Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 10.01

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 2. marts 2005 
Forslagsdato 3. juni 2004 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Holtet 
Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for udvidelse af Holtet eksisterende idrætsanlæg og boldbaner.
 
Anvendelse generel Offentlige formål 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 

Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter den eksisterende idrætsplads i Holtet, samt en udvidelse af idrætspladsen mod vest. Lokalplanen omfatter et areal på i alt ca. 6.2 ha. heraf udgør udvidelsen ca. 2,6 ha.
Lokalplanen er opdelt i 2 delområder; område A kan benyttes til bebyggelse til idrætsfaciliteter o.lign. med et samlet grundareal på i alt 1.000 m2. og en højde på 8,5 m. Område B kan benyttes til boldbaner, idrætsfaciliteter o.lign. I området kan der etableres mindre bygninger sports- og idrætsaktiviteterne. Bygninger må max. være 10 m2 og 2,5 m. høje.
Den nuværende vejadgang fra Aalborgvej bibeholdes, derudover etableres der en ny vejadgang fra Ulstedvej til aflastning.
I områdets sydlige skel mod boligerne langs Aalborgvej, samt iøvrigt mod det åbne land, skal der etableres en afskærmende beplantning.
Lokalplanens område er og forbliver i landzone

 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Kommuneplan 2004 for Hals Kommune


Lokalplanen er omfattet af rammeområde 10Off1 og 10Off2 i kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne, der er dermed ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

Landbrugsloven


Arealet, hvor der kan ske en udvidelse af idrætsanlægget, er pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten forudsættes ophævet.


 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 10.01

for et område til blandet bolig- og serviceformål

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.

 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er
- at give mulighed for udvidelse af idrætsanlægget i Holtet

 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 (Bilag 1)og omfatter matr.nr. 6b, 10k og del af 10a Gåser by, ø. Hassing, samt alle parceller, der efter d. 26.04.2004 udstykkes fra den nævnte matrikler. Området udgør i alt ca. 6,2 ha.
2.2 Området opdeles i 2 delområder vist på kortbilag 2 (Bilag 2)
2.2 Lokalplanens område er og forbliver i landzone.

 
§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål; idrætsanlæg og -faciliteter, boldbaner o.lign.
3.2 Område A må anvendes til bebyggelse i tilknytning hertil samt p-pladser.
3.3 Område B må anvendes til idrætsanlæg, boldbaner, p-pladser o.lign., samt mindre bygninger i form af f,eks. redskabsskure.

 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning af området.

 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Områdets eksisterende vejadgang fra Aalborgvej bibeholdes, desuden etableres ny vejadgang fra Ulstedvej. Vist på kortbilag 2 (Bilag 2)
5.2 Antallet af parkeringspladser fastsættes af Hals Kommune.

 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Indenfor område A må der opføres bebyggelse med et samlet grundareal på 1.000 m2.
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m. over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.
Bygninger må ikke opføres med mere end 1,5 etager.
6.2 Indenfor område B må der kun opføres mindre bygninger på max. 10 m2 og 2,5 m. i højden.

 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må ikke dominere omgivelserne.

7.2 Der må ikke opsættes blinkende, roterende eller andre former for neon-skilte, der kan virke generende for de nærliggende boliger.

7.3 På udvendige bygningssider (tag og facader) må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer.


 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Oplagring udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

8.2 Der skal etableres tætsluttende beplantningsbælter som vist på kortbilag 2 (Bilag 2).

8.3 Terrænreguleringer på mere end 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byrådets godkendelse.


 
§9 Tekniske anlæg 9.1 Belysning i området skal udformes således at de omkringliggende boliger ikke generes af lyset.


 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Realisering af lokalplanen forudsætter ophævelse af landbrugspligten på del af matr.nr. 10a Gåser by, Ø. Hassing.


 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.


 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 02.03.2005Bent Sørensen, BorgmesterErik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 1001_Bilag1.pdf (29 KB) 
Bilag 2 pdf 1001_Bilag2.pdf (53 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 23. marts 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |