Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 3.23

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 26. april 2006 
Forslagsdato 8. februar 2006 
Zonestatus Byzone 
Baggrund Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 13. september 2005, at der skulle udarbejdes ny lokalplan, således at området ved Bredgade/Teglværksvej, der nu er udlagt til offentlige formål, overføres til boligområde. Samtidig overføres den del af lokalplan 3.12 område C, der i dag er udlagt til centerformål, ligeledes til boligområde, således som besluttet med vedtagelsen af Bymodel Gandrup. 
Anvendelse generel Boligområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen 3.23 omfatter et areal på 1,3 ha.
Området udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse, dvs. dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse o.lign. Byrådet kan dog tillade, at der drives et erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder (frisør, kontor o.lign.) Anvendelsesbestemmelserne og byggeriets udformning er i overensstemmelse med det øvrige byggeri ved Mellemvang.
Bygninger må opføres med 1½ etage og i en højde på 8,5 m., og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35.
I området må grunde udstykkes med en størrelse ned til 300 m2 plus et evt. andel af areal i fællesområder. I samlede boligbebyggelser skal mindst 10% af grundens areal anvendes til større samlede friarealer.
Mod Teglværksvej er der etableret et 25 m. bredt beplantningsbælte, dette er en videreførelse af beplantningsbæltet ved Vestervang og skal altid vedligeholdes som afskærmning mod vejen. Desuden er der reserveret areal til sti fra Vestervang til Bredgade.
Lokalplanområdet er og forbliver i byzone.
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Hals Kommuneplan


Der er udarbejdet tillæg til kommuneplanen der udvider rammeområde 3Bo4, således at hele lokalplanområdet dækkes af dette rammeområde.

I rammeområdet udlægges området til boligformål i form af helårsbeboelse, hvor der såvel kan opføres åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse. Denne del af rammeområdet udlægges hermed alene til tæt-lav bebyggelse.

Zoneforhold


Området er og forbliver i byzone.
 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 3.23
for et boligområde

I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er fastlægge de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område.
1.2 Lokalplanen skal sikre,
- at anvendelsen fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse
- at bebyggelsen indpasses i området og de eksisterende bebyggelser ved Mellemvang

 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Området afgrænses som vist på bilag 1 Bilag 1 og omfatter matr.nr. 9bf og del af matr.nr. 9a Gandrup by, Ø. Hassing, samt alle parceller der efter d. 25.10.2005 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området er på ca. 1,3 ha.
2.2 Lokalplanenområdet er og forbliver i byzone.

 
§3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål og bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav boligbebyggelse.
3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen indrettes og drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,
? at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom
? at virksomheden drives på en sådan måde at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
? at virksomheden ikke medfører ulemper og gener for de omboende og
? at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom

 
§4 Udstykningsforhold 4.1 I området rnå grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 300 m2 eksklusiv andel i fællesanlæg, fælles opholdsareal eller lignende.

 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Området får vejadgang fra Mellemvang. Eksisterende udlagte vejadgang fra Teglværksvej til matr.nr. 9bf Gandrup by, Ø. Hassing nedlægges.
5.2 Der udlægges areal til veje og stier som vist på bilag 2 Bilag 2. Veje i en bredde af 6,5 m. og stier i en bredde af 3,5 m. Øvrige veje anlægges ifm. de enkelte bebyggelser.
5.3 Der skal etableres min. 1 p-plads pr. bolig.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må for de enkelte ejendomme ikke overstige 35.
6.2 Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage.
6.3 Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m. over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.

 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted. På de ejendomme, der kan etableres erhverv efter § 3.2, må der finde reklamering sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

7.2 Nyt byggeri skal tilpasses eksisterende bebyggelser ved Mellemvang.

7.3 Som udgangspunkt skal bygninger derfor opføres med sadeltag eller ensidig taghældning mellem 30 og 45 grader, undtaget herfra er småbygninger under 10 m2.

7.4 Der skal til udvendige bygningssider anvendes "naturlige materialer" dvs. tegl, træ, pudset væg osv. på mindre bygningsdele kan andre materialer (glas m.m.) anvendes.

7.5 Hals Kommune er indstillet på at dispensere fra bestemmelserne i §§ 6.2, 7.3 og 7.4, hvis bygherren kan sansynliggøre at byggeriet på anden måde opfylder betingelserne om indpasning i det eksisterende miljø.


 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ved samlede bebyggelser skal der etableres fælles friarealer svarende til minimum 10% af grundens areal.
8.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

8.2 Hegn i skel må opføres som levende hegn, hvis hegn udføres af andre materialer (mur, stensætning, fast hegn e.lign), må der kun være tale om et lavt hegn, der ikke dominerer omgivelserne. Denne type hegn skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Byrådet.

8.3 Oplagring uden for bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

8.4 Terrænregulering på mere end 0,5 m. nærmere naboskel end 2,5 m. må kun foretages med byrådets godkendelse.

8.5 Langs Teglværksvej skal det etablerede 25 m. brede beplantningsbælte stedse vedligeholdes som afskærmende beplantningsbælte .
 
§10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor området. Grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af området er bebygget, eller når Byrådet kræver det. Alternativt kan der ske indmeldelse i eksisterende Grundejerforening ved Vestervang.

10.2 Grundejerforeningen skal forestå anlæg, drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer.

10.3 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse og renholdelse af stier i området.


 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted.


 
§13 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplan 3.20 og den del af lokalplan 3.12, der er omfattet af denne lokalplan, ophæves med den endelige vedtagelse af lokalplanen.


 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 26.04.2006

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør


 
Bilag 1 pdf 323_Bilag1.pdf (29 KB) 
Bilag 2 pdf 323_Bilag2.pdf (72 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 22. august 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |