Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 1.16

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 12. oktober 2005 
Forslagsdato 6. april 2005 
Zonestatus Landzone 
Baggrund Hals Kommune besluttede i august 2004 at give tilladelse til udvidelse af eksisterende vognmandsvirksomhed med en containerplads. Denne lokalplan er udarbejdet for at give denne mulighed.
 
Anvendelse generel Erhvervsområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,2 ha., den er opdelt i 2 delområder.
Område A omfatter den eksisterende virksomhed syd for Nørengen. Der er ikke i lokalplanen forudsat væsentlige ændringer her. Bestemmelserne for denne del er i overensstemmelse med Planlovens landzonebestemmelser, ligesom der fortsat skal gives landzonetilladelse til ændringer.
I område B er der at givet mulighed for etablering af containerplads nord for den eksisterende vognmandsvirksomhed på Nørengen. Containerpladsen skal afskærmes med et 5 m. bredt beplantningsbælte. For denne del gælder lokalplanen som en bonuslokalplan, dvs. der skal ikke efterfølgende gives en landzonetilladelse.
I område B må der ikke opstilles containere der er højere end 1,5 m.
Det vurderes, at udvidelsen ikke vil give forøgede aktiviteter på ejendommen, men tværtimod bidrage til at forbedre de nuværende forhold vedr. placering og afskærmning af containere. Det vurderes ligeledes, at udvidelsen ikke vil skæmme naturen i området.
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Landdistriktspolitikken


Ejendommen ligger i område 6 "Ulstedområdet", hvor den primære interesse er landbrugserhvervet. Det vurderes, at udvidelsen af virksomheden er uden betydning for landbrugsinteresserne i området.

Lokalplanen ledsages af tillæg 1Erh1 til kommuneplanen.

Miljøforhold


Trafikale forhold


Der ændres med lokalplanen ikke på de trafikale forhold for den nuværende virksomhed. Adgangen til containerpladsen etableres umiddelbart overfor virksomheden. Det vurderes, at dette ikke vil give gener eller farlige situationer for den forholdvis begrænsede trafik, der er på Nørengen.

Støj


Støjniveauet fra ejendommen målt ved nabo-boliger i landzone må ikke overstige nedenstående værdier:

55 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

45 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

40 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Landbrugsloven


Område B er pålagt landbrugspligt, denne forudsættes ophævet.


 
Illustrationer pdf 116_Illustration.pdf (32 KB) 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 1.16

for et område til erhvervsformål
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.

 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at få fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre, at
- arealet inden for lokalplanens område kan anvendes til vognmandsforretning og
- der etableres afskærmende beplantning.

 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter dele af følgende matr. nr.: 13c, 13k, 15c, 15g, 17d, 17m, 37c og 37h alle Gåser by, Ø. Hassing, samt alle parceller, der efter den 01.03.2005 udstykkes fra de nævnte matrikler.
2.2 Lokalplanens område er og forbliver i landzone.
2.3 Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt.

 
§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål i form af vognmandsvirksomhed med oplag.
3.2 Området er opdelt i delområder, vist på bilag 2 Bilag 2. Indenfor område A må der etableres bygninger, oplag, kontor m.m. til virksomheden. Område B må kun benyttes til etablering af containerplads på max. 35x40 m. plus beplantningsbælte i tilknytning til virksomheden i område A.
3.3 Der må opføres eller indrettes én bolig i område A. Boligen må kun benyttes af person med tilknytning til vognmandsvirksomheden.

 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Der må ikke foretages udstykninger i området.

 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Begge delområder har vejadgang fra Nørengen.

 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Erhvervsbygningernes areal i område A må ikke overstige 600 m2.
6.2 Der må etableres én bolig i område A efter reglerne i Planlovens landzonebestemmelser.
6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.

 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må kun ske på etablerede bygninger eller i en højde, der ikke er mere end 1,OO m over det omgivende terræn.

7.2 Skilte må max. etableres med et areal på ½ m2.

7.3 Til udvendige bygningssider eller tagplader må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.


 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.2 Der skal etableres og stedse vedligeholdes et beplantningbælte omkring containerpladsen i område B i en bredde på min. 5 m., se illustrationen Illustration

8.3 Virksomheden i område A skal afskærmes med beplantningsbælter.

8.4 Beplantningsbælter skal bestå af blandede stedsegrønne og løvfældende træer, der stedse holdes tætsluttede.


 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer inden for lokalplanens område B før der foreligger:

- Tilladelse fra landbrugsministeriet i henhold til landbrugslovens kap. 4 til ophævelse af landbrugspligten.

11.2 Med den endelige vedtagelse af lokalplanen, er der samtidig meddelt landzonetilladelse til etablering af containerpladsen i område B.


 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.


 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 12.okt.2005

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 116_Bilag1.pdf (22 KB) 
Bilag 2 pdf 116_Bilag2.pdf (17 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 27. oktober 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |