Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 16. juni 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 16. juni 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 16. juni 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Ib Munk

Svenne Weinreich forlod mødet efter behandling af pkt. 145

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

139 Vurdering af byggeri på Springvandspladsen 5 *

140 Budgetlægning 2005 - Teknisk Udvalg. *

141 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej *

142 Prioritering af stier langs amtsveje i Hals Kommune *

143 Trafiksanering af halsvej i V. Hassing *

144 Ansøgning om etablering af butik i tidligere pizzaria, Strandvejen 82 *

145 Forespørgsel om muligheder for at udstykke en del af matr.nr. 40gb V. Hassing by, V. Hassing til boliger *

146 Optagelse af Solvænget som offentlig vej. *

147 Bydammen Ulsted. *

148 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 Vurdering af byggeri på Springvandspladsen 5

Journal nr. 01.02G01 / /Sagsid 22142

Beslutningstema:

Det skal besluttes om det ansøgte projekt (bygningens udformning) kan imødekommes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 10.06.2004, at projektet drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 139:

Teknisk Udvalg besluttede,

at bygningen skal etableres med sadeltag,

at der skal etableres altaner på 1. sal ud mod Springvandspladsen og

at der skal anvendes anden mursten end almindelig gul.

Sagens indhold:

I forbindelse med projektering af Fakta byggeri på Springvandspladsen, ønskes det vurderet om det ansøgte projekt kan imødekommes, da taghældning udføres med ensidig taghældning og ikke med saddeltag som forudsat.

Årsagen til at man ønsker denne vurdering nu, er man så kan forsætte med detailprojekteringen, således at byggetiden kan overholdes.

Projektet vil blive præsenteret på mødet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 2.18

§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ingen bygning må opføres med en større højde end 8.5 m. og med max. 2 etager.

6.2 I område A skal ejendommens hovedbygninger placeres indenfor byggefelter , udenfor byggefelterne kan placeres udhuse, garager o.lign mindre bygninger. For matr.nr. 5i, 5k og 5l V. Hassing by, V. Hassing gælder dog samme bestemmelser som for område B

6.3 Efter reglerne i bygningsreglementet BR 95 kap. 2.1 er det kommunen, der udfra en konkret vurdering, fastlægger bebyggelsens afstand og højde ift. naboskel, vej m.m. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der givet tilladelse til byggeri op til 8.5 m. i de anførte byggefelter, undtaget mod skel mod matr.nr. 74o V. Hassing by, V. Hassing. Her må bygningshøjden kun være 5 m. i en afstand af 2,5 m. fra skel.

6.4 I område B skal ejendommens hovedbygning placeres i eller parallet med vejskel, i en afstand af max. 3 m.
6.5 Indenfor lokalplanområdet kan ejendomme, der udelukkende benyttes til boligformål, bebygges med en bebyggelsesprocent på 35. Ejendomme der benyttes til centerformål kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 60.

§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 I udformning af ny bebyggelse skal man tage hensyn til gade- eller torverummet bygningen skal placeres i, det indebærer at bygninger skal opføres i henhold til vejledning. Byrådet kan modsætte sig byggeri, der åbenlyst ikke tager de beskrevne hensyn.

7.2 Der må kun foretages skiltning og reklamering på de ejendomme, hvor der er indrettet butik, erhverv osv.

7.3 Skilte og reklamer skal tilpasses bygningens størrelse, farver og arkitektur. Skilte må ikke få karakter af facadebeklædning.

7.4 Der må ikke opsættes roterende, blinkende eller neon skilte i området.

Vejledning til de byggende:

Før du går i gang vil vi godt bede om, at du overvejer følgende

Din nye bygning eller din om- og tilbygning er ikke alene et spørgsmål om, at du får dine behov og ønsker dækket eller opfyldt. Byen omkring dig har også nogle behov og ønsker til en fortsat harmoni og bevaring af en "bygningskultur". Din bygning vil blive en brik i en større mosaik og et led i en fortsat udvikling. Dit byggeri vil kunne bidrage til udviklingen af byens arkitektur. Gør du det, vil du være med til at holde en tradition ved lige og bygge videre på det man kalder "bymiljø". Din bygning vil i fremtiden blive beundret, kælet for og vedligeholdt, og måske en dag blive fredet som "bevaringsværdig".

Ikke snævre restriktioner ?. Vi ønsker ikke at låse nogen fast på en bestemt, snæver stil eller bestemte materialer, men vi ønsker at se byens bygninger i fortsat udvikling tilpasset det liv vi lever i dag. Vi har derfor ikke opstillet stive regler for "bevaring" eller arkitektur. Sådanne regler kan efter vor mening dræbe en nødvendig udvikling af et bymiljø.

Omvendt er der grænser for, hvor store forandringer og hvor store kantraster et bymiljø kan tåle. Det er et mål både at give mulighed for ny og varieret bebyggelse (arkitektur) i området, men også at forhindre de bygningstyper, der i sådan et område vil virke som ?en hund i et spil kegler".

?? men samarbejde og harmoni

Bevaring af en by er et spørgsmål om, at nyt byggeri og ændring af bestående byggeri skal ske i harmoni med det allerede eksisterende. Det betyder, at man ikke bare skal tænke på sit eget byggeri, men at man også skal have omgivelserne med i overvejelserne. Det er det samme, som når man anskaffer beklædning, tingene skal passe sammen. Man køber jo eksempelvis ikke hvide joggingsko til smoking I stedet for at se på den enkelte bygning vinkelret på facaden skal man i højere grad betragte bygningen skråt fra siderne, og se det i sammenhæng med naboer og hele gadebilledet.

En gade er et rum

Betragtet på denne måde vil man se sin bygning som et stykke af en "væg" i et rum eller en lang gang. Bygningens proportioner opleves som en del af denne "væg", og farver og materialer spiller sammen med eller adskiller sig fra andre dele af denne "væg". Man vil også se, at bygningerne på den anden side af gaden deltager i billedet og påvirker oplevelsen. Ja selv gadebelægningen er med til at præge bygningen, fremhæve dets materialer eller danne kontrast til det. Gaden er "gulvet" i rummet, og tæpper eller gulvbrædder kan som bekendt betyde meget for oplevelsen af et rum.

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 Budgetlægning 2005 - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 22130

 

Beslutningstema:

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget for 2005 ønskes følgende emner behandlet:

a. Investeringsoversigt og takstberegning for kloakforsyningen.

b. Fastsættelse af tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg.

c. Budgetforslag for renovation og genbrugspladser.

d. Listning af udvidelses-/reduktionsblokke.

 1. Betaling for septisk Slam
 2. Betaling for afvandet slam.
 3. Gennemgang af basisbudget + afvigerliste.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 10. juni 2004:

Ad.b Tilslutningsbidrag for boliger kr. 36.100,00 excl. moms og for spildevand alene kr. 21.660,00 excl. moms.

Ad. c Indstilles til drøftelse.

Ad.e Indstilles til godkendelse, at betalingen udgør 44 kr./m³ excl. moms.

Ad.f Indstilles til godkendelse, at betalingen udgør 220 kr./m³ excl. moms.

 

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 140:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget:

Ad.b Indstillingen indstilles til godkendelse.

Ad.c. Renovationsbudget forslag 1 indstilles til godkendelse.

Genbrugspladsforslagene bringes videre til bearbejdning og forelægges på næste møde.

Ad.e Indstillingen indstilles til godkendelse.

Ad.f Indstillingen indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:

Der er nu udarbejdet budgetforslagforslag til takster for begge de takstfinansierede områder, spildevand og renovation, samt anlægsinvesteringer for 2005 og overslagsårene m.v. på spildevandsområdet.

Endvidere skal der tages stilling til udvidelses-/reduktionsblokke på både driftsområdet samt indsatsområder på anlæg, der ikke er medtaget i anlægskatalog. Forslagene vil blive behandlet på TU mødet i august.

Der skal fastsættes takster for aflevering af septisk slam til renseanlæg.

Herudover gennemgang af forslag til basisbudget og afvigerliste.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ad.b. Fastsættelse af tilslutningsbidrag (eldok ? Fastsaettelse af tilslutningsbidrag - 2005.doc) Fastsaettelse af tilslutningsbidrag 2005.DOC (21 KB)

Ad.c. Forslag 1 til renovationsbudget 2005 (eldok ? Forslag 1 ? Renovation05xls) Forslag 1 - Renovation05.XLS (22 KB)

Bemærkninger til budget for renovationsområdet 2005 (eldok ? Bemaerkning til renovation 2005.doc) Bemaerkninger til renovation 2005.DOC (21 KB)

Forslag 1 til genbrugspladsbudget for private 2005 (eldok ? Forslag 1 til Genbrugspladsbudget - private 2005.xls) Forslag 1 til gengrugspladsbudget - private 2005.XLS (20 KB)

Bemærkninger/forudsætning budget 2005 ? genbrugspladserne - private (eldok ? Bemaerkning-forudsaetning 2005 ? genbrugspladser 2005 - private.doc Bemaerkninger-forudsaetning - budget 2005 - genbrugspladser - private.DOC (25 KB)

Forslag 1 til genbrugspladsbudget for erhvev 2005 (eldok ? Forslag 1 til Genbrugspladsbudget - erhverv 2005.xls) Forslag 1 til gengrugspladsbudget - erhverv 2005.XLS (20 KB)

Bemærkninger/forudsætning budget 2005 ? genbrugspladserne - erhverv (eldok ? Bemaerkning-forudsaetning 2005 ? genbrugspladserne erhverv.doc Bemaerkninger-forudsaetning - budget 2005 - genbrugspladser - erhverv.DOC (27 KB)

 

 

 

 

141 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej

Journal nr. 05.13.00G01 / /Sagsid 19092

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej, samt hvorledes den eventuelle etablering af de hastighedsdæmpende foranstaltninger skal finansieres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 24.03.04 at, sagen drøftes

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 88:

Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes et forslag med en bumpløsning til forelæggelse på næste møde.

Teknisk forvaltning d. 22.04.04

Der er nu udarbejdet 3 stk. alternative forslag til bumpløsning på Bisnapvej. (Se medsendte notat).

Forslagene er udarbejdet med hastighedsdæmpning til hhv. 30, 35 og 50 km/t, antallet af bump bliver hhv. 8, 7 og 4 stk.

Prisen er afhængig af antallet af bump dvs. hhv. kr. 160.000, 140.000 og 80.000 plus udgiften til opstilling af skilte.

Dette er et skitseprojekt, der ikke tager højde for problematikker omkring afvanding, placering af nedløbsbrønde samt indkørsler til matrikler. Hvorfor den indbyrdes afstand mellem bump kan variere i det endelige detailprojekt.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 95:

Teknisk Udvalg besluttede, at godkende 4 bump under forudsætning af, at Grundejerforeningen selv forestår etablering og betaling efter godkendt projekt.

Teknisk forvaltning d. 10.06.06

Hr Carsten Bundgaard har i brev dateret den 2. juni 2004 redegjort for sin anke til trafikministeriet.

Samme har i brev dateret den 6. juni 2004 anmodet Teknisk Udvalg at tage beslutningen op til fornyet overvejelse, inden en måned fra den 5. maj 2004, hvorefter anken vil bortfalde.

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 141:

Efter fornyet behandling besluttede teknisk Udvalg at fastholde den tidligere beslutning på baggrund af sagens indhold og foretagne hastighedsmåling.

 

Sagens indhold:

Grundejerforeningen på Bisnapvej har fremsendt en anmodning om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej. Grundejerforeningen har selv lavet et projekt, hvor de opstillede chikaner består af betonringe. Dette type elementer på vejarealet godkender Politiet dog ikke.

Hals Kommuen har i uge 30/2003 foretaget hastighedsmålinger på Bisnapvej og denne viser kun en mindre overskridelse af hastighedsgrænsen på de 50.

Eventuel etablering af chikaner bør udføres som de på Teglværksvej opstillede. Der vil her kunne opstilles 3 chikanepar og etableres en 45 km/h zone.

 

Økonomiske konsekvenser:

Etablering af 3 chikanepar samt opstilling af skilte vil koste ca. 125.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Teknisk Udvalg er vejmyndighed for alle offentlige og private fællesveje.

 

Bilag:

Kopi af brev fra Grundejerforeningen (eldok ? Bisnap Grundejerforening.tif) Bisnap Grundejerforening.tif (94 KB)

Hastighedsmåling (eldok ? Hastighedsmaaling.tif) Hastighedsmaaling.tif (55 KB)

Bumpløsning (bumploesning.tif) Bumploesning.doc (24 KB)

Brev fra Carsten Bundgaard dateret den 2. juni 2004 (brev Carsten 02.06.04.tif) Carsten 02.06.04.tif (481 KB)

Brev fra Carsten Bundgaard dateret den 6. juni 2004 (brev Carsten 06.06.04.tif) Carsten 06.06.04.tif (853 KB)

 

 

 

 

 

142 Prioritering af stier langs amtsveje i Hals Kommune

Journal nr. 05.04.00G01 / /Sagsid 21997

Beslutningstema:

Nordjyllands Amt beder kommunen at prioriterer udbygningen af stisystemet langs amtets veje.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 9 juni 2004

At udvalget prioriterer stierne.

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 142:

Teknisk Udvalg besluttede at prioritere som følger: Rærup-Halsvej, Halsvej-Aslundvej, Hou Engvej-Melholt.

Sagens indhold:

Udbygningen af cykelstinettet i Nordjyllands Amt tilrettelægges i henhold til Amtets stiprioritering, som gennemføres hvert fjerde år. Mellem hver prioriteringsrunde gennemføres de projekter, som ved stiprioriteringen er kommet ud med den bedste forrentning.

Den seneste stiprioritering blev gennemført i år 2000 og Amtets Vejkontor har derfor igangsat en ny prioriteringsrunde, og Vejkontoret ønsker at indrage kommunerne aktivt i dette arbejde. Der er i alt 230 strækninger på amtets vejnet, hvor der fortsat mangler stier. Behovet for stier er måske ikke lige stort alle steder, hvorfor Nordjyllands Amt beder bl.a. Hals Kommune om at hjælpe med at udpege de strækninger langs amtsvejene i kommunen, hvor der vil være størst gavn af et nyt projekt.

Det drejer sig om

 1. Hou Engvej - Melholt
 2. Halsvej - Aslundvej
 3. Aslundvej - Houvej
 4. Houvej Gandrup

Hals kommune skal udpege tre af de fire strækninger på baggrund af hoslagte bilag

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Prioriteringsliste (prioriteringsliste.tif) Prioriteringsliste.tif (105 KB)

Trafiktælling på de enkelte strækninger

Samlet oversigt over elevernes frekventering af amtsvejen (samlet oversigt.tif) Samlet oversigt.tif (337 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

143 Trafiksanering af halsvej i V. Hassing

Journal nr. 05.01.08P19 / /Sagsid 21857

Beslutningstema:

Detailprojekt og trafiksaneringsprojekt i V. Hassing til orientering

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning fremsender den 10.06.04 til orientering.

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 143:

Teknisk Udvalg godkendte projektet.

Det blev besluttet, at chikaner på Elsamvej og Fuglestræde op til Halsvej udelades. Det vurderes nærmere med rådgiver passage på Halsvej af større maskiner.

Sagens indhold:

V. Hassing trafiksaneringsprojekt er udbudt i offentlig licitation.

Arbejdet udbydes i samlet entreprise med detail kloakering af V. Hassing.

Arbejdet skal udføres i perioden uge 31 - 49, 2004

Anlægsperioden for trafiksanerings projektet er anslået til 70 dage hvor man starter med at etablere rundkørslen ved V. Hassing skole. Arbejdet vil her efter bevæge sig mod øst.

Anlægget af ny kloak i V. Hassing starter samtidig, og efter hånden som dette arbejde afsluttes, påbegyndes anlægget af ny belægning på dette område.

Der er som bilag vedlagt oversigtstegning af projektområdet (sivegade fra Elsamvej til Springvandspladsen med tilhørende 2 stk. detalje tegninger).

Vedrørende tegning nr. 2.106 så er det besluttet ikke at plante træer ved vejindsnævringen. Man frygter at plantekassen til det enkelte træ ikke er stor nok, og træerne derfor ikke vil kunne trives på sigt. Træerne erstattes af planterør med tilhørende roser.

Det oprindelig projekt med træer på projektet fra Elsamvej mod V. Hassing skole bibeholdes.

Til belysning vælges den samme løsningsmodel fra Uglevænget.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tegning nr. 2.003, Trafiksanering af V. Hassing, Projekt - og afsætningsplan.

Tegning nr. 2.010, Detailplan.

Tegning nr. 2.106, Normaltværsnit ved vejindsnævring.

 

 

 

 

 

 

144 Ansøgning om etablering af butik i tidligere pizzaria, Strandvejen 82

Journal nr. 01.02.03P19 / /Sagsid 22143

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage stilling til en ansøgning om etablering af etablering af en butik i tidligere pizzaria, Strandvejen 82. Ejendommen er beliggende i sommerhusområdet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 09.06.2004

at der meddeles afslag på ansøgningen, idet den er strid med rammeområde 7So4

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 144:

Teknisk Udvalg besluttede, at man er sindet til at godkende det ansøgte som en dispensation fra gældende bestemmelser med baggrund i at det har været anvendt til erhverv. Bygningsarealet kan ikke forventes udvidet.

Der afholdes nabohøring forinden dispensation meddeles. Sagen kan på den baggrund tages op igen.

 

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af butik i det eksisterende pizzaria på Strandvejen 82. Ansøger vurderer at en fortsat drift af pizzaria det pågældende sted ikke er rentabel (ansøgning er medsendt i bilag).

Varesortimentet omfatter havemøbler, parasoller, grill, gas m.m. samt nips og "brugskunst" og turistartikler som postkort, souvenirs, blomster. Der drages i ansøgningen sammenligning til ""Gug Handelshus", dog uden egentlige møbler. Det forventes, at kunderne dels vil være sommerhusejerne i området dels forbipasserende på Strandvejen.

Udover varende i butikken vil der blive mulighed for køb af forfriskninger, øl, is m.m.

I bygningen er der i dag 117 m2 boligareal og 234 m2 erhvervsareal. Erhvervsarealet benyttes til pizzaria (service), etablering af butik kræver tilladelse, idet der er tale om en ændret anvendelse.

Ejendommen ligger i sommerhusområdet indenfor rammeområde 7So4, hvor der kun må etableres privat service/detailhandel til områdets daglige forsyning. Ligeledes kan der iht. detailhandelsbestemmelserne kun etableres butikker op til 200 m2 udenfor centerområderne.

Arealgrænsen på de 200 m2 kan dog løses ved at opdele lokalet i 2; ét på 34 m2 til service og ét på 200 m2 til butik.

Til pizzariaet ha der været stillet krav om 9 p-pladser. Kravet vil være det samme til en butik.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning om etablering af butik (Ansoegning ? Strandvejen 82.tif) Anseogning - Strandvejen 82.tif (187 KB)

 

 

 

 

 

 

145 Forespørgsel om muligheder for at udstykke en del af matr.nr. 40gb V. Hassing by, V. Hassing til boliger

Journal nr. 01.02.05P20 / /Sagsid 22146

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal beslutte hvorvidt de kan give tilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 40 gb V. Hassing by, V. Hassing til boliger. Projektet vil i givet fald kræve udarbejdelse af lokalplan der ændrer den eksisterende lokalplan fra centerformål til boliger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 09.06.2004

at udvalget drøfter ansøgningen

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 145:

Teknisk Udvalg besluttede, at anvendelsesbestemmelsen på det pågældende areal tages op senere på året.

Sagens indhold:

Hals kommune har modtaget en forespørgsel om muligheden for at udstykke 3 større parceller til boligbebyggelse v. Hækken (se medsendte kortbilag Hækken.pdf).

Der ønskes udstykket 3 større grunde til store etplans byhuse (ikke tæt/lav byggeri).

Baggrunden for ansøgningen er at området er attraktivt til boliger (stille, centralt, gode tilkørselsforhold osv.) samtidig med at ansøger ikke forventer at området kan udnyttes til erhverv (ansøgning er medsendt i bilag).

Området er omfattet af lokalplan 2.05 for et centerområde v. Hækken. Iflg. lokalplanens §3.1 må området anvendes til centerformål som butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed og boligbebyggelse i tilknytning til butikkerne, samt offentlige formål.

Projektet forudsætter dermed udarbejdelse af ny lokalplan, der giver mulighed for boligbebyggelse uden tilknytning til butikker eller evt. kun boliger.

Området er ejet af Hals Kommune.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Kortbilag (eldok. Hækken.pdf) Haekken.pdf (60 KB)

Ansøgning fra Anders Nielsen (Ansoegning ? Anders Nielsen.tif) Ansoegning - Anders Nielsen.tif (273 KB)

 

 

 

 

 

 

 

146 Optagelse af Solvænget som offentlig vej.

Journal nr. 05.02.20P20 / /Sagsid 19469

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage stilling til, om Solvænget skal optages som offentlig vej, herunder fordelingen af udgifterne til udbedring af vejen med asfalt m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16. september 2003:

at Solvænget optages som offentlig som anført kortbilaget.

at Udgifterne til asfaltering m.v. fordeles i henhold til antal parceller/husstande.

at Hals Kommunes andel afholdes af TU´s diverse anlæg.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 166:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 185:

Indstillingen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiudvalgets møde 7. oktober 2003 Punkt 206:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 22. oktober 2003 Punkt 160:

Godkendt som indstillet.

Teknisk Forvaltning d. 08.06.2004

Et forslag til projekt for asfaltering samt fordeling af udgiften har været offentliggjort og sendt i høring ved berørte lodsejere. Hals Kommune har modtaget en række ændringsforslag vedr. fordeling, gadelys samt afvanding, (bemærkninger er medsendt i bilag).

ad. gadelys

I det oprindelige projekt var det forudsat at der skulle etableres 1 lysmast i området, der er fremsat forslag om yderligere 1 lysmast, således at der opsættes 2. Prisen for en lysmast er 12.000 kr.

ad. afvanding

I det oprindelige forslag var det forudsat at afvanding kun skulle foregå til rabat. Der er fremsat forslag om at der etableres afvanding udfor Solvænget nr. 14 og 20, idet der ved disse parceller kommer/står meget vand ifm. regnskyl.

Der kan etableres en afvanding i form af ilægning af dræn i rabatten udfor disse ejendomme med udløb til vandløbet mellem Solvænget og Grøftekanten. Prisen for dette kan sættes til 9.600 kr.

ad. asfalt

Vi har modtaget et tilbud på asfalt der er 1.500 kr. billigere end forudsætningen i det oprindelige projekt.

ad. fordeling

Hals Kommunes oplæg til fordeling inddrog lodsejere med adresse til Solvænget. Disse beboere har efterfølgende fremsendt en indsigelse, idet yderligere 4 ejendomme har udkørsel til den del af vejen, der asfalteres. Det drejer sig om hjørnegrunde, hvor carport/garage har udkørsel til vejen, samt en enkelt med udkørsel til Johannevej (se medsendte kortbilag)

Iht. Lov om Vejbidrag § 3 kan bidrag pålægges ejendommene, der grænser til eller kommer til at grænse til offentlig vej.

Ligeledes er der indkommet en indsigelse fra Solvænget 3. Da dette var en dobbeltgrund var den pålagt 2 anparter. Ejer gør dog gældende at ejendommen er registreret som tjæregrund, dermed kan muligheden for udstykning og etablering af ny bolig ikke udnyttes. De ønsker derfor, at ejendommen kun pålægges én anpart.

Hvis de indkomne bemærkninger imødekommes, kan udgiften fordeles med 13 på Solvænget og 18 på Grøftekanten, i alt 31 parceller. Udgiften vil beløbe sig til 135.100 ex. moms (168.875 inkl. moms) med de beskrevne ændringer, dvs. en udgift pr. parcel på 5.450 kr. inkl. moms. Hals Kommunes andel vil udgøre 98.000 kr. inkl. moms

Hvis ændringerne vedtages skal projektet ud i en ny høringsrunde, idet der er nye parter i sagen. Dette kan foregå i sommerperioden, således at asfalteringen kan ske til efteråret.

Teknisk forvaltning indstiller d. 09.06.2004

at udvalget drøfter hvorvidt projektet skal gennemføres som oprindeligt planlagt eller tilrettes med de indkomne bemærkninger.

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 146:

Teknisk Udvalg besluttede, at godkende de indkomne indsigelser, dog skal Johannevej 11 ikke bidrage til fordelingen for Solvænget. Forslaget sendes i ny høring.

Sagens indhold:

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr. 6.24 blev der åbnet op for en stiadgang til Solvænget, således de fremtidige beboere på Grøftekanten via Solvænget som gående eller cyklende kunne komme til den centrale del af Hou.

Beboerne på Solvænget ønskede i den forbindelse, at Hals Kommune som kompensation asfalterede vejen og overtog den fremtidige vedligeholde.

Den nuværende belægning på Solvænget kan ikke tilgodese de krav, som Hals Kommune måtte have til stiadgang for eventuelle handicappede m.v.. Samtidigt vil Hals Kommune også have en forpligtigelse til at deltage i vedligeholdelsen af den pågældende vej fremover.

Hals Kommune kan beslutte, at Solvænget optages som offentlig vej i henhold til kapitel 2 i lov om offentlige veje. Samtidigt Kan kommunen i henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje §3 stk. 1 pålægge ejere helt eller delvis at afholde udgifterne til forbedringerne i denne forbindelse. Til disse udgifter kan medregnes nødvendig regulering af eksisterende kørebane, asfaltering af samme samt udgifter til udbygning af gadelysanlægget samt eventuel udgifter til afvanding.

I nærværende sag foreslås, at den eksisterende kørebane i stabilt grus oprettes forinden asfaltering, der sker i en bredde som nuværende kørebane. Det etableres en ekstra lysmast. Der sker alene afvanding af kørebanen til rabat.

Udgifterne hertil udgør incl. Uforudsete udgifter kr. 115.000 + moms, fordelt med 11.000 kr. til opretning af kørebane, 80.870 til asfalt, 12.000 til ny lysmast samt uforudsete udgifter. Udgiften andrager således kr. 143.750 incl. Moms.

Udgifterne kan fordeles mellem de, der anvender og grænser op til vejen på forskellig måde. I nærværende sag vil vi foreslå, at fordelingen sker i henhold til i henhold til antallet af parceller/husstande, der umiddelbart anvender vejen med lige store anparter.

Anparterne kan gøres op på følgende måde: Nuværende parceller til Solvænget i alt 10 og parceller på Grøftekanten/husstande i alt 18. Dette vil give en anpart pr, ejendom/husstand på kr. 5.134 incl. Moms. Hals Kommunes andel vil udgøre kr. 92.410 incl. Moms. Den andel de private skal betale kan iflg. § 15 afdrages over et tidsrum på 5-15 år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Finansieringen af Hals Kommunes andel foreslås at ske via TU´s diverse anlæg.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lov om offentlige veje.

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje.

 

Bilag:

Kortbilag (Er tidligere udleveret til TU d. 16.03.2003

TU´s diverse anlæg.(Anlægskonti 04.xls) TU-Anlaegskonti04.xls (22 KB)

Bemærkninger fra beboere på Solvænget (3 breve) (breve Solvaenget.tif) Breve - Solvaenget.tif (523 KB)

Kortbilag (eldok. solvænget2.pdf) solvaenget2.pdf (51 KB)

 

 

 

 

 

147 Bydammen Ulsted.

Journal nr. 04.01.09G01 / /Sagsid 22145

Beslutningstema:

Udvalget bedes tage stilling til en renovering af bydammen i Ulsted.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 9. juni 2004

at renoveringen foretages

at finansieringen sker via teknisk udvalgs diverse anlæg.

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 147:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Bydammen i Ulsted trænger til kraftig renovering, da stolper til faskiner, overliggere mv. skal udskiftes. Samtidigt er der en sket en udhuling af det omliggende areal, der gør, at terrænet er i fare for at skride sammen.

En overslagspris på renovering af bydammen i Ulsted er udregnet efter samme princip, som blev anvendt ved bydammen i Gandrup.

Stolper til faskiner/overligger kr. 3.000

Planker til overliggere kr. 2.000

Grus til efterfyldning kr. 3.600

Fibertex kr. 1.000

Kørsel af grus kr. 2.172

Rendegraver m.m. ved sætning af pæle kr. 9.904

Arbejdsløn ved øvrige arbejder kr. 22.200

kr. 43.876

Diverse kr. 4.388

Ca. pris excl. moms kr. 48.264

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

148 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 148:

 • Teknisk Udvalg besluttede, at uopsættelige sager kan afgøres af formand/teknisk chef.
 • P-pladsen ved rundkørslen etableres. Udgået træ fældes ned til hvor stammen deler sig.
 • Drøftelse af hytter.
 • Ridestier.
 • Grønt område.

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 16. juni 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - LUKKET

149 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

150 Skiltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 17. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |