Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 1. september 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 1. september 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 1. september 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

202 Ansøgning om godkendelse af opstillet skilt "ALDI" Midtergade 23, Hals. *

203 Trafiksanering af halsvej i V. Hassing *

204 Fremtidig slamhåndtering *

205 Principiel beslutning vedrørende tilslutningsafgifter *

206 Budgetlægning 2005 - Teknisk Udvalg. *

207 Endelig Miljøgodkendelse, Houvej 142 *

208 Regulativ for Renden i Hou med tilløb *

209 Privatisering af vandløb (3. omgang) 2004 *

210 Sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg *

211 PLC anlæg på Hals Centralrenseanlæg *

212 Etablering af busskur i Stae *

213 Ansøgning om ændring af areal fra lokalt erhvervsområde til boligområde (matr.nr. 1qi mfl. Hals by, Hals), Strandvejen 2A *

214 Forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" *

215 Ansøgning om zonetilladelse til etablering af gylletank, Rimmerne 10. *

216 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 Ansøgning om godkendelse af opstillet skilt "ALDI" Midtergade 23, Hals.

Journal nr. 05.14.07G01 / /Sagsid 21671

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele tilladelse til at det opstillede skilt kan beholdes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 27.07.2004, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 161:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at godkende det ansøgte skilt. Ansøgeren opfordres til at komme med alternative forslag med en placering længere væk fra vejen samt mindre dominerende, som TU herefter vil tage stilling til.

Teknisk forvaltning indstiller den 25.08.2004, at det alternative forslag til skiltning ved "ALDI" drøftes.

På baggrund af udvalgets tidligere beslutning har ansøgeren fremsendt ansøgning om et alternativt skilt. Skiltet, der ønskes opstillet, har målene 1180 mm x 1040 mm og sidder midt på standeren, således det ikke fylder så meget ud over fortovet. Skiltet har samme udseende som det opstillede, men er 75% mindre i areal end dette (det opstillede skilt måler 2360 mm x 2080 mm).

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 202:

Teknisk Udvalg besluttede, at sagen tages op på næste møde.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til opstilling/bibeholdelse af det allerede opstillede faneskilt i henhold til byggelovgivningen.

Skiltet har en størrelse og udformning som vist på vedlagte tegning, fastholdt over et indstøbt beslag til en sokkel. Skiltet er placeret ved midtergade mod Aalborgvej, vist på den beliggenhedsplan der indgik i selve byggesagsbehandlingen.

Ansøgeren oplyst, at de ikke på nuværende tidspunkt har andre størrelser på fritstående skilte.

Teknisk forvaltning blev den 17.06.2004 opmærksom på, at der var opstillet et fritstående reklameskilt uden forudgående ansøgning eller tilladelse på hjørnet af Aalborgvej og Midtergade. Forvaltningen skrev til ejeren FJ-BYG om at såfremt skiltet ønskes bibeholdt, skulle ansøgning indsendes til kommunen og vi oplyste firmaet om, at der på dette tidspunkt ikke var taget stilling til, om der kunne meddeles tilladelse til opstilling af skiltet.

Forvaltningen har modtaget mange telefoniske og en enkelt skriftelig klage over opstilling af skiltet.

Det er forvaltningens opfattelse, at skiltet er meget dominerende, da det på grund af sin størrelse og placering dækker for det frie udsyn til kirken, når man kommer til Hals fra vest. Det bør derfor overvejes om der skal stilles krav om, at der opstilles et skilt der kun er synligt i umiddelbar nærhed af butikken.

Det kan oplyses, at ejendommen er ifølge "Bymodel Hals" kommuneplantillæg nr. 37, beliggende i centerområde, hvor der for nyt byggeri og ombygning gælder "Byggeskik i Hals by".

I denne vejledning er der ikke nogen præcise regler om skiltning ( lokalplanbestemmelser eller bevaringsplaner) men forvaltningen søger intentionerne i "Byggeskik i Hals by" efterkommet, ved at sikre, at eksisterende bebyggelse bevares og at ny bebyggelse tilpasses den helhed som den skal indgå i.

Såfremt kommunen ikke kan blive enig med en bygherre om f.eks. skiltning, kan der nedlægges et forbud efter planlovens § 14, det betyder at der efterfølgende skal udarbejdes en lokalplan der regulerer forholdet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Billeder hvor eksisterende skilt og alternativ skilt vises på foto (el.doc ? Skilte ? Aldi) Skilte Aldi.pdf (1370 KB)

 

 

 

203 Trafiksanering af halsvej i V. Hassing

Journal nr. 05.01.08P19 / /Sagsid 21857

Beslutningstema:

Detailprojekt og trafiksaneringsprojekt i V. Hassing til orientering

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning fremsender den 10.06.04 til orientering.

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 143:

Teknisk Udvalg godkendte projektet.

Det blev besluttet, at chikaner på Elsamvej og Fuglestræde op til Halsvej udelades. Det vurderes nærmere med rådgiver passage på Halsvej af større maskiner.

Teknisk Forvaltning den 25. august 2004:

Efter henvendelse fra Ålborg politi, afdeling for trafikteknik har teknisk forvaltning set sig nødsaget til at ændrer detailprojektet på følgende områder.

Annullering af den hævede kørebaneflade ved børnehaven. Ålborg politi tillader ikke konstruktionen af hævede kørebaneflader i det åbne land.

Ålborg politi kan ikke godkende den oprindelige placering af vandrenden i sivegade projektet fra Elsamvej til Springvandspladsen. Denne er nu forslået indbygget i vejsiden, mellem cykelbanen og fortovet.

Efter anmodning fra TU på møde den 16 juni 2004. er vejindsnævringen i sivegade projektet fra Elsamvej til Springvandspladsen ændret.

Ålborg politi kan ikke godkende den foreslåede hastighedsbegrænsning på 30 km/t i sivegade projektet fra Elsamvej til Springvandspladsen. Denne forslås ændret til 45 km/t.

Ved godkendelse af de ovenfor anførte ændringer kan Ålborg politi give sit samtykke til hele projektet.

Teknisk forvaltning indstiller den 25 august:

At ændringerne i detailprojektet godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 203:

Teknisk Udvalg besluttede,

at udsætte etableringen af den hævede kørebane ved børnehaven indtil videre og

at de øvrige ændringer godkendes.

Sagens indhold:

V. Hassing trafiksaneringsprojekt er udbudt i offentlig licitation.

Arbejdet udbydes i samlet entreprise med detail kloakering af V. Hassing.

Arbejdet skal udføres i perioden uge 31 - 49, 2004

Anlægsperioden for trafiksanerings projektet er anslået til 70 dage hvor man starter med at etablere rundkørslen ved V. Hassing skole. Arbejdet vil her efter bevæge sig mod øst.

Anlægget af ny kloak i V. Hassing starter samtidig, og efter hånden som dette arbejde afsluttes, påbegyndes anlægget af ny belægning på dette område.

Der er som bilag vedlagt oversigtstegning af projektområdet (sivegade fra Elsamvej til Springvandspladsen med tilhørende 2 stk. detalje tegninger).

Vedrørende tegning nr. 2.106 så er det besluttet ikke at plante træer ved vejindsnævringen. Man frygter at plantekassen til det enkelte træ ikke er stor nok, og træerne derfor ikke vil kunne trives på sigt. Træerne erstattes af planterør med tilhørende roser.

Det oprindelig projekt med træer på projektet fra Elsamvej mod V. Hassing skole bibeholdes.

Til belysning vælges den samme løsningsmodel fra Uglevænget.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Tegning nr. 2.003, Trafiksanering af V. Hassing, Projekt - og afsætningsplan.

Tegning nr. 2.010, Detailplan.

Tegning nr. 2.106, Normaltværsnit ved vejindsnævring.

25 august 2004:

Tegning nr. 2.003.01 Trafiksanering af Halsvej projektplan ST. 1060 - ST. 1320

Tegning nr. 2.106.01 Sivegade, Elsamvej - Springvandsplads Normaltværsnit ved

vejindsnævring.

Brev fra Politimesteren i Aalborg, Trafiksektionen (el.doc) Brev fra politimesteren - trafiksektionen.tif (189 KB)

 

204 Fremtidig slamhåndtering

Journal nr. 07.20.00G01 / /Sagsid 22651

Beslutningstema:

Den fremtidig slamhåndtering i Hals kommune

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 25 august

At der tages en principiel beslutning omkring den fremtidige håndtering af spildevandsslam i Hals kommune.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 204:

Teknisk Udvalg besluttede,

at overdrage slambehandling til ekstern operatør og

at hallen opsiges pr. 01.10.2004.

Sagens indhold:

Hals kommune er den 17 august 2004 blevet pålagt af Nordjyllands Amt at forbedre indretning af slamlageret, så slammet for fremtiden kan overdækkes med sort plastik.

Det nuværende slamlager vurderes ikke, at være egnet til at efterleve dette krav, uden en større anlægs investering.

I den forbindelse er der undersøgt alternativer til kommunens nuværende måde, at håndterer spildevandsslam på.

Hals kommune producerer årligt ca. 1350 ton slam. Der er budgetteret for 2005 med en udgift på kr. 445.000,00.

Det producerede slam bliver brugt som jordforbedringsmidel, der aftages af lokale lodsejere. Der er for 2005 endnu ikke indgået aftaler omkring levering af slam som jordforbedringsmidel med lodsejere. Disse modtager ligeledes slam fra omkringliggende kommuner.

Det vurderes at der er tre alternativer, til den fremtidige måde at håndtere spildevandslammet på.

Den fremtidige slamhåndtering kan overlades til en ekstern operatør. Udgiften hertil svare til de nuværende udgifter. En evt. aftale kan etableres frem til kommunesammenlægningen.

De to andre alternativer tager udgangspunkt i den fremtidige kommunesammenlægning.

Ålborg kommune benytter sig af et slamtørringsanlæg. Dette anlæg har p.t. kapacitet til at aftage slam fra Hals kommune til p.t. kr. 625,00 pr. ton. plus transport.

Dronninglund kommune benytter sig af et slamminiraliserings anlæg, omkostningerne hertil er ikke kendt.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 Principiel beslutning vedrørende tilslutningsafgifter

Journal nr. 13.06.00G01 / /Sagsid 22548

Beslutningstema:

Der skal træffes en principiel beslutning vedr. fritagelse af tilslutningsafgift ved sammenlægning af to eller flere byggegrunde.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 25 august 2004.

At Teknisk Udvalg beslutter, hvorvidt der skal afregnes tilslutningsafgifter svarende til hver enkelte bygge grund, eller

at der alternativt betales en gang tilslutningsafgift, plus et beløb svarende til de faktiske afholdte udgifter, for det ikke benyttede sæt skelbrønde.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 205:

Teknisk Udvalg besluttede,

at ved sammenlægning kun skal betales de faktiske omkostninger til etablering af stikledningen på den ene grund og

at der ved evt. efterfølgende udstykning skal betales fuld tilslutningsbidrag af den udstykkede grund.

Sagens indhold:

På baggrund af en konkret sag med sammenlægning af to byggegrunde, skal der herved træffes en principiel afgørelse i sagen.

Ifølge betalings vedtægten for kloakforsyning fremgår det at - Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktiske afholdte udgifter.

De faktiske udgifter til etablering af et sæt skelbrønd varierer mellem projekterne, afhængig af det afgivet tilbud. Hvorimod tilslutningsbidraget er et udtryk der skal dække de gennemsnitlige afholdte udgifter fordelt over summen af alle byggemodnings projekter.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

206 Budgetlægning 2005 - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 22130

Beslutningstema:

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget for 2005 ønskes følgende emner behandlet:

a. Investeringsoversigt og takstberegning for kloakforsyningen.

b. Fastsættelse af tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg.

c. Budgetforslag for renovation og genbrugspladser.

d. Listning af udvidelses-/reduktionsblokke.

  1. Betaling for septisk Slam
  2. Betaling for afvandet slam.
  3. Gennemgang af basisbudget + afvigerliste.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 10. juni 2004:

Ad.b Tilslutningsbidrag for boliger kr. 36.100,00 excl. moms og for spildevand alene kr. 21.660,00 excl. moms.

Ad. c Indstilles til drøftelse.

Ad.e Indstilles til godkendelse, at betalingen udgør 44 kr./m³ excl. moms.

Ad.f Indstilles til godkendelse, at betalingen udgør 220 kr./m³ excl. moms.

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 140:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget:

Ad.b Indstillingen indstilles til godkendelse.

Ad.c. Renovationsbudget forslag 1 indstilles til godkendelse.

Genbrugspladsforslagene bringes videre til bearbejdning og forelægges på næste møde.

Ad.e Indstillingen indstilles til godkendelse.

Ad.f Indstillingen indstilles til godkendelse.

Teknisk Forvaltning d. 28.07.2004

ad. a Der er udarbejdet 3 forslag til spildevandsafgifter på henholdsvis 22, 20 og 18 kr./m3.

ad. c Der er udarbejdet forslag til de vægtbaserede gebyrer for erhvervsaffaldet. Der er på den baggrund medsendt nye budgetforslag (forslag 2) til genbrugspladsbudgettet for henholdsvis private og erhverv. Samt et forslag 2 til renovationsbudgettet, idet posten "Olie- og kemikalie affald" er flyttet fra renovationsbudgettet til genbrugspladsbudgetterne.

Forvaltningen foreslår at der opereres med 4 forskellige typer af læs, der kan vejes ind på genbrugspladsen:

Bygningsaffald/Ren jord 3,85 kr/ton

Genbrugslæs 114,00 kr/ton

Brændbart/Losseplads/Plast 658,00 kr/ton

Olie- og kemikalieaffald/Elektronik/Køleskabe 3.340,00 kr/ton

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

ad. a at taksten for spildevand drøftes i henhodl til. medsendte 3 forslag

ad. c at renovationsbudget forslag 2 og genbrugspladsbudget forslag 2 for henholdsvis private og erhverv indstilles til godkendelse

ad. d at indsatsområderne drøftes og prioriteres

ad. g at budget og afvigerliste drøftes

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 158:

Teknisk Udvalg indstiller:

Ad.a Forslag 1 ? kr. 22,00/m3.

Ad.c Renovationsbudget forslag 2.

Genbrugspladsbudget forslag 2.

Ad.d Prioritering foretaget.

Ad.g Afvigerlisten.

Teknisk Forvaltning indstiller den 25 august 2004.

ad. a at taksten for spildevand drøftes i henhold til medsendte 3 forslag

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 206:

Teknisk Udvalg indstiller at spildevandsafgiften nedsættes til kr. 18,00/m3.

Sagens indhold:

Der er nu udarbejdet budgetforslagforslag til takster for begge de takstfinansierede områder, spildevand og renovation, samt anlægsinvesteringer for 2005 og overslagsårene m.v. på spildevandsområdet.

Endvidere skal der tages stilling til udvidelses-/reduktionsblokke på både driftsområdet samt indsatsområder på anlæg, der ikke er medtaget i anlægskatalog. Forslagene vil blive behandlet på TU mødet i august.

Der skal fastsættes takster for aflevering af septisk slam til renseanlæg.

Herudover gennemgang af forslag til basisbudget og afvigerliste.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ad.b. Fastsættelse af tilslutningsbidrag (eldok ? Fastsaettelse af tilslutningsbidrag - 2005.doc) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Ad.c. Forslag 1 til renovationsbudget 2005 (eldok ? Forslag 1 ? Renovation05xls) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Bemærkninger til budget for renovationsområdet 2005 (eldok ? Bemaerkning til renovation 2005.doc) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Forslag 1 til genbrugspladsbudget for private 2005 (eldok ? Forslag 1 til Genbrugspladsbudget - private 2005.xls) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Bemærkninger/forudsætning budget 2005 ? genbrugspladserne - private (eldok ? Bemaerkning-forudsaetning 2005 ? genbrugspladser 2005 - private.doc) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Forslag 1 til genbrugspladsbudget for erhvev 2005 (eldok ? Forslag 1 til Genbrugspladsbudget - erhverv 2005.xls) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Bemærkninger/forudsætning budget 2005 ? genbrugspladserne - erhverv (eldok ? Bemaerkning-forudsaetning 2005 ? genbrugspladserne erhverv.doc) Udleveret til TU d. 16.06.2004

Nye bilag den. 28.07.2004:

ad. a Forslag 1, 2 og 3 til Spildevandsafgift. (eldok. Spildevandsafgift2005.xls)

Investeringsoversigt (eldok. invest2005.doc)

ad. c Forslag 2 til renovationsbudget 2005 (eldok ? Forslag 2 ? Renovation05xls)

Bemærkninger til forslag 2 for renovationsområdet 2005 (eldok ? Bemaerkning til renovation2 2005.doc)

Forslag 2 til genbrugspladsbudget for private 2005 (eldok ? Forslag 2 til Genbrugspladsbudget - private 2005.xls)

Bemærkninger/forudsætning til forslag 2 budget 2005 ? genbrugspladserne - private (eldok ? Bemaerkning-forudsaetning ? genbrugspladser 2005 ? private2.doc)

Forslag 2 til genbrugspladsbudget for erhverv 2005 (eldok ? Forslag 2 til Genbrugspladsbudget - erhverv 2005.xls)

Bemærkninger/forudsætning til forslag 2 budget 2005 ? genbrugspladserne - erhverv (eldok ? Bemaerkning-forudsaetning ? genbrugspladserne 2005 ? erhverv2.doc)

Gebyrberegning og bemærkninger 2005 (eldok. Gebyrberegning 2005)

ad. d Indsatsliste Teknisk Udvalg (eldok. Indsatsliste _TU.doc)

2.01 Pulje til afhjælpende foranstaltnminger efter hærværk (eldok. 201_Puljehærværk)

3.01 Renovering af broer (eldok. 301_Broer)

3.02 Renovering af fortove (eldok. 302_Fortove)

3.03 Udvidelse af asfaltkontoen (eldok. 303_Asfalt)

3.04 Pilotprojekt vedr. differentieret hastighed ved skoler (eldok. 304_Hastighed)

12.01 PLC anlæg på Hals Centralrenseanlæg (eldok. 1201_PLCanlæg)

12.02 Sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg (eldok. 1202_Porte)

Ad.g Afvigerliste (Afvigeliste-TU.xls)

Nye bilag den 25 august 2004.

ad. a Forslag 1, 2 og 3 til Spildevandsafgift (el.doc) Spildevandsforslag.tif (1792 KB)

 

 

 

 

207 Endelig Miljøgodkendelse, Houvej 142

Journal nr. 09.17.20P19 / /Sagsid 7732

Beslutningstema:

Miljøgodkendelsen for kvægbruget Houvej 142 kan endeligt godkendes

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25 august 2004 at Miljøgodkendelse godkendes endeligt.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 207:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Et forslag til miljøgodkendelse for Houvej 142 har været fremlagt i høring i 8 uger, der er ikke indkommet bemærkninger.

Miljøgodkendelsen har været i høring sammen med VVM-redegørelsen.

Ejendommen Houvej 142 har søgt om udvidelse fra 206,4 DE i malkekøer og søer m. smågrise til 415 DE i malkekvæg med opdræt. Der er i 2002 opført ny løsdriftstald samt gyllebeholder.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Miljøloven

Bilag:

/

 

208 Regulativ for Renden i Hou med tilløb

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 6077

Beslutningstema:

Det skal besluttes om nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb kan godkendes endeligt

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25 august 2004:

at nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb indstilles til godkendelse i byrådet

at indkomne indsigelser drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 208:

Teknisk Udvalg indstiller,

regulativet til byrådets godkendelse og

at de indkomne indsigelser ikke godkendes.

Sagens indhold:

Regulativet har været i høring i 8 uger frem til den 4 august. Der er indkommet 2 indsigelser, den ene dog 6 dage efter fristen (begge er vedlagt som bilag).

Stig Molge ønsker indskrevet i regulativet at vedligeholdelse af vandløbet langs Åvej skal foregå fra Åvejs side. Han ønsker at forbedre de naturmæssige værdier i vandløbet ved at hæve vandspejlet og nedsætte vandhastighed. Derudover har han bemærkninger til rekreative muligheder i Hou.

I regulativet afsnit 8.3 står skrevet " Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejer og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet".

Faldet på denne strækning er på op til 28 promille, hvilket er relativt højt.

Med hensyn til vandhastigheden, vil en lavere vandhastighed sandsynligvis forringe vandføringsevnen.

Jytte Phil gør indsigelse imod at vandløbet ved udløbet er blevet ledt sydpå.

Når vandløbet når strandarealerne fortsætter det på vestsiden af klitterne. Dette er vandløbets naturlige leje.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Vandløbsloven

Bilag:

Indsigelse fra Stig Molge

Indsigelse fra Jytte Phil

(el.doc - Indsigelser ? Renden i Hou) Indsigelser - Renden i Hou.tif (666 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209 Privatisering af vandløb (3. omgang) 2004

Journal nr. 06.02.00G01 / /Sagsid 22666

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal udvælge de vandløb som ønskes privatiseret 2004.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25 august 2004

at der arbejdes videre med privatisering af vandløb prioritet 1.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 209:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

I forbindelse med budget 2004 besluttede byrådet at der skulle ske en besparelse på 129.000 kr. ved privatisering af offentlige vandløb.

Der er vedlagt kortbilag og regneark der viser en række offentlige vandløb og de nuværende udgifter til håndtering. Ved beregningen er der anvendt tal for timeforbrug i 1995-1999.

I regnearket er der givet en prioritering, hvor prioritet 1 er de vandløb som er mest oplagte at privatiserer. Begrundelsen for dette er, at de ikke er målsatte. Vandløbene med prioritet 2 er vandløb med "karpefiskevand" (B3) og prioritet 3 er "gyde og yngel opvækst vand for laksefisk" (B1) samt "opholds- og opvækstvand for laksefisk" (B2). Vandløb med målsætning B skal vedligeholdes miljøvenligt hvilket f.eks. vil sige skånsom grødeskæring, bevaring/vedligehold af grus og stenbund, bevarelse af snoet strømrende, bevarelse af kantvegetation mm.

Alle vandløb fra regnearket er indtegnet på kortbilag.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udmøntning af besparelse på budget 2004 på 129.000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Vandløbsloven

Bilag:

Regneark (eldok. Vandløb2004) vandloeb2004.xls (27 KB)

Kortbilag med forslag til vandløb

 

 

210 Sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg

Journal nr. 87.00.00G01 / /Sagsid 22667

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til sikring af porte ved Hals Centralrenseanlæg.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25.08.2004

at der frigives 50.000 kr. til sikring af porte på Hals Centralrenseanlæg.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 210:

Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Der er, af hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen, lovkrav vedr. sikring af porte ved fjederbrud.

Porte leveret efter 01.04.97 skal leveres med fjederbrudssikring, porte leveret før denne dato skal være forsynet med en tilsvarende sikring, der forhindrer porten i at falde ned ved havari af en eller flere fjedre.

Der er i alt 9 porte på Hals Centralrenseanlæg leveret før 01.04.97. Sikring af disse, således at de opfylder Arbejdstilsynets krav, vil koste 50.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften til sikring af porte på 50.000 kr. foreslås finansieret via kasseudlæg.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

211 PLC anlæg på Hals Centralrenseanlæg

Journal nr. 06.03.00G01 / /Sagsid 22665

Beslutningstema:

Der skal tages stilling til udgiften til etablering af PLC styringssystem på Hals Centralrenseanlæg.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25.08.2004

at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. finansieret via kasseudlæg og

at det samlede beløb til etablering af PLC systemet på 850.000 kr. frigives

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 211:

Sagen udsættes.

Sagens indhold:

I budgettet for 2004 blev der afsat 600.000 kr. til udskiftning af PLC styringen af Hals Centralrenseanlæg, idet det eksisterende system ikke længere blev serviceret.

I den forbindelse viser det sig, at der skal ske en udskiftning af pumpestyringen på en ca. 25 pumpestationer, idet disse kun kan kommunikere med overvågningssystemet via det "gamle" PLC system.

Udgiften til fornyelse af hele systemet vil beløbe sig til 850.000 kr., fratrukket det allerede afsatte beløb på 600.000 kr., er der en rest på 250.000 kr.

Teknisk udvalg besluttede d. 04.08.2004 i forbindelse med behandlingen af budgettet, at der skulle bringes en særskilt sag op vedrørende køb af systemet. I beregningen af spildevandsafgiften er udgiften medregnet for 2004.

Anlægget vil kunne etableres i løbet af efteråret.

 

Økonomiske konsekvenser:

Merbeløbet på 250.000 kr. foreslås finansieret via kasseudlæg. Den samlede udgift på 850.000 kr. søges frigivet.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

 

 

Bilag:

/

 

212 Etablering af busskur i Stae

Journal nr. 05.05.00G01 / /Sagsid 22641

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage principiel stilling til en mulig løsning af busskur problemet i Stae.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 24.08.2004

at udvalget drøfter sagen.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 212:

Teknisk Udvalg besluttede,

at etablere busskur såfremt der kan laves en aftale med borgerforeningen,

at udgiften til anlæg financieres af TU-diverse anlæg og

at det indstilles til økonomiudvalget, at der indledes forhandling om en aftale.

Sagens indhold:

Som drøftet på Teknisk Udvalg d. 10.08.2004 har der udarbejdet et overslag over udgifterne til nedrivning af det gamle frysehus i Stae, samt opsætning af busskur på arealet.

Man har tidligere drøftet Larsens Plads, og de muligheder for etablering af et torv e.lign. (inkl. busskur), der var på arealet. Larsens Plads er en del af ejendommen Halsvej 153. Ejendommens behov for p-pladser og fastsættelse af en rimelig bebyggelsesprocent gør, at det kan være problematisk at udnytte arealet til andet.

Grunden, hvor frysehuset ligger, er på ca. 80 m2. Bussernes holdeplads kan ikke flyttes, men fra pladsen, hvor busskuret foreslås opført, vil der være fint udsyn til begge holdepladser. Medsendte kortbilag viser grunden, placering af busskur samt holdepladser.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften vil beløbe sig til:

45.000 kr. til nyt busskur (inkl. fundament m.m.) 45.000 kr.

25.000 kr. til nedrivning (inkl. udgifter til fremmed entreprenør til el m.m.)

I alt 75.000 kr.

Overslaget er eks. evt. jordkøb.

Udgiften foreslås finansieret af Teknisk Udvalgs diverse anlæg, her er der afsat 30.000 kr. til et projekt på Larsens Plads.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kortbilag (eldok. busskur_Stae.pdf) busskur_Stae.pdf (39 KB)

Teknisk Udvalgs diverse Anlæg (eldok. Anlægskonti04-2) Anlaegskonti04-2.xls (23 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 Ansøgning om ændring af areal fra lokalt erhvervsområde til boligområde (matr.nr. 1qi mfl. Hals by, Hals), Strandvejen 2A

Journal nr. 01.02.03P19 / /Sagsid 22621

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt de kan tillade, at en del af erhvervsområde 5Erh2 i Hals overgår til boligformål til tæt-lav bebyggelse.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 23.08.2004

at der meddeles afslag på ansøgning om ændring af areal fra erhvervsområde til boligformål

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 213:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om overførsel af ca. 3.150 m2 fra erhvervsområdet 5Erh2 i Hals til et boligområde til tæt-lav bebyggelse (se medsendte kortbilag 1). Det fremkomne nye boligområde vil ligge inde i selve erhvervsområdet kun med en mindre grænse mod boligområdet.

På arealet ønskes etableret en tæt-lav boligbebyggelse til andelsboliger med adgang fra Bisnapkratvej.

Områdets nuværende anvendelse er iflg. rammeområde 5Erh2 fastlagt til blandet erhverv, som mindre og lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til den pågældende virksomhed. Til erhvervet kan der opføres en bolig.

Overførslen vedrører bl.a. del af matr.nr. 1adi Hals by, Hals, efter en evt. udstykning vil denne restejendom (der fortsat er beliggende i erhvervsområdet) få en bebyggelsesprocent på 57.37%, hvor den i rammeområdet er fastsat til 40% (se medsendte kortbilag 2).

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Kortbilag 1 (eldok. erhvervsområde_kortbilag1.pdf) erhversomraade_kortbilag1.pdf (53 KB)

Kortbilag 2 (eldok. erhvervsområde_kortbilag2.pdf) erhversomraade_kortbilag2.pdf (37 KB)

 

 

 

 

 

214 Forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 21827

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, hvorvidt forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" og tilhørende rammeområde 4Tek1 skal fremlægges i offentlig høring

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 24.08.2004

at udvalget drøfter de 3 alternativer til tank, og beslutter hvilken der skal indarbejdes i lokalplanen og

at forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" og rammeområde 4Tek1 fremlægges i offentlig høring

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 214:

Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse med bemærkning,

at tankens højde må max. være 9,0 m og

at der skal ske beplantning omkring tanken.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede d. 02.06.2004, at igangsætte lokalplanprocedure for et solvarmeanlæg i tilknytning til Ulsted Varmeværk.

Et forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" er nu udarbejdet. Lokalplanen udlægger et 2,2 ha. stort areal nord for Teglgårdsvej til formålet.

Der er udarbejdet 3 alternativer og visualiseringer af anlægget (særligt vedr. tanken); nr 1. viser en 11 m. høj tank med en diameter på 12 m., nr. 2. viser samme tank nedgravet 2 m. og nr. 3 viser en 11 m. høj tank med en diameter på 13,5 m. Visualiseringerne er lavet fra et punkt sydvest for anlægget, de er medsendt i bilag. Hals Kommune har anmodet om at få lavet visualiseringer set fra naboerne ved Vestergade, disse nye visualiseringer vil foreligge til mødet.

I forslaget til lokalplan er der endnu ikke tilføjet visualisering eller fastsat en højde på tanken. Udvalget bedes drøfte hvilken løsning, der kan accepteres. Denne løsning vil efterfølgende blive indarbejdet i lokalplanen. Alternativ 1 er ansøgers foretrukne løsning. Konsekvenserne af de 2 øvrige løsninger er en merudgift på henholdsvis 300.000 kr. og 100.000 kr. Alle 3 alternativer kan evt. indgå i høringsfasen, således at der først træffes et valg ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser om miljømæssige forhold vedr. reflekser og beskyttelse af drikkevandet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Forslag til Lokalplan 4.13 "Område til tekniske anlæg, Ulsted; solfangeranlæg til Ulsted Varmeværk" kan ses/downloades fra Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk under "Find Planen"

3 stk. visualiseringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 Ansøgning om zonetilladelse til etablering af gylletank, Rimmerne 10.

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 22493

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af gyllebeholder uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26.08.2004

at ansøgningen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 215:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at godkende det ansøgte på grund af den bynære beliggenhed og placeringen i det åbne land.

Ansøgeren anmodes om at fremsende nyt forslag, alternativt den oprindelige placering.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af gyllebeholder på ejendommen Rimmerne 10. Gyllebeholderen ønskes etableret ca. 130 m. fra eksisterende bygninger og 83 m. fra de igangværende udbygninger (se medsendte kortbilag). Etablering af gyllebeholder uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger kræver tilladelse iht. Planlovens landzonebestemmelser.

Placeringen af gyllebeholderen er ca. 320 m. fra byzone.

Bygnings- og maskinkontoret har fremsendt begrundelse for den ansøgte placering samt bemærkninger vedr. mulige alternativer. Begrundelsen for placeringen er, at der nærmere ejendommen er blød bund samt driftsmæssige forhold (bemærkningerne er medsendt i bilag, samt et kortbilag 2, der viser situationsplan for ejendommen).

Ansøgningen har været sendt i nabohøring, bl.a. ved 12 ejendomme på Drosselvej og 8 ejendommen på Kærsgård. Der er indkommet en række bemærkninger fra 140 borgere på Drosselvej, Tranekær og Kærsgaard, dvs. en langt bredere gruppe end de høringsberettigede.

De anfører bl.a. at de frygter lugtgener, støjgener, udsigten og fluegener. De peger på en alternativ placering syd for Elsamvej. Deres bemærkninger er medsendt i bilag, dog ikke underskriftsindsamlingen, denne kan ses i sagen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Kortbilag (eldok. Rimmerne10.pdf) Rimmerne10.pdf (1028 KB)

Bemærkninger fra en række borgere v. Drosselvej (el.doc) Bemaerkninger - Drosselvej.tif (527 KB)

Supplerende bemærkninger fra Bygnings- og maskinkontoret. (eldok. Bygnings_maskinkontoret.pdf) Bygning_maskinkontoret.pdf (13 KB)

Kortbilag 2 (eldok. Kortbilag_2.pdf) kortbilag 2.jpg (251 KB)

 

 

 

 

 

216 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 216:

  • Skiltning på Genbrugspladserne.
  • Trafiksikring tages op i oktobermødet.
  • Hølundvej 17.

Bilag:

/

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 1. september 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

217 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

218 EU-udbud

219 Anmodning om forlængelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 9. marts 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |