Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 4. februar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 4. februar 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 4. februar 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt.

Ib Munk forlod mødet under behandling af pkt. 33. Ib Munk gik under behandlingen af pkt. 47 kl. 19.30.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

side

29 Ansøgning om dispensation fra afstandskravene i bygningsreglemtent for småhuse BR-S 98 kap. 11 - Strandvænget 9 *

30 Nyt vejnavn i forbindelse med opførelse af 6 boliger med vejadgang fra Hummerstræde. *

31 Overslag på udgift til ny toiletbygning på jollehavnen i Hals *

32 Nyt vejnavn til udstykning af matr. nr. 30 A Ulsted by, Ulsted *

33 Ansøgning om dipsensation for afstandskrav til naboskel - Houvej 160. *

34 Tillægsregulativ - fastlæggelse af grødeskæringstermin i Skovåen og Geråen *

35 Revideret miljøgodkendelse for Gandup Teglværk *

36 Miljøgodkendelse for svineproduktionen Vester Hedensvej 35 *

37 Ændring af gebyrpolitikken for I/S Mokana *

38 Fortovsarbejder 2004 *

39 Fortov langs Nordmandshage *

40 Trafiksikringsmidler 2004 *

41 Besparelse på Centralrenseanlægget - budget 2004. *

42 Forslag til amtets regionplantillæg nr. 137 - Udvidelse af svineproduktionen "Poulstrup" *

43 Forslag til Lokalplan 5.38 "Erhversområde nord for Bygmestervej" *

44 Ansøgning om tilladelse til at etablere cafe på ejendommen Strandvejen 113, Hou *

45 Ansøgning om renovering af V. Hassing Bydam. *

46 Ansøgning om tilladelse til renovering & nybygning af dagligvareforretning på ejendommen Halsvej 271, V. Hassing. *

47 Renovering af gade / gaderum på Halsvej i V. Hassing. *

48 Busholdeplads - Stationsvej, Gandrup. *

49 Landzoneansøgning om tilladelse til ridecenter, Hølundvej 17 *

50 Stianlæg i henhold til Lokalplan 3.03 *

51 Vedligeholdelse af det grønne område v. Vestervang *

52 Takster for taxikørsel i 2004. *

53 Møde i samarbejdsforummet - Hals Havn. *

54 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

29 Ansøgning om dispensation fra afstandskravene i bygningsreglemtent for småhuse BR-S 98 kap. 11 - Strandvænget 9

Journal nr. 02.00.00P21 / /Sagsid 20782

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation for afstandskravet for bygninger på samme grund, når bygningerne er udført med stråtag.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 22.12.2003, at der ikke meddeles den ansøgte dispensation da der er mulighed for at opføre garagen i en afstand af 10 m fra sommerhuset.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 9:

Indstillingen godkendt.Teknisk forvaltning den 26.01.2004.

Vi har fra ejeren modtaget en ny detaljeret situationsplan der viser grunden med de indtegnede muligheder for bebyggelse.

Ved placering af garagen har hantaget hensyn til at afstanden til naboskel på mindst 10,00 m overholdes, men afstanden fra sommerhuset til garagen er 1,0 ? 1,4 m.

Årsagen til at ansøgeren ønsker garagen placeret på det ansøgte sted er, at det er i umiddelbar nærhed af sommerhusets hovedindgang.

Teknisk forvaltning har besigtige ejendommen og har konstateret at ansøgeren kan have ret i at det er svært at placere garagen i forhold til husets hovedindgang.

Hvis der meddeles en dispensation bør der kræves, at garagen ligger i størst mulig afstand fra hovedhuset.Teknisk forvaltning indstiller den 28.01.2004, at ansøgningen drøftes igen.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 29:

Teknisk Udvalg besluttede, at afstanden til naboskel på 10 m skal overholdes. Der skal sikres størst mulig afstand til eksisterende bebyggelse (min. 7-8 m) ellers skal der ske sammenbygning.

Sagens indhold:

I forbindelse med opførelse af en garage med stråtag på ejendommen matr. nr. 83 b Hals by, Hals, beliggende Strandvænget 9, Hals, er der søgt om dispensation for afstandskravet mellem bygninger på samme grund.

Garagen der er på ca. 50 m2, ønskes opført i en afstand af 1,0 ? 1,4 m fra sommerhuset, begge bygninger er med stråtag.

Ejendommen er beliggende i sommerhusområde og har et areal på ca. 4700 m2

Af tegningerne fremgår det, at afstanden fra bygningerne fra naboskel er 10,00 m, hvilket er kravet i BR-S 98.

Teknisk forvaltning har vurderet, at da der er tale om en meget stor grund, kan garagen opføres i en afstand af 10 m fra sommerhuset.

Hvis bygningerne næsten sammenbygges, vil det ved en brand være meget vanskeligt, at kunne begrænse branden til den ene af bygningerne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 kap. 11

Ifølge kap. 11.1.5 står der, at bygninger med tagdækning, som ikke er brandmæssigt egnet klasse T tagdækning eller transparente tagelementer af normalt antændelig materiale, skal holdes i en afstand af 10 fra naboskel, vej- og stimidte samt andre bygninger på samme grund. ( Bestemmelsen omfatter blandt andet garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger med stråtag).

 

Bilag:

Beliggenhedsplan ? Strandvænget 9 (eldok ? Strandvaenget 9.tif). Strandvaenget 9.tif (26 KB)

 

 

 

30 Nyt vejnavn i forbindelse med opførelse af 6 boliger med vejadgang fra Hummerstræde.

Journal nr. 05.01.01G01 / /Sagsid 21052

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvad vejen til det nye boligområde skal hedde.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 29.01.2004, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 30:

Teknisk Udvalg besluttede, at vejen kaldes Hummergyden.

Sagens indhold:

I forbindelse med opførelse af 6 nye boliger på "Kjeldhaven" i Hou, er det nødvendigt med et nyt vejnavn, da adgangen til boligerne sker fra Hummerstræde.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 6.25

Vi har spurgt ejeren om han havde et forslag til vejnavn, hvilket han ikke havde.Teknisk forvaltning har følgende forslag.:

 1. Krebsehaven
 2. Hummerhalen
 3. Muslingegyden
 4. Tobishaven

Der er ingen veje indenfor post nr. 9370 Hals der har disse navne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Jf. Cirkulære om adresser, cirkulære nr. 137 af 11. december 2002.

Jf. §2 stk. 7. Vejnavne for hovedlandeveje og landeveje fastsættes af kommunalbestyrelsen efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse. Husnumre for hovedlandeveje og landeveje fastsættes af kommunalbestyrelsen efter samtykke fra vedkommende vejbestyrelse.

Jf. §2 stk. 8. Fastsætter kommunalbestyrelsen, jf. § 7, stk. 2, vejnavne for private veje, interne veje, torve, pladser og lignende, skal dette ske efter samråd med den enkelte grundejer. Fastsættelse af husnumre med udgangspunkt i de pågældende vejnavne skal ligeledes ske efter samråd med grundejeren. Kommunalbestyrelsen har dog ikke i de nævnte tilfælde pligt til at opnå enighed med grundejeren.

 

Bilag:

Kortbilag ? Hummerstræde (eldok ? Kortbilag ? Hummerstraede.doc) Hummerstraede.doc (42 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Overslag på udgift til ny toiletbygning på jollehavnen i Hals

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 21061

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til, om man vil opføre en ny toiletbygning på jollehavnen i Hals.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 28.01.2004 at sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 31:

Udsættes.

Sagens indhold:

Som aftalt på foregående møde i Teknisk udvalg har Teknisk forvaltning lavet en tegning og et overslag over, hvad en ny toiletbygning på jollehavnen vil koste.

Udgangspunktet er, at i en af de hytter, der skal opføres på havnen, anvendes en del af denne til toilet/handicaptoilet. Bygningen placeres i det nordlige byggefelt ved slæbestedet.

Prisen er kun for de ca. 8 m2 der indrettes til toilet, idet den øvrige del af bygningen koster det samme pr. m2 som de øvrige bygninger.

.

Nøglefærdig toiletbygning

kr. 182.400

+Stikledning til kloak

kr. 10.000

+Stikledning til vand

kr. 3.500

+Stikledning el

kr. 5.000

Årlig driftsudgift ca.

kr. 30.000

 

Økonomiske konsekvenser:

Der skal tages stilling til fra hvilken konto udgiften tages.

Årlig driftsudgift er anslået til ca. 30.000, da dette ar afhængig af, hvor stor en del af året bygningen skal holdes åben.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Plan i 1:100 over bygningen (eldok ? Toiletbygning.tif) Toiletbygning.tif (45 KB)

 

 

 

 

 

32 Nyt vejnavn til udstykning af matr. nr. 30 A Ulsted by, Ulsted

Journal nr. 05.01.01G01 / /Sagsid 20990

Beslutningstema:

Det skal besluttes om vejadgang til ny udstykning skal have et selvstændigt vejnavn

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 22.01.2004, at ansøgningen drøftes

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 32:

Teknisk Udvalg besluttede, at vejen får navnet Mellergaardsvej. Der skiltes som beskrevet i sagens indhold.

Sagens indhold:

I forbindelse med udstykning af matr. nr. 30 a Ulsted by, Ulsted til opførelse af 6 boliger, er der kommet et ønske om at vejen til disse boliger får et ny vejnavn "Mellergårdsvej".

Årsagen til ønsket om et nyt vejnavn er, at man ikke ønsker at de nye boliger skal identificer-

res som boliger på "Ulstedparken".

Teknisk forvaltning har i forbindelse med udstykningen givet de nye boliger adresse til adgangsvejen fra Vestergade, der hedder Ulstedparken.

Teknisk forvaltning har på den baggrund lavet et forslag til, hvordan man kan ændre på forholdene. Adgangsvejen fra Vestergade frem til og med indkørsel til de nye boliger hedder Mellergårdsvej og det sidste stykke Ulstedparken.

Det betyder, at der ved Vestergade skal opsættes et vejskilt med teksten "Mellergårdsvej", det store blå skilt bibeholdes. Efter indkørsel til den nye udstykning opsættes et vejnavneskilt med teksten "Ulstedparken".

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Jf. Cirkulære om adresser, cirkulære nr. 137 af 11. december 2002.

Jf. §2 stk. 7. Vejnavne for hovedlandeveje og landeveje fastsættes af kommunalbestyrelsen efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse. Husnumre for hovedlandeveje og landeveje fastsættes af kommunalbestyrelsen efter samtykke fra vedkommende vejbestyrelse.

Jf. §2 stk. 8. Fastsætter kommunalbestyrelsen, jf. § 7, stk. 2, vejnavne for private veje, interne veje, torve, pladser og lignende, skal dette ske efter samråd med den enkelte grundejer. Fastsættelse af husnumre med udgangspunkt i de pågældende vejnavne skal ligeledes ske efter samråd med grundejeren. Kommunalbestyrelsen har dog ikke i de nævnte tilfælde pligt til at opnå enighed med grundejeren.

 

Bilag:

Kort der viser området og evt. fremtidig skiltning (eldok ? Kortbilag Ulsted.tif) Kortbilag Ulsted.tif (65 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Ansøgning om dipsensation for afstandskrav til naboskel - Houvej 160.

Journal nr. 02.00.00P21 / /Sagsid 21051

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation for kravet om brandvæg mod naboskel.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 28.01.2004, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 33:

Ib Munk erklærede sig inhabil ved behandling af dette punkt.

Teknisk Udvalg meddelte den ansøgte dispensation på betingelse af, at der ved bebyggelse på nabogrunden skal der etableres en brandmur.

Sagens indhold:

I forbindelse med lovliggørelse af byggeri på ejendommen matr. nr. 81 v Ulsted by, Ulsted, beliggende Houvej 160, er der søgt om dispensation fra kravet i bygningsreglementet BR 95 kap. 6.3, idet der ikke opføres en brandvæg mod naboskellet.

Byggeriet omfatter et overdækket areal på 42 m2 nord for eksisterende snedkerværksted, det overdækkede areal anvendes til oplag af stillads.

Arealet nord for det ansøgte overdækkede areal er et landbrugsareal.

Teknisk forvaltning har sendt sagen i naboorientering, fristen for indsigelser er den 30.01.2004, men der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet indsigelser.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet BR 95 kap. 6.3 , hvor der står, at bygninger der opføres nærmere naboskel end 2,50 m skal udføres med brandvæg.

Bygningsreglementet BR 95kap. 2.1 er det kommune der ud fra en konkret vurdering fastlægger bebyggelsens afstand til bl.a. naboskel, vej og de ubebyggede arealer indretning.

 

Bilag:

Oversigtskort der viser ejendommens placering (eldok ? Oversigtskort ? Houvej 160.tif) Oversigtskort - Houvej 160.tif (29 KB)

Situationsplan der viser hvor bygningen er placeret på grunden (eldok ? Situationsplan ? Houvej 160.tif) Situationsplan - Houvej 160.tif (30 KB)

 

 

 

 

34 Tillægsregulativ - fastlæggelse af grødeskæringstermin i Skovåen og Geråen

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 20678

Beslutningstema:

Det skal besluttes om der skal indsendes indsigelser eller ændringsforslag til det udsendt tillægsregulativ om grødeskæring for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26. januar 2004, at regulativet godkendes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 34:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Nordjyllands Amt har udsendt et udkast til tillægsregulativ for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt. I Hals Kommune gælder det for Ger Å og Skovåen. Tillægsregulativet indeholder bestemmelser om, at ændre grødeskæringsterminerne med det formål at optimere vedligeholdelsen, antallet af grødeskæringer samt bestemmelserne om vedligeholdelse i de enkelte vandløb forbliver uændret.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Tillægsregulativ

Bilag:

Udkast ? Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt (eldok ? Tillaeg til regulativer.doc) Tillaeg til regulativ.pdf (132 KB)

 

 

 

 

 

35 Revideret miljøgodkendelse for Gandup Teglværk

Journal nr. 09.02.02P19 / /Sagsid 17717

Beslutningstema:

Det skal besluttes om hvorvidt udkastet til ny revideret miljøgodkendelse for Gandrup Teglværk kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27. januar 2004

At den reviderede miljøgodkendelse for Gandrup Teglværk godkendes. De nye vilkår gives som et påbud i henhold til § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 35: Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Gandrup Teglværk er en type virksomhed som, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, regelmæssigt skal have revurderet deres miljøgodkendelse. Derfor har Teknisk Forvaltning gennemgået Teglværkets eksisterende miljøgodkendelse fra 1987 og konkluderet, at der er behov for nye vilkår som passer til den nugældende lovgivning og praksis indenfor miljøområdet.

Der foreligger nu et forslag til ny samlet miljøgodkendelse for Gandrup Teglværk - se bilag.

Af miljøproblemer kan fremhæves: Støjforurening (vilkår 11):

Her er foreslået vilkår som er i henhold til Miljøstyrelsens vejledning - dog er der imødekommet virksomhedens ønske om at kunne starte arbejdet kl. 06.00 på hverdage. Der er stillet krav om at virksomheden skal dokumentere, at de kan overholde de stillede støjkravene på grund af førnævnte, samt at der foregår til- og frakørsel med lastbiler efter kl. 18, hvor der er skærpede støjkrav.Luftforurening (vilkår 19 og 21):

Her er foreslået vilkår med værdier der skal overholdes henholdsvis ved afkast (emissionsgrænse) og ved nedfald på jorden (B-værdi) for HF (hydrogenflourid), HCl (Hydrogenchlorid) og SO2 , som vurderes at være de problematiske stoffer som udvikles i forbindelse med virksomhedens produktion.

Med hensyn til emissionsgrænseværdien for HF er det foreslået at den først skal overholdes tidligst 8 år efter godkendelsens ikrafttræden. Dette er i overensstemmelse med udmelding fra Miljøstyrelsen, som udtaler at man bør afvente et igangværende arbejde i EU om fastsættelse af disse grænseværdier.

For B-værdien for HF er det foreslået at den overholdes pr. 1.1.2007. B-værdien skal ifølge udmeldingen fra Miljøstyrelsen overholdes til enhver tid, men der er valgt en dato ca. tre år frem i tiden, da en overholdelse af vilkåret nu vil medføre en ny skorsten på 75 meter ved virksomheden. Ved at afvente dette krav et par år findes der måske en anden løsningsmulighed.

De nye vilkår skal gives som påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41. Et sådant påbud skal varsles og udkastet har derfor været sendt til udtalelse ved virksomheden. Teglværkets bemærkninger er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Godkendelsen skal offentliggøres i Hals Avis med klagemulighed i 4 uger.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Udkast til revideret miljøgodkendelse for Gandrup Teglværk (Gandrup Teglvaerk.doc) Gandrup Teglvaerk.doc (107 KB)

Bemærkninger fra Gandrup Teglværk af 28. januar 2004 (Bemaerkning ? Gandrup Teglvaerk.tif Bemaerkning - Gandrup Teglvaerk.tif (63 KB)

 

 

 

 

36 Miljøgodkendelse for svineproduktionen Vester Hedensvej 35

Journal nr. 09.17.15G01 / /Sagsid 14609

 

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Vester Hedensvej 35 kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 26.01.04

at forslag til Miljøgodkendelse godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 36: Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Vester Hedensvej 35 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på i alt 392 DE slagtesvin på ejendommen. Forslag til miljøgodkendelse har sammen med Nordjyllands Amts forslag til VVM-redegørelse været sendt i høring uden at der er indkommet bemærkninger miljøgodkendelsen.

Nordjyllands Amt har nu endelig vedtaget regionplantillægget med VVM-redegørelsen for svineproduktionen. Så derfor skal miljøgodkendelsen nu også endelig vedtages.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

I forhold til forslaget til miljøgodkendelse som Teknisk Udvalg behandlede i maj 2003 er der efter henvendelse fra Nordjyllands Amt tilføjet et vilkår om ammoniakfordampning, om udvaskning af kvælstof, om fosforbalance for projektets udbringningsarealer. Derudover er der tilføjet et vilkår om at der ikke må køres gylle ud lørdag, søndag og helligdage i henhold til Teknisk Udvalgs beslutning ved behandling af forslaget til miljøgodkendelse i maj 2003.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Miljøgodkendelse skal annonceres i Hals Avis med en klagefrist på 4 uger.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse Vester Hedensvej 35 (Vester Hedensvej.doc) Vester Hedensvej.doc (1176 KB)

 

 

 

 

37 Ændring af gebyrpolitikken for I/S Mokana

Journal nr. 07.04.00P24 / /Sagsid 20319

Beslutningstema:

Det skal besluttes om Hals Kommune principielt kan gå ind for de foreslåede ændring af gebyrpolitikken ved I/S Mokana.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28. januar 2004at Hals Kommune principielt godkender ændringen af gebyrpolitikken ved I/S Mokana.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 37:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Kommunernes Landsforening har i samarbejde med kommuner og interesseorganisationer udviklet en model for håndtering og administration af farligt affald. Modellen har til formål at sikre at kommunerne får overblik over samtlige strømme af farligt affald, samtidig med at virksomhederne får en kontrolleret og lige adgang til at operere som transportør og behandler af farligt affald. Modellen fungerer i Hals Kommune i dag.

KL-modellen indeholder endvidere et forslag til hvordan håndteringen af farligt affald kan finansieres. I/S Mokana har valgt at følge indstillingerne fra KL og har derfor fremsendt KL´s forslag til gebyrstruktur til i første omgang principiel godkendelse i interessentkommunerne, hvorefter det vil blive behandlet på selskabets repræsentantskabsmøde den 31. marts 2004. Målet er at den nye gebyrstruktur skal træde i kraft pr. 1. januar 2005.

Forslaget betyder at gebyrstrukturen ændres til følgende:

 • Et grundgebyr som pålignes alle potentielle producenter af farligt affald. Grundgebyret er delt i beredskabsgebyr og planlægnings- og administrationsgebyr.
 • Et registreringsgebyr som betales pr. affaldsfraktion pr. aflevering.
 • Driftsgebyrer

Grundgebyret bliver på ca. 111 kr. om året. Dette forslås opkrævet af kommunerne ved de potientielle ca. 860 virksomheder. Registreringsgebyr og driftsgebyr opkræves af I/S Mokana

direkte ved affaldsproducenten eller gennem behandlere.

Se uddybning af de forskellige gebyrer og beskrivelse af modellen fra KL i vedlagte notat fra I/S Mokana.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Informationsskrivelse bør udsendes til de berørte virksomheder.

 

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens § 48

 

Bilag:

Beskrivelse af modellen for administration af farligt affald (farligt affald) Farligt affald.tif (675 KB)

Skrivelse fra I/S Mokana om ny gebyrstruktur (Mokana) Mokana.tif (152 KB)

 

 

 

 

 

38 Fortovsarbejder 2004

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 21053

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage en beslutning om hvor fortovene i 2004 skal renoveres og om arbejdet skal ud i en ny licitation ( offentlig eller indbudt) eller arbejdet skal udføres til enhedspriser 2002 pristalsreguleret.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstiller den 27.01.04 at, Brogade renoveres på begge strækninger, samt at de resterende midler benyttes til renovering af Halsvej i Vester Hassing på strækningen fra Elsamvej mod skolen.Fortovsarbejdet fortsætter med samme entreprenør til samme enhedspriser pristalsreguleret.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 38:

Teknisk Udvalg besluttede, at Brogade fra Strandvejen til Nørregade/Søndergade renoveres lagt i Køversten. I Vester Hassing: Halsvej fra Elsamvej ® vest. Resterende beløb prioriteres ikke p.t. Der fortsættes med samme entreprenør til samme enhedspriser, pristalsreguleret.

Sagens indhold:

I 2003 blev Irisvej, Krogensvej og Pipkvarteret færdiggjort. Derudover blev vestsiden af Aslundvej samt Østerpark i Ulsted renoveret. Tilstandsvurderingen af fortovene viser, at der nu er følgende gader der trænger mest til renovering.

 

Halsvej fra Elsamvej mod Skolen i alt ca. 550 meter til ca. 385.000 kr.

Krokusvej hele vejen i alt ca. 520 meter til ca. 310.000 kr.

Brogade ( Strandvejen til Nørregade) i alt ca. 700 meter. Der foreslås, at fortovet renoveres med 14*21 herregårdssten som krydset) eller med kløversten i alt ca. 500.000 kr.

Brogade ( Nørregade til Kystvejen) i alt ca. 400 meter renoveres med samme sten som Brogade vest i alt kr. 280.000 kr.

Østervang hele vejen i alt 1400 meter 840.000 kr.

Udover ovennævnte priser vil der være eventuelle eventuelle licitationsudgifter, tilsyn samt udskiftning af rendestensriste.

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er i budget 2004 afsat 1.003.520,00 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tilstand2004.xls[el-dok] tilstand2004.xls (37 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Fortov langs Nordmandshage

Journal nr. 05.01.00P19 / /Sagsid 21009

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorledes det planlagte fortov langs Nordmandshage ønskes udformet samt hvorledes anlægsudgiften skal financierers.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27.01.04

at det drøftes hvilket af de 3 alternativer der ønskes etableret.at de i budget 2004 bevilgede midler frigivesat den resterende anlægsudgift bevilliges af Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 39: Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget

at alternativ 2 etableres,

at der frigives kr. 442.000,00 fra budget 2004,

at der frigives kr. 458.000,00 fra trafiksikringsmidler og

at arbejdet udbydes i indbudt licitation.

Sagens indhold:

Det er i budget 2004 afsat 442.000 kr. til etablering af fortov langs Nordmandshage i Hals.

Niras har udarbejdet 3 forskellige løsningsforslag for det ønskede fortov

Alternativ 1. Fortov som eksisterende 1,15 m 825.000 kr.

Alternativ 2. Fortov i Kløversten 1,40 m 900.000 kr.

Alternativ 3. Fortov i asfalt m. betonvandrende 1,20 m 900.000 kr.

Alternativ 3. er incl. slidlag som udgør 60.000 kr.

Alternativ 1. vil være samme som det eksisterende fortov på Nordmandshage. Alternativ 2 vil være det bredeste fortov, som kan anlægges indenfor det eksisterende vejareal. Denne type fortov vil i højere grad opfylde retningslinierne for tilgængelighed.

Alternativ 3 vil yde mindst beskyttelse af gående, da dette alternativ ikke har en kantsten der kan adskille trafikanterne.

Fælles for alle alternativer er, at der vil blive etableret afvanding samt en hævet køreflade ved svinget efter Østerladen, for at sænke bilernes fart i området omkring svinget.

 

Økonomiske konsekvenser:

Der er bevilliget 442.000 kr. i budget 2004 til fortovet. Resterende anlægsudgift kan bevilliges fra Teknisk Udvalgs trafiksikringsmidler.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

40 Trafiksikringsmidler 2004

Journal nr. 05.13.00Ø00 / /Sagsid 20738

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvordan trafiksikringsmidlerne for 2004 skal prioriteres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27.01.04 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 40:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at man som 1. prioritet etablerer cykelsti fra Ulsted til Rimmervej,

at man som 2. prioritet etablerer cykelsti fra Strandvejen til Kongevejen og

at der drøftes tidspunkt for etablering om muligt samlet og

at der drøftes midler til trafiksikring i V. Hassing.

Sagens indhold:

T.U. skal drøftes hvorledes trafiksikringsmidlerne for 2004 ønskes brugt.

Det er besluttet at etablere fortov langs Nordmandshage. Der er således afsat 442.000 kr. som anlæg og de resterende anlægsomkostninger tages fra Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto.

Vedr. byforskønnelse i Vester Hassing er det ønsket at projektet i høj grad vil give en trafiksikring af de pågældende strækninger. Det vil også her være muligt at medvirke til at realisere projektet og øge trafiksikkerheden.

Der er stadig projekter, der er beskrevet i Hals Kommunes trafiksikkerhedsplan, der ikke er realiseret, og det vil også her være muligt at gøre en indsats i 2004.

Eventuelt kunne de større projekter, f.x. cykelsti fra Hou til Ulsted, opdeles i mindre etaper og derved igangsættes i indeværende år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Pr. 01.01.2004 vil Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto være på 1.620.036 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægskonti04-TU.xls [el-dok] Anlaegskonti04-TU.xls (21 KB)

Trafiksikkerhedsprojekter.doc [el-dok] Trafiksikkerhedsprojekter.doc (94 KB)

 

 

 

 

41 Besparelse på Centralrenseanlægget - budget 2004.

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 20767

Beslutningstema:

Udmøntningen af besparelserne for 2004 på centralrenseanlægget.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 18.12.03:at sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 41:

Et flertal af Teknisk Udvalg besluttede, at tage forslagene til efterretning. Birthe Madsen og Poul Erik Lyngdorf ønsker sagen drøftet i Byrådet.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 12:

Sagen tages op igen på næste møde med en nærmere redegørelse om de faktiske ændringer.Administrativ bemærkning den 28.01.04:

Besparelserne vanskeliggøres af den lovgivning, der gælder for området, specielt bekendtgørelserne fra arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjenesten vedrørende drift af renseanlæg, arbejde i brønde m.v. samt lovgivningen vedrørende rengøring m.v.

De faktiske ændringer vedrørende besparelserne på renseanlægget foreslået udmøntet som følger:

 • nødvendig nedprioritering af interne prøver, ligmed mindre kvalitetssikring
 • udfase industriprøver
 • mindre eller helt afstå fra deltagelse i MED-møder
 • vagtordning ? nødvendig nedgang fra 5 mand, til 4 mandsturnus vagt
 • ophør med rundvisninger på anlægget af skoler, foreninger samt andre interesserede
 • ophør med tilsyn, vedligeholdelse og reparation af overfaldsbygværker og højvandslukker i henholdsvis V-Hassing og Hals byer.
 • udfase servicering af alle typer pumper på de Kommunale Institutioner
 • service på servicebilerne, overgå til forhandler
 • mindre eller helt ophører, med udførelse af ad hoc. - opgaver for materialegården og andre Kommunale institutioner
 • ligeledes vil aktiviteten, vedr. ombygning og renovering (som vedtaget i budget 2002 ? ekstra bevilling 100.000 kr.) af de hårdt tiltrængte pumpestationer ? både i det eksisterende, og ved nyanlæg, blive væsentlig begrænset fremover.
 • nødvendigt med indleje af fremmed mandskab

At dagligdagen vil blive helt anderledes på anlægget, ligger fast - med mindre styring af spildevandsudledningen fra anlægget, og hvad dette i prøveprogrammet vil medføre, kan kun fremtiden vise ? jeg formoder at vi alle, er og har interesse i at vi til stadighed, kan fremstå som værende et særdeles velfungerende og veldrevet anlæg. (henviser til Nordjyllands amts kontrol/tilsynsrapporter).

Oven nævnte tiltag vil træde i kraft pr. 01.07.2004, eller senest ved medarbejderens arbejdsophør, og hvis disse ikke skulle vise sig, værende nok, må der senere foretages om nødvendigt - yderligere tiltag ? således at mål og midler stemmer overens.

 

 

Sagens indhold:

I forbindelse med budget 2004 blev forsyningsområdet pålagt at finde besparelser. Byrådet godkendte i forbindelse med budgettet for 2004, at der skulle spares 0,8 årsværk på renseanlægget.

I forbindelse med effektueringen af denne besparelse ønskes nærmere drøftet med teknisk udvalg, hvorledes denne besparelse gennemføres.

Konsekvenserne af besparelsen vil bl.a. være en nedprioritering af de interne prøveudtagninger, forsøge at automatisere slambehandlingsdelen yderligere, der vil være nogle konsekvenser ved vagtordningen, idet man overgår til en vagtordning med 4 i turnus, den forventede renovering/ombygning af hovedpumpestationer vil skulle ske i et langsommere tempo, renseanlæggets servicering af kommunale pumper udenfor spildevandsområdet ophører. Herudover vil der være nogle mindre områder, der vil blive berørt.

Lederen af renseanlægget vil på mødet gennemgå emnerne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

42 Forslag til amtets regionplantillæg nr. 137 - Udvidelse af svineproduktionen "Poulstrup"

Journal nr. 01.01.03P17 / /Sagsid 20758

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt der skal fremsendes bemærkninger til VVM for udvidelse af svineproduktionen på Houvej 244, Ø. Hassing fra 249 DE til 499 DE.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.04.2004 at sagen drøftes

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 42:

Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke var bemærkninger til forslaget.

Sagens indhold:

Nordjyllands amt har offentliggjort forslag til regionplantillæg nr. 137, inkl. en Vurdering af Virkningen på Miljøet og Hals Kommunes udkast til miljøgodkendelse. Udkastet til miljøgodkendelsen blev behandlet på Teknisk Udvalg d. 26.11.2003.

Hvis Hals Kommune har bemærkninger til forslaget til regionplantillæg skal disse være Nordjyllands amt i hænde senest d. 23.02.2004.

Følgende er uddrag fra Regionplantillæggets vurdering, hele tillægget kan ses/downloades på Nordjyllands amts hjemmeside www.nja.dk under "Regionplan" og "Forslag til regionplantilæg".

I forbindelse med udvidelsen af besætningen vil der blive bygget en stald parallelt med den eksisterende, samt en foderlade. Den nye tilbygning vil blive placeret parallelt med den eksisterende stald, således at gårdens udseende ikke ændres væsentlig. Byggeriet vil ikke få væsentlig indvirkning på det omgivne landskab.

Indenfor en afstand af 500 meter fra "Poulstrup" er der ingen naboer.

Efter udvidelsen vil gyllen blive behandlet i separationsanlæg, hvorefter tørstof? og

en væskefraktion delvis blive importeret til ejendommen igen, afstemt efter aktuelt udspredningsareal og afgrødernes fosforbehov.

En stor del af udspredningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde til henholdsvis Ulsted, Gandrup og Skindbjerg Vandværk. Øvrige udspredningsarealer ligger i henholdsvis område med drikkevandsinteresse og område med begrænsede drikkevandsinteresser. Nitratudvaskningen fra rodzonen fra udspredningsarealerne i det nitratfølsomme indvindingsområde vil efter udvidelse ikke overstige 50 mg nitrat

pr. liter.

Hovedparten af svinebrugets arealer ligger i områder, der i regionplanen er udpeget som jordbrugsområde eller regionalt jordbrugsområde. I forslag til Hals Kommunes Landditrsiktspolitik er området beliggende i område "6 Ulstedområdet", hvor den primære interesse er jordbruget. Den resterende del ligger i områder, der er udpeget som naturområder efter afsluttet råstofindvinding, samt indenfor et naturområde, et enkelt af svinebrugets udbringningsarealer ligger i et område, der i regionplanen er udpeget som økologisk forbindelse. Målet med udpegning af økologiske forbindelser er sikring af spredningsmuligheder for planter og dyr. Det vurderes ikke, at udvidelsen indebærer ændringer i markdrift, der kan skade arealets funktion som økologiske forbindelse. Udbringningsarealerne omfatter ikke beskyttede naturtyper, men grænser umiddelbart op til få mindre arealer med beskyttede naturtyper; en strandeng ved Skiveren, en kultureng ved Østerå, en mindre kultureng syd for Ulsted, samt flere spredtliggende vandhuller, der typisk er gamle ler/mergelgrave.

Fortsættelse af hidtidig markdrift vurderes ikke at forringe naturtilstand af nogen af ovennævnte beskyttede naturtyper, der alle i forvejen vurderes at være naturligt næringsrige eller påvirkede af hidtidig markdrift.

Udbringningsarealerne grænser flere steder op til § 3-beskyttede sidevandløb til Gåser Å. Ingen af udbringningsarealerne rummer skrånende terræn med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning til vandløb. Hovedparten af de beskyttede vandløb vurderes i kraft af obligatoriske 2 m dyrkningsfrie bræmmer at være tilstrækkeligt sikrede mod uønskede direkte påvirkninger fra markdrift.

Ammoniakfordampning fra stalde og lager er beregnet at stige fra nuværende 3861 kg N/år til størrelsesordenen 7722 kg N/år. Svinebrugets bidrag til luftbåren N-belastning af nærmestliggende naturareal, småmoser/mergelgrave ca. 560 meter fra driftsbygningerne er beregnet at stige fra nuværende 0,99 kg N/ha/år til fremtidig 1,99 kg N/ha/år. Svinebrugets bidrag til luftbåren N-belastning af et § 3 område med eng, mose og overdrev i en afstand af ca. 1450 m fra driftsbygningerne er beregnet til at stige fra 0,26 til 0,53 kg N/ha/år. Den gennemsnitlige N-deposition i Hals kommune er ifølge DMU 19,89 N kg/ha/år. Ovennævnte naturtyper vurderes ikke at blive belastet med ammoniak over tålegrænsen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven (VVM)

Bilag:

/

 

 

 

 

 

43 Forslag til Lokalplan 5.38 "Erhversområde nord for Bygmestervej"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20428

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt forslag til Lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej" med tilhørende tillæg til kommuneplanen "5Erh5" skal fremlægges i offentlig høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004

at forslag til Lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej" ramme "5Erh5" fremlægges i offentlig høring i 8 uger

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 43: Indstillingen godkendt med bemærkning at der anføres 250 m2 bebyggelse op til 15 m samt at der i redegørelsesdelen anføres at byrådet er indstillet på at dispensere yderligere op til de 15 m.

Sagens indhold:

Økonomiudvalget besluttede d. 09.12.2003 at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, der giver mulighed for etablering af et nyt erhvervsområde i Hals nord for Bygmestervej. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 5.38 og kommuneplantillæg 5Erhv5.

Lokalplanen udlægger et nyt erhvervsområde nord for og i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde v. Bygmestervej. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3 ha., hvor der vil blive mulighed for optil 8 nye parceller på min. 2500 m2. Desuden er der åbnet mulighed for anlæg af en "lastbilparkering" på 20X40 m. i området.

Lokalplanen er udarbejdet, så eksisterende vej og udstykning fortsætter, således at det eksisterende og fremtidige område fremtræder samlet. Dette er i overensstemmelse med de første udstykningsplaner for området.

Der etableres en ny udkørsel til Ulstedvej, ca. 225 m. nord for den nuværende.

I forhold til det nuværende erhvervsområde, gives der mulighed for en større højde. Således kan bebyggelse opføres med en højde på 10 m., dog kan der på hver parcel opføres 50m2 bebyggelse op til 15 m., såfremt det er nødvendigt for virksomhedens drift.

Lokalplanen og rammetillægget er udarbejdet som en integreret del af vores nye digitale kommuneplan og kan ses/downloades på hjemmesiden www.halskom.dk/dk/planer_visioner enten via "Find planen" eller "Dit kort".

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Ansøgning om tilladelse til at etablere cafe på ejendommen Strandvejen 113, Hou

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 21007

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt der kan gives tilladelse til etablering af café på Strandvejen 113.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004

at der meddeles afslag på den ansøgte aktivitet, idet det ikke er i overensstemmelse med rammerne for området.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 44: Teknisk Udvalg besluttede ikke, at mødekomme det ansøgte til cafe, men accept af pølsevogn.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af café på ejendommen Strandvejen 113. Der søges om etablering af traditionel café med servering (uden musik) med åbent i 6 dage om ugen i sommerperioden (april/maj ? september). Der kan være op til 20 gæster af gangen på stedet, hvor de også vil være mulighed for adgang til terrasse/have.

Ejendommen har vejadgang via p-pladsen overfor Lagunen af privat vej. Parkeringspladser kan etableres på egen grund. (Ansøgningen er medsendt i bilag)

Ejendommen er beliggende i sommerhusområdet, hvor kommuneplanramme 7So2 gælder. Indenfor området må der kun etableres privat service/detailhandel til områdets daglige forsyning. Nye ferie-/fritidsfaciliteter, der efter byrådets skøn er i overensstemmelse med intentionerne i Hals Kommunes turistpolitik, skal placeres i forbindelse med de udpegede aktivitetsknudepunkter. Ferie-/fritidsfaciliteter i mindre omfang kan dog placeres andre steder i sommerhusområdet, såfremt særlige hensyn taler derfor.

Ejendommen er placeret ved Strandvejen umiddelbart overfor et af de udpegede aktivitetsknudepunkter "Lagunen".

Teknisk Udvalg gav i 2001 tilladelse til etablering af en pølsevogn på den pågældende ejendom, da der var tale om en helårsejendom. Tilladelsen til pølsevogn ønskes af ansøger overført, såfremt ansøgningen om café ikke kan imødekommes.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Ansøgning (eldok ? Strandvejen 113.tif) Strandvejen 113.tif (145 KB)

 

 

 

 

 

45 Ansøgning om renovering af V. Hassing Bydam.

Journal nr. 04.01.11G01 / /Sagsid 20968

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling en ansøgning fra V. Hassing Borgerforening om renovering af bydammen i V. Hassing.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004at V. Hassing Borgerforening får tilladelse til de foreslåede ændringer, på betingelse af at den fremtidige vedligeholdelse og drift af anlægget varetages af borgerforeningen

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 45:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning fra V. Hassing Borgerforening om tilladelse til en større renovering af Bydammen:

- rensning af dammen ved hjælp af biologiske filtre, UV belysning samt ilt og luftning af vandet

- installation af el

- etablering af bro ca. 2-3 m. X 2 m. ud i vandet

- beplantning af arealet mellem sø og hegn

- flytning af svanepar

Rensning af vandet foretages, så det bliver muligt at se de mange fisk, der findes i dammen. Ved at fjerne alger fra vandet (vhja. rensning og filtrering), forventes sigtbarheden at nå op på 1 m. eller mere. Til denne proces skal der benyttes el.

Baggrunden for etablering af bro er ønsket om, at skabe mulighed for at bl.a. børn kan se fiskene i vandet.

Som afrunding af projektet ønskes arealet mellem hegn og så beplantet med forskellige planter, så området med tiden vil blive mere eller mindre vedligeholdelsesfri.

Borgerforeningen vil foretage renoveringen og vedligeholdelsen af Bydammen samt pasningen af de tekniske installationer. Der vil efterfølgende blive søgt om Lieder+ midler til projektet, denne ansøgning til Teknisk Udvalg er dermed kun en ansøgning til Hals Kommune som grundejer af arealet, hvorpå de ønskede ændringer skal foretages.

Til sidst ønsker de at flytte det svanepar, der holder til i søen, da de er til gene for børn og ællinger i anlægget. Hvordan de vil flytte svanerne fremgår ikke af ansøgningen. Svaner er en fredet dyreart, Hals Kommune har derfor ikke kompetence til at tillade indgreb overfor fuglene.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Ansøgning om tilladelse til renovering & nybygning af dagligvareforretning på ejendommen Halsvej 271, V. Hassing.

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 20893

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt der kan meddeles byggetilladelse til ombygninger og nybyggerier på ejendommen Halsvej 271 (Kroen) i V. Hassing.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 28.01.2004 at projektet afventer udarbejdelse af lokalplan

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 46:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om følgende ændringer på ejendommen Halsvej 271 (Kroen) i V. Hassing:

 • renovering af hovedbygningen og indretning af 3 boliger på 1. sal samt erhvervslejemål i stuen, hvorfra der fortsat kan drives restauration.
 • redrivning af "bagbygninger" og etablering af et forretningslokale på 600 m2.

Bebyggelsesprocenten for ejendommen vil efter ændringerne blive på 47%. Der ønskes etableret adgang til Halsvej overfor Kirken. Ansøgning og tegninger er medsendt i bilag.

Projektet har et omfang, der vurderes at være lokalplanpligtigt iht. Planlovens § 13 stk. 2.

Da Hals Kommune er gået i gang med at udarbejde en Helhedsplan for området, der efterfølgende skal følges op af en lokalplan, bør dette projekt afvente denne lokalplanlægning.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning og tegning (eldok ? Halsvej 271.tif) Halsvej 271.tif (143 KB)

 

 

 

 

 

47 Renovering af gade / gaderum på Halsvej i V. Hassing.

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 14085

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal behandle det udkast til forskønnelse/trafiksanering af Halsvej i V. Hassing, der er udarbejdet af Rambøll/Nyvig på baggrund af bemærkninger fra den nedsatte følgegruppe.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.01.2004 at udkastet drøftes

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 47:

Teknisk Udvalg ønsker udarbejdet forslag til bedre sikring af trafikken ved børnehaverne samt sløjfning af rundkørsel ved Hækken. Der skal udarbejdes forslag til stiadgang i nordlige side ved skolestien.

Sagens indhold:

Rambøll/Nyvig har nu, efter indput fra følgegruppen, udarbejdet et udkast til skitseprojekt for den del af byforskønnelsen/trafiksaneringen, der omhandler hele Halsvej. Den resterende del omkring Springvandspladsen vil indgå som en del af Helhedsplanen for dette område.

Udkastet omfatter rundkørsler som "byporte" v. skolen og Hækken, chikaner med 2 hævede flader på den første del af Halsvej mellem skolen og Elsamvej, samt en mere gennemgribende ændring af bl.a. vejprofil i bymidten. Her foreslås etableret kørebane og fortov i niveau, markering af vejmidte (midterafvanding) samt chikaner med grønne træer osv. (medsendt som pdf-filer er en række skitser: oversigtsplan, detailplan for 4 delstrækninger samt tværprofiler)

Overslaget over dette udkast er sat til 2.980.000 kr. (overslaget er medsendt i bilag).

Hvis udvalget godkender udkastet skal der efterfølgende udarbejdes et detailprojekt, der forelægges udvalget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Oversigtsplan (eldok VH_Oversigt) VH_Oversigt.pdf (465 KB)

Detailplan 1 (eldok VH_detailplan_1) VH_Detailplan_1.pdf (161 KB)

Detailplan 2 (eldok VH_detailplan_2) VH_Detailplan_2.pdf (162 KB)

Detailplan 3 (eldok VH_detailplan_3) VH_Detailplan_3.pdf (188 KB)

Detailplan 4 (eldok VH_detailplan_4) VH_Detailplan_4.pdf (129 KB)

Tværprofiler (eldok VH_Tvaerprofiler) VH_Tvaerprofiler.pdf (162 KB)

Overslag (eldok VH_overslag) VH_overslag.doc (85 KB)

 

 

 

 

 

48 Busholdeplads - Stationsvej, Gandrup.

Journal nr. 05.05.12G01 / /Sagsid 20779

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til dels hvorvidt busholdepladsen i Gandrup skal placeres på p-pladsen v. Stationsvej, dels om frigivelse af midler til realisering af projektet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 19.12.03

 • at busholdepladsen/vendepladsen for Stambussen i Gandrup etableres på p-pladsen v. Stationsvej
 • at udgiften på 137.000 kr. (eks. moms) søges frigivet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 14: Sagen udsættes, idet udvalget ønsker alternative muligheder beskrevet.

Teknisk Forvaltning d. 26.01.2004

I medsendte notat er 4 alternative ruter (inkl. vendepladser) beskrevet.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 48:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at stambussen kører ad Teglværksvej, Stationsvej, Borgergade til ny holdeplads ved Vester Hedensvej,

at udgiften til vendeplads kr. 366.000,00 excl. moms udgift til fjernelse af bump på Stationsvej kr. 20.000,00 ialt kr. 386.000,00 excl. moms søges frigivet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen og

at der senere tages stilling til etablering af faciliteter på vendepladsen.

Sagens indhold:

I forbindelse med etablering af Stambusnettet til Gandrup skal der etableres en vendeplads. Der har været flere forslag på banen vedr. placering af denne plads. Arbejdsgruppen for Bymodel Gandrup pegede på en plads ved Poul Smedsvej, stambussen skulle samtidig passere via Bredgade og den sydlige del af Borgergade.

Dette var ifølge NT en meget uheldig løsning, chaufførerne var meget utrygge ved at køre via Bredgade pga. de mange børn i området. Dertil er udkørslen Bredgade/Borgergade vanskelig og ville evt. kræve ændringer.

Da det fortsat er vigtigt at Stambussen passerer Borgergade (hvor passagerne er) er en løsning v. Stationsvej et alternativ, der vurderes fortsat at tilgodese intentionerne for den kollektive trafik i forslaget til bymodellen: "Gandrup er godt placeret i forhold til Aalborg med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, service osv. Gandrup har plads til alle aldersgruppen, derfor skal den fremtidige planlægning sikre at den kollektive trafik mellem Gandrup og Aalborg fungerer og tilfredsstiller de behov, der er for transport af pendlere, ældre og unge under uddannelse. Samtidig skal der arbejdes for at skabe gode faciliteter for de ventende i Gandrup, f.eks. busholdeplads med ventesal, cykelparkering m.m."

Etablering af vendeplads ved Stationsvej kan etableres for ca. 137.000 kr (eks. moms), (projekt og overslag over anlægsprojektet er medsendt i bilag). Der foreslås etableret indkørsel fra Borgergade og udkørsel til Stationvej. Projektet indebærer, at der nedlægges ca. 16 af de eksisterende 52 p-pladser.

Projektet forudsætter, at forholdene omkring parkering på Borgergade udfor købmanden lovliggøres. Dette skal ske i samarbejde med politiet, men udgangspunktet er, at området markeres med parkering forbudt skilte og gul kantstensmarkering.

Udover selve vendepladsen vil der senere blive forelagt et projekt vedr. faciliteter m.m. til chauffører. Udgiften er ikke indeholdt i dette projekt.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften er ikke indeholdt i budget 2004

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Overslag over anlægsprojektet (eldok. Overslag_vendeplads) Overslag_vendeplads).xls (20 KB)

Notat m. alternativer (Eldok. alternativer) alternativer.pdf (250 KB)

 

 

 

 

 

 

49 Landzoneansøgning om tilladelse til ridecenter, Hølundvej 17

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 19364

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt de vil give landzonetilladelse til etablering af "hestepension" på Hølundvej 17, Ø. Hassing.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 28.01.2004

at der gives landzonetilladelse med en række særlige vilkår som beskrevet, herunder at der kun må foregå rideundervisning og træning af de opstaldede heste, således at undervisningen er en integreret del af hestepensionen.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 49: Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til etablering af hestepension inkl. rideskole på ejendommen Hølundvej 17.

Ejendommen er en eksisterende landbrugsejendom, der ønskes benyttet til opstaldning af heste (hestepension), træning inkl. rideundervisning. Hestene vil være kostbare konkurrence og avlsheste. Ejendommen forventes renoveret således at den fremstår ryddelig og præsentabel. (Ansøgningen samt Supplerende bemærkninger er medsendt)

Ansøgningen har været sendt i høring, hvor der er fremkommet indsigelser fra en række naboer (indsigelserne er medsendt i bilag):

Poul Zaar, Hølundvej 29

P. Zaar udtaler, at han ikke kan acceptere en rideskole i baghaven pga. råbende ridelærere samt anden støj (højtalere), der vil belaste i aftentimerne samt weekenden og helligdage. Han mener, den eksisterende rideskole ved Ulsted skal benyttes. Han har haft kontakt til realkreditselskab og ejendomshandler, for at få en vurdering af ulemperne. Begge udtalte at de ikke var begejstrede, realkreditselskabet havde dårlige erfaringer med lign.

Kirsten og Poul Erik Jensen, Hølundvej 19 og Jette og Erling Bo Larsen, Hølundvej 15

Der er i forbindelse med opstarten af hestepensionen i foråret 2003 sket en væsentlig forøgelse af fluegener i området. Dertil er der sket en forøgelse af trafikken til gården (hestetrailere og personbiler), som i tørre perioder får støvet til at rejse sig.

Bjarne Urup, Hølundvej 27

B. Urup købte naboejendommen (som ligger meget tæt på driftsbygningerne) i forventning om at der var tale om et nedlagt landbrug i byzone, hvor der ikke kunne forventes etableret nyt dyrehold. Nu har de gener fra udsigten til mødding, metalskrot m.m. Dertil kommer de nuværende fluegener. Han frygten en betydelig værdiforringelse af hans ejendom.

Forslag til vilkår:

 • Der gives kun tilladelse til hestepension samt undervisning/træning af de opstaldede heste. Der kan ikke oprettes en egentlig rideskole med f.eks. holdundervisning på ejendommen, således må der, ikke undervises mere end én af gangen. Dette er i overensstememsle med den fremsendte ansøgning.
 • Der må ikke opsættes installationer til lys, højtaleranlæg osv. ved ridebanen.
 • Støjkrav til arealfølsom anvendelse (beboelse) ved naboer skal overholdes.
 • Der skal etableres afskærmende beplantning omkring ejendommen og ridebaner.
 • Der skal foretages fluebekæmpelse i form af plastoverdækket møddingsplads. Møddingspladsen skal placeres længst væk fra naboer men dog i tilknytning til ejendommens nuværende bygningsmasse, forvaltningen skal godkende placeringen af møddingspladsen.
 • Fri- og udenomsarealer skal holdes ryddelige.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens Landzonebestemmelser

 

Bilag:

Ansøgning og supplerende oplysninger (Eldok ? Ansoegning ? Hoelundvej 17.tif Ansoegning - Hoelundvej 17.tif (93 KB)/ Supplerende ? Hoelundvej 17.tif) Supplerende - Hoelundvej 17.tif (44 KB)

Indsigelse fra Poul Zaar, Hølundvej 29 - Kirsten og Poul Erik Jensen, Hølundvej 19 og Jette og Erling Bo Larsen, Hølundvej 15 - Bjarne Urup, Hølundvej 27 (Eldok ? Indsigelse ? Hoelundvej 29.doc Indsigelse - Hoelundvej 29.doc (24 KB)+ Indsigelse Hoelundvej 29a.doc Indsigelse - Hoelundvej 29 a.doc (11 KB) / Indsigelse ? Hoelundvej 19-15.tif Indsigelse - Hoelundvej 19-15.tif (41 KB)/ Indsigelse ? Hoelundvej 27.tif) Indsigelse - Hoelundvej 27.tif (83 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Stianlæg i henhold til Lokalplan 3.03

Journal nr. 05.04.00G01 / /Sagsid 18527

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes drøfte, hvorvidt der skal etableres stier i det grønne område v. Vestervang.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 18.12.03 sagen til drøftelse

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 17:

Udsættes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 50:

Teknisk Udvalg besluttede, at etablere stien fra Vesterparken til eksisterende sti i det grønne område. Udgiften kr. 40.000,00 + moms finansieres af TU diverse anlæg.

Sti til Grønnegade etableres ikke p.t.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget forespørgsel fra Grundejerforeningen Vestervang om muligheden for etablering af stianlæg iht. Lokalplan 3.03 (ansøgning vedlagt i kopi). I ansøgningen er indtegnet et kort, der viser de mulige stiforbindelser.

Stierne i området ved Vestervang/Værestedet i det grønne område er i overensstemmelse med lokalplan 3.03, og i tråd med "Forslag til Bymodel Gandrup". Sti i området mellem Mellemvang og Teglværksvej er ikke fastsat i lokalplanen, men stier skal indarbejdes i bebyggelsesplaner.

I forbindelse med budgettet var der et forslag om at etablere en sti fra det grønne område til Grønnegade. Denne sti ville indbefatte køb af jord, stien kan etableres for ca. 45.000 kr. (inkl. jordkøb men eks. belysning).

I første omgang foreslås etableret en sti i det grønne område, der forbinder den eks. sti ved Vestervang til Vesterparken, således at der er en samlet forbindelse fra Stationsvej til Bredgade.

Stien vil blive på ca. 75 m. Den kan etableres for ca. 40.000 kr. (eks. belysning).

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften foreslås taget på Teknisk Udvalgs diverse anlæg. Regnskabet behandles under Formandens orientering.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forespørgsel fra Grundejerforeningen Vestervang (eldok ? Grundejerforeningen Vestervang.tif) Grundejerforeningen Vestervang.tif (128 KB)

 

 

 

51 Vedligeholdelse af det grønne område v. Vestervang

Journal nr. 01.02.05P21 / /Sagsid 20673

Beslutningstema:

Udvalget bedes drøfte, hvorvidt Hals Kommune skal overtage vedligeholdelsen af det grønne område ved Vestervang.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.12.03

at Teknisk Udvalg drøfter ansøgningen

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 16:

Udsættes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 51:

Teknisk Udvalg besluttede at grundejerforeningen og Hals Boligforening indkaldes til et møde med formand for Teknisk Udvalg samt Teknisk Forvaltning.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Vestervang med ønske om at kommunen overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse af det grønne område v. Vestervang.

Baggrunden for ansøgningen er, at området efter grundejerforeningens opfattelse har karakter af et offentligt område for hele byen (deres ansøgning og begrundelse er medsendt).

For området gælder bestemmelserne i lokalplan 3.03. Ifølge §11.4 skal grundejerforeningen forestå etablering, drift og vedligeholdelse af det fælles opholdsareal. Grundejerforeningen dækker kun boligområderne Vestervang og Vesterparken, idet alle de øvrige områder indenfor den oprindelige lokalplan er udbygget med beskyttede eller almennyttige boliger, der iht. lokalplanens §11.1 ikke er pligtige at være med i grundejerforeningen.

Materielgården har foretaget græsklipning af arealet indtil i år, hvor området er blevet fuldt udbygget. I år har Materielgården foretaget det på regning.

Hvis Hals Kommune skal overtage vedligeholdelsen af området, skønnes det at udgiften vil beløbe sig til 22.000 kr. eks. moms pr. år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet til driften af "grønne områder" bør i givet fald forhøjes med de omtalte 22.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 3.03?s bestemmelser om vedligeholdelse: §11.4 "Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i stk. 11.3 nævnte fælles opholdsarealer?.."

Lokalplan 3.03?s bestemmelser om grundejerforeningen: § 11.1 "Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for områderne.

Denne bestemmelse gælder kun for områderne B1 og B2, såfremt der i disse områder opføres tæt-lav bebyggelse til ejerboliger."

 

Bilag:

Ansøgning fra Grundejerforeningen Vestervang (eldok. Vestervang) vestervang.doc (2380 KB)

 

 

 

 

 

52 Takster for taxikørsel i 2004.

Journal nr. 22.11.00S29 / /Sagsid 20845

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til forslag om nye takster for taxikørsel i Hals Kommune gældende for 2004.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 13.01.04.

at takstforslaget vedrørende maksimaltakster godkendes.

at takstforslaget vedrørende maksimaltakster med køretid indregnet drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 52: Indstillingen godkendt vedrørende takstforslaget til maksimaltaksten (takst med ventetid indregnet).

Sagens indhold:

Den fælleskommunale arbejdsgruppe, der har omfattet alle kommuner i Nordjyllands Amt med undtagelse af Aalborg Kommune, har endnu ikke afholdt et fællesmøde efter sidste kommunalvalg for at tage stilling til, om arbejdsgruppen skal fortsætte.

På et møde den 5. december 2003 mellem formændene for de tekniske udvalg i TUF samarbejdet for de nordvendsysselske kommuner besluttede man at anmode kommuneforeningen om at tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe i deres regi. Denne henvendelse er sket ved brev af 19. december 2003 fra Frederikshavn Kommune. Det betyder, at det fremsendte forslag ligesom sidste år ikke er blevet behandlet som sædvanlig, men fremsendt til de enkelte kommuners behandling. De ansøgte takstforhøjelser ligger indenfor den almindelige prisudvikling og følger de principper, der hidtil har været anvendt i arbejdsgruppen.

Herudover anmoder man om, at de kommuner der endnu ikke har godkendt taksterne med køretid indregnet bliver godkendt. Disse takster har Hals Kommune ikke tidligere behandlet og godkendt.

Forslaget til takstforhøjelse, til ikrafttræden den 01.01.04 eller snarest derefter, giver en takstforhøjelse på 2,51% svarende til stigningen i Danmarks Statistiks "taxi indeks" fra slutdatoen for den sidste ansøgning ved udgangen af 2. kvartal 2002 til og med 2. kvartal 2003.

Det er Danmarks statistik, der som uafhængig organ, har gennemført analysen.

Det er som tidligere beregnet på baggrund af en gennemsnitstur på 3,5 km.

Takstforhøjelsen for takst med ventetid indebærer:

at for almindelige vogne forhøjes kilometertaksten 0-1 km. fra 21, 48 kr. til 23,20 kr.

at for store vogne/liftvogne forhøjes kilometertaksten 0-1 km. fra 16,58 kr. til 18,30 kr.

at tillæggene på km. - taksten 1 og 3 aften og nat samt lør-, søn- og helligdage forhøjes fra 4,85 kr. til 4,98 kr. for de 4 første km. samt at der i samme tidsrum på km. ? takst 2 og 4 indføres tillæg på 2,49 kr. for de første 8 km.

Der er samtidigt udarbejdet takstblad for maksimaltakster med køretid indregnet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Brev fra Hjørring Kommune dateret 6. januar 2004 (eldok ? Hjoerring.doc) Hjoerring.tif (119 KB)

Forslag til takster for 2004 (eldok ? taxi 2004.doc) Taxi2004.doc (30 KB)

 

 

 

 

 

53 Møde i samarbejdsforummet - Hals Havn.

Journal nr. 08.00G01 / /Sagsid 4220

Beslutningstema:

Orientering om mødet i samarbejdsforummet den 26. november 2003.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 22.12.03:Referatet drøftes og tages til efterretning.

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 24:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 53:

Taget til efterretning.

Sagens indhold:

Der har været afholdt møde i samarbejdsforummet for Hals Havn den 26. november 2003.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Referat af samarbejdsforumsmøde den 26.11.03 (eldok ? Samarbejdsforum.doc) Samarbejdsforum.doc (76 KB)

 

 

 

 

 

54 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

1. Referat af repræsentantskabsmøde den 14.11.2003 i Naturgas Midt-Nord I/S.

2. Hals Havn.

3. Jordkørsel.

4. Referat af møde i bestyrelsen for I/S Reno-Nord den 04.12.2003.

5. Tilsynsrapport Hals Renseanlæg

6. 2 afgørelser fra naturklagenævnet.

7. Evt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 54:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Taget til efterretning.

Ad.3 Teknisk Udvalg ønsker fastholdt de indgåede aftaler vedrørende 2002 og 2003, og ikke udvidelser derudover.

Ad.4 Taget til efterretning.

Ad.5 Taget til efterretning.

Ad.6 Taget til efterretning.

Ad.7 Der laves forslag til delegationssager.

Der laves sag til næste TU-møde vedrørende P-problemer.

Bilag:

Ad.1 Referat af repræsentatnskabsmøde i Naturgas Midt-Nord (Naturgas.tif) Naturgas.tif (157 KB) Ad.4 Referat af møde i bestyrelsen for I/S Reno-Nord den 04.12.2003 (Reno-Nord.tif) Reno-Nord.tif (196 KB)

Ad.5 Tilsynsrapport Hals Renseanlæg (Hals Renseanlaeg.doc) Hals Renseanlaeg.doc (50 KB)

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 4. februar 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

55 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

56 Skiltning

57 Fremtidig anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 20. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |