Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 2.18

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 11. august 2004 
Forslagsdato 5. maj 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt V. Hassing 
Baggrund Hals Kommune er igang med et større projekt for byforskønnelse/trafiksanering i V. Hassing.
Springvandspladsen indgår i dette projekt. Formålet er, at der skabes et bycentrum i V. Hassing med torvearealer, opholdsmuligheder osv.
Private investorer er medspillere, og der er ønsker om nyetablering af butikker, boliger osv. i området.
Hals Kommune ønsker at styre udviklingen, derfor er der udarbejdet en Helhedsplan for Springvandspladsen, der har været i offentlig høring i februar 2004. Helhedsplanen følges hermed op af en lokalplan. 
Anvendelse generel Indkøbscenter/Centerområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Hele lokalplanens område er udlagt til centerformål, herudover er lokalplanen inddelt i delområder. Område A hvor der kan etableres liberale erhverv, servicefunktioner osv. samt dagligvarebutikker op til 3000 m2 og udvalgsvareabutikker op til 1500 m2. I område B gælder de samme anvendelsesbestemmelser. der kan dog her kun etableres mindre butikker op til 400 m2. I område C er der planlagt for p-pladser, de eksisterende boliger kan dog bibeholdes.
Der etableres torvearealer og sivegader indenfor lokalplanens område, der skal medvirke til at forskønne området omkring Springvandspladsen og skabe et bycentrum i V. Hassing
Der etableres p-pladser på Springvandspladsen, p-pladserne etableres som en integreret del af torvearealerne, således at de ikke skæmmer området.
Torvearealerne (belægningerne) skal strække sig fra facade til facade, således at Springvandspladsen fremtræder som en helhed, uanset om det er p-pladser etableret på offentlig vejareal eller på privat grund.
Før udarbejdelsen af denne lokalplan har der været en Helhedsplan i offentlig høring, efter høringsperioden er der foretaget mindre ændringer. Helhedsplanen angiver principperne for anvendelsen af Springvandspladsen; vejadgange, byggefelter, parkering osv. Helhedsplanen har dannet grundlag for denne lokalplan.
(Illustrationsplan).
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel V. Hassing


Lokalplanen er omfattet af rammeområde 2Ce1. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammen, der er dermed ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen.

Miljøforhold


Jordforureningsloven


Matr.nr. 38o V. Hassing by, V. Hassing har tidligere været anvendt til autolakering. Grunden blev derfor i 1995 undersøgt iht. til den tidligere Lov om Affaldsdepoter, der blev på daværende tidspunkt ikke fundet grundlag for at registrere den. Inden grunden tages i brug til arealførsom anvendelse (boliger) skal den dog påny vurderes iht. til den nye Lov om Jordforurening. Hvis det viser sig, at der er forurening på grunden skal der, uanset bestemmelserne i denne lokalplan, søges om tilladelse ved Nordjyllands amt.

V. Hassing Kirke


Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for V. Hassing kirke og er omfattet af en aftale om sikring af kirkens omgivelser. I lokalplanen er der taget hensyn til kirken og den indsigt, der er til kirken bl.a. fra Springvandspladsen. Hele aftalen kan læses her (Kirkeaftale
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 2.18

for et område til centerformål

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at indpasse nyt byggeri på Springvandspladsen, således
- at der skabes et lukket og spændende torvemiljø
- at nyt byggeri udformes så det indpasses arkitektonisk i det eksisterende bymiljø i V. Hassing
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på (Bilag 1), og omfatter matr.nr. 5i, 5k, 5l, 6a, 7f, 20x, 20æ, 25aa, 25æ, 38o, 41q, 78a, 88b og 98a V. Hassing by, V. Hassing og del af vejarealer litre "e" og "ac", samt alle parceller, der efter d. 24.03.2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Området omfatter i alt ca. 2 ha.
2.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, vist på (Bilag 2) og beskrevet i §3
 
§3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder (vist på (Bilag 2)
- område A udlægges til centerformål med dagligvarebutikker op til 3000 m2 og udvalgsvarebutikker op til 1500 m2. Området kan udover butikker anvendes til liberale erhverv, servicevirksomheder, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker samt boligbebyggelse og offentlige formål. Boliger kan opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse
- område B udlægges til centerformål med butikker op til 400 m2. Området kan udover butikker anvendes til liberale erhverv, servicevirksomheder, parkering, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker samt boligbebyggelse og offentlige formål. Boliger kan opføres som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse
- område C udlægges til centerformål i form af parkering, men hvor den nuværende anvendelse til boligformål kan fortsættes
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m2.
4.2 Parceller til tæt-lav boligbebyggelse kan dog udstykkes med en grundstørrelse ned til 300 m2, eks. andel i fælles opholdsareal.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 De offentlige vejarealer udformes som torvearealer og sivegader, hvor den kørende færdsel foregår på de gåendes præmisser.
5.2 Der kan etableres p-pladser på de enkelte parceller og på de offentlige vejarealer i overensstemmelse med principperne i Illustrationesplanen (Illustrationsplan).
5.3 Der skal indrettes mindst én parkeringsplads pr. 100 m2 boligareal, én parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal samt én parkeringsplads pr. 25 m2 salgs- eller serviceareal.
5.4 I det omfang, der ikke kan udlægges parkeringspladser på egen grund, kan forpligtelsen opfyldes ved indbetaling af et af kommunen fastlagt beløb til den parkeringsfond, der oprettes for V. Hassing.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ingen bygning må opføres med en større højde end 8.5 m. og med max. 2 etager.
6.2 I område A skal ejendommens hovedbygninger placeres indenfor byggefelter vist på (Bilag 2), udenfor byggefelterne kan placeres udhuse, garager o.lign mindre bygninger. For matr.nr. 5i, 5k og 5l V. Hassing by, V. Hassing gælder dog samme bestemmelser som for område B
6.3 Efter reglerne i bygningsreglementet BR 95 kap. 2.1 er det kommunen, der udfra en konkret vurdering, fastlægger bebyggelsens afstand og højde ift. naboskel, vej m.m. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der givet tilladelse til byggeri op til 8.5 m. i de anførte byggefelter, undtaget mod skel mod matr.nr. 74o V. Hassing by, V. Hassing. Her må bygningshøjden kun være 5 m. i en afstand af 2,5 m. fra skel.
6.4 I område B skal ejendommens hovedbygning placeres i eller parallet med vejskel, i en afstand af max. 3 m.
6.5 Indenfor lokalplanområdet kan ejendomme, der udelukkende benyttes til boligformål, bebygges med en bebyggelsesprocent på 35. Ejendomme der benyttes til centerformål kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 60.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 I udformning af ny bebyggelse skal man tage hensyn til gade- eller torverummet bygningen skal placeres i, det indebærer at bygninger skal opføres efter de principperne i medfølgende vejledning (Vejledning). Byrådet kan modsætte sig byggeri, der åbenlyst ikke tager de beskrevne hensyn.

7.2 Der må kun foretages skiltning og reklamering på de ejendomme, hvor der er indrettet butik, erhverv osv.

7.3 Skilte og reklamer skal tilpasses bygningens størrelse, farver og arkitektur. Skilte må ikke få karakter af
facadebeklædning.

7.4 Der må ikke opsættes roterende, blinkende
eller neon skilte i området.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Etablering af alle torvearealer, og p-pladser i direkte tilknytning hertil, skal udføres med samme belægning, stil, inventar osv. så hele området fremstår som et hele. Denne bestemmelse gælder uanset om der er tale om offentlige eller private p-pladser, bestemmelsen gælder dog ikke for p-arealer uden direkte tilknytning til torvepladsen

8.2 Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelser skal der internt etableres friarealer svarende til minimum 10 % af
grundens areal.

8.3 Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning o.lign. gives et ordentligt udseende. Oplagring må kun finde sted indenfor tæt hegnede områder.

§8.4 Der skal etableres afskærmning mellem parkeringspladsen i område C og ejendommen mod syd på matr. nr. 91d V. Hassing by, V. Hassing. Afskærmningen skal foretages med fast hegn i en højde på 1,8 m. Afskærmningen skal foretages senest i forbindelse med etablering af parkeringspladsen.
 
§9 Tekniske anlæg 9.1 Belysning i området skal udføres som parkbelysning eller som "skulpturel" belysning, f.eks. indfælget i vejbelægning, belysning af træer, skulpturer, bygningsdele osv.

9.2 Belysningen skal udføres efter en samlet plan.
 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Hvis det viser sig, at der er forurening på matr.nr. 38o V. Hassing by, V. Hassing skal der, uanset bestemmelserne i denne lokalplan, søges om tilladelse ved Nordjyllands amt iht. Jordforureningsloven.
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Nye boligbebyggelser indefor området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Nye boliger må ikke tages i brug før tilslutning har fundet sted.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan indrømmes af byrådet jf. § 19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov
om planlægning § 19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 11 august 2004

Bent Sørensen, Borgmester


Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 218_Bilag1.pdf (276 KB) 
Bilag 2 pdf 218_Bilag2.pdf (332 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |