Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat af møde den 3. marts 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 3. marts 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 3. marts 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

58 Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i forbindelse ombygning til 4 boliger og 1 butik - fremtidig bebyggelsesprocent bliver 85,6 - Smallegade 1 *

59 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Aslundskoven *

60 Asfaltering 2004 *

61 Byporte i Ulsted *

62 Slam fra Hals Kommunes renseanlæg *

63 Trafiksikringsmidler 2004 *

64 Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2003 *

65 Oplæg til ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet *

66 Affaldsplan for Hals Kommune 2005-2016 *

67 Helhedsplan for Springvandspladsen *

68 Renovering af gade / gaderum på Halsvej i V. Hassing. *

69 Nedlæggelse TDC's telefonbokse i Hals Kommune. *

70 Drøftelse af delegation fra Teknisk Udvalg til Teknisk Forvaltning *

71 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn. *

72 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i forbindelse ombygning til 4 boliger og 1 butik - fremtidig bebyggelsesprocent bliver 85,6 - Smallegade 1

Journal nr. 01.02P21 / /Sagsid 20753

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation fra kravet om, at erhvervsarealer i stueplan ikke må anvendes til beboelse og at bygningen anvendes til boligformål indenfor bygningens bestående rammer med den nuværende/fremtidige bebyggelsesprocent.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 25.02.2004, at ansøgningen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 58:

Teknisk Udvalg besluttede

at godkende dispensationen fra bebyggelsesprocenten under forudsætning af, at butikken opretholdes, og

at ombygningen sker indenfor bestående rammer.

Der skal etableres størst muligt antal P-pladser på ejendommen.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om dispensation for udnyttelsesgraden i forbindelse med ombygning af eksisterende ejendom til 4 boliger og 1 butik på ejendommen matr. nr. 97 a V.Hassing by, V.Hassing, beliggende Smallegade 1, V.Hassing.

Ejendommen har et grundareal på 452 m2 og er jf. Bymodel V.Hassing/Stae beliggende i CE-1 området (centerområde).

Ejendommen er i dag en blandet bolig og erhvervsejendom med erhverv og 1 bolig, med en bebyggelsesprocent på 88.

I forbindelse med ombygningen af en del af erhvervsarealet til boliger, bliver den fremtidige bebyggelsesprocent 85,6.

Der sker ikke nogen udvidelse af det bebyggede areal, da hele ombygningen foregår indenfor bygningens bestående rammer.

Såfremt der meddele tilladelse til, at indrette boliger i den tidligere erhvervsdel, vil ansøgeren skulle opfylde kravene i bygningsreglementet BR 95.

  • Parkeringspladser inde på egen grund
  • Opholdsarealer for bebyggelsens beboere.

Det er forvaltningens vurdering at disse krav vil være meget svære at opfylde.

Det er endvidere vurderet, at det ansøgte også vil kræve en dispensation fra "Bymodel V.Hassing/Stae", da bygningen for at fastholde bystrukturen er en af de ejendomme, hvor stueetagen er forbeholdt til erhverv.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

 

Lovgrundlag:

Jf. BR 95 kap. 2.6.1 Bebyggelsens opholdsarealer

Stk. 1. Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Stk. 2. Opholdsarealerne skal være på terræn, men kan dog tilvejebringes på et overdækket eller hævet gårdareal eller på et tagareal eller delvis tilvejebringes på større altaner.

Stk. 3. For beboelsesbygninger skal en passende del af opholdsarealet anlægges som legeområde. Hvor stort legeområdet skal være, afgøres af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen.

Jf. BR 95 kap. 2.6.2 Parkeringsarealer

Stk. 1. Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. på ejendommens område.

Stk. 2. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges (reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen.

Jf. "Bymodel Vester Hassing/Stae" ejendommens udnyttelse:

For at sikre områdets rolle i bystrykturen må stueetagen i en række bygninger og ejendomme ikke anvendes til boligformål (klik for at se hvilke: Det betyder f.eks., at en tom butik ikke kan ombygges til bolig, men fortsat skal anvendes til forretningsvirksomhed eller erhverv. Dog kan byrådet dispensere herfra, såfremt det overfor byrådet kan dokumenteres, at det ikke er muligt at afhænde eller udleje den tomme butik/lokale til anden side. Eksisterende boliger i stueetagen vil fortsat kunne eksistere, men hvis de en dag overgår til erhverv, vil de ikke kunne blive til boliger igen.

"Bymodel Vester Hassing/Stae" ?parkering:

Der skal indrettes mindst én parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt én parkeringsplads pr. 25 m2 salgs- eller serviceareal.

 

Bilag:

Kort der viser bygningens placering m.v. (eldok ? Smallegade.tif) Smallegade.tif (243 KB)

 

 

59 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Aslundskoven

Journal nr. 05.13.10G01 / /Sagsid 20333

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om det af Politiet godkendte skilteprojekt skal etableres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26.02.04 at, skiltning med 60 km/h godkendes og udgifterne tages fra teknisk udvalg diverse anlæg.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 59:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede den 05.11.2003 at der på en strækning igennem Aslundskoven skiltes med 50 km/h. Teknisk forvaltning har haft et projekt med den hastighedsdæmpende skiltning til udtalelse hos Politiet, og de har kun kunnet godkende en hastighedsnedsættelse med skiltning til 60 km/h.

Det nødvendige antal skilte er i forhold til det første overslag også steget hvorfor den samlede pris på skiltningen er forøget.

 

Økonomiske konsekvenser:

Skiltning vil koste omkring 20.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

 

 

 

 

 

60 Asfaltering 2004

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 21058

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal drøfte forslaget til asfaltarbejder 2004 og frigive midlerne på budgettet til asfaltering af vejene.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26.02.04, at midlerne til asfaltering frigives samt at der asfalteres efter forslaget ( de med x markerede strækninger) med budgetansvar.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 60:

Indstillingen godkendt. Der rejses sag vedrørende ekstra asfaltering i 04 med forbrug af 05-budget på grund af de lave asfaltpriser.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har gennemgået vejene i Hals Kommune og har sammen med Materialegården udarbejdet forslaget til asfaltering af de veje, som trænger mest til at blive repareret.

Der er i 2003 forbrugt en del 857.866 kr. af budget 2004, hvorfor budget 2004 derfor er reduceret med dette beløb

Økonomiske konsekvenser:

Der er 2.572.790 kr. på budget 2004 til asfaltering, fratrukket de i 2003 forbrugte midler er der således 1.714.923 kr. tilbage.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Asfalt04.xls[el-dok] ASFALT04.xls (21 KB)

 

 

 

 

 

61 Byporte i Ulsted

Journal nr. 05.13.00G01 / /Sagsid 21156

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte om man vil yde tilskud til opsætning af byporte ved indkørslerne til Ulsted by.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 23.02.04 at, sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 61:

Teknisk Udvalg besluttede, at yde et tilskud på kr. 1.500,00 pr. stk.

Sagens indhold:

Borgerforeningen i Ulsted har ansøgt om tilladelse til opstilling af 3 byporte, i alt 6 søjler, samt om økonomisk støtte fra Teknisk Udvalg på 30.000 kr. til delvis betaling af byportene. Illustration af de påtænkte søjler kan ses på vedlagte bilag. Der vil dog ikke blive påsat byzoneskilt på søjlerne.

Teknisk Udvalg har tidligere givet tilskud til etablering af byporte til Gandrup på 1.500 kr. pr. stk., udfra at dette var prisen for de i Stae og Ø. Hassing opsatte byporte.

Når der foreligger endeligt kortmateriale med placering af søjlerne vil Teknisk Forvaltning udstede tilladelse til opsætning.

 

Økonomiske konsekvenser:

Den fremtidige vedligeholdelse at byportene vil påhvile Ulsted Borgerforening

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Byporte

 

 

 

 

 

62 Slam fra Hals Kommunes renseanlæg

Journal nr. 07.20.10G01 / /Sagsid 21283

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorledes modtagelse af slam til jordbrugsformål fra Hals Kommunes renseanlæg skal afregnes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 24.02.04 at, der vælges en afregningsform på 17 kr. pr. kg fosfor pr. ha.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 62:

Indstillingen godkendt for 2004. Der undersøges andre muligheder til drøftelse efterår 2004.

Sagens indhold:

Hals kommune afsætter det tiloversblevne slam fra renseanlægget til jordbrugsformål og har siden 2001 afregnet dette med 80 pr. tons pr. ha. Slammet har dog i perioden 2001 til 2003 ændret indhold af næringsstoffer således at den samlede afregning pr. ha. er faldet i perioden.

Dette kan illustreres ved, at der i 2001 blev spredt 19,3 tons slam pr. ha. mens der i efteråret 2003 blev spredt 15,5 tons slam pr. ha. Dette betyder således at i 2001 fik modtageren 1544 kr. pr. ha., mens der i 2003 blev betalt 1240 kr. pr. ha. Dette er pga. det øgede indhold af fosfor i slammet.

Fosforen er bestemmende for hvor meget slam, der kan spredes på markerne. Det vil derfor også være naturligt, at det bliver fosforen der er bestemmende for afregningen af modtagelsen af slammet. En afregningsform med 17 kr. pr. kg fosfor pr. ha. vil betyde, at modtagere vil få omkring 1500 kr. pr ha. landbrugsjord der modtager slam, hvilket også vil afspejle markedsprisen for modtagelse af slam fra kommunale renseanlæg til udspredning på landbrugsjord.

Såfremt afregningsmetoden ændres til 17 kr. pr. kg fosfor pr. ha, vil den nuværende modtager af slam gerne forlænge kontrakten om modtagelse af slam fra Hals Kommune.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

63 Trafiksikringsmidler 2004

Journal nr. 05.13.00Ø00 / /Sagsid 20738

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvordan trafiksikringsmidlerne for 2004 skal prioriteres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27.01.04 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 40:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at man som 1. prioritet etablerer cykelsti fra Ulsted til Rimmervej,

at man som 2. prioritet etablerer cykelsti fra Strandvejen til Kongevejen og

at der drøftes tidspunkt for etablering om muligt samlet og

at der drøftes midler til trafiksikring i V. Hassing.

Administrativ bemærkning fra Teknisk Forvaltning den 05.02.2004:

Etablering af dobbetrettet cykelsti på følgende delstrækninger.

Strækning fra Ulsted by til Rimmervej ca. 2100 meter med 925 kr. pr. m. i alt 1,95 mill.

Strækning fra Strandvejen til Kongevejen ca. 1250 meter med 1130 kr. pr. m. i alt 1,42 mill.

Samlet anlægsudgift 3,37 mill.

 

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 29:

Tilbagesendes Teknisk Udvalg til fornyet vurdering.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 63:

Sagen udsættes. Der ønskes udarbejdet en helhedsplan for stianlæg og trafiksikring iøvrigt, udarbejdet ca. august 2004.

Sagens indhold:

T.U. skal drøftes hvorledes trafiksikringsmidlerne for 2004 ønskes brugt.

Det er besluttet at etablere fortov langs Nordmandshage. Der er således afsat 442.000 kr. som anlæg og de resterende anlægsomkostninger tages fra Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto.

Vedr. byforskønnelse i Vester Hassing er det ønsket at projektet i høj grad vil give en trafiksikring af de pågældende strækninger. Det vil også her være muligt at medvirke til at realisere projektet og øge trafiksikkerheden.

Der er stadig projekter, der er beskrevet i Hals Kommunes trafiksikkerhedsplan, der ikke er realiseret, og det vil også her være muligt at gøre en indsats i 2004.

Eventuelt kunne de større projekter, f.x. cykelsti fra Hou til Ulsted, opdeles i mindre etaper og derved igangsættes i indeværende år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Pr. 01.01.2004 vil Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto være på 1.620.036 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægskonti04-TU.xls [el-dok ? TU-Anlægskonti04.xls) TU-Anlaegskonti04.xls (21 KB)

Trafiksikkerhedsprojekter.doc [el-dok] Trafiksikkerhedsprojekter.doc (94 KB)

 

 

 

 

64 Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2003

Journal nr. 09.17.00K07 / /Sagsid 17705

Beslutningstema:

Der skal besluttes hvorvidt Miljøafdelingens tilsynsberetning for 2003 kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 23.02.2004,

at tilsynsberetningen godkendes af Teknisk Udvalg inden fremsendelse til Byrådet.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 64:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune skal hvert år afgive en beretning om Kommunens tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven og Lov om kemiske stoffer og produkter til Miljøstyrelsen.

Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til beretning for år 2003.

Tilsynsberetningen er udført efter de retningslinier, der er udstukket af Miljøministeriet. Indberetningen foregår elektronisk til Miljøstyrelsen, både for tekstdelens og skemaernes vedkomne. Miljøafdelingen har særskilt lavet en tekstversion, der er vedlagt til godkendelse. Denne version er forbeholdt politikere og borgere i Hals kommune og vil blive offentliggjort.

Den skematiske redegørelse af miljøafdelingens arbejde vil også blive sendt til miljøcenter Nordjylland, der så vil lave en sammenfattende tilsynsberetning for alle de kommuner der er tilknyttet miljøcentret.

Miljøafdelingens tilsynsfrekvenser overholder den aftale, der er lavet mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Tilsynsberetningen skal senest den 1. april indberettes elektronisk til Miljøstyrelsen

Tilsynsberetningen skal offentliggøres.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tilsynsberetningen2003 (eldok) Tilsynsberetning 2003.pdf (395 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Oplæg til ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet

Journal nr. 07.00.01P00 / /Sagsid 19837

Beslutningstema:

Det skal diskuteres hvilke ændringsforslag der skal arbejdes videre med.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. februar 2004

at oplægget til ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet diskuteres.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 65:

Teknisk Udvalg besluttede, at der arbejdes videre med oplægget.

Sagens indhold:

Med det formål at få overblik over de affaldsmængder og typer erhverv aflevere til kommunens genbrugspladser er der gennemført registreringsanalyse og efterfølgende lavet en beskrivelse af mulige løsninger for at få en mere fair gebyrfordeling for brug af kommunens genbrugspladser. Den udarbejdede rapport vedlægges som bilag.

Den nuværende ordning giver en skævhed i gebyropkrævningen mellem privat og erhverv. I dag ligger den erhvervsmæssige opkrævning på ca. 660.000 kr., men den burde rettelig være ca. 1.100.000 kr. højere.

Der er i rapporten tre alternativer til fremtidige løsninger. Løsningsforslagene er forsøgt beskrevet med fordele og ulemper samt hvad de eventuelt medfører af øgede omkostninger og administration.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Rapport om erhvervsaffald på genbrugspladserne

 

 

66 Affaldsplan for Hals Kommune 2005-2016

Journal nr. 07.00.01P15 / /Sagsid 21290

Beslutningstema:

Det skal vurderes om der skal udpeges specielle focusområder til den nye affaldsplan for Hals Kommune.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. februar 2004

at det diskuteres om der skal sættes focus på yderligere emner udover de udpegede indsatsområder i regeringens affaldsstrategi.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 66:

Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke arbejdes videre med yderligere focusområder udover de eksisterende samt de udmeldte fra centralt hold.

Sagens indhold:

I henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald skal der hvert 4. år udarbejdes en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. Hals Kommunes eksisterende affaldsplan gælder fra 2001-2012, og den skal nu erstattes af en ny affaldsplan gældende fra 2005-2016.

Affaldsplanen skal indeholde en kortlægningsdel som beskriver status for affaldsområdet i kommunen, en målsætningsdel som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og en planlægningsdel med særlig focus på den første 4 år af planperioden. Til kortlægningsdelen får vi assistance fra affaldskonsulenten ved RenoNord, hvorfra der er lavet et stort stykke arbejde med at få data fra samtlige transportører af affald i medlemskommunerne. Så sammen med den kortlægning vi selv har gennemført af afleveret erhvervsaffald på genbrugspladsen ved Hou, vil kortlægningen af affaldsstrømme og mængder sandsynligvis blive mere nøjagtig end tidligere.

Regeringen har udarbejdet en affaldsstrategi for 2005-2008 hvori bl.a. grundlaget for den kommunale affaldsplanlægning er fastlagt. Der er i strategien udmeldt en del initiativer som skal indarbejdes i affaldsplanen. Initiativerne som får betydning for Hals Kommune er bl.a. en indsats overfor øget genbrug af metal- og plastemballage fra husholdningerne samt øget information til borgere/institutioner/erhverv om kommunens affaldsordninger. Indsatsen med øget genbrug af emballage fra husholdningerne er oplagte at indarbejde som nye fraktioner på kommunens genbrugspladser eventuelt suppleret med målrettet informationskampagner.

Planforløbet vil løbe fra foråret 2004, hvor forvaltningen udarbejder et forslag til ny affaldsplan. Forslaget vil være klar til første politiske behandling efter sommerferien. Det vil blive udarbejdet i samarbejde med Materielgården, genbrugspladsmedarbejderne og RenoNord. Forvaltningen foreslår ikke at borgere m.v. inddrages ved borgermøder eller lignende, da erfaringer fra tidligere siger at udbyttet heraf er minimalt. Efter den politiske behandling skal planen offentliggøres i 8 uger inden den kan godkendes endeligt i slutningen af 2004.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Bilag:

/

 

 

 

 

 

67 Helhedsplan for Springvandspladsen

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 20967

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt de indkomne bemærkninger til "Helhedsplanen for Springvandsplanen", skal medføre ændringer før der udarbejdes lokalplan for området.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 23.02.2004

at de indkomne bemærkninger drøftes og

at der på baggrund heraf træffes beslutning om principperne og grundlaget for den kommende lokalplan.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 67:

Teknisk Udvalg indstiller, at indsigelsen behandles som følger:

at der generelt kan tillades et mindre antal P-pladser på Springvandspladsen, herunder handicapparkering,

Ad. Aslundvej 1: Ejendommen er beliggende i det sekundære område, der ikke medtages i lokalplanforslaget.

Ad. V. Hassing Brugsforening: Se generel bemærkning om parkering.

Ad. Ahornvej 3: Sekundære områder medtages ikke i lokalplanen.

Øvrige bemærkninger overvejes medtaget i det primære områdes lokalplan.

Ad. Skrågade 4: Vejen rykkes mod nord samt afskærmning.

Ad. Bymarken 15: Bemærkning forsøges indarbejdet i lokalplanforslaget.

Ad. Lars Christensen: Bebyggelsesprocent og bygningshøjde foreslås ikke imødekommet.

Skrågade opretholdes.

Ad. Hans Jørgen Hæk: Oprindelige principplan ønskes opretholdt, jvf. tidligere bemærkning.

Ad. Arne Eliasen: Jvf. tidligere bemærkning.

Ad. Torsten Rosendahl: Oprindelige forslag til byggefelter ønskes opretholdt.

Sagens indhold:

Rambøll/Nyvigs forslag til "Helhedsplan for Springvandspladsen" har efter Byrådets beslutning d. 28.01.2004 været fremlagt i høring, herunder har der været afholdt borgermøde d. 10.02.2004.

Som bilag er medsendt et notat, der refererer de indkomne bemærkninger, desuden er bemærkningerne medsendt i deres helhed.

Flere af bemærkningerne indeholder følgende generelle elementer; placering af p-pladser og dagligvarebutik, trafikafvikling og områdeafgrænsning. Dette skal afklares i forbindelse med den nuværende behandling af Helhedsplanen.

Desuden er der en del emner f.eks. adgang til garager, skiltning og udformning af bænke, der udover den nuværende behandling af planen, tages op igen i forbindelse med detailplanlægningen (lokalplanen).

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Notat m. de indkomne bemærkninger refereret (eldok. ? Bemaerkninger ? helhedsplan.doc) Bemaerkninger - helhedsplan.doc (28 KB)

Kopi af bemærkninger fra i alt 9 forskellige parter.

 

 

 

 

 

 

 

68 Renovering af gade / gaderum på Halsvej i V. Hassing.

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 14085

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal behandle det udkast til forskønnelse/trafiksanering af Halsvej i V. Hassing, der er udarbejdet af Rambøll/Nyvig på baggrund af bemærkninger fra den nedsatte følgegruppe.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004

at udkastet drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 47:

Teknisk Udvalg ønsker udarbejdet forslag til bedre sikring af trafikken ved børnehaverne samt sløjfning af rundkørsel ved Hækken. Der skal udarbejdes forslag til stiadgang i nordlige side ved skolestien.

Teknisk forvaltning d. 25.02.2004

Rambøll/Nyvig har udarbejdet 2 tilføjelser til det oprindelige forslag, dels ændring af indkørslen til børnehaverne, dels trappe til stien nord for Halsvej. Skitserne er medsendt.

Anlægsoverslag for indkørslen til børnehaverne:

Forberedende arbejder 135,000 kr.

Bundsikring, grus- og asfaltbelægning 320,000 kr.

Brolægningsarbejder 15,000 kr.

Udstyr, skilte og afmærkning 20,000 kr.

Belysning 95,000 kr.

Beplantning 10,000 kr.

Entreprisesum 595,000 kr.

Diverse uforudsete udgifter 60.000 kr.

Projektering mv. 55,000 kr.

I alt ekskl. moms 710,000 kr.

Prisen dækker udgifter til etablering af en 5 m adgangsvej fra p-pladsen ved skolen frem til tilslutning ved den eksisterende adgangsvej, i alt ca. 210 m. I de forberedende arbejder er indeholdt udgifter til lukning af den eksisterende indkørsel. Ved stikrydsningen er foreslået etableret cykel-bøjler som ved de øvrige krydsningspunkter samt etablering af belægningssten i stedet for asfalt.

Der er forudsat, at afvandingen kan foretages via grøften langs den eksisterende adgangsvej.

Anlægsoverslag for Trappe til sti/tunnel nord for Halsvej

Forberedende arbejder 35,000 kr.

Bundsikring og grusarbejder 15,000 kr.

Brolæggerarbejder 40,000 kr.

Beplantning 5,000 kr.

Entreprisesum 130,000 kr.

Diverse uforudsete udgifter 20.000 kr.

Projektering mv. 15,000 kr.

I alt ekskl. moms 165,000 kr.

Trappen er opbygget i standard betonelementer og har samme udformning som den eksisterende trappe på sydsiden af Halsvej.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 68:

Teknisk Udvalg indstiller,

at det oprindelige forslag fastholdes,

at der ændres adgangsforhold ved hallens P-plads,

at rundkørsel ved Hækken fjernes og

at trappen udgår i projektet (prisen forsøges reduceret). Der udarbejdes forslag til hastighedsdæmpning inklusiv reduktion af hastigheden til 50 km/t før adgangen til børnehaven før forelæggelse for ØK.

Sagens indhold:

Rambøll/Nyvig har nu, efter indput fra følgegruppen, udarbejdet et udkast til skitseprojekt for den del af byforskønnelsen/trafiksaneringen, der omhandler hele Halsvej. Den resterende del omkring Springvandspladsen vil indgå som en del af Helhedsplanen for dette område.

Udkastet omfatter rundkørsler som "byporte" v. skolen og Hækken, chikaner med 2 hævede flader på den første del af Halsvej mellem skolen og Elsamvej, samt en mere gennemgribende ændring af bl.a. vejprofil i bymidten. Her foreslås etableret kørebane og fortov i niveau, markering af vejmidte (midterafvanding) samt chikaner med grønne træer osv. (medsendt som pdf-filer er en række skitser: oversigtsplan, detailplan for 4 delstrækninger samt tværprofiler)

Overslaget over dette udkast er sat til 2.980.000 kr. (overslaget er medsendt i bilag).

Hvis udvalget godkender udkastet skal der efterfølgende udarbejdes et detailprojekt, der forelægges udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Oversigtsplan (eldok VH_Oversigt) VH_Oversigt.pdf (465 KB)

Detailplan 1 (eldok VH_detailplan_1) VH_Detailplan_1.pdf (161 KB)

Detailplan 2 (eldok VH_detailplan_2) VH_Detailplan_2.pdf (162 KB)

Detailplan 3 (eldok VH_detailplan_3) VH_Detailplan_3.pdf (188 KB)

Detailplan 4 (eldok VH_detailplan_4) VH_Detailplan_4.pdf (129 KB)

Tværprofiler (eldok VH_Tvaerprofiler) VH_Tvaerprofiler.pdf (162 KB)

Overslag (eldok VH_overslag) VH_overslag.doc (85 KB)

Adgangsvej til børnehaverne (eldok. Adgang_boernehave.pdf) Adgang_boernehave.pdf (628 KB)

Trappe til sti/tunnel (eldok. trappe.pdf) Trappe.pdf (33 KB)

 

 

69 Nedlæggelse TDC's telefonbokse i Hals Kommune.

Journal nr. 05.14.06G01 / /Sagsid 20937

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til, hvorvidt Hals Kommune er indstillet på at yde TDC et tilskud på op til 13.000 kr. pr. telefonboks, for at beholde denne.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.02.2004

at udvalget drøfter servicen overfor borgere og turister og

at et evt. problem med telefon ved Blå Flag løses ved hjælp af. mobiltelefoner.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 69:

Udsat.

Sagens indhold:

TDC har oplyst Hals Kommune om, at 7 af TDC?s telefonbokse i kommunen giver underskud. Driftsomkostningerne for en telefonboks beløber sig til 13.000 kr., de omtalte telefonbokse omsætter for mindre end 4000 kr. årligt.

Hvis kommunen vurderer, at der ikke er grund til at bevare de underskudsgivende telefonbokse, vil TDC sørge for at fjerne dem i løbet af 2004.

Ønsker kommunen at bevare en eller flere af telefonboksene, er TDC indstillet på at indgå en ordning, hvor kommunen betaler det underskud, der måtte blive. Underskuddet kan i givet flad beløbe sig til 13.000 kr.

I Hals Kommune drejer det sig om følgende telefonbokse:

Torvet 2, Hals

Brogade 23, Hou

Strandvejen 74

Portlandsvej 31

Havnen 7, Hou

Bisnapvej 30 (2 stk)

Udover den generelle forringelse for borgerne og servicen i kommunen, er 2 af disse telefoner nødvendige for "Blå Flag"; telefonboksen på Hou Havn og ved Bisnap. Andre steder (bl.a. Sæby og Hadsund) løses problemet vhja. mobiltelefoner.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

70 Drøftelse af delegation fra Teknisk Udvalg til Teknisk Forvaltning

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21287

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes drøfte en foreløbig liste over sager, der kan delegeres fra udvalget til forvaltningen.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.02.2004 sagen til drøftelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 70:

Udsat.

Sagens indhold:

Følgende sager kan iflg. forvaltningens vurdering delegeres fra udvalget til Udvalgsformanden og Teknisk chef:

VVM for udvidelser af husdyrbrug ? p.t. behandles sager om Miljøgodkendelse og VVM for udvidelser i Hals Kommune flere gange i udvalget, dette foreslås reduceret til VVM-foroffentlighedsfase, forslag til miljøgodkendelse samt endelig vedtagelse af miljøgodkendelsen. Resten f.eks. forslag til VVM-redegørelse foreslås afgjort i forvaltningen.

Støjpåbud ? der har i de seneste år været flere sager om påbud i støjsager, således at der er etableret en fast praksis, der kan administreres efter. Afgørelser foreslås derfor afgjort ved formanden og teknisk chef.

Spildevand i det åbne land ? i 2003 blev der givet en række påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, påbudene blev givet af udvalgsformand og teknisk chef, hvorimod udvalget fik forelagt de sager, hvor der var indkommet bemærkninger. På baggrund af den oprettede praksis i 2003 foreslås sagerne afgjort af formanden og teknisk chef.

Afslag i byggesager ? afslag der gives i henhold til rammeplaner, lokalplaner, deklarationer eller bygningsreglementet skal i dag forelægges udvalget, hvorimod dispensationer kan afgøres af formanden og teknisk chef. Dette foreslås ændret således at ligeledes afslag kan gives af formanden og teknisk chef.

Afslag på dispensation til at bebo sommerhus ? ligeledes foreslås afslag på dispensation til at bebo sommerhuset afgjort af formanden og teknisk chef.

Udover ovenstående bedes udvalget drøfte, om der er andre områder, der kan delegeres. Efter udvalgets behandling vil hvert enkelt sagsområde blive forelagt særskilt til beslutning.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

71 Fremtidig anvendelse af område B, Hals Havn.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 20726

Beslutningstema:

Principbeslutning om forslag til den fremtidige anvendelse af område B i Hals Havn.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller, at sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 28:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 57:

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet, at forslaget til tillægsaftale godkendes.

 

Byrådets møde 25. februar 2004 Punkt 25:

Tilbagesendes udvalget til fornyet behandling.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 71:

Udsat.

Sagens indhold:

I forbindelse med etableringen af den nye jollehavn blev der indgået en tillægsaftale til den oprindelige aftale med Hals Bådelaug, således at Hals Bådelaug alene skal forestå håndteringen af lyst ? og gæstesejlere, medens håndteringen af jollerne fremover håndteres af Hals Jollelaug i den nye jollehavn.

På den baggrund har det været drøftet en ændret anvendelse af område "B", der er angivet i den oprindelige aftale.

Der er udarbejdet forslag, hvilket betyder, at Hals Kommune fremover råder over område "B" med undtagelse af den vestlige bro´s østside, hvor der forventes placeret en stor lystbåd.

De resterende dele af område "B" vil fremover blive anvendt til erhvervsfartøjer, der betaler afgift til Hals Kommune.

I den udstrækning pladserne ikke er anvendt kan de fremdeles anvendes, som den øvrige del af havnen, til liggeplads for gæstesejlere.

 

Økonomiske konsekvenser:

Forbedrede indtægter til Hals Havn.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til tillægsaftale (eldok ? Tillaegsaftale Hals Havn.doc) Tillaegsaftale Hals Havn.doc (74 KB)

Kortbilag fra aftale 18. marts 1992 (eldok ? Kortbilag ? Hals Havn.tif) Korbilag Hals Havn.tif (53 KB)

 

 

 

 

 

72 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

1. Nordjyllands Amts vejprojekter i 2004.

2. Evt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 72:

Udsat.

Bilag:

/

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 3. marts 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

73 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 3. marts 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

74 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing

Journal nr. 05.01.02G01 / /Sagsid 20610

Beslutningstema:

Det skal beslutte om projektet for udvidelse af Skovhusvej kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.12.03 at, udvidelsen godkendes og at midlerne frigives fra jordforsyningen med baggrund i gældende lokalplan.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 1:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

 

Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 9:

Godkendt som indstillet.

Administrativ bemærkning den 3.marts 2004; Siden byggeriet af Polar Seafood blev påbegyndt er den pågældende strækning af Skovhusvej blevet ødelagt i begge sider i ca. 1,5 meters bredde. Dette har betydet, at det er nødvendigt at udbedre vejarealet. Denne udbedring har været medtaget i licitationen af opgaven, og laveste tilbud er således på 490.760 kr. heraf udgør reparationen i begge sider 131.000 kr. Der vil således skulle frigives yderligere 90.760 kr. for at projektet kan realiseres, og disse midler kan frigives fra jordforsyningen eller som driftsudgift for vejbelægninger.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 74:

Teknisk Udvalg besluttede at igangsætte arbejdet med midlertidig restfinansiering fra asfaltkontoen.

Der rejses sag vedrørende den endelige finansiering fra jordforsyningen.

 

 

Sagens indhold:

Sagen omhandler udvidelse at Skovhusvej fra forlængelsen af Industrivej til Omfartsvejen. Udvidelsen af vejarealet er beskrevet i lokalplan 2.07 stk. 5.2, og dette er videreført i den nugældede lokalplan 2.16 stk. 5.2.

I forbindelse med driften af Polar Seafood i V. Hassing vil der komme en forøgelse i den tunge trafik på Skovhusvej fra udkørselen og til Omfartsvejen

Dette betyder, at strækningen, der også bliver brugt som skolevej, skal føre tranporter til og fra Polar Seafood. Udvidelsen af Skovhusvej giver plads til transporterne, samtidig er cyklister beskyttet af dels kantsten og dels en bred opstribning af cykelstien.

NIRAS har lavet et overslag for udgifterne til vedlagte projekt. De samlede udgifter anslås at være:

Entreprenørudgifter 400.000 kr.

Projektering, uforudsete udgifter 15 % 60.000 kr.

I alt 460.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Der skal frigives 460.000 kr. til projektet

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægstegning (er tidligere udleveret)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |