Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 5. november 2003

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 5. november 2003


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 5. november 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Gert Andersen

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

side

190 Miljøgodkendelse for svinebruget ved Houvej 244 *

191 Udviklingen af dyrehold i Hals Kommune *

192 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Aslundskoven *

193 Kvartalsrapport pr. 30/9 2003 - Teknisk udvalg *

194 Orientering om NT. *

195 Endelig godkendelse af Lokalplan 5.36 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals *

196 Vintervedligeholdelse 2003-2004 *

197 Skiltning ved private veje *

198 Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i forbindelse med tilbygning til Hals Sparekasse - Torvet 1 *

199 Ansøgning om dispensation for afstand til vejbyggelinie - Hvolgården 62 *

200 Forespørgsel om der kan gives tilladelse til opførelse af et parcelhus på 170 m2 matr. nr. 1 it Hals By, Hals *

201 Ansøgning dispensation til at bygge indenfor vejbyggeline - Athenevej 1, Hals. *

202 Ansøgning om dispensation for højde på carport - Lindeparken 94 *

203 Ansøgning om tilladelse til opstilling af en overdækket cykelparkering på p-plads på hjørnet af Nørregade og Hummerstræde. *

204 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004 *

205 Regulering af bolig- og lejeforhold i Hou og Hals byer *

206 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

207 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 Miljøgodkendelse for svinebruget ved Houvej 244

Journal nr. 09.17.15P19 / /Sagsid 18918

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion ved Houvej 244, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.10.03 atForslag til miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring,

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 190:

Et flertal af Teknisk Udvalg ønskede sagen udsat indtil der foreligger overblik over udviklingen i Hals Kommune.

Sagens indhold:

Ejeren af Houvej 244 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på i alt 499 dyreenheder slagtesvin. Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet for forslaget til redegørelsen skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til miljøgodkendelse offentliggøres.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse og forslaget til regionplantillæg vil senere blive forlagt Teknisk Udvalg til godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. Nr. 753 af 25. august 2001) kapitel 5.

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse(Houvej 244.doc) Houvej 244.doc (514 KB)

 

 

 

191 Udviklingen af dyrehold i Hals Kommune

Journal nr. 09.17.00G01 / /Sagsid 20354

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om der skal igangsættes en indhentning af data for udviklingen af dyrehold i Hals Kommune

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 30.10.2003 at, sagen drøftes

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 191:

Teknisk Udvalg besluttede, at registret bestilles, gerne i samarbejde med andre kommuner.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at lave statistik på udviklingen af dyreholdet i Hals Kommune. Den eneste måde at skaffe disse data er ved at bestille et udtræk fra CHR-registret, hvor der har været indberetningspligt til siden 1993. Hals Kommune har fået et tilbud på dette udtræk. Heraf skulle det gerne kunne ses hvordan udviklingen af dyrehold er sket i Hals Kommune i årene 1993-2003 fordelt på de enkelte ejendomme.

Udtrækket vil også kunne bruges til at verificere de enkelte ejendommes dyrehold med deres tilladelser.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udtrækket koster 12.000 kr. hos Mærsk Data

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

192 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Aslundskoven

Journal nr. 05.13.10G01 / /Sagsid 20333

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt der skal etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger igennem Aslundskoven

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 29.10.03 at, sagen drøftes

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 192:

Teknisk Udvalg besluttede, at der skiltes med 50 km. Udgiften tages over TU?s diverse anlæg.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har modtaget en anmodning om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger i Aslundskoven. Der er foretaget hastighedsmålinger på strækningen, disse er vedlagt.

Der er flere muligheder for hastighedsdæmpning. Man kan ved skiltning på strækningen nedsætte hastigheden til 50. Det er dog ikke forventeligt, at skiltning alene kan nedbringe hastigheden.

Det er også muligt at etablere bump på strækningen, og dermed nedsætte hastigheden til 50. Der skal dog skiltes med antal bump og ved hvert bump. På strækningen skal der mindst være 4 bump, da afstandskravene mellem bumpene skal overholdes.

 

Økonomiske konsekvenser:

Skiltning vil koste omkring 5-10.000 kr. ,etablering af 4 bump vil koste omkring 110.000 kr. incl. skiltning.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Trafiktælling.tiff [el-dok] trafiktaelling.tif (180 KB)

 

 

 

 

193 Kvartalsrapport pr. 30/9 2003 - Teknisk udvalg

Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 18479

Beslutningstema:

Der er udarbejdet en regnskabsrapport pr. 30/9 2003 for Teknisk udvalg.

 

 

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at regnskabsrapporten tages til efterretning.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 193:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Det forventes p.t. en merudgift på det Skattefinansierede område på ca. 250.000 (øget betaling til Nordjyllands Trafikselskab og betaling af grundskyd på Hals Havn m.m.) og ca. 360.000 på det Takstfinansierede område (netto færre indtægter på 200.000 og 160.000 til UV-behandling af spildevand - bevilliget merforbrug jf. beslutning i byrådet 17/9 2003).

"Ikke-styrbare konti forventes overholdt.

Under "styrbare konti" (resten af budgettet) forventes der en merudgift på ca. 610.000.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Regnskabsrapport pr. 30/9 2003 - Teknisk udvalg

Samleopgørelse afvigelser Teknisk udvalg

 

 

 

 

 

 

194 Orientering om NT.

Journal nr. 13.05.00G01 / /Sagsid 20351

Beslutningstema:

3 punkter vedr. NT (regionalrute 276 Hou ? Dronninglund, omstillingsprojekt for lokalrute 660 og busstoppested på Nørregade i Hou) der indstilles til drøftelse.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 30.10.2003 sagen til drøftelse.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 194:

Teknisk Udvalg tog punktet til efterretning.

Sagens indhold:

ad. regionalrute 276 Hou ? Dronninglund.Teknisk Udvalg har flere gange behandlet ændringer til regionalruterne i Hals Kommune. Behandlingerne har været koncentreret omkring ændringerne på rute 76 og indførelse af Stambusser. Høringsfrister m.m. til disse ændringer er udsat, idet stambusserne endnu ikke er fastlagt. Desværre har jeg ikke været opmærksom på, at rute 276 Hou ? Dronninglund i mellemtiden er blevet fastlagt, uden at Hals Kommune har indgivet bemærkninger. Der er sket forringelser på ruten, således kører den nu kun på skoledage (ændringerne gælder fra 14.12.2003). Begrebet "skoledage" er nyt, busserne kører dermed ikke f.eks. i efterårsferier osv. Desuden er den nuværende teletaxi i weekenden fjernet.ad. omstillingsprojekt for lokalrute 660.

Vi er igen startet på omstillingsprojektet vedr. rute 660 i samarbejde med NT. Omstillingsprojektet kan dog ikke nå at blive så konkret, at udbudsrunden i NT-regi af lokalruter kan få indarbejdet ændringer. Ifølge NT vil dette dog ikke give væsentlige problemer for det videre projekt. ad. busstoppested i Hou

Connex har opsagt leje af garageanlægget på Nørregade i Hou og flytter deres aktiviteter til Hals. Ved garageanlægget var der et stoppested. Connex ønskede at flytte dette stoppested mod nord, idet der blev holdt pauser m.m. på stedet. Hals Kommune så ingen problemer i at efterkomme ønsket.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 Endelig godkendelse af Lokalplan 5.36 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej, Hals

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 16186

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 5.36 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 79 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej i Hals skal vedtages endeligt evt. med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 30.10.2003:

at de indkomne bemærkninger drøftesat lokalplan 5.36 med kommuneplantillæg nr. 79 vedtages endeligt, evt. med ændringer

 

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 195: Teknisk Udvalg indstiller lokalplanforslaget til endelig godkendelse.

Teknisk Udvalg indstiller samtidigt, at der etableres levende hegn mellem lokalplanområdet og Præstegården. Bebyggelsen holdes i en afstand på 7,5 m fra sydskel til Præstegården.

Bemærkning fra Nordjyllands Amt vedrørende rummeligheden indarbejdes i redegørelsen.

Sagens indhold:

Lokalplan 5.36 og kommuneplantillæg nr. 76 for et område til boligformål v. Skovsgårdsvej i Hals har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet nedenstående ændringer.Hals Metalsmelteri:

De synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at byudviklingen foretages ud mod Hals Metalsmelteri, bl.a. pga. den tunge trafik der er fra og til virksomheden. Deres aktiviteter er stigende, der forventer derfor en stigning i antal lastbiltræk pr. år, fra de nuværende ca. 600 træk til mellem 1.500 og 2.000 træk pr. år. De mener, der er risiko for, at deres aktiviteter vil danne grundlag for gener for det nye boligområde (bemærkningen er medsendt i bilag). De foreslår, at Hals Kommune køber grund og bygninger, så Metalsmelteriet kan flytte hen i industriområdet v. Hals Fjernvarme.Aalborg Stiftsøvrighed

På baggrund af udtalelse fra Kirkegårdskonsulenten bemærker Stiftsøvrigheden følgende:

Udstykning og placering af bebyggelse bør tilrettelægges således, at der holdes en sådan afstand til egetræet i præstegårdens have, at der ikke fremkommer skyggegener, med følgende klager og krav om beskæring af træet.

Opførelse af et plankeværk mellem præstegården og lokalplanområdet bør udføres før bebyggelse påbegyndes. (Der er ikke i lokalplanen indarbejdet bestemmelse om plankeværket, dette skal i givet fald ligeledes indarbejdes.) (Kirkegårdskonsulentens bemærkninger er medsendt i bilag) Nordjyllands amt

Nordjyllands amt gør indsigelse mod lokalplanen, idet der ikke i kommuneplantillægget er redegjort for, hvor stor den samlede rummelighed er i de udlagte boligområder i Hals. De frafalder indsigelsen, hvis vi redegør for dette. Indsigelsen er ikke medsendt i bilag.

For at efterkomme indsigelsen indstilles det, at der i redegørelsen for kommuneplantillægget bemærkes, at det samlede udlæg til boligformål i Hals er ca. 30 ha., dvs. vi overholder regionplanens ramme på 30 ha.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Bemærkning fra Hals Metalsmelteri (Hals Metalsmelteri.tif) Hals Metalsmelteri.tif (39 KB)

Bemærkning fra Stiftsøvrigheden (Aalborg Stiftsoevrighed.tif) Aalborg Stiftsoevrighed.tif (44 KB)

 

 

 

 

 

196 Vintervedligeholdelse 2003-2004

Journal nr. 05.07.02P24 / /Sagsid 7132

Beslutningstema:

Teknisk udvalg bedes diskutere den aktuelle vintervedligeholdelse i Hals kommune, og om der evt. skal ændres på vejenes prioritering.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 30.10.2003

at Teknisk udvalg drøfter vintervedligeholdelsen

 

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 196: Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke skal ske ændrede prioriteringer, dog skal Rørholtvej opprioriteres til A1.

Sagens indhold:

Hals Byråd vedtog d. 20.09.2000 et regulativ for "Vintervedligeholdelse og Renholdelse af veje og stier i Hals kommune".

Den overordnede målsætning er, at holde trafikarealerne farbare og i rimelig trafiksikkerhedsmæssig stand. Da det vil kræve et urealistisk højt beredskab, at kunne imødegå den værst tænkelige situation på alle færdselsarealer, er indsatsen prioriteret efter vejenes trafikale betydning (vejklasser). En del af opgaverne udfører Hals kommune, andre opgaver pålægges Grundejerne. Hvad prioriteringen betyder er beskrevet i en folder "Vintertjeneste", der udkommer som et "indstik" til Hals avis hvert år. Den gældende for 2002-2003 kan læses på Hals kommunes hjemmeside (www.halskom.dk/dk/borger/teknik_og_miljoe/trafik_og_veje.htm).

Kommunen udfører glatførebekæmpelse og snerydning på de offentlige veje, således at arbejdet først udføres på veje, med regional busforbindelse og gennemgående veje, dernæst på veje med betydning for den lokale trafik og skolebussen og til sidst (og kun indenfor normal arbejdstid) på øvrige veje f.eks. i boligområder. På de mindst betydende veje udføres der ikke glatførebekæmpelse. Derudover vil der dog altid være muligt at få hjælp til snerydning for livsvigtig transport, som f.eks. lægehjælp og sygetransport.

Hals kommune udfører ikke snerydning eller glatførebekæmpelse på private veje. Dette påhviler ejerne af ejendomme, der grænser til vej, eller de personer, som har vedligeholdelsespligten.

I byer og bymæssig bebyggelse er det grundejerne af de tilgrænsende ejendomme, der skal foretage snerydning og træffe foranstaltning mod glatføre på fortov og sti udfor ejendommen. Hvis stien har større færdselsmæssig betydning, primært skolestier, udføres snerydning og glatførebekæmpelse af Hals kommune.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier udføres i henhold til "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" med tilhørende cirkulære. Byrådet har i regulativet fastsat retningslinier for, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge snerydning og glatførebekæmpelse skal finde sted.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 Skiltning ved private veje

Journal nr. 05.14.07G01 / /Sagsid 18480

Beslutningstema:

Der redegøres i sagen for lovgivningen omkring adgangsforhold og den tilhørende skiltning ved private veje uden for bymæssig bebyggelse og sommerhusområder.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 01.05.2003 sagen til drøftelse

Teknisk Udvalgs møde 7. maj 2003 Punkt 61:

Udsættes.

Teknisk Udvalgs møde 21. maj 2003 Punkt 78:

Udsættes.

Teknisk Udvalgs møde 11. juni 2003 Punkt 104:

Teknisk Udvalg fik den ønskede orientering.Teknisk Forvaltning d. 30.10.2003

Forvaltningen er blevet bedt om at bringe sagen op på ny, med henblik på at få diskuteret, dels hvad der kan gøres, og dels om Hals Kommune skal gøre en mere aktiv indsats til afhjælpning af ulovlig skiltning/lukning af private fællesveje i det åbne land og i skove.

Problemet er meget i fokus, og det virker ikke umiddelbart til, at der sker nogen forbedring. De redskaber, der kan bringes i anvendelse, er anmeldelse til Nordjyllands amt iht. Naturbeskyttelsesloven, ekspropriation af veje/stier (dvs. opgradering fra privat fællesvej/sti til offentlig vej/sti), indgåelse af aftaler om adgang, vejledning og information om gældende regler osv. Teknisk Forvaltning indstiller til Teknisk Udvalg, at problemet diskuteres, samt evt. hvilke redskaber, der skal bringes i anvendelse.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 197:

Teknisk Udvalg besluttede, at Teknisk Forvaltning foretager en registrering af de faktiske forhold.

Der udarbejdes en handleplan, der forelægges Teknisk Udvalg senest februar 2004.

Sagens indhold:

I princippet findes der i Danmark 3 typer veje; offentlige veje, private fællesveje og private (interne) veje. Reguleringen af færdsel og skiltning er forskellig for vejene.

Afsnittet omhandler kun private fællesveje og private veje, idet offentlige veje normalt ikke giver anledning til problemer. Notatet omhandler desuden kun veje uden for bymæssig bebyggelse eller sommerhusområde, dvs. veje i det åbne land.

Private fællesveje:

Private fællesveje er anlagt over en privat ejendom, dvs. der er en vejejer (grundejer) til arealet, hvorpå vejen er etableret. Vejen er normalt etableret for at skabe vejadgang til offentlig vej for én eller flere ejendomme, der dermed har vejret til vejen.

Almenhedens færdsel (dvs. færdsel for andre end dem der har en "vedkommende" færdsel på vejen, f.eks. de vejberettigede) på private fællesveje er som udgangspunkt klar: alle og enhver må færdes på private fællesveje - medmindre der er opsat skiltning, der begrænser færdslen. Skiltning der begrænser færdslen kan opsættes efter mark- & vejfredslovens § 17. Der er ikke krav om at skilte, der opsættes efter mark- & vejfredsloven skal udformes på en bestemt måde, der er heller ikke krav om, at skiltningen skal godkendes af nogen myndighed.

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i kap. 4 om adgangsforhold i det åbne land begrænser dog ejerens mulighed for at opsætte lovlige skilte, der forhindrer færdsel til fods eller på cykel, idet Naturbeskyttelseslovens bestemmelser beskytter offentlighedens ret til at færdes på privat anlagte stier og veje.

Afklaringen af om et skilt (opsat med henvisning til Mark- & vejfredsloven) er ulovlig i henhold til Naturbeskyttelsesloven kan afklares ved amtet og evt. Naturklagenævnet, dog viser en række sager gennem de seneste år, at grænsen kan være svær.

Private veje eller "interne veje":

Interne veje er veje, der ikke tjener som adgangsvej for nogen anden ejendom, men alene er udlagt af hensyn til ejendommens drift; markveje, skovveje osv.

Her gør næsten de samme forhold sig gældende som for private fællesveje med hensyn til skiltning efter Mark- og vejfredsloven og Naturbeskyttelsesloven. Dog kan interne veje og stier nedlægges uden at nogen myndighed inddrages, dvs. veje og stier i f.eks. en skov eller over en mark kan nedlægges eller omlægges, således at adgangen til et naturområde forsvinder.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Privatvejsloven

Mark- og vejfredsloven

Naturbeskyttelsesloven

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

198 Ansøgning om dispensation for bebyggelsesprocent i forbindelse med tilbygning til Hals Sparekasse - Torvet 1

Journal nr. 02.01.00G01 / /Sagsid 20290

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om man vil meddele dispensation for bebyggelsesprocenten i forbindelse med tilbygning til Hals Sparekasse.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 23.10.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 198:

Teknisk Udvalg besluttede, at meddele den ansøgte dispensation, da der tidligere i området er givet lignende dispensation.

Sagens indhold:

I forbindelse med ansøgning om tilbygning, ombygning i eksisterende bygning samt udnyttelse af eksisterende tagrum og udførelse af ny tagkonstruktion over eksisterende mellembygning med hanebånd og udnyttelse af tagrum, er der søgt dispensation for bebyggelsesprocenten.

Ejendommen har et grundareal på 1064 m2 og eksisterende etageareal er 592 m2. Med et fremtidig etageareal på 846 m2 bliver bebyggelsesprocenten 79,5.

Ejendommen består af matr. nr. 52 g Hals by, Hals, hvor ejendommens bygning er opført. Sparekassen ejer også matr. nr. 52 s Hals by, Hals der har et grundareal på 338 m2, der udlagt til parkeringsplads for sparekassens kunder, parkeringspladsen er etableret af Hals Sparekas

se.

Det er vurderet, at Hals Sparekasse skal have 17 parkeringspladser, der er etableret på nuværende tidspunkt.

Det er vurderet, at til- og ombygningen er i overenstemmelse med "Byggeskik i Hals by"

Ifølge "Bymodel Hals" kommuneplantillæg nr. 37 må bebyggelsesprocenten for erhvervsbebyggelse ikke overstige 60.

Teknisk forvaltning har i perioden 29.09.2003 til 14.10.2003 afholdt naboorientering, ingen af de berørte naboer er fremkommet med indsigelser mod det ansøgte.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bymodel Hals, kommuneplantillæg nr. 37.

Rammebestemmelser for Ce.1 området, Center- og boligformål:

Max. etage og højde: 2 etager uden udnyttelig tagetage og max. 10 m.

Bebyggelsesprocent: Max. 35 til boligformål og max. 60 til centerformål.

Parkeringskrav: 1 p-plads pr. bolig/50 m2 erhvervsareal (evt. P-fond).

Friarealkrav: 10 % af grundes areal.

Særlige forhold: Stueetage i nærmere bestemte ejendomme skal forbeholdes

butikker, erhverv eller offentlige formål.

For nyt byggeri og større ombygninger gælder "Byggeskik i Hals by".

 

Bilag:

Situationsplan der viser bygningens og parkeringspladsernes placering.

Facadetegning

Indretningsplan

(Torvet 1.tif) Torvet 1.tif (71 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 Ansøgning om dispensation for afstand til vejbyggelinie - Hvolgården 62

Journal nr. 01.04P21 / /Sagsid 20306

Beslutningstema:

Der skal besluttes om man vil meddele dispensation for en tinglyst vejbyggeline og dispensation fra bygningsreglementet for småhuse BR-S 98.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 25.10.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 199:

Teknisk Udvalg besluttede, at meddele dispensation for byggelinien mod vendepladsen, medens byggelinien mod adgangsvej skal respekteres.

Sagens indhold:

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til opførelse af carport på 35 m², på ejendommen matr.nr. 27 bg V.Hassing by, V.Hassing, er der søgt om dispensation for den tinglyste vejbyggelinie, da carporten ønskes placeret i byggeliniearealet og dispensation for bygningens længde og areal nærmere naboskel end 2,50 m.

Arealet af carporten er på 35 m2 og længden er 5,90 m. I forvejen er der en eksisterende garage med et areal p 26 m2 og en længde på 6,71 m. Dette giver et samlet areal af bygningerne på 61 m2 og en samlet længde på 12,61 m. Ved både carporten og den eksisterende garage vil afstanden til naboskel mod øst være 0,5 m.

Teknisk forvaltning har i perioden 11.09.2003 til 03.10.2003 afholdt naboorientering, ingen af de berørte naboer på boligvænget, er fremkommet med bemærkninger til det ansøgte.

Det kan oplyses, at udvalget tidligere har meddelt dispensation for byggelinier på boligvænger i området og et af kriterierne har været, at carporten ikke var lukket i nogen af siderne.

Placering af carporten på det ansøgte sted vil ikke være medvirkende til at karakteren af området vil ændres fra at virke åben til at blive en noget tættere bebyggelse da overskueligheden ikke forringes.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Ejendommen er beliggende i et område der er reguleret af en tinglyst deklaration og efter deklarationens § 2 er der jf. bilag pålagt en byggelinie på 5,00 m langs alle veje.

Ifølge bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 kap. 2.1 må det samlede areal af bygninger, der er placeret nærmere naboskel end 2,50 m ikke gives større areal end 50 m² og den samlede længde af bygninger i naboskel må ikke overstige 12,00 m.

 

Bilag:

Plan der viser hvor ejendommen er beliggende.

Situationsplan der viser bygningens placering på grunden.

Ansøgning fra ejer ? uddybet ansøgning

Tegning over den carport der ønskes opført

(Hvolgården 62, tif) Hvolgaarden 62.tif (324 KB)

 

 

 

 

200 Forespørgsel om der kan gives tilladelse til opførelse af et parcelhus på 170 m2 matr. nr. 1 it Hals By, Hals

Journal nr. 02.01.00G01 / /Sagsid 20189

Beslutningstema:

det skal besluttes om man vil meddele dispensation for bebyggelsesprocenten i forbindelse med opførelse af et parcelhus på ca. 170 m2.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 23.10.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 200:

Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke meddeles den ansøgte dispensation. Udvalget kan godkende, at den nuværende bebyggelsesprocent på 33 fastholdes, evt. ved at fjerne en del af eksisterende bebyggelse.

Sagens indhold:

På foranledning af ejeren af matr. nr. 1 it Hals by, Hals , beliggende Ane Viffertsvej 13 A, søges om Hals Kommunes godkendelse til, på projektstadiget, at give tilladelse til opførelse af et nyt parcelhus på ca. 170 m2 til beboelse for ejeren. Huset tænkes placeret syd for den nuværende garagebygning på ejendommen.

Der er truffet aftale med naboen mod syd (matr. nr. 1 is Hals by, Hals, beliggende Østerled nr. 5 ) om at tilkøbe 250 m2 af matr. nr. 1 is for at kunne realisere byggeriet.

Ejendommen matr. nr. 1 it Hals by, Hals, har et grundareal på 1449 m2 og er bebygget med et garageanlæg med et etageareal på 491 m2 og bebyggelsesprocenten er i dag 33.

Ejendommen vil få et fremtidig grundareal på 1699 m2 og et bebygget areal på 491 m2 ( eksist. garageanlæg) + 170 m2 (nyt parcelhus) = 661 m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 38,9.

Ejendommen er jf. Bymodel Hals, kommuneplantillæg nr. 37 beliggende i rammeområde Bo.6 et boligområde, hvor bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 25 for åben-lav og max. 35 ? 45 * for tæt-lav. * betyder at bestemmelserne skal indarbejdes i en lokalplan.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

"Bymodel Hals" Kommuneplantillæg nr. 37.

Bilag:

Tegning der viser bebyggelsesplanen (Ane Viffertsvej.tif) Ane Viffertsvej .tif (42 KB)

 

 

 

 

 

 

201 Ansøgning dispensation til at bygge indenfor vejbyggeline - Athenevej 1, Hals.

Journal nr. 01.02.05P21 / /Sagsid 20305

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation fra lokalplan 7.01 for så vidt angår vejbyggelinien.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25.10.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 201:

Teknisk Udvalg besluttede, ikke at meddele den ansøgte dispensation.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om dispensation fra lokalplan 7.01 i forbindelse med opførelse af en carport på 35 m². Der søges om dispensation fra § 4 stk. 6 i lokalplanen, der omhandler den 6 m vejbygelinie på ejendommen matr.nr. 83 aø Hals by, Hals.

Ifølge lokalplan 7.01 § 5 stk. 3 skal garager være i selve sommerhuset eller bygges så nær dette som lovgivningen tillader. Af den fremsendte ansøgning er carporten placeret så tæt ved sommeruset som muligt af hensyn til septiktanken, der er placeret umiddelbart udenfor det sydøstlige hjørne af huset. Sommerhusgrunden er omgivet af vej på 3 sider, hvilket gør det svært at overholde lokalplan 7.01. Vejadgang til sommerhuset er på østsiden af Athenevej.

Ifølge lokalplan 7.01 § 4 stk.6 er der udlagt en vejbyggelinie på 10 m fra vejmidte, det betyder at bebyggelse på grunden ikke må opføres nærmere vejskel end 6,00 m.

Teknisk forvaltning har den 02.09.2003 anmodet grundejerforeningen om en udtalelse til det ansøgte,

Teknisk forvaltning kan oplyse, at ved tidligere ansøgninger om dispensation for byggelinier indenfor lokalplanens område, har man fastholdt, at de pålagte vejbyggelinier skulle overholdes.

Teknisk forvaltning har besigtiget ejendommen er er af den opfattelse, at det er muligt at carporten kan opføres andre steder på grunden, ved overholdelse af lokalplanens bestemmelser.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 7.01 § 4 stk. 6 langs veje pålægges en byggelinie på 10,00 m fra vejmidte

jf. § 5 stk. garager i det omfang det er lovligt, skal være i selve sommerhuset eller bygge så nær dette som lovgivningen tillader.

 

Bilag:

Situationsplan der viser, hvor carporten ønskes opført (Athenevej 1.tif) Athenevej 1.tif (47 KB)

 

 

 

 

202 Ansøgning om dispensation for højde på carport - Lindeparken 94

Journal nr. 02.02.02P21 / /Sagsid 20334

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om der skal meddeles dispensation for højde på carport ved sommerhus, hvor der er modtaget en indsigelse fra en nabo.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 29.10.2003, at der meddeles den ansøgte dispensation, da overskridelsen af højden er uvæsentlig og det er vurderet at det ikke vil give naboerne skyggegener.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 202:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Der er ansøgt om dispensation fra bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 kap. 11.3.1 stk. c, i forbindelse med udvidelse af eksisterende carport, der udvises fra 10 m2 til 40 m2.

Carporten opføres i en afstand af 2,50 m fra naboskel, og gives en højde fra terræn til kip på 3,20 m.

Teknisk forvaltning har i perioden 10.10.2003 til 24.10.2003 haft sagen i naboorientering, naboen er fremkommet med en indsigelse mod det ansøgte.

Klageren angiver, at i forbindelse med tilbygning til sommerhuset blev byggehøjden overskredet væsenligt (max 5,00 m). Derfor bør dispensation ikke gives.

Til dette kan Teknisk forvaltning oplyse, at byggehøjden i forbindelse med en tilbygningen er under de 6,50 m som gælder for området.

Klagerens sommerhus er beliggende vest for ca. 13,00 m fra det naboskel, hvor carporten opføres.

Det har hidtil været Teknisk udvalgs holdning, at tage på carporte kunne gives samme hældning som på hovedhuset.

I det aktuelle tilfælde har vi vurderet, at den beskedne overskridelse af højden ikke vil kunne berøre naboen i væsentlig grad.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 kap. 11.3.1 stk. c, efter dette må bebyggelse der er opføres nærmere naboskel end 5,00 m ikke gives større højde en 2,50 m.

 

Bilag:

Plab der viser grundens placering.

Situationsplan

Gavltegning af carport, der viser overskridelse.

(Lindeparken 94.tif) Lindeparken 94.tif (73 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 Ansøgning om tilladelse til opstilling af en overdækket cykelparkering på p-plads på hjørnet af Nørregade og Hummerstræde.

Journal nr. 05.14.02G01 / /Sagsid 20329

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om man vil tillade at der opføres en overdækket cykelparkering på en offentlig parkeringsplads over for Hou Skole.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 29.10.2003, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 203:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at godkende den ansøgte tilladelse til benyttelse af p-pladsen, begrundet i det trafiksikkerhedsmæssige.

Sagens indhold:

Hou Skole har ansøgt om tilladelse til, at opføre en overdækket cykelparkering på eksisterende parkeringsplads i umiddelbar nærhed af skolen, idet det eksisterende cykelskur på skolens område ikke længere kan dække det stigende behov.

Cykeloverdækningen placeres syd for adgangen mod Nørregade, så langt mod vest som muligt ( se vedlagte plan).

Hou skole afholder alle med etableringen og fremtidig drift forbundne udgifter til drift og vedligeholdelse samt rengøring omkring overdækningen.

Arealet, hvor cykelparkeringen ønskes etableret er i dag en offentlig tilgængelig parkeringsplads.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje.

 

Bilag:

Plan der viser hvor parkeringspladsen er beliggende.

Situationsplan der viser, hvor overdækningen placeres.

Tegning af den overdækkede cykelparkering.

(Cykelparkering.tif) Cykelparkering.tif (189 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004

Journal nr. 02.25.00S29 / /Sagsid 5672

Beslutningstema:

Der skal fastsættes gebyrer for skorstensfejerarbejde i 2004.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltnings indstilling den 15.10.2003:Teknisk Forvaltning indstiller, at teknisk udvalg anbefaler takster som angivet i takstblad.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 204:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Kommunernes Landsforening har fremsendt vejledende takster for skorstensfejerarbejde i 2004.

Taksterne fra 2003 til 2004 er fremskrevet med 3,9% og af takstbladet fremgår såvel taksterne for 2003 som 2004.

I de foregående år har udvalget besluttet, at de vejledende takster for skorstensfejerarbejde som meddelt af Kommunernes Landsforening, også skal være gældende i Hals Kommune.

Taksterne skal godkendes af Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Bekendtgørelse nr. 785 af 21. august 2000 om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyrsanlæg, § 13 indeholder regler for størrelsen af gebyret for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefyr samt diverse tillæg til gebyret.

 

Bilag:

Takstblad for skorstensfejerarbejde i 2004(Takstblad ? skorstensfejerarbjede 2004.doc) Takstblad - skorstensfejerarbejde 2004.doc (26 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

205 Regulering af bolig- og lejeforhold i Hou og Hals byer

Journal nr. 03.01.04G01 / /Sagsid 2098

Beslutningstema:

Det skal besluttes om forbuddet, mod at tage helårsboliger i Hals- og Hou byer til sommerboliger, skal forlænges for en 4 årig periode frem til den 02.01.2008.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller at udvalget anbefaler overfor byrådet, at forbuddet forlænges i en ny 4 års periode frem til den 02.01.2008.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 205:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:

Byrådet besluttede på mødet den 15.11.1995 i henhold til lov nr. 525 af 11.08.1986 senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 402 af 06.06.2002 om midlertidig regulering af bolig og lejeforholdene, at nedlægge forbud mod at ibrugtage boliger i Hals og Hou byer, der indenfor de seneste 5 år har været benyttet til helårsboliger, som sommerboliger.

Forbuddet blev nedlagt for en periode på 4 år frem til den 02.01.2000.

Forbuddet nedlægges ved, at byrådet beslutter, at § 50 jævnfør stk.1 i ovennævnte lovbekendtgørelse skal være gældende for boliger i ovennævnte byer i Hals Kommune.

Forbuddet kan højst nedlægges for en periode på 4 år ad gangen.

Det kan oplyses, at Teknisk Forvaltning flere gange har oplyst købere om reglerne, men vi har kun været ude med et påbud én gang.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om forbuddet skal forlænges i en ny 4 års periode

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 805 om midlertidig regulering af boligforhold

§ 50. En bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat benyttes til helårsbeboelse. Tilsvarende gælder de i § 48, stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser.

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

206 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 186:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 206:

Udsat.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 ? 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal ? og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

Træk i kassebeholdningen.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Mødeark fra den tidligere behandling (Mødeark Hals Jollehavn.doc) Moedeark Hals Jollehavn.doc (26 KB)

Notat dateret den 19.09.03 (Notat Hals Jollehavn.doc) Notat Hals Jollehavn.doc (28 KB)

En plantegning (er tidligere udleveret)

Tegn. Nr. 1.15, 1.16, 1.17 og 1.18 (er tidligere udleveret)

Prisberegning af de enkelte grupper.(Prisberegning.tif) Prisberegning.tif (81 KB)

Samlet oversigt (Samlet oversigt.tif) Samlet oversigt.tif (14 KB)

 

 

 

 

 

 

207 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 17119

Beslutningstema:

  1. Hals Havn.
  2. Mødekalender 2004 (bilag).
  3. Oversigt over anlægskontiene (bilag).
  4. Orientering om vintervedligeholdelse af cykelstier.
  5. Eventuelt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 207: Ad.1 Ingen bemærkninger.

Ad.2 Der afholdes ekstra TU-møde den 16.06.2004.

Ad.3 Taget til efterretning.

Ad.4 Taget til efterretning.

Ad.5 Fortovsrenovering.

Oversigtsarealer.

Bilag:

Ad.2 Mødekalender 2004 Moedekalender 2004.doc (45 KB)

Ad.3 TU?s anlægskonti 2003 TU - anlaegskonti03.xls (21 KB)

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 5. november 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

side

208 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde

209 Spildevand i det åbne

210 Spildevand i det åbne land

211 Spildevand i det åbne land

212 Spildevand i det åbne land

213 Spildevand i det åbne land

214 Spildevand i det åbne land

215 Spildevand i det åbne land

216 Spildevand i det åbne land

217 Spildevand i det åbne land

218 Spildevand i det åbne land

219 Ansøgning

220 Ansøgning

221 Ansøgning

222 Ansøgning

223 Benyttelse

224 Ansøgning

225 Opsigelse

226 Overdragelse

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 5. november 2003 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

side

227 Bustilslutning til lokalplanområde 5.34 *

 

 

227 Bustilslutning til lokalplanområde 5.34

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 16785

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt fremlagte projekt for bustilslutning til lokalplanområde 5.34 kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 06.11.03 at, projektet godkendes

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 227:

Teknisk Udvalg indstiller, at projektet laves og udgiften afholdes indenfor det frigivne beløb til byggemodning.

 

 

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har udfærdiget et projekt for bustilslutning til det nye udstykningsområde i Hals, Jacob Severins Vej. Vedlagt er tegning over projektet samt opgørelse over økonomi. Projektet er opgjort til 250.000 kr. Her i er inkluderet et busskur til 75.000 kr. Dette er dog lidt højt sat, da de busskure der ellers står på Ålborgvej i Hals koster 43.000kr. Det samlede projekt kommer således til at koste 220.000 kr.

Projektet er forhåndsgodkendt af NT.

Økonomiske konsekvenser:

Projektet kan finansieres indenfor budgettet for byggemodningen

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Overslag

Tegning

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 20. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |