Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat af møde den 7. januar 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat af møde den 7. januar 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 7. januar 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

side

1 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing *

2 Regnskab vedr. etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken. *

3 Forslag til Miljøgodkendelse på Mandelvej 15 *

4 Lokaliseringsgodkendelse i forbindelse med udvidelse af dyreholdet på Halsvej 197 *

5 Nyt regulativ for kommunevandløbet Blødens grøft *

6 Ansøgning om dispensation til brug af vandforsyning på Hølundvej 71 *

7 Tillægsregulativ for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt *

8 Ansøgning om tilladelse til opstilling af en overdækket cykelparkering på p-plads på hjørnet af Nørregade og Hummerstræde. *

9 Ansøgning om dispensation fra afstandskravene i bygningsreglemtent for småhuse BR-S 98 kap. 11 - Strandvænget 9 *

10 Ansøgning om dispensation fra lokalplan 2.05 idet beboelsen ønskes frastykket erhvervsparcellen matr. nr. 40 cø V.Hassing by, V.Hassing. *

11 Besparelse på Materielgården - Budget 2004 *

12 Besparelse på Centralrenseanlægget - budget 2004. *

13 Forslag til køreplan 76 og 276 samt stambussen. *

14 Busholdeplads - Stationsvej, Gandrup. *

15 Ansøgning om etablering af en toiletkabine på Goldbanen. *

16 Vedligeholdelse af det grønne område v. Vestervang *

17 Stianlæg i henhold til Lokalplan 3.03 *

18 Ansøgning om dispensation for adgangsvej til Skovsgårdsvej 6, Hals. *

19 Ansøgning om tilladelse til lastbilværksted, Brogade 2 *

20 Ansøgning om at benytte garagebygning til marineservice, Brogade 15A *

21 Foroffentlighedsfase til VVM for udvidelse af svineproduktion på "Hyllen", Melholtvej 68, Ulsted *

22 Forslag til regionplantillæg nr. 130 - med VVM-redegørelse for kvægbruget "Skovhus", Skovhusvej 40, V. Hassing. *

23 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser gældende for 2004. *

24 Møde i samarbejdsforummet - Hals Havn. *

25 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing

Journal nr. 05.01.02G01 / /Sagsid 20610

Beslutningstema:

Det skal beslutte om projektet for udvidelse af Skovhusvej kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.12.03 at, udvidelsen godkendes og at midlerne frigives fra jordforsyningen med baggrund i gældende lokalplan.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 1:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Sagen omhandler udvidelse at Skovhusvej fra forlængelsen af Industrivej til Omfartsvejen. Udvidelsen af vejarealet er beskrevet i lokalplan 2.07 stk. 5.2, og dette er videreført i den nugældede lokalplan 2.16 stk. 5.2.

I forbindelse med driften af Polar Seafood i V. Hassing vil der komme en forøgelse i den tunge trafik på Skovhusvej fra udkørselen og til Omfartsvejen

Dette betyder, at strækningen, der også bliver brugt som skolevej, skal føre tranporter til og fra Polar Seafood. Udvidelsen af Skovhusvej giver plads til transporterne, samtidig er cyklister beskyttet af dels kantsten og dels en bred opstribning af cykelstien.

NIRAS har lavet et overslag for udgifterne til vedlagte projekt. De samlede udgifter anslås at være:

Entreprenørudgifter 400.000 kr.

Projektering, uforudsete udgifter 15 % 60.000 kr.

I alt 460.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Der skal frigives 460.000 kr. til projektet

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægstegning

 

 

 

 

 

2 Regnskab vedr. etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken.

Journal nr. 05.04.06P20 / /Sagsid 18458

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt regnskabet for etablering af sti fra P-pladsen Færgevej til Fjordparken kan godkendes, samt evt. anvendelse af ikke forbrugte midler.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.12.03 at, sagen drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 2:

Teknisk Udvalg indstiller,

at regnskabet godkendes,

at der etableres 2 borde og 2 bænke, mrk. Veksø og

at der tilbageføres kr. 36.828,75 til kassen.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte den 18.06.03 etableringen af stien fra p-pladsen Færgevej til Fjordparken herunder blev der frigivet 290.000 kr. til køb af jord samt anlæg. Stien er nu etableret, hvorfor endeligt anlægsregnskab kan aflægges.

Projektets omkostninger er som følger i kr.

Overslag Faktisk omkostning

Køb af jord 23.841,50

Landindspektør }40.000 14.470,00

Etablering af fodhegn 16.200,00

Etablering af sti 250.000 177.259,75

I alt 290.000 231.771.25

I anlægsudgifterne til stien er der inkluderet en ekstra strækning på ca. 32 meter. Dette er anlagt for at tilkoble den anlagte sti med terrassen ved Fjordparken, således at beboer og gæster herfra nu har fået adgang til stisystemet.

Som en del af det godkendte projekt er der lavet en terrasse nede ved fjorden. Her kunne der etableres borde og bænke for at højne terassens funktion.

Materialegårdens bænke 2 bænke, 1 bord 14.900 kr.

Veksø 2 bænke, 2 borde 14.400 kr.

Materialegårdens bænke er vedligeholdelsesfrie. Det er Veksø borde/bænke, der er opstillet ved P-pladsen Færgevej. Fælles for begge typer bænke er, at der skal opstilles en skraldespand kr. 3000 samt 4000 kr. til opstilling. Samlet pris 21.900/21.400 kr.

Økonomiske konsekvenser:

De ikke forbrugte bevilgede midler føres tilbage

Etableres der ikke borde bænke føres der 58.228,75 kr. tilbage

Etableres der Veksø borde/bænke føres der 36.828,75 kr. tilbage

Etableres Materialegårdens borde/bænke føres der 36.328,75kr. tilbage

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægskonti 03 (eldok ? Anlaegskonti 03.xls) Anlaegskonti03.xls (21 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Forslag til Miljøgodkendelse på Mandelvej 15

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 19966

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Mandelvej 15, kan godkendes og sendes i høring.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 19.11.03 at, forslag til Miljøgodkendelse godkendes og sendes i høring

 

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 234:

Et flertag af Teknisk Udvalg ønsker, at der alene gives retsbeskyttelse i 4 år.

Ib Munk ønsker fastholdt retsbeskyttelse i de 8 år, og forslaget sendt i høring som det foreligger.

Birthe Madsen, Gert Andersen og Poul Erik Lyngdorf ønsker sagen afgjort i byrådet.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 204:

Tilbagesendes Teknsik Udvalg, idet man ønsker gennemført yderligere opstramninger omkring lugtgener til miljøtilladelsen omkring ejendom Mandelvej 15.

For stemte 11 (A + Jens møller + C).

Imod stemte 1 (Ib Munk).

5 undlod at stemme (V).

Bemærkninger fra Teknisk Forvaltning den 23.12.03:

Teknisk Forvaltning vil senere fremsende et notat omhandlende forslag til ændringer i forslaget til miljøgodkendelse, som ejeren har ønsket medtaget. Herudover vil notatet redegøre for kravene ved nyetablering med bynær beliggenhed samt beregning af forventet virkning af forslaget til ændret dyrehold på Mandelvej.

Teknisk Forvaltning indstiller den 23.12.03 sagen til drøftelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 3:

Teknisk Udvalg besluttede,

at der indføjes som vilkår for driften at der skal etableres forsurringsanlæg på nybyggeriet, som foreslået af ansøger den 20.12.2003,

at på Mandelvej skal lugtbidraget reduceres til 5-10 lugtenheder og

at forslaget iøvrigt godkendes til fremlæggelse med anførte tilføjelser.

 

Sagens indhold:

Mandelvej 15 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på Mandelvej 15 på ialt 383 DE slagtesvin på ejendommen. Denne produktion vil foregå 2 steder. Der vil blive etableret en stald på Elsamvej til 294,7 DE, og der vil blive reduceret i eksisterende dyrehold på Mandelvej 15 samt etableret rensning af afkastluften. Dyreholdet på Mandelvej vil blive 88,1 DE, hvoraf 32,6 DE vil være søer. Dette vil have en effekt svarende til Hals Kommunes påbud om reduktion.

Nordjyllands Amt udarbejder sideløbende en VVM-redegørelse for projektet og forslaget til denne redegørelse skal offentliggøres i en 4 ugers høringsperiode. Sammen med regionplanforslaget skal Hals Kommunes forslag til Miljøgodkendelse offentliggøres.

Såfremt Nordjyllands Amt stiller krav til vilkår i kommunes miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af regionplantillægget vil disse blive indarbejdet.

Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Den endelige miljøgodkendelse vil også skulle behandles i Teknisk Udvalg, ligeledes vil forslaget til regionplantillæg skulle behandles i udvalget

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslag til Miljøgodkendelse sendes i høring sammen med Nordjyllands Amts forslag til regionplantillæg.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

MGK-Mandelvej15ver2 [el-dok] MGK-Mandelvej15ver2.doc (1227 KB)

Artikel fra Maskinbladet den 31.05.2002

Skrivelse fra Carsten Nørgaard dateret 20.12.2003

 

 

 

 

4 Lokaliseringsgodkendelse i forbindelse med udvidelse af dyreholdet på Halsvej 197

Journal nr. 09.17.20P25 / /Sagsid 19525

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt der skal meddeles lokaliseringsgodkendelse (dispensation for afstandskrav) til udvidelse af dyreholdet fra 106 DE til 162,5 DE på Halsvej 197.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 19. august 2003

At det diskuteres om det ansøgte skal imødekommes.

 

Teknisk Udvalgs møde 27. august 2003 Punkt 133:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at meddele den ansøgte dispensation begrundet i den korte afstand til byzonegrænsen samt kommuneplanens byudviklingsretning.

 

Teknisk Forvaltning den 19. december 2003

Efter Teknisk Udvalgs beslutning er der på initiativ fra ejeren af Halsvej 197 afholdt et møde på Halsvej 197 med formanden for Teknisk Udvalg Johannes Elsnab og Teknisk Chef Anders Pinstrup. På mødet gav ejeren udtryk for at grundlaget for afslaget til udvidelse af dyreholdet ikke har været korrekt, og der blev fra kommunens side givet tilsagn om at sagen kunne behandles igen hvis der blev indsendt nyt materiale.

Der er efterfølgende indsendt nyt materiale som redegør for at dyreholdet i dag er større end de 106 DE nemlig 120 DE (dyreholdet som er registreret på adressen ved tilsyn fra Hals Kommune i 2000). Så den ønskede udvidelse op til 162,5 DE er mindre end beskrevet i det først indsendte materiale (42,5 DE i stedet for 56,5 DE).

Nye lugtberegninger viser en geneafstand på 78 meter før udvidelsen og 91 meter efter udvidelsen. Beregningerne er mere præcise denne gang, da vi har fået mere uddybende oplysninger om fordelingen af dyreholdet.

Som supplerende bemærkninger beder ejeren af Halsvej 197 om at det tages i betragtning ved behandling af sagen, at der aldrig har været klager over bedriften, og at en del af dyrene er på græs om sommeren og derfor ikke bidrager til lugtemmisionen i denne periode.

Teknisk Forvaltning indstiller den 19. december 2003

At det diskuteres om det ansøgte skal imødekommes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 4:

Teknisk Udvalg besluttede at fastholde den tidligere beslutning.

 

Sagens indhold:

Ejeren af Halsvej 197 har ansøgt om udvidelse af dyreholdet (jerseykøer med opdræt) fra 106 DE til 162,5 DE. Udvidelsen sker indenfor de eksisterende bygninger, da ca. 400 m2 af en foderlade inddrages til stald for malkekreaturer.

Halsvej 197 er beliggende mellem Vester Hassing og Stae umiddelbart udenfor området med institutioner, skole m.v. I bymodellen for Vester Hassing og Stae peger den fremtidige udviklingsretning lige mod ejendommen ? se vedlagte kortbilag fra bymodellen.

Afstandskravet i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold m.v. § 4 stk. 3 på 300 meter fra husdyrbrug til byzone kan ikke overholdes, og der ansøges om dispensation for afstandskravet i henhold til bekendtgørelsens § 4 stk. 1. Se vedlagte oversigtskort.

Fra staldbygningerne ved Halsvej 197 til byzonegrænsen er der ca. 70 meter. Til den nærmeste institution er der ca. 180 meter. Sagen har været i nabohøring ved institutionerne indenfor 300 meter fra staldbygningerne. Eventuelle bemærkninger fra disse vil foreligge ved mødet.

Lugtberegninger giver et konsekvensområde på ca. 100 meter med det nuværende dyrehold og 115 meter efter udvidelsen.

Sagen er indsendt til Nordjyllands Amt til vurdering af om udvidelsen medfører en øget påvirkning af miljøet. En tilladelse til udvidelsen fra kommunen kan først gives når Amtet har færdigbehandlet sagen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Lokaliseringsgodkendelsen skal annonceres i Hals Avis, da der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bilag:

Kort fra bymodel Vester Hassing / Stae (Rammeområde_V_Hassing.tif) Rammeomraade_V_Hassing.tif (110 KB)

Oversigtskort (Oversigtskort_Halsvej.tif) ) Oversigtskort_Halsvej.tif (63 KB)

Forslag til lokaliseringsgodkendelse (Halsvej.doc) Halsvej.doc (58 KB)

 

5 Nyt regulativ for kommunevandløbet Blødens grøft

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 19762

Beslutningstema:

Det skal besluttes om det nye regulativ for Blødens grøft kan vedtages.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 8. december 2003, at regulativet vedtages.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 5:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning modtog den 28. august et forslag til nyt regulativ for kommunevandløbet Blødens Grøft, der er grænsevandløb mellem Hals og Aalborg kommune. Der er ingen ændringer for Hals Kommune i det nye regulativ i forhold til det gamle.

Hals Kommune er stadig vandløbsmyndighed på den del af grøften, der ligger i Hals Kommune, hvor vi også opretholder 100% af udgifterne.

Efterfølgende har Aalborg Kommunes Teknisk Udvalg vedlagt det nye regulativ for Blødens grøft og regulativet er sendt til Hals Kommune til vedtagelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

6 Ansøgning om dispensation til brug af vandforsyning på Hølundvej 71

Journal nr. 13.02.02K08 / /Sagsid 20504

Beslutningstema:

Det skal besluttes om der skal gives dispensation i 4 år til brug af egen vandforsyning på Hølundvej 71, på trods af, at nitratindholdet ved de sidste prøvetagninger har været over 50 mg/L, som er grænseværdien i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 8. december 2003,

at der ikke gives dispensation til brug af vandforsyning på Hølundvej 71.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 6:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Ejeren af Hølundvej 71 har den 17. september 2002 fået påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten på hans ejendom Hølundvej 71, da nitratindholdet den 16. maj 2002 var fundet til 58 mg/L. I henhold til bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg må indholdet af nitrat ikke overstige 50 mg/L. Påbuddet er givet efter møde på Teknisk Forvaltning og tilsyn på ejendommen, fristen var den 1. oktober 2003.

Da Teknisk Forvaltning intet havde hørt i oktober 2003 sendte vi et brev til ejeren, hvor han skulle redegøre for, hvad der er sket i sagen. Hvorefter ejeren sendte brev, hvor han fortalte, at i maj 2003 havde en brøndborer påfyldt pakningsmateriale, da de mener, at det høje nitratindhold skyldes udfra kommende faktorer. Den 30. oktober 2003 bliver der udtaget en ny prøve, der viste et nitratindhold på 65 mg/L.

Da nitratindholdet stadig er for højt skriver vi igen brev til ejeren, hvor vi redegører for hans muligheder.

  1. Han kan tilkoble ejendommen på Øster Hassing Vandværk.
  2. Der kan etableres en brønd eller boring indenfor 5 meter fra det hidtidige indvindingssted.

Den 4. december 2003 modtager vi et brev fra ejeren (Se bilag), hvor han søger dispensation for 4 år til forsat at benytte vandforsyningen på ejendommen. Ejendommens bebos af ejerens søn, og der er ingen dyrehold på ejendommen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at der ikke gives dispensation, eftersom Hals Kommune i andre tilfælde håndhæver grænseværdien på 50 mg/L, og sagen vil have indflydelse på fremtidige sager.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Bilag:

Ansøgning dispensation (eldok ? Ansoegning ? Hoelundvej 71.tif) Ansoegning - Hoelundvej 71.tif (65 KB)

 

 

 

 

7 Tillægsregulativ for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 20678

Beslutningstema:

Det skal besluttes om der skal indsendes indsigelser eller ændringsforslag til det udsendt tillægsregulativ for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16. december 2003 at, regulativet godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 7:

Indstillingen godkendt.

 

Sagens indhold:

Nordjyllands Amt har udsendt et udkast til tillægsregulativ for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt. I Hals Kommune gælder det for Ger Å og Skovåen. Nordjyllands Amt ønsker at udskyde revisionen af vandløbsregulativerne og opmåling af vandløb i ca. 2 år.

De gældende retningslinier for administration fortsætter uændret, det vil sige, at vedligeholdelsen sker uændret. Der vil stadig være årlig kontrol af vandløbenes vandføringsevne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tillægsregulativ (eldok ? Tillaegsregulativ.tif) Tillaegsregulativ.tif (360 KB)

 

 

 

 

 

8 Ansøgning om tilladelse til opstilling af en overdækket cykelparkering på p-plads på hjørnet af Nørregade og Hummerstræde.

Journal nr. 05.14.02G01 / /Sagsid 20329

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om man vil tillade, at der opføres en overdækket cykelparkering på en offentlig parkeringsplads over for Hou Skole.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 29.10.2003, at ansøgningen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 203:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at godkende den ansøgte tilladelse til benyttelse af p-pladsen, begrundet i det trafiksikkerhedsmæssige.

Teknisk forvaltning den 22.12.2003.

Hou Skole har ved skrivelse af den 15.11.2003 genfremsat ansøgning om overdækket cykelparkering på p-plads Hummerstræde/Nørregade.

De skriver, at afslaget der er begrundet med det trafiksikkerhedsmæssige, forstår de ikke.

For at tydeliggøre sagen vil de gerne slå fast; Det de søger om er ikke om cyklerne må stå på parkeringspladsen, det gør de nemlig allerede og har gjort det i en længere periode (for skolens største elever). Dette har simpelthen været nødvendigt, da de ikke kan have alle cyklerne i skolegården. De har heller ønsket, at forbyde børnene at cykle i skole, da det vil stride direkte mod de kampanger de har kørt, for at få dem til at motionere mere. (kampagner der også er støttet af Hals Kommune). De kan ikke se noget problem i at skolens elever parkerer på en offentlig parkeringsplads, skolens lærere gør f.eks. det samme.

Spørgsmålet er altså: Ser Teknisk Udvalg en teknisk/afstandsmæssig eller lignende grund til at de ikke må overdække cyklerne med et skur. Cyklerne står der under alle omstændigheder.

Hvis udvalget mener, at det er for farligt at lade børnene gå/cykle til skole via Nørregade, er det en sikring af skolevejen udvalget skal fokusere på. Problemet er da det samme om man cykler over vejen til skolegården direkte, eller til parkeringspladsen for så at gå over vejen.

De håber, at udvalget vil behandle sagen igen og enten give dem et ordentlig/velbegrundet afslag, eller godkende, at de overdækker børnenes fine cykler, istedet for at de står på parkeringspladsen i regn og rusk.

Teknisk forvaltning indstiller den 22.12.2003, at sagen drøftes på ny.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 8:

Teknisk Udvalg besluttede, at imødekomme det ansøgte.

Sagens indhold:

Hou Skole har ansøgt om tilladelse til, at opføre en overdækket cykelparkering på eksisterende parkeringsplads i umiddelbar nærhed af skolen, idet det eksisterende cykelskur på skolens område ikke længere kan dække det stigende behov.

Cykeloverdækningen placeres syd for adgangen mod Nørregade, så langt mod vest som muligt ( se vedlagte plan).

Hou skole afholder alle med etableringen og fremtidig drift forbundne udgifter til drift og vedligeholdelse samt rengøring omkring overdækningen.

Arealet, hvor cykelparkeringen ønskes etableret er i dag en offentlig tilgængelig parkeringsplads.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje.

 

Bilag:

Plan der viser hvor parkeringspladsen er beliggende.

Situationsplan der viser, hvor overdækningen placeres.

Tegning af den overdækkede cykelparkering.

(Cykelparkering.tif) Cykelparkering.tif (190 KB)

 

 

 

 

9 Ansøgning om dispensation fra afstandskravene i bygningsreglemtent for småhuse BR-S 98 kap. 11 - Strandvænget 9

Journal nr. 02.00.00P21 / /Sagsid 20782

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation for afstandskravet for bygninger på samme grund, når bygningerne er udført med stråtag.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 22.12.2003, at der ikke meddeles den ansøgte dispensation da der er mulighed for at opføre garagen i en afstand af 10 m fra sommerhuset.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 9:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med opførelse af en garage med stråtag på ejendommen matr. nr. 83 b Hals by, Hals, beliggende Strandvænget 9, Hals, er der søgt om dispensation for afstandskravet mellem bygninger på samme grund.

Garagen der er på ca. 50 m2, ønskes opført i en afstand af 1,0 ? 1,4 m fra sommerhuset, begge bygninger er med stråtag.

Ejendommen er beliggende i sommerhusområde og har et areal på ca. 4700 m2

Af tegningerne fremgår det, at afstanden fra bygningerne fra naboskel er 10,00 m, hvilket er kravet i BR-S 98.

Teknisk forvaltning har vurderet, at da der er tale om en meget stor grund, kan garagen opføres i en afstand af 10 m fra sommerhuset.

Hvis bygningerne næsten sammenbygges, vil det ved en brand være meget vanskeligt, at kunne begrænse branden til den ene af bygningerne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98 kap. 11

Ifølge kap. 11.1.5 står der, at bygninger med tagdækning, som ikke er brandmæssigt egnet klasse T tagdækning eller transparente tagelementer af normalt antændelig materiale, skal holdes i en afstand af 10 fra naboskel, vej- og stimidte samt andre bygninger på samme grund. ( Bestemmelsen omfatter blandt andet garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger med stråtag).

 

Bilag:

Situationsplan (eldok ?Situationsplan ? Strandvænget 9.doc) Situationsplan - Strandvaenget 9.doc (182 KB)

Tegninger af garagen (eldok ? Tegninger ? Strandvænget 9.doc) Tegninger - Strandvaenget 9.tif (66 KB)

 

 

 

 

 

10 Ansøgning om dispensation fra lokalplan 2.05 idet beboelsen ønskes frastykket erhvervsparcellen matr. nr. 40 cø V.Hassing by, V.Hassing.

Journal nr. 01.02.05P21 / /Sagsid 20608

Beslutningstema:

Det skal besluttes, om man vil meddele dispensation fra lokalplan 2.05 til frastykning af grund hvor enfamiliehus er beliggende.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 19.12.2003, at ansøgningen drøftes, da den er principiel.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 10:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at meddele det ansøgte, men fastholder lokalplanens bestemmelser, om at beboelse fastholdes som en del af virksomheden.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om der kan gives tilladelse til, at ejendommen Hækken 13, matr. nr. 40 CØ, Vester Hassing, opdeles i 2 selvstændige matrikler.

Opdelingen ønskes foretaget på den måde, at ejerens private villa får sin egen villaparcel på ca. 1000 m2, medens den resterende del af grunden tilknyttes erhvervsbygningen.

Ejeren har i dag udkørsel fra boligen til Aslundvej, medens erhvervsdelen har selvstændigt parkeringsareal og vejadgang langs Hækken.

Det er ansøgerens opfattelse, at ejendommene i dag fungerer selvstændigt, dels som parcelhus og dels som malerforretning.

Begrundelse for ansøgningen er, at det er næsten umuligt at realkreditbelåne, da realkreditinstitutterne ser meget kritisk på blandede ejendomme især i mindre byer. Ved en opdeling kan parcelhuset belånes på normal vis, ligesom erhvervsdelen vil blive bedømt ud fra udlejningsmulighederne.

Endvidere vil en optimal belåning kunne reducere ejerens financieringsomkostninger væsentligt.

Hertil kommer, at ejendommen ved en opdeling kan sælges som to selvstændige ejendomme, hvilket gør begge ejendomme mere attraktive for potentielle købere. Som ejendommen er i dag vil den være meget vanskelig at sælge.

Teknisk forvaltning kan oplyse, at man ikke tidligere har meddelt tilladelse til frastykning af beboelser i lokale ervhvervsområder. Da det helt klart har været intentionen at erhvervsdelen og boligdelen skulle høre sammen med samme ejer.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 20.5

Jf. § 3.1 Må området anvendes til centerformål som følgende:

Butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed og boligbebyggelse i tilknytning til butikkerne, samt offentlige formål.

 

Bilag:

Plan der viser grundens beliggenhed (eldok ? Plan lokalplan 2.05.doc) Plan lokalplan 2.05.doc (363 KB)

 

 

 

 

 

11 Besparelse på Materielgården - Budget 2004

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 20783

Beslutningstema:

Udmøntningen af besparelsen på 250.000 kr. på Materielgårdens Markfunktioner

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 22.12.2003 sagen til drøftelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 11:

Teknisk Udvalg godkendte de foreslåede serviceforringelser og lidt længere reaktionstid på flere opgaver.

Sagens indhold:

I forbindelse med budget 2004 blev det vedtaget en besparelse på Materielgårdens Markfunktioner på 250.000 kr. og Maskiner og Materiel på 100.000 kr.

I forbindelse med udmøntningen af besparelsen på markfunktionerne ønskes nærmere drøftet med teknisk udvalg, hvorledes denne besparelse gennemføres, idet dette ikke er præciseret i budgettet.

2 medarbejdere stopper ved udgangen af 2003 (naturlig afgang), den ene medarbejder arbejder i skoven og den anden medarbejder arbejder i vandløb. Det er dog ikke umiddelbart hensigtsmæssigt at gennemføre besparelserne på disse 2 områder.

Der kan eventuelt ske en mindre besparelse i skoven, med de nuværende jobtilbudspersoner. Dette kan jo hurtigt ændres, og så er vi nødt til at have 2 personer der igen, hvis vi skal holde samme standart som hidtil.

Opgaverne ved vandløbsoprensning er tildels styret af regulativerne, så den person, der er stoppet her, vil blive erstattet af en medarbejder fra vejvæsenet. Det foreslås derfor, at det generelt bliver vejvæsenet, der bliver ramt med en lidt dårligere service end hidtil, men vi vil bestræbe os på, at det får så få følger som muligt

.

Forslaget er, at det primært er vejgrøfte og rabatter (vedligeholdelse af disse ), der må holde for. Derudover vil der generelt ske en forringelse af hastigheden af, hvor hurtigt vi kan rykke ud ved eventuelle reparationsarbejder ( fortov og asfaltarbejder ). Skilte, opstribning, trafikopgaver, kloakker og rendestensriste er arbejdsområder, der er vanskelige at spare på.

Lederen af materialgården vil på mødet gennemgå emnerne.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

12 Besparelse på Centralrenseanlægget - budget 2004.

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 20767

Beslutningstema:

Udmøntningen af besparelserne for 2004 på centralrenseanlægget.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 18.12.03:

at sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 12:

Sagen tages op igen på næste møde med en nærmere redegørelse om de faktiske ændringer.

Sagens indhold:

I forbindelse med budget 2004 blev forsyningsområdet pålagt at finde besparelser. Byrådet godkendte i forbindelse med budgettet for 2004, at der skulle spares 0,8 årsværk på renseanlægget.

I forbindelse med effektueringen af denne besparelse ønskes nærmere drøftet med teknisk udvalg, hvorledes denne besparelse gennemføres.

Konsekvenserne af besparelsen vil bl.a. være en nedprioritering af de interne prøveudtagninger, forsøge at automatisere slambehandlingsdelen yderligere, der vil være nogle konsekvenser ved vagtordningen, idet man overgår til en vagtordning med 4 i turnus, den forventede renovering/ombygning af hovedpumpestationer vil skulle ske i et langsommere tempo, renseanlæggets servicering af kommunale pumper udenfor spildevandsområdet ophører. Herudover vil der være nogle mindre områder, der vil blive berørt.

Lederen af renseanlægget vil på mødet gennemgå emnerne.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

13 Forslag til køreplan 76 og 276 samt stambussen.

Journal nr. 13.05.01G01 / /Sagsid 16051

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt Hals Kommune har bemærkninger til NT?s forslag til køretider for regionalrute 76 og 276.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 22.12.03

at der fremsendes ønske om at tilpasse køretiderne til Hals skole morgen og Hou skole eftermiddag.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 13:

Indstillingen godkendt. Der skal nærmere præciseres hvornår der er skoledage.

Iøvrigt ønskes der en ekstra morgenafgang i week-enden samt sen afgang i week-enden.

Der ønskes undersøgt igen spørgsmålet vedrørende færgetilslutning.

Sagens indhold:

NT?s er nu så langt med at udarbejde køreplaner for Stambusnettet, at køreplanen for rute 76 og 276 kan lægges fast. Der er dermed udarbejdet et forslag til køreplaner, der er sendt i høring frem til d. 23.01.2004.

Princippet i køreplanerne er, at Stambussen kører Gandrup-Aalborg-City Syd med fast (næsten) minuttal. Desuden kører 76?eren i princippet "imellem" de andre afgange, men ikke i så fast en struktur (minuttal), andre afgange med 76?eren indebærer busskifte til Stambussen i Gandrup.

NT har i medsendte forslag til køretider beskrevet konsekvenserne for rute 76 og 276. Desuden er der udarbejdet et notat, der sammenholder skolernes ringetider med køretiderne.

Hals Kommune har i forbindelse med tidligere behandlinger af Stambussen og ændringer af køreplanerne udtalt

  • at vi ønskede det nuværende niveau og struktur fastholdt
  • at der skulle være fokus på følgende gruppes mulighed for at blive betjent af de regionale ruter: skole- og uddannelsessøgende samt pendlere (herunder på skæve tider i Aalborg)

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

NT?s forslag til køretider (eldok. forslag_køreplan.pdf) forslag_køreplan.pdf (347 KB)

Notat vedr. ringetider og køretider (eldok. bus og ringetider.doc) bus og ringetider.doc (22 KB)

 

 

 

 

 

14 Busholdeplads - Stationsvej, Gandrup.

Journal nr. 05.05.12G01 / /Sagsid 20779

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til dels hvorvidt busholdepladsen i Gandrup skal placeres på p-pladsen v. Stationsvej, dels om frigivelse af midler til realisering af projektet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 19.12.03

  • at busholdepladsen/vendepladsen for Stambussen i Gandrup etableres på p-pladsen v. Stationsvej
  • at udgiften på 137.000 kr. (eks. moms) søges frigivet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 14:

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker alternative muligheder beskrevet.

Sagens indhold:

I forbindelse med etablering af Stambusnettet til Gandrup skal der etableres en vendeplads. Der har været flere forslag på banen vedr. placering af denne plads. Arbejdsgruppen for Bymodel Gandrup pegede på en plads ved Poul Smedsvej, stambussen skulle samtidig passere via Bredgade og den sydlige del af Borgergade.

Dette var ifølge NT en meget uheldig løsning, chaufførerne var meget utrygge ved at køre via Bredgade pga. de mange børn i området. Dertil er udkørslen Bredgade/Borgergade vanskelig og ville evt. kræve ændringer.

Da det fortsat er vigtigt at Stambussen passerer Borgergade (hvor passagerne er) er en løsning v. Stationsvej et alternativ, der vurderes fortsat at tilgodese intentionerne for den kollektive trafik i forslaget til bymodellen: "Gandrup er godt placeret i forhold til Aalborg med arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, service osv. Gandrup har plads til alle aldersgruppen, derfor skal den fremtidige planlægning sikre at den kollektive trafik mellem Gandrup og Aalborg fungerer og tilfredsstiller de behov, der er for transport af pendlere, ældre og unge under uddannelse. Samtidig skal der arbejdes for at skabe gode faciliteter for de ventende i Gandrup, f.eks. busholdeplads med ventesal, cykelparkering m.m."

Etablering af vendeplads ved Stationsvej kan etableres for ca. 137.000 kr (eks. moms), (projekt og overslag over anlægsprojektet er medsendt i bilag). Der foreslås etableret indkørsel fra Borgergade og udkørsel til Stationvej. Projektet indebærer, at der nedlægges ca. 16 af de eksisterende 52 p-pladser.

Projektet forudsætter, at forholdene omkring parkering på Borgergade udfor købmanden lovliggøres. Dette skal ske i samarbejde med politiet, men udgangspunktet er, at området markeres med parkering forbudt skilte og gul kantstensmarkering.

Udover selve vendepladsen vil der senere blive forelagt et projekt vedr. faciliteter m.m. til chauffører. Udgiften er ikke indeholdt i dette projekt.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften er ikke indeholdt i budget 2004

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Overslag over anlægsprojektet (eldok. Overslag_vendeplads) Overslag_vendeplads).xls (20 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ansøgning om etablering af en toiletkabine på Goldbanen.

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 20727

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal beslutte, hvorvidt de vil meddele dispensation fra Lokalplan 5.19 til etablering af et toilet udenfor lokalplanens byggefelt.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 22.12.2003

at der meddeles dispensation fra Lokalplan 5.19 § 5.1 til opførsel af et toilet

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 15:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Golfklub har søgt om tilladelse til at opføre en toiletkabine på golfbanen (placering af toilettet er angivet på medsendte kortbilag). Placeringen er foreslået her, for at undgå en placering tæt på fredskov.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at supplere de nuværende 2 toiletter i klubhuset med et ekstra på golfbanen, pga. stigende medlemstal og mange greenfee-spillere fra ind- og udland.

Etableringen af toilet vil kræve dispensation fra Lokalplan 5.19 §5.1, hvorefter ny bebyggelse kun kan opføres indenfor et byggefelt omkring de nuværende bygninger.

Hvis dispensationen kan gives, skal der efterfølgende gives landzonetilladelse, idet lokalplanens område fortsat er i landzone. Bygningens udformning og indpasning i landskabet vil blive det væsentligste aspekt i landzonesagen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven og Lokalplan 5.19

Bilag:

Kortbilag m. placering (eldok Toilet_Golfbanen) toilet_golfbanen.tif (2613 KB)

 

 

 

 

 

 

16 Vedligeholdelse af det grønne område v. Vestervang

Journal nr. 01.02.05P21 / /Sagsid 20673

Beslutningstema:

Udvalget bedes drøfte, hvorvidt Hals Kommune skal overtage vedligeholdelsen af det grønne område ved Vestervang.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 17.12.03

at Teknisk Udvalg drøfter ansøgningen

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 16:

Udsættes.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Vestervang med ønske om at kommunen overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse af det grønne område v. Vestervang.

Baggrunden for ansøgningen er, at området efter grundejerforeningens opfattelse har karakter af et offentligt område for hele byen (deres ansøgning og begrundelse er medsendt).

For området gælder bestemmelserne i lokalplan 3.03. Ifølge §11.4 skal grundejerforeningen forestå etablering, drift og vedligeholdelse af det fælles opholdsareal. Grundejerforeningen dækker kun boligområderne Vestervang og Vesterparken, idet alle de øvrige områder indenfor den oprindelige lokalplan er udbygget med beskyttede eller almennyttige boliger, der iht. lokalplanens §11.1 ikke er pligtige at være med i grundejerforeningen.

Materielgården har foretaget græsklipning af arealet indtil i år, hvor området er blevet fuldt udbygget. I år har Materielgården foretaget det på regning.

Hvis Hals Kommune skal overtage vedligeholdelsen af området, skønnes det at udgiften vil beløbe sig til 22.000 kr. eks. moms pr. år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet til driften af "grønne områder" bør i givet fald forhøjes med de omtalte 22.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 3.03?s bestemmelser om vedligeholdelse: §11.4 "Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i stk. 11.3 nævnte fælles opholdsarealer?.."

Lokalplan 3.03?s bestemmelser om grundejerforeningen: § 11.1 "Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for områderne.

Denne bestemmelse gælder kun for områderne B1 og B2, såfremt der i disse områder opføres tæt-lav bebyggelse til ejerboliger."

 

Bilag:

Ansøgning fra Grundejerforeningen Vestervang (eldok. Vestervang) vestervang.doc (2380 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Stianlæg i henhold til Lokalplan 3.03

Journal nr. 05.04.00G01 / /Sagsid 18527

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes drøfte, hvorvidt der skal etableres stier i det grønne område v. Vestervang.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 18.12.03 sagen til drøftelse

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 17:

Udsættes.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget forespørgsel fra Grundejerforeningen Vestervang om muligheden for etablering af stianlæg iht. Lokalplan 3.03 (ansøgning vedlagt i kopi). I ansøgningen er indtegnet et kort, der viser de mulige stiforbindelser.

Stierne i området ved Vestervang/Værestedet i det grønne område er i overensstemmelse med lokalplan 3.03, og i tråd med "Forslag til Bymodel Gandrup". Sti i området mellem Mellemvang og Teglværksvej er ikke fastsat i lokalplanen, men stier skal indarbejdes i bebyggelsesplaner.

I forbindelse med budgettet var der et forslag om at etablere en sti fra det grønne område til Grønnegade. Denne sti ville indbefatte køb af jord, stien kan etableres for ca. 45.000 kr. (inkl. jordkøb men eks. belysning).

I første omgang foreslås etableret en sti i det grønne område, der forbinder den eks. sti ved Vestervang til Vesterparken, således at der er en samlet forbindelse fra Stationsvej til Bredgade.

Stien vil blive på ca. 75 m. Den kan etableres for ca. 40.000 kr. (eks. belysning).

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften foreslås taget på Teknisk Udvalgs diverse anlæg. Regnskabet behandles under Formandens orientering.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forespørgsel fra Grundejerforeningen Vestervang (eldok ? Grundejerforeningen Vestervang.tif) Grundejerforeningen Vestervang.tif (128 KB)

 

 

 

18 Ansøgning om dispensation for adgangsvej til Skovsgårdsvej 6, Hals.

Journal nr. 01.02.05P21 / /Sagsid 20774

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til en ansøgning om etablering af 2 udkørsler fra det nye lokalplanområde v. Produktionsskolen, i lokalplanen (nr. 5.36) er der én udkørsel.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 19.12.03

at der gives dispensation fra lokalplan 5.36 § 5.2 (inkl. kortbilag 2.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 18:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

I forbindelse med købsaftale vedr. området ved Produktionsskolen har den nye ejer fremsat ønske om at kunne udbygge området i 2 etaper, med hver én selvstændig adgangsvej fra Skovsgårdsvej.

For at kunne realisere dette vil det kræve en dispensation fra lokalplanens § 5.2, hvorefter vejadgangen skal etableres som vist på lokalplanens kortbilag 2 (lokalplanen kan ses på halskom.dk/planer_visioner).

Der foreslås givet en dispensation, der giver mulighed for 2 vejadgange, på betingelse af at Hals Kommune kan godkende det endelige projekt som vejmyndighed.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

19 Ansøgning om tilladelse til lastbilværksted, Brogade 2

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 20722

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt der kan gives tilladelse til etablering af lastbilværksted i "frysehusene" på Hou Havn, Brogade 2.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 16.12.2003

at sagen drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 19:

Teknisk Udvalg besluttede, at der meddeles en tidsbegrænset anvendelse på 3 år, alene med en indendørs anvendelse. Bestemmelsen tinglyses på ejendommen. Begrundelsen for den tidsbegrænsede anvendelse er ønsket om at kunne gennemføre intentionerne i Bymodellen.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af vognværksted/smedeværksted til opbygning af lastbiler i eksisterende værksted på Brogade 2. Udover opbygning af lastbiler vil der også blive lavet andet smedearbejde, bl.a. udstyr til fiskebiler, mindre reparationer af fiskeudstyr på både, og hvad der ellers måtte komme (Ansøgning medsendt som bilag).

Alle aktiviteterne vil forgå indendørs (for lukkede døre).

Værkstedet har tidligere været anvendt til maskinværksted, men har ikke været i brug i 8-10 år. Anvendelse af værkstedet nu, skal dermed betragtes som en ny etablering.

Gældende plangrundlag for området er dels byplanvedtægt nr. 2 for Hou dels Bymodel Hou rammeområde 6Hv1.

Iht. byplanvedtægten er området udlagt til erhvervsformål, hvorefter der kan etableres mindre industri- og værkstedsvirksomhed.

Iht. Bymodel Hou er området udlagt til havneformål, centerformål og ferie-/fritidsformål. Indenfor området vil der kunne etableres havnerelaterede erhverv, restaurant, iskiosk, mindre butikker (op til 200 m2), værksteder, servicebygninger til sejlere, klubhuse til sejlklubber m.v., som efter byrådets skøn kan indpasses på havneområdet.

Byplanvedtægten forventes erstattet af en ny lokalplan for Hou Havn. Hals Kommune har i den mellemliggende tid mulighed for at nedlægge et "§14 forbud", hvis det vurderes, at den ansøgte anvendelse ikke vil harmonere med de intentioner, der er for Hou Havn.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning (eldok ? Ansoegning Brogade 2.tif) Ansoegning - Brogade 2.tif (32 KB)

 

 

 

 

 

20 Ansøgning om at benytte garagebygning til marineservice, Brogade 15A

Journal nr. 01.01P21 / /Sagsid 20754

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til at indrette marineserviceværksted i eks. garageanlæg på ejendommen Brogade 15A, Hou.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 18.12.2003

at der ikke gives tilladelse til at indrette denne type værksted indenfor rammeområde 6Ce1.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 20:

Teknisk Udvalg besluttede, at meddele den ansøgte dispensation på en periode på 3 år.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om at indrette et marineserviceværksted i en eksisterende garage på ejendommen 13A i Hou. Alle aktiviteter vil foregå indendørs. Ejer oplyser, at projektet ikke vil udvikle støj- eller lugtgener for omgivelserne.

Ejer har foretaget en nabohøring, hvor 11 naboer skriver under på at de støtter projektet (ansøgning og nabohøring er medsendt).

Plangrundlaget for området er Byplanvedtægt 1 for Hou område 2 "Indkøbscebter/Centerområde" og rammeområde 6Ce1 i Bymodel Hou.

Ifølge Byplanvedtægten kan området benyttes til boliger, samt "indrettes de for kvarteret og sommerhusområdet nødvendige butikker, lokaler for Iiberale erhverv, samt restauranter og mindre værksteds- og håndværkervirksomheder o. Iign., som efter kommunalbestyrelsens skøn passer ind i bybiIledet".

Ifølge Bymodellen kan området benyttes til "center- og boligformål, hvor der såvel kan opføres tæt-lav som åben-lav boligbebyggelse. Endvidere vil der indenfor området kunne etableres større og mindre butikker, arbejdende værksteder med tilhørende salg, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, mindre spisesteder, samlingslokaler m.v., som efter byrådets skøn passer ind i bybilledet".

Garageanlægget, der ønskes benyttet, er på 50 m2, og den er opført i jan. 2003. Det blev oplyst i forbindelse med byggesagen, at garagen skulle benyttes til biler.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning og nabohøring (eldok ? Ansoegning Brogade 15A.tif) Ansoegning - Brogade 15A.tif (100 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Foroffentlighedsfase til VVM for udvidelse af svineproduktion på "Hyllen", Melholtvej 68, Ulsted

Journal nr. 01.01.02P17 / /Sagsid 20789

Beslutningstema:

Teknisk udvalg bedes tage stilling til, hvorvidt Hals Kommune skal indsende bemærkninger i forbindelse med opstart på VVM-procedure for udvidelse af svineproduktionen på Hyllen, Melholtvej 68, Ulsted.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 22.12.2003

sagen til drøftelse

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 21:

Teknisk Udvalg har ingen bemærkninger.

Sagens indhold:

Nordjyllands amt indkalder kommentarer og forslag til, om der er særlige forudsætninger, der skal behandles i forbindelse med et kommende regionplantillæg og i givet fald hvilke (foroffentlighedsfase til regionplantillæg)

Ejer af ejendommen Hyllen, Melholtvej 68, søger Nordjyllands amt om udvidelse af svineproduktionen fra de nuværende ca. 147 DE til 500 DE. Husdyrbrug på over 250 DE kræver regionplantillæg med VVM samt miljøgodkendelse. På baggrund af de indkomne bemærkninger kan amtet beslutte at udarbejde et forslag regionplantillæg, der vil blive fremlagt i offentlig høring sammen med Hals Kommunes udkast til miljøgodkendelse. Inden udkastet til miljøgodkendelse vil blive offentliggjort vil det blive forelagt Teknisk Udvalg.

I det forelagte projekt skal der opføres en ny svinestald umiddelbart øst for den eksisterende stald (samme størrelse og udseende). Der vil ikke ske ændringer af de nuværende bygninger og afstanden til nærmeste nabo vil fortsat være omkring 350 m.

Ejendommen er vist på medsendte kortbilag. Ejendommen er for størstedelens vedkommende beliggende indenfor område "3 Skov- og moseområdet" og er omfattet af en udpegning til lokalt naturområde i forslag til Landdistriktspolitikken. I regionplanen er ejendommen beliggende delvis i almindeligt "naturområde" delvis i jordbrugsområde. Ejendommen har arealer op til områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

De planlagte udbringningsarealer omfatter mere end selve ejendommen, disse kan ses på www.nja.dk under regionplan og aktuelle foroffentlighedsfaser om udvidelse af husdyrbrug.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Kortbilag m. ejendom, natur m.m. (eldok. VVM_Hyllen) VVV_Hyllen.tif (2613 KB)

 

 

 

 

 

22 Forslag til regionplantillæg nr. 130 - med VVM-redegørelse for kvægbruget "Skovhus", Skovhusvej 40, V. Hassing.

Journal nr. 01.01.02P17 / /Sagsid 20525

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal indsendes bemærkninger til Forslag til Regionplantillæg nr. 130, VVM-redegørelse for "Skovhus", Skovhusvej 40.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 22.12.2003

at Teknisk Udvalg diskuterer regionplantillægget.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 22:

Teknisk Udvalg har ingen bemærkninger.

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget forslag til Regionplantillæg nr. 130 med VVM-redegørelse for "Skovhus" nord for V. Hassing. Teknisk udvalg godkendte d. 24. sep. 2003 det forslag til miljøgodkendelse, der er en del af forslaget til regionplantillæg.

Regionplantillægget giver mulighed for udvidelse af kvægbruget "Skovhus". Produktionen ønskes ændret fra 249 dyreenheder (DE), svarende til 160 malkekøer og 180 kvier, til 419 DE, svarende til 320 malkekøer og 120 kvier.

Ejendommens arealer ligger i områder, der i regionplanen er udpeget som hhv. jordbrugsområde (52 %), naturområde (42 %) og regionalt jordbrugsområde (6 %). Kvægbrugets stalde og gylletanke ligger i naturområde. I Forslag til Landdistriktspolitik er ejendommen beliggende i lokalt naturområde indenfor "Aslundskov egnen". Det samlede bygningsanlæg kan opfattes som en visuel helhed og fremstår som én driftsenhed.

Ved sagens behandling i amtet er der foretaget konkret vurdering af udstrækning, type, tilstand og sårbarhed af beskyttede naturtyper på og i nærheden af kvægbrugets marker. I projektet indgår driftsmæssig anvendelse af arealer med beskyttede naturtyper. Amtet vurderer at udvidelsen generelt ikke vil indebære ændring af markdrift, der forringer aktuel tilstand af tilgrænsende beskyttede naturtyper og vandløb. Ligeledes vurderes ammoniaktab fra det udvidede kvægbrug ikke at forringe den aktuelle tilstand af beskyttede naturtyper og skove i området.

For udbringningsarealerne er der udarbejdet en beregning på udvaskningen af nitrat. Beregningen viser, at der ikke vil være en øget udvaskning af næringsstoffer til grundvandet efter udvidelsen. Ved udvaskningen fra de udbringningsarealer der ligger i nitratfølsomme indvindingsoplande, bliver indholdet af nitrat i det vand der forlader rodzonen, reduceret til 50 mg nitrat /l jordvæske.

Amtet stiller krav til de dele af udbringningsarealerne, der ligger i oplandet til Limfjorden, at arealbelastningen med kvælstof ikke må øges, dette gælder fra april 2003 ligeledes fosforbalance. Dette krav er derfor ligeledes stillet for Skovhus ?s arealer i oplandet til Limfjorden.

Regionplantillægget kan ses på Nordjyllands hjemmeside www.nja.dk under Regionplan og Tillæg.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Serviceydelser Hals Havn - vilkår og priser gældende for 2004.

Journal nr. 08.01S29 / /Sagsid 20545

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning, om Aalborg Havn A/S´s forretningsbetingelser for 2004 skal gælde for Hals havn.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 15.12.03:

at forretningsbetingelser 2004 gælder for Hals Havn.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 23:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:

Byrådet godkendte på mødet den 21.08 1996, senest ændret den 14.02.2001, afgiftsregulativ for Hals havn, der supplerer Serviceydelser/forretningsbetingelser, som Aalborg Havn udarbejder.

Aalborg Havn har den 20. november 2003 fremsendt "forretningsbetingelser 2004", der erstatter de gældende for 2003.

På grund af stigende driftsomkostninger er materiel priserne i forhold til 2003 steget med 2 ? 2.5%. For skibs ? og vareafgifters vedkommende er der sket mindre forhøjelser i enkelte grupper, mens alle øvrige takster er holdt uændret.

Taksterne i Hals Kommunes afgiftsregulativ er reguleret i henhold til afgiftsregulativets bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forretningsbetingelser 2004 (eldok) Forretningsbetingelser 2004.tif (1023 KB)

Afgiftsregulativ Hals Havn (eldkok) Afgiftsregulativ - Hals Havn.tif (77 KB)

Takstblad for 2004 (eldok) Takstblad 2004.doc (21 KB)

 

 

 

 

 

24 Møde i samarbejdsforummet - Hals Havn.

Journal nr. 08.00G01 / /Sagsid 4220

Beslutningstema:

Orientering om mødet i samarbejdsforummet den 26. november 2003.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 22.12.03:

Referatet drøftes og tages til efterretning.

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 24:

Udsat.

Sagens indhold:

Der har været afholdt møde i samarbejdsforummet for Hals Havn den 26. november 2003.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Referat af samarbejdsforumsmøde den 26.11.03 (eldok ? Samarbejdsforum.doc) Samarbejdsforum.doc (76 KB)

 

 

 

 

 

25 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

1. Referat af repræsentantskabsmøde den 14.11.2003 i Naturgas Midt-Nord I/S.

2. Hals Havn.

3. Jordkørsel.

4. Referat af møde i bestyrelsen for I/S Reno-Nord den 04.12.2003.

5. Evt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 25:

Udsat.

 

Bilag:

Ad.1 Referat af repræsentatnskabsmøde i Naturgas Midt-Nord (Naturgas.tif) Naturgas.tif (157 KB)

Ad.4 Referat af møde i bestyrelsen for I/S Reno-Nord den 04.12.2003 (Reno-Nord.tif) Reno-Nord.tif (196 KB)

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 7. januar 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

26 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde

27 Bemærkninger

28 Fremtidig anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |