Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 2.17

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 25. august 2004 
Forslagsdato 5. maj 2004 
Zonestatus Byzone 
Baggrund På baggrund af at rummeligheden til lokalt erhvervsformål i Vester Hassing stort set er opbrugt samt et aktuelt behov for yderligere erhvervsareal, er denne lokalplan udarbejdet for et område øst for Aslundvej og syd for amtsvejen mellem Aalborg og Hals i den nordlige del af Vester Hassing. 
Anvendelse generel Erhvervsområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen er at fastlægge de nærmere retningslinier for lokalplanområdets anvendelse, omfang af bebyggelse samt miljømæssige forhold m.v., således at anvendelsen fastlægges til lokalt erhvervsformål.
Lokalplanen er en videreførelse af bestemmelserne og principperne i lokalplan 2.06 vest for Aslundvej. Området kan således anvendes til erhvervsformål i form af lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj- eller luftforureninger, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvender.
Vejadgang til området etableres fra Aslundvej, men forskudt ift. Industrivej, således at der ikke etableres et kryds.
I området må bygninger max. opføres med en højde på 10 m. Byrådet kan tillade byggeri op til 15 m., tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (dvs. hvis en grund er på 5000 m2 kan der etableres byggeri på 500 m2 med en højde op til 15 m.)
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Vester Hassig/Stae


Den fremtidige udviklingsretning for erhverv i Vester Hassing er angivet i Bymodel Vester Hassing/Stae. Her peges der på et fremtidigt areal øst for Aslundvej ud mod Omfartsvejen. Udviklingsretningen er valgt ud fra kriterierne om, at:
- det skal ligge tæt på det overordnede vejnet,
- det ligger i modsat retning af den ønskede boligudviklingsretning i byen,
- det ikke ligger umiddelbart op til de eksisterende boligområder, samt
- det ligger i tilknytning til det eksisterende erhvervsmiljø i byen.

Lokalplanområdet er i overensstemmelse med udviklingsretningen i Bymodel Vester Hassing/Stae, men lokalplanområdet er ikke medtaget i kommuneplanen for Hals Kommune, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Regionplan 2001


Inden for det sidste år er der solgt 8,5 ha. erhvervsgrunde i Vester Hassing, og Hals Kommunes erhvervsarealer i byen er stort set udsolgt. Tilbage er der kun et areal på godt 3,3 ha., der forventes solgt inden for ganske kort tid.
Regionplanens rammer for arealudlæg til erhvervsformål i Hals Kommune er brugt op. Nærværende lokalplan skal sikre, at der fortsat kan tilbydes erhvervsgrunde i Vester Hassing.

Miljøforhold


Trafikale forhold


Området afgrænses mod nord af amtsvejen mellem Aalborg
og Hals, mod øst af det åbne land og mod vest af Aslundsvej,
der er tilsluttet amtsvejen. Endvidere gennemskæres området
af en ny adgangsvej parallelt med amtsvejen.

Adgangsvejene til og fra området vil blive udlagt således,
at specielt den tunge trafik kan betjene området
fra nord, og dermed undgå at skulle passere tæt på eller
igennem eksisterende eller planlagte forureningsfølsomme
områder.

Støj


Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra erhvervsområdet målt ved grænsen til forureningsfølsomt arealanvendelse (boligbebyggelse) må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

45 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

40 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

35 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 50 dB(A).

Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra de enkelte virksomheder i erhvervsområdet må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

55 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

45 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

40 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 55 dB(A).

Drikkevandsinteresser


Der er, som i hele den nordlige del af Vester Hassing, drikkevandsinteresser inden for lokalplanområdet. Grundvandsressourcen skal derfor sikres gennem generel beskyttelse af grundvandet, både for kendte og fremtidige forureningskilder. Beskyttelsen opnås gennem de vilkår der stilles i virksomhedernes miljøgodkendelser samt den til enhver tid gældende lovgivning om miljøbeskyttelse. Se Miljøvejledning. Derudover tinglyses bestemmelse om, at der på ejendommene ikke må anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse. 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 2.17

for et område til lokale erhvervsformål
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at få fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre, at
- arealet inden for lokalplanens område kan anvendes til lokalt erhvervsformål og
- de miljømæssige konsekvenser af områdets anvendelse begrænses mest muligt.
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Bilag 1 og omfatter dele af matr. nr. 101a, V. Hassing by, V. Hassing og hele matr. nr. 48c, V. Hassing by, V. Hassing, samt alle parceller, der efter den 224.03.2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2 Med Hals byråds offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone.
2.3 En del af lokalplanens område er undergivet landbrugspligt.
 
§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.
Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlige støj- eller luftforureninger, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvender.
3.2 Området må endvidere anvendes til kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Butikker op til 200 m2.
3.3 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 2500 m2 eller med en mindre bredde end 35 m.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til vej i en bredde af 14,00 meter med en beliggenhed, som vist på Bilag 2.
5.2 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, som vist på Bilag 2, og der skal sikres de på kortet viste oversigtsarealer.
5.3 Der må kun etableres en overkørsel til Industrivej for hver grund eller for hver 50 m facade.
5.4 Overkørsler skal med hensyn til placering og bredde godkendes af byrådet.
5.5 Langs adgangsvejen pålægges byggelinier i en afstand af 5,00 meter fra vejskel, som vist på Bilag 2.
Langs omfartsvejen pålægges byggelinier i en afstand af 25,00 meter fra vejmidte, hvortil kommer et højdetillæg efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.
5.6 Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer på parcellerne til, at beboerne og de i bygningen beskæftigede samt besøgende kunder, leverandører m.v. kan parkere deres motorkøretøjer på ejendommens grund.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af grundarealet.
Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, der ligger over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v.
6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 1O m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.
Byrådet kan tillade byggeri op til 15 m., tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (bygningsarealet beregnes ved sammenlægning af arealerne af alle de bygningsdele, der overskrider højden på de 10 m.)Tilladelsen kan gives når det skønnes nødvendigt for virksomhedens drift eller indretning.
6.3 Bygninger må ikke opføres mellem vejskel og en byggelinie fastlagt i en afstand fra vejskel, som angivet i 5.5. Arealet mellem denne byggelinie langs vej og vejskel må kun anvendes til parkering, oplag eller som opholdsareal efter byrådets tilladelse.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må kun ske på etablerede bygninger eller i en højde, der ikke er mere end 1,OO m over det omgivende terræn.

7.2 Til udvendige bygningssider eller tagplader må ikke anvendes materiale, der efterbyrådets skøn virker skæmmende.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byrådets godkendelse.

8.3 Indhegning af grundene med et af bygningsmyndigheden godkendt hegn er tilladt i en højde på 2,OO m. Hvis der ikke opsættes hegn, skal der mellem grundene være levende hegn.
Mod vej tillades dog stensætning eller lignende.

8.4 De på Bilag 2 angivne grønne bælter skal stedse være beplantet i en bredde som vist på bilaget.

8.5 Beplantning og vedligeholdelse af de grønne bælter
påhviler grundejerne.

Det beplantede bælte skal bestå af en blanding af fyr, eg og hassel, plantet i 3 rækker for så vidt angår det 5,OO m brede bælte og i 15 rækker for så vidt angår bæltet mod amtsvejen.

 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold inden for lokalplanens område før der foreligger:

- Tilladelse fra landbrugsministeriet i henhold til landbrugslovens kap. 4 til ophævelse af landbrugspligten.
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den under punkt 8.4 nævnte beplantning er etableret.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 25.08.2004

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 217 bilag1.pdf (34 KB) 
Bilag 2 pdf 217 bilag2.pdf (758 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |