Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 4.16

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 31. august 2006 
Forslagsdato 17. maj 2006 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ulsted 
Baggrund Der er ikke flere offentlige grunde i Ulsted. Lokalplanen er derfor udarbejdet på baggrund af Bymodel Ulsted. 
Anvendelse generel Boligområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 13 store boligparceller fra 1250m2 til 1500m2, samt et stort friareal, hvor spejderne er i dag. Området omfatte ca. 3,2 ha., der overføres fra landzone til byzone med denne lokalplan.
Vejadgangen etableres fra Houvej, med en 8 m. bred stamvej og 6 m. boligveje. Desuden etableres der en 3 m. bred sti langs områdets østlige grænse.
Den nuværende beplantning, hvor bl.a. spejderne har hytter m.m., bibeholdes som grønt fællesareal, der udover grundejerne i området, kan benyttes af spejderne eller andre lign. fælles formål for hele lokalsamfundet. Derved skabes et fælles rekreativt friareal med en bræmme af store attraktive boligparceller omkring. Desuden etableres 5 m. brede beplantingsbælter mod øst, nord og vest.
Ifølge Bymodellen for Ulsted skal der være plads til "albuerum" og mangfoldighed i byen, hvilket også skal komme til udtryk i den fysiske udformning. Derfor er der ikke i denne lokalplan lagt stramme bindinger på byggeriet, men tværtimod vil det være ønskeligt med variation i bebyggelsen. 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Hals Kommuneplan


Boligudviklingen er beskrevet i Bymodel Ulsted og er omfattet af rammeområde 4Bo8.

I Bymodellen udlægges området til åben-lav eller tæt-lav bolilgbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Vandforsyning


Hele Ulsted by ligger nærmest ovenpå en af Hals Kommunes vigtigste drikkevandsressourcer. For at sikre drikkevandet og for generelt at værne om miljøet prioriteres grønne tanker og grønne initiativer højt i Ulsted; grønne/bæredygtige tanker skal præge alle fremtidige initiativer og projekter.

I lokalplanen er indarbejdet bestemmelser om, at miljøhensyn skal forsøges indarbejdet i byggemodningen og de enkelte byggeprojekter. Byrådet kan modsætte sig byggeri, der
åbenlyst ikke tager sådanne hensyn.

Landbrugsloven


Området er pålagt landbrugspligt, anvendelsen kræver derfor ophævelse af landbrugspligten efter landbrugsloven.

Zoneforhold


Området overføres til byzone med vedtagelsen af denne lokalplan.
 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 4.16
for et boligområde

I henhold til Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i §2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er fastlægge de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i §2 nævnte område. Principperne i planen skal i så høj grad som muligt sikre at områdets udvikling sker på et bæredygtigt grundlag.
1.2 Lokalplanen skal sikre,
- at anvendelsen fastlægges til åben-lav boligbebyggelse
- at der skabes mulighed for variation i området
- at de kommende beboere i så høj grad som muligt får indflydelse på området
- at materialer er miljøvenlige
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Området afgrænses som vist på bilag 1 Bilag 1 og omfatter matr.nr. 31b samt del af matr.nr. 31aø begge Ulsted by, Ulsted, samt alle parceller der efter d. 01.04.2006 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området er på ca. 3,5 ha.
2.2 Lokalplanens område opdeles i følgende delområder, se bilag 2 Bilag 2:
A. Åben-lav boligbebyggelse
B: Fælles opholds- og friarealer samt beplantningsbælter
2.3 Lokalplanens område overføres til byzone med vedtagelsen af denne lokalplan.
 
§3 Anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til boligformål i form af helårsbeboelse. Bebyggelsen må bestå af åben-lav boligbebyggelse.
3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen indrettes og drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af,
? at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom
? at virksomheden drives på en sådan måde at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), og at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
? at virksomheden ikke medfører ulemper og gener for de omboende og
? at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom
3.3 Område B udlægges til fælles opholds- og friarealer. Der skal etableres 5 m. brede beplantningsbælter mod øst, nord og vest.
3.4 Inden for området kan der opføres mindre bygninger til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Udstykning skal i princippet følge udstykningsplanen vist på bilag 2 Bilag 2.
4.2 Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 1000 m2.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Området får vejadgang fra Houvej.
5.2 Der udlægges areal til veje og stier som vist på bilag 2 Bilag 2. Stamvejen i en bredde af 8 m., boligvejene i en bredde af 6 m. og stier i en bredde af 3 m.
5.3 I byggemodningen skal miljøhensyn vurderes ved valg af belægning osv.
5.4 Der skal etableres min. 2 p-pladser på den enkelte ejendom. 5.5 Parkering på vejene med last- eller rutebiler er ikke tilladt.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må for de enkelte ejendomme ikke overstige 25.
6.2 Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og højere end 8,5 m.
6.3 I område B kan der etableres mindre bygninger på op til 30 m 2 til fælles kompostering, sortering af affald eller andre formål, der fremmer miljøhensynet i området. En evt. bygning skal ved placering og udformning indpasses i det grønne område, så dette ikke skæmmes. Placering og udformning skal godkendes af Hals kommune.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted. På de ejendomme, der kan etableres efter § 3.2, må der finde reklamering sted med Byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

7.2 Bygninger skal så vidt muligt opføres på et bæredygtigt grundlag. Det indebærer at miljøhensyn skal forsøges indarbejdet i byggeprojektet, f.eks. overvejelser om bygningens varmeforbrug/varmetab eller materialers miljøbelastning. Byrådet kan modsætte sig byggeri der
åbenlyst ikke tager sådanne hensyn.

7.3 Der skal til udvendige bygningssider anvendes "naturlige materialer" dvs. tegl, træ, pudset væg osv. på mindre bygningsdele kan andre materialer anvendes. Glas kan anvendes for at udnytte passiv solvarme.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

8.2 Hegn i skel må opføres som levende hegn, hvis hegn udføres af andre materialer (mur, stensætning, fast hegn e.lign), må der kun være tale om et lavt hegn, der ikke dominerer omgivelserne. Denne type hegn skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Byrådet.

8.3 Oplagring uden for bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

8.4 Terrænregulering på mere end 0,5 m. nærmere naboskel end 2,5 m. må kun foretages med byrådets godkendelse.

8.5 Beplantningsbælter etableres af kommunen, vedligeholdelse påhviler Grundejerforeningen. Beplantningsbælter skal altid fremstå afskærmende og tætsluttende. Etablering af legepladser og andre opholdsarealer påhviler Grundejerforeningen eller andre brugere, hvormed der er indgået aftale, udformning osv. aftales i samarbejde med Hals kommune.

8.6 Der må ikke anvendes pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler i haver eller på grønne områder.

8.7 På alle fællesarealer skal der anvendes lokale hjemmehørende danske træer og buske.
 
§10 Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af grundene er solgt eller når Byrådet kræver det

10.2 Grundejerforeningen skal forestå anlæg, drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer, samt vedligeholdelse af beplantningsbælter.

10.3 Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse og renholdelse af stier i området.

10.4 Eventuelle bygninger etableret i område B skal etableres, vedligeholdes og drives af Grundejerforeningen.

10.5 I det omfang der er imdgået aftale med andre foreninger e.lign. om benyttelse af det store fællesareal, kan disse foreninger overtage Grundejerforeningens forpligtigelser.
 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Landbrugspligten indenfor lokalplanens område forudsættes ophævet.
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted.

12.2 Byrådet giver nye huse, der opføres som lavenergihuse, dispensation fra tilslutningspligten. Ved lavenergihuse forstås huse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 af den 16. juni 2005 til Bygningsreglement for småhuse 1998.

 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 31. aug. 2006

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør


 
Bilag 1 pdf 416_Bilag1.pdf (29 KB) 
Bilag 2 pdf 416_Bilag2.pdf (47 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 14. september 2006 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |