Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat for møde den 5. maj 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat for møde den 5. maj 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 5. maj 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

Alle mødt.

Keld Petersen forlod mødet under behandling af pkt. 101

Ib Munk forlod mødet under behandling af pkt. 103.

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

94 Asfaltering 2004 *

95 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej *

96 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing *

97 Nyt regulativ for Renden i Hou med tilløb *

98 Nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune *

99 Førespørgsel om opføresle af prøvehus - fritidshytte Samsø 42. *

100 Ansøgning om tilladelse til opførelse af 8 lejligheder på ejendommen matr. nr. 160 Hals by, Hals, - beliggende på Hyllensgade 4 *

101 Ansøgning om dispensation for mindste grundstørrelse i Hou *

102 Ansøgning om tilladelse til udvidelse af stuehus til 455 m2 (landzone), Måholtvej 24 *

103 Praksis i administration af landzoneloven. *

104 Køreplan - NT 2005/2006 *

105 Forlag til lokalplan 10.01 "Offentlige formål i Holtet, idrætsanlæg m.m." *

106 Ansøgning om etablering af starterhus på Golfbanen *

107 Forslag til projekter på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg" *

108 Delegation - afslag på dispensation til at bebo sommerhuset *

109 Delegation - afslag i byggesager *

110 Delegation af Støjpåbud *

111 Delegation - Spildevand i det åbne land *

112 Delegation - VVM for udvidelse af husdyrhold i Hals Kommune *

113 Opførelse af bygning over hovedpumpestaion P-9 på havnen i Hals. *

114 Grundejerforeningen Mikkelmarks udtrædelse af Sammenslutningen af grundejerforenigner i Hals Kommune. *

115 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

94 Asfaltering 2004

Journal nr. 05.01.08G01 / /Sagsid 21058

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal drøfte forslaget til asfaltarbejder 2004 og frigive midlerne på budgettet til asfaltering af vejene.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26.02.04, at midlerne til asfaltering frigives samt at der asfalteres efter forslaget ( de med x markerede strækninger) med budgetansvar.Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 60:

Indstillingen godkendt. Der rejses sag vedrørende ekstra asfaltering i 04 med forbrug af 05-budget på grund af de lave asfaltpriser.Administrativ bemærkning d. 27.04.04

Som besluttet på teknisk udvalgsmøde d. 03.03.2004, er der nu udarbejdet et nyt prioriteret forslag til ekstra asfaltarbejde i år 2004. Se medsendte bilag.

Forslaget indeholder asfaltering for kr. 1.492.000,-

Det skal bemærkes, at der i 2003 er anvendt kr. 800.000,- af 2004 budgettet, således at retsbudgettet for 2004 andrager kr. 1.722.790,-, p.t. er der ligeledes anvendt kr. 131.000,- til Skovhusvej. Restbeløbet for 2004 har Teknisk Udvalg tidligere prioriteret. Der søges på det grundlag godkendelse af, at der anvendes op til kr. 1.492.000,- af driftsbudgettet for 2005 i 2004.Teknisk forvaltning indstiller d. 29.04.2004

at der anvendes op til kr. 1.492.000,- af driftsbudgettet for 2005 i 2004

at Teknisk Udvalgs godkender de foreslåede arbejder

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 94:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.

Rughaven udsættes til 2005 på grund af fortov/kantsten.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har gennemgået vejene i Hals Kommune og har sammen med Materialegården udarbejdet forslaget til asfaltering af de veje, som trænger mest til at blive repareret.

Der er i 2003 forbrugt en del 857.866 kr. af budget 2004, hvorfor budget 2004 derfor er reduceret med dette beløb

Økonomiske konsekvenser:

Der er 2.572.790 kr. på budget 2004 til asfaltering, fratrukket de i 2003 forbrugte midler er der således 1.714.923 kr. tilbage.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Asfalt04.xls[el-dok] Asfalt04.xls (21 KB)

Asfalt04_ekstra.xls Asfalt04_ekstra.doc (28 KB)

 

 

 

95 Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej

Journal nr. 05.13.00G01 / /Sagsid 19092

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvorvidt der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej, samt hvorledes den eventuelle etablering af de hastighedsdæmpende foranstaltninger skal finansieres.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 24.03.04 at, sagen drøftesTeknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 88:

Teknisk Udvalg besluttede, at der udarbejdes et forslag med en bumpløsning til forelæggelse på næste møde.Teknisk forvaltning d. 22.04.04

Der er nu udarbejdet 3 stk. alternative forslag til bumpløsning på Bisnapvej. (Se medsendte notat).

Forslagene er udarbejdet med hastighedsdæmpning til hhv. 30, 35 og 50 km/t, antallet af bump bliver hhv. 8, 7 og 4 stk.

Prisen er afhængig af antallet af bump dvs. hhv. kr. 160.000, 140.000 og 80.000 plus udgiften til opstilling af skilte.

Dette er et skitseprojekt, der ikke tager højde for problematikker omkring afvanding, placering af nedløbsbrønde samt indkørsler til matrikler. Hvorfor den indbyrdes afstand mellem bump kan variere i det endelige detailprojekt.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 95:

Teknisk Udvalg besluttede, at godkende 4 bump under forudsætning af, at Grundejerforeningen selv forestår etablering og betaling efter godkendt projekt.

Sagens indhold:

Grundejerforeningen på Bisnapvej har fremsendt en anmodning om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bisnapvej. Grundejerforeningen har selv lavet et projekt, hvor de opstillede chikaner består af betonringe. Dette type elementer på vejarealet godkender Politiet dog ikke.

Hals Kommuen har i uge 30/2003 foretaget hastighedsmålinger på Bisnapvej og denne viser kun en mindre overskridelse af hastighedsgrænsen på de 50.

Eventuel etablering af chikaner bør udføres som de på Teglværksvej opstillede. Der vil her kunne opstilles 3 chikanepar og etableres en 45 km/h zone.

Økonomiske konsekvenser:

Etablering af 3 chikanepar samt opstilling af skilte vil koste ca. 125.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/ Teknisk Udvalg er vejmyndighed for alle offentlige og private fællesveje.

Bilag:

Kopi af brev fra Grundejerforeningen (eldok ? Bisnap Grundejerforening.tif) Bisnap Grundejerforening.tif (94 KB)

Hastighedsmåling (eldok ? Hastighedsmaaling.tif) Hastighedsmaaling.tif (55 KB)

Bumpløsning Bumploesning.doc (24 KB)

 

96 Udvidelse af Skovhusvej, V. Hassing

Journal nr. 05.01.02G01 / /Sagsid 20610

Beslutningstema:

Det skal beslutte om projektet for udvidelse af Skovhusvej kan godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 18.12.03 at, udvidelsen godkendes og at midlerne frigives fra jordforsyningen med baggrund i gældende lokalplan. Teknisk Udvalgs møde 7. januar 2004 Punkt 1:

Indstillingen indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.Økonomiudvalgets møde 20. januar 2004 Punkt 9:

Godkendt som indstillet.Administrativ bemærkning den 3.marts 2004; Siden byggeriet af Polar Seafood blev påbegyndt er den pågældende strækning af Skovhusvej blevet ødelagt i begge sider i ca. 1,5 meters bredde. Dette har betydet, at det er nødvendigt at udbedre vejarealet. Denne udbedring har været medtaget i licitationen af opgaven, og laveste tilbud er således på 490.760 kr. heraf udgør reparationen i begge sider 131.000 kr. Der vil således skulle frigives yderligere 90.760 kr. for at projektet kan realiseres, og disse midler kan frigives fra jordforsyningen eller som driftsudgift for vejbelægninger.Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 74:

Teknisk Udvalg besluttede at igangsætte arbejdet med midlertidig restfinansiering fra asfaltkontoen.

Der rejses sag vedrørende den endelige finansiering fra jordforsyningen.Administrativ bemærkning den 29. april 2004; Anlægget er færdiggjort regnskabet viser at udgiften til reparation af Skovhus andrager kr. 494.636,- fordelt med kr. 363.461,- til etablering af nyanlæg og kr. 131.175,- til reparation af eksisterende kørebane.

Rest finansiering på kr. 94.636,- i forhold til det frigivne beløb foreslås frigivet på jordforsyningen.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 96:

Teknisk Udvalg indstiller, at der frigives kr. 94.636,00 fra jordforsyningen.

Sagens indhold:

Sagen omhandler udvidelse at Skovhusvej fra forlængelsen af Industrivej til Omfartsvejen. Udvidelsen af vejarealet er beskrevet i lokalplan 2.07 stk. 5.2, og dette er videreført i den nugældede lokalplan 2.16 stk. 5.2.

I forbindelse med driften af Polar Seafood i V. Hassing vil der komme en forøgelse i den tunge trafik på Skovhusvej fra udkørselen og til Omfartsvejen

Dette betyder, at strækningen, der også bliver brugt som skolevej, skal føre tranporter til og fra Polar Seafood. Udvidelsen af Skovhusvej giver plads til transporterne, samtidig er cyklister beskyttet af dels kantsten og dels en bred opstribning af cykelstien.

NIRAS har lavet et overslag for udgifterne til vedlagte projekt. De samlede udgifter anslås at være:

Entreprenørudgifter 400.000 kr.

Projektering, uforudsete udgifter 15 % 60.000 kr.

I alt 460.000 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Der skal frigives 460.000 kr. til projektet

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægstegning (er tidligere udleveret)

 

 

 

 

 

 

 

97 Nyt regulativ for Renden i Hou med tilløb

Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 6077

Beslutningstema:

Det skal besluttes om forslaget til nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb kan godkendes og sendes i høring.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 26. april 2004 at forslaget til nyt regulativ for Renden i Hou med sideløb indstilles til Byrådet godkendelse inden det sendes i høring.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 97:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Miljøcenter Nordjyllands I/S udarbejdet et forslag til nyt regulativ for Renden i Hou med sidetilløb. Regulativet omfatter kommunevandløbene "Renden i Hou", "Tilløb til Renden i Hou", "Mikkelmarkgrøften", "Mogensiggrøften - nordlige gren", Mogensiggrøften - sydlige gren", "Sdr. Havsiggrøften", "Kallehavegrøften - sydlige gren" og "Kallehavegrøften - nordlige gren". I alt omfatter regulativet 7260 meter hvoraf 3326 er rørlagt.

Regulativet danner retsgrundlag for administrationen af vandløbet. Det indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende og vedligeholdelse samt kommunens og lodsejernes forpligtigelser og rettigheder ved vandløbet. Ved fastlæggelse af niveauet for vedligeholdelse er lagt vægt på miljøvenlige principper med bl.a. manuel grødeskæring som tilstræbes at følge den naturlige strømrende, der bugter sig ned gennem grøden.

Regulativet medfører ingen ændringer i vandløbets vandføringsevne, da den regulativmæssige bundkote er ikke ændret i forhold til det tidligere regulativ.

Regulativet erstatter tidligere regulativ af 7. juni 1986.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Forslaget skal offentliggøres med mulighed for at komme med indsigelser i 8 uger inden endelig godkendelse.

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forslag til nyt regulativ for Renden i Hou med sidetilløb

 

 

 

 

 

 

 

 

98 Nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune

Journal nr. 13.02.00P24 / /Sagsid 21234

Beslutningstema:

Det skal besluttes, at nyt fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune godkendes.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 29. april 2004 atVedlagte nye fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune videresendes til Byrådet for godkendelse.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 98:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Miljø- og Energiministeriet har revideret og opdateret vejledning til udarbejdelse af "Normregulativ for private vandforsyninger" pr. 30. oktober 2003. Teknisk Forvaltning har i den anledning foranstaltet et samarbejde med alle kommunens vandværker om en tilsvarende opdatering af det gældende "Fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune" fra 1998.

Dette nye regulativ er ajourført med hensyn til lovgivning og flere af punkterne er blevet uddybet og nogle flere tilføjet. De væsentligste ændringer er at finde i:

 • kapitel 8, hvor der er tilføjet punkterne 8.1.1. t.o.m. 8.1.4, som omhandler generelle forhold omkring vandinstallationer ,
 • kapitel 12, hvor der er tilføjet punkterne 12.3 og 12.4, der drejer sig om eftersyn af vandinstallationer,
 • kapitel 13, hvor der er tilføjet punkterne 13.3, 13.6 t.o.m. 13.8, der drejer sig om betaling af tilslutningsafgift,
 • kapitel 15, hvor der er tilføjet punkt 15.2 med 4 underpunkter, der drejer sig om individuel afregning af vandforbrug (brugeren - typisk lejeren) i stedet for som hidtil med ejeren af en ejendom. Dette drejer sig dog kun om ejendomme, hvor der er mindst 2 lejemål.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Ændringen af regulativet skal annonceres i Hals Avis

Lovgrundlag:

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999. Regulativer er udarbejdet i henhold til vejledning nr. 9707 af 30. oktober 2003.

Bilag:

Forslag til nyt "Fællesregulativ for vandværkerne i Hals Kommune". Ændringer fremgår med kursiv. (regulativ.dk) Regulativ.doc (156 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 Førespørgsel om opføresle af prøvehus - fritidshytte Samsø 42.

Journal nr. 02.02.01P21 / /Sagsid 21607

Beslutningstema:

Der skal tages stilling om man vil meddele en dispensation for væghøjde på et sommerhus, hvis der modtages en byggeansøgning om dette.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 27.04.2004, at ansøgningen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 99:

Teknisk Udvalg besluttede, at gældende krav skal opfyldes til byggeriet.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en forespørgsel på, hvordan Hals Kommune vil forholde sig til væghøjde i forbindelse med opførelse af et prøvehus i Hals Kommune.

Sommerhuset er et sommerhus med en skrå lodret facade på 4,00 og et tag med ensidig taghældning.

Sommerhuset overholder ikke bestemmelserne i bygningsreglementet BR-S 98 kap. 10.3.2, hvorefter facadehøjden ikke må overstige 3,00 m.

De øvrige højdebestemmelser overholdes.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet BR-S 98 kap. 10.3.2, hvor der står, at d en maksimale højde på et sommerhus er normalt 5,0 m og for husets ydervægge 3,0 m, jf. 10.3.1. Kan sommerhuset i særlige tilfælde opføres med tagetage, må bygningshøjden ikke overstige 6,5 m og højden af ydervæggene ikke være over 3,0 m. Ydervægges højde bestemmes af facadernes skæring med tagfladen. Visse mindre bygningsdele kan føres op over den maksimale højde.

 

Bilag:

Tegninger der viser sommerhuset

Tegning der viser, kravene til højde på sommerhuse.

(Tegninger - Samsøhytten) Tegninger - Samsoehytten.tif (1789 KB)

 

100 Ansøgning om tilladelse til opførelse af 8 lejligheder på ejendommen matr. nr. 160 Hals by, Hals, - beliggende på Hyllensgade 4

Journal nr. 02.00.01G01 / /Sagsid 21812

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddelte tilladelse til opførelse af 8 lejligheder på baggrund af en konkret vurdering, eller der skal, udarbejdes en lokalplan.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 28.04.2004, at der tages beslutning om projektet skal gennemføres som ansøgt eller det skal kræves at altangang ikke placeres nærmere naboskel end 2,50 m. Alternativt skal der udarbejdes en lokalplan til det konkrete projekt.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 100:

Teknisk Udvalg besluttede at altangange m.v. skal holdes 2,5 m fra naboskel.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive eksisterende enfamiliehus mod Hylensgade (nr. 4) og i stedet opføre en bygning på 332 m2 i 2 etager indeholdende 8 lejligheder a 83 m2 på ejendommen matr. nr. 160 Hals by, Hals.

Ejendommen har et grundareal på 1749 m2 og er ifølge "Bymodel Hals", kommuneplantillæg nr. 37, beliggende i CE-1og BE-1 området, hvor der må bygges i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 25 for åben-lav boligbebyggelse og 60 for serviceformål.

Eksisterende bebyggelse mod Midtergade 10, der bevares (benyttes til boliger erhverv (atelier)) har et etageareal på 159 m2 + 120 m2 udhuse (- fradrag 35 m2) giver dette et etageral på 244 m2. Efter opførelse af de 8 lejligheder der har et etageareal på 664 m2, bliver det samlede etageareal 908 m2, hvorved den fremtidige bebyggelsesprocent bliver 52,0.

Bygningen opføres i vandskurede ydervægge og med tegltag, hvilket opfylder bestemmelserne i "Byggeskik i Hals by".

Omkring forøget trafik på Hyllensgade, er det vurderet, at den vil blive forøget uanset om man udnytter arealet med boliger eller det anvendes til serviceformål. Det er ligeledes vurderet, at det ikke vil give naboerne problemer med parkering på Hyllensgade, da der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser inde på selve ejendommen.

Bygningen opføres i en afstand af 3,50 m fra naboskel mod øst, trappe og elevatortårn til lejligheder på 1. sal opføres i en afstand af 1,50 m fra naboskellet. Gavl mod syd opføres i en afstand af 3,00 m - 4,00 m fra naboskel. Gavl mod Hyllensgade opføres i en afstand af 3,50 m - 7,50 m fra vejskel.

Teknisk forvaltning har på grund af byggeriets omfang afholdt en naboorientering, hvor alle de berørte naboer og beboere på den fremtidige adgangsvej er blevet hørt. 2 af de berørte er fremkommet med indsigelser til det ansøgte (indsigelser er vedlagt som bilag).

Det er forvaltningens opfattelse, at det ansøgte overholder de intentioner der er i "Bymodel Hals" om fortætning af bebyggelse i centerområder.

Det er ligeledes vurderet, at byggelovens krav er overholdt, dog undtaget adgangsveje til boliger på 1. sal, hvor det kan give indblikgener for naboen, da afstanden til naboskel bør være 2,50 m fra altangangen til naboskel.

Det kan oplyses, at Teknisk udvalg tidligere har behandlet en ansøgning om bebyggelse af denne ejendom. På Teknisk Udvalgs møde 19. marts 2001 Punkt 55, besluttede udvalget, at de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser gælder, 25% for åben-lav og 35% for tæt-lav.

Ændringen fra den tidligere behandling er, at ejendommen på Hyllensgade 4 tidligere var en ren beboelsesejendom, der efter sammenlægning med ejendommen Midtergade 10 er en samlet ejendom, der nu er registreret som en blandet bolig- og erhvervsejendom i center- og serviceområde.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Bymodel Hals, kommuneplantillæg nr. 37.

Bygningsreglementet BR 95.Jf. BR 95 kap. 2.3 Bebyggelsens afstandsforhold.

Stk. 1, bebyggelsens afstand til vej, sti og skel fastlægges efter kriterierne i kapitel 2.1.21 og kravene i stk. 2.

Ved fastlæggelse af afstande efter stk. 1, skal det sikre, at der er tilfredsstilende forhold med hensyn til sammenhængen mellem bebyggelsens højde og dens afstandsforhold til vej, sti og naboskel i ovenstemmelse med kap. 2.4 samt de brandmæssige krav i kap. 6 (afstand til naboskel min. 2,50 m uden brandmæssige foranstaltninger).

jf. stk. 2, skal det sikres, at vinduer og lignende, der vender mod naboskel, ikke giver væsentlige indblikgener.Jf. BR 95 kap. 2.4 Bebyggelsens højde og etageantal.

Stk. 1, bebyggelsens højde og etageantal fastlægges efter kriterierne i afsnit 2.1.2 og kommunalbestyrelsen skal lade følgende forhold indgå i bedømmelsen:

 1. Bebyggelsens omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til bygningens anvendelse.
 2. Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller det, der tilstræbes i området.
 3. Der skal under hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse.
 4. Der skal i overensstemmelse med kravene i kap. 2.6 sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse, herunder opholdsarealer for beboere og beskæftigede.
 5. Der skal i overensstemmelse med kravene i kapitel 2.6 og unde hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommens brugere og redningsberedskabet , og der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer.

Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde når bebyggelsens højde ved det ansøgte ikke overstiger 8,50 m over terræn og ingen del af bygningens ydervæg eller tag er hævet mere end 8,50 m over terræn.Jf. BR 95 kap. 2.6.1 Bebyggelsens opholdsarealer

Stk. 1. Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Stk. 2. Opholdsarealerne skal være på terræn, men kan dog tilvejebringes på et overdækket eller hævet gårdareal eller på et tagareal eller delvis tilvejebringes på større altaner.

Stk. 3. For beboelsesbygninger skal en passende del af opholdsarealet anlægges som legeområde. Hvor stort legeområdet skal være, afgøres af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen.Jf. BR 95 kap. 2.6.2 Parkeringsarealer

Stk. 1. Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. på ejendommens område.

Stk. 2. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges (reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen.

Bilag:

Tegninger, situationsplan og plan der viser området.

Indsigesle fra Martha Grafstrøm

Indsigelse fra Ann og Jens Erik Skov

(Hyllensgade 4.eldoc) Hyllensgade 4.tif (1297 KB)

 

101 Ansøgning om dispensation for mindste grundstørrelse i Hou

Journal nr. 01.04P19 / /Sagsid 21550

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil meddele dispensation for mindste grundstørrelse, som angivet i § 4 i Byplanvedtægt nr. 1 for Hou By.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 27.04.2004, at der meddeles dispensation fra mindste grundstørrelse i byplanvedtægtens § 4, således at udstykninger i Hou fremover skal overholde bestemmelserne i bygningsreglement for småhuse, hvorefter mindstegrundstørrelse er 700 m2.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 101:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Der er ansøgt om tilladelse til at udstykke ejendommen matr. Nr. 17 b Hou by, Hals i 2 selvstændige ejendomme, med et grundareal på henholdsvis 700 m2 og 736 m2.

Udstykningen vedrører udover matr. Nr. 17 b (ejet af Malene Pedersen) også matr. Nr. 23 a beliggende Tujavej 2 - ejet af Malene Pedersen bror, Magne Pedersen.

Matr. nr.17 b udgør ifølge matriklens oplysninger 1364 m2, men ved arealoverførsel af 86 m2 (del nr. 3) fra matr. nr. 23 a, får matr. nr. 17 b et samlet areal på 1436 m2 inden udstykningen.

Del nr. 1 af 17 b beholder sin nuværende vejføring til kommunevejen Søndergade, men del nr. 2 tænkes vejført via den eksisterende private fællesvej Tujavej, som angivet på udstykningsforslaget.

Matr. nr. 17 b er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 for Hou by, det ansøgte kræver dispensation fra denne, da mindste grundstørrelse jf. § 4 er 800 m2. Der ansøges derfor om dispensation fra denne bestemmelse i byplanvedtægten. Dispensationen søges ud fra, at det er blevet oplyst, at Hals Kommune i forbindelse med arbejdet omkring "Bymodel Hou" fremover vil anvende 700 m2 som mindste grundstørrelse ved udstykning til åben-lav boligbebyggelse i området.

Ejendommen, matr. nr. 23 a Hou by, Hals, er beliggende i et område der er omfattet af lokalplan 6.09, der reserverer hele matr. nr. 23a til udvidelse af vandrehjemsvirksomhed og dermed også del nr. 3. Der søges derfor om dispensation fra lokalplan 6.09. Efter ansøgerens opfattelse vil en sådan dispensation ikke være i strid med lokalplanens formål, da matr. nr. 23a er en "koteletgrund" hvor området nord for matr. nr. 17 b (incl. del nr. 3) henligger i marken som vej - og stadig vil gøre det efter en evt. udstykning. Derfor vil del nr. 3´s anvendelse ikke blive ændret i forhold til intentionerne i lokalplanen. Som følge deraf vil dette udstykningsforslag, efter ansøgeren opfattelse, ikke være en væsentlig hindring for en evt. udnyttelse af lokalplanens tilladelse til udvidelse af vandrehjemsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Byplanvedtægt nr. 1 for Hou by.

Lokalplan nr. 6.09

Bymodel Hou

Bygningsreglement for småhuse BR-S 98 kap. 2.2.1 hvorefter der ikke må foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der vil fremkomme ejendomme med et mindre areal end 700 m2, heri ikke medregnet vejareal.

Bilag:

Udstykningsforslag

Plan der viser området der er omhandle af lokalplan 6.09

(Dispensation fra Byplanvedtægt) Dispensation fra Byplanvedtaegt.tif (283 KB)

 

102 Ansøgning om tilladelse til udvidelse af stuehus til 455 m2 (landzone), Måholtvej 24

Journal nr. 01.03.03P19 / /Sagsid 21488

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, hvorvidt der kan meddeles landzonetilladelse til udvidelse af boligareal til i alt 455 m2.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 26.04.2004

at der gives landzonetilladelse til etablering af boligbebyggelse på 455 m2. på betingelse af at der kun opføres én bolig.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 102:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af boligarealet på ejendommen Måholtvej 24 (matr.nr. 1at Hals by, Hals) fra det nuværende boligareal på 260 m2 til 455 m2.

Udvidelse af boligarealet over 250 m2 kræver landzonetilladelse, iflg. Hals kommunes "Praksis for Landzoneadministrationen" skal udvidelser over 450 m2 forelægges udvalget.

Udvidelsen af boligarealet sker samtidig med en del andre ændringer på ejendommen der ikke kræver tilladelse; nedrivning af udhus/driftsbygninger på 282 m2, opførsel af ny driftsbygning på 180 m2 samt garage på 44 m2.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og i høring v. amtet og jordbrugskommissionen, uden at der er indkommet bemærkninger. Jordbrugskommissionen udtaler at "der er tale om en landbrugsejendom med et større jordtilliggende, der kan bære en væsentlig bygningsmasse".

De hensyn, der skal iagttages ifm. større boligbebyggelser på landbrugsejendomme, er at der ikke opføres bygninger af en størrelse eller karakter, der kan forringe ejendommens erhvervsmæssige, jordbrugsmæssige udnyttelsesmuligheder og hindre, at ejendommen senere kan sælges til en landmand til en erhvervsmæssig, jordbrugsmæssig drift.

Der er tale om en landbrugsejendom på ca. 51 ha. hvoraf ca. 42 ha. er fredskov.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Cirkulære om Landbrugsloven

Bilag:

Situationsplan (el.doc) Situationsplan.tif (145 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Praksis i administration af landzoneloven.

Journal nr. 00.01A26 / /Sagsid 15968

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske ændringer i de vilkår, der gives ifm. landzonetilladelse til etablering af søer.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 26.04.2004

at der i landzonetilladelser til etablering af søer stilles som betingelse, at der ikke må udsættes andefugle, før søen har fået karakter af en naturlig sø og dermed er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, dvs. typisk 3 år.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 103:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede d. 29.09.2003 at der som vilkår i landzonetilladelser til søer skulle indføjes, at andefugle kunne udsættes iht. jagtloven dvs. der må kun udsættes gråænder, max. 1 ælling pr. 50 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset vandflade. Vilkår for anlæg af søer er medsendt i bilag.

Naturklagenævnet afsagde d. 06.02.2004 kendelse i en sag fra Hadsten kommune, hvor en anbefaling om ikke at udsætte andefugle blev ændret til "at der ikke må ske udsætning af ænder i vandhullet samt fodres i eller indenfor en afstand af 15 m. fra vandhullet".

Et flertal af Naturklagenævnets medlemmer finder, at kommunens anbefaling om ikke at udsætte og fodre ænder bør gøres til et vilkår, idet naturinteressen herved sikres bedst muligt. Mindretallet finder at udsætning af ænder er tilstrækkeligt reguleret gennem jagtloven.

Naturklagenævnets afgørelse er medsendt i bilag.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens landzonebestemmelser

Miljøministeriets bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber

Bilag:

Afgørelse fra Naturklagenævnet (eldok. Naturklagenævn_afg.tif) Naturklagenaevn_afg.tif (315 KB)

Vilkår for anlæg af søer (eldok. Anlæg af sø) Anlaeg af soe.doc (21 KB)

 

104 Køreplan - NT 2005/2006

Journal nr. 13.05.01G01 / /Sagsid 21712

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal drøfte køreplanændringer til regionalruter for 2005/2006.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at de ændringsforslag, der ikke blev imødekommet med køreplaner gældende fra 04.04.2004 fremsendes på ny.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 104:

Indstillingen godkendt med bemærkning, at påstigning natbus i Hals Kommune drøftes, begge natbusruter bør køre samme rute.

Dagbetjening af sommerhusområdet i ferieperioden til Aalborg, med ankomst inden 07.00.

Sagens indhold:

NT har fremsendt tidsplan for udarbejdelse af køreplaner for 2005/2006:

14.05.2004: Frist for ændringsforslag til regional ruter

02.08.2004: NT offentliggør deres oplæg til ændringer på regionale ruter

13.08.2004: Frist for forslag til lokale ruter

03.09.2004: Frist for bemærkninger til NT?s oplæg til regionale ruter

20.12.2004: Køreplanen udkommer

09.01.2005: Køreplanen træder i kraft

Køreplanerne for regionalruterne i Hals Kommune er blevet ændret pr. 04.04.2004, de bør have en vis indkøringsfase, før vi kan have bemærkninger til evt. ændringer (køreplanerne er medsendt i bilag).

Vi havde dog i forbindelse med deres vedtagelse ændringsforslag, der ikke blev imødekommet. Følgende ændringsforslag foreslås fremsendt igen (i prioriteret rækkefølge):

Afgangen fra Hou mod Gandrup om eftermiddagen 14.50 flyttes således at der max. bliver en ventetid på 30 min. for elever, der får fri kl. 14.00.

Ankomsten i Hals kl. 7.20 fra Gandrup flyttes senere således at ventetiden til skolestart kl. 8.10 reduceres til max. 30 min.

En tidlig afgang mod Aalborg i weekenden. P.t. kan man først være i Aalborg kl. 7.50.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Køreplaner 2004 (eldok. køreplaner.pdf) Koereplaner.pdf (87 KB)

 

105 Forlag til lokalplan 10.01 "Offentlige formål i Holtet, idrætsanlæg m.m."

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 21473

Beslutningstema:

Forslag til Lokalplan 10.01 "Område til offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m." foreslås fremlagt i offentlig høring

Indstilling / Beslutning:

Tekniks forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at forslag til Lokalplan 10.01 "Område til offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m." fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 105:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 10.01 for udvidelsen af boldbanerne og idrætsanlægget i Holtet. Lokalplanen er primært udarbejdet for at ophæve landbrugspligten på arealet.

Lokalplanen giver mulighed for mindre byggeri. Derudover gives der mulighed for etablering af en ekstra adgangsvej fra Ulstedvej, for derved at aflaste den eksisterende på Aalborgvej.

Der skal etableres beplantningsbælte mod boliger syd for området, for at modvirke støjgener.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Digital Kommuneplan der behandles på Byrådet d. 28.04.2004.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Forslag til Lokalplan 10.01 "Område til offentlige formål i Holtet; idrætsanlæg m.m." kan læses og downloades fra Hals kommunes hjemmeside www.halskom.dk under Planer og Visioner ? Find Planen.

 

106 Ansøgning om etablering af starterhus på Golfbanen

Journal nr. 01.03.03P19 / /Sagsid 21809

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til en ansøgning om etablering af et "Starterhus" udenfor byggefeltet i lokalplan 5.19 "Golfbanen".

Indstilling / Beslutning:

Tekniks forvaltning indstiller d. 27.04.2004

 • at der gives dispensation til etablering af et skur på 9 m2. udenfor byggefeltet i lokalplan 5.19 på betingelse af at skuret etableres max. 20 m. fra ejendommens øvrige bygninger.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 106:

Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et "Starterhus" på Golfbanen.

Baggrunden er, at der er et stigende antal medlemmer og greenfeespillere, der ønsker at spille golf på Hals golfbane, derfor er der behov for et "Starterhus" hvorfra en starter/banekontrollør kan sikre, at banen udnyttes, så flest mulige kan få mulighed for en golfrunde.

Der søges om tilladelse til at etablere en sekskantet Pavillion på knap 9. m2 grundflade ("Pavillion 4" på tegning medsendt i kopi).

Pavllionen skal placeres ca. 20 meter vest for teestedet på hul 1. , så alle golfspillere på vejen mod banen skal passere starterhuset og banekontrollen (kortbilag medsendt i bilag).

Starterhuset passer i bygningsstilen sammen med det nye klubhus der planlægges opført.

Administrative bemærkninger:

Etableringen kræver dispensation fra lokalplanen. Når skuret etableres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse kræves der ikke landzonetilladelse.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Tegning af "Starterhus" (eldok. Starterhus.doc) Starterhus.doc (1106 KB)

Kortbilag m. placering (eldok. Starterhus_placering) Starterhus_placering.tif (2613 KB)

 

107 Forslag til projekter på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg"

Journal nr. 00.01S00 / /Sagsid 21806

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal drøfte hvilke projekter, der ønskes iværksat for midlerne på "Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg"

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 107:

Teknisk Udvalg besluttede, at arbejde videre med følgende:

Information/foldere, turistforeningen, stisystem vestlige del af kommunen, Gandrup Havn borde/bænke, skilte Teglværkssøerne, færdiggørelse af nordlige sti fra Bisnap Krat ? til Mælkevejen, Ulvegravene.

Sagens indhold:

På budgettet for 2004 er der særskilt afsat 100.000 kr. til rekreative formål under Teknisk Udvalgs diverse. Sagen startes hermed med en generel drøftelse af hvilke formål og projekter, der bør nyde fremme. Disse vil efterfølgende blive undersøgt nærmere mht. udformning, økonomi m.m.

Forvaltningen kan umiddelbart liste følgende projekter:

 • Teglværkssøerne (f.eks. udbygning af skilte, information m.m.)
 • Etablering af sti fra Gandrup til Omfartsvejen overfor Teglværkssøerne langs det gamle banelegeme.
 • Udbygning af stisystemet ved Golfbanen
 • Udarbejdelse af skilte til skove, strande m.m.

Økonomiske konsekvenser:

Budget 2004: 100.000 kr. på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

108 Delegation - afslag på dispensation til at bebo sommerhuset

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21817

Beslutningstema:

Kompetencen til at give afslag på dispensation til at bebo sommerhuset foreslås delegeret til udvalgsformanden og teknisk chef

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at formanden for teknisk udvalg og teknisk chef bemyndiges til at give afslag på dispensa-

tionsansøgninger om at bebo sommerhuset.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 108:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Afslag på dispensation til at bebo sommerhus ? det er ikke tilladt at bebo et sommerhus helårs, der er dog visse dispensationsmuligheder.

Der har de senere år udviklet sig en praksis på området, derfor foreslås afslag på dispensation til at bebo sommerhuset delegeret til formanden og teknisk chef.

For at kunne opfylde lovens intentioner, er det nødvendigt, at forvaltningen kan foretage en hurtig opfølgning på ulovlig helårsbeboelse.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens §§ 40-41 og § 51 a.

Bilag:

Delegation ? afslag på dispensation til at bebo sommerhuset

(eldok. Delegation_sommerhus) Delegation_sommerhus.doc (71 KB)

 

109 Delegation - afslag i byggesager

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21816

Beslutningstema:

Kompetencen til at give afslag i byggesager foreslås uddelegeret til udvalgsformanden og teknisk chef

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at formanden for teknisk udvalg og teknisk chef bemyndiges til at give afslag i byggesager.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 109:

Indstilles ikke til godkendelse.

Sagens indhold:

Afslag i byggesager ? afslag der gives i henhold til rammeplaner, lokalplaner, deklarationer eller bygningsreglementet skal i dag forelægges udvalget, hvorimod dispensationer kan afgøres af formanden og teknisk chef.

Dette foreslås ændret således, at ligeledes afslag kan gives af formanden og teknisk chef.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Byggeloven

Bygningsreglement for småhuse BR-S 98

Bygningsreglement BR 95

Planloven

Bilag:

Delegation ? afslag i byggesager (eldok. Delegation_byggesager) Delegation_byggesager.doc (71 KB)

 

110 Delegation af Støjpåbud

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21814

Beslutningstema:

Det foreslås at kompetencen til at udstede påbud i støjsager delegeres til Formanden for TU og Teknisk chef.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at Formanden for TU og Teknisk chef bemyndiges til at beslutte, hvorvidt der skal udstedes påbud i støjsager.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 110:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Støjpåbud ? der har i de seneste år været flere sager om påbud i støjsager, således at der er etableret en fast praksis, der kan administreres efter.

Afgørelser foreslås derfor afgjort ved formanden og teknisk chef.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

 

Bilag:

Delegation Støjsager (eldok. Delegation_støjsager) Delegation_stoejsager.doc (71 KB)

 

111 Delegation - Spildevand i det åbne land

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21815

Beslutningstema:

Kompetencen til at udstede alle påbud i forbindelse med Spildevand i det åbne land foreslås delegeret til udvalgsformanden og teknisk chef.

Indstilling / Beslutning:

Tekniks forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at formanden for teknisk udvalg og teknisk chef bemyndiges til at udstede påbud i sager vedr. spildevand i det åbne land.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 111:

Indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Spildevand i det åbne land ? i 2003 blev der givet en række påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, påbudene blev givet af udvalgsformand og teknisk chef, hvorimod udvalget fik forelagt de sager, hvor der var indkommet bemærkninger.

På baggrund af den oprettede praksis i 2003 foreslås alle sagerne afgjort af formanden og teknisk chef.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Delegation ? spildevand i det åbne land (eldok. Delegation_spildevand) Delegation_spildevand.doc (71 KB)

 

112 Delegation - VVM for udvidelse af husdyrhold i Hals Kommune

Journal nr. 00.01A21 / /Sagsid 21813

Beslutningstema:

Delegation af visse dele af "VVM for udvidelse af husdyrhold" i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Tekniks forvaltning indstiller d. 27.04.2004

at Teknisk Forvaltning får kompetencen til at behandle forslag samt endelig vedtagelse af Nordjyllands amts VVM-redegørelser for udvidelse af husdyrhold i Hals Kommune.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 112:

Indstilles ikke til godkendelse.

Sagens indhold:

VVM for udvidelser af husdyrbrug ? p.t. behandles sager om Miljøgodkendelse og VVM for udvidelser i Hals Kommune flere gange i udvalget, dette foreslås reduceret til VVM-foroffentlighedsfase, forslag til miljøgodkendelse samt endelig vedtagelse af miljøgodkendelsen. Resten f.eks. forslag til VVM-redegørelse foreslås afgjort i forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Delegation "VVM for udvidelse af husdyrhold" i Hals Kommune (eldok. Delegation_VVM) Delegation_VVM.doc (71 KB)

 

113 Opførelse af bygning over hovedpumpestaion P-9 på havnen i Hals.

Journal nr. 00.18.00G01 / /Sagsid 21432

Beslutningstema:

Det skal besluttes om man vil opføre en bygning over den eksisterende pumpestation på arealet mellem Færgevej og Havnen.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 23.03.2004, at der meddeles tilladelse opførelse af den ansøgte bygning, da det er vurderet at bygningen med sit materialevalg og udseende kan indpasses i havnemiljøet.Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 76:

Indstillingen godkendt, dog uden glasparti. Sagen forelægges TU inden etableringen, herunder økonomi.Administrative bemærkninger den 29.04.04:

Der er nu udarbejdet en ny tegning til overbygningen af pumpestationen. Samtidigt er der udarbejdet en status vedrørende renoveringerne af hovedpumpestationerne, herunder økonomi for renoveringen af stationen på Færgevej/havnen. Udgiften vil andrage ca. 500.000 kr. excl. moms, der kan holdes indenfor budget ved overførslen af ikke forbrugte midler fra 2003.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 113:

Teknisk Udvalg godkendte byggeriet og renoveringen.

Sagens indhold:

Vi har modtaget en ansøgning fra centralrenseanlægget der har et ønske om at opføre en bygning på 17 m2 over eksisterende pumpestation.

Bygningen opføres i trykimprægneret træ 1 på 2 og med tagpaptag med listetægning (taghældning 30 ? 40 grader), i gavlen bliver der et stor glasparti.

Det er vurderet at bygningen med sit materialevalg og udseende kan indpasses i havnemiljøet.

Begrundelse for at opføre bygningen er en fortsættelse af renoveringen af hovedpumpestationerne i Kommunen (Der forefindes i alt 14 stk. lignende hovedpumpestationer, fordelt over hele Kommunen.)

Bygningen opføres i stil med, allerede opførte bygninger ved P-14 Koldkær - P-10 Gl. skansevej i Hals og P-11 Skivervej i Gandrup byer.

Brugsformålet er til maskinelt pumpegrej, herunder montage af ekstra pumpekapacitet, automatik og styringer med luftindblæsning (overtryk), til sikring af levetidsforlængelse på installationer - samt andet nødvendigt grej for stationen, montage af løftebjælke for pumper (vægt ca. 310 kg pr, stk.) og endelig med henblik på at skabe et bedre arbejdsmiljø under tilsyn

m.m.

Der etableres glasparti i gavlen således at borgeren kan se, hvad der sker med spildevandet (dette virker "hæmmende" på hærværk mod bygningen.) Det er den erfaring vi har kunne konstateret.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Lokalplan 5.23 for Hals Havn.

For område 3 (Håndværker- og serviceområde på nordmolen )gælder:

3.3 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervs- og havneformål.

Indenfor området må kun indrettes eller opføres bebyggelse til:

- Værksteds-, håndværks-, handels-, transport- og oplagsvirksomheder, som har en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen, offentlige formål, handel, restaurant, klubhus og service m.v. som har naturlig tilknytning til havnen og aktiviteterne i havneområdet.

7.5 Det samlede rumfang af bygninger inden for den enkelte ejendom I det enkelte lejemål må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal og højst 75% af grundens areal må bebygges.

7.6

Ingen del af en bygnings tag, gavl eller facade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over nuværende terræn. Hvor særlige produktionstekniske forhold gør sig gældende kan bygningshøjder op til 12,5 m tillades.

På særligt deklarationsbelagte arealer under fyr- og båkelinier d bygningshøjden dog ikke overstige de tinglyste maksimalhøjder, der fremgår af lokalplanens bilag 5 og 6.

8.8 Ny bebyggelse skal i hovedtrækkene opføres som købstads- eller havnehuse efter principperne om gode og dårlige eksempler som i eksempelsamling i lokalplanredegørelsen.

8.9 Større bygningsvolumener skal tilpasses områdets småskalabebyggelse ved særlig udformning af bebyggelsens ydre afgrænsning, eksempelvis ved tilføjelse af mindre bygningsenheder på siden af større bygningskroppe efter principperne vist i lokaplanredegørelsen.

8.10 Til udvendige bygningssider må kun anvendes tegl som blank eller pudsedvandskuret mur eller træ malet med dækkende træbeskyttelse eller dækkende maling. Endvidere må anvendes pladebeklædning med profiler som har udseende som "en på to".

8.11 Udvendigt træværk samt vinduer, døre og porte skal males med dækkende maling eller dækkende træbeskyttelse.

8.12 Tage skal udføres som sadeltage med en hældning større end 25 grader.

8.13 Byrådet kan gøre en byggetilladelse afhængig af, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

Bilag:

Tegning der viser, hvor på HalsHavn bygningen opføres (Hals Havn ? bygning.tif) Hals Havn - bygning.tif (43 KB)

Tegning over bygningen (grundplan og facader) (Hals Havn ? grundplan.doc) Hals Havn - grundplan.doc (210 KB)

Ændret tegning over bygningen (grundplan og facader) (Facader m.m.). Facader m.m. P-9.tif (92 KB)

Status over hovedpumpestationer dateret 24.04.2004 (Status over hovedpumpestationer) Status vedr. hovedpumpestationer.tif (292 KB)

Plansnit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 Grundejerforeningen Mikkelmarks udtrædelse af Sammenslutningen af grundejerforenigner i Hals Kommune.

Journal nr. 00.01G01 / /Sagsid 21744

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal beslutte, om Hals Kommune fortsat vil yde flisning samt tildeling af grus til vejudbedring, såfremt grundejerforeningen Mikkelmark udtræder af sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger i Hals Kommune.

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning den 22.04.04:Sagen indstilles til drøftelse.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 114:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at imødekomme det ansøgte. Keld Petersen ønskede at fastholde det ansøgte.

Sagens indhold:

Medlem af teknisk udvalg Keld Pedersen har bedt nærværende sag behandlet af teknisk udvalg med den begrundelse, "at grundejerforeningen Mikkelmark´s bestyrelse ikke længere finder grundlag for et medlemskab af Sammenslutningen af Fritidsgrundejerforeninger i Hals Kommune. Medlemsskabet er kun en økonomisk udgift, der ikke modsvares på nogen måde. Før en udtrædelse af sammenslutningen besluttes på en kommende generalforsamling, så ønsker bestyrelsen Hals Kommunes tilsagn om fortsat flisning og tildeling af grus til vejudbedring, jf. nuværende perioder og tildelinger".

I øjeblikket er langt de fleste fritidsgrundejerforeninger i sommerhusområdet organiseret i "Sammenslutningen af Fritidsgrundejerforeninger i Hals Kommune", som Hals Kommune forhandler med vedrørende en lang række spørgsmål vedrørende veje, flisning, grøfter m.v.

De aftalte ordninger administrerer sammenslutninger, herunder tildelinger af grus m.v.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

 

115 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

 1. Reno Nord - Årsrapport 2003
 2. Mokana - Årsrapport 2003
 3. Nordjyllands Amt - Anlægsprojekter 2004 (er tidligere udleveret)
 4. Miljøcenter Nordjylland - Bestyrelsesmøde, d. 21. april 2004 (Bilag)
 5. Mokana Repræsentantskabsmøde, d. 31. marts 2004 (Bilag)
 6. Nordjyllands Amt - Kontrolrapport for renseanlæg i Hals Kommune 2003 (Bilag)
 7. Eventuelt

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 115:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Taget til efterretning.

Ad.3 Taget til efterretning.

Ad.4 Taget til efterretning.

Ad.5 Drøftet de nye bidrag, sagen tages op senere.

Ad.6 Taget til efterretning.

Ad.7 Orientering vedrørende forvarsel til afgørelse i Stae-sagen.

Sommerhastighedsbegrænsning på Strandvejen.

Bilag:

Ad 4 - Miljøcenter Nordjylland - Bestyrelsesmøde, d. 21. april 2004 (el.doc) Bestyrelsesmoede.tif (1807 KB)

Ad 5 - Mokana Repræsentantskabsmøde, d. 31. marts 2004 (el.doc) Repraesentantskab.tif (803 KB)

Ad 6 - Nordjyllands Amt - Kontrolrapport for renseanlæg i Hals Kommune 2003 (Kontrolrapport og rensegrader) Rensegrader 2003.xls (26 KB)

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 5. maj 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? LUKKET MØDE

 

 

side

116 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg - lukket møde..

117 Påbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 5. maj 2004 Kl. 16.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud:

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE ? ÅBENT MØDE

 

 

118 Endelig godkendelse af Lokalplan 6.27 for et område til håndværkerformål i Hou v. Houvej *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 Endelig godkendelse af Lokalplan 6.27 for et område til håndværkerformål i Hou v. Houvej

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 18947

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej" skal godkendes endeligt uden ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Udvalg indstiller d. 05.05.2004

at Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej" og rammeområde 6Erh3 godkendes endeligt uden ændringer.

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 118:

Indstilles til byrådets godkendelse.

 

 

Sagens indhold:

Lokalplan 6.27 "Område til erhvervsformål v. Houvej" og rammetillægget har været fremlagt i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en vognmandsforretning og en bolig i tilknytning hertil.

I høringsperioden fremkom Nordjyllands amt med en indsigelse mod at der blev udlagt nye byområder indenfor kystnærhedszonens område A "Regionalt kystlandskab". Nordjyllands amt har vetoret.

Amtet har nu haft behandlet sagen på udvalget for Teknik og Miljø, hvor de besluttede at frafalde indsigelsen, idet det vurderes at etableringen ikke vil få væsentlig indvirkning på kystlandskabet.

Der er i høringsfasen ikke indkommet andre bemærkninger, lokalplanen kan dermed godkendes uden ændringer.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 20. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |