Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 4.13

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 30. marts 2005 
Forslagsdato 22. december 2004 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ulsted 
Baggrund Hals Kommune ønsker med denne lokalplan at give mulighed for etablering af et større solfangeranlæg i tilknytning til Ulsted Varmeværk. 
Anvendelse generel Tekniske anlæg 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanens område udgør ca. 2 ha. nord for Teglgårdsvej og umiddelbart vest for bebyggelsen ved Vestergade.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af solfangere med et samlet areal på 5.000 m2. Desuden skal der etableres en akkumuleringstank til 1.000 m3, tanken vil blive 9 m. høj.
Et forslag til lokalplan har været i høring i efteråret 2004, der indkom ændringsforslag vedr. afgræsning og placering af tank. Da Byrådet vurderede disse ændringer ville være en forbedring af projektet, blev det besluttet at fremlægge lokalplanen i fornyet høring.
Situationsplanen der viser placering af solfangerne og tanken kan ses her (Situationsplan).
Området ligger i landzone og er i dag pålagt landbrugspligt. Området vil også efter lokalplanens vedtagelse ligge i landzone.
 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Ulsted


Lokalplanområdet er ikke omfattet af de eksisterende rammer i Ulsted, der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen; rammeområde 4Tek1.

En af visionerne i Bymodel Ulsted, er at fremme de grønne og bæredygtige tanker og initiativer i byen. Dette projekt er helt i tråd med disses visioner.

Miljøforhold


Drikkevandsområde


Lokalplanområdet er i Regionplan 2001 udpeget som særligt drikkevandsområde samt som opland til Ulsted Vandværk.

Vandet i solfangerne indeholder glycol (som frostvæske). Pga. af drikkevandsinteresserne er der i lokalplanen indarbejdet bestemmelser for at sikre drikkevandet. Der skal etableres alarmsystemer således at udsivning opdages, anlægget skal sektioneres så udsivning begrænses, og der skal være mulighed for hurtig tømning af anlægget til tæt tank, hvis der sker uheld.

Reflekser


Solfangerne skal antirefleksbehandles så reflekser undgås.

Landbrugsloven


Området er pålagt landbrugspligt. Denne skal ophæves iht. landbrugsloven, inden lokalplanen kan realiseres. 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 4.13

for et område til tekniske anlæg

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er
at give mulighed for etablering af solfangere i området
at hindre miljømæssige gener og udsivning fra anlægget til grundvandet
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område omfatter del af matr.nr. 35b, 35k og 67a Ulsted by, Ulsted og udgør ca. 1,8 ha. vist på kortbilag 1 (Bilag 1)
2.2 Lokalplanens område er og forbliver i landzone.
 
§3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun benyttes til tekniske anlæg i form af solfangere med tilhørende teknikhuse og tanke. Solfangerne skal etableres i tilknytning til kollektiv varmeforsyning.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Der må ikke ske udstykninger af området.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Området får vejadgang fra den offentlige vej Teglgårdsvej.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der kan etableres solfangere med et samlet areal på 5.000 m2.
6.2 Solfangerne kan etableres med en max. højde på 2,5 m.
6.3 Der kan etableres en akkumuleringstank til 1.000 m3. Tanken skal etableres indenfor feltet markeret på kortbilag 1. (Bilag 1)
6.4 Tanken må max. etableres med en højde på 9 m.
6.5 Der kan etableres andre småbygninger/tekniske anlæg der er nødvendige for driften af anlægget.
6.6 Solvarmeanlægget skal holdes tæt. Anlægget skal overvåges, så evt. udsivning af væske opdages hurtigst muligt. Anlægget skal ligeledes opdeles i sektioner, således at udsivning kan begrænses. I tilfælde af uheld skal anlægget hurtigt kunne tømmes til en tæt tank.
6.7 Området hvor væsken til solfangerne håndteres (glykol blandingen) skal være befæstet med mulighed for opsamling af spild.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Solfangerne skal antirefleksbehandles, således at der ikke opstår refleks gener for omkringboende. Til øvrige bygninger/anlæg må der ikke benyttes blanke eller reflekterede materialer. Farver skal holdes i dæmpede jordfarver, grå eller sort.

7.2 Der må ikke opsættes reklamer eller skilte på bygninger eller anlæg, undtagen et mindre skilt med navn på anlægget samt evt. producent.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.2 Omkring hele anlægget skal der etableres afskærmende beplantning. Omkring solfangerne skal der etableres et beplantingsbælte på min. 4 m., ved højden på beplaningsbæltet skal der tages hensyn til dels lysindfald til solfangerne dels solfangernes synlighed. Mod erhvervsejendommen mod øst på matr.nr. 67z Ulsted by, Ulsted, skal der samlet være et beplantingsbælte på de 4 m. Omkring tanken skal der etableres 5 m. beplantningsbælte i maximal højde. Beplantningsbælterne skal bestå af en blanding af stedsegrønne og løvfældende træer og buske. Beplantingsbæltet skal til enhver tid vedligeholdes som et tætsluttende hegn.

8.3 Ubebyggede arealer skal ved beplanting, befæstelse e.lign. gives et ordentligt udseende. Oplagring udenfor dertil indrettede tæt hegnede arealer må ikke finde sted.
 
§9 Tekniske anlæg 9.1 Kabler og ledninger skal fremføres som jordkabler.

9.2 Der kan etableres de til driften nødvendige tekniske anlæg.
 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Området er pålagt landbrugspligt, uanset bestemmelserne i denne lokalplan, skal landbrugspligten ophæves inden lokalplanens realisering.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 30.03.2005

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 413_Bilag1.pdf (42 KB) 
Bilag 2 pdf 413_Situationsplan.pdf (316 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 7. april 2005 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |