Indeks |  Sitemap |  Ls op
 

Du er her: halskom.dk Planer & visioner Find planen Lokalplaner 5.38

Selvbetjening | Links | Kontakt
Vedtagelsesdato 25. august 2004 
Forslagsdato 10. marts 2004 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Hals 
Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe flere erhvervsgrunde i Hals. 
Anvendelse generel Erhvervsområde 
Status Vedtaget 
-

Redegørelse

 
Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger et nyt erhvervsområde nord for og i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde v. Bygmestervej.
Lokalplanen er udarbejdet, så eksisterende vej og udstykning fortsætter, således at det eksisterende og fremtidige område fremtræder samlet. Dette er i overensstemmelse med de første udstykningsplaner for området.
Der etableres en ny udkørsel til Ulstedvej, ca. 225 m. nord for den nuværende.
I forhold til det nuværende erhvervsområde, gives der mulighed for en større højde. Således kan bebyggelse opføres med en højde på 10 m., dog kan der på hver parcel opføres 250m2 bebyggelse op til 15 m., såfremt det er nødvendigt for virksomhedens drift. Byrådet kan, efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, forøge det areal, der kan gives en højde på 15 m. 
Lokalplanens forhold til anden Planlægning

Bymodel Hals

Området er ikke omfattet af rammerne i Bymodel Hals, men er beskrevet som udviklingsretningen for erhvervsområder. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen (5Ehr5), der udlægger området til erhversformål.

Regionplan 2001


Rammen for rummelig i erhvervsområder i Hals Kommune er iht. Regionplan 2001 20 ha. Da der i øjeblikket ikke er mere rummelighed i Hals by, og da den samlede rummelighed er ca. 21, er dette udlæg nødvendig for udviklingen.

Kystnærhedszonen


Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. For al planlægning i Kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone, hvis der er en særlig, planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere skal der i lokalplaner for områder i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemførelsen af lokalplanen.
Lokalplanen omfatter et område, der ligger på landsiden af byen uden visuel påvirkning af kystlandskaberne, samtidig er det en naturlig udviklingsretning for erhvervsområderne i Hals. Det vurderes derfor at være uproblematisk, at anvende dette område indenfor Kystnærhedszonen til de aktuelle formål.

Støj

Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra erhvervsområdet målt ved grænsen til forureningsfølsomt arealanvendelse (boligbebyggelse) må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

45 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

40 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og
søn- og helligdage kl. 7 - 22

35 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 50 dB(A).

Det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra de enkelte virksomheder i erhvervsområdet må ikke overstige nedenstående vejledende værdier:

55 dB(A): mandag - fredag kl. 7 - 18 og lørdag kl. 7 - 14

45 dB(A): mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22 og
søn- og helligdage kl. 7 - 22

40 dB(A): alle dage kl. 22 - 7

Maksimalværdien om natten må ikke overstige 55 dB(A).

Trafik

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Ulstedvej, og vejadgang til de enkelte parceller i området må kun ske fra områdets stamveje (Bygmestervej og dennes forlængelse).

Landbrugsloven

Matr.nr. 66 a Hals by, Hals er pålagt landbrugspligt, ændret anvendelse vil dermed kræve tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt. 
-

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplan 5.38

for et område til lokale erhvervsformål
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999 om planlægning med de seneste ændringer ved lov nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for området nævnt i § 2.
 
§1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen skal sikre,
at arealet indenfor lokalplanens område kan anvendes til lokale erhvervsformål, og
at de miljømæssige konsekvenser af områdets anvendelse begrænses mest muligt
 
§2 Område og zoneforhold 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortet (Bilag 1) og omfatter ca. 1,3 ha af matr.nr. 66a og ca. 1,7 ha. af 55ai Hals by, Hals, samt alle parceller, der efter d. 23.01.2004 udstykkes fra de nævnte matrikler. Området udgør i alt ca. 3 ha.
2.2 Lokalplanens område er i landzone og overføres til byzone med denne lokalplan.
 
§3 Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til lokale erhvervsformål så som lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til den pågældende virksomhed, eller som efter Hals kommunes skøn naturligt finder plads i området. Eventuelle butiksarealer må ikke overstige et areal på 200 m2.
Der må kun opføres virksomheder eller anlæg i lokalplanområdet, som ikke medfører særlige miljømæssige gener i form af støj, forurening og lugt.
3.2 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i lokalplanområdet.
3.3 Indenfor området kan der etableres en parkeringsplads til lastbiler på ca. 20X40 m.
 
§4 Udstykningsforhold 4.1 I lokalplanområdet må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 2500 m2. Vejledende udstykningsplan kan ses på kortet (Bilag 2)
 
§5 Vej og stiforhold 5.1 Der udlægges et areal til veje i en bredde af 10 m med en beliggenhed, som vist på kortet (Bilag 2).
5.2 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Ulstedvej, og vejadgang til de enkelte parceller i området må kun ske fra interne veje.
5.3 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, som vist på kortbilag 2, og der skal sikres de på bilaget viste oversigtsarealer.
5.4 Der må kun etableres én overkørsel for hver grund eller for hver 50 m facade.
5.5 Langs Bygmestervej pålægges en byggelinie i en afstand af 5 m fra vejskel. Indenfor byggelinien må der ikke opføres nogen form for bebyggelse.
5.6 Der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer på parcellerne til, at de på ejendommen beskæftigede samt besøgende kunder, leverandører m.v. kan parkere deres motorkøretøjer på ejendommens grund.
 
§6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke overstige 40, og bygningernes rumfang for den enkelte ejendom må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal.
6.2 Bebyggelsen i lokalplanområdet må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage.
6.3 For lokalplanområdet gælder, at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 10 m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen.
På den enkelte ejendom kan der i alt opføres 250 m2 bebyggelse (grundareal) med en bygningshøjde op til 15 m., såfremt særlige hen- syn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Grundarealet på 250 m2 beregnes ved løbende sammenlægning af gundarealet af de bygninger/bygningsdele, som er hævet mere end 10 m. over terræn.
 
§7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Skiltning og reklamering må kun finde sted på etablerede bygninger. Fritstående skilte må kun opstilles med Hals kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

7.2 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer.
 
§8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

8.2 Terrænreguleringer på mere end f 0,50 m i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted nærmere skal end 2,5 m uden naboens samtykke og Hals kommunes godkendelse.

Indhegning af grundene med et af bygningsmyndigheden godkendt hegn er tilladt i en højde på 2,OO m. Hvis der ikke opsættes hegn, skal der mellem grundene være levende hegn.

8.3 De på kortbilag (Bilag 2) angivne beplantningsbælter skal skal stedse være beplantet i en bredde som angivet på kortet. Beplantning og vedligeholdelse af de angivne beplantningsbælter påhviler grundejerne.
 
§11 Tilladelser efter anden lovgivning 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må den nuværende anvendelse matr.nr. 66 a Hals by, Hals ikke ændres, før der foreligger en tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt. 
§14 Dispensation 14.1 Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplanen kan gives af Byrådet jf. §19 i lov om planlægning, såfremt karakteren og formålet i lokalplanen fastholdes.

14.2 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan jf. lov om planlægning §19 stk. 2.
 
Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hals Byråd den 25. aug. 2004

Bent Sørensen, Borgmester

Erik Schmidt, Kommunaldirektør
 
Bilag 1 pdf 538_Bilag_1.pdf (39 KB) 
Bilag 2 pdf 538_Bilag_2.pdf (43 KB) 
test standard 

Status: Vedtaget ingen
KLIK HER for at gå til Hals Kommunes sider om byggeri og byggeansøgning.
Printervenlig version Printervenlig version Siden er sidst revideret 24. september 2004 Til top Til top
Hals Kommune · Borgergade 39 · 9362 Gandrup · Tlf.: 99 54 99 99 · Fax: 99 54 99 00 · E-mail: raadhus @ halskom.dk
Ekspeditionstid: Man-ons 9-13 · Torsdag 9-17.30 · Fredag 9-12 · Telefontid: Man-ons 8-15 · Torsdag 8-18 · Fredag 8-12
Politik om privatliv · Informationspolitik · Om hjemmesiden
| Planer & visioner |