Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 5.37

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 28. april 2004 
Forslagsdato 15. januar 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at benytte ejendommen v. Rosenvænget til boliger; dels lejligheder til helårsbeboelse, dels hotelværelser. Hotelværelserne etableres som et anneks til Hals Hotel og Bowlingcenter. 
Anvendelse generel Blandet bolig og erhverv 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at indrette "Det gamle Sygehus" ved Rosenvænget med en blanding af udlejningslejligheder og hotelværelser.

Der lægges vægt på mulighederne for at skabe et attraktivt område, såvel for de fastboende som for feriegæster. Lejlighederne skal indrettes med køkken og bad, og skal anvendes til helårsboliger. Samtidig er det fastlagt, at hotelværelserne ikke kan benyttes til andet end midlertidig ophold. Disse bestemmelser er medtaget for at sikre, dels at området ikke skifter karakter til et egentligt ferie- og fritidsområde, dels at der ikke skabes en række små lejligheder uden bad og køkkenfaciliteter. 

Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Hals


Lokalplanen ledsages af forslag til rammeområde 5Be2, der udlægger arealet til blandet bolig- og serviceformål. Indenfor området kan der udover boliger etableres privat service, herunder hotelfaciliteter.


Regionplan 2001


Regionplanen fastlægger, at der i kommunecentre kan ske nyetablering og udvidelse af eksisterende hotelkapacitet op til 150 enheder. På Strandvejshotellet er der p.t. 17 sengepladser, problemet vil være at fastholde
en hotelaktivitet på stedet.


Kystnærhedszonen


Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. For al planlægning i Kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone, hvis der er en særlig, planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær
lokalisering. Endvidere skal der i lokalplaner for områder i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemførelsen af lokalplanen.


Lokalplanen omfatter et område med bymæssig bebyggelse, men har ikke været overført til byzone. Området ligger på landsiden af byen, det vurderes derfor at være uproblematisk, at anvende dette område indenfor Kystnærhedszonen til de aktuelle formål.


Støj


Følgende vejledende grænser gælder for støj mellem boligerne og erhvervet (hotelværelserne) i ejendommen:


Støjniveauet internt i ejendomme bestemmes ved lydtrykniveauet (Lr). Lr må max. være 30dB mellem kl. 07-22 og max. 25 dB mellem kl. 22-07.


Tilladelser fra andre myndigheder


Uanset bestemmelserne i denne lokalplan er Lov om hotel- og
restaurationsvirksomhed gældende.
 
Illustrationer gif side 1.gif (901 KB) 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 5.37

for et område til blandet bolig- og serviceformål

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er
- at give mulighed for at etablere en ejendom, hvor helårs- og fritidsboliger blandes
- at sikre et attraktivt område
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortet (Bilag 1)og omfatter matr.nr. 4e Hals by, Hals, samt alle parceller, der efter d. 18.11.2003 udstykkes fra den nævnte matrikler. Området udgør i alt ca. 1618 m2.
2.3 Lokalplanens område er i landzone og overføres til byzone med denne lokalplan.
 
§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boliger, enten i form af helårslejligheder eller i form af hotelværelser (erhverv).
Lejlighederne til helårsbeboelse skal indeholde eget bad og toilet, og de må kun anvendes til helårsboliger.
Hotelværelserne må kun anvendes til udlejning til gæster til midlertidig ophold. Hotelværelserne må ikke anvendes til helårsbeboelse. Til Hotelværelserne kan der etableres et mindre areal til fælles faciliteter.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 Der skal etableres min. 2 selvstændige ejerlejligheder; én for helårslejlighederne og én for hotelområdet (erhverv).
4.2 Moderejendommen må ikke udstykkes yderligere.
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Ejendommes eksisterende vejadgang fra Rosenvænget benyttes.
5.2 Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til én p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og én p-plads pr. helårsbolig.
5.3 Parkeringspladser skal etableres nord for bygningen, med adgang til pladserne øst for bygningen. Der må ikke gives mulighed for eller foretages parkering syd for bygningen eller på den private fællesvej.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 %.
6.2 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m. over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.
6.3 Bygninger må ikke opføres med mere end 1,5 etager.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må ikke dominere omgivelserne. Der må kun opsættes skilte på etablerede bygninger eller i en højde, der ikke er mere end 1,00 m over det omgivende terræn.

7.2 Der må ikke opsættes blinkende, roterende eller andre former for neon-skilte, der kan virke generende for de nærliggende boliger.

7.3 På udvendige bygningssider (tag og facader) må ikke benyttes blanke eller reflekterende materialer.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Oplagring udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

8.2 Terrænreguleringer på mere end 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byrådets godkendelse.
 
§9 Tekniske anlæg 9.1 Belysning i området skal etableres som parkbelysning.
 
§10 Grundejerforening 10.1 Ved opdeling af en ejendom i ejerlejligheder skal der iht. Ejerlejlighedslovens §2 etableres en "Ejerforening".
 
§12 Betingelse for ibrugtagning 12.1 Ny bebyggelse indenfor området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted.
 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 28. april 2004


Bent Sørensen, Borgmester


Erik Schmidt, Kommunaldirektør 

Bilag 1 pdf 537_Bilag 1.pdf (185 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 4. maj 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |