Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 2. juni 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 2. juni 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 2. juni 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt.

Svenne Weinreich forlod mødet under behandling af punkterne 126 og 132.

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

119 V. Hassing kloak 2004 *

120 Budgetopfølgning pr. 30.04.2004 for Teknisk Udvalgs område. *

121 Endelig godkendelse af miljøgodkendelse for svinebruget ved Houvej 244 *

122 Endelig godkendelse af miljøgodkendelse for kvægbruget ved Skovhusvej 40 *

123 Miljøgodkendelse for svineproduktionen på Rottrupvej 21 *

124 Ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet med hensyn til erhvervsaffald til genbrugspladserne *

125 Hytter ved jollehavnen, Hals. *

126 Ansøgning om fritagelse for at aftage fjernvarme - Houvej 166 B. *

127 Dispensation fra byggelovens § 10 A i forbindelse med opførelse af kædehusprojekt - Smallegade A *

128 Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup. *

129 Forslag til projekter på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg" *

130 Ansøgning om opstilling af shelters i Aslundskoven *

131 Foroffentlighedsfase til VVM for udbygning af 400kV-forbindelsen mellem Nordjyllandsværket og transformerstationen ved Elsamvej *

132 Ansøgning om solvarmeanlæg i tilknytning til Ulsted Varmeværk *

133 Renovering af Torvet i Hals *

134 Genetablering af privat fællesvej. *

135 Samarbejdsforum på Hals Havn. *

136 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

119 V. Hassing kloak 2004

Journal nr. 06.01.03G01 / /Sagsid 21136

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage beslutning om frigivelse af midler til kloakering af V. Hassing Detailkloak 2004.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 27.05.2004

at der indstilles til økonomi udvalget om frigivelse af kr. 3.325.000 ekskl. Moms.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 119:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk forvaltning regner med at følge den fastlagte plan for kloakering af V. Hassing.

Opdelt i poster antager økonomien følgende billede.

Halsvej kr. 1.950.000 ekskl. moms

Fuglestræde kr. 500.000 ekskl. moms

Kirkevej - Kildevej kr. 600.000 ekskl. moms

Projektering og tilsyn kr. 250.000 ekskl. moms

Annoncering kr. 25.000 ekskl. moms

I alt. kr. 3.325.000 ekskl. moms

Rækkefølgen af arbejdet er som følger: At kloakeringsarbejdet starter i Halsvej ved Elsamvej, fortsætter mod øst til Hækken. Kloakeringsarbejdet i Fuglestræde, Kirkevej og Kildevej udføres sidst i entreprisen og når det passer ind i entreprenørens detailtidsplan.

Der skal i anlægsperioden etableres en omkørselsrute ad Springvandspladsen, Smallegade, Rolighedsvej og Krogensvej. Når der kloakeres øst for Springvandspladsen, skal trafikken ledes ad Hækken. Der vil således i hele perioden være tålelige omkørselsforhold og adgangsforhold til brugsen, bageren og kirken.

 

Økonomiske konsekvenser:

Der skal 3.325.000 kr. fra kloakforsyningen

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 Budgetopfølgning pr. 30.04.2004 for Teknisk Udvalgs område.

Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 22042

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes forholde sig til budgetopfølgningsrapporten pr. 30/4 2004 for udvalgets område samt bemærkninger til denne. Endelig bedes Teknisk Udvalg kommentere den ny fremstillingsform.

 

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at

 • regnskabsrapporten tages til efterretning.
 • den nye fremstillingsform, herunder fortegn, godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 120:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Der er udarbejdet budgetopfølgningsrapport pr. 30/4 2004 for Teknisk Udvalgs område.

Vurderingen er p.t., at driftsbudgettet for udvalgets område overholdes.

Budgetopfølgningsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet den 9. december 2003, hvor man besluttede, at der alene udarbejdes en rapport hver fjerde måned, og hvor man besluttede, at rapporterne fremover alene meget overordnet skal give et økonomisk overblik og i øvrigt være informative på overordnet plan.

Vi gør særligt opmærksom på, at vi i forbindelse med den nye fremstillingsform har vendt fortegnene, således at et beløb med minus foran faktisk er udtryk for en udgift /et merforbrug / en mindreindtægt

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Budgetopfølgningsrapport pr. 30/4 2004 (eldok)

budgetopfoelgning teknisk.pdf (226 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

121 Endelig godkendelse af miljøgodkendelse for svinebruget ved Houvej 244

Journal nr. 09.17.15P19 / /Sagsid 18918

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en svineproduktion på Houvej 244 kan endelig godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 19.05.04

at forslag til Miljøgodkendelse godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 121:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Ejeren af Houvej 244 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en svineproduktion på i alt 499 dyreenheder i slagtesvin på ejendommen. Forslag til miljøgodkendelse har sammen med Nordjyllands Amts forslag til VVM-redegørelse været sendt i høring. I høringsperioden er indkommet en indsigelse fra SF-Hals mod miljøgodkendelsen. I indsigelsen, som vedlægges som bilag, anbefales et øjeblikkeligt stop for al udvidelse af svineproduktion i Hals Kommune på grund af mange uafklarede tvivlsspørgsmål i forhold til hvorledes svineproduktionen påvirker miljøet.

Nordjyllands Amt har den 11. maj 2004 endelig vedtaget regionplantillægget med VVM-redegørelsen for svineproduktionen. Så derfor skal miljøgodkendelsen nu også endelig vedtages. Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Der er ingen ændringer i forslaget til miljøgodkendelse som Teknisk Udvalg behandlede i november 2003.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Miljøgodkendelsen skal annonceres i Hals Avis med en klagefrist på 4 uger.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse Houvej 244 (Houvej 244.doc) Houvej 244.doc (518 KB)

Indsigelse mod miljøgodkendelsen fra SF-Hals (Indsigelse Houvej 244.doc) Indsigelse - Houvej 244.doc (22 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

122 Endelig godkendelse af miljøgodkendelse for kvægbruget ved Skovhusvej 40

Journal nr. 09.17.05P19 / /Sagsid 17079

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt vedlagte forslag til miljøgodkendelse for en kvægproduktion på Skovhusvej 40 kan endelig godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 19.05.04

at forslag til Miljøgodkendelse godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 122:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Ejeren af Skovhusvej 40 har ansøgt Hals Kommune om miljøgodkendelse til en kvægproduktion på i alt 419 dyreenheder i kvæg på ejendommen. Forslag til miljøgodkendelse har sammen med Nordjyllands Amts forslag til VVM-redegørelse været sendt i høring. I høringsperioden er der ikke indkommet til miljøgodkendelsen.

Nordjyllands Amt har den 11. maj 2004 endelig vedtaget regionplantillægget med VVM-redegørelsen for kvægproduktionen. Så derfor skal miljøgodkendelsen nu også endelig vedtages. Forslag til miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens drift, en miljøteknisk redegørelse samt en miljøteknisk vurdering.

Forslaget til miljøgodkendelse er, i forhold til det behandlede forslag på Teknisk Udvalgs møde i september 2003, tilføjet bestemmelser om rengøring af offentlige veje ved udkørsel af gylle samt bestemmelser om at transport af gylle gennem byer skal ske i tankvogn. Dette er i overensstemmelse med beslutningen på mødet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Miljøgodkendelsen skal annonceres i Hals Avis med en klagefrist på 4 uger.

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse Skovhusvej (Skovhusvej 40.doc) Skovhusvej 40.doc (3623 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 Miljøgodkendelse for svineproduktionen på Rottrupvej 21

Journal nr. 09.17.05P19 / /Sagsid 16859

Beslutningstema:

Det skal besluttes om vedlagte forslag til miljøgodkendelse kan foreløbig godkendes

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. maj 2004

At forslaget til godkendes foreløbigt

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 123:

Teknisk Udvalg godkendte forslaget endeligt.

Sagens indhold:

Ejendommen "Nr. Rottrup", Rottrupvej 21, Ulsted, 9370 Hals, ved Lars Jensen har søgt Hals Kommune om tilladelse til at udvide bedriftens husdyrproduktion.

Ejendommen producere i dag 7.900 slagtesvin (30-100 kg) pr. år. Produktionen svarer til 209 dyreenheder (DE) som ønskes udvidet til 235 DE fordelt på 8.445 slagtesvin (30-100 kg) pr. år . Når en anlægskapacitet overstiger 210 DE slagtesvin, skal der af kommunen udarbejdes en miljøgodkendelse. Da ejendommen af Nordjyllands Amt i 2003 er screenet til de ønskede 235 DE skal Amtet i dette tilfælde ikke udarbejde et tillæg til regionplanen for anlægget..

Til ejendommen er der 168,1 ha dyrket areal. Harmonikravet er 167,6 ha.

"Nr. Rottrup" ligger nordvest for Ulsted by i Hals Kommune. Ingen af udspredningsarealerne ligger i nitratfølsomme områder.

Den nærmeste ejendom til "Nr. Rottrup" er beliggende 30 meter mod syd, dog er afstanden fra staldbygningerne ca. 100 meter. På baggrund af denne afstand forventes det, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig ændring af støj, lugt og fluegener i forhold til den nuværende produktion på ejendommen. Ej heller vil en øget transport fra ejendommen i forbindelse med udvidelsen blive betragtet som værende til gene.

Godkendelsen vil blive forelagt senere til endelig godkendelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Efter endelig godkendelse skal beslutningen annonceres med en klagemulighed indenfor 4 uger.

 

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbek. nr. 753 af 25. august 2001 kapitel 5

 

Bilag:

Forslag til miljøgodkendelse for Rottrupvej 21 (Rottrupvej 21.doc) Rottrupvej 21.doc (494 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 Ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet med hensyn til erhvervsaffald til genbrugspladserne

Journal nr. 07.00.01P00 / /Sagsid 19837

Beslutningstema:

Det skal diskuteres hvilke ændringsforslag der skal arbejdes videre med.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. februar 2004

at oplægget til ændring af gebyrstrukturen på affaldsområdet diskuteres.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 65:

Teknisk Udvalg besluttede, at der arbejdes videre med oplægget.

 

Administrative bemærkninger den 25. maj 2004

På baggrund af udvalgets studietur og interne overvejelser har forvaltningen udarbejdet et notat som oplæg til yderligere diskussion om adgangskontrol for erhverv som afleverer affald på genbrugspladsen. Notat er vedlagt som bilag.

 

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. maj 2004

at sagen diskuteres.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 124:

Teknisk Udvalg godkendte, at der arbejdes videre med den foreslåede model.

Sagens indhold:

Med det formål at få overblik over de affaldsmængder og typer erhverv aflevere til kommunens genbrugspladser er der gennemført registreringsanalyse og efterfølgende lavet en beskrivelse af mulige løsninger for at få en mere fair gebyrfordeling for brug af kommunens genbrugspladser. Den udarbejdede rapport vedlægges som bilag.

Den nuværende ordning giver en skævhed i gebyropkrævningen mellem privat og erhverv. I dag ligger den erhvervsmæssige opkrævning på ca. 660.000 kr., men den burde rettelig være ca. 1.100.000 kr. højere.

Der er i rapporten tre alternativer til fremtidige løsninger. Løsningsforslagene er forsøgt beskrevet med fordele og ulemper samt hvad de eventuelt medfører af øgede omkostninger og administration.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Rapport om erhvervsaffald på genbrugspladserne - er tidligere udleveret

Notat om adgangskontrol på genbrugspladsen (adgangskontrol.doc) Adgangskontrol.doc (23 KB)

 

 

125 Hytter ved jollehavnen, Hals.

Journal nr. 08.03.00G01 / /Sagsid 18478

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om udformningen af de fremtidige redskabshytter ved den nye jollehavn i Hals, herunder udlejning, økonomi m.v.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 16.09.03:

Sagen indstilles til drøftelse med henblik på en endelig stillingtagen til hytternes størrelse, ejerskab til hytterne samt den medfølgende økonomi.

Teknisk Udvalgs møde 24. september 2003 Punkt 167:

Udsættes til næste møde.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2003 Punkt 186:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 5. november 2003 Punkt 206:

Udsat.

Teknisk Udvalgs møde 26. november 2003 Punkt 239:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at gruppe 1 kun udføres i laveste udførelse,

at byggeriet sker fra syd mod nord med gruppe 1 som sidste byggeri,

at Hals Kommune opfører og udlejer grund og hytter,

at der afholdes indbudt licitation vedrørende byggeri,

at at forrentningen fastsættes til 5 %,

at lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset og

at byggeriet finansieres via kassebeholdning.

Økonomiudvalgets møde 9. december 2003 Punkt 256:

Indstilles til godkendelse.

 

Byrådets møde 17. december 2003 Punkt 199:

Godkendt.

Teknisk forvaltning den 25.05.2004

Teknisk forvaltning har afholdt licitation på hytterne på jollehavnen. Licitationen viste, at de budgetterede priser op opførelse af hytterne ikke kunne holde. Den oprindelige anskaffelsessum udgjorde ca. kr. 1.275.000.

Forvaltningen har efterfølgende forhandlet med den lavestbydende og vi er kommet et stykke længere ned end licitationsresultatet og vi mener ikke, at vi kan komme længere ned i pris, uden, at vi skal til at ændre på hele projektet.

 

 

Anskaffelsespris/lejeudgift pr m² på hytterne vil være:

Tilbud Overslag Før kr./m² nu kr./m²

Type 12 m² lav 35.000 kr. (24.852 kr.). 429 513

Type 12 m² høj 39.000 kr. (33.336 kr.) 517 564

Type 18 m² lav 56.500 kr. (37.278 kr.) 470 577

Type 18 m² høj 60.000 kr. (50.004 kr.) 552 607

Type 24 m² lav 70.500 kr. (49.704 kr.) 425 511

Type 24 m² høj 82.000 kr. (66.672 kr.) 508 571

Vi har set på, hvorfor denne forskel er opstået og af bilagene kan vi se at den pris der var regnet med var materialepriserne, så de priser vi har nu incl. arbejdsløn og færdig opstillet.

Af vedlagte notat dateret 25.05.2004, fremgår det, hvad lejeprisen vil blive, såfremt ovennævnte tilbud accepteres.

Den samlede anskaffelsespris vil udgøre ca. kr. 1.694.500 for etableringen af de forventede 40 hytter.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 302.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Teknisk Udvalg bedes på denne baggrund tage stilling til om projektet skal ændres eller anskaffelsesprisen kan godkendes med deraf følgende større kasseudlæg til etableringen samt den ændrede lejeudgift.

Såfremt projektet godkendes søges for indeværende år om frigivelse af anskaffelsessummen for 20 hytter svarende til ca. kr. 875.000 excl. moms

 

Teknisk Forvaltning indstiller den 27. maj 2004 sagen til drøftelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 125:

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalget,

at tidligere byrådsbeslutning den 17. december 2003 fastholdes med de konstaterede lejepriser og

at lejeren skal have en båd i jollehavnen.

Sagens indhold:

Sagen har tidligere været behandlet i Teknisk Udvalg, der indstillede til økonomiudvalget, at der arbejdedes videre med modellen, at kommunen bygger husene og udlejer grund og hus.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2003, at jollelauget skulle høres med hensyn til størrelse af hytterne og økonomi.

Jollelauget meldte tilbage, at størrelser på 12 ? 18 m2 var at foretrække med en samlet leje på ca. 500 kr. /m2 dækkende både areal ? og hytteleje.

Baggrunden for at kunne etablere hytter er etableringen af den nye jollehavn, idet der i lokalplan 5.23 er åbnet mulighed for et antal hytter ved denne.

I forbindelse med de tidligere drøftelser er der tilkendegivet, at de eksisterende lejemål for hytter på Østpieren løber uændret, der skal ikke ske flytning af bestående lejemål.

I lokalplanen for Hals Havn 5.23 er der i jolle havns området udlagt byggefelter. Disse byggefelter er ikke helt i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor Teknisk Udvalg på sit møde den 24. september 2001 gav de nødvendige dispensationer.

I lokalplanen er endvidere angivet det tværprofil, hytterne skal etableres indenfor, max. bredde på 4,5 m, min. taghældning på 30 grader og max. størrelse på 35 m². På baggrund af de projekterede dimensioner på hytterne, foreslås derfor, at det areal, der kan lejes til opførelse af en hytte, udgør 3,6 m i bredden x 10 m i længden i alt max. 36 m² dog afhængig af hyttens størrelse.

Planen giver mulighed for i alt 30 rækker med hytter samt areal til eventuel et klubhus o.l. på max. 150 m². Afhængig af størrelsen på hytterne, der ønskes lejet, vil der minimum kunne etableres 30 hytter formentligt flere, da det kan forventes at en hytte på 12 m² vil blive efterspurgt. I nærværende forslag er der 40 hytter.

Der er arbejdet med hyttestørrelser på 12 m² i en høj og lav udformning, på 18 m² i en lav og høj udformning samt en hytte på 24 m² fremkommet ved en sammenlægning af 2 hytter på 12. Ved planlægning er det tilstræbt at give bebyggelsen et ensartet præg med de anførte hyttestørrelser samt give mulighed for at stille en stol m.v. på det lejede areal.

Hytterne må max. bygges til kote 6,00 m, hvilket betyder, at hytterne får en max. højde på 4,10 m, idet toppen af dækmolen etableres i kote 1,90 for at sikre mod højvande.

Hals Kommune opfører hytterne i overensstemmelse med de godkendte bygningstegninger, hvorefter grund og hytte udlejes sammen. Der er udarbejdet forslag til lejepris for hytte baseret på en jordleje, forrentning, afskrivning og vedligeholdelse, idet Hals Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse.

Fordele ved denne løsning er, at der ikke skal handles parterne i mellem, men der skal kun udarbejdes en ny lejekontrakt, når man ønsker at opgive lejemålet.

Hytterne kan kun anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Man kan sikre en fornuftig opførelse ved eventuelt at opføre disse gruppevis, når udlejning har fundet sted.

Samtidigt bør det alene være de, der har joller i havnen, der kan komme i betragtning til lejemål.

Når Byrådet har godkendt forudsætningerne og vilkårene for udlejningen af grund og hytte foreslås disse annonceret med opfordring til potentielle lejere om at indsende ønske om leje af en aktuel "grund" i henhold til udarbejdet plan, hvoraf hyttestørrelse fremgår, inden en angivet frist. I tilfælde af flere med samme ønsker til en aktuel placering, vil der ske lodtrækning.

Såfremt alle hytter bygges i henhold til de foreliggende planer vil det kræve en investering på ca. 1.275.000.

De årlige indtægter ved fuld udlejning i det foreslåede projekt, der består af i alt 40 hytter fordelt på 11 stk. a 12 m² høj, 18 stk. a 12 m² lav, 7 stk. a 18 m² lav og 4 stk. a 18 m² høj, vil udgøre ca. kr. 270.000. Heraf vil jordlejen udgøre kr. 112.028.

Den samlede leje foreslås årligt reguleret i henhold til nettoprisindekset.

Udgiften til byggeriet foreslås finansieret via kassebeholdning som ved jordforsyningen.

Lejeindtægterne fra hytterne tilgår kassebeholdning, medens jordlejen tilgår havnen. Der skal på havnens budget budgetteres med hytternes udvendige vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser:

Træk i kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Notat vedrørende beregning af lejeudgifter (brev nr. 94634) (eldok ? notat ? Hytter.doc) Notat - hytter.doc (28 KB)

Tegning der viser, hvor hytterne opføres (eldok ? Tegning Hals Havn ?tif) Tegning - Hals Havn.tif (337 KB)

 

 

 

126 Ansøgning om fritagelse for at aftage fjernvarme - Houvej 166 B.

Journal nr. 13.03.00P21 / /Sagsid 21975

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation fra lokalplan 4.08, fritagelse for etablering af fjernvarme i ny tilbygning til eksist. vinduesfabrik.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 24.05.2004 at ansøgningen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 126:

Teknisk Udvalg besluttede, at der ikke kan meddeles dispensation for tilslutning til fjernvarmen.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om dispensation for at foretage tilslutning til fjernvarme i ny tilbygning, forbindelse men opførelse af en tilbygning til eksisterende vinduesfabrik på matr. nr. 56 k Ulsted by, Ulsted, Houvej 166 B, Ulsted.

Ansøgningen er begrundet med, at Ulsted "Vinduer & Døre" er i gang med, at planlægge en tilbygning på 850 m2 til eksisterede produktionslokaler, tilbygningen skal indeholde ny maler- og produktionshal. Den nuværende opvarmning er er eget varmeanlæg, hvor der fyres med spån fra produktionen af vinduer og døre (biobrændsel). De har installeret et nyt røgrensningsalæg for at tilgodese naboerne og de vil opføre en 12.000 liter lagertank, for en mere jævn fyring. I og med, at det bliver en sammenhængende bygning og de er selvforsynende med brændsel, ansøger de om fritagelse for at aftage fjernvarme i tilbygningen.

Teknisk forvaltning den 24.05.2004.

Vi kan oplyse, at det kun er en mindre del af ejendommen der er omfattet af lokalplan 4.08 og jf. lokalplanens § 10, skal samtlige nye butiks- og erhvervslokaler indenfor lokalplanområdet tilsluttes fjernvarmeanlæg. Ny bebyggelse må ikke tages ibrug, før denne tilslutning har fundet sted.

Lokalplan 4.08 blev oprindelig lavet for, at overføre et boligområde Bo.5 til lokalt erhvervsområde Lo.Er. 2, da der var indrettet et autoværksted på ejendommen. Dette autoværksted er ophørt og Ulsted Vinduer & Døre har erhvervet ejendommen og nedrevet alle bygningerne. Ejendomen der havde matr. nr. 45 a Ulsted by, Ulsted er efterfølgende sammenlagt med ejendommen matr. nr. 45 k Ulsted by, Ulsted til én ejendom.

Teknisk forvaltning har anmodet Ulsted Varmeværk om en udtalelse til det ansøgte.

Varmeværkets udtalelse forventes til mødet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 4.08.

jf. lokalplanens § 10, skal samtlige nye butiks- og erhvervslokaler indenfor lokalplanområdet tilsluttes fjernvarmeanlæg. Ny bebyggelse må ikke tages ibrug, før denne tilslutning har fundet sted.

 

Bilag:

Kort der viser ejendommens beliggendhed (eldok - kortbilag ? Houvej 166b.doc) kortbilag - Houvej 166b.doc (347 KB)

 

 

 

127 Dispensation fra byggelovens § 10 A i forbindelse med opførelse af kædehusprojekt - Smallegade A

Journal nr. 02.01.00G01 / /Sagsid 21360

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation fra byggelovens § 10 A.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 25.05.2004, at der meddeles dispensation fra byggelovens § 10 A.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 127:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et kædehusprojekt på matr. nr. 90 q og 49 i V.Hassing by, V.Hassing. Der ønskes opført 3 huse a 111 m2.

Bebyggelsesprocenten vil blive 21,2

Ejendommene har et grundareal på 1567 m2 og er beliggende i boligområde Bo.4. og i dette område må der bygges åben-lav og tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 25 og 35, mindst 10 % af grundens areal skal udlægges som friareal.

Ansøgeren har fremsendt en tænkt udstykningsplan, der viser at han kan få vejadgang til hvert af husene.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Byggelovens § 10 A.

Byggelovens § 10 A gælder, når der opføres mere end et enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom, så skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig matrikuleret ejendom med lovlig vejadgang.

Der kan jf. byggelovens § 22 stk. 3 meddeles dispensation til at opføre og anbringe bebyggelsen anderledes end bestemt i § 10 A, når der er meddelt dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser som ville være til hinder for udstykning, og når de kommende ejendommes vejadgang er godkendt efter reglerne i vejlovgivningen.

Jf. Bygningsreglement for småhuse BR-S 98 kap. 2.2.1 må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der vil fremkomme ejendomme med et mindre areal end 700 m², heri ikke medregnet vejareal

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

128 Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup.

Journal nr. 05.05.12G01 / /Sagsid 20779

Beslutningstema:

Etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens (Stambussens) vendeplads i Gandrup bedes drøftet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 24.03.2004

at Hals Kommunens oplæg til NT vil være tilsvarende færgens leje af toiletfaciliteter på Hals Havn, samt medfinansiering af etableringen

at der etableres faciliteter til passagerer samtidig (læskur, cykelstativ m.m.)

at bygningen udformes som fremlagt og

at udgiften søges frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 85:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Teknisk forvaltning d. 27.05.2004

Forvaltningen har afholdt møder med NT og berørte busselskaber, hvor der, under forbehold for politikernes og NT?s bestyrelses godkendelse, er opnået enighed om følgende fordeling af anlægs- og driftsudgifterne:

NT har ikke et anlægsbudget, derfor foreslås det, at Hals Kommune afholder udgifterne til etablering af busskuret, halvdelen af udgiften (ca. 210.000 kr.) afholdes af NT over en periode på 10 år, med lige stort beløb årligt. Der tilskrives ikke renter.

Driftsudgiften på årligt ca. 54.750 kr. fordeles med 2/3 til Hals Kommune og 1/3 til busselskaberne, dvs. busselskaberne bidrager med ca. 18.250 kr. årligt.

Denne fordeling skal forelægges NT?s bestyrelse, dette vil ske fredag d. 28.05.2004, resultatet vil dermed foreligge til udvalgsmødet.

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.05.2004

at beskrevne forslag til fordeling godkendes og

at udgiften til etablering af busskur på 346.000 kr. frigives som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 128:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse med bemærkning, at der indarbejdes i aftalen med NT, at halvdelen af anlægsudgiften skal afholdes uanset den fremtidige benyttelse.

Sagens indhold:

NT?s bestyrelse har besluttet at NT går ind i problemstillingen vedr. etablering af chaufførfaciliteter ved Metrobussens endestationer. NT?s udspil er herefter at de involverede kommuner opstiller og finansierer chaufførhuse e.lign., hvorefter entreprenørerne via NT forpligtes til at betale lejeudgifter, så kommunen sikres lejeindtægter, som dækker udgifterne til chaufførhusene. (NT?s oplæg er medsendt i bilag)

Der findes en lignende ordning for Aalborg Bybusser, hvor lejeindtægten er 9.000 kr. pr. år pr. chaufførhus (i 2000 priser).

Byggeafdelingen har udarbejdet en skitse, hvor der udover chaufførfaciliteter er et busskur og handicaptoilet og evt. en plakatsøjle. Skitse er medsendt. Det vurderes, at der med denne bygning kan skabes et spændende og flot område. Bygningen er modulopdelt, og dermed fleksibel.

Skitsen viser en bygning med handicaptoilet og venteskur til passagerer udover chaufførstue og ?toilet. Det foreslås dog, at der udelukkende etableres et offentligt handicaptoilet, som chaufførerne skal benytte.

Vedr. leje foreslås en ordning tilsvarende Hals Færge og toiletter på havnen. Hvor Hals kommune forestår drift, og færgen betaler en leje på 20.000 kr. årligt. Vedr. finansiering foreslås, at der optages forhandling med NT om medfinansiering af etableringen.

 

Økonomiske konsekvenser:

Overslagsprisen for etableringen af bygningen vil foreligge på mødet. Udgiften vil dog ikke overstige 300.000 kr. (eks. tilslutning). Udgift til driften vil ligeledes blive forelagt.

Udgiften søges frigivet som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

NT?s Notat (eldok - NT-Notat.tif) Notat - NT.tif (189 KB)

Skitse over bygning (eldok ? NT-bygning.tif) NT-bygning.tif (25 KB)

 

 

 

 

 

129 Forslag til projekter på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg"

Journal nr. 00.01S00 / /Sagsid 21806

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal drøfte hvilke projekter, der ønskes iværksat for midlerne på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg"

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at sagen drøftes.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 107:

Teknisk Udvalg besluttede, at arbejde videre med følgende:

Information/foldere, turistforeningen, stisystem vestlige del af kommunen, Gandrup Havn borde/bænke, skilte Teglværkssøerne, færdiggørelse af nordlige sti fra Bisnap Krat ? til Mælkevejen, Ulvegravene.

 

Teknisk forvaltning d. 25.05.2004:

ad. information/foldere i samarbejde med Turistforeningen

Forvaltningen har drøftet muligheden for et samarbejde med Hals Turistbureau om udgivelse af informationer, foldere osv. Vi var enige om at samarbejdet var en god idé, men da både Hals Kommune har deres skilte klar og Turistbureauet har udarbejdet foldere m.m. til denne sæson tages initiativet op igen til efteråret, således vi kan være klar til sæsonen 2005.

ad. stisystem i den vestlige del af kommunen

I landdistriktspolitikken er der udpeget flere stier i den vestlige del af kommunen (se medsendte kort fra Landdistriktspolitikken), de blå stier er højt prioriterede rekreative stier og de grønne er rekreative turstier. Iflg Landdistriktspolitikken ønskes de højt prioriterede rekreative stier på sigt etableret og sikret som offentlige rekreative turstier.

I den vestlige del af kommunen drejer det sig om 2 stisystemer, Limfjordsstien (fra Nordjyllandsværket til Kabelvej) og udbygning af stierne nord for V. Hassing (Aslundskoven og Rasmusmose).

Teknisk Udvalg bedes drøfte en prioritering af stierne.

ad. borde/bænke ved Gandrup Havn

Et "sæt" borde/bænke, dvs. et bord + 2 bænke med ryglæn, koster opsat ca. 16.000 kr. Der foreslås opsat et sæt.

Sættet er vedligeholdelsesfrit udfærdiget i plastik og med galvaniseret ramme. De nedgraves og støbes fast således at de ikke kan fjernes.

ad. Teglværkssøerne

Etablering af sti langs den gamle bane fra Gandrup til omfartsvejen foreslås etableret med en belægning som nogle af de øvrige omkring Teglværkssøerne, dvs. som en slået græssti med fast "belægning". Stien vil blive på ca. 275 m. Udgiften vil beløbe sig til ca. 20.000 kr.

Banestien fra Gandrup er forskudt ca. 30 m. ift. indkørslen til Teglværkssøerne. Det foreslås, at stien her løber langs Omfartsvejens syd-østlige side, således at omfartsvejen først krydses overfor indkørslen til Teglværkssøerne. Dette kan ske ved at grøften på disse 30 m. rørlægges, og stien etableres herpå. Desuden skal der opsættes bom så man ikke kører direkte ud på kørebanen. Rørlægning og bom vil beløbe sig til ca. 65.000 kr.

Stiadgang til Omfartsvejen og rørlægningen af grøften skal godkendes af amtet.

Skiltning ved Teglværkssøerne foreslås udformet som dem der er opsat ved Aslundskoven, Strandene osv. Desuden foreslås udarbejdet naturvejledning (f.eks. fugle- og dyreliv i området) af en biolog e.lign. Udgiften til dette er ikke endeligt afklaret, men vi forsøger at få en pris inden udvalgsmødet.

ad. færdiggørelse af nordlige sti fra Bisnap Krat til Mælkevejen.

Hals Golfklub har etableret en del af den sti, der forbinder Bisnapkratvej med Mælkevejen. Der resterer ca. 500 m. på kommunens område. Etablering af denne strækning i en bredde på ca. 1,7 m. med fast kørbar belægning vil beløbe sig til ca. 40.000 kr.

Det foreslås, at stien etableres under Teknisk Udvalgs diverse anlæg.

ad. Ulvegravene

Området er en del af ejendommen Ulsted Præstegård. Et evt. projekt her foreslås udført i samarbejde med Præstegård/menighedsråd og Borgerforening i Ulsted. Der har ikke på nuværende tidspunkt været taget kontakt til parterne.

Der foreslås frigivet et beløb som kan være Hals Kommunes bidrag til projektet, f.eks. 10.000 kr.

Teknisk forvaltning indstiller d. 25.05.2004

at følgende midler frigives på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg

 • til opsætning af borde/bænke ved Gandrup Havn 16.000 kr
 • skilte ved Teglværkssøerne (beløb foreligger til udvalgsmødet)
 • Ulvegravene 10.000 kr.

at der frigives 40.000 kr. fra Teknisk udvalgs diverse anlæg til færdiggørelse af stien mellem Bisnapkratvej og Mælkevejen

og at øvrige initiativer (sti til Teglvæørkssøerne, stierne osv) drøftes

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 129:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at der arbejdes videre med Limfjordsstien i den vestlige del af kommunen,

at der sker opsætning af borde/bænke ved Gandrup Havn,

at der opsættes skilte ved Tegværkssøerne,

at der arbejdes videre med sti fra Gandrup til Teglværkssøerne,

at der arbejdes videre med Ulvegraven,

at der på baggrund af forslagene til anvendelse søges kr. 100.000 frigivet fra TU?s diverse rekreative anlæg til disponering af TU i henhold til ovenstående og

at der frigives kr. 40.000 fra TU?s diverse anlæg til etablering af stien Bisnapkratvej - Mælkevejen.

Sagens indhold:

På budgettet for 2004 er der særskilt afsat 100.000 kr. til rekreative formål under Teknisk Udvalgs diverse. Sagen startes hermed med en generel drøftelse af hvilke formål og projekter, der bør nyde fremme. Disse vil efterfølgende blive undersøgt nærmere mht. udformning, økonomi m.m.

Forvaltningen kan umiddelbart liste følgende projekter:

 • Teglværkssøerne (f.eks. udbygning af skilte, information m.m.)
 • Etablering af sti fra Gandrup til Omfartsvejen overfor Teglværkssøerne langs det gamle banelegeme.
 • Udbygning af stisystemet ved Golfbanen
 • Udarbejdelse af skilte til skove, strande m.m.

Økonomiske konsekvenser:

Budget 2004: 100.000 kr. på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kort fra Landdistriktspolitikken (eldok. Stier.bmp) Stier.bmp (172 KB)

Teknisk Udvalgs Anlægskonti (eldok. Anlægskonti04.exl) Anlaegskonti04.xls (23 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 Ansøgning om opstilling af shelters i Aslundskoven

Journal nr. 04.10.00G01 / /Sagsid 21758

Beslutningstema:

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om opstilling af en shelter i Aslundskoven.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 25.05.2004

at ansøgningen imødekommes og

at udvalget drøfter om der skal opstilles flere shelters

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 130:

Teknisk Udvalg godkendte det ansøgte. Udvalget godkendte, at der fra TU?s diverse anlæg bevilges kr. 5.000 til materialer til en shelters yderligere.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget et forslag til opstilling af shelter (inkl. en hestefold) ved pladsen på den gamle grusgrav i Aslundskoven (ansøgning medsendt)

Ansøger har ansøgt og fået midler til en shelter fra Friluftsrådet. Han ansøger nu kommunen (som grundejer) om lov til opsætningen, og foreslår samtidig at kommunen udvider antallet til 2-3 stykker.

Idéen med at etablere en shelterplads det pågældende sted er dels at pladsen kan benyttes af ridende dels at der er mulighed for at komme til pladsen for gangbesværede.

En evt. tilladelse kan indeholde bestemmelser om driften af området (oprydning, reparationer m.m.), i modsat fald bør der afsættes drift på budgettet.

 

Økonomiske konsekvenser:

Afhængig af om kommunen vil gå ind i projektet og etablere flere shelters skal der frigives midler. Det kunne i givet fald ske på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg. En shelter koster i materialer ca. 5000 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning om opstilling af shelter (eldok ? Shelter.tif) Shelter.tif (380 KB)

 

 

 

 

 

131 Foroffentlighedsfase til VVM for udbygning af 400kV-forbindelsen mellem Nordjyllandsværket og transformerstationen ved Elsamvej

Journal nr. 01.01.03P17 / /Sagsid 19625

Beslutningstema:

Udvalget skal drøfte, hvorvidt der skal indsendes bemærkninger ifm. Foroffentlighedsfasen til VVM for udbygning af 400 kV-forbindelsen syd for Stae.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 26.05.2004

sagen til drøftelse

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 131:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at der i VVM-redegørelsen vurderes en forøget magnetisk udstråling.

Sagens indhold:

Nordjylland Amt har vedtaget at igangsætte planlægningen for en udbygning af den eksisterende 400 kV-masterække mellem Nordjyllandsværket og transformatorstationen ved Elsamvej. Udbygningen kræver udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Udbygningen ønskes gennemført ved montering af en 7,8 meter høj top på de eksisterende master og ophængning af et ekstra 400 kV-luftledningssystem. Masterne vil få en samlet højde på mellem 39 og 41 meter. Strækningen, der ønskes udbygget, er 2,8 km lang og består af 10 master, hvoraf de 8 skal forhøjes.

Amtet har udarbejdet et debatoplæg til den indledende høring, der bliver husstandsomdelt i og omkring Stae og Vester Hassing (medsendt i bilag). Heri er der bl.a. visualiseringer af udbygningen.

Debatperioden løber til onsdag den 16. juni 2004, herefter vil amtet tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægningen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Debatoplæg "Udbygning af eksisterende 400 kV-masterække"

 

 

 

 

 

132 Ansøgning om solvarmeanlæg i tilknytning til Ulsted Varmeværk

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 21827

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal beslutte, hvorvidt de er indstillet på at igangsætte lokalplanprocessen for et solvarmeanlæg i tilknytning til Ulsted Varmeværk

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 24.05.2004

at projektet principgodkendes og lokalplanproceduren igangsættes

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 132:

Indstillingen godkendt med bemærkning, at der skal ske visualisering af anlægget/tank.

Samtidigt ønsker udvalget vurderet en ændring af tankens højde.

 

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et solvarmeanlæg i tilknytning til Ulsted varmeværk (ansøgning medsendt i bilag). Anlægget ønskes placeret ved Vestergade/Teglgårdsvej umiddelbart vest for Mazda.

Projektet er lokalplanpligtigt, der skal derfor udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg før det kan realiseres. Derudover skal der senere gives tilladelse iht. Varmeplanen samt revideres miljøgodkendelse.

Lokalplanen vil omfatte et areal på ca. 2 ha., indenfor hvilket der placeres ca. 5.000 m2 solfangere samt en akkumuleringstank. Tanken skal kunne rumme 1.000 m3.

Der søges om en tank med en højde på 11 m. og en diameter på 12 m. Udvalget bedes drøfte, hvorvidt placering og udformning af tanken kan accepteres.

Der er medsendt en brochure fra "Arcon Solvarme", der viser en række store solvarmeanlæg. Anlægget ved Ulsted vil blive tilsvarende anlægget i Æreskøbing.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Ansøgning fra PlanEnergi (eldok ? Planenergi.tif) Planenergi.tif (446 KB)

Brochure fra "Arcon Solvarme"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 Renovering af Torvet i Hals

Journal nr. 04.01.09G01 / /Sagsid 22040

Beslutningstema:

Udvalget bedes drøfte et forslag til en mindre renovering af torvet i Hals.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27.05.2004

at omlægningen godkendes og

at udgiften på 15.000 kr. frigives af Teknisk Udvalgs diverse anlæg.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 133:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Eksisterende roser i bedene på torvet er ifølge gartneren på materielgården udtjente. De foreslår at roserne i de eksisterende bede sløjfes og det tilplantes med nye ens roser, samtidigt med at der etableres bunddække så bedene bliver lettere at holde.

Der plantes forårsløg, således at der gerne skulle være blomster i bedene hele sæsonen.

Den opmurede platform, der står midt på torvet, fremtræder "temmelig slidt" da det tilsyneladende er blevet en sport at fjerne de sten, den er bygget op af. Platformen foreslås fjernet og erstattet af et blomsterbed, der anlægges, således at der gerne skal være udsprungne blomster i hele sæsonen.

Roserne i bedet ved P-pladsen erstattes af nye planter, der blomstre hele sæsonen.

Roserne på Lilletorvet erstattes som roserne på torvet.

Arbejdet med omlægningen tages over driften .

Der søges om indkøb af div. planter hvilket andrager kr. 15.000 + moms

 

Økonomiske konsekvenser:

Der søges frigivet 15.000 kr. fra Teknisk Udvalgs diverse anlæg

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

 

 

 

 

134 Genetablering af privat fællesvej.

Journal nr. 05.02.00G01 / /Sagsid 22031

Beslutningstema:

Der skal besluttes, om en nedlagt privat fællesvej, udlagt på matrikelkortet, skal retableres af ejeren.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25.05.04:

At ejeren meddeles et krav om, at vejen retableres, da vejen ikke er søgt nedlagt i henhold til gældende regler.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 134:

Teknisk Udvalg behandlede sagen på baggrund af Ib Munks ønske og godkendte indstillingen med bemærkning, at etableringen skal ske senest den 1. oktober 2004.

Sagens indhold:

Et medlem i teknisk udvalg har ønsket sagen drøftet i teknisk udvalg med henblik på en retablering af den pågældende vej.

I forbindelse med en udstykningssag i 2003 ønskede ejeren nedlagt en privat fællesvej, der var udlagt på matrikelkortet. Hals Kommune ønskede vejen opretholdt som adgangsvej fra Halsvej til stien mellem Vester Hassing og Gandrup, hvilket blev meddelt ejeren. Udstykningssagen blev herefter omarbejdet, således vejen fremdeles var udlagt på matrikelkortet.

Det er oplyst for teknisk forvaltning, at vejen fysisk har været i marken indenfor de senere år.

Vejen er efterfølgende ikke søgt nedlagt.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kortbilag i 1:2000 (kortbilag ? faellesvej.tif) Kortbilag faellesvej.tif (1868 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

135 Samarbejdsforum på Hals Havn.

Journal nr. 08.00G01 / /Sagsid 4220

Beslutningstema:

Orientering om afholdelse af møde i samarbejdsforummet for Hals Havn den 10. maj 2004 samt drøftelse af brug af vejareal på havnen.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 25.04.03 sagen til drøftelse.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 135:

Teknisk Udvalg besluttede, at det nuværende niveau er acceptabelt, dog skal ikke benyttede elementer fjernes i vinterhalvåret.

Teknisk Forvaltning indkalder forretningsdrivende til et møde.

Sagens indhold:

Der har været afholdt møde i samarbejdsforumet for Hals Havn.

Et af de drøftede punkter var en klage, som Hals Kommune har modtaget vedrørende brug af vejareal til stationær benyttelse vogne, borde etc. i forbindelse med de enkelte forretninger.

I den forbindelse ønskes drøftet, om der skal udarbejdes nogle retningslinier for, hvorledes skilte, borde, bænke m.v. kan placeres samt omfanget heraf.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Referat af mødet den 10. maj 2004 (eldok -referat ? Samarbejdsforum.doc) Samarbejdsforum - omsaetningsafgift.tif (191 KB)

Bilag til punkt 4 i referatet (eldok -samarbejdsforum ? omsaetningsafgift.tif) Samarbejdsforum - omsaetningsafgift.tif (191 KB)

 

 

 

 

136 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

 1. Tilsynsberetning ? Miljøcenter Nordjylland I/S
 2. Evt.

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 136:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Der skrives til amtet vedrørende skilte m.v. på Aalborgvej.

Ad.3 Orientering vedrørende Larsens Plads.

Bilag:

/

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 2. juni 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

137 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 2. juni 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

138 Udbetaling af miljøstøtte 2003 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 Udbetaling af miljøstøtte 2003

Journal nr. 00.01K01 / /Sagsid 21984

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt udbetalingen af miljøstøtte 2003 kan godkendes.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 01.06.04 at, udbetalingen godkendes.

 

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 138:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

 

 

Sagens indhold:

Miljøafdelingen har udarbejdet en årsopgørelse over udbetalt miljøstøtte til landbruget i 2003 i henhold til Miljøstyrelsens cirkulære af 01.09.1988 om regnskaber over revision af administration af lov om miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Der er ikke tildelt ny støtte i 2003, så der er udelukkende tale om rateudbetalinger.

Årsopgørelsen er påtegnet af revisionen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Revisionspåtegnet årsopgørelse (Miljoestoette.tif). Miljoestoette.tif (636 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. juni 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |