Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 3.21

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 21. september 2005 
Forslagsdato 29. juni 2005 
Zonestatus Byzone 
Baggrund På baggrund af at rummeligheden til lokalt erhvervsformål i Vester Hassing stort set er opbrugt samt et aktuelt behov for yderligere erhvervsareal, er denne lokalplan udarbejdet for et område vest for det eksisterende erhvervsområde v. Teglvænget. 
Anvendelse generel Erhvervsområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger et ca. 4,9 ha. stort areal vest for Teglvænget til erhvervsformål.
Området må kun anvendes til erhvervsformål, industri- /værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt til virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige miljømæssige gener i form af støj, forurening og lugt. Endvidere må området anvendes til kontor- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. I området kan tillades mindre butikker med salg af virksomhedens egne produkter. En sådan butik må max. have et bruttoetageareal på 200 m2.
Desuden er det en videreførsel af lokalplan 3.13 for det eksisterende erhvervsområde ved Teglvænget med hensyn til anvendelse, veje, parceller osv. Der gives dog i den nye lokalplan lov til byggeri i 10 meters højde (op til 15 meter i særlige tilfælde).
Således må bygninger max. opføres med en højde på 10 m. Byrådet kan dog tillade byggeri op til 15 m., såfremt det skønnes nødvendigt for virksomhedens drift eller indretning. Tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (dvs. hvis en grund er på 5000 m2 kan der etableres byggeri på 500 m2 med en højde op til 15 m.)
Vejadgang til området etableres som forlængelse af Teglvænget
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Gandrup


Lokalplanen er i overensstemmelse med Bymodel Gandrup rammeområde 3Erh3: ?Område til
blandet erhverv ved Teglvænget."

Miljøforhold


Trafikale forhold


Området får adgang far Teglværksvej via Teglvænget, dvs, trafik til og fra området vil overvejende kunne køre direkte til og fra Omfartsvejen uden at skabe problemer i byen i øvrigt.

Støj


Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra erhvervsområdet målt ved grænsen til forureningsfølsomt arealanvendelse (boligbebyggelse) må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

45 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

40 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

35 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 50 dB(A).

Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra de enkelte virksomheder i erhvervsområdet må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

55 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

45 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og søn- og helligdage kl. 7 - 22

40 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 55 dB(A).Varmeplan


Naturgas Midt-Nord har naturgasledninger i umiddelbar nærhed af området, der er derfor mulighed for at blive forsynet med naturgas.Landbrugsloven


Lokalplanens arealer er pålagt landbrugspligt, denne forudsættes ophævet med vedtagelse af lokalplanen.
 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 3.21

for et område til lokale erhvervsformål
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at få fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre, at
- arealet inden for lokalplanens område kan anvendes til lokalt erhvervsformål og
- de miljømæssige konsekvenser af områdets anvendelse begrænses mest muligt.
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på Bilag 1 Bilag 1og omfatter dele af matr. nr. 6k og 7s Gandrup by, Ø. Hassing, samt alle parceller, der efter den 01.05.2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme.
2.2 Med Hals byråds offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone.
2.3 Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt.
 
§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Lettere industri og mindre lager- og værkstedsvirksomhed.
Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening og lugt.
3.2 Området må endvidere anvendes til kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Butikker op til 200 m2.
3.3 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Ingen grund må udstykkes med et mindre areal end 1800 m2. Den på Bilag 2 viste udstykningplan er retningsvisende Bilag 2.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Der udlægges areal til vej med en beliggenhed og bredde, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Bilag 2 Beliggenhed og bredde af veje er retningsgivende.
5.2 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2, og der skal sikres de på kortet viste oversigtsarealer.
5.3 Langs vejene i området pålægges byggelinier, som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2.
5.4 Hvis en grund har facade til to eller flere veje tillades kun udkØrsel til den mindst betydende af disse veje.
5.5 Der må kun etableres en overkørsel for hver grund eller for hver 50 m facade.
5.6 Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer på parcellerne til, at de på ejendommen beskæftigede samt besøgende kunder, leverandører m.v. kan parkere på ejendommens grund.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten rnå for hver ejendom ikke overstige 40.
6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 10 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.
Byrådet kan tillade byggeri op til 15 m., tilladelsen kan gives til et bygningsareal svarende til 10% af grundens areal (bygningsarealet beregnes ved sammenlægning af arealerne af alle de bygningsdele, der overskrider højden på de 10 m.)Tilladelsen kan gives når det skønnes nødvendigt for virksomhedens drift eller indretning.
6.3 Bygninger må ikke opføres mellem vejskel og en byggelinie fastlagt i en afstand fra vejskel, som angivet i 5.3. Arealet mellem denne byggelinie langs vej og vejskel må kun anvendes til parkering, oplag eller som opholdsareal efter byrådets tilladelse.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må kun ske på etablerede bygninger eller i en højde, der ikke er mere end 1,00 m over det omgivende terræn.

7.2 Til udvendige bygningssider eller tagplader må ikke anvendes materiale, der efterbyrådets skøn virker skæmmende.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.2 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byrådets godkendelse.

8.3 Indhegning af grundene med et af bygningsmyndigheden godkendt hegn er tilladt i en højde på 2,OO m. Hvis der ikke opsættes hegn, skal der mellem grundene være levende hegn.
Mod vej tillades dog stensætning eller lignende.

8.4 De på Bilag 2 angivne grønne bælter skal stedse være beplantet i en bredde som vist på bilaget.

8.5 Beplantning og vedligeholdelse af de grønne bælter
påhviler grundejerne.


 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold inden for lokalplanens område før der foreligger:

- Tilladelse fra landbrugsministeriet i henhold til landbrugslovens kap. 4 til ophævelse af landbrugspligten.
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den under punkt 8.4 nævnte beplantning er etableret.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 21.sept. 2005

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 321_bilag1.pdf (23 KB) 
Bilag 2 pdf 321_bilag2.pdf (54 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 29. september 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |