Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Om kommunen Dagsordner og referater Teknisk udvalg Referat fra mødet, d. 10. august 2004

Selvbetjening | Links | Kontakt

Referat fra mødet, d. 10. august 2004


Teknisk Udvalg afholder møde:

Den 10. august 2004 Kl. 17.00

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Svenne Weinreich og Keld Petersen.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE:

 

 

182 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune *

183 Revision af trafsikkerhedsprojekter. *

184 Trafiksikringsmidler 2004 *

185 Trafiksikring af Winthers Allé. *

186 Byggemodning af lokalplanområde nr. 5.38 Erhvervsområde nord for Bygmestervej

i Hals. *

187 Byggemodning af lokalplanområde 2.17. Erhvervsområde øst for Aslundvej,

V. Hassing. *

188 Endelig vedtagelse af lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej" *

189 Endelig godkendelse af lokalplan 2.17 for et erhvervsområde øst for Aslundvej *

190 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af containerplads, Nørengen 39 *

191 Ansøgning om etablering af starterhus på Golfbanen *

192 Ansøgning om etablering af butik i tidligere pizzaria, Strandvejen 82 *

193 Ansøgning om tilladelse til udvidelse af sommerhus *

194 Anmodning om afklaring af anvendelse af område nord for Hou *

195 Anmodning om etablering af sti i Hou mellem Åvej og Kystvejen *

196 Forespørgsel om udeservering i Hou Havn eller på det nordlige strandareal. *

197 Anvendelse af ejendommen matr.nr. 63a Ø. Hassing by, Ø. Hassing, Houvej 293 *

198 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune

Journal nr. 07.00.03P24 / /Sagsid 21425

Beslutningstema:

Det skal besluttes om der skal indføjes to nye fraktioner (gips og affaldstræ) i regulativet for aflevering af affald til genbrugspladserne, samt om der skal indføres begrænsninger på aflevering af bygningsaffald på pladserne.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 25. marts 2004 at

Affaldstræ og gips indføjes som nye fraktioner i regulativet, og at der fastsættes en max. mængde ? det der kan være på en trailer - med hensyn til sorteret bygningsaffald som afleveres på pladserne.

 

Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 75:

Teknisk Udvalg besluttede at indstille til byrådet,

at forslaget til ændringer vedrørende bygningsaffald godkendes med ikrafttræden den 1. juli 2004 og

at forslaget vedrørende træaffald udsættes til mødet i august.

at forslaget vedrørende gipsaffald godkendes.

 

Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 57:

Godkendt som indstillet

Teknisk Forvaltning d. 26. juli 2004

Til yderligere belysning af punktet vedrørende træaffald er medsendt et notat fra "affald danmark". Notatet belyser de miljøøkonomiske konsekvenser ved frasortering af træaffald til genanvendelse i spånpladeproduktion.

Notatet påviser ikke nogen klar miljømæssig gevinst ved genanvendelse af affaldstræ i sammenligning med forbrænding.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 151:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 182:

Sagen udsættes til mødet den 29. september 2004.

Sagens indhold:

Der er opstået mulighed for at træaffald som f.eks. køkkenelementer, møbler, træemballage, døre, spån-, MDF- og krydsfinerplader kan afleveres til genbrug til nye spånplader. I dag afleveres træaffaldet til forbrænding på Reno-Nord.

Udgiften til at aflevere til genbrug er ca. den samme som forbrændingsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.

Ligeledes er der mulighed for at aflevere gipsaffald til genbrug i stedet for at deponere det på Rærup Losseplads. Gipsaffald med tapet, glasvæv, søm og skruer kan nu afleveres til genbrug hvor det anvendes som råvarer til produktion af nye gipsplader. Udgiften er ca. den samme som deponeringsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.

Bygningsaffald er en eksisterende fraktion i regulativet. I dag modtages meget store mængder fra nedrivning af bygninger m.m. Affaldet knuses og søges afsat, men mængderne er for store og produktet er for dårlig så det hele kan ikke afsættes.

Derfor foreslås at vilkårene for aflevering af fraktionen ændres således at der efter den 1. august 2004 kun kan afleveres max. en trailerfuld bygningsaffald. Affaldet skal fremover ligeledes sorteres i rent beton, tegl, og jernbeton for at kunne knuse det til nogle mere anvendelige produkter.

Der vedlægges et notat med de foreslåede ændringer til regulativet.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

Ændringen af regulativet skal annonceret i Hals Avis

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Gældende regulativ for aflevering af affald til genbrugspladserne i Hals Kommune. (regulativ.doc) Tidligere fremsendt til TU d. 31 marts 2004. regulativ.doc (46 KB)

Notat med ændringer til regulativet (fraktioner.doc) Tidligere fremsendt til TU d. 31 marts 2004. fraktioner.doc (22 KB)

Notat fra affald danmark (miljoevurdering.pdf) Miljoevurdering.pdf (1871 KB)

 

 

 

183 Revision af trafsikkerhedsprojekter.

Journal nr. 05.13.00P20 / /Sagsid 22434

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes drøfte fremtidige trafiksikkerhedsprojekter.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 28.07.2004

at Teknisk Udvalg drøfter trafiksikkerhedsprojekterne

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 152:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 183:

Teknisk Udvalg prioriterer resterende cykelsti fra Ulsted til Hou. Herudover cykelsti/kantbane Stae-Omfartsvej samt nordlige del af Gandrup.

Sagens indhold:

Teknisk Udvalg besluttede på møde d. 16.06.2004 at få udarbejdet en ny revideret oversigt over trafiksikkerheds projekter.

V. Hassing.

En række af de projekter der er beskrevet i bruttolisten er realiseret.

I forbindelse med det forestående trafiksaneringsprojekt i V. Hassing vil forholdene i krydset Elsamvej og Halsvej blive løst.

Gandrup.

For Gandrup arbejdes der med en ny bymodel som vil arbejde med nogle generelle betragtninger omkring trafikintensitet, trafikbelastning, trafiksikkerhed og tryghed.

Der vil afklares, hvilken fremtidig funktion/rolle hver vejstrækning i byen har, og hvor der er behov for at yde en indsats for at øge trafiksikkerheden.

Endelig er det fremtidige behov for trafikstier og rekreative stier beskrevet.

Indkørslen ved Borgergade fra Ø. Hassing er et kritisk sted med høj hastighed, hvor der evt. kan findes løsninger uafhængig af det øvrige.

Hals.

For Hals gælder, at 3 af de 4 punkter er realiseret.

Det sidste punkt omhandler etablering af fortov langs Nordmandshage. Dette projekt er iværksat og forventes afsluttet i uge 33 indeværende år.

 

 

 

 

Hou.

For Hou gælder, at ombygning af kryds ved Brogade/Nørregade/Søndergade er realiseret.

Trafikkens afvikling ad Nørregade kan være et sted med øget fokus for fremtiden

Ulsted.

De påpegede projekter i Ulsted er udført.

Lige som for Gandrup er der i den nye bymodel taget højde for den fremtidig trafik, hvor der er særlig fokus på krydset ved Jyllensgade og Købmagergade.

Landområder.

Der er i land områderne udført en række af de projekter der er påpeget i bruttolisten.

Der kan i fremtiden fokuseres på, etablering af en cykelsti forbindelse mellem Hou og Ulsted.

Undersøgelse af en eventuel etablering af cykelsti fra Omfartsvejen til Stae kan være relevant.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Brutto projektliste for trafiksikkerhedsprojekter (eldok) Brutto projektliste for trafiksikkerhedsprojekter.DOC (87 KB)

 

 

 

 

 

184 Trafiksikringsmidler 2004

Journal nr. 05.13.00Ø00 / /Sagsid 20738

Beslutningstema:

Det skal besluttes hvordan trafiksikringsmidlerne for 2004 skal prioriteres.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 27.01.04 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 4. februar 2004 Punkt 40:

Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,

at man som 1. prioritet etablerer cykelsti fra Ulsted til Rimmervej,

at man som 2. prioritet etablerer cykelsti fra Strandvejen til Kongevejen og

at der drøftes tidspunkt for etablering om muligt samlet og

at der drøftes midler til trafiksikring i V. Hassing.

Administrativ bemærkning fra Teknisk Forvaltning den 05.02.2004:

Etablering af dobbetrettet cykelsti på følgende delstrækninger.

Strækning fra Ulsted by til Rimmervej ca. 2100 meter med 925 kr. pr. m. i alt 1,95 mill.

Strækning fra Strandvejen til Kongevejen ca. 1250 meter med 1130 kr. pr. m. i alt 1,42 mill.

Samlet anlægsudgift 3,37 mill.

 

Økonomiudvalgets møde 10. februar 2004 Punkt 29:

Tilbagesendes Teknisk Udvalg til fornyet vurdering.

 

Teknisk Udvalgs møde 3. marts 2004 Punkt 63:

Sagen udsættes. Der ønskes udarbejdet en helhedsplan for stianlæg og trafiksikring iøvrigt, udarbejdet ca. august 2004.

 

Teknisk Forvaltning d. 26/7-04.

Der er oprettet en ny sag vedr. opfølgning på trafiksikkerheds planen. Sagsid: 22434

Vedrørende cykelstien mellem Ulsted og Hou, er der med sendt budgettal for konto for Trafiksikkerhed samt opgørelse over udgiften til anlæg af ny cykelsti. Desuden er der med sendt et oversigtskort der viser de skolebørn der med en vis sandsynlighed vil benytte cykelstien.

Kortet viser en del af de skolesøgende børn til henholdsvis Ulsted og Hou i 2004, kortet viser ikke børn i byerne, eller børn fra f.eks. V. Hassing, der skal til Hou. En del af de børn, der er markeret på kortet vil heller ikke benytte en cykelsti, f.eks. børnene syd for Ulsted. Det vurderes at i 2004 ville 3-4 børn til både Ulsted og Hou kunne nyde godt af hver sin etape af cykelstien.

Det gøres klart at kortet er et øjebliksbillede for skolebørn i 2004, flytninger eller andre ændringer kan i løbet af meget kort tid ændre billedet.

Teknisk Udvalg bedes prioritere strækningerne.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 153:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 184:

Et flertal af Teknisk Udvalg bestående af Birthe Madsen, Poul Erik Lyngdorf og Johannes Elsnab besluttede at indstille:

At man prioriterer strækningen Kongevejen-Hou samt

At resterende beløb prioriteres til andre projekter i den reviderede trafiksikkerhedsplan

At arbejdet iværksættes efterår 2004/forår 2005

Gert Andersen ønsker start Omfartsvej-Stae

Ib Munk ønsker 1. prioritet Ulsted-Rimmerne

Sagens indhold:

T.U. skal drøftes hvorledes trafiksikringsmidlerne for 2004 ønskes brugt.

Det er besluttet at etablere fortov langs Nordmandshage. Der er således afsat 442.000 kr. som anlæg og de resterende anlægsomkostninger tages fra Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto.

Vedr. byforskønnelse i Vester Hassing er det ønsket at projektet i høj grad vil give en trafiksikring af de pågældende strækninger. Det vil også her være muligt at medvirke til at realisere projektet og øge trafiksikkerheden.

Der er stadig projekter, der er beskrevet i Hals Kommunes trafiksikkerhedsplan, der ikke er realiseret, og det vil også her være muligt at gøre en indsats i 2004.

Eventuelt kunne de større projekter, f.x. cykelsti fra Hou til Ulsted, opdeles i mindre etaper og derved igangsættes i indeværende år.

 

Økonomiske konsekvenser:

Pr. 01.01.2004 vil Teknisk Udvalgs trafiksikkerhedskonto være på 1.620.036 kr.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

 

 

 

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Anlægskonti04-TU.xls [el-dok ? TU-Anlægskonti04.xls) udleveret til TU d. 16.06.04 Anlægskonti04.xls (23 KB)

Trafiksikkerhedsprojekter.doc [el-dok ? trafiksikkerhedsprojekter.doc] udleveret til TU d. 16.06.04 Trafiksikkerhedsprojekte.PDF (1296 KB)

Oversigtskort (oversigtskort.pdf) Oversigtskort.pdf (744 KB)

Cykelsti langs Houvej (dobbeltrettet i Sydsiden) (cykelsti.doc) cykelsti3.DOC (23 KB)

 

 

 

 

185 Trafiksikring af Winthers Allé.

Journal nr. 05.13.10G01 / /Sagsid 22390

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage stilling til ansøgning fra Grundejer foreningen Winthers Plantage om hastigheds begrænsning på Winthers Allé.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning den 28 juli 2004 indstiller, at der laves hastigheds begrænsning på Winthers Allé, uden at der etableres bump, chikaner eller lign.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 154:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 185:

Teknisk Udvalg besluttede, at der etableres hastighedsgrænse på 40 km/t.

Sagens indhold:

Teknisk Forvaltning har modtaget skrivelse fra Grundejerforeningen Winthers Plantage vedr. hastigheds begrænsning på Winthers Allé. (Skrivelse vedlagt.)

Teknisk Forvaltning har fortaget en Trafiksikkerheds vurdering af strækningen Winthers Allé. (vedlagt dokument)

Her i vurderes det at Winthers Allé forslås skiltet til 40 km/t men at der ikke foretages yderligere ændringer af vejens profil. Vejens opstribning kan renoveres.

Hastigheds begrænsningen skal godkendes af politiet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Som vejmyndighed skal Hals Kommune godkende hastigheds begrænsningen i henhold til lov om offentlige veje.

 

Bilag:

Skrivelse fra Grundejerforeningen Winthers Plantage (Winthers Plantage.pdf) Winthers Plantage.PDF (220 KB)

Vurdering af Winthers Allé (eldok) Vurdering af Winthers Alle.DOC (23 KB)

186 Byggemodning af lokalplanområde nr. 5.38 Erhvervsområde nord for Bygmestervej i Hals.

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 21928

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning, om byggemodningen kan igangsættes, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt, erhvervelse af landbrugsjord og endelig godkendelse af lokalplan.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28 juli 2004:

at der udarbejdes et detailprojekt.

at at byggemodningen igangsættes, når forudsætningerne er opfyldt.

at der afholdes offentlig licitation.

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af kr. 1.550.200,00 ekskl. moms til byggemodningen

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 155:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 186:

Teknisk Udvalg indstiller indstillingen til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Overslaget over byggemodningen er på ca. 1.550.200,00. Der er ikke medtaget udgifter til arealerhvervelse.

Igangsætningen af byggemodningen forudsætter, at de nødvendige arealer købes samt at lokalplanen er godkendt endeligt. Der rejses særskilt sag vedrørende køb af jord.

Byggemodningsudgifterne er baseret på den i lokalplanen viste udstykningsplan.

Udgifterne til kloak afholdes af kloakforsyningen, der som indtægt får kloaktilslutningsbidragene.

 

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være et kasseudlæg indtil grundene er solgt.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Prisoverslag (Prisoverslag 538.xls) Prisoverslag 538.XLS (18 KB)

 

 

 

 

 

187 Byggemodning af lokalplanområde 2.17. Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing.

Journal nr. 13.06.04P19 / /Sagsid 22429

Beslutningstema:

Der skal tages beslutning om, at byggemodningen kan igangsættes, når de nødvendige forudsætninger er opfyldt, erhvervelse af jord og ejendom samt endelig godkendelse af lokalplan.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28 juli 2004:

at der udarbejdes et detailprojekt.

at at byggemodningen kan igangsættes, når forudsætningerne er opfyldt.

at der afholdes offentlig licitation.

at der indstilles til økonomiudvalget om frigivelse af kr. 2.069.800,00 ekskl. moms til byggemodningen

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 156:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 187:

Indstillingen indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagens indhold:

Overslaget over byggemodningen er på ca. kr. 2.069.800,00. Der er ikke medtaget udgifter til jordkøb, erhvervelse af eksisterende ejendom med bygninger samt nedrivning af eksisterende bygninger. (se Prisoverslag)

Igangsætningen af byggemodningen forudsætter, at der erhverves de nødvendige arealer og ejendom med bygninger. Der rejses særskilte sager.

Byggemodningsudgifterne er baseret på den i lokalplanen viste udstykning.

Det er ligeledes en forudsætning, at lokalplanen godkendes endeligt.

Udgifterne til kloak afholdes af kloakforsyningen, der som indtægt får kloaltilslutningsbidragene.

 

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være et kasseudlæg indtil grundene bliver solgt.

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Prisoverslag (Prisoverslag 217.xls) Prisoverslag 217.XLS (18 KB)

 

 

 

 

188 Endelig vedtagelse af lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej"

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20428

Beslutningstema:

Lokalplan 5.38 for et erhvervsområde nord for Bygmestervej med tilhørende rammeområde 5Erh5 kan godkendes endeligt

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

at Lokalplan 5.38 "Erhvervsområde nord for Bygmestervej, Hals" og rammeområde Erh5 godkendes endeligt uden ændringer.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 166:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 188:

Indstillingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Forslag til Lokalplan 5.38 " Erhvervsområde nord for Bygmestervej, Hals" og rammeområde 5Erh5 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Hals Kommune har her modtaget en bemærkning fra Hals Fjernvarme om, at røg/vanddampe fra fjernvarmeværket under særlige vejrforhold kan "slå ned" i området.

Da der er tale om et erhvervsområde, vurderes genen at være uden betydning for den kommende anvendelse.

Der er ikke modtaget andre bemærkninger, lokalplanen kan derfor godkendes endeligt uden ændringer.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

 

 

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

/

 

 

 

 

 

189 Endelig godkendelse af lokalplan 2.17 for et erhvervsområde øst for Aslundvej

Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 20427

Beslutningstema:

Det skal besluttes, hvorvidt lokalplan 2.17 og rammeområde 2Erh3 for et erhvervsmråde øst for Aslundvej i V. Hassing kan vedtages endeligt, eventuelt med ændringer.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.04

- at Lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" og rammeområde 2Erh3 vedtages endeligt med følgende ændringer

- at bilag 2 ændres i overensstemmelse med det fremsendte

- at der vedhæftes dokument jf. amtets bemærkninger om beskyttelse af drikkevand

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 167:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 189:

Indstillingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagens indhold:

Forslag til lokalplan 2.17 "Erhvervsområde øst for Aslundvej, V. Hassing" og rammeområde 2Erh3 har været i offentlig høring frem til d. 01.07.2004. Hals Kommune har modtaget følgende bemærkniger/indsigelser i høringsperioden:

Naturgas Midtnord

De gør opmærksom på placeringen af den gasledning, der løber gennem området.

Det indstilles, at udstykningen og dermed bilag 2 i lokalplanen ændres, således at gasledningen forløber i rabatten af den nye udstykning. Nyt bilag 2 er medsendt.

M. og D. Iversen, ejer af Aslundvej 30

De gør indsigelse mod lokalplanen som ejere af den ejendom, der ligger midt i området. De mener ikke, at kommunen har gjort dem opmærksomme på den mulige ændrede anvendelse af ejendommen, da de overtog denne i 2000 eller da de senere byggede carport.

Hvis lokalplanen godkendes endeligt, ønsker de kommunens overtagelse af deres ejendom og kompensation. (indsigelse medsendt i bilag)

Det indstilles, at lokalplanen vedtages, og der optages forhandlinger med ejerne af ejendommen.

 

 

Nordjyllands amt

Amtet gør ikke indsigelse mod lokalplanen. De redegør dog for en række forhold til beskyttelse af drikkevandet, de mener dels bør tinglyses ved salg af grundene dels bør indgå miljøtilladelser mv. (bemærkningerne er medsendt i bilag)

Det indstilles, at amtets bemærkninger vedr. sikring af drikkevandet følges ved salg af grunde, ved miljøgodkendelser osv. Samtidig indstilles det at de vedhæftes lokalplanens redegørelsesdel, således at evt. købere eller andre bliver opmærksomme på dem.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Nyt bilag 2 (eldok. Bilag_2.pdf)

Indsigelse fra M. og D. Iversen (eldok. indsigelse_217.doc) indsigelse_217.doc (14 KB)

Bemærkninger fra amtet (eldok. amtet_217.doc) Amtet_217.doc (48 KB)

 

 

190 Ansøgning om landzonetilladelse til anlæg af containerplads, Nørengen 39

Journal nr. 01.03.04P19 / /Sagsid 20895

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg bedes tage stilling til en Landzoneansøgning om etablering af containerplads v. eksisterende vognmandsforretning, Nørengen 39.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

at der meddeles afslag på ansøgning om etablering af containerplads.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 168:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 190:

Teknisk Udvalg besluttede at meddele den ansøgte tilladelse på betingelse af, at der etableres vold/beplantning omkring pladsen.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget landzoneansøgning om etablering af containerplads på 35X40 m. ifm. en eksisterende vognmandsforretning på Nørengen 39. Pladsen ønskes anlagt på matr.nr. 15g Gåser by, Ø. Hassing, hvilket er på modsatte side af Nørengen end ejendommens øvrige bygninger og anlæg. (Se medsendte kortbilag)

Der vil blive mulighed for 25 stk. containere på 2,4X6 m. med en højde på 1,4.

Udvidelse af eksisterende erhverv i landzone kræver tilladelse iht. Planlovens §35 stk. 1.

I vurderingen bør de samme hensyn indgå, som hvis der var tale om udvidelse af erhverv med byggeri. Ifølge Hals Kommunes "Praksis for Landzoneadministrationen" kan eksisterende lovligt etablerede virksomheder i landzone tillades udvidet med byggeri op til 150 m2, ansøgninger om udvidelse over denne grænse skal forelægges udvalget.

Desuden udtales i "Praksis for Landzoneadministrationen":

"Generelt bør erhvervslokalisering foregå i byzone og de arealer, der er udlagt hertil, i visse tilfælde for særlige typer af erhverv, kan lokalisering i landområder dog være af afgørende betydning for virksomheden.

I vurderingen af, om der kan gives tilladelse til byggeri til erhverv i landzonen, vil følgende blive tillagt afgørende betydning

 • er der bygninger på ejendommen, der kan benyttes fremfor nybyggeri/udvidelser (se ændret anvendelse)
 • er det en erhvervstype uden tilknytning til det åbne land og/eller dets produkter (dvs. et erhverv der mere naturligt hører hjemme i byzone)
 • kan erhvervet forventes at medføre transport- eller miljømæssige problemer
 • sker udvidelsen i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse
 • tilpasses byggeriet de landskabelige omgivelser samt det eksisterende byggeri (mht. størrelse og byggestil)
 • kan virksomheden forventes at udvikle sig uden større udvidelser senere (der vil normalt ikke blive givet tilladelse til udvidelser)"

Ansøgningen har været sendt i høring ved naboer og amtet. Nordjyllands amt udtaler at etablering af en containerplads bør henvises til byzone. Hvis der gives landzonetilladelse vil amtet påklage afgørelsen.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planlovens landzonebestemmelser og "Praksis for Landzoneadministrationen"

Bilag:

Kortbilag Nørengen 39 (eldok. Noerengen39.pdf) Noerengen39.pdf (574 KB)

 

 

 

 

 

 

191 Ansøgning om etablering af starterhus på Golfbanen

Journal nr. 01.03.03P19 / /Sagsid 21809

Beslutningstema:

Teknisk udvalg skal tage stilling til en ansøgning om etablering af et "Starterhus" udenfor byggefeltet i lokalplan 5.19 "Golfbanen".

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den. 27.04.2004

 • at der gives dispensation til etablering af et skur på 9 m2. udenfor byggefeltet i lokalplan 5.19 på betingelse af at skuret etableres max. 20 m. fra ejendommens øvrige bygninger.

 

Teknisk Udvalgs møde 5. maj 2004 Punkt 106:

Indstillingen godkendt.

 

Teknisk Forvaltning d. 28.07.2004

Hals Golfklub søgte, efter dispensationen fra lokalplanens byggefelt, om landzonetilladelse til etablering af starterhuset mere end 20 m. fra banens øvrige bygninger. Der er tale om en lovliggørelse, idet bygningen er etableret.

Landzoneansøgningen blev iht. Planlovens §36 sendt i høring ved naboer, hvorefter Hals Kommune modtog nedenstående 2 henvendelser (begge medsendt i bilag):

Børnehaven Østerladen

Børnehaven gør opmærksom på at starterhuset er placeret i det udsyn, der er fra Østerladen udover fjorden. Her var der lavet et "hul" i hækken således at udsynet var sikret. Børnehaven ønsker derfor huset flyttet mod øst eller vest.

J. Pedersen, Korsholm 39

Han har nogle generelle bemærkninger vedr. arkitektur, overholdelse af lokalplanen m.m. Han mener, at området minder om en byggelegeplads.

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

at udvalget drøfter ansøgningen om landzonetilladelse

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 169:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 191:

Teknisk Udvalg besluttede at tage indsigelsen til efterretning. Der kan gives zonetilladelse til en placering, der tilgodeser denne. Teknisk Udvalg opfordrer golfklubben til at optage forhandlinger med børnehaven vedr. dette.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et "Starterhus" på Golfbanen.

Baggrunden er, at der er et stigende antal medlemmer og greenfeespillere, der ønsker at spille golf på Hals golfbane, derfor er der behov for et "Starterhus" hvorfra en starter/banekontrollør kan sikre, at banen udnyttes, så flest mulige kan få mulighed for en golfrunde.

Der søges om tilladelse til at etablere en sekskantet Pavillion på knap 9. m2 grundflade ("Pavillion 4" på tegning medsendt i kopi).

Pavllionen skal placeres ca. 20 meter vest for teestedet på hul 1. , så alle golfspillere på vejen mod banen skal passere starterhuset og banekontrollen (kortbilag medsendt i bilag).

Starterhuset passer i bygningsstilen sammen med det nye klubhus der planlægges opført.

Administrative bemærkninger:

Etableringen kræver dispensation fra lokalplanen. Når skuret etableres i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse kræves der ikke landzonetilladelse.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

Tegning af "Starterhus" (eldok. Starterhus.doc) (udleveret til TU 05.05.2004) Starterhus.doc (1106 KB)

Kortbilag m. placering (eldok. Starterhus_placering) (udleveret til TU 05.05.2004) Startehus_placering.tif (1565 KB)

Bemærkning fra Børnehaven Østerladen (eldok. Boernehaven.pdf)

Bemærkning fra Jim Pedersen, Korsholm 39 (Korsholm 39.pfd) Korsholm 39.pdf (106 KB)

 

 

 

192 Ansøgning om etablering af butik i tidligere pizzaria, Strandvejen 82

Journal nr. 01.02.03P19 / /Sagsid 22143

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage stilling til en ansøgning om etablering af etablering af en butik i tidligere pizzaria, Strandvejen 82. Ejendommen er beliggende i sommerhusområdet.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller d. 09.06.2004

at der meddeles afslag på ansøgningen, idet den er strid med rammeområde 7So4

 

Teknisk Udvalgs møde 16. juni 2004 Punkt 144:

Teknisk Udvalg besluttede, at man er sindet til at godkende det ansøgte som en dispensation fra gældende bestemmelser med baggrund i at det har været anvendt til erhverv. Bygningsarealet kan ikke forventes udvidet.

Der afholdes nabohøring forinden dispensation meddeles. Sagen kan på den baggrund tages op igen.

 

Teknisk Forvaltning den 20.07.2004

Sagen har været sendt i nabohøring, og der er modtaget en indsigelse fra Grundejerforeningen Møllestenen (medsendt i bilag). Teknisk Udvalg bedes tage stilling til, hvorvidt de vil give dispensation til det ansøgte.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 170:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 192:

Teknisk Udvalg besluttede, at fastholde dispensationen på betingelse af, at der etableres 4-5 p-pladser mere på ejendommen.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om etablering af butik i det eksisterende pizzaria på Strandvejen 82. Ansøger vurderer at en fortsat drift af pizzaria det pågældende sted ikke er rentabel (ansøgning er medsendt i bilag).

Varesortimentet omfatter havemøbler, parasoller, grill, gas m.m. samt nips og "brugskunst" og turistartikler som postkort, souvenirs, blomster. Der drages i ansøgningen sammenligning til ""Gug Handelshus", dog uden egentlige møbler. Det forventes, at kunderne dels vil være sommerhusejerne i området dels forbipasserende på Strandvejen.

Udover varende i butikken vil der blive mulighed for køb af forfriskninger, øl, is m.m.

I bygningen er der i dag 117 m2 boligareal og 234 m2 erhvervsareal. Erhvervsarealet benyttes til pizzaria (service), etablering af butik kræver tilladelse, idet der er tale om en ændret anvendelse.

Ejendommen ligger i sommerhusområdet indenfor rammeområde 7So4, hvor der kun må etableres privat service/detailhandel til områdets daglige forsyning. Ligeledes kan der iht. detailhandelsbestemmelserne kun etableres butikker op til 200 m2 udenfor centerområderne.

Arealgrænsen på de 200 m2 kan dog løses ved at opdele lokalet i 2; ét på 34 m2 til service og ét på 200 m2 til butik.

Til pizzariaet ha der været stillet krav om 9 p-pladser. Kravet vil være det samme til en butik.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

Ansøgning om etablering af butik (Ansoegning ? Strandvejen 82.tif) Udleveret til møde d. 16.06.2004 Ansoegning-Strandvejen 82.tif (187 KB)

Indsigelse fra Møllestenens Grundejerforening (Indsigelse Moellestenen.pdf) Indsigelse Moellestenen.pdf (186 KB)

 

 

 

 

193 Ansøgning om tilladelse til udvidelse af sommerhus

Journal nr. 01.03.03P19 / /Sagsid 22167

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal tage stilling til en ansøgning om udvidelse af sommerhus, der indebærer dispensation fra lokalplan 7.14.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

at der meddeles dispensation fra Lokalplan 7.14, således at der bliver mulighed for en mindre udvidelse af sommerhuset.

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 171:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 193:

Teknisk Udvalg besluttede at meddele den ansøgte dispensation.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af sommerhus på ejendommen Portlandsvej 33. Sommerhuset ønskes udvidet med ca. 20 m2, herefter vil sommerhuset blive på 66 m2.

Sommerhuset er beliggende i landzone indenfor landzonelokalplan 7.14 område C. Anvendelsen af lokalplanen er fastlagt til Ferie- og fritidsformål (Koldkær feriecenter), og område C er fastlagt til naturområde, hvor der ikke kan ske nogen form for anlæg.

Sommerhuset var allerede bygget, da man i sin tid besluttede at lade den være omfattet af område C, dvs. den nuværende lovlige anvendelse af ejendommen kan dermed fortsættes. Der kræves dog dispensation fra lokalplanens bestemmelser når der ønskes udvidelser af bygningen.

Udover dispensation fra lokalplanen, kræver udvidelsen landzonetilladelse

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

Planloven

 

Bilag:

/

 

 

 

 

 

194 Anmodning om afklaring af anvendelse af område nord for Hou

Journal nr. 13.06.01G01 / /Sagsid 21590

Beslutningstema:

Byrådet bedes drøfte udviklingen for området nord for Hou.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.07.2004

at området fastholdes som byudviklingområde på længere sigt

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 172:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 194:

Indstillingen indstilles til godkendelse.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget forespørgsel om udnyttelse af et mindre område i Hou nord/øst for Nørregade (se medsendte kortbilag).

Ejerne ønsker området anvendt til udstykning af sommerhusgrunde, idet de anser området som ideelt til dette formål; umiddelbart op til eksisterende sommerhusområde, på "vandsiden" af Strandvejen og tæt på byen.

Området er i dag beliggende som et landzoneareal udenfor vore rammeområder, indenfor kystnærhedszonen udpeget i Regionplanen. Indenfor for kystnærhedszonen har det hidtil ikke været mulighed for at udlægge nye sommerhusområder, dog er der p.t. åbnet en mulighed. Proceduren vil være at der via et landsplandirektiv bliver givet mulighed for overførsel af 8.000 sommerhusgrunde i hele landet. Kommunen har mulighed for at søge om overførsler indtil oktober i år.

I Bymodel Hou udpeges området som udviklingsretning for byudvikling på længere sigt. Udlægning af området til sommerhuse vil "lukke Hou by inde" og vanskeliggøre en senere udvikling mod nord.

Området udgør ca. 1 ha.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kortbilag (eldok. Hou_nord.pdf) Hou_nord.pdf (51 KB)

 

 

 

 

 

195 Anmodning om etablering af sti i Hou mellem Åvej og Kystvejen

Journal nr. 05.02.00G01 / /Sagsid 21027

Beslutningstema:

Udvalget skal beslutte hvorvidt de vil imødekomme en ansøgning om etablering af sti mellem Åvej og Havblink i Hou

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller d. 28.07.2004

forespørgslen til drøftelse

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 173:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 195:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at imødekomme det ansøgte begrundet i manglende midler på Teknisk Udvalgs diverse anlæg.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget forespørgsel fra Hou Borgerforening om etablering af sti i Hou mellem Åvej og Havblink, en strækning på 110-120 m. (ansøgning medsendt).

Stien forløber langs åen, gennem og fordi Hou Batteri. Borgerforeningen vil opsætte lys langs gangstien.

Som det fremgår af kortet er der parallelt med den søgte sti en eksisterende sti ca. 15 m. mod syd (se medsendte kortbilag).

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften til etablering af stien vil beløbe sig til 20.000 kr..

 

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

 

 

 

 

 

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Ansøgning fra Hou Borgerforening (eldok - Hou Borgerforening.pdf) Hou Borgerforening.pdf (184 KB)

Kortbilag (eldok. Sti_Hou.pdf) sti_Hou.pdf (58 KB)

Oversigt over restbeløb på Teknisk Udvalgs anlægskonti (Anlægskonti04.xls) Anlægskonti04.xls (23 KB)

 

 

 

 

 

196 Forespørgsel om udeservering i Hou Havn eller på det nordlige strandareal.

Journal nr. 01.02.05P19 / /Sagsid 22170

Beslutningstema:

Teknisk Udvalg skal drøfte det principielle i en ansøgning om udeservering på Hou Havn eller Hou Nordstrand.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk Forvaltning indstiller den 28.07.2004

ansøgningen til drøftelse

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 174:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 196:

Teknisk Udvalg besluttede ikke at imødekomme det ansøgte.

Sagens indhold:

Hals Kommune har modtaget forespørgsel om udeservering på Hou Havn eller på det nordlige strandareal (medsendt i bilag).

Baggrunden for ansøgningen er en idé om at udvikle en mobil café som hurtigt og nemt kan opsættes på et hvilket som helst torv, plads eller landskabeligt område, ofte opsat i forbindelse med midlertidige arrangementer.

I forbindelse med udviklingen af konceptet søges om tilladelse til at opstille caféen enten på Hou Nordmole eller på Hou Nordstrand.

Offentlige arealer på stranden/molen og offentlige toiletter skal benyttes.

Der skal inden en endelig godkendelse indhentes en række tilladelser og bevillinger fra Nordjyllands amt, Hou Havn mv., samt løses en række praktiske problemer vedr. mulighed for vand, el osv. Der er f.eks. ikke på forhånd indhentet en udtalelse iht. Naturbeskyttelsesloven.

Inden dette igangsættes bør Teknisk Udvalg diskutere det principielle i henvendelsen, dvs. hvorvidt vi vil være indstillet på at give tilladelse til denne anvendelse.

Den påtænkte placering ligger udenfor ramme- og lokalplanlagte områder, tæt på de landskabelige værdier, der skal værnes om iflg. Bymodel Hou og Turistpolitikken. Vurderingen bør derfor bl.a. gå på om aktiviteten vil fremme eller være ødelæggende for de kvaliteter, der findes omkring Hou Havn.

 

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Forespørgsel om udeservering (Hou Havn.pdf) Hou Havn.pdf (1870 KB)

 

 

 

 

 

197 Anvendelse af ejendommen matr.nr. 63a Ø. Hassing by, Ø. Hassing, Houvej 293

Journal nr. 01.00.00G01 / /Sagsid 22467

Beslutningstema:

Udvalget bedes drøfte den fremtidige anvendelse af den nyerhvervede kommunale ejendom Houvej 293.

 

Indstilling / Beslutning:

Teknisk forvaltning indstiller den 29.07.04

at der sker en oprydning af arealet

at udvalget drøfter den fremtidige anvendelse af ejendommen og

at der frigives penge til oprydning

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 175:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 197:

Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalget

At der sker en oprydning af arealet

At arealet anvendes til rekreativt formål

At der indhentes tilbud på oprydning

At der udarbejdes en plan for anlægget i samarbejde med Borgerforeningen i Ø. Hassing

At plan, anlægsøkonomi og drift forelægges Teknisk Udvalg

At der frigives de nødvendige midler som kasseudlæg

Sagens indhold:

Hals Kommune har erhvervet ejendommen Houvej 293, hvor der ligger en gammel ruin.

Der skal ske en oprydning af ejendommen, udgiften hertil vil foreligge til mødet.

Dernæst skal den fremtidige anvendelse af ejendommen drøftes. Ejendommen er på ca. 1.150 m2, og den ligger umiddelbart op til Bydammen i Ø. Hassing (kortbilag medsendt). Et forslag kan derfor være at den indgår i dette rekreative område.

 

Økonomiske konsekvenser:

Udgiften til oprydning på ejendommen vil foreligger til mødet. Midlerne søges herefter frigivet.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Kortbilag (eldok. Houvej293.pdf) Houvej293.pdf (39 KB)

 

 

 

 

 

198 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770

Beslutningstema:

 1. Afgørelse fra Naturklagenævnet.
 2. Stae
 3. Tilsyn ? landbrug
 4. Sikring af Hals Havn.
 5. Evt.

 

Indstilling / Beslutning:

 

Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 176:

Udsat.

 

Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 198:

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Sagen tages op på næste møde.

Ad 3: Taget til efterretning.

Ad 4: Taget til efterretning.

Ad 5:

 • Fiskeri i Teglværkssøerne
 • Sti Vestervang
 • Legat Reno Nord fastholdes til ungdomsarbejde

Bilag:

/

Byggesager til efterretning (el.doc)

Landzonesager til efterretning (el.doc)

 

 

 

 

 

Teknisk udvalgs møder i 2006

  

8. februar
8. marts
5. april
3. maj

31. maj 
14. juni
9. august 

31. august
6. september
4. oktober

1. november

29. november

 

Dagsordnerne kan findes ca. 5 dage før mødet, og referaterne kan findes ca. 2 dage efter

Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 12. august 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
Planer & visioner |