommune forestår drift, og færgen betaler en leje på 20.000 kr. årligt. Vedr. finansiering foreslås, at der optages forhandling med NT om medfinansiering af etableringen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Overslagsprisen for etableringen af bygningen vil foreligge på mødet. Udgiften vil dog ikke overstige 300.000 kr. (eks. tilslutning). Udgift til driften vil ligeledes blive forelagt.

Udgiften søges frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

NT?s Notat (eldok - NT-Notat.tif) Notat - NT.tif (190 KB)

Skitse over bygning (eldok ? NT-bygning.tif) NT - Bygning.tif (25 KB)

 

 

 

 

 

86 Nedlæggelse TDC's telefonbokse i Hals Kommune.

Journal nr. 05.14.06G01 / /Sagsid 20937

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til, hvorvidt Hals Kommune er indstillet på at yde TDC et tilskud på op til 13.000 kr. pr. telefonboks, for at beholde denne.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.02.2004

at udvalget drøfter servicen overfor borgere og turister og

at et evt. problem med telefon ved Blå Flag løses ved hjælp af. mobiltelefoner.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 69:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 86:

Indstillingen godkendt med bemærkningen, at det henstilles, at den ene telefonboks på Bisnapvej 30 og Havnen 7, Hou opretholdes i år indtil 01.09.2004, af hensyn til Blå Flag.

Sagens indhold:

TDC har oplyst Hals Kommune om, at 7 af TDC?s telefonbokse i kommunen giver underskud. Driftsomkostningerne for en telefonboks beløber sig til 13.000 kr., de omtalte telefonbokse omsætter for mindre end 4000 kr. årligt.

Hvis kommunen vurderer, at der ikke er grund til at bevare de underskudsgivende telefonbokse, vil TDC sørge for at fjerne dem i løbet af 2004.

Ønsker kommunen at bevare en eller flere af telefonboksene, er TDC indstillet på at indgå en ordning, hvor kommunen betaler det underskud, der måtte blive. Underskuddet kan i givet flad beløbe sig til 13.000 kr.

I Hals Kommune drejer det sig om følgende telefonbokse:

Torvet 2, Hals

Brogade 23, Hou

Strandvejen 74

Portlandsvej 31

Havnen 7, Hou

Bisnapvej 30 (2 stk)

Udover den generelle forringelse for borgerne og servicen i kommunen, er 2 af disse telefoner nødvendige for "Blå Flag"; telefonboksen på Hou Havn og ved Bisnap. Andre steder (bl.a. Sæby og Hadsund) løses problemet vhja. mobiltelefoner.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

87 Drøftelse af delegation fra Teknisk Udvalg til Teknisk Forvaltning

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21287

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes drøfte en foreløbig liste over sager, der kan delegeres fra udvalget til forvaltningen.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.02.2004 sagen til drøftelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 70:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 87:

Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes delegationssager på de foreslåede.

Sagens indhold:

Følgende sager kan iflg. forvaltningens vurdering delegeres fra udvalget til Udvalgsformanden og Teknisk chef:

VVM for udvidelser af husdyrbrug ? p.t. behandles sager om Miljøgodkendelse og VVM for udvidelser i Hals Kommune flere gange i udvalget, dette foreslås reduceret til VVM-foroffentlighedsfase, forslag til miljøgodkendelse samt endelig vedtagelse af miljøgodkendelsen. Resten f.eks. forslag til VVM-redegørelse foreslås afgjort i forvaltningen.

Støjpåbud ? der har i de seneste år været flere sager om påbud i støjsager, således at der er etableret en fast praksis, der kan administreres efter. Afgørelser foreslås derfor afgjort ved formanden og teknisk chef.

Spildevand i det åbne land ? i 2003 blev der givet en række påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, påbudene blev givet af udvalgsformand og teknisk chef, hvorimod udvalget fik forelagt de sager, hvor der var indkommet bemærkninger. På baggrund af den oprettede praksis i 2003 foreslås sagerne afgjort af formanden og teknisk chef.

Afslag i byggesager ? afslag der gives i henhold til rammeplaner, lokalplaner, deklarationer eller bygningsreglementet skal i dag forelægges udvalget, hvorimod dispensationer kan afgøres af formanden og teknisk chef. Dette foreslås ændret således at ligeledes afslag kan gives af formanden og teknisk chef.

Afslag på dispensation til at bebo sommerhus ? ligeledes foreslås afslag på dispensation til at bebo sommerhuset afgjort af formanden og teknisk chef.

Udover ovenstående bedes udvalget drøfte, om der er andre områder, der kan delegeres. Efter udvalgets behandling vil hvert enkelt sagsområde blive forelagt særskilt til beslutning.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

88 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej

Journal nr. 05.13.00G01 / /Sagsid 19092

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej, samt hvorledes den eventuelle etablering af de hastighedsdæmpende foranstaltninger skal finansieres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 24.03.04 at, sagen drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 88:

Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes et forslag med en bumpløsning til forelæggelse på næste møde.

Sagens indhold:

Grundejerforeningen på Bisnapvej har fremsendt en anmodning om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej. Grundejerforeningen har selv lavet et projekt, hvor de opstillede chikaner består af betonringe. Dette type elementer på vejarealet godkender Politiet dog ikke.

Hals Kommuen har i uge 30/2003 foretaget hastighedsmålinger på Bisnapvej og denne viser kun en mindre overskridelse af hastighedsgrænsen på de 50.

Eventuel etablering af chikaner bør udføres som de på Teglværksvej opstillede. Der vil her kunne opstilles 3 chikanepar og etableres en 45 km/h zone.

 

Økonomiske konsekvenser:

Etablering af 3 chikanepar samt opstilling af skilte vil koste ca. 125.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/ Teknisk Udvalg er vejmyndighed for alle offentlige og private fællesveje.

Bilag:

Kopi af brev fra Grundejerforeningen (eldok ? Bisnap Grundejerforening.tif) Grundejerforeningen Bisnap.tif (94 KB)

Hastighedsmåling (eldok ? Hastighedsmaaling.tif) Hastighedsmaaling.tif (55 KB)

 

 

 

 

89 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nordmarken

Journal nr. 05.13.10G01 / /Sagsid 16142

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt det fremsendte projekt til hastighedsdæmpning kan godkendes, samt hvorledes etablering af de hastighedsdæmpende foranstaltninger skal finansieres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 24.03.04 at, sagen drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 89:

Teknisk Udvalg besluttede, at såfremt grundejerforeningen ønsker chikaner etableret og disse kan godkendes af politiet kan Hals Kommune godkende dette mod at udgiften er Hals Kommune uvedkommende.

Sagens indhold:

Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger har tidligere været behandlet på Teknisk Udvalg den 30.10.02, og det blev her besluttet, at der ikke skulle etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i henhold til det dengang fremsendte projekt.

Grundejerforeningen på Nordmarken har fremsendt et nyt projekt om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nordmarken. Projektet indeholder etablering af 3 chikanepar, således at området bliver en 40 km/h zone. Projektet har været til udtalelse hos Politiet og eneste bemærkning har været man med chikaner kun kan lave vejen om til en 45 km/h zone, og at denne først bør begynde efter de 2 første stikveje.

Chikanerne vil være sammenlignelige med de på Teglværksvej opstillede.

 

Økonomiske konsekvenser:

Etablering af 3 chikanepar samt opstilling af skilte vil koste ca. 125.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Teknisk Udvalg er vejmyndighed for alle offentlige og private fællesveje.

Bilag:

Projekttegning (eldok ? Nordmarken.tif) Nordmarken.tif (157 KB)

 

 

 

 

 

90 Parkeringslomme ved Aalborgvej, Hals

Journal nr. 05.02.03G01 / /Sagsid 21581

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt der skal etableres en parkeringslomme ved Aalborgvej, i Hals. Parkeringslommen er planlagt placeret i vejens sydside umiddelbart vest for Midtergade. Det skal ligeledes besluttes hvordan etablering af parkeringslommen skal finansieres.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 24.03.04:

at, parkeringslommen etableres

at midlerne kr. 63.000 + moms tages af trafiksikringsmidlerne

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 90:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Ved Byens Kiosk i Hals er der gennem længere tid været trafikale problemer, da de parkerede biler besværliggør passage for den øvrige trafik. Nordjyllands Amt vil etablere et standsningsforbud i nordsiden af vejen. Herudover kunne der etableres en parkeringslomme i sydsiden af vejen, således biler med ærinde til kiosken kan stoppe fri af kørebane og cykelsti. Her kan der laves plads til to biler, og parkeringen bør være tidsbegrænset til maksimum 15 minutter.

Etableringen af parkeringslommen kan ske uden køb af jord, idet Hals Kommune har sikret sig muligheden ved afhændelse af P - pladsen.

Inden projektet etableres skal det godkendes af Nordjyllands Amt. der er myndighed på Aalborgvej

Økonomiske konsekvenser:

Etablering af parkeringslommen vil koste ca. 63.000 kr. + moms.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Projekttegning.

 

 

 

 

 

91 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 20726

Beslutningstema:

Principbeslutning om forslag til den fremtidige anvendelse af område B i Hals Havn.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 28:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 57:

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslaget til tillægsaftale godkendes.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 25:

Tilbagesendes udvalget til fornyet behandling.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 71:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 91:

Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at forslaget til tillægsaftale godkendes med baggrund i den oprindelige aftale.

Sagens indhold:

I forbindelse med etableringen af den nye jollehavn blev der indgået en tillægsaftale til den oprindelige aftale med Hals Bådelaug, således at Hals Bådelaug alene skal forestå håndteringen af lyst ? og gæstesejlere, medens håndteringen af jollerne fremover håndteres af Hals Jollelaug i den nye jollehavn.

På den baggrund har det været drøftet en ændret anvendelse af område "B", der er angivet i den oprindelige aftale.

Der er udarbejdet forslag, hvilket betyder, at Hals Kommune fremover råder over område "B" med undtagelse af den vestlige bro´s østside, hvor der forventes placeret en stor lystbåd.

De resterende dele af område "B" vil fremover blive anvendt til erhvervsfartøjer, der betaler afgift til Hals Kommune.

I den udstrækning pladserne ikke er anvendt kan de fremdeles anvendes, som den øvrige del af havnen, til liggeplads for gæstesejlere.

 

Økonomiske konsekvenser:

Forbedrede indtægter til Hals Havn.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til tillægsaftale (eldok ? Tillaegsaftale Hals Havn.doc) Tillaegsaftale Hals Havn.doc (74 KB)

Kortbilag fra aftale 18. marts 1992 (eldok ? Kortbilag ? Hals Havn.tif) Korbilag Hals Havn.tif (53 KB)

Aftale om havnefaciliteter i Hals Havn (eldok ? Aftale ? Hals Havn.tif) Aftale - Hals Havn.tif (247 KB)

 

 

 

 

92 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

1. Nordjyllands Amts vejprojekter i 2004.

2. Referat fra møde i Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals Kommune, den 09.03.2004

3. Referat af møde med hyrevognmanden den 02.03.2004.

4. Naturklagenævnets afgørelse i Hou

5. Evt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 92:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Taget til efterretning.

Ad.3 Taget til efterretning.

Ad.4 Taget til efterretning.

Ad.5 Intet.

Bilag:

Ad.1 Folder "Anlægsprojekter 2004 på log lang landeveje i Nordjyllands Amt"

Ad.2 Referat fra møde i Sammenslutningen den 09.03.2004 (eldok ? Sammenslutningen.doc) Sammenslutning.doc (84 KB)

Ad.3 Referat af hyrevognmanden den 02.03.2004 (eldok ? Referat ? hyrevognmand.doc) Referat - hyrevognmand.doc (23 KB)

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 31. marts 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

93 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |